Zastava Bosne i Hercegovine

Ustanovljavanje prava nužnog prolaza i pravo vlasnika poslužnog dobra

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Pro Bono

Objavljeno: 08.08.2016.

Pitanje:

• Vlasnik povlasnog dobra je dobio rešenje o upisu prava službenosti prolaza u širini 1,5m celom dužinom parcele, u njegovu korist. Sused sa kojim je sklopio ugovor o ukidanju imovinske zajednice, preti da će postaviti stubove duž prolaza tako da onemogući prolaz. Da li postoji pravni osnov da preti ugrožavanjem prava prolaska? Da li vlasnik povlasnog dobra ima pravo da betonira navedeni put, da kopa za potrebe sprovođenja kanalizacione mreže i sl.?

Odgovor:

Službenosti koje se ustanovljavaju sudskom odlukom (nekad odlukom upravnog organa) su nužne službenosti, jer se ustanovljavaju protiv volje vlasnika poslužnog dobra "kada vlasnik povlasnog dobra u celini ili delimično ne može koristiti to dobro bez odgovarajućeg korišćenja poslužnog dobra". U navedenom slučaju radi se o pravu nužnog prolaza i sused ne sme da onemogućava vršenje službenosti.

U slučaju da vlasnik poslužnog dobra želi da preko njegovog zemljišta provede vodovodne i kanalizacione cevi, gasovod, električne i telefonske kablove (podzemne i vazdušne) itd. to se može učiniti samo ako je postavljanje ovih vodova na drugom mestu povezano sa nesrazmernim troškovima, uz odobrenje suda. U ovom slučaju radi se o službenosti postavljanja vodova, koja takođe spada u nužne službenosti.

*Ovaj odgovor nalazi se na internet stranici "Pro Bono": http://www.besplatnapravnapomoc.rs/2012/10/clanak-6144/Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge