Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Postupak za utvrđivanje odgovornosti za štetu koju maloletnom licu prouzrokuje pas lutalica

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dragana Obradović Mutavdžić

Objavljeno: 30.12.2015.

Pitanje:

Na koji način i u kom postupku se utvrđuje odgovornost za štetu koju maloletnom licu prouzrokuje pas lutalica?

Odgovor:

Ukoliko se dokaže da se radi o psu lutalici, roditelji maloletnog deteta mogu uputiti zahtev za naknadu nematerijalne štete Komisiji za procenu osnovanosti zahteva građana za naknadu štete zbog povreda nanesenih od strane pasa lutalica (dalje: Komisija), i da se na taj način zaključi vansudsko poravnanje ili mogu ostvariti navedeni zahtev sudskim putem podnošenjem tužbe protiv jedinice lokalne samouprave ili/i preduzeća kome je poverena ova komunalna delatnost. U ovom slučaju se odgovornost zasniva na tome da jedinica lokalne samouprave nije vršila zakonom određenu obavezu rešavanja problema pasa lutalica, odnosno da preduzeće nije vršilo poverenu delatnost zoohigijene na adekvatan način, te je usled nevršenja obaveza došlo do štetne posledice.

U svakom slučaju Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja - dalje: ZOO) propisano je da pravo na naknadu oštećeni može ostvariti samo ukoliko postoji uzročna veza između štetne radnje i štetne posledice.

Shodno članu 193. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014 - dalje: ZPP) lice koja namerava da podnese tužbu protiv Republike Srbije, može da pre podnošenja tužbe Republičkom javnom pravobranilaštvu dostavi predlog za mirno rešavanje spora, osim ako je posebnim propisom predviđen rok za podnošenje tužbe. Podnošenjem predloga nastaje zastoj roka zastarelosti u trajanju od 60 dana. Ako u ovom roku Republički javni pravobranilac ne odgovori na predlog, smatra se da predlog nije prihvaćen. Ranijim odredbama zakona bila je propisana obaveza prethodnog dostavljanja predloga za mirno rešavanje spora, međutim izmenama ovog zakona, ovo je samo mogućnost. Navedena zakonska odredba se primenjuje i kada se radi o podnošenju tužbe protiv jedinice lokalne samouprave.

Takođe, shodno članu 231. ZPP predviđeno je da stranka koja tvrdi da ima neko pravo, snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje tog prava, ako zakonom nije drukčije određeno. Obično je sporno među strankama, da li se radi o psu lutalici - nevlasničkom psu ili se radi o vlasničkom psu, kao i da li je štetna posledica nastala usled napada psa.

SUDSKI POSTUPAK - TUŽBA RADI NAKNADE ŠTETE - U tužbenim zahtevima za naknadu nematerijalne štete se obično traži naknada:

- za pretrpljene fizičke bolove

- za pretrpljeni strah, a u nekim slučajevima i

- naknada usled estetske naruženosti.

Što se tiče, naknade za pretrpljene fizičke bolove, stav je Apelacionog suda da oštećeni nema pravo na naknadu neimovinske štete za pretrpljene fizičke bolove izazvane lakom telesnom povredom, ukoliko nisu bili visokog intenziteta i dugog trajanja. Znači oba uslova moraju biti kumulativno ispunjena.

Prema ZOO ukoliko se radi o lakoj telesnoj povredi oštećeni ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah, ako je strah bio intenzivan i dužeg trajanja, a ako je kratko trajao naknada se može dosuditi ako je u dužem vremenskom periodu narušena psihička ravnoteža oštećenog. Novčana naknada može se dosuditi samo ukoliko je reč o pravno relevantnom duševnom poremećaju naročitog intenziteta, odnosno, kada je prouzrokovani strah naročito intenzivan, a poremećaj njime izazvan trajnije prirode.

Postojanje estetske naruženost, kao i utvrđivanje inteziteta i dužine trajanja fizičkih bolova, kao i straha, zadatak je sudskih veštaka, čiji nalazi i mišljenja se uzimaju u dokaznom postupku. Odluka suda u većoj meri, zajedno sa ostalim izvedenim dokazima zavisi od navedenih nalaza.

Takođe, u postupku za naknadu štete važno je utvrditi da je šteta nastala isključivo radnjom, odnosno propuštanjem radnje odgovornog lica. Maloletna deca moraju biti pod nadzorom roditelja koji su dužni da vode računa o ponašanju svoje dece, tako da u slučaju utvrđivanja odgovornosti u smislu člana 192. ZOO, postoji i doprinos nastanku štete oštećenog maloletnog deteta, odnosno njegovog roditelja i propuštanju dovoljnog nadzora nad njim.

Bitne činjenice su i te da li su se i ranije dešavali slični događaji i da li su se od strane roditelja preduzimale aktivnosti u smislu prijave nadležnim institucijama radi otklanjanja opasnosti.

VANSUDSKO PORAVNANJE - Zahtev za mirno rešenje spora se upućuje Komisiji za procenu osnovanosti zahteva građana za naknadu štete zbog povrede nanesenih od strane pasa lutalica, sa celokupnom dokumentacijom. Nakon zakazanog pregleda pred Komisijom i razmatranja priložene dokumentacije, Komisija podnosiocu zahteva ponudi iznos naknade, ako su ispunjeni uslovi. U slučaju da lice prihvati ponuđeni iznos naknade nematerijalne štete, zaključuje se vansudsko poravnanje. U suprotnom lice može ostvariti naknadu sudskim putem.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge