Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Ovlašćenje jednog roditelja da kao zastupnik dece zaključi ugovor o poklonu sa drugim roditeljem

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 06.06.2014.Pitanje:

U slučaju kada roditelji zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava a otac želi sa decom da zaključi ugovor o poklonu stana, ko je ovlašćen da potpiše ugovor kao zakonski zastupnik dece?

Odgovor:

Članom 40. stav 1. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon - dalje: PZ) supružnici imaju pravo na razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu. Stavom 2. istog člana propisano je da sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Stavom 3. navedenog člana propisano je da sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik:

 

1) sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili

2) sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

 

Članom 76. stav 1. PZ, sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, roditelji deteta se pismeno saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta. Stavom 2. istog člana sastavni deo sporazuma o vršenju roditeljskog prava jeste i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.

Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji se pismeno saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta a sastavni deo tog sporazuma zahteva apsolutnu saradnju, sporazum i saglasnost roditelja u pogledu svega što čini sadržinu roditeljskog prava.

PZ je roditelje odredio kao zakonske zastupnike svoje dece s obzirom na to da je roditeljsko pravo jednako za oba roditelja i jedan i drugi roditelj su ravnopravni prilikom zakonskog zastupanja svoje dece.

Imajući u vidu da su oba roditelja zakonski zastupnici svoje dece, prilikom potpisivanja ugovora o poklonu sa ocem, koji im paralelno poklanja stan, u ime maloletne dece ugovor bi potpisao drugi ravnopravni zakonski zastupnik, odnosno majka dece.

U praksi često nailazimo na "kombinovani sporazumni razvod braka". Naime, bivši supružnici se sporazumeju da će zajednički vršiti roditeljsko pravo, da će prebivalište deteta biti na adresi majke, ali i da se otac obavezuje da na ime izdržavanja plaća određeni iznos, počev od presuđenja pa ubuduće, dok za to postoje zakonski uslovi svakog 1. do 10. u mesecu, za tekući mesec, isplatom na tekući račun majke maloletnog deteta, a da će se održavanja ličnog kontakta između oca i deteta vršiti po dogovoru roditelja. Nekad se u sporazumu navede i način održavanja ličnog kontakta sa drugim roditeljem.

Ukoliko roditelji poštuju sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava između njih ne postoje problemi.

Međutim, u praksi se poklon zajedničkog stana deci najčešće koristi od strane jednog supružnika da ucenjuje drugog supružnika za potpisivanje sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava. Dalje, čim sud mora da utvrđuje obavezu da se plaća izdržavanje ili način održavanja ličnih kontakata između roditelja sa kojim dete ne živi i deteta, to govori da sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava nema, već taj sporazum, iako nazvan sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, ima elemente sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava (obavezu izdržavanja i održavanja ličnih kontakata). Ovako zaključen sporazum, fingira odnose roditelja i dece i pravi kompromis koji nije u interesu deteta, te ne daje jasnu i celovitu sliku o pravima i obavezama roditelja u vršenju roditeljskog prava.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge