Zastava Bosne i Hercegovine

Primer iz prakse APR kroz odgovore na pitanja, mišljenje nadležnog ministarstva i postupanje nakon njegovog objavljivanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Papić

Objavljeno: 20.04.2016.


Primer iz prakse APR kroz odgovore na pitanja, mišljenje nadležnog ministarstva i postupanje nakon njegovog objavljivanja

Poslovno ime preduzetnika je KAFE BAR, KIOSK I MENJAČNICA LEPTIR PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK KIKINDA. Zbog izmena člana 67. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) podnet je zahtev za promenu imena u UGOSTITELJSKA RADNJA, KIOSK I MENJAČNICA "LEPTIR" PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK KIKINDA. Dana 18.4.2016. godine stiglo je rešenje iz Agencije za privredne registre da je preduzetnik upisan pod nazivom PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA I MENJAČNICA LEPTIR KIKINDA, dok je reč "kiosk" izuzeta iz naziva.

U međuvremenu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je objavilo službeno mišljenje br. 011-00-00193/2016-03 od 14.4.2016. godine prema kome poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga može da sadrži reči koje ukazuju samo na jednu vrstu ugostiteljskog objekta koja upućuje na pretežnu delatnost koja se u tom objektu i pruža, ukoliko ugostitelj pruža uslugu u vrsti koja je i sadržana u poslovnom imenu, na način propisan zakonom.

Pitanje: Kako treba da glasi poslovno ime preduzetnika iz primera da bi bilo u skladu sa propisima?

Odgovor: Puno poslovno ime preduzetnika koje glasi PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA I MENJAČNICA LEPTIR KIKINDA registrovano je u skladu sa Zakonom o turizmu i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Pitanje: Imajući u vidu navedeno da li može ponovo da se podnese zahtev za izmenu naziva ugostiteljskog objekta iz primera kako bi se vratilo prvobitno poslovno ime i da li je prvobitno poslovno ime uopšte trebalo menjati?

Odgovor: Povodom primene člana 67. Zakona o turizmu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo je Mišljenje br. 011-00-00193/2016-03 od 14.4.2016. godine da puno poslovno ime ili naziv ogranka privrednog društva odnosno poslovno ime preduzetnika pružaoca ugostiteljskih usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića ili smeštaja u objekte koji se ne kategorišu, može da sadrži reč koja ukazuje na samo jednu vrstu ugostiteljskog objekta koja upućuje na pretežnu delatnost koja se u tom objektu i pruža.

Dakle, u konkretnom slučaju, shodno pomenutom mišljenju, ne može se registrovati u poslovnom imenu preduzetnika i reč kafe i reč bar jer su to dve različite vrste ugostiteljskog objekta. Može biti registrovano ili samo kafe ili samo bar u zavisnosti za koju vrstu objekta su ispunjeni uslovi prema Pravilniku o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 48/2012).

I dalje ne postoji obaveza isticanja u poslovnom imenu preduzetnika vrste ugostiteljskog objekta, dovoljno je napisati da li je kafe ili bar na samim vratima lokala.

Pitanje: Iz kog razloga je iz imena ugostiteljskog objekta uklonjena reč "kiosk"?

Odgovor: Što se tiče reči "kiosk", ukazujemo da je odredbama člana 86. stav 2. Zakona o privrednim društvima propisano da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži: ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr" i sedište. Članom 2. stav 1. tačka 4) Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013) propisano je da je prodajni objekat prostor koji čini jedinstvenu fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu, trajnog ili privremenog građevinskog karaktera, zatvorenog ili otvorenog tipa (prodajni plac, boks i sl.) opremljen na propisan način, koji je namenjen ili može biti namenjen za obavljanje prometa.

Dakle reči: KIOSK/BOKS/PRODAJNI PLAC, ne mogu biti upisani kao delatnost preduzetnika, jer su to reči koje upućuju na tip prostora, zgrade, montažne kućice u kome se obavlja neka delatnost a ne da li je u pitanju trgovina ili prozvodnja.

"Članom 67. stav 4. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakoni, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon) ograničava se pravo da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Kada su u pitanju ugostiteljski objekti, u kojima se obavlja delatnost pružanja usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, u skladu sa ovim zakonom, kao i pružanje usluge smeštaja u objektima, koji se po posebnom postupku ne razvrstavaju u kategoriju, ukazuje se na sledeće:

Smisao propisivanja navedene norme bio je da sprečava dovođenje u zabludu korisnika, obezbedi ispunjenost uslova u delu propisanih minimalno tehničkih uslova u skladu sa pretežnom delatnošću koja se u objektu obavlja, čime se podiže kvalitet svake posebne vrste ugostiteljskog objekta.

Ukoliko ugostitelj pruža uslugu u vrsti koja je i sadržana u poslovnom imenu, na način propisan zakonom i ukoliko ispunjava sve minimalno tehničke uslove propisane za tu vrstu ugostiteljskog objekata, na taj način se ne daju netačna obaveštenja, niti se stvara pogrešan utisak i potrošač se ne dovodi u zabludu.

Shodno svemu napred navedenom, u vezi sa primenom spornog člana 67. stav 4. Zakona, registracija, isticanje i oglašavanje poslovnog imena, firme i drugog naziva, naziva ogranka, prostora van poslovnog sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinica, kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga, može da sadrži reči koje ukazuju samo na jednu vrstu ugostiteljskog objekta koja upućuje na pretežnu delatnost koja se u tom objektu i pruža."

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i usluga, br. 011-00-00193/2016-03 od 14.4.2016. godine

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge