Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZATORA TRŽIŠTA - DODATAK (OT-G1-D)
 • MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZATORA TRŽIŠTA (OT-M1)

PROPISI:

 • PRAVILNIK O DOZIMETRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA PASOŠA, DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-150/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-196/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SREMSKA MITROVICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA POLOCKA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KIŠKUNHALAŠ, MAĐARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-767/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-770/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-772/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-882/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-884/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-887/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-888/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USLOVI KOJE NARUČILAC POSTAVLJA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI - Zakon o javnim nabavkama: član 44 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KAO DONACIJE A KOJI SE VRŠI U REPUBLICI SRBIJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 24 i 26

VESTI NA DAN 08. FEBRUAR 2016.