Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: Doneta podzakonska akta neophodna za sprovođenje Zakona, koji stupa na snagu 14. avgusta 2019. godine


14. avgusta 2019. godine na snagu će stupiti Zakon o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), kojim se uređuju uslovi i način obavljanja lobiranja, pravila lobiranja, registar i evidencije u vezi sa lobiranjem i druga pitanja od značaja za lobiranje.

Lobiranje je aktivnost kojom se vrši uticaj na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organe imalaca javnih ovlašćenja, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja, u skladu sa zakonom. 

Lobiranjem se ne smatraju: 

1) informacije, stavovi i mišljenja o zakonima, drugim propisima i opštim aktima, predlozima ili nacrtima zakona, drugih propisa i opštih akata, objavljenim u sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima kojima se javnost obaveštava; 

2) aktivnosti lica koja javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata ili učestvuju po pozivu organa vlasti sa ili bez naknade ili u okviru projekata čiji je korisnik organ vlasti, u pripremi, razmatranju ili davanju stručnih mišljenja o predloženim rešenjima zakona, drugih propisa i opštih akata; 

3) građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata; 

4) aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima. 

Lobiranje može da obavlja fizičko lice koje je upisano u Registar lobista, u skladu sa ovim zakonom i privredno društvo, odnosno udruženje koje je upisano u Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje u skladu sa ovim zakonom. 

Lobiranje može da obavlja fizičko lice koje nije upisano u Registar lobista ako je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod korisnika lobiranja ili zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja. 

Korisnik lobiranja je fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje.

Lobirano lice je izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, a koje učestvuje u postupku pripreme i donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata ili može uticati na sadržaj zakona drugih propisa i opštih akata.

Zakonom je propisano da će podzakonski akti za njegovo sprovođenje biti doneti do dana stupanja Zakona na snagu.

U tom smislu direktor Agencije za borbu protiv korupcije doneo je Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019 - dalje: Kodeks), koji će stupiti na snagu 1. avgusta, dok će njegova primena početi 14. avgusta 2019. godine. Kodeks je donet u skladu sa članom 9. Zakona.

Kodeksom se uređuju etička pravila o ponašanju lobiste, pravnog lica koje obavlja lobiranje, neregistrovanog lobiste, korisnika lobiranja i lobiranog lica, koja se zasnivaju na načelu integriteta i vrednostima sadržanim u Zakonu i drugim propisima.

Cilj Kodeksa je zaštita javnog interesa i afirmacija profesije lobiranja, radi sprečavanja korupcije.

Između lobiranog lica, s jedne strane, i lobiste, pravnog lica koje obavlja lobiranje ili neregistrovanog lobiste, s druge strane, ne sme da postoji finansijsko materijalna zavisnost. 

Svi učesnici moraju da se uzdržavaju od pozivanja na donacije (finansijske podrške, sponzorstva i slično) u vezi sa lobiranjem. 

Povreda odredaba Kodeksa, od strane lobiste i pravnog lica koje obavlja lobiranje koja se odnosi na načelo integriteta osnov je za brisanje iz Registra lobista, Registra pravnih lica koja obavljaju lobiranje i Posebne evidencije o stranim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju lobiranje na teritoriji Republike Srbije.

Pored Kodeksa donet je i Pravilnik o programu obuke za lobistu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019 - dalje: Pravilnik), koji će stupiti na snagu 3. avgusta, dok će njegova primena početi 14. avgusta 2019. godine.

Pravilnikom se uređuje program i način sprovođenja obuke za lobistu, obrazac zahteva za pohađanje obuke i obrazac uverenja o završenoj obuci.

Obrasci su na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije iz reda zaposlenih odlukom određuje lica koja će sprovesti obuku. Direktor Agencije odlukom određuje iznos naknade za sprovođenje obuke. Troškove na ime naknade snosi podnosilac zahteva za pohađanje obuke. 

Zahtev za pohađanje obuke podnosi se Agenciji elektronskim putem. 

Nakon podnošenja u elektronskoj formi i dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati naknade za pohađanje obuke, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre. Ukoliko Zahtev za pohađanje obuke nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.

Obrazac zahteva za pohađanje obuke sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu i mesto prebivališta, odnosno boravišta ukoliko ga ima, podatke o školskoj spremi, kontakt telefon, imejl, zanimanje, izjavu podnosioca zahteva da je upoznat da će nakon realizovane obuke biti organizovana provera poznavanja sadržaja obuke putem pisanog testa, datum, mesto i potpis podnosioca zahteva.

Direktor Agencije određuje vreme, mesto i datum sprovođenja obuke. Podaci o vremenu, mestu i datumu sprovođenja obuke objavljuju se na internet prezentaciji Agencije i Portalu e-Uprave Republike Srbije. Podnosilac zahteva može podneti zahtev za pohađanje obuke uvek, a najkasnije 10 dana pre datuma održavanja obuke.

Obuka se sastoji iz Programa obuke i provere poznavanja sadržaja Programa obuke.

Program obuke obuhvata osam oblasti i realizuje se primenom kombinovanih metoda rada (predavanja, praktične vežbe i diskusije).

Program obuke sadrži sledeće oblasti:

1. Ustavno uređenje Republike Srbije;

2. Lobiranje;

3. Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju;

4. Državna uprava i lokalna samouprava;

5. Sukob interesa i borba protiv korupcije;

6. Finansiranje političkih subjekata;

7. Krivična dela i prekršaji i 

8. Zaštita podataka o ličnosti.

Kandidat je položio test ukoliko je ostvario minimum 70% od ukupnog broja bodova.

Kandidat koji je pohađao Program obuke, a koji nije položio test, može ponovo polagati test u sledećem zakazanom terminu za polaganje.

Izvor: Redakcija, 31.07.2019.