Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Zasnivanje radnog odnosa od strane korisnika porodične penzije i pravo na penziju nakon prestanka radnog odnosa

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Milica Danilović

Objavljeno: 17.06.2016.Pitanje:

• Da li korisnik porodične penzije može da bude prijavljen i po kom osnovu za obavljanje poslova u privrednom društvu i da li nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme može ponovo da ostvari pravo na porodičnu penziju?

Odgovor:

Odredbom člana 111. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) propisano je da se porodična penzija isplaćuje od dana utvrđenog rešenjem Fonda, pod uslovom da podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju.

Odredbom člana 117. istog zakona predviđeno je da se korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja isplata porodične penzije. Istim članom je predviđen izuzetak, pa se korisniku porodične penzije daje mogućnost da može da bude angažovan po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova ili poslova po osnovu ugovora o delu odnosno poslova po osnovu autorskog ugovora, kao i poslova po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu.

Korisniku porodične penzije, koji stekne svojstvo osiguranika po osnovu člana 11. tač. 9) i 10) i člana 12. stav 1. tačka 3) ovog zakona, pravo na porodičnu penziju ne prestaje, već se obustavlja isplata porodične penzije, i to nakon utvrđivanja staža osiguranja za period utvrđenog staža osiguranja.

Zakon i u odnosu na ovo predviđa izuzetak, pa je propisano da se korisniku porodične penzije ne obustavlja isplata porodične penzije u slučaju kada je ostvario ugovorenu naknadu na mesečnom nivou u iznosu nižem od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.

Međutim ako korisnik penzije zasnuje radni odnos ili otpočne da se bavi samostalnom, odnosnom poljoprivrednom delatnošću, isplata porodične penzije se obustavlja sa danom od kada je zasnovao radni odnos odnosno otpočeo obavljanje delatnosti. Ukoliko tu činjenicu ne prijavi korisnik, Fond će tu činjenicu saznati na osnovu podnete prijave na osiguranje.

Ako se korisniku porodične penzije, zbog zaposlenja, odnosno obavljanja delatnosti po osnovu koje je obavezno osiguran ili zbog korišćenja starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije, ne isplaćuje porodična penzija koja mu pripada, ostalim članovima uže porodice isplaćuje se za to vreme porodična penzija u visini koja se određuje kao da korisnik penzije nema pravo na porodičnu penziju.

Po prestanku osiguranja, korisnik će podneti zahtev Fondu da mu se uspostavi isplate penzije. Ukoliko korisnik i dalje ispunjava uslove na porodičnu penziju, Fond će rešenjem ponovo uspostaviti isplatu penzije.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge