Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2021. - Tekst propisa


I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se priprema, organizacija i sprovođenje Popisa poljoprivrede 2021. u Republici Srbiji (u daljem tekstu: popis), period popisivanja, način prikupljanja podataka, obuhvat i sadržaj popisa, obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, finansiranje popisa, dužnosti lica koja se obuhvataju popisom, dužnosti lica koja obavljaju poslove popisa, objavljivanje rezultata popisa, upotreba i zaštita podataka prikupljenih u popisu.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         Poljoprivredno gazdinstvo jeste tehnički i ekonomski samostalna proizvodna jedinica sa jedinstvenim upravljanjem, koja obavlja poljoprivrednu proizvodnju bilo kao primarnu ili sekundarnu delatnost.

2)         Porodično poljoprivredno gazdinstvo (u daljem tekstu: porodično gazdinstvo) je svaka porodična ili druga zajednica lica koja zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (uključujući i samačko domaćinstvo), čiji se članovi (jedan ili više) bave poljoprivrednom proizvodnjom, bilo kao primarnom bilo kao sekundarnom aktivnošću, koja ima jedinstveno upravljanje, zajednički koristi sredstva za proizvodnju (zemljište, mašine, objekte) i rad svojih članova, čiji je nosilac fizičko lice i pri tome je ta poljoprivredna proizvodnja namenjena tržištu ili zadovoljava određeni fizički prag u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku.

3)         Nosilac porodičnog gazdinstva je osoba (fizičko lice) koja je ekonomski i zakonski odgovorna za rad gazdinstva i na čije ime funkcioniše dotično gazdinstvo, odnosno osoba koja preuzima rizike rada.

4)         Za potrebe popisa, pod poljoprivrednom proizvodnjom podrazumevaju se sledeće delatnosti, prema Klasifikaciji delatnosti (2010):

►        gajenje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih biljaka (delatnosti u okviru grana 01.1 i 01.2);

►        gajenje sadnog materijala (grana 01.3);

►        proizvodnja vina od sopstvenog grožđa (grupa 11.02);

►        uzgoj životinja (grana 01.4, pri čemu se iz grupe 01.49 - uzgoj ostalih životinja, podrazumevaju samo uzgoj nojeva, emua i kunića, kao i uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska);

►        mešovita poljoprivredna proizvodnja (grana 01.5), i

►        održavanje poljoprivrednih površina u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju (delatnost u okviru grupe 01.61). Sve druge uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve (grana 01.6) ne definišu poljoprivredno gazdinstvo ukoliko se vrše isključivo.

5)         Korišćeno poljoprivredno zemljište čine: poljoprivredno zemljište na okućnici, oranice i bašte (uključujući i ugare), stalni zasadi, livade i pašnjaci, koje gazdinstvo redovno obrađuje - koristi.

6)         Za potrebe popisa, pod okućnicom se podrazumeva poljoprivredna površina na kojoj se gaje poljoprivredni proizvodi namenjeni za sopstvenu potrošnju članova gazdinstva, pri čemu gazdinstvo može povremeno da prodaje višak proizvoda sa okućnice, koja je obično odvojena od ostale poljoprivredne površine i najčešće se nalazi pored kuće.

7)         Zajedničko zemljište je zemljište koje nije niti iznajmljeno niti dodeljeno drugom poljoprivrednom gazdinstvu već se na njemu uživa pravo zajedničke ispaše stoke (zajedničke utrine i pašnjaci).

8)         Uslovno grlo je standardna obračunska jedinica kojom se broj grla različitih vrsta i kategorija svodi na uporedivu vrednost. Obračun uslovnog grla vrši se u skladu sa metodologijom popisa.

9)         Pod referentnom godinom podrazumeva se kalendarska godina na koju se referentni period odnosi.

Svi izrazi u ovom zakonu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola, bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

Načela zakona

Član 3.

Ovaj zakon se temelji na osnovnim načelima zakona kojima se reguliše zvanična statistika.

Akcije pre i posle popisa

Član 4.

 Pre popisa sprovodi se probni popis na uzorku.

 Neposredno po završetku popisa vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom, na uzorku radi ocenjivanja obuhvata i kvaliteta prikupljenih podataka.

II. SPROVOĐENjE POPISA

Period popisivanja i referentni period

Član 5.

Popisivanje započinje 1. oktobra 2021, prema stanju na dan kritičnog momenta popisa i traje 2,5 meseca, do 15. decembra 2021. godine.

Kritični momenat je 30. septembar 2021. u 24.00 sata.

Određena pitanja u popisnom upitniku odnose se na poslednjih 12 meseci od dana kritičnog momenta popisa, dok se pitanja u vezi korišćenja podsticajnih sredstava odnose na poslednje 3 godine.

Jedinice koje se obuhvataju popisom

Član 6.

Popisom se obuhvataju sva:

−          porodična gazdinstva

−          privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici koji su registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje, i

−          privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica registrovana u drugoj delatnosti koja imaju organizovane ogranke ili druge organizacione delove u kojima obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje.

 Korišćeno poljoprivredno zemljište jedinica koje se obuhvataju popisom čini najmanje 98% od ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta bez površina pod okućnicama, a broj uslovnih grla najmanje 98% od ukupnog broja uslovnih grla na nacionalnom nivou.

Jedinice koje se ne obuhvataju popisom

Član 7.

Popisom neće biti obuhvaćena domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu niti prelazi određeni fizički prag u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku, kao i domaćinstva, privredna društva i drugi oblici organzovanja sa statusom pravnog lica, i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju (prema članu 2, tačka 4).

Metod popisivanja

Član 8.

Podaci u popisu prikupljaju se metodom intervjua.

Podaci o poljoprivrednim gazdinstvima

Član 9.

 U popisu se prikupljaju podaci o strukturi poljoprivrednih gazdinstava: lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površine pod usevima, površine voćnjaka i vinograda, navodnjavanje, broj stoke - po vrstama i kategorijama, broj ostalih životinja i košnice pčela, objekti za smeštaj stoke, mehanizacija, radna snaga i druge aktivnosti koje donose ekonomsku korist gazdinstvu, primenjene mere ruralnog razvoja i organska poljoprivredna proizvodnja.

 Osnovni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima biće prikupljeni potpunim obuhvatom jedinica posmatranja (kor obeležja), dok podaci za pojedina obeležja mogu biti dobijena na uzorku (moduli), u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku.

 Standardna greška podataka pojedinih obeležja dobijenih na uzorku je maksimalno 7,5% na nivou regiona.

III. OBAVEZE DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA U PRIPREMAMA, ORGANIZACIJI I SPROVOĐENjU POPISA

Organi za sprovođenje popisa

Član 10.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku.

Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenje popisa na teritoriji opština, gradova i Grada Beograda Republički zavod za statistiku obavlja preko opštinskih popisnih komisija, u skladu sa ovim zakonom.

U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa u okviru svoje nadležnosti učestvuju i:

 - Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

 - ostala ministarstva i posebne organizacije,

 - jedinice lokalne samouprave,

 - drugi organi, organizacije i institucije.

Republički zavod za statistiku

Član 11.

Republički zavod za statistiku nadležan je za sprovođenje ovog zakona i vrši sledeće poslove: definiše međunarodno uporedivu metodologiju popisa u skladu sa Svetskim programom popisa poljoprivrede 2020. i važećom uredbom Evropske Unije za sprovođenje strukturnih istraživanja u oblasti poljoprivrede; propisuje sadržaj popisnog upitnika u skladu sa nacionalnim potrebama i međunarodnim obavezama; izrađuje upitnik, uputstva i druge metodološke i organizacione instrumente popisa; sarađuje sa ministarstvima, posebnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama, koordinira zajedničke aktivnosti na pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa i, u skladu sa ovim zakonom, daje instrukcije, pruža stručnu pomoć i traži izveštaje o realizaciji popisnih aktivnosti; obezbeđuje potpuno, tačno i pravovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja; formira popisne komisije u opštinama, gradovima i gradu Beogradu i definiše njihove obaveze; dostavlja popisnim komisijama metodološka i organizaciona uputstva, kao i opremu za terensko prikupljanje podataka; raspoređuje i prenosi finansijska sredstva popisnim komisijama; izrađuje finansijska uputstva o korišćenju sredstava namenjenih za sprovođenje popisa i kontroliše upotrebu finansijskih sredstava; definiše kriterijume i procedure za izbor neposrednih učesnika u popisu; vrši stručnu obuku, organizuje i koordinira instruktaže neposrednih učesnika u popisu; izdaje propisana ovlašćenja za rad u popisu; organizuje terensko prikupljanje podataka i kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih popisom; podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom; vrši obradu i analizu podataka; objavljuje rezultate popisa; arhivira popisnu građu i obezbeđuje zaštitu podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravljačko telo, formirano u Republičkom zavodu za statistiku, organizuje i koordinira rad svih učesnika u popisu. Na čelu ovog tela je direktor Republičkog zavoda za statistiku, a članovi su lica odgovorna za organizaciju i realizaciju specifičnih popisnih aktivnosti.

Popisna komisija

Član 12.

Popisna komisija se formira za opštinu, grad i gradsku opštinu Grada Beograda u kojoj je zastupljena poljoprivredna proizvodnja.

Članove popisne komisije imenuje direktor Republičkog zavoda za statistiku na predlog jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine grada Beograda.

Popisna komisija ima tri člana, s tim što je jedan član predstavnik Republičkog zavoda za statistiku. Izuzetno, direktor Republičkog zavoda za statistiku može da imenuje dodatne članove popisne komisije.

Popisna komisija dužna je da u skladu sa instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku blagovremeno preduzme sve mere neophodne za kvalitetnu pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa na teritoriji za koju je zadužena.

Popisna komisija vrši sledeće poslove: obaveštava stanovništvo o značaju i ciljevima popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, kao i o pravima i dužnostima građana u popisu; obezbeđuje prostorije za selekciju popisivača i organizuje prijem dokumenata popisivača; obezbeđuje prostorije za smeštaj popisnog materijala i opreme, obezbeđuje prostorije za instruktažu popisivača i druge prostorije neophodne za rad; izdaje popisivačima propisana ovlašćenja za rad, pruža im pomoć i rešava sporne situacije na terenu; angažuje stručnjake iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija za podršku tokom obuke neposrednih učesnika u popisu i tokom terenske realizacije popisa; angažuje dodatno stručno osoblje za obavljanje pojedinih popisnih zadataka ukoliko predstavnik Republičkog zavoda za statistiku - član popisne komisije smatra da je to potrebno; stara se o pravilnom rasporedu i racionalnoj upotrebi finansijskih sredstava određenih za popis, izrađuje obračun utrošenih sredstava i dostavlja izveštaje; obavlja i druge poslove u vezi s pripremama i sprovođenjem popisa, u skladu sa uputstvima Republičkog zavoda za statistiku.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 13.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje mišljenje o metodologiji popisa i sadržaju popisnog upitnika, učestvuje u promociji popisa i pruža podršku Republičkom zavodu za statistiku preko svojih organa u toku sprovođenja ovog popisa na terenu u okviru svog delokruga i zadataka utvrđenih ovim zakonom.

Ostala ministarstva i posebne organizacije

Član 14.

Ministarstva i posebne organizacije obavezni su da, u slučaju potrebe, pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku u izvršenju popisa u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Jedinica lokalne samouprave

Član 15.

Jedinica lokalne samouprave obavlja sledeće poslove: predlaže članove popisne komisije, obezbeđuje prostorije za rad popisne komisije, prati sprovođenje popisa na svojoj teritoriji, pruža pomoć popisnoj komisiji u izvršavanju popisnih zadataka i obavlja druge poslove u skladu sa uputstvima Republičkog zavoda za statistiku.

Jedinice lokalne samouprave su obavezne da pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku i popisnim komisijama u izvršenju popisa.

Drugi organi, organizacije i institucije

Član 16.

Drugi državni organi, organi autonomne pokrajine, organizacije, agencije, kancelarije i službe Vlade Republike Srbije, obavezni su da, u slučaju potrebe, pruže stručnu pomoć Republičkom zavodu za statistiku u procesu pripreme i realizacije popisa, u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Upotreba administrativnih izvora podataka

Član 17.

Za potrebe pripreme i organizacije popisa, praćenja obuhvata jedinica popisa i unapređenja kvaliteta prikupljenih podataka, Republički zavod za statistiku ima pravo pristupa administrativnim izvorima podataka u državnim organima, organizacijama i institucijama.

Podaci od značaja za popis, navedeni u članu 9. ovog zakona, koji nisu prikupljeni tokom terenske realizacije popisa preuzimaju se iz raspoloživih administrativnih izvora.

Vlasnici administrativnih izvora podataka obavezni su da na zahtev Republičkog zavoda za statistiku omoguće preuzimanje podataka od značaja za popis, uključujući identifikatore.

Republički zavod za statistiku je dužan da preduzme sve mere zaštite preuzetih podataka iz administrativnih izvora, u skladu sa zakonom.

IV. FINANSIRANjE POPISA

Finansiranje poslova Republičkog zavoda za statistiku

Član 18.

Sredstva za finansiranje poslova u vezi sa popisom obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, a Republički zavod za statistiku vrši prenos dela odobrenih sredstava na podračune za posebne namene popisnim komisijama za sprovođenje popisa.

Republički zavod za statistiku ovlašćuje jednog ili više članova popisne komisije za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene iz stava 1. ovog člana, koji su odgovorni za zakonito i namensko trošenje sredstava sa tog podračuna.

Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava iz stava 1. ovog člana i izveštaj o tome dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku, na njegov zahtev.

Republički zavod za statistiku vrši kontrolu zakonitog i namenskog korišćenja sredstava sa podračuna iz stava 1. ovog člana.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, obezbeđena zakonom o budžetu Republike Srbije, koja se ne utroše, vraćaju se u budžet Republike Srbije do isteka fiskalne godine.

Naknade licima koja učestvuju u popisu

Član 19.

Popisivači, koordinatori, članovi popisnih komisija i druga lica koja se privremeno angažuju za obavljanje poslova u vezi sa popisom, u skladu sa ovim zakonom, imaju pravo na novčanu naknadu.

V. OBAVEZE I DUŽNOSTI DAVALACA PODATAKA I LICA KOJA VRŠE POSLOVE POPISA

Obaveze i dužnosti davalaca podataka

Član 20.

Davaoci podataka jesu jedinice popisa iz člana 6 ovog zakona.

 Davaoci podataka su u obavezi da učestvuju u popisu, u svemu prema organizacionom i metodološkom uputstvu Republičkog zavoda za statistiku.

 Ovlašćeno lice gazdinstva pravnog lica i gazdinstva preduzetnika dužno je da na bazi raspoložive dokumentacije, u roku i bez naknade, da tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku.

 Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili punoletni član porodičnog gazdinstva kome su podaci najviše poznati je dužan da da tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku za porodično gazdinstvo.

Obaveze i dužnosti lica koja vrše poslove popisa

Član 21.

Popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice angažovano u popisu dužno je da sve poslove koji su mu povereni obavlja blagovremeno i na propisan način.

Popisivač, koordinator i drugo fizičko lice angažovano u popisu dužno je da strogo vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka, odnosno o tačnoj obradi podataka prikupljenih popisom.

Lice iz stava 2 ovog člana dužno je da čuva kao tajnu sve podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni.

VI. OBRADA PODATAKA, OBJAVLjIVANjE REZULTATA POPISA, UPOTREBA, ZAŠTITA I ČUVANjE PODATAKA PRIKUPLjENIH U POPISU

Obrada podataka

Član 22.

Republički zavod za statistiku obrađuje podatake prikupljene u popisu u svrhu proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike.

Obrada podataka je neophodna u cilju obezbeđivanja zvaničnih statističkih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, navedenih u članu 9. ovog zakona, za potrebe analize, ocene stanja i planiranja u oblasti poljoprivrede.

Dodatna obrada podataka, po posebnim zahtevima korisnika, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zvanične statistike.

Prikupljeni podaci o ličnosti i imovinskom stanju obrađuju se u statističke svrhe, uz primenu svih tehničkih i organizacionih mera za sprečavanje identifikacije jedinice obuhvaćene popisom iz člana 6 na koju se podaci odnose, uključujući i pseudonimizaciju.

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Objavljivanje rezultata popisa

Član 23.

Republički zavod za statistiku objavljuje:

1)         preliminarne rezultate popisa, najkasnije do 31. januara 2022. godine.

2)         konačne rezultate popisa, sukcesivno do 31. decembra 2023. godine.

Rezultati popisa objavljuju se isključivo u vidu agregiranih podataka i dostupni su svima pod jednakim uslovima.

Upotreba podataka prikupljenih u popisu

Član 24.

Podaci prikupljeni u popisu koriste se isključivo u statističke svrhe i Republički zavod za statistiku ih ne može ustupati drugim fizičkim i pravnim licima.

Podaci prikupljeni u popisu ne mogu se upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana i poljoprivrednih gazdinstava, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana i poljoprivrednih gazdinstava.

Republički zavod za statistiku može koristiti podatke prikupljene popisom za uspostavljanje, vođenje i ažuriranje statističkih registara, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zvanične statistike i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Za potrebe korišćenja popisnih podataka u naučnoistraživačke svrhe, Republički zavod za statistiku obrazuje posebnu bazu sa anonimiziranim mikropodacima.

Zaštita podataka prikupljenih u popisu

Član 25.

Republički zavod za statistiku dužan je da preduzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka prikupljenih u popisu od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast informacione bezbednosti.

Čuvanje podataka

Član 26.

 Podaci prikupljeni u popisu čuvaju se trajno, u elektronskoj formi.

 Direktor Republičkog zavoda za statistiku donosi, u skladu sa važećim standardima, poseban akt kojim se bliže reguliše skladištenje i čuvanje podataka prikupljenih u popisu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 27.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice (privredno društvo i drugi oblik organizovanja sa statusom pravnog lica) koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu ili mu da netačne ili nepotpune podatke koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom (član 20. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u gazdinstvu pravnog lica iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu ili mu da netačne ili nepotpune podatke koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom (član 20. stav 3)

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac porodičnog gazdinstva ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu ili mu da netačne ili nepotpune podatke koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom (član 20. stav 4).

Član 28.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj popisivač, koordinator i drugo lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s popisom, kao i odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi s popisom, ako:

1)         ne obavlja poslove popisa blagovremeno i na propisan način (član 21. stav 1),

2)         ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koji su dali davaoci podataka, odnosno o tačnoj obradi podataka prikupljenih popisom (član 21. stav 2),

3)         ne čuva kao tajnu sve podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni. (član 21. stav 3)

Član 29.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj član popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna popisne komisije (član 18. stav 2.).

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Propisivanje i objavljivanje metodoloških instrumenata popisa

Član 30.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku propisuje popisni upitnik (Upitnik za poljoprivredno gazdinstvo), organizaciono i metodološko uputstvo za sprovođenje popisa.

Sadržaj upitnika iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Rok za formiranje popisnih komisija

Član 31.

Popisne komisije iz člana 12. formiraće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sprovođenje popisa u metodološkom i organizacionom smislu predstavlja najsloženije statističko istraživanje. Kada je reč o sprovođenju Popisa poljoprivrede, imajući u vidu troškove, specifične uslove u kojima se sprovodi, teškoće u obezbeđivanju tačnih podataka, kao i značaj rezultata za vođenje agrarne politike, neophodno je da se ova oblast uredi zakonom.

Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji, zahvaljujući klimatskim uslovima i prirodnim karakteristikama zemljišta, po vrednosti proizvodnje zauzima značajno učešće u bruto domaćem proizvodu. Poljoprivredna proizvodnja, sa svojim potencijalima, i prerada prehrambenih proizvoda jesu delatnosti u koje se polažu velika očekivanja. U strategijama razvoja opština i regiona poljoprivreda je prepoznata kao jedan od osnovnih strateških pravaca razvoja. Najveći deo ruralnog stanovništva u ovoj delatnosti vidi šansu za zapošljavanje i razvoj. Popis poljoprivrede je instrument kojim se obezbeđuju statistički podaci o poljoprivrednim gazdinstvima na najnižem teritorijalnom nivou i stoga je ključni izvor informacija potrebnih za donošenje ovih strategija.

Na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU) poljoprivreda Srbije mora da se prilagodi nizu propisa i standarda koje propisuje EU, koji će u velikoj meri izmeniti stanje u našoj poljoprivredi. Set zakona, pravila i procedura koje treba usvojiti u poljoprivredi obuhvata: zakonske standarde, zajedničku poljoprivrednu politiku i strukturne fondove. Da bi mogao da se prati proces prilagođavanja i ocenjuje stepen usaglašenosti, neophodno je uvesti brojne statističke indikatore u statistici poljoprivrede.

Sprovođenjem Popisa poljoprivrede 2012. godine, Republika Srbija se, posle više od 50 godina, priključila Svetskom programu popisa poljoprivrede 2010 koji sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) čime su ostvareni sledeći ciljevi:

1.         dobijanje sveobuhvatnog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede;

2.         izrada baze podataka, međunarodno uporedive, zasnovane na ključnim poljoprivrednim obeležjima;

3.         formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava kojim se obezbeđuje okvir za poljoprivredna istraživanja na uzorku i istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava;

4.         obezbeđivanje statističkih podataka potrebnih za razvoj održive nacionalne agrarne politike;

5.         obezbeđivanje podataka za praćenje dostizanja ciljeva predviđenih u Milenijumskim ciljevima razvoja.

U skladu sa EU standardima predviđeno je sprovođenje popisa poljoprivrede svake 10 godine, a između dva popisa, svake treće godine, sprovođenje Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, kako bi se ažurirali popisni podaci. Usled nedostatka sredstava, ova Anketa je sprovedena na teritoriji Republike Srbije prvi put 2018. godine, pri čemu su za prikupljanje podataka korišćeni prenosivi računari (laptopovi). Dobijen je novi presek stanja u oblasti poljoprivrede na uzorku od oko 120 000 poljoprivrednih gazdinstava i omogućen nastavak procesa harmonizacije. S tim u vezi, sprovođenje sveobuhvatnog Popisa poljoprivrede 2021. u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Popis) je neophodno radi obezbeđivanja kontinuiteta u proizvodnji strukturnih podataka u oblasti poljoprivrede. To je u skladu i sa Svetskim programom za popis poljoprivrede 2020 (FAO-UN), kojim se preporučuje da sve zemlje u periodu od 2016. do 2025. godine sprovedu popis u skladu sa njihovim specifičnostima, kao i da imaju u vidu potrebu za prikupljanjem minimuma podataka neophodnih za analizu i praćenje globalne strategije razvoja statistike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Naglasak se stavlja na razvoj stabilnog poljoprivrednog statističkog sistema baziranog na ažurnim i međunarodno uporedivim podacima čiji je osnov popis poljoprivrede, koji je jezgro sistema, kao i na redovnim anketama na uzorku čije sprovođenje se zasniva na poljoprivrednom popisu. Drugim rečima, Popis zajedno sa redovnim istraživanjima na uzorku, predstavlja okosnicu sistema poljoprivredne statistike.

U Popisu će se prikupiti sledeći podaci u vezi poljoprivrednih gazdinstava: lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površine pod usevima, površine voćnjaka i vinograda, broj stoke - po vrstama i kategorijama, broj ostalih životinja i košnice pčela, objekti za smeštaj stoke, poljoprivredna mehanizacija, radna snaga na gazdinstvima i druge aktivnosti koje donose ekonomsku korist gazdinstvu, primenjene mere ruralnog razvoja i organska poljoprivredna proizvodnja.

Podaci dobijeni Popisom omogućiće pregled stanja poljoprivrede u Republici Srbiji na nacionalnom, lokalnom nivou gazdinstava. Koristiće se i kao osnova za izradu i praćenje realizacije strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, a naročito za generisanje značajnih indikatora za ocenu efikasnosti donetih mera, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Popisom će se obezbediti i podaci za potrebe međunarodnih institucija i organizacija (UN, Evrostat i dr.). Pored toga, u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, popisni podaci od značaja su za izveštavanje o napretku u više pregovaračkih poglavlja.

Na kraju, rezultati Popisa značajni su i zbog kontinuiteta i uporedivosti sa rezultatima prethodnih strukturnih istraživanja, kao i zbog ažuriranja okvira za sprovođenje istraživanja na uzorku i dobijanja kvalitetnih podataka koji će omogućiti realan prikaz stanja u poljoprivredi na teritoriji Republike Srbije.

Cilj donošenja ovog zakona jeste da se regulišu prava i obaveze državnih organa i organizacija u vezi sa pripremama i sprovođenjem Popisa, poslovi i zadaci Republičkog zavoda za statistiku, koji ima ključnu ulogu u sprovođenju Popisa, neposrednih izvršilaca Popisa na terenu, kao i Popisnih komisija koje su organizatori Popisa u opštinama.

Zakonom se regulišu i obaveze i dužnosti davalaca podataka: porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava, zadruga i drugih oblika organizovanja.

Svrha ovog zakona jeste i obezbeđivanja sredstava u budžetu Republike Srbije za finansiranje poslova i zadataka Republičkog zavoda za statistiku.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Glavom I. Uvodne odredbe, članovima 1, 2, 3 i 4 predloga zakona, definisan je predmet ovog zakona, dat je pojmovnik izraza korišćenih u njemu, definisana su načela zakona i akcije pre i posle Popisa.

Članom 1. definisano je da se ovim zakonom uređuju priprema, organizacija i sprovođenje Popisa, period popisivanja, način prikupljanja podataka, jedinice koje se obuhvataju Popisom, sadržaj Popisa, obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremi, organizaciji i sprovođenju Popisa, finansiranje Popisa, dužnosti lica koja obavljaju poslove Popisa, dužnosti lica koja se obuhvataju Popisom, objavljivanje rezultata Popisa, kao i upotreba i zaštita podataka prikupljenih u Popisu.

U članu 2. definiše se terminologija koja je od značaja za razumevanje i primenu ovog zakona, odnosno pojmovnik izraza korišćenih u njemu, kao što su: poljoprivredno gazdinstvo, porodično poljoprivredno gazdinstvo, nosilac porodičnog gazdinstva, poljoprivredna proizvodnja, korišćeno poljoprivredno zemljište, okućnica, zajedničko zemljište, uslovno grlo i referentna godina. Jasno definisanje ovih izraza bitno je kako bi se učesnici Popisa i građani upoznali sa specifičnom popisnom terminologijom i ulogom pojedinih učesnika u terenskom prikupljanju podataka.

Članom 3. definisano je da se ovaj zakon temelji na načelima zakona kojim se reguliše zvanična statistika.

Članom 4. definisano je sprovođenje probnog popisa na uzorku kao akcije pre Popisa i sprovođenje kontrole kvaliteta prikupljenih podataka nakon Popisa.

Glavom II. Sprovođenje Popisa, članovima od 5. do 9. definisan je period popisivanja, obuhvat jedinica, način na koji će se prikupljati podaci u Popisu i sadržaj Popisa.

Kritični momenat Popisa je 30. septembar 2021. godine u 24.00 sata. Popis se sprovodi od 1. oktobra do 15. decembra 2021. godine. Popisivanje započinje ne kasnije od godine dana po završetku Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021, pre svega zbog korišćenja informacija ovog popisa za formiranje Lista domaćinstava koje će biti obuhvaćene Popisom (utvrđivanja potencijalno novih gazdinstava), ali i zbog uštede finansijskih sredstava. Naime, oprema (laptopovi i ostalo) koja je korišćena za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine biće iskorišćena i za ovaj Popis. Pored toga, u ovom Popisu koristiće se skice i opisi granica popisnih krugova koje je izradio Republički geodetski zavod kao i tela formirana za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. Zbog svega navedenog, finansijska sredstva predviđena za realizaciju Popisa 2021 su manja za oko 43% u odnosu na utrošena sredstva za Popis poljoprivrede 2012.

Prikupljeni podaci se odnose na referentnu poljoprivrednu godinu. Određena pitanja u popisnom upitniku kao što su npr. navodnjavanje, upotreba objekata za stoku, upotreba mehanizacije, angažovana radna snaga i sl. odnose se na poslednjih 12 meseci. Neka pitanja kao npr. zemljišni fond, broj stoke i košnica pčela, i sl. odnose se na dan kritičnog momenta Popisa, dok se pitanja o korišćenju mera ruralnog razvoja odnosi na trogodišnji period.

Popisom će biti obuhvaćena sva porodična poljoprivredna gazdinstva, gazdinstva preduzetnika i pravnih lica, tako da korišćeno poljoprivredno zemljište jedinica koje se obuhvataju Popisom čini najmanje 98% od ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta bez površina pod okućnicama, a broj uslovnih grla najmanje 98% od ukupnog broja uslovnih grla na nacionalnom nivou. Popisom se neće obuhvatiti domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu niti prelazi određeni fizički prag u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku, kao i domaćinstva, privredna društva i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica, i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Podaci će se prikupiti neposredno od gazdinstava metodom intervjua bez obzira na pravni status gazdinstva, pri čemu je predviđeno da popisivači pomoću laptopova unose u elektronske upitnike odgovore ispitanika (metod CAPI). Prikupljanje podataka direknim unosom u elektronske upitnike omogućiće neposrednu kontrolu prikupljenih podataka, ali i bržu obradu i objavljivanje konačnih rezultata. Za taj posao angažovaće se oko 3 500 popisivača koji, koji pored znanja o poljoprivredi, poseduju i osnovna znanja iz oblasti rada na računaru. Pažljiva selekcija kandidata za terensko prikupljanje podataka i njihova kvalitetna i dobra obuka od posebnog su značaja za uspeh Popisa.

Osnovni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima biće prikupljeni potpunim obuhvatom jedinica posmatranja (kor obeležja - npr. površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta, broj stoke, radna snaga i sl.), dok podaci za pojedina obeležja mogu biti dobijena na uzorku (moduli - npr. objekti za smeštaj stoke), u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku. Zbog usaglašavanja sa međunarodnim preporukama u vezi tačnosti podataka, standardna greška podataka pojedinih obeležja dobijenih na uzorku je maksimalno 7,5% na nivou regiona.

Glavom III. Obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremama, organizaciji i sprovođenju Popisa, definisano je da Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, pri čemu određene poslove u vezi sa Popisom na teritoriji opština, gradova i grada Beograda Republički zavod za statistiku obavlja preko Popisnih komisija. U pripremi i realizaciji Popisa, u okviru svoje nadležnosti, učestvuju i ministarstva i posebne organizacije, jedinice lokalne samouprave i drugi organi, organizacije i institucije. Republički zavod za statistiku je nadležan za sprovođenje ovog zakona. Kao neposredni nosilac aktivnosti na pripremama, organizovanju i sprovođenju Popisa, Republički zavod za statistiku se stara o utvrđivanju jedinstvenih metodoloških rešenja i standarda u cilju dobijanja što sadržajnijih i validnijih podataka, koji će biti kompatibilni ne samo sa rezultatima prethodnih strukturnih istraživanja sprovedenih na teritoriji Republike Srbije, nego i s podacima popisa drugih zemalja, koji se, takođe, prikupljaju u skladu s međunarodnim preporukama. Republički zavod za statistiku se stara o blagovremenom i potpunom izvršavanju ovog zakona, propisuje sadržaj popisnog upitnika u skladu sa nacionalnim potrebama i međunarodnim obavezama, izrađuje upitnike, uputstva i druge metodološke i organizacione instrumente Popisa. Pored toga, Republički zavod za statistiku obezbeđuje potpuno, tačno i pravovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, definiše kriterijume i procedure za izbor neposrednih učesnika u Popisu, vrši stručnu obuku, organizuje i koordinira instruktaže neposrednih učesnika u Popisu, izdaje propisana ovlašćenja za rad u Popisu, organizuje terensko prikupljanje podataka i kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih Popisom, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom, vrši obradu i analizu podataka, objavljuje rezultate Popisa, arhivira popisnu građu i obezbeđuje zaštitu podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima. Polazeći od svoje koordinacione uloge u statističkom sistemu, Republički zavod sarađuje sa ministarstvima, posebnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama, koordinira zajedničke aktivnosti na pripremi, organizaciji i sprovođenju Popisa i, u skladu sa ovim zakonom, daje instrukcije, pruža stručnu pomoć i traži izveštaje o realizaciji popisnih aktivnosti, formira Popisne komisije u opštinama, gradovima i gradu Beogradu i definiše njihove obaveze, dostavlja Popisnim komisijama metodološka i organizaciona uputstva, kao i opremu za terensko prikupljanje podataka, raspoređuje i prenosi finansijska sredstva Popisnim komisijama, izrađuje finansijska uputstva o korišćenju sredstava namenjenih za sprovođenje Popisa i kontroliše upotrebu finansijskih sredstava. Osnovni zadatak upravljačkog popisnog tela, formiranog u Republičkom zavodu sa statistiku, jeste da obezbedi vertikalnu sinhronizaciju rada svih učesnika u Popisu i da obezbedi neophodnu podršku državnih organa, sredstava javnog informisanja i drugih subjekata, kao i da redovno informiše stručnu, ali i najširu javnost, o planiranim i realizovanim popisnim aktivnostima.

 Postupak formiranja Popisnih komisija u opštinama, gradovima i gradu Beogradu, kao i zadaci Popisnih komisija definisani su članom 12. predloga zakona. Članove Popisne komisije imenuje direktor Republičkog zavoda za statistiku na predlog jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine grada Beograda. Propisano je i da Popisna komisija može da ima tri člana, s tim što je jedan član predstavnik Republičkog zavoda za statistiku. Izuzetno, direktor Republičkog zavoda za statistiku može da imenuje dodatne članove Popisne komisije. Popisna komisija, u skladu sa instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku, obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem Popisa na svojoj teritoriji, i naročito se stara o obaveštavanju stanovništva o značaju i ciljevima Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, kao i o pravima i dužnostima građana u Popisu. Pored toga, Popisna komisija obezbeđuje logističku podršku za sprovođenje Popisa (obezbeđuje prostorije za obuku koordinatora i popisivača, obezbeđuje stručni kadar za informatičku podršku tokom obuke i tokom terenske realizacije Popisa, organizuje dežurstva za pružanje informacija građanima tokom popisivanja i dr.), prati realizaciju Popisa i obavlja druge popisne zadatke.

U okviru svog delokruga, određene poslove i zadatke iz domena pripreme, organizacije i sprovođenja Popisa vrše Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, druga ministartva i posebne organizacije. Obaveze Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede precizirane su u članu 13. a obaveze ostalih ministarstava i posebnih organizacija u članu 14. predloga zakona. Članom 15. definisane su obaveze jedinica lokalne samouprave, a članom 16. obaveze drugih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organizacija, agencija, kancelarija i službi Vlade Republike Srbije, da, u slučaju potrebe, pruže stručnu pomoć Republičkom zavodu za statistiku u procesu pripreme i realizacije Popisa, u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Upotreba administrativnih izvora podataka za potrebe pripreme i organizacije Popisa, kao i za potrebe praćenja obuhvata i unapređenja kvaliteta prikupljenih podataka u Popisu, regulisana je članom 17. predloga zakona. Ovaj član predloga zakona usklađen je sa članom 31. Zakona o zvaničnoj statistici ("Sl. Glasnik RS", br. 104/09) kojim se reguliše pravo pristupa Republičkog zavoda za statistiku administrativnim izvorima podataka u državnim organima, organizacijama i institucijama. Posebno je naglašena obaveza vlasnika administrativnih izvora podataka da na zahtev Republičkog zavoda za statistiku omoguće preuzimanje podataka od značaja za Popis, uključujući identifikatore.

Glavom IV. Finansiranje Popisa, predviđeno je da se sredstva za finansiranje poslova Popisa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a da Republički zavod za statistiku vrši prenos dela odobrenih sredstava na podračune za posebne namene Popisnim komisijama (član 18) i ovlašćuje jednog ili više članova Popisne komisije za raspolaganje sredstvima na podračunu. Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava na podračunu i o tome dostavljaju izveštaj Republičkom zavodu za statistiku, na njegov zahtev, u cilju kontrole zakonitog i namenskog korišćenja tih sredstava. Sredstva obezbeđena zakonom o budžetu Republike Srbije koja se ne utroše, vraćaju se u budžet Republike Srbije do isteka fiskalne godine. Pravo lica koja su angažovana za obavljanje popisnih poslova na novčanu naknadu regulisano je članom 19. predloga zakona.

Glavom V. Obaveze i dužnosti davalaca podataka i lica koja vrše poslove Popisa, obaveze i dužnosti davalaca podataka regulisana su članom 20. predloga zakona. Propisano je da je ovlašćeno lice gazdinstva pravnog lica ili preduzetnika, nosilac porodičnog gazdinstva ili, u njegovom odsustvu, punoletni član porodičnog gazdinstva kome su podaci najviše poznati, daju tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku. Propisano je da su popisivači, instruktori i druga fizična i pravna lica koja su angažovana u Popisu dužna da blagovremeno i na propisan način obave sve poslove koji su im povereni. Pored toga, sva fizička lica koja prikupljaju podatke od gazdinstava, kao i lica koja učestvuju u obradi prikupljenih popisnih podataka, dužna su da strogo vode računa o tačnosti upisa, odnosno o tačnoj obradi podataka i da čuvaju kao tajnu sve podatke o gazdinstvima do kojih dođu tokom obavljanja poslova koji su im poverena (član 21).

Glavom VI. Obrada podataka, objavljivanje rezultata Popisa, upotreba, zaštita i čuvanje podataka prikupljenih u Popisu, propisuje se obrada podataka u svrhu proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike, uz primenu svih tehničkih i organizacionih mera za sprečavanje identifikacije jedinice obuhvaćene Popisom na koju se podaci o ličnosti i imovinskom stanju odnose (član 22.). Rezultate Popisa objavljuje Republički zavod za statistiku, i to isključivo u vidu agregiranih podataka, pri čemu su podaci dostupni svima pod jednakim uslovima. Republički zavod za statistiku dužan je da najkasnije do 31. januara 2022. godine objavi preliminarne rezultate Popisa, dok se konačni rezultati objavljuju sukcesivno, u skladu sa planom publikovanja, do 31. decembra 2023. godine (član 23). Članom 24. predloga zakona propisano je da se individualni podaci prikupljeni u Popisu mogu koristiti isključivo u statističke svrhe i da ih Republički zavod za statistiku ne može ustupati drugim fizičkim i pravnim licima, kao i da se podaci prikupljeni u Popisu ne mogu upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana i poljoprivrednih gazdinstava, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanja prava građana i poljoprivrednih gazdinstava. Pored toga, u članu 24. naglašeno je da Republički zavod za statistiku može koristiti podatke prikupljene Popisom za uspostavljanje, vođenje i ažuriranje statističkih registara. Za potrebe korišćenja popisnih podataka u naučnoistraživačke svrhe, Republički zavod za statistiku obrazuje posebnu bazu sa anonimiziranim mikropodacima. Zaštita podataka prikupljenih u Popisu regulisana je članom 25. po kojem je Republički zavod za statistiku dužan da preduzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast informacione bezbednosti. Čuvanje podataka regulisano je članom 26. po kome se podaci prikupljeni u Popisu čuvaju trajno, u elektronskoj formi.

Glavom VII. Kaznene odredbe, članom 27. utvrđene su kaznene mere za pravno lice, odgovorno lice pravnog lica, preduzetnika i nosioca porodičnog gazdinstva ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu ili mu da netačne ili nepotpune podatke koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom. Članom 28. utvrđene su kaznene mere za popisivača, koordinatora i drugo lice koje je angažovano za obavljanje popisnih poslova ako poslove u vezi sa Popisom ne vrše blagovremeno i na propisan način. Članom 29. utvrđena je kaznena mera za člana Popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna Popisne komisije.

Glavom VIII. Završne odredbe, definisano je propisivanje i objavljivanje metodoloških instrumenata Popisa (član 30). Članom 31. je određen rok za formiranje Popisnih komisija. Članom 32. određeno je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Republički zavod za statistiku, 24.12.2019.

https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/vesti/20191224-javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravipolj

ROKOVI PROPISANI ZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2020. GODINE

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje, 8/2015 - odluka US i 88/2019)

Vanredno prijavljivanje imovine

Član 44

Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017)

Član 15

Članovi Upravnog odbora, kao i članovi njihovih porodica ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka, drugih finansijskih institucija, društava za reviziju ili drugih pravnih lica s kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, niti biti u bilo kakvim obligaciono-pravnim odnosima sa Agencijom osim onih koji proizlaze iz članstva u Upravnom odboru, o čemu podnose pisanu izjavu Vladi, najkasnije narednog dana od dana njihovog imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Član 18

Direktor podnosi Upravnom odboru pisanu izjavu o podacima iz člana 15. ovog zakona najkasnije 15 radnih dana od dana imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.)

Član 26

Obveznik akcize dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine u iznosu od 73,73 din./pak;

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada. 

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019)

Član 106

Rokovi za potrebe utvrđivanja datuma prestanka imovinskih prava autora računaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio događaj koji je relevantan za početak roka.

7.5. Trajanje prava

Član 147

Rokovi za potrebe utvrđivanja datuma prestanka imovinskih prava nosilaca srodnih prava računaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio događaj koji je relevantan za početak roka.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o autorskom i srodnim pravima

("Sl. glasnik RS", br. 66/2019)

Član 72

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 45. stav 1. ovog zakona (član 184. stav 1. Zakona) koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)

Član 52

Organizacije nadležne za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje dužne su da ministarstvu nadležnom za rad dostave podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i invalidima rada najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu, a na zahtev ministarstva nadležnog za rad i u kraćem roku.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 86/2019)

Član 35b

Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos mesečne osnovice doprinosa iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Član 38

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Iznos najniže mesečne osnovice iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Član 45đ

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. 

Poslodavac iz stava 1. ovog člana je poslodavac - pravno ili fizičko lice koji u bilo kom trenutku u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2022. godine sa kvalifikovanim novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i koji je kvalifikovano novozaposleno lice prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. 

Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca. 

Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se i lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. maja 2020. godine do 31. decembra 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca. 

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine. 

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iz stava 1. ovog člana može da ostvari i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine. 

Ako u toku korišćenja oslobođenja od plaćanja doprinosa za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, gubi pravo da koristi oslobođenje od plaćanja doprinosa za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, pri čemu, u slučaju kada je oslobođenje od plaćanja doprinosa ostvareno za više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi olakšicu za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos. 

Izuzetno od stava 7. ovog člana, ako u toku korišćenja oslobođenja od plaćanja doprinosa za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac iz stava 6. ovog člana smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti, gubi pravo da koristi oslobođenje od plaćanja doprinosa za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti. 

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz stava 1. ovog člana, na sledeći način: 

1) 100% doprinosa - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine; 

2) 95% doprinosa - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine; 

3) 85% doprinosa - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine. 

Doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za kvalifikovano novozaposleno lice, za koje se ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa saglasno stavu 9. ovog člana, plaćaju se iz budžeta Republike. 

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari oslobođenje iz ovog člana. 

Kvalifikovanim novozaposlenim licem u smislu st. 3. i 4. ovog člana ne smatra se lice koje je u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine imalo status korisnika starosne, privremene starosne ili invalidske penzije. 

Oslobođenje iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Član 58b

Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, reprezentativna udruženja u kulturi kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži ime i prezime samostalnog umetnika koji nije osiguran po drugom osnovu, adresu i poreski identifikacioni broj.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 17[s11]

Odredba člana 12. ovog zakona primenjivaće se počev od 1. januara 2020. godine.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7[s12]

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 1. i člana 6. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011)

Član 1a

Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, Praznik rada - 1. i 2. maja, Dan pobede 9. maja, a Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra.

Član 2

U Republici Srbiji praznuju se verski praznici:

1) prvi dan Božića (7. januar);

2) Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014 i 95/2018 - dr. zakon)

Evidencija o zahtevima za pristup zadržanim podacima

Član 130a

Operator koji zadržava podatke u skladu sa odredbama čl. 128-130. ovog zakona, kao i nadležni organi koji pristupaju podacima na način predviđen odredbama člana 128. stav 2. ovog zakona, dužni su da vode evidenciju o zahtevima za pristup zadržanim podacima u toku jedne kalendarske godine. 

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o: 

1) broju zahteva za pristup zadržanim podacima; 

2) broju ispunjenih zahteva za pristup zadržanim podacima; 

3) vremenu koje je proteklo od dana od kada su podaci zadržani do dana kad je pristup podacima zatražen u skladu sa članom 128. stav 2. ovog zakona. 

Evidencija iz stava 1. ovog člana ne sadrži podatke o ličnosti. 

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da, najkasnije do 31. januara za prethodnu kalendarsku godinu, dostave evidenciju iz stava 1. ovog člana organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon)

Član 261

Operator distributivnog sistema prirodnog gasa dužan je da:

15) svake godine, najkasnije do 31. januara, utvrdi listu kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca, na osnovu ostvarene potrošnje u prethodnoj kalendarskoj godini i o tome obavesti male kupce i javnog snabdevača;

Član 395

Agencija će doneti pravila iz člana 51. stav 1. tačka 2) ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odrediti zahtevane vrednosti pokazatelja i način ocenjivanja dostignutog kvaliteta najkasnije do 1. januara 2017. godine za električnu energiju, odnosno do 1. januara 2020. godine za prirodni gas i odrediti način utvrđivanja naknade kupcu iz člana 52. tačka 2) ovog zakona najkasnije do 1. januara 2018. godine za električnu energiju, odnosno do 1. januara 2021. godine za prirodni gas.

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018, 95/2018 i 91/2019)

Naknada za priređivanje

Član 81

Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima, u visini od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.

Naknada iz stava 1. uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.

Promet po automatu u smislu stava 3. ovog člana, čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.

Naknada iz stava 3. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o izvršenju i obezbeđenju

("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Član 170[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018)

Član 93

Drugi primerak matičnih knjiga koje vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona do obezbeđivanja uslova iz člana 91. stav 1. i člana 92. ovog zakona čuva se u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona dužni su da do obezbeđivanja uslova iz člana 91. stav 1. i člana 92. ovog zakona dostave na čuvanje ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove sadržaj drugog primerka matičnih knjiga sravnjen sa izvornikom za prethodnu godinu najkasnije do 31. januara.

ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 17/2019 - dr. zakon)

Godišnji izveštaj o organskoj proizvodnji

Član 24

Ovlašćena kontrolna organizacija dužna je da Ministarstvu svake godine najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu dostavi godišnji izveštaj o organskoj proizvodnji, koji sadrži podatke iz evidencije iz člana 23. ovog zakona.

ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)

Program upravljanja i Izveštaj o upravljanju

Član 24

Savez je dužan da do 15. januara svake kalendarske godine sačini objedinjen godišnji Program upravljanja prihodima za tekuću kalendarsku godinu, i da ga nakon usvajanja dostavi Odboru.

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016)

Rok za donošenje akata od strane Vlade

Član 45

Vlada će doneti Nacionalni program i Nacionalni program ruralnog razvoja u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Akt iz člana 13. ovog zakona Vlada donosi svake godine najkasnije do 31. januara.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon)

Sredstva zakupnine

Član 71

Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i koriste se za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

U autonomnoj pokrajini, sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini u visini od 30% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 30% prihod su budžeta autonomne pokrajine, a 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019)

Poreska prijava za porez po odbitku

Član 41

Poreska prijava za porez po odbitku je izveštaj koji poreski obveznik, odnosno poreski platac, podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava).

Pojedinačna poreska prijava sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade, odnosno u drugim slučajevima kada postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, kod isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima, banka je dužna da podnese pojedinačnu poresku prijavu, obračuna i plati porez po odbitku na dan isplate kamate, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate kamate platni promet nije radio.

Pojedinačna poreska prijava i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku.

Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca pojedinačne poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje pojedinačne poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 6. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu pojedinačne poreske prijave.

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar), u elektronskom obliku dostavlja poreskoj upravi podatke potrebne za utvrđivanje obaveze i podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti iz stava 9. ovog člana, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.

Poreski platac iz stava 1. ovog člana dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru u elektronskom obliku dostavlja pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda, kao i zbirne podatke po isplatiocima, na mesečnom nivou, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec za koji je izvršen obračun, odnosno isplata.

Akt za izvršavanje ovog člana doneće ministar.

2) Posebni poreski prekršaji

Član 179

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

3a) licu za koje je platio porez po odbitku ne izda potvrdu najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku (član 41. stav 11);

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

Član 95[s12]

Poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2020. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019)

Član 33g

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu. 

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, odnosno za koju se ne podnosi poreska prijava u skladu sa članom 33b stav 1. ovog zakona, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu, o kojoj nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi ili u drugim podacima koje je javni beležnik dostavio nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 33b stav 3. ovog zakona.

Prijava iz stava 2. ovog člana podnosi se od 1. do 31. januara poreske godine koja sledi godini u kojoj je došlo do promene koja se prijavljuje, osim u slučaju iz člana 33v stav 1. tačka 6) ovog zakona.

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na imovinu

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 14[s8]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 72/2019)

Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV

Član 48

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, kao i za obveznika iz člana 36a ovog zakona.

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, osim za obveznika iz člana 36a ovog zakona.

Za obveznika iz stava 1. ovog člana koji ostvari ukupan promet u prethodnih 12 meseci manji od 50.000.000 dinara, poreski period je kalendarsko tromesečje počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.

Za obveznika iz stava 2. ovog člana koji u kalendarskom tromesečju ostvari ukupan promet u prethodnih 12 meseci veći od 50.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.

Obveznik iz stava 2. ovog člana, može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine.

Odobreni poreski period iz stava 5. ovog člana traje najmanje 12 meseci.

Za obveznike koji prvi put započnu PDV aktivnost u tekućoj kalendarskoj godini, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti kada je reč o obvezniku koji se registruje za obavljanje delatnosti, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec.

Za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, poreski period je kalendarski mesec.

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezu na dodatu vrednost

("Sl. glasnik RS", br. 72/2019)

Član 11[s10]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba čl. 7. i 8. i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 86/2019)

Član 21ž

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. 

Poslodavac iz stava 1. ovog člana je poslodavac, pravno ili fizičko lice, koji u bilo kom trenutku u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2022. godine sa kvalifikovanim novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i koji je kvalifikovano novozaposleno lice prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. 

Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca. 

Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se i lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. maja 2020. godine do 31. decembra 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca. 

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine. 

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine. 

Ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, pri čemu, u slučaju kada je poresko oslobođenje ostvareno za više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi oslobođenje za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos. 

Izuzetno od stava 7. ovog člana, ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac iz stava 6. ovog člana smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti. 

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade iz stava 1. ovog člana, na sledeći način: 

1) 70% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine; 

2) 65% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine; 

3) 60% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine. 

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana. 

Kvalifikovanim novozaposlenim licem u smislu st. 3. i 4. ovog člana ne smatra se lice koje je u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine imalo status korisnika starosne, privremene starosne ili invalidske penzije. 

Oslobođenje iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans

Član 93

Obveznik iz člana 32. ovog zakona, osim preduzetnika paušalca, koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. ovog zakona dužan je da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. aprila godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.

Član 94

Preduzetnik koji je porez plaćao na stvarni prihod u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, ukoliko ispunjava uslove da bude paušalno oporezovan može da podnese poresku prijavu za paušalno oporezivanje u toj godini, najkasnije do 31. januara te godine.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezu na dohodak građana

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 25[s13]

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 5. i člana 10. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018 i 31/2019)

Član 120

Domaći prevoznik dužan je dva puta godišnje da dostavi Ministarstvu izveštaj o obavljanju linijskog prevoza po odobrenom redu vožnje. 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana za prvih šest meseci dostavlja se najkasnije do 15. jula tekuće godine, a za drugih šest meseci najkasnije do 15. januara naredne godine. 

Ministar propisuje izgled i sadržinu obrasca izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Va LIMO SERVIS

Član 137a

Izveštaj iz stava 15. ovog člana za prvih šest meseci tekuće godine dostavlja se najkasnije do 15. jula tekuće godine, a za drugih šest meseci tekuće godine najkasnije do 15. januara naredne godine.

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018)

Izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhe lečenja bolesti zavisnosti

Član 77

Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje sprovode lečenje bolesti zavisnosti vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom. 

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu. 

Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine. 

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužne su da na zahtev Ministarstva dostave vanredni izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhu lečenja bolesti zavisnosti najkasnije u roku od deset dana od dana kada su primile zahtev Ministarstva.

Izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija

Član 78

Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance iz liste 1, 3, 5 i 6 Spiska vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom. 

Zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu. 

Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine. 

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužne su da na zahtev Ministarstva dostave vanredni izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, a najkasnije u roku od deset dana od dana kada su primile zahtev Ministarstva.

Periodični izveštaji

Član 80

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da dostavi Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini svake psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja. 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži: 

1) naziv psihoaktivne kontrolisane supstance; 

2) izjavu o količini psihoaktivne kontrolisane supstance; 

3) naziv zemlje izvoza, odnosno uvoza psihoaktivne kontrolisane supstance; 

4) druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva. 

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Izveštaji o posedovanju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u naučnoistraživačkim organizacijama

Član 81

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa članom 36. ovog zakona dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama upotrebljenim u prethodnoj godini, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Izveštaj apoteke o prometu na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 86

Apoteka koja obavlja promet na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužna je da dostavi Ministarstvu izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem navodi i stanje zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci navedenih u listama 1, 3, 5 i 6 Spiska, najkasnije do 31. januara tekuće godine. 

Apoteka je dužna da u roku od 30 dana od dana kada prestane da obavlja delatnost za koju je registrovana obavesti Ministarstvo o stanju zaliha i daljem postupanju sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i izveštaj o sprovođenju

Član 13

Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara

Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. 

Plan mera i izveštaj iz st. 1. i 2. ovog člana poslodavac je dužan da dostavi ministarstvu nadležnom za poslove ravnopravnosti polova. 

Sadržaj i način dostavljanja plana mera i izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove ravnopravnosti polova.

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Podnošenje izveštaja Povereniku

Član 43

Državni organ, do 20. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, koji sadrži podatke o: 

1) broju podnetih zahteva, broju potpuno ili delimično usvojenih zahteva, kao i o broju odbačenih i odbijenih zahteva; 

2) broju i sadržini žalbi protiv rešenja kojima se odbacuje ili odbija zahtev; 

3) ukupnom iznosu naplaćenih naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja; 

4) merama preduzetim u vezi sa obavezom objavljivanja informatora; 

5) merama preduzetim u vezi sa održavanjem nosača informacije; 

6) merama preduzetim u vezi sa obukom zaposlenih.

Podaci iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana iskazuju se ukupno i posebno za tražioce u kategoriji: građana, javnih glasila, udruženja građana, političkih stranaka, organa vlasti i drugih tražioca.

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

Obaveza dostavljanja podataka

Član 11

Proizvođač, odnosno distributer, dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja dva puta godišnje, i to za prvo polugodište do 15. jula tekuće godine, a za drugo polugodište do 15. januara naredne godine. 

Ministar bliže propisuje način dostavljanja podataka o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja.

ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

Program mera zaštite zdravlja bilja

Član 31

Radi sprečavanja pojave, unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama ministar donosi Program mera zaštite zdravlja bilja (u daljem tekstu: Program mera) najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi. 

Štetni organizmi za koje se donosi Program mera utvrđuju se na osnovu mišljenja Stručnog saveta. Mišljenje Stručnog saveta za uključivanje određenih štetnih organizama u Program mera mora da se zasniva na proceni rizika po zdravlje bilja u poljoprivredi i šumarstvu, kao i na preporukama i obavezama koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama. 

Programom mera utvrđuju se konkretne mere, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera.

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon)

Program mera zdravstvene zaštite životinja

Član 51

Radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti i obezbeđivanja sistema obeležavanja, registracije, kao i sledljivosti životinja ministar donosi Program mera zdravstvene zaštite životinja (u daljem tekstu: Program mera) najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi.

Programom mera iz stava 1. ovog člana utvrđuju se konkretne mere, rokovi, način sprovođenja tih mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera.

Obezbeđenje zaštite ljudi od zaraznih bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude organizuje se i sprovodi u saradnji sa organima državne uprave, drugim organizacijama i ustanovama nadležnim za poslove zdravlja.

ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013)

Obaveze operatera

Član 58

Operater je dužan da:

7) vodi evidenciju o obavljenim merenjima sa podacima o mernim mestima, rezultatima i učestalosti merenja i dostavi podatke u formi propisanog izveštaja Ministarstvu, odnosno Agenciji, nadležnom organu autonomne pokrajine i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i to za merenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana jednom u tri meseca u roku od 15 dana od isteka tromesečja, za merenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana u roku od 30 dana od dana izvršenog merenja, za merenja na godišnjem nivou u vidu godišnjeg izveštaja najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu; 

Operater je dužan da o svom trošku sprovede mere za smanjenje emisija zagađujućih materija utvrđenih planom za svoje stacionarne izvore zagađivanja vazduha.

ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 104/2013)

Član 16

Pravno lice iz člana 11. ovog zakona i pravno lice i vlasnik, odnosno korisnik fabrike, pogona odnosno postrojenja iz člana 12. ovog zakona dužan je da ministarstvu nadležnom za odbranu, a pravno lice iz člana 14. ovog zakona i vlasnik, odnosno korisnik fabrike, pogona odnosno postrojenja iz člana 15. ovog zakona ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama podnese izveštaj o proizvodnji hemijske supstance sa Liste 1, 2. i 3. i diskretne organske supstance, o preradi, korišćenju i skladištenju hemijske supstance sa Liste 1. i 2, kao i podatke o fabrici, pogonu odnosno postrojenju za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

Pored izveštaja iz stava 1. ovog člana ova pravna lica dužna su da podnesu i informaciju o planovima za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemijske supstance, kao i o planovima vezanim za fabriku, pogon, odnosno postrojenje u kojima će se te delatnosti obavljati, najkasnije do 15. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Ako nastanu promene u planovima za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijske supstance sa Liste 2. odnosno u planovima za proizvodnju hemijske supstance sa Liste 3, posle dostavljanja informacije iz stava 2. ovog člana, pravno lice je dužno da to prijavi najkasnije 5 dana pre dana preduzimanja aktivnosti koje dovode do ovih promena.

Informacija iz st. 2. i 3. ovog člana ne podnosi se za diskretnu organsku supstancu.

Član 17

Izvoz i uvoz hemijske supstance sa Liste 1, 2. i 3. vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene i samo za svrhe dozvoljene Konvencijom.

Zabranjen je izvoz i uvoz hemijske supstance sa Liste 1. i 2. sa državom koja nije država ugovornica Konvencije.

Imalac dozvole iz stava 1. ovog člana dužan je organu nadležnom za izdavanje dozvole dostavi najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o realizovanom izvozu i uvozu za prethodnu kalendarsku godinu, kao i da najkasnije do 15. septembra tekuće godine dostavi informaciju o aktivnostima planiranim u narednoj kalendarskoj godini.

V KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Član 45

Novčanom kaznom od 150.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo i drugo pravno lice koje proizvodi, prerađuje, koristi ili skladišti hemijske supstance ako: 

10) ne podnese izveštaj o proizvodnji, preradi i skladištenju hemijske supstance, kao i podatke o pogonu odnosno postrojenjima za proizvodnju, preradu i korišćenje hemijske supstance do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (član 16. stav 1);

ZAKON O ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

Obaveze Revizijskog saveza prema Ministarstvu

Član 100

Revizijski savez je dužan da do 31. januara tekuće godine, Ministarstvu dostavi izveštaj o obavljanju poslova zadružne revizije za prethodnu godinu koji sadrži:

1) spisak podnetih zahteva zadruga za obavljanje redovne i vanredne zadružne revizije;

2) spisak obavljenih redovnih i vanrednih zadružnih revizija;

3) dokaze kojim se potvrđuje da Revizijski savez i revizor i dalje ispunjavaju uslove iz čl. 84. i 85. ovog zakona, za obavljanje poslova zadružne revizije;

4) spisak zadruga koje nisu postupile po nalogu revizora i revizijskog saveza;

5) spisak zadruga za koje je podneta prijava nadležnom organu za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj;

6) druge informacije od značaja za rad Revizijskog saveza.

Član 104

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj Revizijski savez: 

1) koji do 31. januara tekuće godine, ne dostavi Ministarstvu izveštaj o obavljanju poslova zadružne revizije za prethodnu godinu (član 100.);

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Član 30

Organizacije iz člana 29. st. 1-3. ovog zakona obavezne su da svake godine u januaru dostave Ministarstvu izveštaj o izvršenom stručnom osposobljavanju u prethodnoj godini i plan aktivnosti za tekuću godinu na organizovanju stručnog osposobljavanja i da podnesu Ministarstvu prijavu početka obavljanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana pre početka upisa polaznika stručnog osposobljavanja.

Član 140

Nacionalne kategorizacije sportova, nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza, sportista i sportskih stručnjaka utvrđuju se za period od dve godine, a nacionalna kategorizacija sportskih objekata za period od pet godina.

Na osnovu kategorizacije iz stava 1. ovog člana jedanput godišnje rangiranje, odnosno kategorisanje vrše:

1) Olimpijski komitet Srbije - za olimpijske sportiste i sportske stručnjake;

2) Sportski savez Srbije - za neolimpijske sportiste i sportske stručnjake;

3) Republički zavod - za sportske objekte;

4) Paraolimpijski komitet Srbije - za paraolimpijske sportiste i sportske stručnjake.

Na izvršeno rangiranje, odnosno kategorisanje sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o izvršenom rangiranju, odnosno kategorisanju.

Protiv konačnog rešenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi iz stava 3. ovog člana može se voditi upravni spor.

Poslovi iz stava 2. ovog člana obavljaju se kao povereni poslovi.

Rangiranja iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana vrše se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Član 169

Sredstva koja se obezbeđuju uplatom doprinosa prenose se filijali na osnovu odluke koju donosi Republički fond za svaku budžetsku godinu. 

Sredstva po odluci iz stava 1. ovog člana prenose se filijali za izvršavanje određenih poslova iz nadležnosti filijale u obezbeđivanju i sprovođenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i za materijalne i druge rashode filijale. 

Odluka iz stava 1. ovog člana zasniva se na: 

1) finansijskom planu Republičkog fonda; 

2) planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; 

3) broju i starosnoj strukturi osiguranih lica na području filijale; 

4) iznosu sredstava doprinosa koji se uplaćuje na području filijale prema evidenciji o visini uplaćenih sredstava; 

5) poslovima filijale u sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja; 

6) poslovima koje obavlja Republički fond u sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja; 

7) pokazateljima o nedostajućim sredstvima koja se uplaćuju na području filijale za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; 

8) iznosu sredstava koji je potrebno obezbediti za ujednačeno ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: sredstva solidarnosti) iz člana 255. ovog zakona; 

9) drugim pokazateljima. 

Odluku iz stava 1. ovog člana Republički fond donosi najkasnije do 31. januara za tekuću godinu. 

Vlada daje saglasnost na akt iz stava 1. ovog člana. 

Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

Član 35

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje objedinjene individualne izveštaje iz člana 34. ovog zakona dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje sa područja autonomne pokrajine objedinjene individualne izveštaje iz člana 34. ovog zakona dostavljaju u elektronskom obliku i zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju autonomne pokrajine. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje objedinjene individualne izveštaje o zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i ostalim zaposlenima dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, sa stanjem na dan 30. juna do 15. jula tekuće godine i sa stanjem na dan 31. decembra do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 59

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i druga pravna lica uskladiće svoje pravne akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije do 1. januara 2020. godine

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Član 112

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

 

ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

Vođenje dokumentacije i godišnji izveštaj

Član 19

Ovlašćena transfuzijska ustanova dužna je da o podacima o kojima vodi evidenciju iz stava 1. ovog člana sačini godišnji izveštaj koji dostavlja Upravi do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. 

Bolnička banka krvi dužna je da o podacima o kojima vodi evidenciju iz stava 2. ovog člana, sačini godišnji izveštaj koji dostavlja Upravi do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. 

ZAKON O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

Član 26

Srednjoročni plan izrađuju i donose:

- organi državne uprave;

- organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

- ostali korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, koje Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, odnosno ministarstva nadležnog za poslove finansija obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom;

- ostali korisnici javnih sredstava nad čijim radom nadzor vrši Vlada, koje na to obaveže Vlada;

- korisnici budžetskih sredstava autonomne pokrajine, koje nadležni organ autonomne pokrajine obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom;

- jedinice lokalne samouprave;

- korisnici budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave, koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave obaveže da izrađuju srednjoroči plan u skladu sa ovim zakonom;

- ostali korisnici javnih sredstava nad čijim radom nadzor vrši autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, koje na to obaveže nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Srednjoročni plan organa uprave u sastavu ministarstva obuhvaćen je srednjoročnim planom tog ministarstva.

Obveznici srednjoročnog planiranja iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: obveznici srednjoročnog planiranja) svoj srednjoročni plan objavljuju najkasnije do 31. januara za tekuću godinu na svojoj internet stranici, vodeći računa o zaštiti tajnih podataka.

Obveznik srednjoročnog planiranja srednjoročnim planom upravlja internim procesima rada i sprovodi mere javnih politika, u okviru svoje nadležnosti.

Srednjoročni planovi se donose u proceduri koju bliže uređuje Vlada.

Rokovi za početak primene pojedinih odredbi zakona

Član 53

Predlog Plana razvoja Vlada će podneti Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje najkasnije do 1. januara 2020. godine.

Planovi razvoja lokalne vlasti doneće se najkasnije do 1. januara 2021. godine.

Obveznici srednjoročnog planiranja dužni su da počnu izradu srednjoročnog plana u skladu sa ovim zakonom počev od srednjoročnog plana za 2020. godinu, a izveštaja iz člana 43. ovog zakona počev od 15. marta 2021. godine.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, lokalna vlast donosi srednjoročne planove najkasnije počev od srednjoročnog plana za 2021. godinu, a izveštaje iz člana 43. ovog zakona najkasnije počev od 1. marta 2022. godine.

Do uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema iz člana 47. ovog zakona dostava iz člana 46. ovog zakona se vrši preko pisarnice, a objavljivanje iz istog člana se vrši na internet stranici organa koji je sastavio izveštaj.

Do uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema iz člana 47. ovog zakona, za izradu Godišnjeg plana rada Vlade i Godišnjeg izveštaja o radu Vlade, nastavlja se sa korišćenjem softverske aplikacije za planiranje i izveštavanje o radu Vlade.

Lokalna vlast dužna je da otpočne sa unošenjem planskih dokumenata i izveštaja u skladu sa ovim zakonom u Jedinstveni informacioni sistem iz člana 47. ovog zakona najkasnije počev od 1. januara 2021. godine.

ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Završna odredba

Član 128

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)

Godišnji izveštaj

Član 29

Ministarstvo odbrane dostavlja Odboru za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Republike Srbije Godišnji izveštaj sa pregledom rešenja o izdatim i oduzetim dozvolama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, o zabrani zaključenja ugovora sa kooperantom proizvođača naoružanja i vojne opreme i vršiocem usluga za potrebe proizvođača naoružanja i vojne opreme i o odbačenim i odbijenim zahtevima za izdavanje dozvole.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 24/98, 29/98 - ispr. i 25/2000 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon, 111/2009 - dr. zakon i 50/2018)

Član 71

Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknada za vreme nezaposlenosti usklađuju se jednom godišnje prema kretanju prosečne godišnje zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnoj godini na osnovu objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i isplaćuju se unazad.

Usklađeni iznosi prava iz stava 1. ovog člana pripadaju od 1. januara godine za koju je izvršeno usklađivanje i isplaćuju se nakon obračuna pripadajućih iznosa u skladu sa objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Od 1. januara tekuće godine do objavljivanja podataka iz stava 1. ovog člana vrši se isplata mesečnog iznosa prava koji je isplaćivan u prethodnoj godini, a razlika po izvršenom usklađivanju obračunava se jednokratno.

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i "Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 69/2012 - odluka US i 50/2018)

V ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 53

Mesečno novčano primanje, porodični dodatak, dodatak za negu, dodatak na decu, novčana naknada za vreme profesionalne rehabilitacije i izuzetno mesečno novčano primanje određuju se u mesečnim iznosima i isplaćuju unazad.

Visina prava na mesečno novčano primanje, porodični dodatak i dodatak za negu usklađuje se jednom godišnje prema kretanju prosečne godišnje zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnoj godini na osnovu objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađeni iznosi prava iz stava 2. ovog člana pripadaju od 1. januara godine za koju je izvršeno usklađivanje i isplaćuju se nakon obračuna pripadajućih iznosa u skladu sa objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Od 1. januara tekuće godine do objavljivanja podataka iz stava 2. ovog člana vrši se isplata mesečnog iznosa prava koji je isplaćivan u prethodnoj godini, a razlika po izvršenom usklađivanju obračunava se jednokratno.

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 50/2018)

Član 24

Organi i organizacije iz člana 23. ovog zakona sarađuju sa Centralnim registrom u vezi sa isporukom, korišćenjem podataka registrovanih i evidentiranih u jedinstvenoj bazi Centralnog registra.

Centralni registar dužan je da ministarstvu nadležnom za rad dostavlja redovne izveštaje, u elektronskoj formi, u vezi sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, po državama i po poslodavcima, i to:

1) mesečni izveštaj - najkasnije do 15. u mesecu, za prethodni mesec;

2) kvartalni izveštaj - najkasnije do 15. u mesecu za prethodni kvartal;

3) godišnji izveštaj - najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana po državama sadrže: spisak država, broj poslodavaca, ukupan broj upućenih zaposlenih, broj upućenih zaposlenih, i to - ukupno, na određeno, na neodređeno vreme, po polu i po starosnom kriterijumu (18-30, 31-40, 41-65).

Izveštaji iz stava 2. ovog člana po poslodavcima sadrže: spisak poslodavaca, spisak država u koje su zaposleni upućeni, broj upućenih zaposlenih, i to - ukupno, na određeno, na neodređeno vreme, po polu i po starosnom kriterijumu (18-30, 31-40, 41-65).

Ministarstvo nadležno za rad može da traži i vanredne upite u vezi sa podacima o upućenim zaposlenima, poslodavcima i državama upućivanja od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Član 142

Ministarstvo sačinjava listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koji ispunjavaju uslove propisane članom 141. stav 2. ovog zakona i javno je objavljuje.

Tela iz stava 1. ovog člana su lica koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova (medijacija), odnosno stalne arbitražne institucije u skladu sa zakonom kojim se uređuje arbitraža.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova sadrži:

1) naziv, sedište, adresu i internet adresu svih tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova;

2) podatke o njihovom unutrašnjem uređenju i načinu finansiranja, uključujući i podatke o fizičkim licima koja su zadužena za rešavanje sporova, njihovom profesionalnom iskustvu, naknadi i od strane koga su angažovani;

3) poslovnik o radu;

4) prosečnu dužinu trajanja spora;

5) jezik, odnosno jezike na kojima se može podneti prigovor i sprovoditi postupak;

6) vrste potrošačkih sporova koje su obuhvaćene procedurom;

7) razloge zbog kojih telo može da odbije vansudsko rešavanje potrošačkog spora.

Jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, tela nadležna za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova dužna su da javno objave i dostave Ministarstvu izveštaj koji sadrži podatke o primljenim zahtevima za pokretanje spora, pokrenutim i okončanim sporovima, uočenim značajnim problemima i slično, a u skladu sa članom 141. stav 2. ovog zakona.

Ukoliko tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova prestanu da ispunjavaju propisane uslove i javno ne objave i ne dostave izveštaj iz stava 4. ovog člana biće brisana sa liste tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 41[s9]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 22. i 23, koje se primenjuju počev od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o planiranju i izgradnji

("Sl. glasnik RS", br. 83/2018)

Član 110[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 72. i 73. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2019. godine i člana 26. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2020. godine.

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

Član 95

Ministarstvo vodi evidenciju turističkih vodiča i turističkih pratilaca i dužno je da Registru turizma dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj, elektronskoj ili na trajnom nosaču zapisa) najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu. 

Član 100 

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju u elektronskoj formi najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu. 

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Evidencija i redovni izveštaj

Član 22

Pružalac vodi evidenciju o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno besplatnoj pravnoj podršci, koja sadrži lično ime svakog korisnika kome je pružio besplatnu pravnu pomoć, odnosno besplatnu pravnu podršku i oblik pružene besplatne pravne pomoći (član 6), odnosno besplatne pravne podrške (član 11).

Pružalac o tome podnosi ministarstvu redovan godišnji izveštaj do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. 

Način vođenja evidencije propisuje ministar.

ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018)

Provera prijave i promene imovnog stanja zaposlenog

Član 230v

Sektor unutrašnje kontrole vodi evidenciju imovnog stanja rukovodilaca kao i za zaposlene na visokorizičnim radnim mestima u Ministarstvu ustanovljenim analizom rizika od korupcije, vrši kontrolu tačnosti podataka prijavljenih u imovinskom kartonu kao i kontrolu promene imovnog stanja.

Rukovodioci i zaposleni na visokorizičnim radnim mestima dužni su da prijave imovinu i promenu svog imovnog stanja što se evidentira u ličnom imovinskom kartonu koji je deponovan u Sektoru unutrašnje kontrole.

Ukoliko je došlo do promene imovnog stanja, lica iz stava 2. ovog člana dužna su da ih prijave Sektoru unutrašnje kontrole najkasnije do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Imovinski karton sadrži lične podatke i podatke o imovini i prihodima zaposlenog u Ministarstvu i lica sa kojima živi u zajedničkom porodičnom domaćinstvu.

Način kontrole provere prijave i promene imovnog stanja i Obrazac imovinskog kartona propisuje ministar u skladu sa zakonom kojim se regulišu evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Fiskalna godina i privremeno finansiranje

Član 46

Budžet se donosi za period od jedne fiskalne godine i važi za godinu za koju je donet.

Fiskalnom godinom smatra se period od dvanaest meseci, od 1. januara do 31. decembra kalendarske godine.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019)

Deo četvrti

PORESKI PERIOD

Član 38

Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina.

Poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene, pokretanja postupka stečaja ili likvidacije, kao i u slučaju obustave stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno obustave postupka likvidacije, u toku godine.

Na zahtev poreskog obveznika koji je dobio saglasnost ministra finansija, odnosno guvernera Narodne banke Srbije, da sastavlja i prikazuje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske, nadležan poreski organ odobrava rešenjem da se poslovna godina i kalendarska godina razlikuju, s tim da poreski period traje 12 meseci. Tako odobreni poreski period obveznik je dužan da primenjuje najmanje pet godina.

Poreski obveznik iz stava 3. ovog člana dužan je da podnese poresku prijavu i poreski bilans za utvrđivanje konačne poreske obaveze za period od 1. januara tekuće godine do dana kada, po rešenju nadležnog poreskog organa, započinje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja za period za koji se podnosi poreska prijava i poreski bilans.

Kamata "van dohvata ruke" i sprečavanje utanjene kapitalizacije

Član 62

Kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica iz člana 59. ovog zakona, poreskom obvezniku, izuzev banci i privrednom društvu koje obavlja delatnost finansijskog lizinga u skladu sa propisima koji uređuju finansijski lizing (u daljem tekstu: davalac finansijskog lizinga), priznaje se kao rashod u poreskom bilansu iznos kamate i pripadajućih troškova na zajam, odnosno kredit do visine četvorostruke vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga limit iz stava 1. ovog člana je desetostruki iznos obveznikovog sopstvenog kapitala.

Sopstveni kapital, u smislu ovog zakona, jednak je razlici između aktive na osnovu koje obveznik ostvaruje prihod i dugova sa njom povezanih, s tim što su i aktiva i dugovi uprosečeni za stanje na dan 1. januara i 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018)

Vreme vrednovanja radne uspešnosti. Izuzeci od vrednovanja radne uspešnosti

Član 83

Radna uspešnost državnog službenika na položaju, vršioca dužnosti, odnosno rukovodioca područne jedinice organa osnovane u skladu sa posebnim zakonom - zavod, filijala i druga organizaciona jedinica van sedišta organa (u daljem tekstu: rukovodilac područne jedinice organa) vrednuje se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu, a ostalih državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o državnim službenicima

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 100[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine, izuzev odredaba čl. 23. i 24, člana 25. stav 2, u delu u kojem se odnose na preuzimanje državnog službenika sa Evidencije internog tržišta rada i čl. 26, 78, 86. i 87. koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, člana 28. stav 1. u delu koji se odnosi na učestvovanje na internom konkursu državnih službenika koji su u radni odnos na određeno vreme primljeni nakon sprovedenog javnog konkursa zbog privremeno povećanog obima posla, člana 36. st. 2, 3. i 4. i člana 37. koji se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. iznosi)

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 14

Ako je rešenjem o odobrenju za vršenje primenjenih geoloških istraživanja odobreno izvođenje primenjenih geoloških istraživanja za period koji obuhvata više kalendarskih godina, naknada za prvu kalendarsku godinu utvrđuje se i plaća u skladu sa stavom 2. ovog člana, a za svaku narednu kalendarsku godinu naknada se utvrđuje i plaća do 31. januara godine za koju se vrši utvrđivanje i plaćanje.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 18

Ako je rešenjem o zadržavanju prava na istražni prostor odobreno zadržavanje prava na istražni prostor za period koji obuhvata više kalendarskih godina, naknada za prvu kalendarsku godinu utvrđuje se i plaća u skladu sa stavom 2. ovog člana, a za svaku narednu kalendarsku godinu naknada se utvrđuje i plaća do 31. januara godine za koju se vrši utvrđivanje i plaćanje.

Član 34

Obračun utvrđene naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, na propisanom obrascu, obveznik naknade dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, i to: 

2) godišnji obračun najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 40

Utvrđena naknada za unapređenje energetske efikasnosti plaća se najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana utvrđena naknada za unapređenje energetske efikasnosti pri uvozu derivata nafte plaća se u skladu sa propisima kojima se uređuje naplata uvoznih dažbina. 

Ako je plaćeni iznos naknade po mesečnim obračunima manji od iznosa utvrđenog u godišnjem obračunu naknade, utvrđena razlika se plaća do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 41

Obračun utvrđene naknade za unapređenje energetske efikasnosti na propisanom obrascu,

2) godišnji obračun najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 78

Obveznik je dužan da, organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, dostavi podatke o zahvaćenoj količini vode u prethodnoj godini, ukoliko ima uređaj za merenje, odnosno drugi podatak koji predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade za korišćenje voda, do 20. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 93

Obveznik je dužan da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana dostavi podatke o količini zahvaćene, odnosno ispuštene vode u prethodnoj godini, ukoliko ima uređaj za merenje, odnosno drugi podatak koji predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, do 20. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Način utvrđivanja i plaćanja naknade

Član 97

Obveznik je dužan da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana dostavi podatke o ispuštenoj količini vode u prethodnoj godini, ukoliko ima uređaj za merenje, odnosno drugi podatak koji predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade za ispuštenu vodu, do 20. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 246

Obveznik je dužan da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana dostavi podatke o iskorišćenoj količini prirodnog lekovitog faktora u prethodnoj godini, na osnovu uređaja za merenje, do 31. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Član 259

Operatori vode popis korišćenih brojeva i adresa i isti dostavljaju regulatornoj agenciji do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, kao i na zahtev regulatorne agencije.

Član 279

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba čl. 134-139. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. marta 2019. godine, kao i odredaba čl. 154-164. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

Član 15

Zavod podnosi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine, za istraživanja koja se vrše na teritoriji autonomne pokrajine, Izveštaj o realizaciji geoloških projekata prema godišnjem programu za proteklu godinu, najkasnije do kraja januara naredne godine.

6. Odobrenje za primenjena geološka istraživanja

Član 30

Nadležni organ autonomne pokrajine dužan je da Ministarstvu dostavi jedan primerak izdatog rešenja i izveštaj o odobrenim istraživanjima za prethodnu godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine. 

Član 31

Nadležni organ autonomne pokrajine dužan je da Ministarstvu dostavi jedan primerak izdatog rešenja i izveštaj o odobrenim istraživanjima za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine.

Član 32

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da vodi katastar i evidenciju prijava o izvršenim istraživanjima iz stava 1. ovog člana, da trajno čuva elaborate iz stava 4. ovog člana i da Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ako se istraživanja izvode na teritoriji autonomne pokrajine dostavi izveštaj o podnetim prijavama i izvršenoj kontroli za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine.

Član 33

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da vodi katastar i evidenciju prijava o izvršenim istraživanjima iz stava 1. ovog člana i trajno čuva izveštaje iz stava 4. ovog člana i da Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ako se istraživanja izvode na teritoriji autonomne pokrajine dostavi izveštaj o podnetim prijavama i izvršenoj kontroli za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine.

11. Odobrenje za utvrđivanje eksploatacionog prostora i količine rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

Član 58

Nadležni organ autonomne pokrajine dužan je da Ministarstvu dostavi jedan primerak izdatog rešenja o eksploatacionom prostoru i količini rezervi i/ili resursa iz stava 1. ovog člana kao i izveštaj o svim izdatim odobrenjima za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine

Član 64

Nadležna jedinica lokalne samouprave dužna je da vodi katastar i evidenciju prijava za korišćenje resursa iz stava 1. ovog člana na svojoj teritoriji i trajno čuva izveštaje iz stava 4. ovog člana i da Ministarstvu dostavi izveštaj o podnetim prijavama i izvršenoj kontroli za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine.

Član 95

Godišnji operativni plan iz stava 1. ovog člana dostavlja se organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju najkasnije do 31. januara za tekuću kalendarsku godinu.

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza zaštite šuma

Član 42

Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

Nadležni organ autonomne pokrajine izveštaj iz stava 4. ovog člana dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

3. Izveštaj o stanju životne sredine

Izveštaj o stanju životne sredine

Član 76

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da Agenciji za zaštitu životne sredine tromesečno dostavlja podatke za izradu izveštaja iz stava 1. ovog člana i to za prvo, drugo i treće tromesečje najkasnije u roku od dva meseca po isteku tromesečja, a za poslednje tromesečje do 31. januara. 

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine, osim odredbe člana 40. i odredaba koje su u vezi sa tim članom, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i ostalih odredaba čl. 3-8. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)

Komentar urednika: Početak primene: 01/01/2020

ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a počinje da se primenjuje 1. januara 2020. godine, osim odredaba čl. 9-24. ovog zakona koje počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015, 108/2016, 95/2018 i 86/2019)

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 90/2019 - ispr.)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 72[s8]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 57. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine. 

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019)

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredaba čl. 1. i 5. koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2020. godine i odredaba člana 6. koje počinju da se primenjuju od 1. decembra 2020. godine.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

Komentar urednika: Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. jula 2019. godine, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 31. januara 2020. godine.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

Komentar urednika: Početak primene: 01/01/2020

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017 i 95/2018)

Član 54

Odredbe člana 32. ovog zakona u pogledu odredbi novog člana 133d koja se odnosi na određivanje nižeg koeficijenta i novog člana 133ž, kao i člana 38. ovog zakona u delu koji se odnosi na određivanje nižeg koeficijenta u rasponu do početka neposredno nižeg platnog razreda, koji ne može biti niži od početnog koeficijenta zvanja čije poslove službenik obavlja, primenjivaće se od početka primene zakona kojim se uređuju platni razredi službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. 

Odredbe člana 46. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o zapošljavanju stranaca

("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što se odredbe čl. 1-3, člana 4. stav 2, člana 5. stav 1, člana 6. i člana 7. stav 1. primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Izvor: Redakcija, 29.12.2019.