Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Odgovornost vlasnika odnosno držaoca psa za štetu koju je prouzrokovao drugom licu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dragana Obradović Mutavdžić

Objavljeno: 17.12.2015.

Pitanje:

Na koji način se utvrđuje odgovornost za štetu koju nekom licu prouzrokuje pas koji je odbegao od vlasnika?

Odgovor:

Što se tiče utvrđivanja odgovornosti za štetu koju prouzrokuje životinja, stav sudske prakse je da postoji razlika da li je štetu napravila životinja koja je u vlasništvu čoveka ili ne. Za životinju koja je u vlasništvu čoveka i odbegla je, a prouzrokovala je štetu drugome, odgovara imalac ili držalac te životinje, po pravilima objektivne odgovornosti.

U ovom slučaju držalac ili imalac životinje je obavezan na naknadu štete po osnovu odgovornosti za štetu od opasne stvari, u smislu čl. 173. do 177. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

Odgovornost za štetu izazvanu opasnom stvari ne zasniva se na krivici, već na stvorenom riziku. Ona je objektivna. Da bi oštećeni ostvario pravo na naknadu, dovoljno je da dokaže da je pretrpeo štetu i da ona potiče od opasne stvari. Za štetu koja je nastala u vezi sa opasnom stvari pretpostavlja se da potiče od te stvari, ali se i suprotno može dokazivati.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge