Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE I USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, kriterijumi i postupak za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementi, izgled i način upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) grupa proizvoda jesu proizvodi slične namene u pogledu njihove upotrebe ili proizvodi koji imaju slične funkcionalne karakteristike i slični su u pogledu odnosa potrošača prema njima;

2) ekološki znak (u daljem tekstu: Eko znak) je oznaka proizvoda koji zadovoljava uslove propisane ovim pravilnikom;

3) životni ciklus proizvoda predstavlja uzastopne i međusobno povezane faze proizvoda, od nabavke sirovina do njegovog konačnog odlaganja;

4) zainteresovana strana jeste pojedinac ili grupa koja je zainteresovana za učinak određenog oblika organizovanja u zaštiti životne sredine, odnosno pojedinac ili grupa na koju taj učinak utiče;

5) kriterijumi za dodelu Eko znaka jesu dokumenti koji uspostavljaju posebne zahteve koje proizvod mora da ispunjava da bi bio označen Eko znakom;

6) nosilac Eko znaka je podnosilac zahteva kome je odobreno pravo na korišćenje Eko znaka;

7) performansa životne sredine je rezultat upravljanja onim karakteristikama proizvoda koje imaju uticaja na životnu sredinu, a koje sprovodi proizvođač;

8) podnosilac zahteva jeste bilo koji proizvođač, isporučilac usluge, trgovac na veliko ili prodavac na malo koji podnosi zahtev za dobijanje prava na korišćenje Eko znaka;

9) provera ekološkog označavanja je postupak procene da li proizvod ispunjava odgovarajuće kriterijume za označavanje Eko znakom;

10) program ekološkog označavanja je dobrovoljni program zasnovan na razmatranju životnog ciklusa proizvoda i uslovima za proizvod, koji se odnose na zaštitu životne sredine, u okviru koga se dodeljuje pravo na korišćenje ekološkog znaka, kojim se potvrđuje ukupna pogodnost proizvoda za životnu sredinu u okviru određene grupe proizvoda;

11) proizvod je bilo koja roba ili usluga u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast roba i usluga;

12) uticaj na životnu sredinu jeste svaka promena koja se odnosi na životnu sredinu, bez obzira na to da li je korisna ili štetna po životnu sredinu, a koja je u potpunosti ili delimično posledica uticaja proizvoda na životnu sredinu tokom njegovog životnog ciklusa;

13) uslovi za dodelu prava na korišćenje Eko znaka jesu opšti zahtevi koje proizvod mora da ispunjava da bi bio označen Eko znakom.

Član 3

Uslovi za dobijanje prava na korišćenje Eko znaka su da:

1) je proizvod proizveden na teritoriji Republike Srbije;

2) proizvod ispunjava odgovarajuće kriterijume iz člana 4. ovog pravilnika.

Eko znak se ne utvrđuje za supstance ili preparate koji su klasifikovani kao veoma toksični, toksični, opasni po životnu sredinu, karcinogeni, toksični po reprodukciju ili mutageni, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Eko znak se može utvrditi za proizvod koji sadrži opasne materije, ako su koncentracije opasnih materija u granicama dozvoljenih vrednosti, u skladu sa propisima.

Član 4

Kriterijumi za dobijanje prava na korišćenje Eko znaka utvrđeni su prema performansama životne sredine proizvoda, uzimajući u obzir strateške ciljeve u oblasti životne sredine, na naučnoj osnovi i odnose se na celokupan životni ciklus proizvoda, odnosno grupe proizvoda i sadrže zahteve koji obezbeđuju da se proizvod sa Eko znakom adekvatno primenjuje, u skladu sa svrhom za koju je namenjen.

U određivanju kriterijuma iz stava 1. ovog člana, uzima se u obzir naročito:

1) najznačajniji uticaj na životnu sredinu, naročito na klimatske promene, uticaj na prirodu i biodiverzitet, potrošnju energije i korišćenje resursa, generisanje otpada, emisije u sve medije životne sredine, sve vrste zagađivanja kao i ispuštanja opasnih materija;

2) mogućnost zamene opasnih materija manje opasnim, gde god je to tehnički izvodljivo;

3) potencijal za umanjenje uticaja na životnu sredinu usled trajnosti proizvoda i mogućnosti njegove ponovne upotrebe;

4) odnos između koristi po životnu sredinu i opterećenja po životnu sredinu, uključujući i aspekte bezbednosti i zdravlja ljudi u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda;

5) socijalni i etički aspekti kroz pozivanje na međunarodne konvencije i sporazume, kao i na odgovarajuće srpske standarde, odnosno, ako nema objavljenih srpskih standarda, kroz pozivanje na međunarodne, evropske ili nacionalne standarde drugih država i na kodekse ponašanja, gde je to moguće;

6) kriterijum uspostavljen za druge oznake o zaštiti životne sredine, naročito one zvanično priznate, nacionalno ili regionalno, za SRPS ISO 14024 tip I oznake o zaštiti životne sredine, u slučajevima kada postoje za konkretnu grupu proizvoda.

Član 5

Kriterijumi za dobijanje prava na korišćenje Eko znaka iz člana 4. ovog pravilnika za svaku grupu proizvoda dati su u prilozima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to:

1) Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta;

2) Prilog 4 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za tanki upijajući papir;

3) Prilog 5 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za pranje veša;

4) Prilog 6 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za izvore svetlosti;

5) Prilog 7 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za papir za fotokopiranje i grafički papir;

6) Prilog 8 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za personalne računare;

7) Prilog 9 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za mašinsko pranje posuđa;

8) Prilog 10 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za obuću;

9) Prilog 11 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za prenosne računare;

10) Prilog 12 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za ručno pranje posuđa;

11) Prilog 13 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija;

12) Prilog 14 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za tvrde obloge;

13) Prilog 15 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za televizore;

14) Prilog 16 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za usluge turističkog smeštaja;

15) Prilog 17 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za usluge kampa;

16) Prilog 18 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za maziva;

17) Prilog 19 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za štampani papir;

18) Prilog 20 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za sredstva za supstrate za gajenje biljaka;

19) Prilog 21 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za toplotne pumpe;

20) Prilog 22 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za tekstilne podne obloge;

21) Prilog 23 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za drvene podne obloge;

22) Prilog 24 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za drveni nameštaj;

23) Prilog 25 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za novinski roto papir;

24) Prilog 26 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za industrijske i profesionalne svrhe za mašinsko pranje posuđa;

25) Prilog 27 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za industrijske i profesionalne svrhe za mašinsko pranje veša;

26) Prilog 28 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za sanitarne armature.

Član 6

Predlog novih ili revizija postojećih kriterijuma iz člana 5. ovog pravilnika vrši se ako:

1) su predloženi kriterijumi zasnovani na podacima koji se odnose na performanse životne sredine za najboljih 10-20% proizvoda dostupnih na tržištu Republike Srbije i to u pogledu vrednosti ostvarenih performansi životne sredine tokom svih faza životnog ciklusa tih proizvoda, u trenutku podnošenja predloga kriterijuma;

2) se procenat iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje za svaki pojedinačni slučaj, sa ciljem da promoviše proizvode sa najboljim odnosom prema životnoj sredini, ali i da obezbedi korisnicima mogućnost odgovarajućeg izbora;

3) se uzme u obzir odnos između koristi po životnu sredinu i opterećenja po životnu sredinu, uključujući i aspekte bezbednosti i zdravlja ljudi gde je prikladno, socijalne i etičke aspekte kao što su pozivanje na međunarodne konvencije i sporazume kao i na odgovarajuće međunarodne i nacionalne standarde i kodekse ponašanja;

4) je predloženi kriterijum zasnovan na najznačajnijim uticajima proizvoda na životnu sredinu i izražen što je moguće jasnije preko odgovarajućih merljivih performansi životne sredine;

5) je predloženi kriterijum zasnovan na kompletnim podacima i informacijama, koji u meri kojoj je moguće predstavljaju celokupno tržište;

6) je predloženi kriterijum zasnovan na podacima celokupnog životnog ciklusa proizvoda i merljivim uticajima na životnu sredinu, gde je primenljivo u skladu sa Evropskim referentnim podacima za životni ciklus (ELCD);

7) se uzmu u obzir stavovi zainteresovanih strana koje uzimaju učešće kroz proces konsultacija;

8) se garantuje usaglašenost sa postojećim zakonskim okvirom i primenljivost na grupu proizvoda u pogledu definicija, metoda ispitivanja kao i tehničke i administrativne dokumentacije;

9) se uzme u obzir relevantna politika i prethodni rad u drugim povezanim grupama proizvoda.

Kriterijumi iz stava 1. ovog člana sadrže predmet i područje primene za grupu proizvoda, ciljeve u vezi sa životnom sredinom, načine za procenu ispunjenosti kriterijuma, obrazloženje primene, prikaz koristi po životnu sredinu koje će nastati njihovim uvođenjem, kao i odnos kriterijuma i pokazatelja u životnoj sredini i mogu biti preuzeti kao kriterijumi za Eko znak Republike Srbije od druge šeme označavanja o zaštiti životne sredine, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14024 - Označavanje o zaštiti životne sredine tipa I, za grupu proizvoda za koju kriterijumi nisu utvrđeni ovim pravilnikom.

Član 7

Postupak za dobijanje prava na korišćenje Eko znaka pokreće se podnošenjem zahteva za dobijanje Eko znaka ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine, na obrascu datom u Prilogu 1 - Zahtev za dodelu Eko znaka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) podatke o proizvodu za koji se traži dodela Eko znaka sa podacima koji upućuju na ispunjenost uslova za dodelu prava na korišćenje Eko znaka.

Uz zahtev se podnose dokazi o ispunjenosti uslova, i to:

1) izvod iz odgovarajućeg registra;

2) opis proizvoda i opis postignutog unapređenja u odnosu na slične proizvode drugih proizvođača ili na njegove ranije proizvode iste vrste;

3) tehnička specifikacija;

4) izveštaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja od strane akreditovane laboratorije;

5) izveštaj o rezultatima merenja od strane akreditovane kontrolne organizacije;

6) dokument o rezultatima ispitivanja, merenja i analiza, koji potvrđuje ispunjenost propisanih kriterijuma;

7) delovi projektne dokumentacije koji mogu da posluže kao dokaz;

8) druga dokumentacija koja može biti od značaja za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova (prema SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, EMAS, SRPS ISO 50001, CE znak i sl.);

9) dokaz o uplaćenim taksama.

Akt o dodeli prava na korišćenje Eko znaka donosi ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Član 8

Elementi i izgled Eko znaka dati su na grafičkom prikazu u Prilogu 2 - Elementi i izgled Eko znaka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Eko znak se može isticati samo u vezi sa proizvodima koji nose Eko znak i samo na promotivnom materijalu vezanom za proizvod koji nosi Eko znak.

Eko znak se može isticati na proizvodu nakon dobijanja akta o dodeli prava na korišćenje Eko znaka za taj proizvod uz navođenje broja tog akta.

Eko znak se može isticati na proizvodu, ambalaži i dokumentaciji vezanoj za proizvod, na mestima koja su lako vidljiva.

Eko znak se upotrebljava u vidu logotipa, prema potrebi, na način da je znak vidljiv, čitko napisan i neizbrisiv i može se upotrebljavati u komercijalne i reklamne svrhe.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode, procese i usluge ("Službeni glasnik RS", broj 3/09).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

ZAHTEV ZA DODELU EKO ZNAKA

 

I. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv:

 

Adresa:

 

Kontakt osoba I funkcija:

 

Telefon/Faks:

 

E-mail I internet adresa:

 

Veličina oblika organizovanja podnosioca zahteva

1 Velika
1 Srednja
1 Mala
1 Mikro

Oblik organizovanja podnosioca zahteva:

1 Proizvođač
1 Distributer
1 Uvoznik

1 __________________________________________

II. PODACI O PROIZVODU

Pun naziv proizvoda:

 

Naziv proizvođača:

 

Adresa proizvođača:

 

Kontakt podaci proizvođača:

 

Da li se proizvod proizvodi i u drugim zemljama?
Navesti gde

 

Da li proizvod nosi Eko znak druge zemlje? Ako nosi navesti koje zemlje

 

Zahtev se podnosi:

1 po prvi put

1 za produženje

1 nakon odbijanja

1 zbog modifikacije

 

proizvoda

1 nakon oduzimanja

 

Da li je podnosilac zahteva imao pravo na korišćenje Eko znaka?

 

Naziv grupe proizvoda

 

Naziv odgovarajućeg priloga ovog pravilnika kojim su definisani kriterijumi za proizvode za koje se podnosi zahtev

 

Opis proizvoda:

 

Bar kod proizvoda (EAN broj)

 

Procenjena godišnja proizvodnja (komada)

 

Procenjen godišnji promet ostvaren od prodaje proizvoda (RSD)

 

Navesti cenu proizvoda u prodaji

 

U svojstvu podnosioca zahteva (ovlašćeni predstavnik podnosioca zahteva) za dobijanje Eko znaka, izjavljujem da sam upoznat sa uslovima i načinom korišćenja Eko znaka.

 

III. POPUNJAVA MINISTARSTVO

Potpis službenika:

 

Datum i mesto:

 

Osnovni zahtevi ispunjeni:

DA         NE

Kompletna dokumentacija:

DA         NE

Broj predmeta:

 

Napomena:

 

Datum i mesto:

Ime i prezime:

Radno mesto:

Potpis i pečat podnosioca zahteva:

_______________________________________

 

Prilog 2

ELEMENTI I IZGLED EKO ZNAKA

Grafički prikaz Eko znaka sastoji se od logoa i slogana - logotipa, kružnog oblika. Kružnica ima 15 mm, 35 mm, 50 mm ili 100 mm u prečniku, kako bi logo bio prepoznatljiv, a tekst čitko napisan.

Eko znak predstavlja jednostavnu formu nastalu kao spoj dva stilizovana elementa: drveta i kocke. Drvo simbolizuje prirodu, a kocka industrijski proizvod koji konkuriše za dobijanje prava na korišćenje Eko znaka.

Slogan "PRIJATELJ ŽIVOTNE SREDINE" napisan je na srpskom i engleskom jeziku i predstavlja asocijaciju na prijateljski odnos između prirode i proizvoda koji svojim sastavom i načinom proizvodnje zaslužuje da nosi grafički prikaz.

Eko znak se može koristiti i sa okvirom za tekst (nosilac Eko znaka može da koristi samo tekst naveden u kriterijumima za određenu grupu proizvoda):

Broj akta o dodeli prava na korišćenje Eko znaka navodi se uz Eko znak.

 

Prilog 3

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA OPLEMENJIVAČE ZEMLJIŠTA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta imaju za cilj:

1) upotrebu obnovljivih materijala i/ili reciklažu organskih materija dobijenih sakupljanjem i/ili tretmanom otpadnog materijala, čime se doprinosi smanjenju konačno odloženog čvrstog otpada na najmanju moguću meru (npr. na deponiji);

2) smanjenje nanošenja štete životnoj sredini ili rizika od teških metala i drugih opasnih jedinjenja usled primene proizvoda.

Kriterijumi dati u ovom prilogu su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje oplemenjivača zemljišta koji imaju manji uticaj na životnu sredinu, tokom celokupnog životnog ciklusa proizvoda.

Ispitivanje i uzorkovanje oplemenjivača zemljišta obavlja se, tamo gde je primenljivo, u skladu sa metodama ispitivanja koje je razvila tehnička komisija za standarde CEN 223 "Oplemenjivači zemljišta i supstrati", dok ne budu na raspolaganju odgovarajući horizontalni standardi izrađeni pod vođstvom grupe CEN 151 "Horizontalno".

Uzimanje uzoraka obavlja se u skladu sa metodologijom u SRPS EN 12579 - Oplemenjivači zemljišta i supstrati - Uzimanje uzoraka. Ako je neophodno ispitivanje ili uzorkovanje koje nije obuhvaćeno ovim metodama i tehnikama uzimanja uzoraka organ nadležan za ocenu zahteva za dobijanje Eko znaka navodi koje metode ispitivanja i/ili uzimanja uzoraka smatra prihvatljivim.

Kada je to prikladno, mogu se upotrebljavati druge metode ispitivanja ako ih nadležni organ prihvati kao odgovarajuće. Kada ispitivanja nisu navedena ili su navedena kao ispitivanja koja se upotrebljavaju za proveru ili praćenje, nadležni organ ako je to prikladno, oslanja se na izjavu i dokumentaciju koju je dostavio podnosilac zahteva i/ili na nezavisne provere.

Kada procenjuju zahtev za dobijanje Eko znaka i prate usklađenost sa kriterijumima, nadležnim organima se preporučuje da sagledaju sprovođenje priznatih sistema menadžmenta životnom sredinom, kakvi su EMAS, ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (napomena: ne zahteva se uvođenje takvih sistema upravljanja).

Grupa proizvoda oplemenjivači zemljišta obuhvata materije koje se dodaju zemljištu na samom mestu, prvenstveno za održavanje ili poboljšavanje njegovih fizičkih osobina i koje mogu poboljšati njegove hemijske i/ili biološke osobine ili delovanje.

Za dodelu Eko znaka proizvod treba da pripada grupi proizvoda "oplemenjivači zemljišta" i mora biti u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni ovim prilogom.

Performanse u vezi sa životnom sredinom za grupu proizvoda oplemenjivači zemljišta ocenjuju se prema kriterijumima navedenim u ovom prilogu.

Grupi proizvoda oplemenjivači zemljišta dodeljuje se šifra "003".

Kriterijum 1 - Sastojci

Sastojci su:

1.1. Organski sastojci

Proizvod se uzima u razmatranje za dodelu Eko znaka samo ako ne sadrži treset i ako su njegove organske materije dobijene preradom i/ili ponovnom upotrebom otpada.

1.2. Mulj

Proizvodi ne mogu sadržati mulj iz kanalizacije. Mulj (koji nije iz kanalizacije) dozvoljen je samo ako zadovoljava sledeće kriterijume:

Mulj se određuje kao jedan od sledećih otpada u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik RS", broj 56/10):

02 03 05

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja; mulj pri pripremi i preradi voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duvana; pri proizvodnji konzervisane hrane; pri proizvodnji kvasca i ekstrakta kvasca i pri pripremi i fermentaciji melase

02 04 03

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, pri preradi šećera

02 05 02

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, u industriji mlečnih proizvoda

02 06 03

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, u industriji peciva i konditorskoj industriji

02 07 05

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa)

Mulj iz svakog pojedinačnog izvora se mora razdvojiti, što znači da nije došlo do mešanja s otpadnim vodama ili muljem nastalim van određenog proizvodnog procesa.

Maksimalne koncentracije teških metala u otpadu pre prerade (mg/kg mase suve materije) moraju ispunjavati zahteve iz Kriterijuma 2.

Mulj mora zadovoljavati i sve druge kriterijume za Eko znak koji su navedeni u ovom prilogu i u tom se slučaju se smatra da je on dovoljno stabilizovan i prečišćen.

1.3. Minerali

Minerali se ne mogu vaditi iz:

1) zaštićenih područja u skladu sa odgovarajućim propisima kojima se uređuje očuvanje prirodnih staništa, divlje flore i faune;

2) mreže područja Natura 2000, koja se sastoji od specijalnih zaštićenih područja u skladu sa odgovarajućim propisima EU kao što su: 79/409/EEZ, 92/43/EEZ ili područja u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01 i "Službeni list SCG - Međunarodni ugovori", broj 16/05).

Kriterijum 2 - Ograničenja u sadržaju opasnih materija

U krajnjem proizvodu udeo sledećih elemenata mora biti niži od dole navedenih vrednosti, mereno kao masa suve materije:

Element

mg/kg (suve materije)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*)

2

Se (*)

1,5

As (*)

10

F (*)

200

(*) Podaci koji se odnose na prisutnost ovih elemenata potrebni su samo za proizvode koji sadrže materijale iz industrijskih procesa.

Napomena: Ove granične vrednosti važe samo ako nacionalni propisi nisu strožiji.

Kriterijum 3 - Fizički zagađivači

U finalnom proizvodu (sa veličinom otvora 2 mm) udeo stakla, metala i plastike mora biti manji od 0,5% mereno kao masa suve materije.

Kriterijum 4 - Azot

Koncentracija ukupnog azota u proizvodu ne može biti veća od 3% (po masi), a neorganski N ne može iznositi više od 20% ukupnog N (ili organski N ≥ 80%).

Kriterijum 5 - Performanse proizvoda

Proizvodi se moraju dostavljati u čvrstom stanju i moraju da sadrže najmanje 25% suve materije (u masi) i najmanje 20% organske materije (u masi) suve materije (mereno gubitkom pri sagorevanju).

Proizvod ne može negativno uticati na klijanje i kasniji rast biljke.

Kriterijum 6 - Zdravlje i bezbednost

Proizvodi ne mogu prelaziti maksimalne nivoe primarnih patogena, i to:

1) Salmonela: odsutna u 25 g;

2) Jajašca helminta: odsutna u 1,5 g (1);

3) E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: najverovatniji broj) (2).

____________
1 Za one proizvode čiji organski udeo nije dobijen isključivo iz otpada travnjaka, bašte ili parka.
2 Za one proizvode čiji je organski udeo dobijen isključivo iz otpada travnjaka, bašte ili parka.

Kriterijum 7 - Seme koje može proklijati/propagule

U finalnom proizvodu sadržaj semena korova i vegetativnih reproduktivnih delova agresivnih korova ne može biti veći od dve jedinice po litru.

Kriterijum 8 - Informacije koje se daju uz proizvod

Opšte informacije

Proizvod mora biti propraćen sledećim informacijama (bez obzira da li je proizvod upakovan ili ne), bilo da su one napisane na ambalaži ili na priloženim informativnim listama:

1) ime i adresa lica odgovornog za stavljanje na tržište;

2) oznaka koja daje informacije o tipu proizvoda, uključujući reči "OPLEMENJIVAČ ZEMLJIŠTA";

3) identifikaciona oznaka serije/šarže;

4) količina (izražena kao masa ili zapremina);

5) osnovni materijali (čiji je udeo veći od 5% zapreminski) od kojih je proizvod proizveden.

Ako je primenljivo, uz proizvod se moraju dati sledeće informacije o upotrebi proizvoda, bilo da su one napisane na ambalaži ili na deklaraciji proizvoda:

1) preporučeni uslovi skladištenja i preporučeni rok upotrebe;

2) smernice za bezbedno rukovanje i upotrebu;

3) opis svrhe za koju je proizvod namenjen i eventualna ograničenja upotrebe;

4) izjava o pogodnosti proizvoda za određene grupe biljaka (npr. biljke koje dobro uspevaju na krečnjačkom zemljištu ili biljke koje ne uspevaju na krečnjačkom zemljištu);

5) pH i odnos ugljenika prema azotu (C/N);

6) izjava o stabilnosti organske materije (stabilna ili vrlo stabilna) prema nacionalnom ili međunarodnom standardu;

7) izjava o preporučenim metodama upotrebe;

8) za amatersku primenu: preporučene količine primene izražene u kilogramima ili litrima proizvoda po jedinici površine (m2) godišnje.

Detaljne informacije

Parametar

Metode ispitivanja

Količina

SRPS EN 12580

Sadržaj organskih materija i pepela

SRPS EN 13039

Ukupni N

SRPS EN 13654/1-2

Odnos ugljenika prema azotu (C/N)

C/N (*)

pH

SRPS EN 13037

Teški metali (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

SRPS EN 13650

Hg

SRPS ISO 16772

Sadržaj vlage/suve materije

SRPS EN 13040

Salmonela

SRPS EN ISO 6579

Jajašca helminta

prXP X 33-017

E. coli

SRPS ISO 11866-3

Ispitivanje stabilnosti/zrelosti (ispitivanje izvedeno da bi se objavilo s rezultatima)

metoda CEN nije raspoloživa

(*) Ugljenik = organska supstanca (SRPS EN 13039) × 0,58

Kriterijum 9 - Informacije koje se nalaze na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "doprinosi smanjenju zagađenja vode i zemljišta";

2) "promoviše recikliranje materijala";

3) "doprinosi povećanju plodnosti zemljišta".

 

Prilog 4

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA TANKI UPIJAJUĆI PAPIR

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za tanki upijajući papir imaju za cilj:

1) smanjeno ispuštanje toksičnih ili eutrofnih supstanci u vodu;

2) smanjenje štete nanete životnoj sredini ili rizika koji su u vezi sa upotrebom energije (globalno zagrevanje, acidifikacija, oštećenje ozonskog omotača, iscrpljivanje neobnovljivih izvora) smanjenjem potrošnje energije i pratećih emisija u vazduh;

3) smanjenje štete nanete životnoj sredini ili rizika koji su u vezi sa upotrebom opasnih hemikalija;

4) stimulisanje upotrebe održivih vlakana;

5) primenu načela održivog upravljanja kako bi se zaštitile šume.

Kriterijumi dati u ovom prilogu su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje tankog upijajućeg papira koji ostvaruje manji negativan uticaj na životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako organ nadležan za ocenu zahteva za dobijanje Eko znaka, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC 17025.

Izjave, dokumentacija, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, dostavlja se i dodatna dokumentacija i vrše nezavisne provere.

Kada procenjuju prijave i prate usklađenost sa kriterijumima, nadležnim organima se preporučuje da sagledaju sprovođenje priznatih sistema menadžmenta životnom sredinom, kakvi su EMAS, ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (napomena: ne zahteva se uvođenje takvih sistema menadžmenta).

Grupu proizvoda "tanki upijajući papir" čine listići ili rolne tankog upijajućeg higijenskog papira koji se upotrebljavaju za ličnu higijenu, upijanje tečnosti i/ili čišćenje natopljenih površina.

Proizvod od tankog upijajućeg higijenskog papira sastoji se od krep papira ili reljefnog papira u jednom ili nekoliko slojeva. Sadržaj vlakana u proizvodu mora biti najmanje 90%.

U ovu grupu proizvoda ne spadaju:

1) vlažne maramice i sanitarni proizvodi;

2) proizvodi od tankog upijajućeg higijenskog papira koji su oplemenjeni materijalima koji nisu tanki upijajući papir;

3) proizvodi koji su definisani propisima koji se odnose na kozmetičke proizvode.

Za dodelu Eko znaka proizvod treba da pripada grupi proizvoda "tanki upijajući papir" i mora biti u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni ovim prilogom.

Grupi proizvoda tanki upijajući papir dodeljuje se šifra "004".

Ekološki kriterijumi odnose se na proizvodnju celuloze uključujući sve sastavne podpostupke od trenutka kada vlaknaste sirovine/reciklirani papir dospe u postrojenje, do trenutka kada celuloza napusti fabriku za proizvodnju celuloze.

Pri proizvodnji papira važe kriterijumi za sve podpostupke od čišćenja i rafinisanja celuloze (razlaganja recikliranog papira) do uvijanja papira u rolne.

Nisu uključeni prevoz, prerada i pakovanje celuloze, papira ili sirovina.

Reciklirano vlakno je vlakno dobijeno recikliranjem starog papira i kartona koji potiču iz štamparija ili od potrošača. To ne uključuje kupljeni i sopstveni papirni otpad koji nastaje pri proizvodnji primarnih vlakana.

Kriterijum 1 - Emisije u vodu i vazduh

a) Hemijska potrošnja kiseonika (HPK), fosfor (P), sumpor (S), oksidi azota (NOx)

Za svaki od navedenih parametara, emisije u vazduh i/ili vodu koje nastaju pri proizvodnji celuloze i papira izražavaju se preko poena (Phpk, Pp, PS, PNOx).

Nijedan od pojedinačnih poena Phpk, Pp, PS, ili PNOx ne sme premašiti 1,5.

Ukupan broj poena (Pukupno = Phpk + Pp + PS + PNOx) ne sme premašiti 4,0.

Phpk se izračunava kako sledi (Pp, PS, i PNOx izračunavaju se na isti način sa odgovarajućim referentnim vrednostima).

Za svaku upotrebljenu celulozu "i", sa njom povezane izmerene emisije HPK (HPKcelul,i izražena u kg/tona sušena na vazduhu - ADT) ponderišu se u zavisnosti od udela svake upotrebljene celuloze (celul,i po toni tankog upijajućeg higijenskog papira osušenog na vazduhu).

Ponderisana emisija HPK za upotrebljene celuloze dodaje se izmerenoj emisiji HPK iz proizvodnje papira i čini ukupnu emisiju HPK, HPKukupno.

Ponderisana referentna vrednost HPK kada je reč o proizvodnji celuloze izračunava se na isti način, kao zbir utvrđenih referentnih vrednosti za svaku upotrebljenu celulozu koji se dodaje referentnoj vrednosti za proizvodnju papira i čini ukupnu referentnu vrednost HPK, HPKref.ukupno. Referentne vrednosti za svaku vrstu upotrebljene celuloze i za proizvodnju papira navode se u Tabeli 1.

Završno, ukupna emisija HPK deli se ukupnom referentnom vrednošću HPK kako sledi:

Tabela 1

Referentne vrednosti za emisije iz različitih vrsta celuloze i iz proizvodnje papira

(kg/ADT)(1)

Vrsta celuloze/papir

Emisije

HPKreferentna

Preferentna

Sreferentna

NOxreferentna

Hemijska celuloza (osim sulfita)

18,0

0,045

0,6

1,6

Hemijska celuloza (sulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

Neizbeljena hemijska celuloza

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,3

0,3

Celuloza iz recikliranih vlakana

3,0

0,01

0,03

0,3

Tanki upijajući papir

2,0

0,01

0,03

0,5

(1) ADT (Air dry tonne) = tona celuloze sušene na vazduhu predstavlja 90% suve materije u celulozi. Stvaran sadržaj suve materije kada je reč o papiru uglavnom iznosi 95%. U izračunavanjima se referentne vrednosti za celuloze prilagođavaju kako bi odgovarale sadržaju suvih vlakana papira, koji najčešće iznosi preko 90%.

Kada je reč o kogeneraciji toplote i električne energije u istom postrojenju, emisije NOx i S se dodeljuju i izračunavaju prema sledećoj jednačini:

Udeo emisija iz proizvodnje električne energije = 2 x (MWh(električna energija)) / [2 x MWh(električna energija) + MWh(toplota)]

Električna energija u datom proračunu je neto električna energija, pri čemu se isključuje deo radne električne energije koja se koristi za proizvodnju energije u elektrani, tj. neto električna energija je električna energija koja se isporučuje iz elektrane za proizvodnju celuloze/papira. Toplota u datom proračunu je neto toplota, pri čemu se isključuje deo radne toplote koja se koristi za proizvodnju energije u elektrani, tj. neto toplota je toplota koja se isporučuje iz elektrane za proizvodnju celuloze/papira.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljna izračunavanja kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom koja uključuje izveštaje o ispitivanju koje je sprovedeno upotrebom posebnih metoda ispitivanja za svaki parametar ili upotrebom ekvivalentnih metoda, kako se navodi u nastavku:

HPK: SRPS ISO 6060; DIN 38409 deo 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang (Dr Lang) LCK 114, Hak (Hack) ili WTW
P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ili Dr Lang (Dr Lange) LCK 349
NOx: SRPS ISO 11564
S(oksid.): EPA br.8
S(red.): EPA br.16A
sadržaj S u nafti: SRPS ISO 8754
sadržaj S u uglju: SRPS ISO 351

Dodatna dokumentacija uključuje naznaku učestalosti merenja i izračunavanje poena za HPK, P, S i NOx. Uključuje sve emisije S i NOx koje se javljaju u toku proizvodnje celuloze i papira, uključujući paru koja nastaje izvan proizvodnog postrojenja, izuzev emisija koje su u vezi sa proizvodnjom električne energije. Merenja uključuju kotlove za ponovno iskorišćenje, peći za pečenje kreča, parne kotlove i kotlove za uništavanje gasova jakih mirisa. U razmatranje se uzimaju difuzne emisije.

Vrednosti emisije S u vazduh, koje se navode u izveštaju, uključuju emisije i oksidovanog i redukovanog S (dimetil sulfid, metil merkaptan, vodoniksulfid i slično). Emisije S koje su u vezi sa proizvodnjom toplotne energije iz nafte, uglja i drugih eksternih goriva poznatog sadržaja S, mogu se umesto merenja izračunati i uzimaju se u obzir.

Uzorci za merenje emisija u vodu uzimaju se iz nefiltriranih uzoraka koji nisu nataloženi, nakon prečišćavanja u postrojenju ili nakon prečišćavanja u javnom uređaju za prečišćavanje. Period u toku koga se vrše merenja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, kada merenja emisije nisu dostupna za period od 12 meseci, rezultati se baziraju na merenjima emisije koja su sprovođena jednom dnevno u toku 45 uzastopnih dana, nakon što su se vrednosti emisije postrojenja stabilizovale.

b) AOX (organski vezani halogeni koji mogu da se adsorbuju)

Ponderisana prosečna vrednost AOX, koja se otpušta pri proizvodnji celuloze koja se koristi za tanki upijajući papir sa eko znakom, ne sme premašiti 0,12 kg/ADT papira. Emisije AOX iz svake pojedinačne šarže celuloze koja se koristi u papiru ne smeju premašiti 0,25 kg/ADT celuloze.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izveštaje o ispitivanju koristeći sledeće metode ispitivanja: AOX prema SRPS ISO 9562 od dobavljača celuloze uz detaljne proračune kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom. Dodatna dokumentacija uključuje naznaku učestalosti merenja. AOX se mere samo u postupcima pri kojima se za izbeljivanje celuloze koriste jedinjenja hlora. AOX ne treba meriti u otpadnim vodama iz neintegrisane proizvodnje papira ili u otpadnim vodama iz proizvodnje celuloze koja se ne izbeljuje, ili kada se postupak izbeljivanja sprovodi upotrebom materija koje ne sadrže hlor.

Merenja se vrše na nefiltriranim uzorcima koji nisu nataloženi nakon prečišćavanja u postrojenju ili nakon prečišćavanja u javnom uređaju za prečišćavanje. Period u toku koga se vrše merenja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, kada merenja emisije nisu dostupna za period od 12 meseci, rezultati se baziraju na merenjima emisije koja su sprovođena jednom dnevno u toku 45 uzastopnih dana, nakon što su se vrednosti emisije postrojenja stabilizovale.

v) CO2

Emisije ugljen dioksida iz neobnovljivih izvora ne smeju premašiti 1500 kg po ADT proizvedenog papira, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo u postrojenju ili izvan njega). U izračunavanja se ne uključuju goriva koja se koriste za preradu tankog upijajućeg papira u proizvod kao ni prevoz kojim se taj proizvod, celuloze ili sirovine distribuiraju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljna izračunavanja kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom. Podnosilac zahteva prilaže podatke o emisijama ugljen dioksida u vazduh. To uključuje sve izvore neobnovljivih goriva u toku proizvodnje celuloze i papira, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo u postrojenju ili izvan njega).

Za izračunavanje CO2 u emisijama iz goriva koriste se faktori emisije dati u Tabeli 2:

Tabela 2

Gorivo

Emisija CO2 fosilno

Jedinica

Ugalj

95

g CO2fosilno/MJ

Sirova nafta

73

g CO2fosilno/MJ

Ulje za loženje 1

74

g CO2fosilno/MJ

Ulje za loženje 2-5

77

g CO2fosilno/MJ

TNG

62,40

g CO2fosilno/MJ

Prirodni gas

56

g CO2fosilno/MJ

Električna energija iz mreže

400

g CO2fosilno/kWh

Za električnu energiju iz mreže koristi se vrednost iz Tabele 2 (evropski prosek), osim ako podnosilac zahteva ne priloži dokumentaciju kojom potvrđuje da se upotrebljava električna energija iz obnovljivih izvora, pri čemu podnosilac zahteva može izuzeti obnovljivu električnu energiju iz proračuna.

Kriterijum 2 - Upotreba energije

Ukupna potrošnja električne energije kada su u pitanju tanki upijajući papir izračunava se sabiranjem električne energije koja se utroši u fazi proizvodnje celuloze i fazi proizvodnje tankog upijajućeg papira i ne sme premašiti 2 200 kWh električne energije po ADT proizvedenog papira.

Podnosilac zahteva izračunava celokupan unos električne energije u toku proizvodnje celuloze i tankog upijajućeg papira, uključujući električnu energiju koja se koristi za uklanjanje štamparskog mastila pri tretmanu otpadnog papira u postupku proizvodnje recikliranog papira. Izračunavanje električne energije ne uključuje energiju utrošenu za prevoz sirovina ili za preradu i pakovanje. Električna energija je neto uneta električna energija, koja dolazi iz mreže i interno proizvedena električna energija izmerena kao električna snaga. Električna energija koja se koristi za prečišćavanje otpadnih voda i vazduha ne treba da bude uključena u proračun.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže detaljna izračunavanja kojima se potvrđuje usklađenost sa tim kriterijumom, zajedno sa celokupnom odgovarajućom dodatnom dokumentacijom. Detaljni podaci u izveštaju stoga treba da obuhvate ukupnu potrošnju električne energije.

Kriterijum 3 - Vlakna - Održivo upravljanje šumama

a) Proizvođači celuloze i papira moraju da vode politiku nabavke održivog drveta i vlakana i poseduju sistem sledljivosti i provere porekla drveta, kojim se ono prati iz šume do prve tačke prijema.

Dokumentuje se poreklo svih primarnih vlakana. Proizvođač celuloze i papira mora obezbediti da drvo i vlakna vode poreklo iz zakonitih izvora. Drvo i vlakna ne smeju voditi poreklo iz zaštićenih oblasti ili oblasti koje su u zvaničnom postupku dobijanja naziva zaštićene oblasti, starih šuma i šuma velike vrednosti kada je reč o očuvanju, koje su definisane na nacionalnom nivou u postupku sa zainteresovanim stranama, osim ako nisu kupljeni jasno u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti prirode.

b) Vlaknasta sirovina u papiru može se reciklirati, ili se upotrebljava primarno vlakno. Ipak, 50% bilo kog primarnog vlakna mora voditi poreklo iz šuma sa održivim upravljanjem koje su sertifikovane preko nezavisnih sistema provere preko treće strane koji se navode u stavu 15. Rezolucije Saveta od 15. decembra 1998. godine o Strategiji šumarstva u EU i njenom daljem razvoju.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju od dobavljača papira naznačavajući vrste, količine i tačno poreklo vlakana koja se koriste u proizvodnji celuloze i papira. Kada se upotrebljavaju primarna vlakna iz šuma, podnosilac zahteva prilaže odgovarajući(e) sertifikat(e) od dobavljača papira/celuloze koji pokazuje(u) da sistem sertifikacije na ispravan način ispunjava zahteve koji se navode u stavu 15. Rezolucije Saveta od 15. decembra 1998. godine o Strategiji šumarstva u EU i njenom daljem razvoju.

Kriterijum 4 - Opasne hemijske supstance

a) Hlor

Kao sredstvo za izbeljivanje, ne sme se koristiti hlorni gas. Taj zahtev se ne odnosi na hlorni gas kada je reč o proizvodnji i upotrebi hlordioksida.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu proizvođača celuloze da hlorni gas nije upotrebljen kao sredstvo za izbeljivanje. Napomena: iako se ovaj zahtev odnosi i na izbeljivanje recikliranih vlakana, prihvatljivo je ako su ta vlakna u svom prethodnom životnom ciklusu izbeljena hlornim gasom.

b) APEO

Alkilfenol etoksilati ili drugi derivati alkilfenola ne smeju se dodavati hemikalijama za čišćenje, hemikalijama za uklanjanje štamparskog mastila, sredstvima za sprečavanje pene, sredstvima za dispergovanje ili premazima. Derivati alkilfenola definišu se kao supstance koje po razgradnji proizvode alkilfenole.

Procena i provera: podnosilac zahteva ili dobavljač/i hemikalija prilažu jednu ili više relevantnih izjava da alkilfenol etoksilati ili drugi derivati alkilfenola nisu dodati odgovarajućim proizvodima.

v) Surfaktanti u preparatima za uklanjanje štamparskog mastila za reciklirana vlakna

Kada se surfaktanti koriste u količinama od najmanje 100 g/ADT (zbir svih surfaktanata u svim preparatima koji se koriste za uklanjanje štamparskog mastila povratnih vlakana), svaki surfaktant mora biti brzo biorazgradiv.

Kada se ti surfaktanti koriste u količinama koje su manje od 100 g/ADT, svaki surfaktant mora biti brzo biorazgradljiv ili potpuno biorazgradljiv (za više detalja videti metode ispitivanja i granične vrednosti u daljem tekstu).

Procena i provera: Podnosilac zahteva ili dobavljač/i hemikalija prilažu izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno sa relevantnim bezbednosnim listovima ili izveštajima o ispitivanju za svaki surfaktant, kojima se naznačavaju metoda ispitivanja, granične vrednosti i zaključci, pri čemu se upotrebljava jedna od sledećih metoda ispitivanja i graničnih vrednosti: kada je reč o brzoj biorazgradljivosti, OECD 301 A-F (ili ekvivalentni ISO standardi) uz najmanje 70% razgradnje u toku perioda od 28 dana za 301 A i E, i uz najmanje 60% razgradnje za 301 B, C, D i F; kada je reč o potpunoj biorazgradivosti, OECD 302 A-C (ili ekvivalentni ISO standardi, uz najmanje 70% razgradnje (uključujući adsorpciju) u toku perioda od 28 dana za 302 A i B, i uz najmanje 60% razgradnje za 302 C.

g) Biocidi

Aktivne komponente u biocidima ili biostatičkim sredstvima, koje se upotrebljavaju za uništavanje organizama koji stvaraju sluz u sistemima za kruženje vode koji poseduju vlakna, ne smeju biti potencijalno bioakumulativne.

Procena i provera: Podnosilac zahteva ili dobavljač/i hemikalija prilažu izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno sa relevantnim bezbednosnim listovima ili izveštajem o ispitivanju kojima se naznačavaju metoda ispitivanja, granične vrednosti i zaključci, pri čemu se upotrebljavaju sledeće metode ispitivanja: OECD 107, 117 ili 305 A-E.

d) Sredstva za čvrstoću papira u mokrom stanju

Pomoćna sredstva za čvrstoću u mokrom stanju ne smeju sadržati više od 0,7% hlor-organskih supstanci kao što su: epihlorohidrin (ECH), 1,3-dihloro-2-propanol (DCP) i 3-monohloro-1,2-propandiol (MCPD), izračunato kao zbir tri komponente, a u vezi sa sadržajem suve materije sredstva za čvrstoću u mokrom stanju. Sredstva za čvrstoću u mokrom stanju koja sadrže glioksal ne smeju se koristiti u proizvodnji tankog upijajućeg higijenskog papira sa eko znakom.

Procena i provera: Podnosilac zahteva ili dobavljač/i hemikalija prilažu izjavu/e da sadržaj epihlorohidrina (ECH), 1,3-dihloro-2-propanola (DCP) i 3-monohloro-1,2-propandiola (MCPD), izračunato kao suma tri komponente, a u vezi sa sadržajem suve materije sredstva za čvrstoću u mokrom stanju, nije veći od 0,7%.

đ) Omekšivači, losioni, mirisi i dodaci prirodnog porekla

Nijedna od supstanci ili preparata/smeša koje ulaze u sastav omekšivača, losiona, mirisa i dodacima prirodnog porekla ne sme biti klasifikovana kao opasna po životnu sredinu, senzibilizirajuća, karcinogena ili mutagena sa oznakama rizika: R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 ili R53 (ili i njihovim kombinacijama).

Sve supstance/mirisi, koje u skladu sa odgovarajućim propisima kojima se uređuje njihovo obavezno navođenje na pakovanju kozmetičkih proizvoda se ne smeju koristiti u proizvodu sa ekoznakom (granična koncentracijska vrednost je 0,01%).

Svaki sastojak koji se proizvodu dodaje kao miris mora da se proizvede, da se njime rukuje i da se primeni na način koji je u skladu sa pravilima Međunarodnog udruženja za mirise.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže spisak omekšivača, losiona i dodataka prirodnog porekla koji su dodati proizvodu od tankog upijajućeg higijenskog papira, zajedno sa izjavom da svaki od dodatih preparata ispunjava dati kriterijum.

Proizvođač mirisa prilaže nadležnom organu izjavu o usklađenosti sa svakim delom ovog kriterijuma.

Kriterijum 5 - Bezbednost proizvoda

Proizvodi napravljeni od recikliranih vlakana ili od smeša recikliranih i primarnih vlakana moraju da ispunjavaju sledeće higijenske zahteve:

Tanki upijajući papir ne može sadržati više od:

1) formaldehid: 1 mg/dm2 u skladu sa metodom ispitivanja SRPS EN 1541;

2) glioksal: 1,5 mg/dm2 u skladu sa ispitivanjem DIN 54603;

3) PCB: 2 mg/kg u skladu sa metodom ispitivanja SRPS EN ISO 15320.

Svaki tanki upijajući papir mora ispunjavati sledeće zahteve:

Slimicidi i antimikrobna sredstva: U skladu sa metodom ispitivanja SRPS EN 1104 nema usporavanja rasta mikroorganizama.

Boje i optička belila: U skladu sa metodom ispitivanja SRPS EN 646/ SRPS EN 648 nema ispuštanja (zahteva se nivo 4)

Boje i mastila:

Boje i mastila upotrebljeni u proizvodnji tankog upijajućeg higijenskog papira ne smeju sadržati azo-jedinjenja koje se mogu razlagati na druge amine iz Tabele 3.

Boje i mastila upotrebljeni u proizvodnji tankog upijajućeg higijenskog papira ne smeju biti na bazi Cd ili Mn,

Tabela 3

Boje ne mogu sadržati sledeće amine:

Amin

CAS broj

4-amino bifenil

92-67-1

benzidin

92-87-5

4-hloro-toluidin

95-69-2

2-naftilamin

91-59-8

o-aminoazo-toluen

97-56-3

2-amino-4-nitro-toluen

99-55-8

p-hloroanilin

106-47-8

2,4-diamino-anizol

615-05-4

2,4 ‚-diamino-difenilmetan

101-77-9

3,3 ‚dihlorobenzidin

91-94-1

3,3 ‚-dimetoksibenzidin

119-90-4

3,3 ‚-dimetilbenzidin

119-93-7

3,3’-dimetil-4,4’-diamino-difenilmetan

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4’ -metilenbis(2-hloroanilin)

101-14-4

4,4’-oksidianilin

101-80-4

4,4’-tiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-toluilendiamin

95-80-7

2,4,5-trimetilanilin

137-17-7

0-anisidindimetoksianilin

90-04-0

2,4-ksilidin

95-68-1

4,6-ksilidin

87-62-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

Procena i provera: Podnosilac zahteva ili dobavljač/i hemikalija obezbeđuju izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 6 - Upravljanje otpadom

Svi proizvođači celuloze, papira i prerađenih proizvoda od papira moraju da imaju uspostavljen sistem upravljanja otpadom i ostalim ostacima iz postrojenja za proizvodnju.

Sistem mora biti dokumentovan ili pojašnjen u zahtevu i sadržati barem sledeće tačke:

1) postupke za razdvajanje i reciklažu posebnih tokova otpada;

2) postupke koji se koriste za ponovno iskorišćenje materijala za druge namene, kao što je spaljivanje otpada za dobijanje pare u odgovarajućem postrojenju, ili za upotrebi u poljoprivredi;

3) postupke za postupanje sa opasnim otpadom.

Procena i provera: p odnosilac zahteva prilaže opis upravljanja otpadom za lokacije dotičnih postrojenja i izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 7 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora biti primeren za upotrebu.

Kriterijum 8 - Informacije za potrošače

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "koristi održiva vlakna";

2) "nizak nivo zagađenja vode i vazduha";

3) "male vrednosti emisija gasova sa efektom staklene bašte i male količina potrošnje električne energije".

Pored toga, proizvođač uz Eko znak prilaže i izjavu u kojoj se navodi najmanji procenat recikliranih vlakana i/ili izjavu u kojoj se navodi procenat sertifikovanih vlakana.

 

Prilog 5

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA DETERGENTE ZA PRANJE VEŠA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za pranje veša imaju za cilj da:

1) promovišu proizvode sa umanjenim negativnim uticajem na živi svet u vodi, koji sadrže ograničenu količinu opasnih materija i čije performanse su ispitane;

2) smanje potrošnju energije pri pranju, promovisanjem proizvoda koji su efikasni na nižim temperaturama.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako organ nadležan za ocenu zahteva za dobijanje Eko znaka, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Dodatak I daje referencu ka bazi podataka o sastojcima detergenata DID1 u kojoj se navode najčešće korišćene supstance koje ulaze u sastav detergenata. Upotrebljava se da bi se dobili podaci za izračunavanje kritične zapremine razblaženja CDV2 i za ocenu biorazgradljivosti supstanci koje se dodaju detergentima. Kada je reč o supstancama koje nisu obuhvaćene DID listom, navode se smernice za izračunavanje ili ekstrapolaciju relevantnih podataka. Ažurna verzija DID liste dostupna je na odgovarajućoj internet stranici Eko znaka EU.

__________
1 DID - Detergent Ingredient List
2 CDV - Critical Dilution Volume

Izjave, dokumentacija, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, dostavlja se i dodatna dokumentacija i vrše nezavisne provere.

Detergenti obuhvataju univerzalni detergent ili detergent za pranje obojenog veša osim ako nije prvenstveno namenjen za osetljiva vlakna i prodaje se kao takav.

Usaglašenost sa ekološkim kriterijumima zahteva se za supstance koje ulaze u sastav proizvoda, čiji je maseni udeo jednak ili veći od 0,010% formulacije detergenta.

Kada su u pitanju konzervansi, sredstva za bojenje i mirisi, proverava se usaglašenost sa kriterijumima bez obzira na njihovu koncentraciju, izuzev za kriterijum 4b) o isključenim ili ograničenim supstancama i smešama.

Dodate supstance obuhvataju sve supstance u proizvodu uključujući i aditive (npr. konzervanse ili stabilizatore) u sastojcima.

Nečistoće koje nastanu pri proizvodnji sirovina i čija koncentracija iznosi > 0,010 masenog udela u konačnom sastavu takođe moraju da ispunjavaju ove kriterijume.

Ako se u uputstvima za doziranje na pakovanju navode specifikacije za pretpranje i naknadno pranje (pored normalnog, jednokratnog pranja), ukupna doza (pretpranje + pranje) takođe mora da ispunjava ekološke kriterijume.

Ako proizvod sadrži foliju koja se rastvara u vodi i koja se ne odstranjuje pre pranja, ta se folija u svim zahtevima smatra sastavnim delom proizvoda.

Funkcionalna jedinica za ovu grupu proizvoda izražava se u g/kg veša (grami po kilogramu veša).

Doza za univerzalne detergente i detergente za pranje obojenog veša koju proizvođač preporučuje potrošačima, za vodu tvrdoće 2,5 mmol CaCO3/l i za "uobičajeno prljav" veš uzima se kao referentna doza za izračunavanje ekoloških kriterijuma i za ispitivanje performansi pranja. Za univerzalne detergente i detergente za pranje obojenog veša to se odnosi na dozu za količinu od 4,5 kg veša (suve tkanine) u mašini za pranje veša. Univerzalni detergenti obuhvataju detergente za obično pranje belih tkanina na svim temperaturama, a detergenti za pranje obojenog veša obuhvataju detergente za obično pranje obojenih tkanina na svim temperaturama.

Doza za blage detergente koju proizvođač preporučuje potrošaču za vodu tvrdoće 2,5 mmol CaCO3/l i za "umereno prljav" veš uzima se kao referentna doza za izračunavanje ekoloških kriterijuma i za ispitivanje performansi pranja. Za blage detergente to se odnosi na dozu za količinu od 2,5 kg veša (suve tkanine) u mašini za pranje veša. Blagi detergenti obuhvataju detergente za pranje osetljivih tkanina, s tim što se tečni detergenti za obično pranje belih i obojenih tkanina ne smatraju blagim detergentima.

Ako se preporučena doza navodi za drugačije količine pranja od prethodno navedenih, referentna doza koja se koristi za izračunavanje ekoloških kriterijuma u svakom slučaju mora da odgovara prosečnom punjenju mašine.

U slučajevima da tvrdoća vode od 2,5 mmol CaCO3/l nije relevantna za konkretno tržište, podnosilac zahteva navodi dozu koja je korišćena kao referentna.

Pri dostavljanju podataka o proizvodu navode se podaci o punom sastavu proizvoda, navode se: trgovački naziv, hemijski naziv, CAS broj, DID broj (broj dodate supstance na DID listi, a upotrebljava se kako bi se utvrdila usaglašenost sa kriterijumima pod rednim brojem 2. i 3.), podaci o dodatim količinama (sa vodom i bez nje), funkciji i obliku svih dodatih supstanci (bez obzira na koncentraciju) u proizvodu. Dostavlja se uzorak proizvoda zajedno sa preporukama za doziranje i bezbednosni listovi za svaku dodatu supstancu, u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima kojima se uređuje oblast upravljanja hemikalijama.

Delovi A i B liste DID dostupni su na internet stranici Eko znaka EU:

- http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

- http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

Grupu proizvoda "detergenti za pranje veša" čine detergenti za pranje veša i sredstva za uklanjanje mrlja pre pranja u obliku praška, tečnosti ili bilo kojem drugom obliku, koji se prodaju i koriste za pranje tkanina uglavnom u mašinama za veš za domaćinstvo, ali se ne isključuje njihova upotreba u automatskim i običnim perionicama veša.

Sredstva za uklanjanje mrlja pre pranja obuhvataju sredstva koja se koriste za neposredno nanošenje na tkaninu (pre pranja u veš mašini), ali ne obuhvataju sredstva za uklanjanje mrlja koja se doziraju u mašinama za veš i koja su namenjena za druge namene sem nanošenja pre pranja.

Ova grupa proizvoda ne obuhvata proizvode koji su dozirani u nosačima kao što su: listići, tkanine ili drugi materijali niti pomoćne materijale za pranje koji se koriste bez naknadnog pranja, kao što su sredstva za uklanjanje mrlja za tepihe i tapacirani nameštaj.

Za dodelu Eko znaka, detergent za pranje veša ili sredstvo za uklanjanje mrlja pre pranja mora da pripada grupi proizvoda "detergenti za pranje veša" i mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, određene u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "detergenti za pranje veša" dodeljena je šifra "006".

Kriterijumi se određuju za sledeće aspekte:

1) Doziranje

2) Toksičnost po živi svet u vodi: kritična zapremina razblaženja (CDV)

3) Biorazgradljivost organiskih materija

4) Isključene ili ograničene supstance i smeše

5) Zahtevi u vezi sa pakovanjem

6) Učinak pri pranju (pogodnost za upotrebu)

7) Bodovi

8) Informacije za korisnike

9) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Kriterijum 1 - Doziranje

Doziranje odgovara preporučenoj dozi u g/kg veša (prašak/ tablete) ili ml/kg veša (tečnosti). Koristi se preporučena doza za vodu tvrdoće 2,5 mmol CaCO3/l za uobičajeno prljav veš (univerzalni detergenti, detergenti za pranje obojenog veša) i umereno prljav veš (blagi detergenti).

Doza ne sme da premaši sledeće vrednosti:

Vrsta proizvoda

Doza, prašak/tableta

Doza/ tečnost, gel

Univerzalni detergent, detergent za pranje obojenog veša

17,0 g/kg veša

17,0 ml/kg veša

Blagi detergent

17,0 g/kg veša

17,0 ml/kg veša

Sredstvo za uklanjanje mrlja (isključivo pre pranja)

2,7 g/kg veša

2,7 ml/kg veša(*)

(*) Procenjena prosečna doza koja se koristi za izračunavanje CDV. Stvarno doziranje zavisi od količine mrlja kod svakog punjenja. Procenjena doza se zasniva na dozi od 2 ml po primeni i 6 primena kod količine od 4,5 kg veša (za tečna sredstva za uklanjanje mrlja).

Ako se doze preporučuju za pretpranje i naknadno pranje, ukupna preporučena doza (pretpranje + naknadno pranje) mora da bude u skladu sa maksimalnim dozvoljenim nivoom doziranja.

Procena i provera: pun sastav proizvoda, zajedno sa etiketom ili ilustracijom sa uputstvima za doziranje.

Za sve proizvode navodi se gustina (g/ml) (ili na pakovanju ili u bezbednosnom listu).

Kriterijum 2 - Toksičnost po živi svet u vodi: kritična zapremina razblaženja (CDV)

Kritična zapremina razblaženja (CDVhronično) proizvoda ne sme biti veća od sledećih graničnih vrednosti:

Vrsta proizvoda

CDVhronično

Univerzalni detergent, detergent za pranje obojenog veša (sve vrste).

35.000 l/kg veša

Blagi detergent (sve vrste)

20.000 l/kg veša

Sredstvo za uklanjanje mrlja (isključivo pre pranja)

3.500 l/kg pranja(*)

(*) Granična vrednost se zasniva na dozi od 2 ml po primeni i 6 primena kod količine od 4,5 kg veša (tečna sredstva za uklanjanje mrlja). Proizvodi koji se doziraju kao npr. prašak ili pasta moraju poštovati istu graničnu vrednost CDV.

Kritična zapremina razblaženja (CDVhronično) izračunava se za sve sastojke (i) koji ulaze u sastav proizvoda, primenom sledeće jednačine:

Gde je:

masa = masa sastojka po preporučenoj dozi

DF = faktor razgradljivosti

TF = faktor hronične toksičnosti supstance kako je navedeno u listi DID.

Izračunavanjem CDV moraju se obuhvatiti i konzervansi, sredstva za bojenje i mirisi koji su prisutni u proizvodu, čak i kada je njihova koncentracija manja od 0,010% (100 ppm).

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže izračunavanje CDVhronično proizvoda. Tabela za izračunavanje vrednosti CDV dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Vrednosti parametara DF i TF moraju biti vrednosti sa spiska baze podataka o sastojcima detergenata (lista DID). Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, parametri se izračunavaju upotrebom smernica iz dela B liste DID, pri čemu se prilaže odgovarajuća dokumentacija.

Kriterijum 3 - Biorazgradljivost organskih materija

Sadržaj svih organskih supstanci u proizvodu, koje nisu aerobno biorazgradljive (nisu brzo biorazgradljive) (aNBO) i/ili nisu anaerobno biorazgradljive (anNBO), ne sme biti veći od sledećih graničnih vrednosti:

aNBO

Vrsta proizvoda

aNBO, prašak

aNBO, tečnost/gel

Univerzalni detergent, detergent za pranje obojenog veša

1,0 g/kg veša

0,55 g/kg veša

Blagi detergent

0,55 g/kg veša

0,30 g/kg veša

Sredstvo za uklanjanje mrlja (isključivo pre pranja)(*)

0,10 g/kg veša

0,10 g/kg veša

(*) aNBO granična vrednost se zasniva na dozi od 2 ml po primeni i 6 primena kod količine od 4,5 kg veša za tečna sredstva za uklanjanje mrlja.

anNBO

Vrsta proizvoda

anNBO, prašak

anNBO tečnost/gel

Univerzalni detergent, detergent za pranje obojenog veša

1,3 g/kg pranja

0,70 g/kg pranja

Blagi detergent

0,55 g/kg pranja

0,30 g/kg pranja

Sredstvo za uklanjanje mrlja (isključivo pre pranja)(*)

0,10 g/kg pranja

0,10 g/kg pranja

(*) anNBO granična vrednost se zasniva na dozi od 2 ml po primeni i 6 primena kod količine od 4,5 kg veša, za tečna sredstva za uklanjanje mrlja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju o razgradljivosti surfaktanata kao i proračun aNBO i anNBO proizvoda. Tabela koja se upotrebljava za izračunavanje vrednosti aNBO i anNBO dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Treba navesti referencu ka listi DID. Kada je reč o dodatim supstancama koje nisu obuhvaćene DID listom, prilažu se relevantne informacije iz literature ili drugih izvora, ili odgovarajući rezultati ispitivanja, na osnovu kojih se dokazuje njihova aerobna i anaerobna biorazgradljivost, na način koji je opisan u Dodatku I.

Napomena: TAED se smatra anaerobno biorazgradljivim.

Kriterijum 4 - Isključene ili ograničene supstance i smeše

a) Određeni isključeni sastojci

Proizvod ne sme da sadrži sledeće sastojke, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo kog preparata uključenog u formulaciju:

- fosfati

- EDTA (etilendiamintetraacetat)

- nitromošusi i policiklični mošusi

Procena i provera: podnosilac zahteva za dobijanje Eko znaka dostavlja ispunjenu i potpisanu izjavu o usklađenosti.

b) Opasne supstance i smeše

Proizvod ili bilo koji njegov sastavni deo ne sme sadržati supstance ili smeše sa obaveštenjima o opasnosti i oznakama rizika koje su date u nastavku, kao ni supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Spisak obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenje o opasnosti(1)

Oznaka rizika(2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksični gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksični gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

Supstance koje izazivaju senzibilizaciju

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H 317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

(1)CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2)DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Kriterijum se primenjuje na sve sastojke koji su prisutni u koncentracijama ≥ 0,010% uključujući konzervanse, boje i mirise.

Iz navedenog zahteva izuzimaju se one supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva u toku obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju tako da se prethodno evidentirana opasnost otklanja).

Odstupanja

Sledeće supstance ili smeše se posebno izuzimaju iz datog zahteva:

Subtilisin

H400: Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu

H400: Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu (*)

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Biocidi koji se koriste kao konzervansi (**)

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Mirisi

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Enzimi (***)

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

Katalizatori izbeljivanja(***)

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

NTA kao nečistoća u MGDA i GLDA (****)

H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

Optički izbeljivači (samo za univerzalne detergente)

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

(*) Ovo odstupanje je primenljivo kada su brzo razgradljivi i anaerobno razgradljivi.
(**) Navedeno u kriterijumu 4d). Ovo se izuzeće primenjuje pod uslovom da bioakumulacijski potencijal biocida ima log Pow (koeficijent raspodele oktanol/voda manji od 3,0 ili eksperimentalno utvrđen BCF ≤100.
(***) Uključujući stabilizatore i druge pomoćne supstance u preparatima.
(****) U koncentracijama koje su manje od 1,0% u sirovini sve dok je ukupna koncentracija u finalnom proizvodu manja od 0,10%.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke o punom sastavu proizvoda. Takođe dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno s pratećom relevantnom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od strane dobavljača materijala i kopije bezbednosnih listova za supstance ili smeše.

Za surfaktante koji su izuzeti i ispunjavaju kriterijum klasifikacije za klasu opasnosti H412, podnosilac zahteva za dobijanje Eko znaka dostavlja dokumentaciju u vezi sa njihovom biorazgradljivošću, sa odgovarajućom referencom ka DID listi. Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, mora se dati odgovarajuća referenca ka informacijama iz literature ili drugih izvora, ili odgovarajućim rezultatima ispitivanja, kao što je opisano u dodatku I.

v) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smešama > 0.010%.

Procena i provera: podnosilac zahteva navodi odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave. Podnosilac zahteva dostavlja podatke o tačnom sastavu proizvoda. Podnosilac zahteva podnosi izjavu o usaglašenosti sa datim kriterijumom zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom, kao što su izjave o usaglašenosti koje su potpisali dobavljači materijala i kopije relevantnih bezbednosnih listova za supstance ili smeše.

g) Određene ograničene dodate supstance - mirisi

Svaka dodata supstanca, koja se proizvodu dodaje kao miris, mora se proizvoditi i tretirati u skladu sa kodeksom prakse Međunarodnog udruženja za mirise (IFRA). Kodeks se može naći na internet stranici IFRA: http://www. ifraorg.org. Proizvođač mora poštovati preporuke za IFRA standarda u vezi sa kriterijumima za zabranu, ograničenu upotrebu i definisanu čistoću za materijale.

Supstance mirisa, koje su predmet propisa kojima se uređuje oblast označavanja detergenata i koje nisu već prethodno isključene kriterijumom 4b), kao i ostale mirisne supstance klasifikovane kao H317/R43 i/ili H334/R42 ne smeju biti prisutne u količinama ≥ 0,010% (≥ 100 ppm) po pojedinačoj supstanci u konačnom proizvodu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže potpisanu izjavu o usaglašenosti kojom se naznačava količina mirisa u proizvodu. Podnosilac zahteva prilaže i izjavu proizvođača mirisa kojom se definiše sadržaj svake od supstanci prisutnih u mirisima koje se nalaze na listi u okviru Priloga III, Deo I uz Direktivu Saveta 76/768/EEZ, kao i sadržaj (ostalih) supstanci kojima su pripisana obaveštenja o opasnosti/oznake rizika N317/R43 i/ili N334/R42.

d) Biocidi

Proizvod može sadržati biocide samo u svrhu očuvanja proizvoda i samo u odgovarajućoj dozi za tu namenu. To se ne odnosi na surfaktante mogu imati biocidna svojstva.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve dodate biocide, zajedno sa informacijama o njihovoj tačnoj koncetraciji u proizvodu. Proizvođač ili dobavljač biocida prilaže informacije o dozi koja je neophodna za svrhu očuvanja proizvoda.

Na pakovanju ili na drugi način ne mogu se navoditi tvrdnje da proizvod ima antimikrobno dejstvo.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tekstove i planirani spoljašnji izgled, koji se upotrebljavaju na svakoj vrsti pakovanja, i/ili uzorak svih različitih vrsta pakovanja.

Kriterijum 5 - Doziranje

a) Odnos između mase i učinka (WUR - Weight Utility Ratio)

Odnos mase/učinka (WUR) proizvoda ne sme premašiti sledeće vrednosti:

Vrsta proizvoda

WUR (g/kg veša)

Praškovi

1,2 g/kg veša

Ostalo (tečnosti, gel, tablete, kapsule)

1,5 g/kg veša

WUR se izračunava samo za primarno pakovanje i izračunavanje se vrši za svaki proizvod unutar višekomponentnog sistema (uključujući poklopce, zapušače i ručne pumpe/raspršivače) upotrebom formule:

WUR=Σ[(Wi+Ui)/(Di*ri)]

Gde je:

Wi = masa (g) komponente pakovanja (i), uključujući etiketu ako postoji.

Ui = masa (g) nerecikliranog (neobrađenog) materijala u komponenti pakovanja (i). Ako udeo recikliranog materijala u komponenti pakovanja iznosi 0%, onda je Ui = Wi.

Di = broj fukcionalnih jedinica koje su sadržane u komponenti pakovanja (i). Funkcionalna jedinica = doza u g/Kg veša.

ri = broj recikliranja, tj. broj koji pokazuje koliko puta je komponenta pakovanja (i) iskorišćena za istu namenu na osnovu sistema povrata ambalaže ili ponovnog punjenja. r = 1 ako se pakovanje ne koristi ponovo za istu namenu. Ako se pakovanje ponovo koristi, r dobija vrednost 1 osim ako je podnosilac zahteva u mogućosti da dokaže veći broj.

Izuzeci

Iz datog zahteva se izuzima plastično/papirno/kartonsko pakovanje koje sadrži više od 80% recikliranog materijala ili više od 80% plastike iz obnovljivih izvora.

Pakovanje se smatra recikliranim ako su sirovine, koje su upotrebljene za njegovu proizvodnju, prikupljene od proizvođača pakovanja u fazi distribucije ili u fazi potrošnje. Kada sirovine predstavljaju industrijski otpad iz proizvodnog procesa samog proizvođača materijala, materijal se ne smatra recikliranim.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izračunavanje WUR za proizvod. Tabela za izračunavanje dostupna je na internet stranici Eko znaka EU. Podnosilac zahteva prilaže popunjenu i potpisanu izjavu o sadržaju recikliranog materijala ili materijala iz obnovljivih izvora u pakovanju. Za odobrenje ambalaže za ponovno punjenje, podnosilac zahteva i/ili trgovac na malo dokumentuje da će ponovna punjenja/da su ponovna punjenja dostupna na tržištu za kupovinu.

b) Plastično pakovanje

Za plastično pakovanje mogu se upotrebiti samo ftalati za koje je u trenutku podnošenja prijave izvršena ocena rizika i koji nisu klasifikovani u skladu sa kriterijumom 4b) (i njihovom kombinacijom).

v) Označavanje plastične ambalaže

Da bi se omogućila identifikacija različitih delova pakovanja za reciklažu, plastični delovi u primarnom pakovanju moraju biti označeni u skladu sa standardom DIN 6120, Deo 2 ili drugim odgovarajućim standardom. Iz datog zahteva izuzimaju se poklopci i pumpice.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže popunjenu i potpisanu izjavu o usaglašenosti.

Kriterijum 6 - Učinak pri pranju (pogodnost za upotrebu)

Proizvod mora ispunjavati zahteve za učinak pri pranju (performanse), koji su definisani za odgovarajuću vrstu proizvoda u skladu sa najnovijom verzijom ispitivanja učinka detergenata za veš sa Eko znakom EU i koji su dostupni na Internet strani za EU Eko znak (na linku za proizvodnu grupu "detergenti za veš"/ispitivanja performansi):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Procena i provera: {podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju u kojem se navodi da proizvod ispunjava minimalne zahteve iz tog ispitivanja.

Kriterijum 7 - Bodovi

1) Univerzalni detergenti, detergenti za pranje obojenog veša

Neophodno je da se ostvare najmanje 3 boda, u skladu sa datom tabelom. Najveći broj bodova za proizvode koji se koriste u hladnoj vodi je 8, za proizvode koji deluju pri niskim temperaturama je 7, a za ostale proizvode 6.

Broj poena

Temperaturni profil

Proizvod koji se koristi u hladnoj vodi (učinak pranja je dokumentovan na ≤ 20 °C)

2P

Proizvod koji deluje pri niskim temperaturama (učinak pranja je dokumentovan na > 20 °C do < 30 °C)

1P

Maksimalna doza

Maksimalna doza ≤ 14 g/kg veša (prašak, tablete) ili ≤ 14 ml/kg pranja (tečnost, gel)

2P

Maksimalna doza ≤ 16 g/kg veša (prašak, tablete) ili ≤ 16 ml/kg veša (tečnost, gel)

1P

CDV

CDVhronično < 25 000 l/kg veša

2P

CDVhronično između 25 000 do 30 000 l/kg veša

1P

aNBO

aNBO < 75% granične vrednosti

1P

anNBO

anNBO < 75% granične vrednosti

1P

Minimalni broj bodova koje je neophodno prikupiti za Eko znak

3P

2) Blagi detergenti

Neophodno je da se ostvare najmanje 3 boda, u skladu sa datom tabelom. Najveći broj bodova za proizvode koji se koriste u hladnoj vodi je 8, za proizvode koji deluju pri niskim temperaturama je 7, a za ostale proizvode 6.

Broj poena

Temperaturni profil

Proizvod koji se koristi u hladnoj vodi (učinak pranja je dokumentovan na ≤ 20 °C)

2P

Proizvod koji deluje pri niskim temperaturama (učinak pranja je dokumentovan na > 20 °C do < 30 °C)

1P

Maksimalna doza

Maksimalna doza ≤ 14 g/kg veša (prašak, tablete) ili ≤ 14 ml/kg pranja (tečnost, gel)

2P

Maksimalna doza ≤ 16 g/kg veša (prašak, tablete) ili ≤ 16 ml/kg pranja (tečnost, gel)

1P

CDV

CDVhronično < 15.000 l/kg veša

2P

CDVhronično između 15.000 do 18.000 l/kg veša

1P

aNBO

aNBO < 75% granične vrednosti

1P

anNBO

anNBO < 75% granične vrednosti

1P

Minimalni broj bodova koje je neophodno prikupiti za Eko znak

3P

Procena i provera: izračunavanje zbira bodova sakupljenih za proizvod. Tablica za izračunavanje za ovu kalkulaciju je dostupna na veb sajtu Eko znaka EU.

Kriterijum 8 - Informacije za potrošače

a) Uputstva o doziranju

Preporučeno doziranje mora se posebno naznačiti za "uobičajeno" i "jako" prljav veš i za različite stepene tvrdoće vode i prema potrebi u odnosu na masu veša. Napomena: Ne primenjuje se na sredstva za uklanjanje mrlja.

Preporučeno doziranje za najmanji stepen tvrdoće vode (meka voda) za uobičajeno zaprljan veš i najviši stepen tvrdoće vode (tvrda voda) za jako zaprljan veš ne sme se razlikovati za više od faktora 2. Napomena: Ne primenjuje se na sredstva za uklanjanje mrlja.

Referentno doziranje koje se koristi za testiranje učinka pranja i procenu ispunjavanja ekoloških kriterijuma za sastojke, mora biti isto kao i preporučeno doziranje na pakovanju za "uobičajeno zaprljan" veš i za vodu tvrdoće 2,5 mmol CaCO3/l.

Ako je u preporuke uključena jedino tvrdoća vode niža od 2,5 mmol CaCO3/l, maksimalna doza preporučena za "uobičajeno zaprljano" mora da bude niža od preporučene doze koja se koristi za testiranje učinka pranja (tvrdoća vode 2,5 mmol CaCO3/l).

b) Informacije na pakovanju

Na pakovanju i/ili informacionom listu proizvoda sa Eko znakom u okviru grupe proizvoda "detergenti za pranje", osim za sredstva za uklanjanje mrlja pre pranja, moraju se navesti sledeće (ili ekvivalentne) preporuke za pranje. Preporuke mogu biti u obliku teksta ili simbola:

- Prati na najnižoj preporučenoj temperaturi

- Prati uvek kada je mašina napunjena

- Količinu odmeriti u skladu sa uputstvima za doziranje i koristiti odgovarajuću dozu u skladu sa tvrdoćom vode i stepenom zaprljanja.

- Ukoliko ste alergični na kućnu prašinu, uvek perite posteljinu na 60 °C. Povećajte temperaturu pranja na 60 °C u slučaju zaraznih bolesti.

- Upotrebom ovog proizvoda označenog Eko znakom, u skladu sa uputstvima za doziranje, doprinećete smanjenju zagađenja vode, smanjenju nastanka otpada i smanjenju potrošnje energije.

v) Tvrdnje na pakovanju

Uopšteno, tvrdnje na pakovanju (npr. tvrdnje o efikasnosti pri niskim temperaturama, tvrdnje o uklanjanju određenih vrsta mrlja, tvrdnje o koristi za određene vrste ili boje tekstilnih proizvoda ili druge tvrdnje o posebnim svojstvima/koristima proizvoda) obavezno je dokazati odgovarajućim ispitivanjem učinka.

Na primer, ako se na proizvodu navodi tvrdnja da je proizvod efikasan na temperaturi od 20°, ispitivanje učinka mora se izvršiti na temperaturi ≤ 20 ° (i u skladu sa tim za druge temperature ispod 30°C).

Na primer, ako se na proizvodu navodi tvrdnja da je proizvod efikasan pri uklanjanju određenih vrsta mrlja, data tvrdnja mora se dokazati odgovarajućim ispitivanjem učinka.

g) Informacije na ambalaži - dodatni zahtevi za sredstva za uklanjanje mrlja

Uklanjanje mrlja za koje nije sprovedeno nikakvo ispitivanje učinka se ne sme navesti kao tvrdnja na proizvodu.

Procena i provera za tačke a) - g): podnosilac zahteva prilaže uzorak etikete proizvoda i izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom. Tvrdnje o proizvodu dokazuju se kroz odgovarajuće izveštaje o ispitivanjima ili drugu relevantnu dokumentaciju.

Kriterijum 9 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži sledeći tekst:

- "smanjen uticaj na živi svet u vodi",

- "ograničene opasne supstance",

- "ispitane performanse".

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja primerak Eko znaka.

TEHNIČKI DODATAK

Dodatak I
Lista iz baze podataka o sastojcima detergenata (DID lista)

Lista DID (deo A) je spisak koji sadrži informacije o toksičnosti po živi svet u vodi i biorazgradljivosti dodatih supstanci koje se uobičajeno koriste u detergentima. Lista sadrži informacije o toksičnosti i biorazgradljivosti različitih supstanci koje se koriste u proizvodima za pranje i čišćenje.

Spisak nije konačan ali se u delu B liste DID navode smernice za određivanje relevantnih parametara izračunavanja za supstance koje nisu obuhvaćene DID listom (npr. faktor toksičnosti (TF) i faktor razgradljivosti (DF) koji se koriste za izračunavanje kritične zapremine razblaženja).

Spisak je opšti izvor informacija, pri čemu se supstance koje se nalaze na listi DID ne odobravaju automatski za upotrebu u proizvodima sa Eko znakom. Lista DID (delovi A i B) dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Kada je reč o supstancama za koje ne postoje podaci o toksičnosti po živi svet u vodi i razgradljivosti, može se upotrebiti strukturna analogija sa sličnim supstancama kako bi se izvršila ocena faktora TF i DF. Takve strukturne analogije odobrava nadležni organ za Eko znak. Alternativno, može se primeniti princip najgoreg mogućeg scenarija, koristeći parametre u nastavku:

Najgori mogući scenario:

 

Akutna toksičnost

Hronična toksičnost

Razgradnja

Sastojak

LC50/EC50

SF(akutni)

TF(akutni)

NOEC *

SF(hronično)

TF(hronično)

DF

Aerobna

Anaerobna

"Naziv"

1 mg/l

10 000

0,0001

   

0,0001

1

P

N

* Ako nema prihvatljivih podataka o hroničnoj toksičnosti, ove kolone ostaju prazne. U tom slučaju TF(hronično) se definiše kao jednak sa TF(akutni).

Dokumentacija o brzoj biorazgradljivosti:

Za brzu biorazgradljivost, koriste se odgovarajuće metode ispitivanja definisane propisima kojima je definisana oblast upravljanja hemikalijama.

Dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

Referentno ispitivanje za anaerobnu razgradljivost je SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili odgovarajuća metoda ispitivanja, uz zahtev od 60% potpune razgradljivosti pod anaerobnim uslovima. Mogu se upotrebiti metode ispitivanja kojima se simuliraju uslovi u relevantnoj anaerobnoj sredini kako bi se dokazalo da je pod anaerobnim uslovima postignuta potpuna razgradljivost od 60%.

Ekstrapolacija za supstance koje nisu obuhvaćene listom DID:

Ako se dodate supstance ne navode na DID listi moguće je primeniti sledeći pristup kako bi se obezbedila neophodna dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

1) Upotreba prihvatljive ekstrapolacije. Rezultati ispitivanja koji su dobijeni za jednu sirovinu koriste se za ekstrapolaciju potpune anaerobe razgradljivosti strukturno povezanih surfaktanata. Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za jedan surfaktant (ili za grupu homologa), u skladu sa listom DID, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID broj 8] je anaerobno biorazgradljiv, a slična anaerobna biorazgradljivost se može pretpostaviti i za C12-15 A 6 EO sulfat). Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za surfaktant upotrebom odgovarajuće metode ispitivanja, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. podaci iz literature koji potvrđuju anaerobnu biorazgradljivost surfaktanata iz grupe alkilester amonijumovih soli mogu se upotrebiti kao dokaz za sličnu anaerobnu biorazgradljivost drugih kvaternernih amonijumovih soli koje sadrže estarske veze u alkilnom(im) lancu(ima)).

2) Sprovesti ispitivanja za proveru anaerobne razgradljivosti. Ako je neophodno novo ispitivanje, sprovesti ispitivanje za proveravanje anaerobne razgradljivosti primenom SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili druge odgovarajuće metode.

3) Sprovesti ispitivanje razgradljivosti sa manjom dozom. Ako je neophodno novo ispitivanje, i ako se tokom ispitivanja za proveravanje anaerobne razgradljivosti javila poteškoća (npr. inhibicija usled toksičnosti supstance koja se ispituje), ponoviti ispitivanje upotrebom manje doze surfaktanta i pratiti razgradnju merenjima 14C ili hemijskom analizom. Ispitivanje sa manjom dozom može se sprovesti primenom OECD 308 (avgust 2000. godine) ili druge ekvivalentne metode.

 

Prilog 6

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA IZVORE SVETLOSTI

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za izvore svetlosti imaju za cilj:

1) promovisanje smanjenja štete u životnoj sredini ili rizika u vezi sa upotrebom energije (globalno zagrevanje, zakišeljavanje, potrošnja neobnovljivih izvora energije) kroz smanjenje potrošnje energije, u vezi sa upotrebom izvora svetlosti u proizvodnji i preradi/zbrinjavanju izvora svetlosti produženjem njihovog prosečnog veka trajanja i u vezi sa upotrebom žive i smanjenjem ukupnih emisija žive u toku životnog veka izvora svetlosti;

2) podsticanje primene najbolje prakse (optimalne ekološke upotrebe) i jačanje ekološke svesti potrošača.

Kriterijumi su postavljeni na nivo na kom se promoviše dodela znaka izvorima svetlosti koji su proizvedeni sa manjim negativnim uticajem na životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako organ nadležan za ocenu zahteva za dobijanje Eko znaka prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, dostavlja se i dodatna dokumentacija i vrše nezavisne provere.

Grupa proizvoda "izvori svetlosti" uključuje sve izvore svetlosti sa svetlosnim fluksom ≥ 60 i ≤ 12 000 lumena za opštu rasvetu sa neposrednim ili posrednim priključkom na javnu električnu mrežu, koji imaju grla prema standardu SRPS EN 60061 i izrađeni su za proizvodnju vidljivog svetla.

U ovu grupu proizvoda ne spadaju sledeće vrste izvora svetlosti:

1) usmerene svetiljke;

2) sijalice sa sjajem visokog intenziteta;

3) obojene svetiljke;

4) lampe za projektore;

5) fotografska rasveta;

6) cevi za solarijume;

7) sistemi na baterije i

8) ostali izvori svetlosti koji nisu namenjeni za opštu rasvetu.

U ovu grupu proizvoda ne spadaju sledeće vrste izvora svetlosti, ako se ne napajaju direktno iz glavne električne mreže:

1) integralne kompaktne fluorescentne sijalice;

2) sijalice sa užarenom niti;

3) sijalice LED.

Za dodelu Eko znaka, proizvod mora pripadati grupi proizvoda "izvori svetlosti" i mora da ispunjavati kriterijume i sa njima povezane zahteve za procenu i proveru, određene u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "izvori svetlosti" dodeljuje se šifra "008".

Kriterijumi se određuju za sledeće aspekte:

1) Energetska efikasnost, vek trajanja, održavanje lumena i sadržaj žive;

2) Uključivanje/isključivanje;

3) Indeks reprodukcije boja;

4) Usklađenost boja;

5) Opasne supstance i smeše;

6) Supstance koje izazivaju zabrinutost;

7) Plastični delovi;

8) Ambalaža;

9) Uputstva za korisnike;

10) Društvena odgovornost;

11) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Kriterijum 1 - Energetska efikasnost, vek trajanja, održavanje lumena i sadržaj žive

Izvori svetlosti moraju ispunjavati sledeće zahteve:

 

Sa jednom užarnom niti

Sa dve užarne niti

Energetska efikasnost

10% bolja od vrednosti
lumen/watt prema razredu A

10% bolja od vrednosti
lumen/watt prema razredu A

Vek trajanja (sati)

15 000

20 000

Održavanje lumena

80% na 9 000 sati

90% na 16 000 sati

Živa (mg)

< 1,5

< 3,0

Napomena: energetska efikasnost kako je definisana u odgovarajućim nacionalnim zakonskim propisima kojima se definiše označavanje energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže izveštaj o ispitivanju u kome se navodi da su energetska efikasnost, vek trajanja i održavanje lumena izvora svetlosti, izuzev LED sijalice, utvrđeni na osnovu metoda ispitivanja iz standarda SRPS EN 50285.

Za efikasnost, vek trajanja i održavanje lumena LED izvora svetlosti kao i za sadržaj žive u fluorescentnim izvorima svetlosti podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju pri kom se koriste pouzdani, precizni i ponovljivi metodi ispitivanja koji uzimaju u obzir opšte priznate i najnovije metode ispitivanja. U izveštaju se navodi energetska efikasnost, vek trajanja, održavanje lumena i sadržaj žive u izvoru svetlosti. Ako prikladno ispitivanje veka trajanja nije završeno, u očekivanju rezultata tog ispitivanja prihvata se radni vek naveden na ambalaži. Rezultati ispitivanja, međutim, moraju da se dostave u roku od 12 meseci od dana podnošenja zahteva za Eko znak. Za ispitivanje veka trajanja 75% ispitnog uzorka mora ispuniti zahtev.

Kriterijum 2 - Uključivanje/isključivanje

Za kompaktne fluorescentne sijalice (CFL) i LED sijalice, broj ciklusa uključivanja/isključivanja koje izvor svetlosti može izdržati pre preranog kvara mora biti veći od veka trajanja koji je izražen u satima.

Za sijalice za koje se navodi da podnose česta isključivanja, taj broj mora biti veći od 60 000 ciklusa uključivanja/isključivanja.

Procena i provera: za CFL sijalice podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju u kome se navodi da je broj ciklusa uključivanja/isključivanja određen ispitivanjima brzim ciklusom (1 minut uključeno, 3 minuta isključeno) i postupcima ispitivanja veka trajanja prema standard SRPS EN 50285.

Za LED sijalice podnosilac zahteva dostavlja izveštaj o ispitivanju pri kome se koriste pouzdani, precizni i ponovljivi metodi ispitivanja koji uzimaju u obzir opšte priznate i najnovije metode ispitivanja.

U izveštaju se navodi postignuti broj ciklusa uključivanja/isključivanja kada 50% ispitanih CFL ili LED sijalica ispunjava zahteve za vek trajanja, navedene u pripadajućim standardima.

Kriterijum 3 - Indeks reprodukcije boja

Indeks reprodukcije boja (Ra) izvora svetlosti mora biti veći od 85.

Procena i provera: podnoslac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju u kome navodi da je indeks reprodukcije boja izvora svetlosti određen metodama ispitivanja iz dokumenta CIE 13.3. U izveštaju se navodi indeks reprodukcije boja izvora svetlosti.

Kriterijum 4 - Usklađenost boja

Izvor svetlosti ima raspon temperature uzajamno vezanih boja (correlated colour temperature - CCT) u okviru tristepenske elipse Mac Adam ili bolji.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju u kome navodi da je raspon temperature uzajamno vezanih boja (CCT) u okviru tristepenske elipse Mac Adam ili bolji, koristeći pouzdane, precizne i ponovljive metode ispitivanja koji uzimaju u obzir opšte priznate i najnovije metode ispitivanja.

Kriterijum 5 - Opasne supstance i smeše

Proizvod ili bilo koji njegov sastavni deo ne sme sadržati supstance ili smeše sa obaveštenjima o opasnosti i oznakama rizika koje su date u nastavku, kao ni supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Spisak obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenje o opasnosti (¹)

Oznaka rizika(²)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta.

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom.

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše.

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da dovede do pojave karcinoma ako se udiše.

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost.

R60

H360D Može štetno da utiče na plod.

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod.

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod.

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod.

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod.

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad.

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa.

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi.

R53

EUH 059 Opasno po ozonski omotač.

R59

EUH 029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas.

R29

EUH 031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.

R31

EUH 032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas.

R32

EUH 070 Toksično u kontaktu sa očima.

R39-41

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Iz navedenog zahteva izuzimaju se one supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva u toku obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju tako da se prethodno identifikovana opasnost otklanja).

Granične koncentracije za supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u klase ili kategorije opasnosti iz prethodne tabele i za supstance koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 ili 2, mutagene kategorije 1 ili 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 ili 2, ne smeju da pređu specifične ili opšte granične koncentracije određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija u skladu sa CLP/GHS sistemom. Ako su određene specifične granične koncentracije, one imaju prednost nad opštim.

Granične koncentracije za supstance koje ispunjavaju kriterijume: da su identifikovane kao PBT ili vPvB supstance; ili koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu: ne smeju da pređu 0,1% u masenom udelu.

Sledeće supstance/upotrebe supstanci se posebno izuzimaju od ovog zahteva:

Homogeni delovi mase ispod 5 g

Sva gore navedena obaveštenja o opasnosti i oznake rizika

Procena i provera: za svaki deo mase iznad 5 g podnosilac zahteva dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno sa povezanom dokumentacijom kao što su izjave o usklađenosti potpisane od dobavljača supstanci i kopije bezbednosnih listova u skladu sa propisima kojima se definiše sadržaj bezbednosnog lista.

Kriterijum 6 - Supstance koje izazivaju zabrinutost

Proizvodu se ne može dodeliti Eko znak ukoliko su supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, prisutne u smešama, proizvodu ili bilo kojem homogenom delu složenog proizvoda u koncentracijama većim od 0,1%.

Ako je koncentracija niža od 0,1%, primenjuju se specifične granične koncentracije koje su određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija (u skladu sa CLP/GHS sistemom).

Procena i provera: lista supstanci koje su identifikovane kao "Supstance koje izazivaju zabrinutost" i uključene su na listu u skladu sa članom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), dostupna je na veb sajtu Evropske agencije za hemikalije:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Pozivanje na ovu listu, kao i na odgovarajuće liste objavljene u okviru nacionalnih propisa, se navodi na dan podnošenja zahteva.

Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom zajedno sa povezanom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od dobavljača supstanci i kopije bezbednosnih listova. Granične koncentracije se obavezno navode u bezbednosnim listovima u skladu sa propisima kojima se definiše upravljanje hemikalijama.

Kriterijum 7 - Plastični delovi

Ako se u proizvodnom procesu koristi neki plastifikator, on mora da ispunjava zahteve za opasne materije iz kriterijuma 5. i 6.

Pored toga, proizvodu se ne sme dodati DNOP (di-n-oktil ftalat), DINP (di-izononil ftalat), DIDP (di-izodecil ftalat).

Sadržaj hlora u plastičnim delovima ne sme biti veći od 50% masenih.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže potvrdu potpisanu od proizvođača, u kojoj se navodi usklađenost sa ovim zahtevima. Prilaže se i izjava o usklađenosti potpisana od dobavljača plastike, kao i kopije odgovarajućih bezbednosnih listova.

Kriterijum 8 - Ambalaža

Ne smeju se koristiti laminati ni kompozitna plastika.

Ako se koriste kartonske kutije, one moraju biti izrađene od najmanje 80% recikliranog materijala.

Ako se koriste plastične kese, one moraju biti izrađene od najmanje 50% recikliranog materijala.

Procena i provera: kod podnošenja zahteva za dobijanje Eko znaka zajedno sa izjavom o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, podnosilac zahteva prilaže uzorak pakovanja proizvoda. Ovome kriterijumu podleže samo primarna ambalaža, kako je definisano u odgovarajućim nacionalnim propisima kojima se definiše ambalaža i ambalažni otpad.

Kriterijum 9 - Uputstva za korisnike

Proizvod se prodaje zajedno sa pripadajućim uputstvima za korisnike, navedenim na ambalaži ili posebnom listu koji prati proizvod, i sadrže savete za prikladnu upotrebu radi zaštite životne sredine, a posebno:

1) za sijalice sa užarenom niti E27, E14, B22 ili B15 na ambalaži se navodi odgovarajuća veličina i oblik izvora svetlosti u poređenju sa običnim sijalicama sa užarenom niti;

2) za sijalice sa dve užarene niti: na ambalaži se navodi da je efikasnost izvora svetlosti bolja kada se koristi sa visokofrekventnom elektronskom kontrolnom opremom;

3) na ambalaži se navode uputstva za čišćenje u slučaju razbijanja fluorescentnog izvora svetlosti;

4) pravilno održavanje sijalica (čišćenje) kako bi se očuvao lumen;

5) gašenjem svetla štedi se energija i novac.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti proizvoda s ovim kriterijumom i kopiju ambalaže ili pratećeg lista.

Kriterijum 10 - Društvena odgovornost

U proizvodnji izvora svetlosti koji imaju Eko znak moraju se poštovati osnovna načela i prava u vezi sa uslovima rada.

Nosilac Eko znaka mora osigurati da proizvodnja izvora svetlosti poštuje konvencije Međunarodne organizacije rada u vezi sa dečijim radom, prisilnim radom, zdravljem i bezbednosti, diskriminacijom, disciplinom, radnim vremenom, minimalnim zaradama, slobodom udruživanja i kolektivnim pregovaranjem.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim zahtevom, specifikaciju ugovora sa nadzornim organima i poslovnim kodeksom u vezi sa konvencijama Međunarodne organizacije rada ili potvrdu o sertifikaciji u skladu sa standardom za društvenu odgovornost: SA8000.

Kriterijum 11 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "visoka energetska efikasnost - ušteda novca";

2) "produžen vek trajanja";

3) "ispitane performanse".

Ako izvor svetlosti ne sadrži živu, na opcionom delu Eko znaka može se navesti da izvor svetlosti ne sadrži živu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže primerak Eko znaka i izjavu o usaglašenosti proizvoda sa ovim zahtevom.

 

Prilog 7

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE I GRAFIČKI PAPIR

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za papir za fotokopiranje i grafički papir imaju za cilj:

1) smanjeno ispuštanje toksičnih ili eutrofnih supstanci u vodu;

2) smanjenje štete nanete životnoj sredini ili rizika koji su u vezi sa upotrebom energije (globalno zagrevanje, acidifikacija, oštećenje ozonskog omotača, iscrpljivanje neobnovljivih izvora) smanjenjem potrošnje energije i pratećih emisija u vazduh;

3) smanjenje štete nanete životnoj sredini ili rizika koji su u vezi sa upotrebom opasnih hemikalija;

4) stimulisanje upotrebe održivih vlakana;

5) primenu načela održivog upravljanja kako bi se zaštitile šume.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Reciklirana vlakna obuhvataju vlakna dobijena recikliranjem otpadnog papira i kartona koji potiču iz štamparija ili od potrošača, ne uključujući kupljeni i sopstveni papirni otpad koji nastaje pri proizvodnji primarnih vlakana.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC 17025.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Grupa proizvoda "papir za fotokopiranje i grafički papir" uključuje neprerađeni, neštampani prazni papir u listovima ili rolnama i neprerađeni karton sa osnovnom gramaturom do 400 g/m2.

U ovu grupu proizvoda ne spadaju:

1) novinski;

2) termoosetljivi;

3) fotografski i NCR papir;

4) papir za pakovanje i zavijanje i

5) mirisni papir.

Za dodelu Eko znaka za proizvode koji spadaju u grupu proizvoda "papir za fotokopiranje i grafički papir", papir za fotokopiranje i grafički papir mora da spada u ovu grupu proizvoda i mora biti u skladu sa kriterijumima koji su dati u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "papir za fotokopiranje i grafički papir" dodeljuje se šifra "011".

Kriterijumi se određuju za sledeće pokazatelje:

1) Emisije u vodu i vazduh;

2) Potrošnja energije;

3) Vlakna - održivo upravljanje šumama;

4) Isključene ili ograničene supstance i smeše;

5) Upravljanje otpadom;

6) Pogodnost za upotrebu;

7) Informacije na ambalaži;

8) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Ekološki kriterijumi uključuju proizvodnju celuloze, uključujući sve sastavne postupke od trenutka kada neprerađeno vlakno/reciklirana sirovina uđe u postrojenje do trenutka kada celuloza napusti fabriku za proizvodnju celuloze. Što se tiče postupaka proizvodnje papira, ekološki kriterijumi uključuju sve postupke od čišćenja i rafiniranja celuloze (razgradnje recikliranog papira) do namotavanja papira u rolne.

Ekološki kriterijumi ne uključuju prevoz, konverziju i pakovanje celuloze, papira ili sirovina.

Kriterijum 1 - Emisije u vodu i vazduh

a) Hemijska potrošnja kiseonika (HPK), fosfor (P), sumpor (S), oksidi azota (NOx)

Za svaki od navedenih parametara, emisije u vazduh i/ili vodu koje nastaju pri proizvodnji celuloze i papira izražavaju se preko poena (Phpk, Pp, PS, PNOx) na sledeći način:

Nijedan od pojedinačnih poena Phpk, Pp, PS, ili PNOx ne sme premašiti 1,5.

Ukupan broj poena (Pukupno = Phpk + Pp + PS + PNOx) ne sme premašiti 4,0.

Phpk se izračunava kako sledi (Pp, PS, i PNOx izračunavaju se na isti način sa odgovarajućim referentnim vrednostima).

Za svaku upotrebljenu celulozu "i", sa njom povezane izmerene emisije HPK (HPKcelul,i izražena u kg/tona sušena na vazduhu - ADT) ponderišu se u zavisnosti od udela svake upotrebljene celuloze (celul,i po toni tankog upijajućeg higijenskog papira osušenog na vazduhu). Ponderisana emisija HPK za upotrebljene celuloze dodaje se izmerenoj emisiji HPK iz proizvodnje papira i čini ukupnu emisiju HPK, HPKukupno.

Ponderisana referentna vrednost HPK kada je reč o proizvodnji celuloze izračunava se na isti način, kao zbir utvrđenih referentnih vrednosti za svaku upotrebljenu celulozu koji se dodaje referentnoj vrednosti za proizvodnju papira i čini ukupnu referentnu vrednost HPK, HPKref.ukupno. Referentne vrednosti za svaku vrstu upotrebljene celuloze i za proizvodnju papira navode se su u tabeli 1.

Na kraju se ukupne emisije HPK dele s ukupnom referentnom vrednosti HPK na sledeći način:

Tabela 1

Referentne vrednosti za emisije iz različitih vrsta celuloza i proizvodnje papira

Vrsta celuloze/papira

Emisije (kg/ADT) (*)

HPKreferentna

Sreferentna

NOXreferentna

Preferentna

Beljena hemijska celuloza (izuzev sulfitne)

18,0

0,6

1,6

0,045 (**)

Beljena hemijska celuloza (sulfitna)

25,0

0,6

1,6

0,045

Nebeljena hemijska celuloza

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/celuloza od drvenjače

3,0

0,2

0,3

0,01

Celuloza od recikliranog vlakna

2,0

0,2

0,3

0,01

Papir (neintegrisane fabrike papira u kojima je sva upotrebljena celuloza kupljena na tržištu)

1

0,3

0,8

0,01

Papir (druge fabrike papira)

1

0,3

0,7

0,01

*ADT (Air dry tonne) = tona celuloze sušene na vazduhu predstavlja 90% suve materije u celulozi. Stvaran sadržaj suve materije kada je reč o papiru uglavnom iznosi 95%. U izračunavanjima se referentne vrednosti za celuloze prilagođavaju kako bi odgovarale sadržaju suvih vlakana papira, koji najčešće iznosi preko 90%.
* Za ovaj nivo se dopušta izuzetak do nivoa 0,1 ako se dokaže da je viši nivo R posledica R koji se prirodno javlja u drvnoj celulozi.

U slučaju kogeneracije toplotne i električne energije u istom postrojenju emisije C i NOx koje su posledica proizvodnje električne energije mogu se oduzeti od ukupnog iznosa. Za proračun udela emisija iz proizvodnje električne energije može se koristiti sledeća jednačina:

Udeo emisija iz proizvodnje električne energije = 2 x (MWh(električna energija)) / [2 x MWh(električna energija) + MWh(toplota)]

Električna energija u ovome proračunu je električna energija proizvedena u kogeneracijskom postrojenju. Toplotna energija u ovome proračunu je neto toplotna energija dovedena iz elektrane za proizvodnju celuloze/papira.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), prilaže detaljna izračunavanja kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom koja uključuje izveštaje o ispitivanju koje je sprovedeno upotrebom posebnih metoda ispitivanja za svaki parametar, kako se navodi u nastavku:

HPK: SRPS ISO 6060;
P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ili Dr Lang (Dr Lange) LCK 349
NOx: SRPS ISO 11564
S(oksid.): EPA br.8
S(red.): EPA br.16A
sadržaj S u nafti: SRPS ISO 8754
sadržaj S u uglju: SRPS ISO 351

Dodatna dokumentacija uključuje naznaku učestalosti merenja i izračunavanje poena za HPK, P, S i NOx. Uključuje sve emisije S i NOx koje se javljaju u toku proizvodnje celuloze i papira, uključujući paru koja nastaje izvan proizvodnog postrojenja, izuzev emisija koje su u vezi sa proizvodnjom električne energije. Merenja uključuju kotlove za ponovno iskorišćenje, peći za pečenje kreča, parne kotlove i kotlove za uništavanje gasova jakih mirisa. U razmatranje se uzimaju difuzne emisije.

Vrednosti emisije S u vazduh, koje se navode u izveštaju, uključuju emisije i oksidovanog i redukovanog S (dimetil sulfid, metil merkaptan, vodoniksulfid i slično). Emisije S koje su u vezi sa proizvodnjom toplotne energije iz nafte, uglja i drugih eksternih goriva poznatog sadržaja S, mogu se umesto merenja izračunati i uzimaju se u obzir.

Uzorci za merenje emisija u vodu uzimaju se iz nefiltriranih uzoraka koji nisu nataloženi, nakon prečišćavanja u postrojenju ili nakon prečišćavanja u javnom uređaju za prečišćavanje. Period u toku koga se vrše merenja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, kada merenja emisije nisu dostupna za period od 12 meseci, rezultati se baziraju na merenjima emisije koja su sprovođena jednom dnevno u toku 45 uzastopnih dana, nakon što su se vrednosti emisije postrojenja stabilizovale.

Merenja moraju biti reprezentativna za odgovarajući period. U slučaju integrisanih fabrika papira, ako su zbog poteškoća u dobijanju odvojenih vrednosti emisija za celulozu i papir dostupne isključivo kombinovane vrednosti za proizvodnju celuloze i papira, vrednost emisije za celuloze se određuje kao nula, a vrednost za fabriku papira uključuje proizvodnju celuloze i papira zajedno.

b) AOX (organski vezani halogeni koji mogu da se adsorbuju)

Emisije AOX iz proizvodnje svake upotrebljene celuloze ne smeju da pređu 0,17 kg/ADT.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaje o ispitivanju koristeći sledeće metode ispitivanja: AOX prema SRPS ISO 9562 uz detaljne proračune kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

Dodatna dokumentacija uključuje naznaku učestalosti merenja. AOX se mere samo u postupcima pri kojima se za izbeljivanje celuloze koriste jedinjenja hlora. AOX ne treba meriti u otpadnim vodama iz neintegrisane proizvodnje papira ili u otpadnim vodama iz proizvodnje celuloze koja se ne izbeljuje ili kada se postupak izbeljivanja sprovodi upotrebom materija koje ne sadrže hlor.

Merenja se vrše na nefiltriranim uzorcima koji nisu nataloženi nakon prečišćavanja u postrojenju ili nakon prečišćavanja u javnom uređaju za prečišćavanje. Period u toku koga se vrše merenja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, kada merenja emisije nisu dostupna za period od 12 meseci, rezultati se baziraju na merenjima emisije koja su sprovođena jednom dnevno u toku 45 uzastopnih dana, nakon što su se vrednosti emisije postrojenja stabilizovale. Merenja moraju biti reprezentativna za odgovarajući period.

v) CO2

Emisije ugljendioksida iz neobnovljivih izvora ne smeju da pređu 1000 kg po toni proizvedenog papira uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo u postrojenju ili izvan njega). U neintegrisanim fabrikama papira (gde je sva upotrebljena celuloza kupljena na tržištu) emisije ne smeju da pređu 1100 kg po toni. Emisije se proračunavaju kao suma emisija iz proizvodnje celuloze i papira.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja detaljne proračune koji pokazuju usklađenost sa ovim kriterijumom zajedno s odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

Podnosilac zahteva prilaže podatke o emisijama ugljen dioksida u vazduh. To uključuje sve izvore neobnovljivih goriva u toku proizvodnje celuloze i papira, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo u postrojenju ili izvan njega).

Koriste se sledeći faktori emisije za izračunavanje CO2 u emisijama iz goriva:

Tabela 2

Gorivo

Emisija CO2 fosilno

Jedinica

Ugalj

95

g CO2fosilno/MJ

Sirova nafta

73

g CO2fosilno/MJ

Lož ulje 1

74

g CO2fosilno/MJ

Lož ulje 2-5

77

g CO2fosilno/MJ

TNG

69

g CO2fosilno/MJ

Prirodni gas

56

g CO2fosilno/MJ

Električna energija iz mreže

400

g CO2fosilno/kWh

Razdoblje merenja ili bilans mase se bazira na proizvodnji tokom 12 meseci. U slučaju novog ili obnovljenog proizvodnog postrojenja, proračuni se zasnivaju na razdoblju od najmanje 45 uzastopnih dana neprekinutog pogona. Proračuni moraju biti reprezentativni za odgovarajuće razdoblje.

Količina energije iz obnovljivih izvora, kupljena i upotrebljena za proizvodne postupke, se ne uzima u obzir kod proračuna CO2 emisija: podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju da se takva vrsta energije stvarno koristi u fabrici papira ili da je kupljena.

Kriterijum 2 - Upotreba energije

a) Električna energija

Potrošnja električne energije vezana uz proizvodnju celuloze i papira izražava se u poenima (PE), na sledeći način:

Broj poena PE mora biti manji ili jednak 1,5. PE se proračunava na način dat u ovom prilogu.

Proračun za proizvodnju celuloze - potrošnja električne energije za svaku upotrebljenu celulozu "i" (Eceluloza, i - izražena u kWh/ADT) proračunava se na sledeći način:

Eceluloza, i = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija - prodata električna energija

Proračun za proizvodnju papira - slično tome, potrošnja električne energije vezana uz proizvodnju papira (Epapir) proračunava se na sledeći način:

Epapir = interno proizvedena električna energija + kupljena električna energija - prodata električna energija

Finalno, poeni za proizvodnju celuloze i papira kombinuju se tako da se dobije opšti broj bodova (PE) na sledeći način:

U slučaju integrisanih fabrika papira, ako su zbog poteškoća u dobijanju odvojenih vrednosti potrošnje električne energije za celulozu i papir dostupne isključivo kombinovane vrednosti za proizvodnju celuloze i papira, vrednost potrošnje električne energije za celulozu se određuje kao nula, a vrednost za fabriku papira uključuje proizvodnju celuloze i papira zajedno.

b) Gorivo (toplotna energija)

Potrošnja goriva vezana uz proizvodnju celuloze i papira izražava se u poenima (PF), na način dat u ovom prilogu. Broj poena PF mora biti manji ili jednak 1,5. PF se proračunava na način dat u ovom prilogu.

Proračun za proizvodnju celuloze: Za svaku upotrebljenu celulozu "i", potrošnja goriva (Fpapir "i" izražena u kWh/ADT) proračunava se na sledeći način:

Fpapir, i = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo - prodato gorivo - 1,25 x interno proizvedena električna energija

Napomena:

Fceluloza, i (i njen doprinos PF,celuloza) ne treba da se proračunava za mehaničku celulozu, osim ako se ne radi o vazduhom sušenoj, mehaničkoj celulozi koja sadrži najmanje 90% suve materije i koja je kupljena na tržištu.

Količina goriva upotrebljenog za proizvodnju prodate toplotne energije dodaje se izrazu "prodato gorivo" u gore navedenoj jednačini.

Proračun za proizvodnju papira: slično tome, potrošnja goriva vezana uz proizvodnju papira (Fpapir izražena u kWh/ADT) proračunava se na sledeći način:

Fpapir, i = interno proizvedeno gorivo + kupljeno gorivo - prodato gorivo - 1,25 x interno proizvedena električna energija

Konačno, bodovi za proizvodnju celuloze i papira kombinuju se tako da se dobije opšti broj bodova (PF) na sledeći način:

Tabela 3

Referentne vrednosti za električnu energiju i gorivo

Vrsta celuloze

Gorivo kWh/ADT
Fref

El.energija kWh/ADT
Eref

Hemijska celuloza

4 000
Napomena: za vazduhom sušenu celulozu koja sadrži najmanje 90% suve materije admp), i koja je kupljena na tržištu, ova se vrednost može uvećati za 25% zbog energije sušenja)

800

Mehanička celuloza

900
Napomena: ova se vrednost odnosi isključivo na admp

1 900

CTMP

1 000

2 000

Celuloza od recikliranog vlakna

1 800
Napomena: za admp ova se vrednost može uvećati za 25% zbog energije sušenja)

800

Vrsta papira

Gorivo
kWh/tona

Električna energija
kWh/tona

Nepremazni bezdrvni fini papir
Papir za časopise (SC)

1 800

600

Premazni bezdrvni fini papir
Premazni papir za časopise (LWC, MWC)

1 800

800

Procena i provera za a) i b): podnosilac zahteva prilaže detaljne proračune koji pokazuju usklađenost sa ovim kriterijumom zajedno sa svom odgovarajućom dodatnom dokumentacijom. Dostavljeni podaci treba da uključe ukupnu potrošnju električne energije i goriva.

Podnosilac zahteva proračunava ukupnu ulaznu energiju, podeljenu na toplotnu energiju/gorivo i električnu energiju, upotrebljenu tokom proizvodnje celuloze i papira, uključujući energiju za uklanjanje štamparske boje sa otpadnog papira radi proizvodnje recikliranog papira. Energija utrošena za prevoz sirovina i preradu i pakovanje nije uključena u proračune energetske potrošnje. Ukupna toplotna energija uključuje sva kupljena goriva. Takođe, uključuje i toplotnu energiju obnovljenu spaljivanjem rastvora i otpada iz postupaka u postrojenju (npr. drvni otpad, piljevina, rastvori, otpadni papir, ostaci papira), kao i toplotu obnovljenu internom proizvodnjom električne energije - međutim, prilikom proračunavanja ukupne toplotne energije podnosilac zahteva ubraja samo 80% toplotne energije iz takvih izvora.

Električna energija označava neto uvezenu električnu energiju koja dolazi iz mreže i interno proizvedenu električnu energiju izmerenu kao električna snaga. Električna energija koja se koristi za obradu otpadnih voda se ne uzima u obzir. Kada se pri upotrebi električne energije kao toplotnog izvora proizvodi para, proračunava se toplotna vrednost pare koja se potom deli sa 0,8 i pridodaje ukupnoj potrošnji goriva.

U slučaju integrisanih fabrika papira, ako su zbog poteškoća u dobijanju odvojenih vrednosti goriva (toplote) za celulozu i papir dostupne isključivo kombinovane vrednosti za proizvodnju celuloze i papira, gorivo (toplota) za celulozu se određuje kao nula, a vrednost za fabriku papira uključuje proizvodnju celuloze i papira zajedno.

Kriterijum 3 - Vlakna: održivo upravljanje šumama

Sirova vlakna u papiru mogu biti reciklirana ili neobrađena. Neobrađena vlakna moraju imati važeće sertifikate o održivom upravljanju šumama (sistem koji se sertifikuje preko nezavisne treće strane), kao što su FSC, PEFC ili slično.

Međutim, ako sistemi sertifikovanja dopuštaju mešanje sertifikovanih i nesertifikovanih materijala u jednom proizvodu ili proizvodnoj liniji, udeo nesertifikovanih materijala ne sme da pređe 50%. Za takve nesertifikovane materijale, mora da bude obezbeđen sistem provere kojim se osigurava da materijali potiču iz zakonitih izvora i ispunjavaju sve druge zahteve sistema sertifikovanja u vezi s nesertifikovanim materijalima.

Sertifikacioni organi koji izdaju sertifikate za održivo upravljanje šumama i/ili lanac nadzora moraju da budu akreditovani/priznati u okviru pomenutog sistema sertifikovanja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju u kojoj navodi vrste, količine i poreklo vlakana upotrebljenih u proizvodnji celuloze i papira.

Kod upotrebe neobrađenih vlakana proizvod mora imati važeće sertifikate o održivom upravljanju šumama i lancu nadzora koji se izdaju u okviru sistema sertifikovanja nezavisne treće strane kao što su FSC, PEFC ili slično. Ako proizvod ili proizvodna linija sadrže nesertifikovane materijale, potrebno je dokazati da je udeo tih materijala manji od 50% i da su ti materijali uključeni u sistem provere kojim se osigurava da potiču iz zakonitih izvora i ispunjavaju sve druge zahteve sistema sertifikovanja u vezi s nesertifikovanim materijalima. Kod upotrebe recikliranih vlakana podnosilac zahteva dostavlja izjavu u kojoj navodi prosečnu količinu vrsta ponovno upotrebljenog papira za proizvod u skladu sa standardom SRPS EN 643 ili ekvivalentnim standardom. Podnosilac takođe dostavlja izjavu da nije upotrebljen nikakav otpad iz proizvodnje papira (sopstveni ili kupljeni).

Kriterijum 4 - Isključene ili ograničene supstance i smeše

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže popis hemijskih proizvoda korišćenih u proizvodnji celuloze i papira zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom (kao što su bezbednosni listovi). Taj popis uključuje količinu, delovanje i naziv dobavljača za sve materije korišćene u proizvodnom procesu.

a) Opasne supstance i smeše

Proizvod ne sme sadržati supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, ili supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u sledeće klase opasnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

Lista obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenja o opasnosti (1)

Oznaka rizika (2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R24

H301 Toksično ako se proguta

R23/26

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R23

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R46

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R68

H330 Smrtonosno ako se udiše

R45

H331 Toksično ako se udiše

R49

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R40

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R60

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R61

H350i Može da dovede do pojave karcinoma ako se udiše

R60/61/60-61

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R60/63

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H360D Može štetno da utiče na plod

R62

H360FD Može štetno da utiče na plodnost na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R63

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Iz navedenog zahteva izuzimaju se supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva nakon obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju) tako da evidentirana opasnost više nije relevantna.

Granične koncentracije za supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u klase ili kategorije opasnosti iz prethodne tabele i za supstance koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 ili 2, mutagene kategorije 1 ili 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 ili 2, ne smeju da pređu specifične ili opšte granične koncentracije određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija u skladu sa CLP/GHS sistemom. Ako su određene specifične granične koncentracije, one imaju prednost nad opštim.

Granične koncentracije za supstance koje ispunjavaju sledeće kriterijume: da su identifikovane kao PBT ili vPvB supstance; ili koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema; ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT; ili koje su vPvB a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ne smeju da pređu 0,1% u masenom udelu.

Procena i provera: podnosilac zahteva dokazuje usklađenost sa kriterijumom dostavljajući podatke o količini (kg/ADT proizvedenog papira) materija upotrebljenih u postupku i dokazuje da se materija iz ovog kriterijuma ne zadržavaju u konačnom proizvodu u koncentracijama koje prelaze navedene granične koncentracije.

b) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smešama > 0.10%. Za koncentracije manje od 0,1% obavezna je primena posebnih graničnih koncentracija.

Procena i provera: podnosilac zahteva navodi odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave.

Podnosilac zahteva dokazuje usklađenost s kriterijumom dostavljajući podatke o količini (kg/ADT proizvedenog papira) materija upotrebljenih u postupku i dokazuje da se materija iz ovog kriterijuma ne zadržavaju u konačnom proizvodu u koncentracijama koje prelaze navedene granične koncentracije.

v) Hlor

Kao sredstvo za izbeljivanje, ne sme se koristiti hlorni gas. Taj zahtev se ne odnosi na hlorni gas kada je reč o proizvodnji i upotrebi hlordioksida.

Procena i provera: odnosilac zahteva prilaže izjavu proizvođača celuloze da hlorni gas nije upotrebljen kao sredstvo za izbeljivanje. Napomena: iako se ovaj zahtev odnosi i na izbeljivanje recikliranih vlakana, prihvatljivo je ako su ta vlakna u svom prethodnom životnom ciklusu izbeljena hlornim gasom.

g) APEO

Alkilfenol etoksilati ili drugi derivati alkilfenola ne smeju se dodavati hemikalijama za čišćenje, hemikalijama za uklanjanje štamparske boje, sredstvima za sprečavanje pene, sredstvima za dispergovanje ili premazima. Derivati alkilfenola definišu se kao supstance koje po razgradnji stvaraju alkilfenole.

Procena i provera: podnosilac zahteva ili dobavljač/i hemikalija prilažu jednu ili više relevantnih izjava da alkilfenol etoksilati ili drugi derivati alkilfenola nisu dodati odgovarajućim proizvodima.

d) Ostaci monomera

Ukupna količina ostataka monomera (osim akrilamida) kojima se pripisuje ili im se može pripisati neka od sledećih obaveštenja o opasnosti (ili njihove kombinacije) i koji su prisutni u premazima, retencijskim sredstvima, učvršćivačima, vodootpornim sredstvima ili hemikalijama koje se koriste za unutrašnju i spoljnu obradu otpadnih voda ne sme da pređe 100 ppm (proračunato na osnovu udela čvrste materije):

Obaveštenja o opasnosti (1)

Oznake rizika (2)

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R60

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da dovede do pojave karcinoma ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50/50-53

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Akrilamid ne sme biti prisutan u premazima, sredstvima za zadržavanje, pojačivačima, vodoodbojnim sredstvima ili hemikalijama koje se upotrebljavaju pri unutrašnjem ili spoljašnjem prečišćavanju otpadne vode u koncentracijama koje su veće od 700 ppm (izračunato na osnovu njihovog sadržaja čvrstih materija).

Nadležni organ može izuzeti podnosioca zahteva od ovih zahteva u pogledu hemikalija koje se koriste pri spoljašnjem prečišćavanju otpadne vode.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom zajedno s odgovarajućom dokumentacijom (bezbednosnim listovi).

đ) Surfaktanti u preparatima za uklanjanje štamparske boje

Svi surfaktanti koje se koriste u sredstvima za uklanjanje štamparske boje moraju biti potpuno biorazgradivi (vidi metode ispitivanja i prolazne vrednosti u nastavku).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno s odgovarajućim bezbednosnim listovima ili izveštajima o ispitivanju za svaki surfaktant u kojoj se navode metode ispitivanja, granična vrednost i zaključak, koristeći neke od sledećih metoda ispitivanja i graničnih vrednosti: OECD 302 A-C (ili ekvivalenatni ISO standard) uz najmanje 70% razgradnje (uključujući apsorpciju) u razdoblju od 28 dana za 302 A i B ili najmanje 60% razgradnje za 302 C.

e) Biocidi

Aktivni sastojci u biocidima ili biostatičkim sredstvima koji se koriste za uništavanje organizama koji stvaraju sluz u sistemima za cirkulaciju vode i sadrže vlakna, ne smeju biti potencijalno bioakumulativni. Bioakumulacijski potencijal biocida logPow (koeficijent raspodele n- oktanol/voda) < 3,0 ili eksperimentalno određeni biokoncentracijski faktor (BCF) ≤100.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno sa relevantnim bezbednosnim listovima ili izveštajem o ispitivanju kojima se naznačavaju metoda ispitivanja, granične vrednosti i zaključci, pri čemu se upotrebljavaju sledeće metode ispitivanja: OECD 107, 117 ili 305 A-E.

ž) Azo boje

Ne dozvoljava se upotreba azo boja koje se lako razlažu na neki od sledećih aromatskih amina:

Hemijsko jedinjenje

CAS broj

4-aminobifenil

(92-67-1)

benzidin

(92-87-5)

4-hloro-o-toluidin

(95-69-2)

2-naftilamin

(91-59-8)

o-aminoazotoluen

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8)

p-hloranilin

(106-47-8)

2,4-diaminoanizol

(615-05-4)

4,4’-diaminodifenilmetan

(101-77-9)

3,3’-dihlorbenzidin

(91-94-1)

dimetoksibenzidin

(119-90-4)

3,3’-dimetilbenzidin

(119-93-7)

3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan

(838-88-0)

p-krezidin

(120-71-8)

4,4’-metilen- bis-(2-hloroanilin)

(101-14-4)

4,4’-oksidianilin

(101-80-4)

4,4’-tiodianilin

(139-65-1)

o-toluidin

(95-53-4)

2,4-diaminotoluen

(95-80-7)

2,4,5-trimetilanilin

(137-17-7)

4-aminoazobenzen

(60-09-3)

o-anizidin

(90-04-0)

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

z) Metal-kompleksne boje ili pigmenti

Zabranjuje se upotreba boja ili pigmenata na osnovi olova, bakra, hroma, nikla ili aluminijuma. Dozvoljena je, međutim, upotreba boja ili pigmenata na osnovu bakar ftalocijanina.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

i) Jonske nečistoće u sredstvima za bojenje

Nivoi jonskih nečistoća u upotrebljenim bojama ne smeju da pređu sledeće vrednosti: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 5 - Upravljanje otpadom

Sva postrojenja za proizvodnju celuloze i papira moraju imati uspostavljen sistem za upravljanje otpadom (prema odluci nadležnog organa za navedena postrojenja za proizvodnju celuloze i papira) i ostacima iz proizvodnje proizvoda sa Eko znakom.

Sistem mora biti dokumentovan ili pojašnjen u zahtevu i sadržati barem sledeće tačke:

- postupke za razdvajanje i reciklažu posebnih tokova otpada;

- postupke koji se koriste za ponovno iskorišćenje materijala za druge namene, kao što je spaljivanje otpada za dobijanje pare u odgovarajućem postrojenju, ili za upotrebi u poljoprivredi;

- postupke za postupanje sa opasnim otpadom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže opis upravljanja otpadom za lokacije za konkretno postrojenje i izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 6 - Prikladnost za upotrebu

Proizvod mora biti primeren za upotrebu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se pokazuje usklađenost sa ovim kriterijumom.

Metode ispitivanja moraju biti usklađene sa jednim od sledećih standarda:

- papir za kopiranje: SRPS EN 12281 - "Papir za štampanje i kancelarijski papir - Zahtevi za papir za kopiranje za proces štampanja suvim tonerom";

- beskonačni papir: SRPS EN 12858 - "Papir - Papir za štampanje i kancelarijski papir".

Proizvod mora da ispunjava zahteve za postojanost u skladu s važećim standardima. U priručniku za korisnika navodi se popis standarda koji će se koristiti za ocenu postojanosti.

Umesto upotrebe gore navedenih metoda proizvođač može garantovati prikladnost svojih proizvoda za upotrebu na osnovu odgovarajuće dokumentacije u kojoj se pokazuje kvalitet papira u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17050-1, koja određuje opšte kriterijume za izjavu dobavljača o usklađenosti s normativnim dokumentima.

Kriterijum 7 - Podaci na ambalaži

Na ambalaži proizvoda navode se sledeće informacije:

"Sakupljajte stari papir za reciklažu."

Dodatno, ako se koriste reciklirana vlakna, proizvođač mora da dostavi izjavu u kojoj se navodi minimalni procenat recikliranih vlakana, uz Eko znak.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak ambalaže proizvoda s traženim podacima.

Kriterijum 8 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "smanjeno zagađivanje vazduha i vode",

2) "upotreba sertifikovanih vlakana i/ili recikliranih vlakana (za svaki pojedini slučaj)",

3) "ograničena upotreba opasnih materija".

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak ambalaže sa Eko znakom, zajedno sa izjavom o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

 

Prilog 8

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA PERSONALNE RAČUNARE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za personalne računare imaju za cilj da promovišu smanjenja štete u životnoj sredini ili rizika u vezi s upotrebom energije (globalno zagrevanje, acidifikacija, osiromašenje neobnovljivih izvora energije) i to smanjenjem potrošnje energije, smanjenjem štete u životnoj sredini u vezi sa korišćenjem prirodnih resursa i smanjenjem štete u životnoj sredini u vezi s upotrebom opasnih materija kroz smanjenje njihove upotrebe.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili ekvivalent.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Grupa proizvoda "personalni računari" obuhvata:

1) stone računare;

2) integrisane stone računare;

3) tanke klijente,

4) ekrane;

5) tastature (kao samostalne jedinice).

Računar podrazumeva uređaj koji izvodi logičke operacije i obrađuje podatke, sposoban je da koristi uređaje za unošenje podataka i računarske ekrane i sadrži centralnu procesnu jedinicu (CPU) za izvođenje operacija. Računari uključuju isključivo stacionarne jedinice, stone računare, integrisane stone računare i tanke klijente. Ako pošiljka računara obuhvata i monitor, tastaturu ili bilo koji drugi ulazni uređaj, oni takođe moraju da budu u skladu sa ovim kriterijumima. Tastature i ekrani se mogu koristiti i kao samostalne jedinice.

Stoni računar kao deo grupe proizvoda "personalni računari" predstavlja računar čija glavna jedinica treba da bude smeštena na trajnom položaju, često na stolu ili na podu. Stoni računari nisu namenjeni za prenošenje i imaju eksterni ekran, tastaturu i miš i namenjeni su za široki niz kućnih i kancelarijskih primena, dok je integrisani stoni računar sistem u kojem računar i ekran deluju kao jedinstvena jedinica koja prima naizmeničnu struju preko jednog kabla.

Integrisani stoni računari dolaze u jednom od dva moguća oblika - kao sistem u kojem su ekran i računar fizički uključeni u jednu jedinicu; ili sistem sastavljen kao jedan sistem, u kojem je ekran odvojen, ali povezan s glavnim kućištem kablom za napajanje za jednosmernu struju, a računar i ekran se napajaju iz jednog izvora. Kao podgrupa stonih računara, integrisani stoni računari su obično namenjeni za pružanje sličnih funkcija kao i sistemi stonih računara.

Tanki klijent predstavlja računar sa nezavisnim napajanjem koje za obavljanje primarnih funkcija zavisi od veze s udaljenim računarskim izvorima. Glavne računarske funkcije (npr. izvođenje programa, skladištenje podataka, interakcija s drugim Internet izvorima itd.) se izvode koristeći udaljene računarske izvore. Tanki klijenti ograničavaju se na uređaje bez ugrađenih rotacijskih medija za skladištenje podataka. Glavna jedinica tankog klijenta mora biti namenjena za smeštaj na trajnom položaju (npr. na stolu) i nije prenosiva.

Ekran računara čine ekran i pripadajuća elektronska oprema u jednom kućištu ili u okviru kućišta računara (npr. integrisani stoni računar), koji prikazuje izlazne informacije iz računara preko jednog ili više ulaza, kao što su VGA, DVI, ulaz za ekran i/ili IEEE 1394. Primeri tehnologija ekrana su ekrani s katodnom cevi (CRT) i tečnim kristalima (LCD).

Tastatura kao deo grupe proizvoda "personalni računari" podrazumeva uređaj za unošenje podataka pomoću niza tastera, koji se koristi za unošenje zasebnih podataka u računar.

Zasebna grafička procesorska jedinica (GPU) predstavlja grafički procesor s kontrolnim interfejsom za lokalnu memoriju i lokalnom grafičkom memorijom.

Eksterni izvor napajanja predstavlja komponentu u odvojenom fizičkom kućištu, van kućišta računara, namenjenu za pretvaranje ulaznog naizmeničnog napona iz električne mreže u niži jednosmerni napon radi napajanja računara. Eksterni izvor napajanja mora biti povezan s računarom preko pomične ili čvrsto pričvršćene električne veze utičnicom, kabla ili drugih žica, dok unutrašnji izvor napajanja predstavlja komponentu unutar kućišta računara, namenjenu za pretvaranje naizmeničnog napona iz električne mreže u jednosmerni napon radi napajanja komponenti računara. Unutrašnji izvor napajanja mora biti unutar kućišta računara, ali odvojen od glavne ploče računara. Izvor napajanja mora biti povezan sa električnom mrežom preko jednog kabla bez intermedijarnih kola između izvora napajanja i električne mreže. Pored toga, sve veze između izvora napajanja i komponenti računara, izuzev jednosmerne veze sa ekranom integrisanog stonog računara, moraju biti unutar kućišta računara (tj. bez ikakvih eksternih kablova od izvora napajanja do računara ili pojedinačnih komponenti). Unutrašnji pretvarači jednosmernog napona (DC-DC) koji se koriste za pretvaranje jednog jednosmernog napona iz eksternog izvora napajanja u višestruke napone za upotrebu računara, se ne smatraju unutrašnjim izvorima napajanja.

U ovu grupu proizvoda ne spadaju:

1) prenosni računari;

2) mini serveri;

3) radne stanice;

4) konzole za igru;

5) digitalni okviri za slike.

Za dodelu Eko znaka, proizvodima koji spadaju u grupu proizvoda "personalni računari", proizvod mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, koji su dati u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "personalni računari" dodeljena je šifra "013".

Kriterijumi se određuju za sledeće pokazatelje:

 

Ekran

Tastatura

Personalni računar

Ušteda energije: računar i ekran

x

 

x

Zahtevi za upravljanje potrošnjom energije

x

 

x

Napajanje: unutrašnje

x

 

x

Bez žive u pozadinskom osvetljenju

x

 

x

Opasne supstance i smeše

x

 

x

Supstance koje izazivaju zabrinutost

x

x

x

Plastični delovi

 

x

x

Buka

   

x

Sadržaj recikliranih materijala

x

x

x

Uputstva za korisnike

x

x

x

Popravke koje može izvoditi korisnik

   

x

Dizajn pogodan za rastavljanje

x

x

x

Produžetak veka trajanja

x

 

x

Ambalaža

   

x

Informacije koje se navode na ekološkom znaku

   

x

Kriterijum 1 - Ušteda energije: računar i ekran

a) Ušteda energije za stone računare, integrisane stone računare i tanke klijente

Performanse u pogledu energetske efikasnosti stonih i integrisanih stonih računara moraju da prevazilaze zahteve energetske efikasnosti za odgovarajuću kategoriju, određenu u Odluci veća o sklapanju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih država i Evropske zajednice o usklađivanju programa za označavanje energetske efikasnosti kancelarijske opreme 2006/1005/EZ, od 18. decembra 2006 (u daljem tekstu: Sporazum ’Energy Star v5.0’), za najmanje:

- Kategorija A: 40%,

- Kategorija B: 25%,

- Kategorija C: 25%.

- Kategorija D: 30%.

Energetska efikasnost tankih klijenata ispunjava, najmanje, zahteve energetske efikasnosti za tanke klijente određene u Sporazumu ’Energy Star v5.0’.

Prilagođavanja kapaciteta, dozvoljenog Sporazumom ’Energy Star v5.0’ mogu se izvoditi na istom nivou osim za zasebne grafičke procesorske jedinice (GPU) za koje se ne daje nikakva dodatna dozvola.

b) Ušteda energije za ekrane računara

- performanse energetske efikasnosti ekrana računara u aktivnom modu moraju da prevazilaze zahteve energetske efikasnosti, određenih u Sporazumom ’Energy Star v5.0’, za najmanje 30%;

- potrošnja energije ekrana računara u modu mirovanja ne sme premašiti 1 W;

- potrošnja energije ekrana računara u modu uključenosti, izmerena pri najvećem osvetljenju, je ≤ 100 W;

- potrošnja energije ekrana računara u modu isključenosti ne sme premašiti 0,5 W.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) nadležnom organu prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim ovim zahtevima.

Kriterijum 2 - Zahtevi za upravljanje potrošnjom energije

Računar mora ispunjavati sledeće zahteve za upravljanje potrošnjom energije1:

1) Zahtevi za upravljanje potrošnjom energije

Personalni računari se moraju isporučivati sa sistemom za upravljanje potrošnjom energije koji je aktivan u trenutku dostave kupcima.

Postavke za upravljanje potrošnjom energije moraju biti sledeće:

- posle 10 minuta isključivanje ekrana (ekran u mirovanju);

- (ii) posle 30 minuta mirovanje računara (stepen sistema S 3, suspenzija u RAM).

2) Zahtevi mreže za upravljanje potrošnjom energije

Personalni računari sa mrežnom karticom moraju imati mogućnost za uključivanje i isključivanje funkcije "wake on LAN" (WOL) u režimu mirovanja.

3) Zahtevi mreže za upravljanje potrošnjom energije (odnose se na personalne računare koji se distribuiraju isključivo prodajnim kanalima za preduzeća)

Personalni računari sa mrežnom karticom moraju da ispunjavaju jedan od sledećih zahteva:

- da se isporučuju sa funkcijom "Wake On LAN" iz režima mirovanja kada su priključeni na naizmenični napon; ili

- da imaju komandu za aktiviranje WOL-a, koja je zadovoljavajuće dostupna iz korisničkog interfejsa operativnog sistema klijenta i preko mreže ako je računar isporučen preduzeću bez aktivirane funkcije WOL.

Personalni računari sa mrežnom karticom moraju biti takvi da mogu izaći iz režima mirovanja na daljinu (preko mreže) i preko programiranog buđenja (npr. Real Time Clock).

Proizvođači moraju osigurati da se, tamo gde proizvođač ima kontrolu (tj. konfiguraciju hardverskim, a ne softverskim postavkama), tim postavkama upravlja na centralnom nivou prema željama klijenta pomoću alata koje obezbedi proizvođač.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu prilaže izjavu kojom potvrđuje da je računar isporučen sa prethodno navedenim ili u odnosu na njih boljim postavkama za upravljanje potrošnjom energije

__________
1 Kako je definisano u Sporazumu ’Energy Star v5.0’ osim zahteva za stanje mirovanja ekrana

Kriterijum 3 - Napajanje: unutrašnje

Unutrašnji izvori napajanja kao minimum moraju da ispunjavaju zahteve energetske efikasnosti za unutrašnje izvore napajanja iz "Energy Star v5.0".

Procena i provera: podnosilac zahteva daje izjavu nadležnom organu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima.

Kriterijum 4 - Bez žive u pozadinskom osvetljenju

Živa ili njena jedinjenja ne smeju se planski dodavati u pozadinsko osvetljenje ekrana računara.

Procena i provera: Podnosilac zahteva nadležnom organu prilaže izjavu da pozadinsko osvetljenje ekrana računara ne sadrže više od 0,1 mg žive ili njenih jedinjenja po lampi. Podnosilac zahteva, takođe, dostavlja kratak opis upotrebljenog sistema osvetljenja.

Kriterijum 5 - Opasne supstance i smeše

Proizvod ili njegovi delovi ne smeju da sadrže supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci

koje izazivaju zabrinutost, niti supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u sledeće klase opasnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

Lista obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenja o opasnosti (1)

Oznaka rizika (2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu s kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu s kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost<0}

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Upotreba supstanci ili smeša koje prilikom obrade promene svoja svojstva u tolikoj meri da identifikovana opasnost više ne postoji, izuzimaju se od navedenog zahteva.

Granične koncentracije za supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u klase ili kategorije opasnosti iz prethodne tabele i za supstance koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 ili 2, mutagene kategorije 1 ili 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 ili 2, ne smeju da pređu specifične ili opšte granične koncentracije određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija u skladu sa CLP/GHS sistemom. Ako su određene specifične granične koncentracije, one imaju prednost nad opštim.

Granične koncentracije za supstance koje ispunjavaju kriterijume - da su identifikovane kao PBT ili vPvB supstance; ili koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ne smeju da pređu 0,1% u masenom udelu.

Sledeće supstance/upotrebe supstanci se posebno izuzimaju od ovog zahteva:

Homogeni delovi, sa masom manjom od 10 g

Sva prethodno navedena obaveštenja o opasnosti i oznake rizika

Nikl u nerđajućem čeliku

 

Procena i provera: Za svaki deo koji ima masu iznad 10 g, podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom, zajedno s relevantnom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od dobavljača materija i kopije bezbednosnih listova u skladu sa nacionalnim propisima kojima se uređuje sadržaj i izgled bezbednosnog lista. Granične vrednosti koncentracije se obavezno navode u bezbednosnim listovima.

Kriterijum 6 - Supstance koje izazivaju zabrinutost

Proizvodu se ne može dodeliti Eko znak ukoliko su supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, prisutne u smešama, proizvodu ili bilo kojem homogenom delu složenog proizvoda u koncentracijama većim od 0,1%.

Ako je koncentracija niža od 0,1%, primenjuju se specifične granične koncentracije koje su određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija (u skladu sa CLP/GHS sistemom).

U slučaju da u trenutku podnošenja prijave za Eko znak postoje nacionalni propisi sa strožijim zahtevima, primenjuju se ti nacionalni propisi.

Procena i provera: Lista supstanci koje su identifikovane kao Supstance koje izazivaju zabrinutost i uključene su na listu u skladu sa članom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), dostupna je na veb sajtu Evropske agencije za hemikalije:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Pozivanje na ovu listu, kao i na odgovarajuće liste objavljene u okviru nacionalnih propisa, se navode na dan podnošenja zahteva.

Podnosilac zahteva dostavlja izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom zajedno sa povezanom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od dobavljača supstanci i kopije bezbednosnih listova. Granične koncentracije se obavezno navode u bezbednosnim listovima u skladu sa propisima kojima se definiše upravljanje hemikalijama.

Kriterijum 7 - Plastični delovi

Ako se u proizvodnom procesu koristi neki plastifikator, on mora da ispunjava zahteve za opasne materije iz kriterijuma 5. i 6.

Pored toga, proizvodu se ne sme dodati DNOP (di-n-oktil ftalat), DINP (di-izononil ftalat), DIDP (di-izodecil ftalat).

Sadržaj hlora u plastičnim delovima ne sme biti veći od 50% mase.

Smeju se koristiti isključivo oni biocidni proizvodi koji sadrže aktivne supstance uključene u Listu IA, u skladu sa propisima kojima je definisano upravljanje biocidnim proizvodima i koji su odobreni za upotrebu u računarima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže potvrdu potpisanu od proizvođača, u kojoj se navodi usklađenost sa ovim zahtevima. Takođe, podnosilac zahteva prilaže i izjavu o usklađenosti potpisana od dobavljača plastike i biocidnih proizvoda, kao i kopije odgovarajućih bezbednosnih listova. Svi biocidni proizvodi koji su korišćeni, moraju se jasno navesti.

Kriterijum 8 - Buka

Ne sme se prekoračiti deklarisani A-vrednovani nivo buke (re l pW) personalnog računara, u skladu sa tačkom 3.2.5. standarda SRPS ISO 9296:

(1) 40 dB (A) u režimu pripravnosti

(2) 45 dB (A) kod pogona hard diska.

Procena i provera: Podnosilac zahteva nadležnom organu prilaže izveštaj u kojem potvrđuje da su nivoi emisija buke izmereni u skladu s standardom SRPS ISO 7779 i navedeni u skladu s standardom SRPS ISO 9296. U izveštaju se navode izmereni nivoi emisija buke u režimu pripravnosti i kod pogona hard diska, koji se navode u skladu sa članom 3.2.5. standarda SRPS ISO 9296.

Kriterijum 9 - Sadržaj recikliranih materijala

Spoljno plastično kućište sistemske jedinice, monitor i tastatura moraju sadržati maseni udeo od najmanje 10% materijala recikliranog posle krajnje upotrebe.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu prilaže izjavu u kojoj navodi procenat sadržaja materijala recikliranih posle krajnje upotrebe.

Kriterijum 10 - Uputstva za korisnike

Personalni računar i ekran računara se prodaju zajedno s pripadajućim uputstvima za korisnike koja pružaju savete za pravilnu upotrebu u cilju zaštite životne sredine. Te informacije se nalaze na jednom, lako dostupnom mestu u sklopu uputstva za korisnike kao i na veb stranici proizvođača. Te informacije posebno uključuju:

1) potrošnju energije; vrednost ukupne potrošnje energije (TEC) u skladu sa Sporazumom ’Energy Star v5.0’i najveća potrošnja energije za svaki operativni režim. Pored toga, potrebno je navesti uputstva za upotrebu uređaja u u režimu za uštedu energije;

2) informacije da energetska efikasnost smanjuje potrošnju energije i time štedi novac smanjenjem računa za električnu energiju i da se isključivanjem personalnog računara i/ili ekrana računara iz električne mreže potrošnja smanjuje na nulu;

3) informacije o načinima smanjenja potrošnje električne energije kada se personalni računar i/ili ekran računara ne koriste:

- isključivanje personalnog računara i/ili ekrana računara ("off mode") smanjuje potrošnju električne energije, ali svejedno troši određenu energiju,

- smanjenjem osvetljenja ekrana smanjuje se potrošnja energije,

- defragmentacijom diska smanjuje se potrošnja energije i povećava vek trajanja personalnog računara (to se ne odnosi na "SSD-Solid State Device"),

- čuvari ekrana mogu da spreče da se monitori personalnog računara prebace u režim niže energetske potrošnje kada se ne koriste. Sprečavanjem aktiviranja čuvara ekrana na ekranima računara može se smanjiti potrošnja energije;

4) informacije kojima se obaveštava korisnik o kvalifikovanim servisima za popravku i servis personalnog računara i/ili ekrana računara, uključujući kontakt podatke;

5) uputstva za pravilno odlaganje personalnog računara i/ili ekrana računara u reciklažnim dvorištima ili kroz sistem prikupljanja proizvoda putem prodajne mreže;

6) informacije da je proizvodu dodeljen Eko znak, sa kratkim objašnjenjem i uputstvom da se više informacija o ekološkom znaku, može dobiti putem internet stranice Ministarstva nadležnog za životnu sredinu.

Svi priručnici za upotrebu/popravku treba da sadrže reciklirani materijal i ne smeju da sadrže hlorom izbeljeni papir.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima i nadležnom organu dostavlja kopiju uputstva za upotrebu. Ta uputstva za korisnike se tada prebacuju u računar da ih korisnik može pročitati i stavljaju na raspolaganje na internet stranici proizvođača.

Kriterijum 11 - Popravke koje može izvoditi korisnik

Podnosilac zahteva krajnjem korisniku mora da pruži jasna uputstva u obliku priručnika (u štampanom ili elektronskom obliku) za izvođenje osnovnih popravki.

Podnosilac zahteva, takođe, mora da osigura da rezervni delovi budu dostupni najmanje pet godina od prestanka proizvodnje tog personalnog računara i/ili monitora računara.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima, zajedno sa kopijom priručnika za popravku.

Kriterijum 12 - Dizajn pogodan za rastavljanje

Proizvođač je obavezan da dokaže da personalni računar/monitor lako mogu da rastave stručni i osposobljeni radnici uz primenu njima dostupnih alata, u svrhu:

- popravke i zamene istrošenih delova,

- nadogradnje starijih ili zastarelih delova, i

- odvajanja delova i materijala za reciklažu ili ponovnu upotrebu.

U cilju olakšavanja rastavljanja, potrebno je da:

1) elementi za učvršćivanje unutar personalnog računara, kao na primer šrafovi i pričvršćivači, omoguće rastavljanje personalnog računara, a posebno delova koji sadrže opasne supstance;

2) personalni računar bude tako konstruisan da se štampane ploče i/ili ostale komponente koje sadrže dragocene metale mogu bez problema ukloniti metodama ručnog odvajanja iz proizvoda kao celine i iz posebnih komponenti (kao što su diskovi) koje sadrže takve ploče, kako bi se povećao stepen očuvanja materijala visoke vrednosti;

3) svi plastični materijali u prevlakama/kućištu nemaju površinske premaze koji nisu kompatibilni za recikliranje ili ponovnu upotrebu;

4) plastični delovi budu izrađeni od jednog polimera ili od kompatibilnih polimera za reciklažu i moraju da imaju odgovarajuću identifikaciju u skladu sa SRPS EN ISO11469, ako imaju masu veću od 25 g;

5) se metalni umeci, koje nije moguće odvojiti, ne upotrebljavaju;

6) podaci o prirodi i količini opasnih materija u personalnom računaru budu prikupljeni u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje hemikalija (DSD/DPD i CLP/GHS).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju u kojem se detaljno objašnjava rastavljanje personalnog računara. Izveštaj uključuje šematski prikaz personalnog računara na kojem su označene glavne komponente i sve opasne materije u njima. Izveštaj može biti u pisanom obliku ili audiovizuelnom formatu. Informacije o opasnim materijama se dostavljaju nadležnom organu u obliku popisa materijala u kojem se navodi vrsta materijala, korišćena količina i položaj.

Kriterijum 13 - Produžetak veka trajanja

Personalni računari moraju imati opremu koja omogućava sledeće:

1) zamenu i nadogradnju memorije i grafičke kartice;

2) mogućnost proširenja: postojanje najmanje četiri USB interfejsa.

Računar mora da bude dizajniran tako da krajnji korisnik može bez problema da zameni i/ili nadogradi glavne komponente (uključujući memorijske pogone, CPU i kartice). Na primer: uskočna, klizna ili kasetna kućišta za komponente.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima.

Kriterijum 14 - Ambalaža

Kada se za finalno pakovanje koriste kartonske kutije, one moraju da budu izrađene od najmanje 80% recikliranog materijala.

Kada se za finalno pakovanje koriste plastične kese, one moraju da budu izrađene od najmanje 75% recikliranog materijala ili moraju da budu biorazgradive ili kompostabilne, u skladu sa definicijama iz SRPS EN 134323.

Procena i provera: kod podnošenja zahteva zajedno sa izjavom o usklađenosti s ovim kriterijumom dostavlja se uzorak ambalaže proizvoda. Ovom kriterijumu podleže samo primarna ambalaža.

__________
3 SRPS EN 13432 Ambalaža - Zahtevi za ambalažu koja je ponovo iskoristiva kompostiranjem i biorazgradnjom - Šema ispitivanja i kriterijum za procenu prihvatljivosti ambalaže

Kriterijum 15 - Informacije koje se navode na ekološkom znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "visoka energetska efikasnost",

2) "dizajniran tako da olakšava reciklažu, popravku i nadogradnju",

3) "pozadinsko osvetljenje ne sadrži živu" (u slučaju ekrana računara)".

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtevom i kopiju Eko znaka kako će biti prikazan na ambalaži, proizvodu i/ili odgovarajućoj dokumentaciji.

 

Prilog 9

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA DETERGENTE ZA MAŠINSKO PRANJE POSUĐA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka detergente za mašinsko pranje posuđa imaju za cilj da promovišu proizvode sa umanjenim negativnim uticajem na živi svet u vodi, koji sadrže ograničenu količinu opasnih materija i čije performanse su ispitane.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako nadležni organ koji ocenjuje zahtev prihvati njihovu ekvivalentnost.

Dodatak I daje referencu ka bazi podataka o sastojcima detergenata (DID1: lista) u kojoj se navode najčešće korišćene supstance koje ulaze u sastav detergenata. Upotrebljava se da bi se dobili podaci za izračunavanje kritične zapremine razblaženja (CDV2:) i za ocenu biorazgradljivosti supstanci koje se dodaju detergentima. Kada je reč o supstancama koje nisu obuhvaćene DID listom, navode se smernice za izračunavanje ili ekstrapolaciju relevantnih podataka. Ažurna verzija DID liste dostupna je na odgovarajućoj internet stranici Eko znaka EU.

___________
1 DID - Detergent Ingredient List
2 CDV - Critical Dilution Volume

Izjave, dokumentacija, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju i mogu sprovesti nezavisne provere.

Usaglašenost sa ekološkim kriterijumima zahteva se za supstance koje ulaze u sastav proizvoda, čija je masena koncentracija veća ili jednaka od 0,010% računato u finalnoj formulaciji detergenta.

Kada su u pitanju konzervansi, sredstva za bojenje i mirisi, zahteva se usaglašenost sa kriterijumima bez obzira na njihovu koncentraciju, izuzev kriterijuma 2 tačka b) o sadržaju opasnih supstanci i smeša.

Dodate supstance se definišu kao sve supstance u proizvodu uključujući i aditive (npr. konzervanse ili stabilizatore) u sastojcima.

Nečistoće koje nastanu pri proizvodnji sirovina i čija koncentracija iznosi > 0,010 masenog udela u konačnom sastavu takođe moraju da ispunjavaju ove kriterijume.

Ako proizvod sadrži foliju koja se rastvara u vodi i koja se ne odstranjuje pre pranja, ta se folija u svim zahtevima smatra sastavnim delom proizvoda.

Funkcionalna jedinica je količina proizvoda potrebna za pranje 12 kompleta standardne uprljanosti (kako je definisano standardima DIN ili ISO).

Doza koju proizvođač preporučuje potrošačima za pranje uobičajeno uprljanog posuđa i 12 kompleta se uzima kao referentna doza u standardnim uslovima, kako je utvrđeno testom za ispitivanje efikasnosti pranja IKW iz kriterijuma 5.

Nadležni organ se izveštava o punom sastavu proizvoda, pri čemu se navode: trgovački naziv, hemijski naziv, CAS broj, DID broj3, podaci o dodatim količinama (sa vodom i bez nje), funkciji i obliku svih dodatih supstanci (bez obzira na koncentraciju) u proizvodu.

__________
3 Broj DID je broj supstance na DID listi, a upotrebljava se kako bi se utvrdila usaglašenost sa kriterijumima 3 i 4. Videti Dodatak I

Nadležnom organu se mora dostaviti uzorak proizvoda zajedno sa preporukama za doziranje.

Nadležnom organu se moraju dostaviti bezbednosni listovi za svaku dodatu supstancu, u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima kojima se uređuje oblast upravljanja hemikalijama.

Delovi A i B liste DID dostupni su na internet stranici Eko znaka EU:

- http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

- http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

Grupa proizvoda "detergenti za mašinsko pranje posuđa" obuhvata sve detergente za mašinsko pranje posuđa i proizvode za ispiranje u praškastom, tečnom ili nekom drugom obliku, koji su namenjeni prodaji i upotrebi isključivo u automatskim kućnim mašinama za pranje posuđa i automatskim mašinama za pranje posuđa za profesionalnu upotrebu koje su, s obzirom na veličinu i upotrebu aparata, slične kućnim mašinama za pranje posuđa.

Za dodelu Eko znaka, proizvodima koji spadaju u grupu proizvoda "detergent za mašinsko pranje posuđa", proizvod mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, koji su dati u ovom prilogu.

U Grupi proizvoda "detergenti za mašinsko pranje posuđa" dodeljuje se šifra "015".

Kriterijumi se određuju za sledeće pokazitelje:

1) Ukupne hemikalije;

2) Isključene ili ograničene supstance i smeše;

3) Toksičnost po živi svet u vodi: kritična zapremina razblaženja (CDV);

4) Biorazgradljivost organskih materija;

5) Učinak pri pranju;

6) Zahtevi u vezi sa pakovanjem;

7) Informacije za porošače;

8) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Kriterijum 1 - Ukupne hemikalije

Ukupne hemikalije (TC) su preporučena doza izražena u g/ciklus pranja umanjeno za sadržaj vode.

Iznos ukupnih hemikalija ne sme da prelazi sledeće vrednosti:

1) jednofunkcionalni detergenti za mašinsko pranje posuđa: TC max = 20,0 g/ciklus pranja;

2) višefunkcionalni detergenti za mašinsko pranje posuđa: TC max = 22,0 g/ciklus pranja.

Pri izračunavanju CDV, aNBO i anNBO koristi se doza sredstva za ispiranje od 3 ml.

Procena i provera: izračunavanje TC proizvoda. Za tečne proizvode, mora se navesti gustina (g/ml).

Kriterijum 2 - Isključene ili ograničene supstance ili smeše

a) Određeni isključeni sastojci

Proizvod ne sme da sadrži sledeće sastojke, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo kog preparata uključenog u formulaciju:

- fosfati;

- DTPA (dietil-triaminopentasirćetna kiselina);

- perborati;

- reaktivna jedinjenja hlora;

- EDTA (etilendiamintetraacetat);

- nitromošusi i policiklični mošusi.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) mora da priloži ispunjenu i potpisanu izjavu o usklađenosti.

b) Opasne supstance i smeše

Proizvod ili bilo koji njegov sastavni deo ne sme sadržati supstance ili smeše sa obaveštenjima o opasnosti i oznakama rizika koje su navedene niže, kao ni supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Spisak obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenje o opasnosti1

Oznaka rizika2

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksični gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksični gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

Supstance koje izazivaju senzibilizaciju

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H 317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Kriterijum se primjenjuje na sve sastojke koji su prisutni u koncentracijama ≥ 0,010% uključujući konzervanse, boje i mirise.

Iz navedenog zahteva izuzimaju se one supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva u toku obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju tako da se prethodno evidentirana opasnost otklanja).

Odstupanja

Sledeće supstance ili smeše se posebno izuzimaju iz datog zahteva:

Subtilisin

H400: Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu

H400: Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu (*)

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Biocidi koji se koriste kao konzervansi (**)

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Mirisi

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Enzimi (***)

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

NTA kao nečistoća u MGDA i GLDA (****)

H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

(*) Ovo odstupanje je primenljivo kada su brzo razgradljivi i anaerobno razgradljivi.
(**) Navedeno u kriterijumu 2d). Ovo se izuzeće primenjuje pod uslovom da bioakumulacijski potencijal biocida ima log Pow (koeficijent raspodele oktanol/voda manji od 3,0 ili eksperimentalno utvrđen BCF ≤100.
(***) Uključujući stabilizatore i druge pomoćne supstance u preparatima.
(****) U koncentracijama koje su manje od 1,0% u sirovini sve dok je ukupna koncentracija u finalnom proizvodu manja od 0,10%.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže podatke o punom sastavu proizvoda. Takođe dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno s pratećom relevantnom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od strane dobavljača materijala i kopije bezbednosnih listova za supstance ili smeše.

Za surfaktante koji su izuzeti i ispunjavaju kriterijum klasifikacije za klasu opasnosti H412, podnosilac zahteva mora dostaviti dokumentaciju u vezi sa njihovom biorazgradljivošću, sa odgovarajućom referencom ka DID listi. Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, mora se dati odgovarajuća referenca ka informacijama iz literature ili drugih izvora, ili odgovarajućim rezultatima ispitivanja, kao što je opisano u dodatku I.

v) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smešama > 0.010%.

Procena i provera: Podnosilac zahteva navodi odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave. Podnosilac zahteva dostavlja podatke o tačnom sastavu proizvoda. Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa datim kriterijumom zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom, kao što su izjave o usaglašenosti koje su potpisali dobavljači materijala i kopije relevantnih bezbednosnih listova za supstance ili smeše.

g) Određeni ograničeni sastojci - mirisi

Svaka dodata supstanca, koja se proizvodu dodaje kao miris, mora se proizvoditi i tretirati u skladu sa kodeksom prakse Međunarodnog udruženja za mirise (IFRA). Kodeks se može naći na internet stranici IFRA: http://www.ifraorg.org. Proizvođač mora poštovati preporuke za IFRA standarda u vezi sa kriterijumima za zabranu, ograničenu upotrebu i definisanu čistoću za materijale.

Supstance mirisa, koje su predmet propisa kojima se uređuje oblast označavanja detergenata i koje nisu već prethodno isključene kriterijumom 2 b), kao i ostale mirisne supstance klasifikovane kao H317/R43 i/ili H334/R42 ne smeju biti prisutne u količinama ≥ 0,010% (≥ 100 ppm) po pojedinačnoj supstanci u konačnom proizvodu.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže potpisanu izjavu o usaglašenosti kojom se naznačava količina mirisa u proizvodu. Podnosilac zahteva takođe mora priložiti i izjavu proizvođača mirisa kojom se definiše sadržaj svake od supstanci prisutnih u mirisima koje se nalaze na listi u okviru Priloga III, Deo I uz Direktivu Saveta 76/768/EEZ4, kao i sadržaj (ostalih) supstanci kojima su pripisana obaveštenja o opasnosti/oznake rizika N317/R43 i/ili N334/R42.

__________
4 EU Direktiva 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.

d) Biocidi

Proizvod može sadržati biocide samo u svrhu očuvanja proizvoda i samo u odgovarajućoj dozi za tu namenu. To se ne odnosi na surfaktante mogu imati biocidna svojstva.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve dodate biocide, zajedno sa informacijama o njihovoj tačnoj koncetraciji u proizvodu. Proizvođač ili dobavljač biocida prilaže informacije o dozi koja je neophodna za svrhu očuvanja proizvoda.

Zabranjeno je da se na pakovanju ili na druge načine navode tvrdnje da proizvod ima antimikrobno dejstvo.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tekstove i planirani spoljašnji izgled, koji se upotrebljavaju na svakoj vrsti pakovanja, i/ili uzorak svih različitih vrsta pakovanja.

Kriterijum 3 - Toksičnost po živi svet u vodi: kritična zapremina razblaženja (CDV)

Kritična zapremina razblaženja (CDVhronično) proizvoda ne sme biti veća od sledećih graničnih vrednosti:

Vrsta proizvoda

Granična vrednost, CDVhronično

Jednofunkcionalni detergenti za mašinsko pranje posuđa:

25.000 l /ciklus pranja

Multifunkcionalni detergent za mašinsko pranje posuđa:

30.000 l /ciklus pranja

Sredstvo za ispiranje

10.000 l /ciklus pranja

Kritična zapremina razblaženja (CDVhronično) izračunava se za sve sastojke (i) koji ulaze u sastav proizvoda, primenom sledeće jednačine:

Gde je:

masa = masa sastojka po preporučenoj dozi

DF = faktor razgradljivosti

TF = faktor hronične toksičnosti supstance kako je navedeno u listi DID.

Izračunavanjem CDV moraju se obuhvatiti i konzervansi, sredstva za bojenje i mirisi koji su prisutni u proizvodu, čak i kada je njihova koncentracija manja od 0,010% (100 ppm).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izračunavanje CDVhronično proizvoda. Tabela za izračunavanje vrednosti CDV dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Vrednosti parametara DF i TF moraju biti vrednosti sa spiska baze podataka o sastojcima detergenata (lista DID). Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, parametri se izračunavaju upotrebom smernica iz dela B liste DID, pri čemu se prilaže odgovarajuća dokumentacija.

Kriterijum 4 - Biorazgradljivost organskih materija

Sadržaj svih organskih supstanci u proizvodu, koje nisu aerobno biorazgradljive (nisu brzo biorazgradljive) (aNBO) i/ili nisu anaerobno biorazgradljive (anNBO), ne sme biti veći od sledećih graničnih vrednosti:

Vrsta proizvoda

aNBO

anNBO

Detergenti za mašinsko pranje posuđa

1,0 g /ciklus pranja

5,50 g /ciklus pranja

Sredstvo za ispiranje

0,15 g /ciklus pranja

0,50 g /ciklus pranja

Procena i provera: Podnosilac zahteva dostavlja proračun za aNBO i anNBO proizvoda. Tabela koja se upotrebljava za izračunavanje vrednosti aNBO i anNBO dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Treba navesti referencu ka listi DID. Kada je reč o dodatim supstancama koje nisu obuhvaćene DID listom, prilažu se relevantne informacije iz literature ili drugih izvora, ili odgovarajući rezultati ispitivanja, na osnovu kojih se dokazuje njihova aerobna i anaerobna biorazgradljivost, na način koji je opisan u Dodatku I.

Napomena: TAED se smatra anaerobno biorazgradljivim.

Kriterijum 5 - Učinak pri pranju (pogodnost za upotrebu)

Proizvod mora da ima zadovoljavajuće performanse pranja pri preporučenoj dozi u skladu sa standardnim ispitivanjem koje je razvio IKW ili sa standardom SRPS EN 50242, izmenjenim kako sledi.

Ispitivanja moraju da se sprovode na 55 °C ili na nižoj temperaturi ako se tvrdi da je proizvod efikasan i na toj temperaturi.

Pri podnošenju zahteva za sredstva za ispiranje u kombinaciji sa detergentima za mašinsko pranje posuđa u ispitivanju se koristi sredstvo za ispiranje umesto referentnog sredstva za ispiranje.

Kod višefunkcionalnih proizvoda podnosilac zahteva mora da dostavi dokumentaciju koja potvrđuje tvrdnje koje su date.

Procena i provera: Nadležnom organu se prilaže izveštaj o ispitivanju.

Ispitivanje koje se razlikuje od IKW ispitivanja ili prilagođene verzije ispitivanja iz SRPS EN 50242 mogu da se sprovode ako njihovu ekvivalentnost prihvati nadležni organ koji ocenjuje zahtev.

Ako se koristi SRPS EN 50242:2009, primenjuju se sledeće izmene:

- ispitivanje se vrši na 55 °C ± 2 °C (ili na nižoj temperaturi ako se tvrdi da je detergent efikasan na temperaturi nižoj od 55°C) sa hladnim pretpranjem bez detergenta,

- mašina koja se koristi za ispitivanje mora biti priključena na hladnu vodu i mora da primi 12 kompleta sa indeksom pranja između 3,35 i 3,75,

- koristi se program za sušenje, ali se ocenjuje samo čistoća posuđa,

- koristi se slabo kiselo sredstvo za ispiranje u skladu sa standardom (formula III),

- sredstvo za ispiranje mora biti postavljeno između 2 i 3,

- doza detergenta za pranje posuđa mora biti ona koju je preporučio proizvođač,

- izvode se tri pokušaja uz tvrdoću vode u skladu sa standardom,

- pokušaj se sastoji od pet ciklusa pranja, pri čemu se rezultat očitava nakon petog ciklusa pranja, bez čišćenja posuđa između ciklusa pranja,

- rezultat mora biti bolji od ili identičan referentnom detergentu nakon petog ciklusa pranja,

- recept za referentni detergent (Detergent B IEC 436) i sredstvo za ispiranje (formula III), videti Dodatak B. u standardu SRPS EN 50242:2009 (surfaktante treba čuvati na hladnom mestu u vodonepropusnim posudama od najviše 1 kg i treba ih upotrebiti u roku od tri meseca).

Ako su sredstvo za ispiranje i so deo višefunkcionalnog proizvoda, njihov učinak mora da se dokumentuje ispitivanjem.

Podnosilac zahteva mora da dokumentuje učinak drugih funkcija u višefunkcionalnim detergentima.

Kriterijum 6 - Zahtevi u vezi sa pakovanjem

a) Primarna ambalaža po funkcionalnoj jedinici

Primarna ambalaža ne sme da prelazi 2,0 grama po ciklusu pranja.

b) Kartonska ambalaža

Primarna kartonska ambalaža mora da ima ≥ 80% recikliranog materijala.

v) Označavanje plastične ambalaže

Kako bi se omogućila identifikacija različitih delova pakovanja za reciklažu, plastični delovi u primarnom pakovanju moraju biti označeni u skladu sa standardom DIN 6120, Deo 2 ili drugim odgovarajućim standardom. Iz datog zahteva izuzimaju se poklopci i pumpice.

g) Plastično pakovanje

Za plastično pakovanje mogu se upotrebiti samo ftalati za koje je u trenutku podnošenja prijave izvršena ocena rizika i koji nisu klasifikovani u skladu sa kriterijumom 2b).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže proračun količine primarne ambalaže i izjavu u vezi sa procentom recikliranog materijala u kartonskoj ambalaži.

Podnosilac zahteva prilaže popunjenu i potpisanu izjavu o usaglašenosti sa 6g.

Kriterijum 7 - Informacije za potrošače

a) Informacije na pakovanju

Na proizvodu ili u njemu mora biti sledeći (ili ekvivalentni) tekst:

"Ovaj detergent sa Eko znakom dobro deluje na niskim temperaturama5 (*). Na mašini za posuđe odaberite programe za pranje na niskoj temperaturi, potpuno napunite mašinu za posuđe i nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Na taj način, potrošnja energije i vode biće svedena na minimum i zagađenje vode će biti smanjeno".

b) Uputstva za doziranje

Uputstva za doziranje moraju se nalaziti na pakovanju proizvoda. Navode se preporučene doze za različitu tvrdoću vode, kako je prikladno za konkretno tržište. U uputstvima se detaljno navodi kako na najbolji mogući način iskoristiti proizvod u odnosu na zaprljanost.

Podnosilac zahteva mora da preduzima pogodne korake kako bi pomogao potrošaču pri poštovanju preporučene doze, na primer ponudom posudice za doziranje (za praškaste ili tečne proizvode) i/ili označenjem preporučene doze barem u mililitrima (za praškaste ili tečne proizvode).

v) Informacije o sastojcima i njihovo označavanje

Na ambalaži moraju biti navedene vrste enzima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak etikete proizvoda i izjavu o usklađenosti sa delovima a), b) i v) ovog kriterijuma.

Kriterijum 8 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "smanjen uticaj na živi svet u vodi",

2) "ograničene opasne supstance",

3) "ispitane performanse".

Procena i provera: Podnosilac zahteva dostavlja nadležnom organu primerak Eko znaka.

TEHNIČKI DODATAK

Dodatak I

Lista iz baze podataka o sastojcima detergenata (DID lista)

Lista DID (deo A) je spisak koji sadrži informacije o toksičnosti po živi svet u vodi i biorazgradljivosti dodatih supstanci koje se uobičajeno koriste u detergentima. Lista sadrži informacije o toksičnosti i biorazgradljivosti različitih supstanci koje se koriste u proizvodima za pranje i čišćenje.

Spisak nije konačan ali se u delu B liste DID navode smernice za određivanje relevantnih parametara izračunavanja za supstance koje nisu obuhvaćene DID listom (npr. faktor toksičnosti (TF) i faktor razgradljivosti (DF) koji se koriste za izračunavanje kritične zapremine razblaženja).

Spisak je opšti izvor informacija, pri čemu se supstance koje se nalaze na listi DID ne odobravaju automatski za upotrebu u proizvodima sa Eko znakom. Lista DID (delovi A i B) dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Kada je reč o supstancama za koje ne postoje podaci o toksičnosti po živi svet u vodi i razgradljivosti, može se upotrebiti strukturna analogija sa sličnim supstancama kako bi se izvršila ocena faktora TF i DF. Takve strukturne analogije odobrava nadležni organ za Eko znak. Alternativno, može se primeniti princip najgoreg mogućeg scenaria, koristeći sledeće parametre:

___________
(*) Podnosilac zahteva ovde upisuje preporučenu temperaturu ili raspon temperatura koji ne sme biti veći od 55 °C.’

Najgori mogući scenario:

 

Akutna toksičnost

Hronična toksičnost

Razgradnja

Sastojak

LC50/EC50

SF(akutni)

TF(akutni)

NOEC *

SF(hronično)

TF(hronično)

DF

Aerobna

Anaerobna

"Naziv"

1 mg/l

10 000

0,0001

   

0,0001

1

P

N

* Ako nema prihvatljivih podataka o hroničnoj toksičnosti, ove kolone ostaju prazne. U tom slučaju TF(hronično) se definiše kao jednak sa TF(akutni).

Dokumentacija o brzoj biorazgradljivosti:

Za brzu biorazgradljivost, koriste se odgovarajuće metode ispitivanja definisane propisima kojima je definisana oblast upravljanja hemikalijama.

Dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

Referentno ispitivanje za anaerobnu razgradljivost je SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili odgovarajuća metoda ispitivanja, uz zahtev od 60% potpune razgradljivosti pod anaerobnim uslovima. Mogu se upotrebiti metode ispitivanja kojima se simuliraju uslovi u relevantnoj anaerobnoj sredini kako bi se dokazalo da je pod anaerobnim uslovima postignuta potpuna razgradljivost od 60%.

Ekstrapolacija za supstance koje nisu obuhvaćene listom DID - ako se dodate supstance ne navode na DID listi moguće je primeniti sledeći pristup kako bi se obezbedila neophodna dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

1) Upotreba prihvatljive ekstrapolacije. Rezultati ispitivanja koji su dobijeni za jednu sirovinu koriste se za ekstrapolaciju potpune anaerobne razgradljivosti strukturno povezanih surfaktanata Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za jedan surfaktant (ili za grupu homologa), u skladu sa listom DID, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID broj 8] je anaerobno biorazgradljiv, a slična anaerobna biorazgradljivost se može pretpostaviti i za C12-15 A 6 EO sulfat). Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za surfaktant upotrebom odgovarajuće metode ispitivanja, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. podaci iz literature koji potvrđuju anaerobnu biorazgradljivost surfaktanata iz grupe alkilester amonijumovih soli mogu se upotrebiti kao dokaz za sličnu anaerobnu biorazgradljivost drugih kvaternernih amonijumovih soli koje sadrže estarske veze u alkalnom/im lancu/ima);

2) Sprovesti ispitivanja za proveru anaerobne razgradljivosti. Ako je neophodno novo ispitivanje, sprovesti ispitivanje za proveravanje anaerobne razgradljivosti primenom SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili druge odgovarajuće metode;

3) Sprovesti ispitivanje razgradljivosti sa manjom dozom. Ako je neophodno novo ispitivanje, i ako se tokom ispitivanja za proveravanje anaerobne razgradljivosti javila poteškoća (npr. inhibicija usled toksičnosti supstance koja se ispituje), ponoviti ispitivanje upotrebom manje doze surfaktanta i pratiti razgradnju merenjima 14C ili hemijskom analizom. Ispitivanje sa manjom dozom može se sprovesti primenom OECD 308 (avgust 2000. godine) ili druge ekvivalentne metode.

 

Prilog 10

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA OBUĆU

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za obuću imaju za cilj:

1) ograničavanje nivoa toksičnih ostataka;

2) ograničavanje emisija isparljivih organskih jedinjenja;

3) promovisanje izdržljivijih proizvoda.

Kriterijumi su postavljeni na nivoima koji promovišu obeležavanje obuće koja ima manji uticaj na životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada procenjuju prijave i prate usklađenost sa kriterijumima, nadležnim organima se preporučuje da sagledaju sprovođenje priznatih sistema menadžmenta životnom sredinom, kakvi su EMAS, ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum, ako nadležni organ koji ocenjuje zahtev prihvati njihovu ekvivalentnost.

Po potrebi, nadležni organi mogu zahtevati dodatnu prateću dokumentaciju i mogu sprovesti nezavisne provere.

Funkcionalna jedinica predstavlja jedan par obuće, a zahtevi su zasnovani na veličini cipele 40 prema evropskom određivanju broja (Paris point). Za dečiju obuću, zahtevi se primenjuju za veličinu 32 prema evropskom određivanju broja (ili najveća veličina u slučaju da su najveće veličine manje od broja 32 prema evropskom određivanju broja).

Svaka gornja komponenta obuće koja ima masu manju od 3% ukupnog gornjeg dela se ne uzima u obzir pri primeni kriterijuma. Svaka komponenta đona obuće sa masom manjom od 3% ukupne mase đona se ne uzima u obzir pri primeni kriterijuma.

Proizvodna grupa "obuća" obuhvata sve artikle odeće dizajnirane da zaštiti i pokrije stopalo, sa učvršćenim đonom koji dolazi u kontakt za zemljom. Obuća ne sme da sadrži električne i elektronske komponente.

Za dodelu Eko znaka, proizvodu koji spadaju u grupu proizvoda "obuća", proizvod mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, koji su dati u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "obuća" dodeljena je šifra "017".

Kriterijum 1 - Opasne supstance u krajnjim proizvodima

a) Za obuću koja ja napravljena od kože, krajnji proizvod ne sme da sadrži hrom (VI).

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) i/ili njegov dobavljač moraju da dostave izveštaj o ispitivanju pri kome je korišćena metoda iz standarda SRPS EN ISO 17075 (granica detekcije 3 ppm). Priprema uzorka mora biti u skladu sa standardom SRPS EN ISO 4044.

Napomena: Pri analiziranju određenih vrsta obojene kože može doći do poteškoća u merenju zbog međusobnog mešanja.

b) Materijali koji se koriste za sastavljanje, kao ni finalni proizvod ne sme sadržati arsen, kadmijum i olovo.

Procena i provera: Podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač/i moraju dostaviti izveštaj o ispitivanju pri kome je korišćena jedna od sledećih metoda ispitivanja iz SRPS EN 14602:

1) ispitivanje materijala za sastavljanje proizvoda. Supstance koje su navedene u kriterijumima ne smeju biti detektovane u bilo kom od materijala koji se koristi za proizvodnju finalnog proizvoda;

2) testiranje finalnog proizvoda. Supstance koje su navedene u kriterijumu ne smeju biti detektovane niti u gornjim, niti u donjim sastavnim delovima obuće nakon odvajanja i potpunog mrvljenja.

Za kožne proizvode priprema uzorka mora da se vrši prema SRPS EN ISO 4044.

v) Količina slobodnog i hidrolizovanog formaldehida sastavnih delova obuće ne sme da prekorači sledeće granice:

1) tekstil: ne može se detektovati

2) koža: 150 ppm.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač moraju da prilože izveštaj o ispitivanju gde su se pri ispitivanju koristile sledeće metode ispitivanja:

Tekstili: SRPS EN ISO 14184-1 (granica detekcije: 20 ppm); Koža: SRPS EN ISO 17226-1 ili 2.

Kriterijum 2 - Smanjenje potrošnje vode (samo za štavljenje kože krupnih i sitnih životinja)

Sledeće granice za potrošnju vode za štavljenje kože i tanke kože(1) ne smeju se prekoračiti:

1) Koža krupnih životinja (engl. "hide"): 35 m3/t,

2) Koža sitnih životinja (engl. "skin"): 55 m3/t.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač moraju da prilože odgovarajuću dokumentaciju da pomenute granične vrednosti nisu prekoračene.

___________
(1) Koža krupnih životinja (engl. "hide") se definiše kao: "spoljašnji pokrivač zrele ili potpuno odrasle životinje krupnijih životinjskih vrsta, npr. stoke, konja, kamila, slonova, itd. Koža sitnih životinja (engl. "skin") se definiše kao: "spoljašnji prekrivač manjih životinjskih vrsta npr. koza i ovaca, ili mladih životinja krupnijih vrsta npr. teladi. Svinje, reptili, ptice i ribe spadaju u grupu sa kožom sitnijih životinja." (Međunarodni rečnik termina koji se odnose na kožu, ICT (Međunarodno udruženje za štavljenje kože).

Kriterijum 3 - Emisije prilikom proizvodnje materijala

a) Ukoliko se otpadne vode ispuštaju direktno u vodotok na lokaciji gde se vrši štavljenje kao i iz tekstilnih industrija, sadržaj HPK (Hemijska potrošnja kiseonika) ne sme da prekorači 250 mg HPK/l ispuštene vode.

Ukoliko se otpadne vode iz pogona za štavljenje kože ispuštaju u komunalne objekte/postrojenja za obradu otpadnih voda, onda se ovaj kriterijum ne primenjuje, sve dok može da se dokaže:

1) da je dozvoljeno ispuštanje otpadne vode iz pogona za štavljenje kože u komunalni sistem za otpadne vode;

2) da je komunalno postrojenje za obradu otpadnih voda u funkciji i da je dalje ispuštanje prečišćene vode u vodotok u skladu sa minimalnim zahtevima propisa kojima se uređuje upravljanje vodama.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da dostavi izveštaj o ispitivanju i prateće podatke, koristeći sledeći metod ispitivanja: SRPS ISO 6060 - Kvalitet vode, određivanje hemijske potrošnje kiseonika.

Tamo gde su otpadne vode ispuštene u komunalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, neophodno je da se za to dostavi odgovarajuća dokumentacija od relevantnog nadležnog organa, kojom se pokazuje da je ispuštanje dozvoljeno i da je komunalno postrojenje u funkciji i da ispunjava minimalne zahteve odgovarajućih propisa iz oblasti voda.

b) Otpadne vode iz pogona za štavljenje moraju posle prečišćavanja sadržati manje od 1 mg hroma (III)/l.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izveštaj o ispitivanju i prateće podatke, koristeći sledeće metode ispitivanja: SRPS ISO 9174 ili SRPS EN 1233 ili SRPS EN ISO 11885 za Cr.

Kriterijum 4 - Korišćenje opasnih supstanci (do kupovine)

a) Ne smeju se koristiti Pentahlorofenol (PCP) i tetrehlorofenol (TCP) ni njihovi soli i estri.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili dobavljač moraju da prilože izjavu da materijali ne sadrže takve hlorofenole zajedno sa izveštajima o ispitivanju pri kome su korišćene sledeće metode: Koža, SRPS EN ISO 17070 (granica detekcije 0,1 ppm); tekstil, XP G 08-015 (granica detekcije 0,05 ppm).

b) Ne smeju da se koriste azo-boje koje mogu da se razgrade u bilo koje od sledećih aromatičnih amina:

1) 4-aminodifenil (92-67-1)

2) benzidin (92-87-5)

3) 4-hloro-o-toluidin (95-69-2)

4) 2-naftilamin (91-59-8)

5) o-amino-azotoluen (97-56-3)

6) 2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

7) {p-hloroanilin (106-47-8)

8) 2,4-diaminoanisol (615-05-4)

9) 4,4′-diaminodifenilmetan (101-77-9)

10) 3,3′-dihlorobenzidin (91-94-1)

11) 3,3′-dimetoksibenzidin (119-90-4)

12) 3,3′-dimetilbenzidin (119-93-7)

13) 3,3′-dimetil-4,4_-diaminodifenilmetan (838-88-0)

14) p-krezidin (120-71-8)

15) 4,4′-metilen-bis-(2-hloranilin) (101-14-4)

16) 4,4′-oksidianilin (101-80-4)

17) 4,4′-tiodianilin (139-65-1)

18) o-toluidin (95-53-4)

19) 2,4-diaminotoluene (95-80-7)

20) 2.4,5-trimetilanilin (137-17-7)

21) 4-aminoazobenzen (60-09-3)

22) o-anisidin (90-0-4).

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač moraju da prilože izjavu da takve azo boje nisu korišćene. Ukoliko je potrebno da se izvrši provera ove izjave, moraju da se koriste sledeći metodi: Koža - SRPS EN ISO 17234; tekstil - SRPS EN 14362 1 ili 2.

Granica za tekstile iznosi 30 ppm (Napomena: mogući su netačni rezultati za 4-aminoazobenzen, stoga se preporučuje dodatna provera).

Granica za kožu iznosi 30 ppm (Napomena: mogući su netačni rezultati za 4-aminoazobenzen, 4-aminodifenil i 2-naftilamin i stoga se preporučuje dodatna provera).

v) U gumi se ne smeju detektovati sledeći N-nitrozoamini:

1) N -nitrozodimetilamin (NDMA)

2) N -nitrozodietilamin (NDEA)

3) N -nitrozodipropilamin (NDPA)

4) N -nitrozodibutilamin (NDBA)

5) N -nitrozopiperidin (NPIP)

6) N -nitrozopiroloton (NPYR)

7) N -nitrozomorfolin (NMOR)

8) N -nitrozo N -metil N -fenilamin (NMPhA)

9) N -nitrozo N -etil N -fenilamin (NEPhA).

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izveštaj o ispitivanju pri kome je korišćen metod ispitivanja SRPS EN 12868 (1999-12) ili SRPS EN 14602.

g) U kožnim, gumenim i tekstilnim sastavnim delovima ne smeju da se koriste C10-C13 hloralkani.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač mora da priloži izjavu da takvi hloralkani nisu korišćeni.

d) Ne smeju da se koriste boje koje ispunjavaju kriterijume da budu klasifikovane kao karcinogene, mutagene, toksične po reprodukciju, opasne po životnu sredinu, sa sledećim R oznakama: R40, R45, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63 ili R68 (ili bilo koja njihova kombinacija). (Pravila za klasifikaciju u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD).

Kao druga mogućnost, može se razmotriti klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća Obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H351, H350, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o nekorišćenju ovakvih boja.

đ) Ne smeju da se koriste alkilfenol etoksilat (APE), i perfluorooktan sulfonat (PFOS).

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o nekorišćenju ovih supstanci.

e) Ne smeju da se koriste boje koje ispunjavaju kriterijum da budu klasifikovane kao R43 (mogu izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom). Pravila za klasifikaciju u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD.

Kao druga mogućnost, može se razmotriti klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima je dodeljeno, ili kojima bi u vreme primene moglo biti dodeljeno sledeće Obaveštenja o opasnosti: H317.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o nekorišćenju ovakvih boja.

ž) Ftalati: ako se u proizvodu koriste ftalati, smeju da se koriste samo oni za koje je do trenutka podnošenja zahteva izvršena analiza rizika i koji nisu razvrstani u oznake rizika (ili njihove kombinacije): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 (pravila za klasifikaciju u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD). Pored toga, u proizvodu se ne smeju koristiti DNOP (di-n-oktil ftalat), DINP (diizononil ftalat), DIDP (diizodecil ftalat).

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

z) Biocidi: Dozvoljeno je korišćenje samo onih biocidnih proizvoda koji sadrže aktivne supstance iz liste Ia aktivnih supstanci, u skladu sa propisima kojima se definiše upravljanje biocidnim proizvodima, i koje su odobrene za korišćenje u obući.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu da su zahtevi ovog kriterijuma ispunjeni zajedno sa spiskom biocidnih proizvoda koji su korišćeni.

Kriterijum 5 - Korišćenje isparljivih organskih jedinjenja (VOC) za vreme završnog sastavljanja obuće

VOC su svako organsko jedinjenje koje na 293,15 K ima pritisak pare od 0,01 kPa ili više, ili imaju odgovarajuću isparljivost pod određenim uslovima korišćenja.

Ukupno korišćenje VOC za vreme finalne proizvodnje obuće ne sme da prekorači u proseku 20 grama VOC po paru obuće.

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži izračunavanje ukupnog korišćenja VOC tokom finalne proizvodnje obuće, sa pratećim podacima, rezultatima ispitivanja i odgovarajućom dokumentacijom, sa izračunavanjima koja su izvršena korišćenjem standarda SRPS EN 14602. (Zahteva se vođenje zapisa o kupljenoj koži, lepkovima, finalnim premazima i proizvodnji obuće za period od najmanje poslednjih šest meseci).

Kriterijum 6 - Potrošnja energije

Izjava o potrošnji energije mora da se da u fazi proizvodnje.

Procena i provera: Od podnosioca zahteva se zahteva da dostavi relevantne informacije u skladu sa tehničkim dodatkom A1.

Kriterijum 7 - Pakovanje finalnog proizvoda

Kada se za finalno pakovanje obuće koriste kartonske kutije, one moraju da budu izrađene od 100% recikliranog materijala.

Kada se za finalno pakovanje obuće koriste plastične kese, one moraju da budu izrađene od najmanje 75% recikliranog materijala ili moraju da budu biorazgradive ili kompostabilne, u skladu sa definicijama iz SRPS EN 13432 (2)

Procena i provera: prilikom podnošenja zahteva, mora se da se priloži i uzorak ambalaže, zajedno sa odgovarajućom izjavom o usklađenosti sa ovim kriterijumima. Ovaj kriterijum se odnosi samo na primarnu ambalažu.

__________
(2) SRPS EN 13432 Ambalaža - Zahtevi za ambalažu koja je ponovo iskoristiva kompostiranjem i biorazgradnjom - Šema ispitivanja i kriterijum za procenu prihvatljivosti ambalaže

Kriterijum 8 - Informacije na pakovanju

a) Uputstva za korisnike

Uz proizvod moraju da se dostave sledeće informacije (ili ekvilvalentan tekst):

1) "Ova obuća je obrađena radi poboljšanja njene vodootpornosti. Nije joj potrebna dalja obrada." (Ovaj kriterijum se primenjuje samo za obuću koja je obrađena za vodootpornost.);

2) "Po mogućstvu popravite svoju obuću umesto da je bacite. Time se nanosi manja šteta životnoj sredini;"

3) "Prilikom odlaganja obuće, molimo koristite odgovarajuće lokalne objekte za recikliranje gde oni postoje."

b) Informacije o Eko znaku

Sledeći tekst (ili ekvivalentan tekst) mora da bude naznačen na pakovanju: "Za više informacija o ekološkom znaku, posetiti internet stranicu ministarstva nadležnog za životnu sredinu".

v) Informacije za potrošače

Na pakovanju bi trebalo da se nalazi polje sa informacijama u kojem podnosilac zahteva objašnjava svoj pristup održivosti koja se odnosi na životnu sredinu.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži uzorak pakovanja proizvoda i informacije koje se dostavljaju uz proizvod, zajedno sa izjavom o usklađenosti sa svakim delom ovog kriterijuma.

Kriterijum 9 - Informacije koje se nalaze na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "nizak nivo zagađenja vazduha i vode",

2) "smanjena količina štetnih supstanci".

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži uzorak pakovanja proizvoda koje prikazuje etiketu, zajedno sa izjavom o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 10 - Parametri koji doprinose trajnosti

Na radnoj i zaštitnoj obući mora biti istaknut CE znak za ličnu zaštitnu opremu (u skladu sa odgovarajućim zahtevima za CE znak) ili srpski znak usaglašenosti.

Sva ostala obuća mora da ispuni zahteve koji su navedeni u tabeli u nastavku.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izveštaj o ispitivanju koji odgovara parametrima koji su navedeni u tabeli u nastavku, koristeći sledeće metode testiranja:

- SRPS EN 13512 - Gornji delovi obuće (lica) i postave - otpornost na savijanje,

- SRPS EN 13571 - Metode ispitivanja gornjih delova obuće (lica), postave i uložnih tabanica - jačina cepanja,

- SRPS EN 17707 - Đonovi - otpornost na savijanje,

- SRPS EN 12770 - Đonovi - otpornost na habanje,

- SRPS EN 17708 - Cela obuća - čvrstoća veze gornjeg dela obuće (lica) i đona,

- SRPS EN 12771 - Metode ispitivanja đonova - jačina cepanja,

- SRPS EN ISO 17700 - metode testiranja gornjih delova obuće (lica), postave i uložnih tabanica - Postojanost obojenja na trljanje.

 

Opšta sportska

Školska obuća

Svakodnevna

Muška obuća za grad

Obuća za hladno vreme

Ženska obuća za grad

Moda

Deca

Za kuću

Otpornost gornjih delova na savijanje: (kc bez vidljive štete)

suvo = 100
vlažno = 20

suvo = 100
vlažno = 20

suvo = 80
vlažno = 20

suvo = 80
vlažno = 20

suvo
100
vlažno= 20 - 20° = 30

suvo = 50
vlažno = 10

suvo = 15

suvo = 15

suvo = 15

Jačina cepanja za gornje delove (prosečna sila cepanja, N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koža
Ostali materijali

≥ 80
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 40
≥ 40

≥ 30
≥ 30

≥ 30
≥ 30

≥ 30
≥ 30

Otpornost đonova na savijanje:

 

 

 

 

 

 

Povećanje reza (mm)
BSP = bez spontanih pukotina

≤ 4
BSP

≤ 4
BSP

≤ 4
BSP

≤ 4
BSP

≤ 4
BSP na - 10 °C

≤ 4
BSP

 

 

 

Otpornost đonova na habanje

 

 

 

 

 

 

D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)
D < 0,9 g/cm3 (mg) 

≤ 200
≤ 150

≤ 200
≤ 150

≤ 250
≤ 170

≤ 350
≤ 200

≤ 200
≤ 150

≤ 400
≤ 250

 

 

≤ 450
≤ 300

Prianjanje gornjeg dela obuće (lica):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N/mm)

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

Jačina cepanja đona:
(Prosečna sila cepanja, N/mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D ≥ 0,9 g/cm3
D < 0,9 g/cm3

8
6

8
6

8
6

6
4

8
6

6
4

5
4

6
5

5
4

Postojanost obojenja na trljanje u unutrašnjosti obuće (postava ili unutrašnja strana gornjeg dela). Stepen sive na filcu posle 50 krugova pranja

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

TEHNIČKI DODATAK

A1 Izračunavanje potrošnje energije

Izračunavanje potrošnje energije se odnosi samo na sastavljanje (fazu proizvodnje) finalnog proizvoda.

Prosečna potrošnja energije (AEC) za svaki par obuće može se izračunati na dva načina:

Na osnovu ukupne dnevne proizvodnje obuće u postrojenju:

MJdp = prosečna energija koja se koristi po danu u proizvodnji obuće [električna energija + fosilna goriva] (izračunato na godišnjem nivou),

N = prosečan broj pari obuće koja se proizvede za dan (izračunato na godišnjem nivou),

AEC = MJdp / N

Na osnovu proizvodnje obuće sa Eko znakom u postrojenju:

MJep = prosečna energija koja se koristi po danu u proizvodnji obuće sa Eko znakom [električna energija + fosilna goriva] (izračunato na godišnjem nivou),

Nep = prosečan broj pari obuće sa Eko znakom koja se proizvede za dan (izračunato na godišnjem nivou),

AEC = MJep / Nep

 

Prilog 11

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA PRENOSNE RAČUNARE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za prenosne računare imaju za cilj promovisanje smanjenja štete u životnoj sredini ili rizika u vezi s upotrebom energije (globalno zagrevanje, acidifikacija, osiromašenje neobnovljivih izvora energije) smanjenjem potrošnje energije, smanjenjem štete u životnoj sredini u vezi s korišćenjem prirodnih resursa i smanjenjem štete u životnoj sredini u vezi s upotrebom opasnih materija kroz smanjenje njihove upotrebe.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 i koje su kompetentne za obavljanje odgovarajućih ispitivanja.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Grupa proizvoda "prenosni računari" sadrži uređaje koji imaju sledeće karakteristike:

1) izvode logičke operacije i obrađuju podatke i posebno su oblikovani za prenošenje i rad u dužem periodu sa ili bez direktnog priključka na izvor naizmenične struje;

2) imaju ugrađeni ekran računara i mogu da rade i sa ugrađenom baterijom ili drugim prenosnim izvorom napajanja.

Ako je prenosni računar isporučen sa spoljnim izvorom napajanja, on se smatra delom prenosnog računara.

Tablet personalni računari koji mogu da imaju ekrane osetljive na dodir u kombinaciji ili umesto drugih ulaznih jedinica, smatraju se prenosnim računarima.

Digitalni ramovi za slike se ne smatraju prenosnim računarima.

Za dodelu Eko znaka, proizvod mora da pripada grupi proizvoda "prenosni računari" i mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, određene u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "prenosni računari" dodeljena je šifra "018".

Kriterijumi se određuju za sledeće aspekte:

1) uštede energije;

2) upravljanje potrošnjom energije;

3) živa u fluorescentnim lampama;

4) opasne supstance i smeše;

5) supstance koje izazivaju zabrinutost (iz člana 59. stav 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH);

6) plastični delovi;

7) buka;

8) sadržaj recikliranih materijala;

9) uputstva za korisnike;

10) mogućnost popravke - popravke koje može izvoditi korisnik;

11) dizajn pogodan za rastavljanje;

12) produžetak veka trajanja;

13) ambalaža;

14) informacije navedene na Eko znaku.

Kriterijum 1 - Uštede energije

Performansa u pogledu energetske efikasnosti za prenosne računare mora da prevazilazi zahteve energetske efikasnosti za odgovarajuću kategoriju, određenu u Sporazumu Energy star v.5.01, za najmanje:

1) Kategorija A: 25%,

2) Kategorija B: 25%,

3) Kategorija C: 15%.

Prilagođavanja kapaciteta, dozvoljenog Sporazumom Energy star v5.0, mogu se izvoditi na istom nivou osim za zasebne grafičke procesorske jedinice (GPU) za koje se ne daje nikakva dodatna dozvola.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim ovim zahtevima.

__________
1 Odluka veća o sklapanju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih država i Evropske zajednice o usklađivanju programa za označavanje energetske efikasnosti kancelarijske opreme 2006/1005/EZ, od 18. decembra 2006 - Energy star v.5.0

Kriterijum 2 - Upravljanje potrošnjom energije

Prenosni računar mora ispunjavati sledeće zahteve za upravljanje potrošnjom energije2:

a) Zahtevi za upravljanje potrošnjom energije

Prenosni računari se moraju isporučivati sa sistemom za upravljanje potrošnjom energije koji je aktivan u trenutku dostave kupcima.

Postavke za upravljanje potrošnjom energije moraju biti sledeće:

1) posle 10 minuta isključivanje ekrana (ekran u mirovanju);

2) posle 30 minuta mirovanje računara (stepen sistema S 3, suspenzija u RAM).

b) Zahtevi mreže za upravljanje potrošnjom energije

Prenosni računari sa mrežnom karticom moraju imati mogućnost za uključivanje i isključivanje funkcije "wake on LAN" (WOL) u režimu mirovanja.

v) Zahtevi mreže za upravljanje potrošnjom energije (odnose se na prenosne računare koji se distribuiraju isključivo prodajnim kanalima za preduzeća).

Prenosni računari sa mrežnom karticom moraju da ispunjavaju jedan od sledećih zahteva:

1) da se isporučuju sa funkcijom "Wake On LAN" iz režima mirovanja kada su priključeni na naizmenični napon, ili

2) da imaju komandu za aktiviranje WOL-a, koja je zadovoljavajuće dostupna iz korisničkog interfejsa operativnog sistema klijenta i preko mreže ako je računar isporučen preduzeću bez aktivirane funkcije WOL.

Prenosni računari sa mrežnom karticom moraju biti takvi da mogu izaći iz režima mirovanja na daljinu (preko mreže) i preko programiranog buđenja (npr. Real Time Clock).

Proizvođači moraju osigurati da se, tamo gde proizvođač ima kontrolu (tj. konfiguraciju hardverskim, a ne softverskim postavkama), tim postavkama upravlja na centralnom nivou prema željama klijenta pomoću alata koje obezbedi proizvođač.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu kojom potvrđuje da je računar isporučen s prethodno navedenim ili u odnosu na njih boljim postavkama za upravljanje potrošnjom energije.

__________
2 Kako je definisano u Energy star v5.0 osim zahteva za stanje mirovanja ekrana

Kriterijum 3 - Živa u fluorescentnim lampama

Živa ili njena jedinjenja ne smeju se planski dodavati u pozadinsko osvetljenje prenosnog računara.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu dostavlja izjavu da pozadinsko osvetljenje prenosnog računara ne sadrže više od 0,1 mg žive ili njenih jedinjenja po lampi. Podnosilac zahteva, takođe, dostavlja kratak opis upotrebljenog sistema osvetljenja.

Kriterijum 4 - Opasne supstance i smeše

Proizvod ili njegovi delovi ne smeju da sadrže supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, niti supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u sledeće klase opasnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija.

Lista obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenja o opasnosti (1)

Oznaka rizika (2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu s kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu s kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost<0}

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

 

Upotreba supstanci ili smeša koje prilikom obrade promene svoja svojstva u tolikoj meri da identifikovana opasnost više ne postoji, izuzimaju se od navedenog zahteva.

Granične koncentracije za supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u klase ili kategorije opasnosti iz prethodne tabele i za supstance koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 ili 2, mutagene kategorije 1 ili 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 ili 2, ne smeju da pređu specifične ili opšte granične koncentracije određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija u skladu sa CLP/GHS sistemom. Ako su određene specifične granične koncentracije, one imaju prednost nad opštim.

Granične koncentracije za supstance koje ispunjavaju kriterijume da su identifikovane kao PBT ili vPvB supstance, ili da dovode do poremećaja rada endokrinog sistema, ili da imaju PBT ili vPvB svojstva ali da ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu - ne smeju da pređu 0,1% u masenom udelu.

Sledeće supstance/upotrebe supstanci se posebno izuzimaju od ovog zahteva:

Homogeni delovi, sa masom manjom od 10 g

Sva prethodno navedena obaveštenja o opasnosti i oznake rizika

Nikl u nerđajućem čeliku

 

Procena i provera: Za svaki deo koji ima masu iznad 10 g podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom, zajedno s relevantnom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od dobavljača materija i kopije bezbednosnih listova u skladu sa nacionalnim propisima kojima se uređuje sadržaj i izgled bezbednosnog lista. Granične vrednosti koncentracije se obavezno navode u bezbednosnim listovima.

Kriterijum 5 - Supstance koje izazivaju zabrinutost (iz člana 59. stav 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH))

Proizvodu se ne može dodeliti Eko znak ukoliko su supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, prisutne u smešama, proizvodu ili bilo kojem homogenom delu složenog proizvoda u koncentracijama većim od 0,1%.

Ako je koncentracija niža od 0,1%, primenjuju se specifične granične koncentracije koje su određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija (u skladu sa CLP/GHS sistemom).

U slučaju da u trenutku podnošenja prijave za Eko znak postoje nacionalni propisi sa strožijim zahtevima, primenjuju se ti nacionalni propisi.

Procena i provera: Lista supstanci koje su identifikovane kao Supstance koje izazivaju zabrinutost i uključene su na listu u skladu sa članom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), dostupna je na veb sajtu Evropske agencije za hemikalije:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Pozivanje na ovu listu, kao i na odgovarajuće liste objavljene u okviru nacionalnih propisa, se navode na dan podnošenja zahteva.

Podnosilac zahteva dostavlja izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom zajedno sa povezanom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od dobavljača supstanci i kopije bezbednosnih listova. Granične koncentracije se obavezno navode u bezbednosnim listovima u skladu sa propisima kojima se definiše upravljanje hemikalijama.

Kriterijum 6 - Plastični delovi

a) Ako se u proizvodnom procesu koristi neki plastifikator, on mora da ispunjava zahteve za opasne materije iz kriterijuma 4. i 5.

Pored toga, proizvodu se ne sme dodati DNOP (di-n-oktil ftalat), DINP (di-izononil ftalat), DIDP (di-izodecil ftalat).

b) Sadržaj hlora u plastičnim delovima ne sme biti veći od 50% mase.

v) Smeju se koristiti isključivo oni biocidni proizvodi koji sadrže aktivne supstance uključene u Listu IA, u skladu sa propisima kojima je definisano upravljanje biocidnim proizvodima i koji su odobreni za upotrebu u računarima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže potvrdu potpisana od proizvođača, u kojoj se navodi usklađenost sa ovim zahtevima. Dostavlja se takođe i izjava o usklađenosti potpisana od dobavljača plastike i biocidnih proizvoda, kao i kopije odgovarajućih bezbednosnih listova. Svi biocidni proizvodi koji su korišćeni, moraju se jasno navesti.

Kriterijum 7 - Buka

Ne sme se prekoračiti deklarisani A-vrednovani nivo buke (re l pW) prenosnog računara, u skladu sa tačkom 3.2.5. standarda SRPS ISO 9296:

(1) 32 dB (A) u režimu pripravnosti

(2) 36 dB (A) kod pogona hard diska.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj u kojem potvrđuje da su nivoi emisija buke izmereni u skladu s standardom SRPS ISO 7779 i navedeni u skladu s standardom SRPS ISO 9296. U izveštaju se navode izmereni nivoi emisija buke u režimu pripravnosti i kod pogona hard diska, koji se navode u skladu sa članom 3.2.5. standarda SRPS ISO 9296.

Kriterijum 8 - Sadržaj recikliranih materijala

Spoljno plastično kućište sistemske jedinice, monitor i tastatura moraju sadržati maseni udeo od najmanje 10% materijala recikliranog posle krajnje upotrebe.

Procena i provera: Podnosilac zahteva nadležnom organu dostavlja izjavu u kojoj navodi procenat sadržaja materijala recikliranih posle krajnje upotrebe.

Kriterijum 9 - Uputstva za korisnike

Prenosni računar se prodaje zajedno s pripadajućim uputstvima za korisnike koja pružaju savete za pravilnu upotrebu u cilju zaštite životne sredine. Te informacije se nalaze na jednom, lako dostupnom mestu u sklopu uputstva za korisnike kao i na veb stranici proizvođača. Te informacije posebno uključuju:

1) potrošnju energije; vrednost ukupne potrošnje energije (TEC) u skladu sa Energy star 5.0 i najveća potrošnja energije za svaki operativni režim. Pored toga, potrebno je navesti uputstva za upotrebu uređaja u u režimu za uštedu energije;

2) informacije da energetska efikasnost smanjuje potrošnju energije i time štedi novac smanjenjem računa za električnu energiju i da se isključivanjem prenosnog računara iz električne mreže potrošnja smanjuje na nulu;

3) sledeće informacije o načinima smanjenja potrošnje električne energije kada se prenosni računar ne koristi:

(1) isključivanje prenosnog računara ("off mode") smanjuje potrošnju električne energije, ali svejedno troši određenu energiju;

(2) smanjenjem osvetljenja ekrana smanjuje se potrošnja energije;

(3) defragmentacijom diska smanjuje se potrošnja energije i povećava vek trajanja prenosnog računara (to se ne odnosi na "SSD-Solid State Device");

(4) čuvari ekrana mogu da spreče da se ekran prenosnog računara prebace u režim niže energetske potrošnje kada se ne koriste; sprečavanjem aktiviranja čuvara ekrana može se smanjiti potrošnja energije;

4) u uputstvima za korisnike ili na veb stranicama proizvođača moraju se navesti informacije kojima se obaveštava korisnik o kvalifikovanim servisima za popravku i servis prenosnog računara, uključujući kontakt podatke;

5) uputstva za pravilno odlaganje prenosnog računara u reciklažnim dvorištima ili kroz sistem prikupljanja proizvoda putem prodajne mreže;

6) informacije da je proizvodu dodeljen Eko znak, sa kratkim objašnjenjem i uputstvom da se više informacija o ekološkom znaku, može dobiti putem internet stranice ministarstva nadležnog za životnu sredinu;

7) svi priručnici za upotrebu/popravku treba da sadrže reciklirani materijal i ne smeju da sadrže hlorom izbeljeni papir.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima i nadležnom organu dostavlja kopiju uputstva za upotrebu. Ta uputstva za korisnike se tada prebacuju u računar da ih korisnik može pročitati i stavljaju na raspolaganje na internet stranici proizvođača.

Kriterijum 10 - Mogućnost popravke - popravke koje može izvoditi korisnik

Podnosilac zahteva krajnjem korisniku mora da pruži jasna uputstva u obliku priručnika (u štampanom ili elektronskom obliku) za izvođenje osnovnih popravki.

Podnosilac zahteva, takođe, mora da osigura da rezervni delovi budu dostupni najmanje pet godina od prestanka proizvodnje tog prenosnog računara.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima.

Kriterijum 11 - Dizajn pogodan za rastavljanje

Proizvođač je obavezan da dokaže da prenosni računar lako mogu da rastave stručni i osposobljeni radnici, uz primenu njima dostupnih alata, u svrhu:

- popravke i zamene istrošenih delova,

- nadogradnje starijih ili zastarelih delova, i

- odvajanja delova i materijala za reciklažu ili ponovnu upotrebu.

U cilju olakšavanja rastavljanja:

a) elementi za učvršćivanje unutar prenosnog računara, kao na primer šrafovi i pričvršćivači, moraju omogućiti rastavljanje prenosnog računara, a posebno delova koji sadrže opasne supstance;

b) prenosni računar mora biti tako konstruisan da se štampane ploče i/ili ostale komponente koje sadrže dragocene metale mogu bez problema ukloniti metodama ručnog odvajanja iz proizvoda kao celine i iz posebnih komponenti (kao što su diskovi) koje sadrže takve ploče, kako bi se povećao stepen očuvanja materijala visoke vrednosti;

v) svi plastični materijali u prevlakama/kućištu ne smeju imati površinske premaze koji nisu kompatibilni za recikliranje ili ponovnu upotrebu;

g) plastični delovi moraju biti izrađeni od jednog polimera ili od kompatibilnih polimera za reciklažu i moraju da imaju odgovarajuću identifikaciju u skladu sa SRPS EN ISO11469, ako imaju masu veću od 25 g;

d) metalni umeci, koje nije moguće odvojiti, ne smeju da se upotrebljavaju;

đ) podaci o prirodi i količini opasnih materija u prenosnom računaru moraju biti prikupljeni u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje hemikalija (DSD/DPD i CLP/GHS).

Procena i provera: podnosilac zahteva uz zahtev se dostavlja izveštaj o ispitivanju u kojem se detaljno objašnjava rastavljanje prenosnog računara. Izveštaj uključuje šematski prikaz prenosnog računara na kojem su označene glavne komponente i sve opasne materije u njima. Izveštaj može biti u pisanom obliku ili audiovizuelnom formatu. Informacije o opasnim materijama se dostavljaju nadležnom organu u obliku popisa materijala u kojem se navodi vrsta materijala, korišćena količina i položaj.

Kriterijum 12 - Produžetak veka trajanja

Prenosni računari moraju imati opremu koja omogućava sledeće:

1) zamenu i nadogradnju memorije;

2) mogućnost proširenja: postojanje najmanje tri USB interfejsa i priključak na spoljni monitor.

Računar mora da bude dizajniran tako da krajnji korisnik može bez problema da zameni i/ili nadogradi glavne komponente (uključujući memorijske pogone, CPU i kartice). Na primer: uskočna, klizna ili kasetna kućišta za komponente.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima.

Kriterijum 13 - Ambalaža

Kada se za finalno pakovanje koriste kartonske kutije, one moraju da budu izrađene od najmanje 80% recikliranog materijala.

Kada se za finalno pakovanje koriste plastične kese, one moraju da budu izrađene od najmanje 75% recikliranog materijala ili moraju da budu biorazgradive ili kompostabilne, u skladu sa definicijama iz SRPS EN 13432 (3).

Procena i provera: kod podnošenja zahteva zajedno s izjavom o usklađenosti s ovim kriterijumom dostavlja se uzorak ambalaže proizvoda. Ovom kriterijumu podleže samo primarna ambalaža.

____________
3 SRPS EN 13432 Ambalaža - Zahtevi za ambalažu koja je ponovo iskoristiva kompostiranjem i biorazgradnjom - Šema ispitivanja i kriterijum za procenu prihvatljivosti ambalaže

Kriterijum 14 - Informacije koje se navode na ekološkom znaku

Opcioni deo znaka sa prostorom za tekst sadrži sledeći tekst:

1) "visoka energetska efikasnost",

2) "dizajniran tako da olakšava reciklažu, popravku i nadogradnju",

3) "pozadinsko osvetljenje ne sadrži živu".

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtevom i primerak Eko znaka kako će biti prikazan na ambalaži, proizvodu i/ili odgovarajućoj dokumentaciji.

 

Prilog 12

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA DETERGENTE ZA RUČNO PRANJE POSUĐA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za detergente za ručno pranje posuđa imaju za cilj:

1) promovisanje proizvoda koji ispuštaju manje toksičnih ili drugih zagađujućih supstanci u vodu;

2) smanjivanje ili sprečavanje rizika za zdravlje ili životnu sredinu povezanih sa upotrebom opasnih materija;

3) smanjivanje količine ambalažnog otpada na najmanju moguću meru;

4) informisanje koje potrošačima omogućava da proizvod upotrebljavaju na efikasan način;

5) smanjivanje opterećenja po životnu sredinu na najmanju moguću meru.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako nadležni organ koji ocenjuje zahtev prihvati njihovu ekvivalentnost.

Po potrebi, nadležni organi mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju i mogu sprovesti nezavisne provere.

Dodatak I daje referencu ka bazi podataka o sastojcima detergenata (DID1) u kojoj se navode najčešće korišćene supstance koje ulaze u sastav detergenata. Upotrebljava se da bi se dobili podaci za izračunavanje kritične zapremine razblaženja (CDV2) i za ocenu biorazgradljivosti supstanci koje se dodaju detergentima. Kada je reč o supstancama koje nisu obuhvaćene DID listom, navode se smernice za izračunavanje ili ekstrapolaciju relevantnih podataka. Ažurna verzija DID liste dostupna je na odgovarajućoj internet stranici Eko znaka EU.

____________
1 DID - Detergent Ingredient List
2 CDV - Critical Dilution Volume

Sve supstance u proizvodu, uključujući aditive (npr. konzervanse ili stabilizatore), čija koncentracija prekoračuje 0,010% masenog udela u finalnoj formulaciji moraju da ispunjavaju kriterijume za Eko znak, osim kriterijuma 1 koji se primenjuje na sve planski dodate supstance nezavisno od njihovog masenog udela.

Nečistoće koje nastanu pri proizvodnji sirovina i čija koncentracija iznosi > 0,010% masenog udela u konačnom sastavu takođe moraju da ispunjavaju ove kriterijume.

(v) Referentna doza

Kao referentna doza za detergente za ručno pranje posuđa, za proračune i ispitivanje efikasnosti pranja, uzima se preporučena doza proizvoda u gramima za pripremu 1l vodenog rastvora za pranje normalno uprljanog posuđa.

Grupa proizvoda "detergenti za ručno pranje posuđa" obuhvata sve detergente namenjene za ručno pranje posuđa, kuhinjskog porcelana, pribora za jelo, lonaca, tiganja, kuhinjskog pribora itd.

Ova grupa proizvoda obuhvata proizvode namenjene i za kućnu i za profesionalnu upotrebu. Proizvodi su mešavina hemijskih supstanci i ne smeju da sadrže mikroorganizme koje planski dodaje proizvođač.

Za dodelu nacionalnog Eko znaka, proizvod detergent za ručno pranje posuđa mora da pripada grupi proizvoda "detergenti za ručno pranje posuđa", mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, određene u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "detergenti za ručno pranje posuđa" dodeljuje se šifra "019".

Kriterijumi se određuju za sledeće aspekte:

1) toksičnost po živi svet u vodi

2) biorazgradljivost surfaktanata

3) isključene ili ograničene supstance i smeše

4) mirisi

5) koroziona svojstva

6) zahtevi u vezi sa pakovanjem

7) pogodnost za upotrebu

8) uputstva za korisnike

9) informacije koje se navode na Eko znaku.

Kriterijum 1 - Toksičnost po živi svet u vodi

Kritična zapremina razblaženja (CDVhronično) izračunava se za sve sastojke (i) koji ulaze u sastav proizvoda, primenom sledeće jednačine:

Gde je:

masa = masa sastojka po preporučenoj dozi za 1 litar vode za pranje posuđa

DF = faktor razgradljivosti

TF = faktor hronične toksičnosti supstance (u miligramima po litru).

Vrednosti parametara DF i TF moraju biti vrednosti sa spiska baze podataka o sastojcima detergenata (lista DID, deo A, Dodatak I). Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, deo A, parametri se procenjuju upotrebom smernica iz dela B liste DID, pri čemu se prilaže odgovarajuća dokumentacija.

Zbir vrednosti CDVhronično svih sastojaka čini vrednost CDVhronično proizvoda.

CDVhronično se računa za dozu u gramima proizvoda koju proizvođač preporučuje za pranje normalno prljavog posuđa u 1 litru vode.

CDVhronično po preporučenoj dozi za 1 litar vode za pranje posuđa ne sme da prekorači 3.800 litara.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) dostavlja podatke o punom sastavu proizvoda i detalje o izračunavanju CDVhronično proizvoda.

Kriterijum 2 - Biorazgradljivost surfaktanata

a) Brza biorazgradljivost (aerobna)

Svaki surfaktant koji se koristi u proizvodu mora biti brzo biorazgradljiv.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke o punom sastavu proizvoda kao i podatke o funkciji svakog od sastojaka smeše.

U delu A liste DID (Dodatak I) navedeno je da li je određeni surfaktant aerobno biorazgradljiv ili ne (surfaktanti za koje je u koloni za aerobnu biorazgradljivost uneta oznaka "R" su brzo biorazgradljivi).

Za surfaktante koji nisu obuhvaćeni u delu A, DID liste, dostavljaju se relevantni podaci na osnovu literature ili drugih izvora, ili odgovarajući rezultati ispitivanja, koji dokazuju aerobnu biorazgradljivost surfaktanata.

Ispitivanja biorazgradljivosti moraju biti u skladu sa metodama datim u propisima kojima se definiše upravljanje hemikalijama. Surfaktanti se smatraju brzo biorazgradljivim ako nivo biorazgradljivosti (mineralizacije) izmeren prema jednom od sledećih pet testova iznosi najmanje 60% u 28 dana: OECD 310, modifikovani Sturm test OECD 301B, Metoda C.4-C), ispitivanje u zatvorenoj boci (OECD 301D, Metoda C.4-E), manometrijska respirometrija (OECD 301F, metoda C.4-D), ili MITI (I) test (OECD 301C, metoda C.4-F), ili ekvivalentni ISO testovi.

U zavisnosti od fizičkih svojstava surfaktanta, za potvrđivanje brze biorazgradljivosti može se koristiti jedan od sledećih testova, ako je nivo biorazgradnje najmanje 70% u 28 dana: test Nestajanje DOC (OECD 301A; metoda C.4-A) ili modifikovana OECD trijaža - Nestajanje DOC (OECD 301E; metoda C.4-B), ili ekvivalentni testovi u skladu sa ISO standardima.

Primenljivost metoda za ispitivanje koje se zasnivaju na merenju rastvorenog organskog ugljenika moraju biti obrazložene na odgovarajući način, budući da te metode mogu da proizvedu rezultate koji se odnose na odstranjivanje, a ne na biorazgradljivost.

U testiranju brze biorazgradljivosti, ne primenjuje se prethodno prilagođavanje. Načelo desetodnevnog prozora se ne primenjuje.

b) Anaerobna biorazgradljivost

Surfaktanti koji nisu brzo biorazgradljivi pod anaerobnim uslovima, mogu se koristiti u proizvodima pod uslovom da surfaktanti nisu klasifikovani kao H400/R50 (Veoma toksično po živi svet u vodi), u okviru navedenih granica datih u nastavku.

Ukupna masa takvih surfaktanata koji nisu biorazgradljivi u anaerobnim uslovima ne sme da prekorači 0,20 grama po preporučenoj dozi za 1 litar vode za pranje posuđa.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja pun sastav proizvoda kao i opis delovanja svake supstance. U delu A liste DID (Dodatak I) navedeno je da li je određeni surfaktant anerobno biorazgradljiv ili ne (surfaktanti za koje je u koloni za anerobnu razgradljivost unesena oznaka "Y" su brzo biorazgradljivi).

Za surfaktante koji nisu obuhvaćeni DID listom, dostavljaju se relevantni podaci na osnovu literature ili drugih izvora, ili odgovarajući rezultati ispitivanja, koji pokazuju da su anerobno biorazgradljivi.

Referentno ispitivanje za anaerobnu razgradljivost je OECD 311, SRPS ISO 11734, ECETOC Br. 28 (jun 1988.), ili ekvivalentna test metoda uz zahtev za konačnu razgradljivost od minimum 60% u anaerobnim uslovima.

Test metode kojima se simuliraju uslovi u relevantnom anaerobnom okruženju mogu se, takođe, koristiti za dokazivanje potpune razgradljivosti od 60% u anaerobnim uslovima (vidi Dodatak I).

Kriterijum 3 - Isključene ili ograničene supstance i smeše

Zahtevi navedeni u ovom kriterijumu pod a), b) i v) se primenjuju na svaku supstancu ili smešu, uključujući biocide, boje i mirise, čiji maseni udeo u finalnom proizvodu prelazi 0,010%. To uključuje i svaku supstancu u bilo kojoj smeši korišćenoj u formulaciji čiji maseni udeo u konačnom proizvodu prekoračuje 0,010%. U slučaju nano oblika koji se planski dodaju proizvodu, usklađenost s kriterijumom 3v) mora se dokazati za bilo koju koncentraciju.

a) Određeni isključeni sastojci

Proizvod ne sme da sadrži sledeće sastojke, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše uključene u formulaciju:

1) alkilfenoletoksilati (APEOs) i njihovi derivati

2) EDTA (etilendiamintetrasirćetna kiselina) i njegove soli

3) 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

4) 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

5) diazolinidilurea

6) formaldehid

7) natrijum hidroksimetilglicinat

8) nitromošus i policiklične mošuse.

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži ispunjenu i potpisanu izjavu o usklađenosti, prema potrebi praćenu izjavama proizvođača, kojom potvrđuje da navedene supstance nisu sadržane u proizvodu.

b) Kvatenerne amonijumove soli koje nisu brzo biorazgradljive ne smeju se koristiti, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše sadržane u formulaciji.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilože dokumentaciju kojom se dokazuje biorazgradljivost svake kvatenerne amonijumove soli koja je upotrebljena.

v) Opasne supstance i smeše:

Proizvod ili bilo koji njegov sastavni deo ne sme sadržati supstance ili smeše sa obaveštenjima o opasnosti i oznakama rizika koje su date u nastavku, kao ni supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Navedene oznake rizika se uopšteno odnose na supstance. Međutim, za smeše enzima i mirisa za koje nisu dostupne informacije o sastojcima, primenjuju se pravila za klasifikaciju smeša.

Spisak obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenje o opasnosti1

Oznaka rizika2

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksični gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksični gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

Supstance koje izazivaju senzibilizaciju

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H 317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Iz navedenog zahteva izuzimaju se one supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva u toku obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju tako da se prethodno evidentirana opasnost otklanja).

Odstupanja

Sledeće supstance ili smeše se posebno izuzimaju iz datog zahteva:

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu (*)

H400: Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu (**)

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 2,5% u finalnom proizvodu (**)

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

Mirisi

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Enzimi(***)

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

NTA kao nečistoća u MGDA i GLDA (****)

H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

* Procenat se mora podeliti faktorom M koji je utvrđen u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije (CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija)
** Ovo odstupanje je primenljivo kada su brzo razgradljivi i anaerobno razgradljivi.
*** Uključujući stabilizatore i druge pomoćne supstance u preparatima.
*** U koncentracijama koje su manje od 1,0% u sirovini sve dok je ukupna koncentracija u finalnom proizvodu manja od 0,10%.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilože podatke o punom sastavu proizvoda. Takođe dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno s pratećom relevantnom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od strane dobavljača materijala i kopije bezbednosnih listova za supstance ili smeše.

Za surfaktante koji su izuzeti i ispunjavaju kriterijum klasifikacije za klasu opasnosti H412, podnosilac zahteva mora dostaviti dokumentaciju u vezi sa njihovom biorazgradljivošću, sa odgovarajućom referencom ka DID listi. Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, mora se dati odgovarajuća referenca ka informacijama iz literature ili drugih izvora, ili odgovarajućim rezultatima ispitivanja, kao što je opisano u Dodatku I.

g) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smešama > 0.010%.

Granične vrednosti koncentracije se navode u bezbednosnim listovima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast sadržaja bezbednosnog lista.

Procena i provera: podnosilac zahteva svodi odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave. Podnosilac zahteva dostavlja podatke o tačnom sastavu proizvoda.

d) Biocidi

Proizvod može sadržati biocide samo u svrhu očuvanja proizvoda i samo u odgovarajućoj dozi za tu namenu. To se ne odnosi na surfaktante mogu imati biocidna svojstva.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve dodate biocide, zajedno sa informacijama o njihovoj tačnoj koncetraciji u proizvodu. Proizvođač ili dobavljač biocida prilaže informacije o dozi koja je neophodna za svrhu očuvanja proizvoda.

Zabranjeno je da se na pakovanju ili na druge načine navode tvrdnje da proizvod ima antimikrobno dejstvo.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu prilaže tekstove i planirani spoljašnji izgled, koji se upotrebljavaju na svakoj vrsti pakovanja, i/ili uzorak svih različitih vrsta pakovanja.

Dozvoljeni su biocidi koji se koriste kao konzervansi za proizvod, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše koja ulazi u sastav proizvoda, i koji su razvrstani u klase opasnosti H410/R50-53 ili H411/R51-53, ali samo ako njihov potencijal bioakumulacije pokazuje svojstvo log Pow < 3,0 ili eksperimentalno utvrđeni faktor biokoncentracije (BCF) ≤100.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve biocide zajedno sa informacijama o koncentraciji biocida u finalnom proizvodu.

Broj stranice: