Zastava Bosne i Hercegovine

Da li ostvarujem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja danom stupanja u radni odnos ili je neophodno da sam u proteklom periodu bio osiguran?

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Vera Paripović

Objavljeno: OKTOBAR 2014.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) propisano je da za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranici moraju da imaju prethodni staž osiguranja u trajanju od najmanje tri meseca neprekidno ili šest meseci sa prekidima u poslednjih 18  meseci,  pre početka korišćenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Naime, u prethodno osiguranje računa se vreme od dana kada je osiguranik stekao svojstvo osiguranika, a za koje je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Međutim,  osiguranik ostvaruje prava iz obaveznogzdravstvenog osiguranja i u slučaju ako nisu ispunjeni uslovi u pogledu prethodnog staža osiguranja, i to:

1) u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti osiguranika iz čl. 17. i 23. Zakona;
2) u slučaju hitne medicinske pomoći i ostvarivanja pripadajućih novčanih naknada iz člana 30. Zakona;
3) za ostvarivanje prava na naknadu zarade u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec za koji se naknada zarade isplaćuje.

Takođe, članovi porodice osiguranika ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovom da osiguranik na osnovu koga ostvaruju ta prava ispunjava uslove u pogledu prethodnog osiguranja.

 

Iz napred navedenog proizlazi da je za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja neophodno da osiguranik ispunjava uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja. Shodno tome, danom stupanja u radni odnos zaposleni ne ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ukoliko nema prethodni staž osiguranja, osim u slučajevima predviđenim Zakonom

.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge