Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pravo kupca automobila na lizing u pogledu reklamacije

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Paragraf Lex

Objavljeno: 03.05.2019.Prava i obaveze subjekata u poslu finansijskog lizinga uređeni su Zakonom o finansijskom lizingu (dalje: Zakon). Subjekti u poslu finansijskog lizinga su: davalac lizinga, primalac lizinga (potrošač) i isporučilac predmeta lizinga (trgovac). Na obligaciono-pravne odnose subjekata u poslu finansijskog lizinga primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članom 16. Zakona propisano je da za materijalne nedostatke predmeta lizinga (u ovom slučaju automobila), primaocu lizinga odgovara isporučilac, ako drukčije nije ugovoreno.

Članom 38. istog zakona propisano je da ako isporučilac predmet lizinga ne isporuči primaocu lizinga, ako ga isporuči sa docnjom, ili ako predmet lizinga ima materijalni nedostatak, primalac lizinga ima prema isporučiocu prava koja bi, prema zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi, imao da je bio strana u ugovoru sa isporučiocem.

Korisnik lizinga - fizičko lice ima pravo da se obrati isporučiocu predmeta lizinga i da zahteva ostvarivanje svojih potrošačkih prava u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) i Zakonom o zaštiti potrošača.

U skladu sa ZOO, kupac-potrošač je dužan da obavesti prodavca o materijalnom nedostatku, da nedostatak opiše i da zahteva od prodavca da stvar pregleda. Članom 488. ZOO utvrđeno je da kupac koji je blagovremeno i uredno obavestio prodavca o nedostatku može:

1) zahtevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora);

2) zahtevati sniženje cene;

3) izjaviti da raskida ugovor.

Prema članu 490. ZOO, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio prodavcu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora.

Ukoliko je na kupljeni auto dobio i garanciju, potrošač-kupac može da zahteva ostvarivanje svojih prava i po osnovu garancije. U skladu sa čl. 502. i 504. ZOO, potrošač može da zahteva opravku ili zamenu stvari u toku garantnog roka, bez obzira na to kad se nedostatak u funkcionisanju pojavio. Ako se ne izvrši opravka ili zamena u razumnom roku, kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cenu i zahtevati naknadu štete.

Dakle, potrošač ima pravo da se obrati isporučiocu predmeta lizinga-trgovcu i da zahteva da se otklone materijalni nedostaci na automobilu, odnosno da se auto popravi ili ukoliko opravka nije moguća, da se izvrši zamena za ispravan auto. Ukoliko ni opravka ni zamena nisu moguće ili ne budu izvršene u razumnom roku, potrošač može raskinuti ugovor. U tom slučaju, potrošač treba da se obrati davaocu lizinga, imajući u vidu da je sa tim subjektom zaključio ugovor, a ne sa isporučiocem lizinga-trgovcem.

Što se tiče procedure i rokova za rešavanje potrošačkih reklamacija, ta pitanja nisu detaljno uređena ZOO, već Zakonom o zaštiti potrošača koji u članu 56. u potpunosti reguliše reklamacionu proceduru. Obaveza je trgovca (isporučioca predmeta lizinga) da odgovori na reklamaciju potrošača u roku od osam dana od dana izjavljivanja reklamacije. Odgovor na reklamaciju treba da sadrži izjašnjenje da li se reklamacija prihvata kao osnovana ili ne. Trgovac koji prihvati reklamaciju kao osnovanu, odnosno opravdanu, dužan je da je reši na način kako je zahtevao potrošač u roku od 30 dana od dana izjavljivanja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije je moguće uz saglasnost potrošača.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge