Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 04.09.2017.Postupak za lišavanje poslovne sposobnosti se vodi u interesu lica prema kome se postupak vodi. Postupak pokreće sud po službenoj dužnosti ili na predlog lica određenih zakonom. Predlog može podneti i samo lice koje treba da se liši poslovne sposobnosti.

Sud, nakon sprovedenog postupka, donosi rešenje kojim lišava u potpunosti ili delimično poslovne sposobnosti lica prema kome se vodi postupak. Odluka ima konstitutivan karakter jer se odnosi na promenu ličnog stanja lica prema kome se vodi postupak.

U rešenju o delimičnom oduzimanju poslovne sposobnosti sud je dužan da navede i vrstu poslova koje lice kome je delimično ograničena poslovna sposobnost može preduzeti samostalno. Lice kome je delimično oduzeta poslovna sposobnost mora pouzdano znati koje pravne poslove može preduzeti, da li se može zaposliti, sklopiti brak, priznati očinstvo, sastaviti zaveštanje ili preduzimati druge poslove.

U rešenju kojim je odlučio o lišenju poslovne sposobnosti sud je dužan da odredi rok u kome će proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere. Ovaj rok ne može biti duži od tri godine.

Poslovna sposobnost stiče se, po pravilu, punoletstvom, ali se u određenim okolnostima može se oduzeti ili ograničiti. Osoba koja je poslovno sposobna može sklapati ugovore, dati pristanak na lečenje, donositi odluke o tome gde će živeti, raspolagati svojom imovinom, podnositi tužbe i žalbe, sklapati brak, donositi odluke o priznavanju majčinstva i očinstva, birati na parlamentarnim, predsedničkim, lokalnim izborima, podizati kredite, odnosno, preduzimati sve pravne radnje koje odrasla osoba može preduzeti u svakodnevnom životu.

U postupku lišenja poslovne sposobnosti sud ispituje da li je punoletno lice prema stepenu sposobnosti za normalno rasuđivanje u stanju da se samo brine o svojim pravima i interesima. Sud odlučuje o potpunom ili delimičnom lišavanju poslovne sposobnosti, kada utvrdi da za to postoje zakonom određeni razlozi, kao i o vraćanju oduzete sposobnosti kada prestanu razlozi za lišenje odnosno ograničenje poslovne sposobnosti.

Postupak za lišavanje poslovne sposobnosti pokreće sam sud po službenoj dužnosti. On je jednostranački jer se vodi u interesu lica prema kome se postupak vodi. Zakon je predvideo da je iz razumljivih razloga ovaj postupak izuzetno hitan. Pored postupka za lišenje poslovne sposobnosti sud po službenoj dužnosti pokreće i postupak za proveru postojanja razloga za dalje trajanje izrečene mere lišenja poslovne sposobnosti u skladu sa Zakonom o vanparničnom postupku (dalje: Zakon).

U ovom postupku mesna nadležnost suda se ocenjuje prema prebivalištu odnosno boravištu lica protiv koga se vodi postupak.

Ko može podneti predlog

U ovom postupku aktivnu procesnu legitimaciju imaju: organ starateljstva, supružnik, vanbračni partner, dete ili roditelj lica koje treba lišiti poslovne sposobnosti.

Ostali srodnici (dede, babe, brat, sestra, kao i unuk ovog lica) imaju aktivnu procesnu legitimaciju, pod uslovom da žive u porodičnoj zajednici sa licem prema kome se postupak vodi.

Postupak može da se pokrene i na predlog samog lica koje treba da se liši poslovne sposobnosti.

Tok postupka

U postupku je izraženo istražno načelo te sud prikuplja i izvodi dokaze: izjašnjavanjem ("saslušanjem") lica prema kome se postupak vodi, njegovog staratelja, kao i drugih lica koja mogu da daju potrebna obaveštenja, zatim veštačenjem lica o čijem se pravu odlučuje, a ovo lice ima pravo i da se izjasni o svim činjenicama i dokazima. Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o punoletnim osobama i poslovnoj sposobnosti propisuje da punoletna osoba mora biti obaveštena o tome da se vodi postupak o njenoj poslovnoj sposobnosti, navodeći da obaveštenje treba da bude formulisano na jeziku koji punoletna osoba razume, ili na drugi način. Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope takođe govori da "punoletna osoba ima pravo da bude saslušana lično tokom bilo kog postupka koji može uticati na njenu poslovnu sposobnost". Sud može da oceni da li može uopšte uspostaviti kontakt sa licem prema kome se postupak vodi i tada izuzetno može da izostane njegovo izjašnjavanje, s tim što je sud dužan da to na nesumnjiv način utvrdi i obrazloži.

Sud je u ovom postupku dužan da odredi medicinsko veštačenje po službenoj dužnosti da bi se utvrdilo stanje mentalnog zdravlja i stepen sposobnosti za rasuđivanje lica prema kome se postupak vodi, što je od bitnog značaja za određivanje obima mere koja treba eventualno da bude određena, produžena ili izmenjena u postupku.

Veštačenje stanja mentalnog zdravlja vrše kvalifikovani veštaci - i to najmanje dva lekara odgovarajuće specijalnosti (psihijatri, neuropsihijatri, klinički psiholozi...) koje sud određuje rešenjem i koji treba da budu upisani u registar sudskih veštaka za određenu oblast veštačenja. Veštačenje ne mogu da obave oni lekari koji su postavili dijagnozu pre no što je bio pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti i čiji je stručni nalaz predlagač priložio uz predlog kojim je postupak pokrenut.

Sud rešenjem određuje zadatak veštaka, a to je da u svom nalazu i mišljenju navedu da li je lice prema kome je pokrenut postupak radi izricanja mere lišenja poslovne sposobnosti orijentisano u vremenu i prostoru i prema trećim licima i da li, s obzirom na stanje mentalnog zdravlja, može da štiti svoja prava i izvršava svoje obaveze. U svom nalazu veštaci treba da navedu aktuelni psihički status lica prema kojem je pokrenut postupak radi izricanja ove mere, opišu zdravstveno stanje ovog lica, kao i to da li je lice orijentisano u prostoru i vremenu, da li se uspostavlja verbalni kontakt i da li se održava i produbljuje, da li su u sadržaju misaonog toka prisutne sumanute ideje, da li postoji kritičnost u idejama itd.

Rešenje

Sud nakon sprovedenog postupka donosi rešenje kojim lišava u potpunosti ili delimično poslovne sposobnosti lica prema kome se vodi postupak. Odluka ima konstitutivan karakter jer se odnosi na promenu ličnog stanja lica prema kome se vodi postupak.

U rešenju o delimičnom oduzimanju poslovne sposobnosti sud je dužan da navede i vrstu poslova koje lice kome je delimično ograničena poslovna sposobnost može preduzeti samostalno. Određivanjem kruga poslova u rešenju, pojačava se pravna sigurnost u pravnom prometu, na primer, sva treća lica mogu biti sigurna da li je moguće zaključiti ugovor (kupoprodaja, poklon itd) sa ovim licem. Osim toga, lice kome je delimično oduzeta poslovna sposobnost mora pouzdano znati koje pravne poslove može preduzeti, da li se može zaposliti, sklopiti brak, priznati očinstvo, sastaviti zaveštanje ili preduzimati druge poslove.

U rešenju kojim je odlučio o lišenju poslovne sposobnosti sud je dužan da odredi rok u kome će proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere. Ovaj rok ne može biti duži od tri godine.

Pravosnažno rešenje o lišenju poslovne sposobnosti sud dostavlja matičaru i organu koji vodi javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti, ako je lice koje je lišeno poslovne sposobnosti titular prava na nepokretnosti.

Pravni lek

Protiv rešenja kojim je ograničena poslovna sposobnost u potpunosti pravni lek može da izjavi lice prema kome je postupak vođen u roku od osam dana.

Pored lica prema kome se postupak vodi žalbu mogu izjaviti u njegovom interesu staratelj, privremeni zastupnik, punomoćnik.

Postupak za preispitivanje izrečene mere lišenja poslovne sposobnosti

Zakonom je predviđeno obavezno preispitivanje odluke kojom je izrečena mera lišenja poslovne sposobnosti. Materijalna pravnosnažnost donetog rešenja je prema samom zakonu vremenski ograničena jer je sud dužan da u rešenju odredi rok u kome će se proveriti da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere. Po proteku ovog roka sud preispituje da li postoje uslovi za eventualnu promenu ili za dalje produženje izrečene mere. U postupku preispitivanja izrečene mere sud je dužan da zakaže ročište i izvede dokaz veštačenjem lica prema kome se postupak vodi i odluči o obimu njegove poslovne sposobnosti.

Postupak za vraćanje poslovne sposobnosti

Kada prestanu razlozi za lišenje poslovne sposobnosti, predlog, pored zahteva za vraćanje poslovne sposobnosti, treba da sadrži činjenice iz kojih treba da se vidi da se licu koje je bilo potpuno lišeno poslovne sposobnosti stanje mentalnog zdravlja toliko popravilo da ima razloga ili da se odredi mera delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, ili da se licu koje je bilo delimično lišeno poslovne sposobnosti poveća obim poslova koje samostalno može da preduzima po odluci suda pored poslova na koje je zakonom ovlašćeno ili da mu se u potpunosti vrati poslovna sposobnost.

Aktivnu procesnu legitimaciju imaju sva lica kao i kod postupka lišenja poslovne sposobnosti.

Postupak u ovoj pravnoj stvari odvija se po pravilima postupka za lišenje poslovne sposobnosti. Pored dokaza o zdravstvenom stanju lica kome je potpuno ili delimično oduzeta poslovna sposobnost sud mora da izvede dokaz veštačenjem preko dva veštaka lekara određene specijalnosti. U ovom postupku sud može odlučiti da se oduzeta poslovna sposobnost vrati potpuno ili delimično ili može odbiti predlog. Pravnosnažno rešenje o potpunom vraćanju poslovne sposobnosti sud dostavlja svim učesnicima ali i matičaru i organu koji vodi javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti, ako je lice kome je vraćena poslovna sposobnost, titular prava na nepokretnosti.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge