Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJE NIJE UPISANO U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
 • ZAHTEV ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 88/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI OD STRANE SLUŽBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2014 i 59/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU CENE USLUGA IZNOŠENJA KOMUNALNOG OTPADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2014 i 59/2015)
 • REŠENJE O POSEBNOM REŽIMU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA U PERIODU OD 15. NOVEMBRA 2015. GODINE DO 15. MARTA 2016. GODINE (U ZIMSKIM USLOVIMA) ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2015)
 • AKCIONI PLAN PRIMENE KREATIVNE INDUSTRIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2015, 50/2015 i 51/2015)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE GRADA KRAGUJEVCA ZA PERIOD 2015-2019. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2015)
 • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2015)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U PROCESU REALIZACIJE PROGRAMA RASELJAVANJA "STARE RADNIČKE KOLONIJE" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2015)
 • ODLUKA O OBEZBEĐENJU USLOVA ZA RAD ODBORNIKA I ODBORNIČKIH GRUPA SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2014 i 34/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA DAVANJE U ZAKUP, ODNOSNO NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2013, 19/2014 i 34/2015)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU PRETVARANJA PRAVA DUGOROČNOG ZAKUPA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PRAVO SVOJINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2014 i 34/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2015, 19/2015, 22/2015, 28/2015, 30/2015 i 34/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 50/2014, 14/2015, 25/2015, 29/2015 i 37/2015)
 • PROGRAM KONTROLE STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI ZAJEČARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 38/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEBLAGOVREMENOST ŽALBE I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: DOPRINOSI ZA OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS U TOM DRUŠTVU, NIJE UPISAN KAO OVLAŠĆENO LICE I NE DONOSI ODLUKE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 6

VESTI NA DAN 02. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: