Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-1 OSIGURANJE - PREMIJA OSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA
 • ST-1/A OSIGURANJE - REZERVE ZA PRENOSNE PREMIJE PO VRSTAMA OSIGURANJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 i 6/2015)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 i 6/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RAZVOJA ŠUMARSTVA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD DESET GODINA SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 29/2015)
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA I OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list grada Novog Sada", br. 14/2006, 3/2009, 27/2009, 21/2011, 65/2013 i 33/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014, 3/2015 - ispr. i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA GROBALJA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U 2015. GODINI ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA ČISTOĆE I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 69/2014, 3/2015 - ispr. i 33/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGA SAVETOVANJA I USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Vrhovni kasacioni sud: REGULISANJE PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH - Zakon o radu: član 8 i član 153 stav 1 tačka 3)

VESTI NA DAN 27. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: