Zastava Bosne i Hercegovine

Opšte informacije - Pravni fakultet Niš


Kompanija Paragraf je kuća koja preko 20 godina svojim korisnicima obezbeđuje, brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspešno i zakonito poslovanje u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini – dakle, sve za primenu prava na dohvat ruke.

Kompanija Paragraf svim svojim korisnicima nudi besplatno stručno usavršavanje u oblasti korišćenja elektronske pravne baze Paragraf Lex.

Paragraf je jedina kompaniju iz ove branše koja ima poseban sektor zadužen za edukaciju korisnika čime dokazuje posvećenost svojim korisnicima, ali i iskazuje društvenu odgovornost ulažući u poboljšanje informatičke pismenosti sadašnjih i budućih pravnika.

U saradnji s pravnim (ali i drugim) fakultetima Paragraf organizuje 15-časovni kurs radi osposobljavanja studenata za rad s elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex.

Studenti koji uspešno reše završni test dobijaju Paragraf Lex sertifikat koji zajednički izdaju fakulteti i kompanija Paragraf.

Imajući u vidu sve karakteristike elektronske pravne baze Paragraf Lex i našu spremnosti da ulažemo značajne resurse u IT obuku budućih pravnika, ne čudi što je na pravnim fakultetima ova obuka postala deo nastave, a naša pravna baza nastavno sredstvo.

Od 2005. godine preko 6.000 studenata je uspešno završilo 15-časovnu obuku i steklo Paragraf Lex Sertifikat.

Instaliranjem Paragraf Lexa na više od 500 fakultetskih računara kompanija Paragraf omogućila je besplatno korišćenje elektronske pravne baze svim studentima i nastavnicima fakulteta sa kojima ima zaključene protokole o saradnji.

Sertifikat Paragraf Lex, dokaz o osposobljenosti za rad sa pravnom bazom, upisuje se u diploma supplement(dodatak diplomi) na mnogim fakultetima.

Obuka za rad s Paragraf Lex-om sastavni je deo nastave na pravnim i drugim fakultetima u Srbiji(u okviru predmeta Pravna informatika, Pravo informacionih tehnologija, Upravno pravo, Pravosudno organizaciono pravo, itd.)

Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine(„Sl. glasnik RS“ br. 51/2010), kao ciljevi su postavljeni: otvoren, svima dostupan i kvalitetan pristup Internetu, razvijeno e-poslovanje koje uključuje e-upravu, e-trgovinu, e-pravosuđe, e-zdravlje i e-obrazovanje. Radi ostvarivanja navedenih ciljeva treba razvijati znanja i veštine povezana sa IKT i jačati ulogu IKT u sistemu obrazovanja. Uostalom, jedan od najbitnijih prioriteta Vlade Republike Srbije je digitalizacija u svim oblastima poslovanja.

Protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu potpisan je u septembru 2005. godine. Uprava Fakulteta je prepoznala značaj primene novih tehnologija u visokom obrazovanju, a samim tim omogućila svojim studentima da se po završetku studija uključe u pravničke poslove kao kompetentni, stručni, obrazovani i obučeni pravnici XXI veka.

Do sada je obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex završilo ukupno 1011 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, i to:

2006. godine 26 studenata,
2007. godine 154 studenta,
2008. godine 338 studenata,
2009. godine 187 studenata,
2010. godine 118 studenata i
2011. godine 188 sudenata.

Obuku je izvodio sertifikovani predavač Zoran Gazibara, dipl. Pravnik.

Na kraju ističemo da kao društveno odgovorna kompanija sve ove aktivnosti na fakultetima sprovodimo na totalno nekomercijalnoj osnovi, odnosno za fakultete i studente potpuno besplatno, želeći na taj način da bar malo doprinesemo ublažavanju nezavisne finansijske situacije u kojoj se visoko obrazovanje u Srbiji danas nalazi.

Osnovni podaci o fakultetu

Dekan Pravnog fakulteta u Nišu je Prof. dr Saša Knežević, predaje krivično procesno pravo i kriminalistiku na Katedri za krivičnopravne nauke.