Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Putovanje maloletnog deteta u inostranstvo i saglasnost roditelja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 02.06.2017.

Nije obavezna prethodna pisana saglasnost roditelja u slučajevima kad maloletno dete putuje u inostranstvo samo, sa pratiocem ili sa jednim roditeljem, niti granična policija može usloviti prelazak državne granice maloletnika samo zbog nepostojanja takve saglasnosti. Ipak, bez obzira da li takva pismena saglasnost postoji ili ne postoji (data je ili nije), dosledna primena zakonskih ovlašćenja granične policije, pored kontrole putnih isprava, podrazumeva i proveru povezanosti pratioca i maloletnika, odnosno okolnosti zbog kojih maloletnik putuje sam.

Obaveza davanja saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju nije predviđena Porodičnim zakonom, koji izričito kaže da je saglasnost drugog roditelja potrebna samo kada dete menja prebivalište. Međutim, zbog velikog broja postupaka koji su u toku zbog otmica dece, granična policija i carinski organi traže ovu saglasnost prilikom prelaska granice. U slučaju kada drugi roditelj ne želi da da saglasnost moguće rešenje je da se, podnošenjem tužbe nadležnom sudu, pokrene postupak za lišenje roditeljskog prava i to samo u delu za davanje saglasnosti za putovanje deteta van zemlje.

U toku je sezona đačkih ekskurzija, a bliži se i period letnjih odmora te se roditelji često pitaju da li je obavezna njihova saglasnost za prelazak granice za maloletne učenike koji odlaze na ekskurziju u inostranstvo, kao i kada deca putuju sa jednim roditeljem ili nekim trećim licem. Često pitanje je i da li je zakonom propisana obaveza davanja saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju?

Saglasnost roditelja za prelazak granice radi putovanja i boravka maloletnika u inostranstvu

Za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju, državljaninu Republike Srbije (maloletnom i punoletnom) služi pasoš ili druga putna isprava, kojom dokazuje svoj identitet i državljanstvo.

Prema Zakonu o putnim ispravama za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez navedene saglasnosti u sledećim slučajevima:

  1. 1) ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
  2. 2) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
  3. 3) ako je jedan od roditelja umrlo lice;
  4. 4) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
  5. 5) u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Uz zahtev se, prema Zakonu, pored identifikacionih, stavljaju na uvid i "druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva." Potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje putne isprave izdaje se podnosiocu zahteva, koji potom i lično preuzima putnu ispravu.

Državna granica se, po pravilu, može prelaziti samo na graničnim prelazima sa važećom putnom ispravom ili drugom ispravom propisanom za prelazak državne granice. Prema Zakonu o zaštiti državne granice kontrola prelaženja državne granice i njeno obezbeđenje vrši se, između ostalog, radi sprečavanja i otkrivanja kažnjivih dela i počinilaca tih dela. Prema odredbama ovog zakona, granična kontrola, pored kontrole putnih isprava, prevoznih sredstava, stvari i dr, obuhvata i kontrolu lica koja prelaze državnu granicu. Prilikom granične kontrole ta lica su u obavezi da policijskom službeniku stave na uvid propisanu ispravu za prelazak državne granice, omoguće nesmetanu kontrolu, pruže sva potrebna obaveštenja u vezi sa prelaženjem državne granice koja on od njih traži i postupe po njegovim upozorenjima i naređenjima.

Valja imati i vidu još i to da su od lica koja prelaze državnu granicu radi putovanja u države članice Evropske unije policijski službenici ovlašćeni da traže i druga propisana dokumenta i dokaze.

Iz navedenog proizlazi da u važećim propisima postoje zaštitne odredbe koje se, između ostalog, primenjuju i radi sprečavanja kažnjivih dela u vezi sa prelaskom državne granice maloletnih lica. Tim propisima kao zaštitna odredba nije predviđena i obavezna prethodna pismena saglasnost roditelja u slučajevima kad maloletno dete putuje u inostranstvo samo, sa pratiocem ili sa jednim roditeljem, niti granična policija može usloviti prelazak državne granice maloletnika samo zbog nepostojanja takve saglasnosti. Međutim, nema smetnji ni da roditelji po svojoj inicijativi u navedenim slučajevima prelaska granice prilažu takvu saglasnost, jer ona (iako fakultativna, a ne obavezna) može biti preventivno korisna za zaštitu maloletnika, olakšati graničnu kontrolu, a u državama koje takvu saglasnost traže i omogućiti lakši i brži ulazak ili tranzit preko njihove teritorije. Ipak, bez obzira da li takva pismena saglasnost postoji ili ne postoji (data je ili nije), dosledna primena zakonskih ovlašćenja granične policije, pored kontrole putnih isprava, podrazumeva i proveru povezanosti pratioca i maloletnika, odnosno okolnosti zbog kojih maloletnik putuje sam.

Davanje saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju

Obaveza davanja saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju nije predviđeno Porodičnim zakonom, koji izričito kaže da je saglasnost drugog roditelja potrebna samo kada dete menja prebivalište.

Međutim, granična policija i carinski organi traže ovu saglasnost prilikom prelaska granice. Ova saglasnost se traži zbog velikog broja postupaka koji su u toku zbog otmica dece, tako da se davanjem pismene saglasnosti drugog roditelja koji ne putuje izbegavaju nepotrebni nesporazumi između roditelja i sudski postupci.

Ova saglasnost se overava i poželjno je da se tačno navede u kom periodu ide dete, u koju zemlju i s kim.

U slučaju kada drugi roditelj ne želi da da saglasnost moguće rešenje je da se pokrene postupak za lišenje roditeljskog prava i to delimično samo u delu za davanje saglasnosti za putovanje deteta van zemlje. Ovaj postupak se pokreće podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Pre donošenja odluke o ovom zahtevu sud mora da traži mišljenje organa starateljstva (centar za socijalni rad). Navedeni postupak može da potraje što može poremetiti planirani put, tako da je neophodno pokrenuti ih blagovremeno, odnosno da na vreme roditelji razgovaraju o putovanju deteta.

Za pokretanje ovog postupka potrebno je da roditelj-zakonski zastupnik deteta podnese tužbu, a uz tužbu je dovoljno da se podnese odluka kojom je dete povereno jednom od roditelja.

Tužbu može podneti samo dete starije od 10 godina, roditelj, a može i roditelj i dete. Tužba se podnosi protiv drugog roditelja.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge