Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE I USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)

Kriterijum 1 - Supstrat

Štampani proizvod od papira može biti štampan samo na papiru koji nosi Eko znak, kako je utvrđeno kriterijumima za Eko znak za papir za fotokopiranje i grafički papir.

Kada se koristi novinski roto papir, štampani proizvod od papira može se štampati samo na papiru koji nosi Eko znak, kako je utvrđeno kriterijumima za Eko znak za noviski roto papir.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže specifikacije datih štampanih proizvoda od papira, uključujući trgovačke nazive, količine i masu/m2 upotrebljenog papira. Spiskom se takođe obuhvataju i nazivi dobavljača upotrebljenog papira. Podnosilac zahteva za upotrebljeni papir prilaže kopiju važećeg sertifikata za Eko znak.

Kriterijum 2 - Isključene ili ograničene supstance i smeše

a) Opasne materije i smeše

Potrošni materijali koji se mogu javiti u gotovom štampanom proizvodu od papira, ako sadrže supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, ili supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u sledeće klase opasnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija, ne smeju da se upotrebljavaju za štampanje, premazivanje i završnu obradu gotovog štampanog proizvoda od papira.

Dati zahtev se ne primenjuje za toluen kada je reč o upotrebi za postupak duboke štampe, kada postoji zatvoren ili enkapsuliran sistem ili sistem za rekuperaciju, ili bilo koji njima odgovarajući sistem, kojim se kontrolišu i prate fugitivne emisije i kada je efikasnost rekuperacije barem 92%. Iz datog zahteva se takođe izuzimaju UV lakovi i UV mastila sa klasifikacijom H412/R52-53.

Nepapirne komponente (do 20% mase, kako je specificirano u članu 4), koje su deo gotovog štampanog proizvoda od papira, ne smeju da sadrže navedene supstance.

Lista obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenja o opasnosti (1)

Oznaka rizika (2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23 ili R26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60; R61; R60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60-R63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61-R62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi, sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi, sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi, sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasna po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksični gas

R29

EUH031 U dodiru sa kiselinama oslobađa toksični gas

R31

EUH032 U dodiru sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksična u dodiru sa očima

R39-41

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Iz navedenog zahteva izuzimaju se supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva nakon obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju) tako da evidentirana opasnost više nije relevantna.

Granične koncentracije za supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u klase ili kategorije opasnosti iz prethodne tabele i za supstance koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 ili 2, mutagene kategorije 1 ili 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 ili 2, ne smeju da pređu specifične ili opšte granične koncentracije određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija u skladu sa CLP/GHS sistemom. Ako su određene specifične granične koncentracije, one imaju prednost nad opštim.

Granične koncentracije za supstance koje ispunjavaju kriterijume: da su identifikovane kao PBT ili vPvB supstance; ili koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu: ne smeju da pređu 0,1% u masenom udelu.

Procena i provera: Za supstance koje nisu klasifikovani u neku od klasa opasnosti koje su u vezi sa izjavama o opasnosti iz navedenog spiska, podnosilac zahteva dokazuje usklađenost sa datim kriterijumima tako što prilaže: (I) izjavu da nepapirne komponente, koje su deo gotovog proizvoda, ne sadrže supstance iz datih kriterijuma u koncentracijama koje su veće od dozvoljenih graničnih vrednosti; (II) izjavu da potrošni materijali, koji mogu biti prisutni u gotovom štampanom proizvodu od papira koji su upotrebljeni za štampanje, premazivanje i završnu obradu, ne sadrže supstance iz datih kriterijuma u koncentracijama koje su veće od dozvoljenih graničnih vrednosti; (III) spisak svih potrošnih materijala upotrebljenih za štampanje, završnu obradu i premazivanje štampanih proizvoda od papira. Spisak uključuje količinu, funkciju i dobavljače svih potrošnih materijala upotrebljenih u proizvodnom procesu.

Podnosilac zahteva dokazuje usklađenost sa datim kriterijumom tako što prilaže izjavu o tome da svaka supstanca nije klasifikovana u neku od navedenih klasa opasnosti, ako se to može dokazati na osnovu raspoloživih informacija. Data izjava je potkrepljena sažetim informacijama o relevantnim svojstvima u vezi sa obaveštenjima o opasnosti, koje su navedeni u prethodnoj tabeli.

Informacije o svojstvima supstanci mogu se dobiti upotrebom drugih sredstava sem ispitivanja, na primer upotrebom alternativnih metoda kao što su metode in vitro, modelima kvantitativnog odnosa između strukture i aktivnosti ili upotrebom pristupa grupisanja i analogijskog pristupa, u skladu sa odgovarajućim propisima u vezi sa hemikalijama. U velikoj meri se podstiče razmena relevantnih podataka.

Priložene informacije se moraju odnositi na oblike fizičkog stanja supstance ili smeša, kako se upotrebljavaju u gotovom proizvodu.

Za supstance na koje se ne odnose propisi o hemikalijama, izjava u vezi sa tim je dovoljna za usklađenost sa gore navedenim zahtevima.

Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju o efikasnosti rekuperacije toluena u zatvorenim/enkapsuliranim sistemima/sistemima za rekuperaciju, ili njima odgovarajućim sistemima, u postupku duboke štampe.

b) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smešama > 0.10%. Za koncentracije manje od 0,1% obavezna je primena posebnih graničnih koncentracija.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora navesti odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave.

Podnosilac zahteva dokazuje usklađenost sa ovim kriterijumom tako što dostavlja podatke o količinama supstanci koje su upotrebljene za štampanje proizvoda od papira, navodeći da se supstance iz ovog kriterijuma ne zadržavaju u gotovom proizvodu u koncentraciji koja je veća od definisane granične vrednosti.

v) Biocidi

Biocidi, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše uključene u formulaciju, koji se upotrebljavaju za očuvanje proizvoda i koji se klasifikuju kao H410/R50-53 ili H411/R51-53, dozvoljeni su samo ako je njihov bioakumulativni potencijal log Pow (log koeficijent razdvajanja oktanola/vode) < 3,0 ili eksperimentalno utvrđeni faktor biokoncentracije (BCF) ≤ 100.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve biocide koji su upotrebljeni u toku različitih faza proizvodnje, zajedno sa dokumentacijom o njihovoj koncentraciji u gotovom proizvodu.

g) Sredstva za pranje

Sredstva za pranje koja se u štamparskim postupcima i/ili potpostupcima upotrebljavaju za čišćenje, koja sadrže aromatične ugljovodonike, dozvoljavaju se samo ako su u skladu sa tačkom 2 b) i ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

(1) količina aromatičnih ugljovodonika u sredstvu za pranje ne premašuje 0,1% masenog udela;

(2) količina sredstva za pranje na bazi aromatičnih ugljovodonika, koja se upotrebi u toku jedne godine, ne premašuje 5% ukupne količine sredstva za pranje koja se upotrebi u toku jedne kalendarske godine.

Dati uslov se ne primenjuje za toluen koji se upotrebljava kao sredstvo za pranje pri dubokom štampanju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže bezbednosni list za svako sredstvo za pranje upotrebljeno u štampariji u toku godine na koju se odnosi navedena godišnja potrošnja. Dobavljači sredstava za pranje prilažu izjave o sadržaju aromatičnih ugljovodonika u sredstvima za pranje.

d) Alkilfenoletoksilati - halogenizovani rastvarači - ftalati

Sledeće supstance ili preparati se ne smeju dodavati mastilima, bojama, tonerima, lepkovima ili sredstvima za pranje ili drugim hemikalijama za čišćenje koje se upotrebljavaju za štampanje proizvoda od papira:

(1) alkilfenoletoksilati i njihovi derivati koji pri razgradnji proizvode alkilfenole;

(2) halogenizovani rastvarači koji se u trenutku upotrebe klasifikuju u skladu sa kategorijama opasnosti ili rizika iz tačke 2 a);

(3) ftalati koji se u trenutku upotrebe klasifikuju prema obaveštenjima o opasnosti: H360F, H360D, H361f.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim zahtevom.

đ) Štamparska mastila, toneri, mastila, lakovi, folije i laminati

Sledeći teški metali ili njihova jedinjenja ne smeju da se upotrebljavaju u štamparskim mastilima, tonerima, mastilima, lakovima, folijama i laminatima (kao supstanca ili kao deo bilo kojeg upotrebljenog preparata): kadmijum, bakar (izuzev bakar-ftalocijanina), olovo, nikl, hrom VI, živa, arsen, rastvorljivi barijum, selen, antimon. Kobalt se može upotrebiti najviše do 0,1% masenog udela.

Sastojci mogu sadržati tragove datih metala do 0,01% masenog udela, koji potiču od nečistoća u sirovinama.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom kao i izjave dobavljača sastojaka.

Kriterijum 3 - Mogućnost recikliranja

Štampani proizvodi od papira moraju biti reciklabilni. Sa štampanog papira mora biti izvodljivo da se odstrani mastilo, a nepapirne komponente štampanog proizvoda od papira moraju biti takve da se jednostavno odstranjuju kako ne bi uticale na proces reciklaže.

Sredstva za čvrstoću papira u mokrom stanju se mogu upotrebiti samo ako se dokaže da je moguće reciklirati gotov proizvod.

Lepkovi se mogu upotrebiti samo ako se dokaže da se mogu odstraniti.

Premazni lakovi i laminati, uključujući polieten i/ili polieten/polipropilen, mogu se upotrebiti samo za korice knjiga, časopisa i kataloga.

Odstranljivost mastila mora da se dokaže.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže rezultate ispitivanja mogućnosti recikliranja, kada je reč o vodootpornim sredstvima, i rezultate ispitivanja odstranljivosti, kada je reč o lepkovima. Referentne metode ispitivanja su metoda PTS - PTS-RH 021/97 (za vodootporna sredstva), metoda INGEDE 12 (za odstranljivost nerastvorljivih lepkova) ili njima ekvivalentne metode ispitivanja. Odstranljivost mastila dokazuje se upotrebom "tabele za odstranljivost mastila"1 Evropskog saveta za prerađeni papir ili odgovarajućom metodom ispitivanja. Moraju se ispitati tri vrste papira: nepremazni, premazni i lepljen. Ako se neka vrsta štamparskog mastila prodaje samo za jednu ili dve vrste papira, dovoljno je ispitati datu vrstu papira. Podnosilac zahteva prilaže izjavu da su premazni i laminirani štampani proizvodi od papira u skladu sa tačkom 3b). Kada se deo štampanog proizvoda od papira lako odstranjuje (na primer plastična navlaka), ispitivanje mogućnosti recikliranja može se sprovesti bez date komponente proizvoda. Jednostavno odstranjivanje nepapirnih komponenti dokazuje se izjavom privrednog društva za sakupljanje papira, privrednog društva za recikliranje ili druge odgovarajuće organizacije. Isto tako je moguće upotrebiti metode ispitivanja u pogledu kojih je nadležna i nezavisna treća strana dokazala da daju jednake rezultate.

__________
1 Za više informacija videti: Assessment of Print Product Recyclability - Deinkability Score - User’s Manual, www.paperrecovery.org,

Kriterijum 4 - Emisije

a) Emisije u vodu

Otpadna voda koja sadrži srebro, nastala pri obradi filma i proizvodnji grafičke matrice, i fotohemikalije ne smeju se ispuštati u postrojenje za prečišćavanje kanalizacionih otpadnih voda.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa opisom postupaka koji se u proizvodnom postrojenju primenjuju za upravljanje fotohemikalijama i otpadnom vodom koja sadrži srebro. Kada se obrada filma i/ili proizvodnja grafičke matrice poverava eksternom izvođaču, podizvođač prilaže izjavu o usklađenosti sa datim kriterijumom, zajedno sa opisom postupaka koji se u prostorijama podizvođača primenjuju za upravljanje fotohemikalijama i otpadnom vodom koja sadrži srebro.

Količina Cr i Cu koja se ispusti u postrojenje za prečišćavanje kanalizacionih otpadnih voda ne sme biti veća od 45 mg Cr po m2 i 400 mg Cu po m2 površine štamparskog valjka koji se upotrebljava u mašini za štampanje.

Procena i provera: Ispuštene količine Cr i Cu se proveravaju u štamparijama za duboku štampu, nakon prečišćavanja i pre njihovog ispuštanja. Reprezentativni uzorak ispuštene količine Cr i Cu uzima se svakog meseca. Barem jednom godišnje akreditovana laboratorija mora da sprovodi analitičko ispitivanje kako bi se utvrdio sadržaj Cr i Cu u reprezentativnom poduzorku tih uzoraka. Usklađenost sa datim kriterijumom ocenjuje se deljenjem sadržaja Cr i Cu, koji je utvrđen pri godišnjem analitičkom ispitivanju, površinom valjka koji se u toku štampanja upotrebljava u mašini za štampanje. Površina valjka, koji se u toku štampanja upotrebljava u mašini za štampanje, izračunava se množenjem površine valjka (= 2πrL, pri čemu je r prečnik a L dužina valjka) brojem štampanja u toku godine (= broj različitih štamparskih zadataka).

b) Emisije u vazduh

Isparljiva organska jedinjenja (VOC)

Sledeći uslov mora biti ispunjen:

PVOC - RVOC)/Ppapir < 5 [kg/tona]

Pri čemu je:

PVOC = ukupna godišnja količina VOC u kilogramima sadržana u nabavljenim hemijskim proizvodima koji se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda

RVOC = ukupna godišnja količina VOC u kilogramima koja se odstrani, koja nastane u postupku štampanja i koja se proda ili ponovo upotrebi

Ppapir = ukupna godišnja količina papira u tonama koja se kupi i upotrebi za proizvodnju štampanih proizvoda.

Kada štamparija upotrebljava različite tehnike štampanja, dati kriterijum mora biti ispunjen za svaku pojedinačnu tehniku.

Vrednost PVOC se izračunava na osnovu podataka o sadržaju VOC iz bezbednosnih listova ili na osnovu odgovarajuće izjave koju dostavlja dobavljač hemijskog proizvoda.

Vrednost RVOC se izračunava na osnovu izjave o sadržaju VOC u prodatim hemijskim proizvodima ili iz internog registra (ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta) u kojem se navodi godišnja količina VOC dobijena rekuperacijom i ponovo upotrebljena u proizvodnom postrojenju.

Posebni uslovi za štampanje sa vrućim sušenjem:

Kada je reč o ofset štampanju sa vrućim sušenjem i sa ugrađenom komorom za sušenje za jedinicu sušenja, primenjuje se sledeća metoda izračunavanja:

PVOC = 90% ukupne godišnje količine VOC u kilogramima koja je sadržana u rastvorima za vlaženje koji se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda + 85% godišnje količine VOC u kilogramima koja je sadržana u sredstvima za pranje koja se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda.

Kada je reč o ofset štampanju sa vrućim sušenjem, bez ugrađene komore za sušenje za jedinicu sušenja, primenjuje se sledeća metoda izračunavanja:

PVOC = 90% ukupne godišnje količine VOC u kilogramima koja je sadržana u rastvorima za vlaženje koji se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda + 85% godišnje količine VOC u kilogramima koja je sadržana u sredstvima za pranje koja se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda + 10% ukupne godišnje količine VOC koja je sadržana u štamparskim mastilima koja se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda.

Za izračunavanje (i) i (ii) mogu se upotrebiti srazmerno manji procenti od 90% i 85% ako se dokaže da se više od 10% ili 15% ukupne godišnje količine VOC u kilogramima, koja je sadržana u rastvorima za vlaženje ili sredstvima za pranje koja se upotrebljavaju za godišnju proizvodnju štampanih proizvoda, odstrani u sistemu za prečišćavanje gasova sagorevanja koji nastaju u postupku sušenja.

Procena i provera: Dobavljač hemikalija prilaže izjavu o sadržaju VOC u alkoholima, sredstvima za pranje, mastilima, rastvorima za vlaženje ili drugim odgovarajućim hemijskim proizvodima. Podnosilac zahteva prilaže dokaze da je izračunavanje izvršeno u skladu sa navedenim kriterijumima. Period u toku kojeg se vrše izračunavanja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, izračunavanja se baziraju na najmanje tri meseca probnog rada postrojenja.

v) Emisije iz duboke štampe

Emisije VOC u vazduh, koje nastaju pri dubokom štampanju, ne smeju premašiti 50 mg C/Nm3.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje usklađenost sa datim kriterijumom.

Mora biti ugrađena oprema za smanjenje emisije Cr6+ u vazduh.

Emisije Cr6+ u vazduh ne smeju premašiti 15 mg/tona papira.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže opis ugrađenog sistema, zajedno sa dokumentacijom u vezi sa kontrolom i praćenjem emisija Cr6+. Dokumentacijom se obuhvataju rezultati ispitivanja u vezi sa smanjenjem emisija Cr6+ u vazduh.

g) Postupci štampanja za koje se ne primenjuju zakonodavne mere

Isparljivi rastvarači, koji nastaju u postupku ofset štampanja sa vrućim sušenjem i pri fleksografiji, moraju se podvrgnuti postupku ponovnog iskorišćenja ili sagorevanja ili se sa njima postupa u okviru drugog odgovarajućeg sistema. U svim slučajevima kada se ne primenjuju zakonodavne mere, emisije VOC u vazduh ne smeju preći 20 mg C/Nm3.

Dati zahtev se ne primenjuje za sitoštampu i digitalnu štampu. Pored toga, dati zahtev se ne primenjuje za uređaje za vruće sušenje i fleksografiju čija je godišnja potrošnja rastvarača manja od 15 tona.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže opis ugrađenog sistema, zajedno sa dokumentacijom i rezultatima ispitivanja u vezi sa kontrolom i praćenjem emisija Cr6+ u vazduh.

Kriterijum 5 - Otpad

a) Upravljanje otpadom

Postrojenje, u kojem se proizvode proizvodi od štampanog papira, mora posedovati sistem za upravljanje otpadom, uključujući otpadne proizvode koji nastaju pri proizvodnji štampanih proizvoda od papira, kako ga definišu relevantni nadležni organi.

Sistem mora biti dokumentovan ili pojašnjen u prijavi i sadržati barem sledeće tačke:

1) postupke za razdvajanje i reciklažu posebnih tokova otpada,

2) postupke koji se koriste za ponovno iskorišćenje materijala za druge namene, kao što je spaljivanje otpada za dobijanje pare u odgovarajućem postrojenju, ili za upotrebu u poljoprivredi,

3) postupke za postupanje sa opasnim otpadom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa opisom datih postupaka koji se primenjuju za upravljanje otpadom. Po potrebi, podnosilac zahteva svake godine prilaže odgovarajuću izjavu nadležnom organu. Kada se upravljanje otpadom poverava eksternom izvršiocu, podizvođač prilaže izjavu o usklađenosti sa datim kriterijumom.

b) Otpadni papir

Količina proizvedenog otpadnog papira "X" je:

Metoda štampanja

Najveći procenat otpadnog papira (%)

Ravna ofset štampa

23

Hladna štampa, novine

10

Hladna štampa, štampanje obrazaca

18

Rotaciona štampa sa hladnim sušenjem (izuzev novina i obrazaca)

19

Rotaciona štampa sa vrućim sušenjem

21

Duboka štampa

15

Fleksografija (izuzev talasastog kartona)

11

Digitalna štampa

10

Fleksografija, talasasti karton

17

Sitoštampa

23

pri čemu je:

X = otpadni papir u tonama, koji se u toku jedne godine proizvede prilikom štampanja (uključujući postupke završne obrade) štampanog proizvoda od papira sa Eko znakom, podeljeno tonama papira koji se u toku jedne godine nabavi i upotrebi za proizvodnju štampanog proizvoda od papira sa Eko znakom.

Kada štamparija sprovodi postupke završne obrade u ime druge štamparije, količina otpadnog papira koji nastaje u datim postupcima se ne uključuje u izračunavanje "X".

Kada se posao završne obrade poverava eksternom izvođaču, tj. drugom preduzeću, količina otpadnog papira koji nastaje u radu eksternog izvođača izračunava se i navodi pri izračunavanju "X".

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže opis izračunavanja količine otpadnog papira, zajedno sa izjavom ugovarača koji sakuplja otpadni papir iz štamparije. Prilažu se uslovi koji se primenjuju za poveravanje poslova kao i proračuni količine otpadnog papira pri završnoj obradi. Period u toku kojeg se vrše izračunavanja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, izračunavanja se baziraju na najmanje tri meseca probnog rada postrojenja.

Kriterijum 6 - Upotreba energije

Štamparija mora uspostaviti registar svih uređaja koji su potrošači energije (uključujući mašine, osvetljenje, klimatizaciju, hlađenje) i mora uspostaviti odgovarajući program mera za poboljšanje energetske efikasnosti.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže registar uređaja koji su potrošači energije zajedno sa programom poboljšanja.

Kriterijum 7 - Obuka

Svim članovima osoblja, koji učestvuju u svakodnevnoj proizvodnji, mora biti omogućeno da stiču znanja koja su neophodna da zahtevi u vezi sa dodelom Eko znaka budu ispunjeni i da se stalno unapređuju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa datim kriterijumom, zajedno sa detaljima programa obuke, njegovim sadržajem, i naznaku o tome koji deo osoblja je prošao određenu vrstu obuke i kada. Podnosilac zahteva nadležnom organu isto tako podnosi uzorak materijala za obuku.

Kriterijum 8 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora biti primeren za upotrebu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa datim kriterijumom. Podnosilac zahteva može, po potrebi, upotrebiti nacionalne ili druge standarde da dokaže pogodnost za upotrebu štampanih proizvoda od papira.

Kriterijum 9 - Informacije na proizvodu

Na proizvodu se navode sledeće informacije:

"Sakupljajte stari papir za reciklažu."

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak proizvoda na kojem su navedene neophodne informacije.

Kriterijum 10 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "ovaj štampani proizvod se može reciklirati";

2) "odštampano na papiru sa manjim uticajem na životnu sredinu";

3) "ograničene emisije hemikalija u vazduh i vodu, koje nastaju u postupcima proizvodnje papira i štampanja".

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak proizvoda od štampanog papira sa etiketom, zajedno sa izjavom o usklađenosti sa datim kriterijumom.

 

Prilog 20

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA SREDSTVA ZA SUPSTRATE ZA GAJENJE BILJAKA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za sredstva za supstrate za gajenje biljaka imaju za cilj da promovišu:

1) upotrebu obnovljivih materijala i/ili reciklažu organskih materija dobijenih sakupljanjem i/ili tretmanom otpadnog materijala, čime se doprinosi smanjenju konačno odloženog čvrstog otpada na najmanju moguću meru (npr. na deponiji),

2) smanjenje uticaja na životnu sredinu pri dobijanju i proizvodnji novih neobnovljivih materijala.

Kriterijumi dati u ovom prilogu su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje supstrata koji imaju manji uticaj na životnu sredinu, tokom celokupnog životnog ciklusa proizvoda.

Ispitivanje i uzorkovanje obavlja se, tamo gde je primenljivo, u skladu sa metodama ispitivanja koje je razvila tehnička komisija za standarde CEN 223 "Oplemenjivači zemljišta i supstrati", dok ne budu na raspolaganju odgovarajući horizontalni standardi izrađeni pod vođstvom grupe CEN 151 "Horizontalno".

Uzimanje uzoraka obavlja se u skladu sa metodologijom u SRPS EN 12579 - Oplemenjivači zemljišta i supstrati - Uzimanje uzoraka. Ako je neophodno ispitivanje ili uzorkovanje koje nije obuhvaćeno ovim metodama i tehnikama uzimanja uzoraka, nadležni organ koji ocenjuje zahtev navodi koje metode ispitivanja i/ili uzimanja uzoraka smatra prihvatljivim.

Kada je to prikladno, mogu se upotrebljavati druge metode ispitivanja ako ih nadležni organ prihvati kao odgovarajuće. Kada ispitivanja nisu navedena ili su navedena kao ispitivanja koja se upotrebljavaju za proveru ili praćenje, nadležni organi se, ako je to prikladno, moraju osloniti na izjavu i dokumentaciju koju je dostavio podnosilac zahteva i/ili na nezavisne provere.

Nadležnim organima se preporučuje da prilikom ocene zahteva i praćenja usklađenosti s kriterijumima iz ovog Priloga uzmu u obzir primjenu priznatih sistema menadžmenta kao što je EMAS ili ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (napomena: takve sisteme menadžmenta nije neophodno uvoditi).

Grupa proizvoda " supstrati" obuhvata materijal u kome se gaje biljke, izuzev zemljišta "in situ".

Da bi se supstratu dodelio Eko znak, proizvod mora spadati u grupu proizvoda "supstrati", i mora biti u skladu sa ekološkim kriterijumima koji su utvrđeni u ovom prilogu.

Performanse u vezi sa životnom sredinom za grupu proizvoda "supstrati" ocenjuju se prema posebnim ekološkim kriterijumima navedenim u ovom prilogu.

Grupi proizvoda " supstrati" dodeljena je šifra "029".

Kriterijum 1 - Sastojci

Dozvoljena je upotreba sledećih sastojaka:

1.1 Organski sastojci

Proizvod se uzima u razmatranje za dodelu Eko znaka samo ako ne sadrži treset i ako su njegove organske materije dobijene preradom i/ili ponovnom upotrebom otpada.

Podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) mora nadležnom organu da dostavi detaljan sastav proizvoda i izjavu o usklađenosti sa prethodno navedenim zahtevom.

1.2 Mulj

Proizvodi ne smeju sadržati mulj iz kanalizacije. Mulj (koji nije iz kanalizacije) dozvoljen je samo ako zadovoljava sledeće kriterijume:

Mulj se određuje kao jedan od sledećih otpada u skladu sa odgovarajućim Katalogom otpada:

02 03 05

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja mulj pri pripremi i preradi voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duvana; pri proizvodnji konzervisane hrane; pri proizvodnji kvasca i ekstrakta kvasca i pri pripremi i fermentaciji melase.

02 04 03

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, pri preradi šećera

02 05 02

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, u industriji mlečnih proizvoda.

02 06 03

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, u industriji peciva i konditorskoj industriji

02 07 05   

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja, iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa).

Mulj iz svakog pojedinačnog izvora se mora razdvojiti, što znači da nije došlo do mešanja s otpadnim vodama ili muljem nastalim van određenog proizvodnog procesa.

Maksimalne koncentracije teških metala u otpadu pre prerade (mg/kg mase suve materije) moraju ispunjavati zahteve iz kriterijuma 2.

Mulj mora zadovoljavati i sve druge kriterijume za ekološki znak koji su navedeni u ovom Prilogu, i u tom se slučaju se smatra da je on dovoljno stabilizovan i prečišćen.

Podnosilac zahteva mora nadležnom organu dostaviti detaljan sastav proizvoda i izjavu o usklađenosti sa navedenim zahtevima.

1.3 Minerali

Minerali se ne smeju vaditi iz:

- zaštićenih područja u skladu sa odgovarajućim propisima kojima se definiše očuvanje prirodnih staništa, divlje flore i faune,

- mreže područja Natura 2000, koja se sastoji od specijalnih zaštićenih područja u skladu sa odgovarajućim propisima EU kao što su: 79/409/EEZ, 92/43/EEZ, ili odgovarajućih područja koja potpadaju pod odgovarajuće odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti.

Podnosilac zahteva mora nadležnom organu dostaviti izjavu o usklađenosti sa ovim zahtevom, koju je izdao odgovarajući nadležni organ.

Kriterijum 2 - Ograničenja u sadržaju opasnih materija

Među sastojcima organskog supstrata, sadržaj sledećih elemenata mora biti manji od navedenih vrednosti, mereno kao masa suve materije:

Element

mg/kg (suve materije)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*)

2

Se (*)

1,5

As (*)

10

F (*)

200

(*) Napomena: Podaci o prisutnosti ovih elemenata potrebni su samo za proizvode koji sadrže materijale iz industrijskih procesa.

Napomena: Ove granične vrednosti važe samo ako nacionalni propisi nisu strožiji.

Podnosilac zahteva mora nadležnom organu dostaviti odgovarajuće izveštaje o ispitivanju i izjavu o usklađenosti sa ovim zahtevom.

Kriterijum 3 - Performanse proizvoda

Proizvodi ne smeju negativno uticati na klijanje i kasniji rast biljke.

Podnosilac zahteva mora nadležnom organu dostaviti izjavu o usklađenosti sa ovim zahtevima, zajedno s odgovarajućim izveštajima o ispitivanju.

Kriterijum 4 - Zdravlje i bezbednost

Proizvodi ne smeju prelaziti maksimalne nivoe primarnih patogena kako sledi:

- Salmonela: odsutna u 25 g,

- Jajašca helminta: odsutna u 1,5 g (1),

- E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: najverovatniji broj) (2)

Podnosilac zahteva mora nadležnom organu dostaviti odgovarajuće izveštaje o ispitivanju i dokumentaciju, kao i izjavu o usklađenosti sa ovim zahtevima.

Kriterijum 5 - Seme koje može proklijati/propagule

U finalnom proizvodu sadržaj semena korova i vegetativnih reproduktivnih delova agresivnih korova ne sme biti veći od dve jedinice po litru.

Podnosilac zahteva mora nadležnom organu dostaviti izjavu o usklađenosti sa ovim zahtevima, zajedno sa odgovarajućim izveštajima o ispitivanju i/ili odgovarajućom dokumentacijom.

_________
1 Za one proizvode čiji organski udeo nije dobijen isključivo iz otpada travnjaka, bašte ili parkova.
2 Za one proizvode čiji je organski udeo dobijen isključivo iz otpada travnjaka, bašte ili parkova.

Kriterijum 6 - Ostali kriterijumi

a) Električna provodljivost proizvoda ne sme da prekorači 1,5 dS/m.

b) Odnosi se isključivo na mineralne supstrate:

Za sva značajna specijalizovana tržišta (npr. u slučajevima kada godišnja prodaja podnosioca zahteva na specijalizovanom tržištu bilo koje zemlje prevazilazi 30 000 m3), podnosilac zahteva mora u potpunosti da obaveštava korisnika o mogućnostima uklanjanja i prerade supstrata nakon upotrebe. Ove informacije moraju da se dostave zajedno s pratećim osnovnim podacima.

Podnosilac zahteva mora da obaveštava nadležni organ o ponuđenoj mogućnosti (ponuđenim mogućnostima) i o svom delovanju u smislu nuđenja te (tih) mogućnosti, a posebno:

- opis sakupljanja, prerade i odredišta. Plastiku je u svakom trenutku potrebno odvojiti od mineralnih/organskih materija i prerađivati posebno,

- godišnji pregled količine sakupljenog (ulaz) i prerađenog supstrata (prema odredištu).

Podnosilac zahteva mora da dokaže da se nakon upotrebe supstrata reciklira najmanje 50% otpada.

Kriterijum 7 - Informacije koje se daju uz proizvod

Opšte informacije

Proizvod mora biti propraćen sledećim informacijama, bilo da su one napisane na ambalaži ili na priloženim informativnim listama:

a) naziv i adresa tela odgovornog za stavljanje proizvoda na tržište;

b) oznaka koja daje informacije o tipu proizvoda, uključujući reči "SUPSTRAT";

v) identifikaciona oznaka serije/šarže;

g) količina (izražena kao masa ili zapremina);

d) osnovni materijal (čiji je udeo veći od 5% zapreminski) od kojih je proizvod proizveden.

Ako je primenljivo, uz proizvod se moraju dati sledeće informacije o upotrebi proizvoda, bilo da su one napisane na ambalaži ili na pratećim informativnim listama:

a) preporučeni uslovi skladištenja i preporučeni rok upotrebe;

b) smernice za bezbedno rukovanje i upotrebu;

v) opis svrhe za koju je proizvod namenjen i eventualna ograničenja upotrebe;

g) izjava o pogodnosti proizvoda za određene grupe biljaka (npr. biljke koje dobro uspevaju na krečnjačkom zemljištu ili biljke koje ne uspevaju na krečnjačkom zemljištu);

d) pH i odnos ugljenika prema azotu (C/N);

đ) izjava o stabilnosti organske materije (stabilna ili vrlo stabilna) prema nacionalnom ili međunarodnom standardu;

e) izjava o preporučenim metodama upotrebe;

ž) za amatersku primenu: preporučene količine primene izražene u kilogramima ili litrima proizvoda po jedinici površine (m2) godišnje.

Neke informacije mogu da se izostave samo ako podnosilac zahteva za to pruži zadovoljavajuće opravdanje.

Napomena: Ove informacije se dostavljaju, osim u slučaju kada nacionalno zakonodavstvo zahteva drukčije.

Parametar

Metoda ispitivanja

Količina

SRPS EN 12580

pH

SRPS EN 13037

Električna provodljivost

SRPS EN 13038

Odnos ugljenika i azota (C/N)

C/N (*)

Teški metali (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

SRPS EN 13650

Hg

SRPS ISO 16772

Salmonela

SRPS ISO 6579

Jajašca helminta

prXP X 33-017

E. Coli

SRPS ISO 11866-3

(*) Ugljenik = organska supstanca (SRPS EN 13039) × 0,58

Kriterijum 8 - Informacije koje se nalaze na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "promoviše reciklažu materijala",

2) "promoviše upotrebu materijala proizvedenih ekološki održivim postupcima, čime se smanjuje uništavanje životne sredine".

Prilog 21

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA TOPLOTNE PUMPE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za sredstva za toplotne pumpe imaju za cilj da:

1) ograniče uticaj koji proizvodnja, upotreba i kraj životnog veka toplotne pumpe imaju na životnu sredinu;

2) doprinesu efikasnosti grejanja i/ili grejanja/hlađenja zgrada;

3) smanje uticaj koje grejanje i/ili grejanje/hlađenje zgrada ima na životnu sredinu;

4) smanje ili spreče rizik za životnu sredinu i zdravlje ljudi povezan sa upotrebom opasnih materija;

5) omoguće da se kupcima i instalaterima toplotnih pumpi pružaju tačne informacije o toplotnim pumpama i njihovom efikasnom radu.

Kriterijumi su utvrđeni na nivoima koji promovišu označavanje toplotnih pumpi koje obezbeđuje smanjen negativan uticaj na životnu sredinu.

Za procenu i proveru toplotnih pumpi podnosilac zahteva može svrstati toplotne pumpe u grupe prema "osnovnim modelima". Osnovni modeli definisani su jedinicama koje se bitno ne razlikuju u smislu termičke efikasnosti i funkcije i slične su ili uporedive u pogledu osnovnih komponenata, posebno ventilatora, kalema, kompresora i motora.

Posebni zahtevi u pogledu procene i provere navedeni su neposredno ispod svakog kriterijuma.

Nadležni organi bi trebalo da uzmu u obzir uspostavljene sisteme menadžmenta životnom sredinom, kao što su EMAS ili SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 kada procenjuju zahteve i prate usklađenost sa odgovarajućim kriterijumima. Napomena: Primena ovih sistema menadžmenta nije obavezna.

Osim toga, laboratorijskim ispitivanjem buke i efikasnosti treba ispuniti opšte zahteve u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025. Laboratorije moraju biti nezavisne i akreditovane za ispitivanje prema relevantnim metodama ispitivanja. Mogu se prihvatiti druge laboratorije ako nema saznanja o akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje u Republici Srbiji. U takvim slučajevima to mora biti laboratorija koja je nezavisna i stručna.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako nadležni organ koji ocenjuje zahtev prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju i mogu sprovesti nezavisne provere.

Grupa proizvoda "toplotne pumpe" obuhvata toplotne pumpe koje energiju prisutnu u vazduhu, zemljištu ili vodi mogu sakupiti u korisnu toplotu koja se isporučuje za grejanje prostorija ili za pomoćni postupak hlađenja prostorija. "Toplotna pumpa" je uređaj ili sklop uređaja koji distributeru, trgovcu na malo ili instalateru isporučuje proizvođač ili uvoznik. Ta isporuka može i ne mora obuhvatati isporuku cirkularnih pumpi na izlazu ili ulazu, međutim za proračun vrednosti koeficijenta efikasnosti (COP) cirkulacionih pumpi uvek se uzima u obzir potrošnja energije prema metodologiji standarda SRPS EN 14511 (ako proizvođač ne može da dostavi podatke, uzima se zadata vrednost). Za apsorpcione gasne toplotne pumpe koristi se metodologija u skladu sa standardom SRPS EN 12309-2.

Koeficijent efikasnosti (COP) predstavlja odnos isporučene toplotne snage i utroška električne energije ili gasa za određeni izvor i izlaznu temperaturu, dok odnos energetske efikasnosti (EER) jeste odnos isporučene rashladne snage i utroška električne energije ili gasa za određeni izvor i izlaznu temperaturu.

Odnos primarne energije (PER) određen je kao: COP × 0,40 (ili COP/2,5) za električne toplotne pumpe i kao COP × 0,91 (ili COP/1,1) za gasne ili apsorpcione gasne toplotne pumpe, gde je 0,40 trenutna prosečna efikasnost proizvodnje električne energije u Evropi uključujući gubitke u mreži, a 0,91 je trenutna prosečna efikasnost gasa u Evropi uključujući gubitke u distribuciji.

Sezonski koeficijent efikasnosti (SCOP) predstavlja prosečan koeficijent efikasnosti u toku sezone grejanja za sistem toplotne pumpe na određenoj lokaciji, a sezonski odnos energetske efikasnosti (SEER) je prosečan odnos energetske efikasnosti u toku sezone hlađenja za sistem toplotne pumpe na određenoj lokaciji.

Takođe, potencijal globalnog zagrevanja predstavlja potencijal klimatskog zagrevanja fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte u odnosu na taj potencijal ugljen dioksida (CO2), a potencijal globalnog zagrevanja (GWP) se izračunava na osnovu stogodišnjeg potencijala zagrevanja jednog kilograma gasa u odnosu na jedan kilogram CO2.

Grupa proizvoda obuhvata samo električne, gasne ili apsorpcione gasne toplotne pumpe maksimalnog kapaciteta za grejanje od 100 kW.

Grupa proizvoda " toplotne pumpe" ne obuhvata sledeće:

1) toplotne pumpe namenjene isključivo za dobijanje tople sanitarne vode;

2) toplotne pumpe namenjene isključivo za ekstrakciju toplote iz zgrade i izbacivanje u vazduh, zemljište ili vodu, čime hlade prostor;

3) toplotne pumpe koje obezbeđuju toplotu za centralni sistem grejanja na bazi vode.

Da bi joj se dodelio Eko znak prema ovom pravilniku, toplotna pumpa mora pripadati grupi proizvoda " toplotne pumpe" i mora zadovoljavati svaki od kriterijuma datih u ovom prilogu.

Grupi proizvoda " toplotne pumpe" dodeljuje se broj "03"

Kriterijum 1 - Efikasnost u režimu grejanja (COP)

Efikasnost jedinice toplotne pumpe mora biti veća od sledećih minimalnih zahteva u pogledu koeficijenta efikasnosti (COP) i odnosa primarne energije (PER).

Vrsta toplotne
pumpe:
izvor toplote/
utrošak toplote

Spoljna jedinica (°C)

Unutrašnja jedinica (°C)

Min.COP

Min.COP

Min. PER

Električna toplotna pumpa

Gasna toplotna pumpa

vazduh/vazduh

Suvi termometar na ulazu: 2
Mokri termometar na ulazu: 1

Suvi termometar na ulazu: 20
Mokri termometar na ulazu: 15 maks.

2,90

1,27

1,16

vazduh/voda

Suvi termometar na ulazu: 2
Mokri termometar na ulazu: 1

Ulazna temperatura: 30
Izlazna temperatura: 35

3,10

1,36

1,24

Ulazna temperatura: 40
Izlazna temperatura: 45

2,60

1,14

1,04

slana voda/vazduh

Ulazna temp.: 0
Izlazna temp.: - 3

Suvi termometar na ulazu: 20
Mokri termometar na ulazu: 15 maks.

3,40

1,49

1,36

slana voda/ voda

Ulazna temp.: 0
Izlazna temp.: - 3

Ulazna temperatura: 30
Izlazna temperatura: 35

4,30

1,89

1,72

Ulazna temperatura: 40
Izlazna temperatura: 45

3,50

1,54

1,40

voda/voda

Ulazna temp.: 10
Izlazna temp.: 7

Ulazna temperatura: 30
Izlazna temperatura: 35

5,10

2,24

2,04

Ulazna temperatura: 40
Izlazna temperatura: 45

4,20

1,85

1,68

voda/vazduh

Ulazna temp.: 15
Izlazna temp.: 12

Suvi termometar na ulazu: 20
Mokri termometar na ulazu: 15 maks

4,70

2,07

1,88

(izvor kruga vode)
Ulazna temp.: 20
Izlazna temp.: 17

Suvi termometar na ulazu: 20
Mokri termometar na ulazu: 15 maks.

4,40

1,93

1,76

Procena i provera: Ispitivanja se sprovode u skladu sa standardom SRPS EN 14511.

Ispitivanje se sprovodi pod punim kapacitetom predmetne toplotne pumpe pod uslovima navedenim u tabeli. Izmerene vrednosti verifikuje nezavisna laboratorija akreditovana za navedeno ispitivanje. Za toplotne pumpe sertifikovane u programu sertifikacije Eurovent ili DACH ili nekom drugom programu koji je nadležni organ odobrio ne treba dodatno ispitivati vrednosti u nezavisnim laboratorijama. Uz zahtev za procenu i proveru treba dostaviti izveštaj ispitivanja.

Kriterijum 2 - Efikasnost u režimu hlađenja (EER)

Ako je toplotna pumpa reverzibilna i može da hladi, tada efikasnost jedinice toplotne pumpe mora biti veća od sledećih minimalnih zahteva u pogledu odnosa energetske efikasnosti (EER) u režimu hlađenja.

Vrsta toplotne pumpe:

Spoljna jedinica (°C)

Unutrašnja jedinica (°C)

Min.COP

Min.COP

Min. PER

Električna toplotna pumpa

Gasna toplotna pumpa

vazduh/vazduh

Suvi termometar na ulazu: 35
Mokri termometar na ulazu: 24

Suvi termometar na ulazu: 27
Mokri termometar na ulazu: 19

3,20

1,41

1,3

vazduh/voda

Suvi termometar na ulazu: 35
Mokri termometar na ulazu: -

Ulazna temperatura: 23
Izlazna temperatura: 18

2,20

0,97

0,9

Ulazna temperatura: 12
Izlazna temperatura: 7

2,20

0,97

0,9

slana voda/vazduh

Ulazna temp.: 30
Izlazna temp.: 35

Suvi termometar na ulazu: 27
Mokri termometar na ulazu: 19 maks

3,30

1,45

1,3

slana voda/voda

Ulazna temp.: 30
Izlazna temp.: 35

Ulazna temperatura: 23
Izlazna temperatura: 18

3,00

1,32

1,2

Ulazna temperatura: 12
Izlazna temperatura: 7

3,00

1,32

1,2

voda/voda

Ulazna temp.: 30
Izlazna temp.: 35

Ulazna temperatura: 23
Izlazna temperatura: 18

3,20

1,41

1,3

Ulazna temperatura: 12
Izlazna temperatura: 7

3,20

1,41

1,3

voda/vazduh

Ulazna temp.: 30
Izlazna temp.: 35

Suvi termometar na ulazu: 27
Mokri termometar na ulazu: 19

4,40

1,93

1,8

Procena i provera: Ispitivanje se sprovodi u skladu sa standardom SRPS EN 14511; za apsorpcijske gasne toplotne pumpe u skladu sa standardom SRPS EN 12309-2.

Ispitivanje se sprovodi pod punim kapacitetom predmetne toplotne pumpe pod uslovima navedenim u tabeli. Izmerene vrednosti verifikuje nezavisna laboratorija akreditovana za navedeno ispitivanje. Za toplotne pumpe sertifikovane u programu sertifikacije Eurovent ili DACH ili nekom drugom programu koji je nadležni organ odobrio ne treba dodatno da se ispituje vrednosti u nezavisnim laboratorijama. Uz zahtev za procenu i proveru treba dostaviti izveštaj ispitivanja.

Kriterijum 3 - Rashladno sredstvo

Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) rashladnog sredstva ne sme prelaziti vrednost GWP > 2000 u razdoblju od 100 godina. Ako rashladno sredstvo ima potencijal GWP ispod 150, minimalni zahtevi u pogledu koeficijenta efikasnosti (COP) i odnosa primarne energije (PER) u režimu grejanja i odnos energetske efikasnosti (EER) u režimu hlađenja, kako su utvrđeni u kriterijumu 1. i 2. ovog Priloga, moraju biti niži za 15%.

Vrednosti potencijala GWP koje se uzimaju u obzir jesu vrednosti navedene u odgovarajućem prilogu Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova.

Procena i provera: U zahtevu se obvezno navodi(e) naziv(e) jednog ili više rashladnih sredstava upotrebljenih u proizvodu kao i njihove vrednosti GWP. Vrednosti GWP rashladnih sredstava izračunavaju se kao 100-godišnji potencijal zagrevanja jednog kilograma gasa u odnosu na jedan kilogram CO2.

Za izračunavanje potencijala globalnog zagrevanja za fluorovana rashladna sredstva, primenjuju se vrednosti objavljene u trećoj proceni Međunarodnog panela o klimatskim promenama (IPCC), vrednosti GWP za 100-godišnje razdoblje prema IPCC-u iz 2001. godine;

Za izračunavanje potencijala globalnog zagrevanja za nefluorovane gasove, primenjuju se vrednosti objavljene u prvoj proceni Međunarodnog panela o klimatskim promenama (IPCC), za 100-godišnje razdoblje.

Vrednosti GWP za smeše rashladnih sredstava zasnivaju se na formuli navedenoj u odgovarajućem prilogu Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova.

Kriterijum 4 - Sekundarno rashladno sredstvo

Napomena: nije primenljivo na sve tipove toplotnih pumpi u ovoj grupi proizvoda.

Sekundarno rashladno sredstvo, slana voda ni aditivi ne smeju biti materije klasifikovane kao opasne za životnu sredinu ili supstance koje predstavljaju opasnost za zdravlje prema propisima kojima se definiše klasifikacija hemikalija.

Procena i provera: U zahtevu se obavezno navodi(e) naziv(e) rashladnih sredstava.

Kriterijum 5 - Buka

Jačina zvuka, odnosno nivo jačine zvuka ispituje se i navodi u dB(A) na informativnom letku.

Procena i provera: Ispitivanje se sprovodi u skladu sa standardom SRPS EN 12102. Izveštaj o ispitivanju dostavlja se na zahtev.

Kriterijum 6 - Teški metali i zaštitna sredstva protiv gorenja

Kadmijum, olovo, živa, hrom 6+ ili zaštitna sredstva protiv gorenja, koja sadrže poli-bromovane bifenile (PBB) ili poli-bromovane difenil etere (PBDE) ne smeju se koristiti u toplotnim pumpama ili u sistemu toplotnih pumpi, s tim da se uzimaju u obzir odgovarajuće tolerancije (navedene u odgovarajućim propisima koji se odnose na sadržaj opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi).

Procena i provera: Sertifikat potpisan od strane proizvođača toplotne pumpe.

Kriterijum 7 - Obuka instalatera

Podnosilac zahteva obezbeđuje odgovarajuću obuku za instalatere. Ta obuka obuhvata dobijanje informacija relevantnih za dimenzioniranje i ugradnju toplotnih pumpi i popunjavanje informativnog letka za kupce.

Procena i provera: Uz zahtev se dostavlja izjava u kojoj je naveden opis dostupne obuke i mesto održavanja.

Kriterijum 8 - Dokumentacija

Podnosilac zahteva dostavlja sveobuhvatnu knjigu uputstava za ugradnju, održavanje i knjigu uputstva za rad toplotne pumpe.

Procena i provera: Uz toplotnu pumpu dostavlja se knjiga uputstva za ugradnju, održavanje i rad koji zadovoljavaju zahteve standarda SRPS EN 378-2.

Kriterijum 9 - Dostupnost rezervnih delova

Podnosilac zahteva dužan je da obezbedi dostupnost rezervnih delova u periodu od 10 godina od dana prodaje.

Procena i provera: Uz zahtev se dostavlja izjava da će rezervni delovi biti dostupni 10 godina i objašnjenje na koji će se način ta dostupnost garantovati.

Kriterijum 10 - Informativni letak

Podnosilac zahteva mora da obezbedi da prazan "informativni letak za kupce" bude na raspolaganju na prodajnom mestu kako bi se za kupce osigurali odgovarajući saveti o toplotnoj pumpi. Instalaterima mora biti dostupan i "popunjen informativni letak za instalatere".

Podnosilac zahteva daje odgovarajući alat, kompjuterske programe i smernice kako bi stručni instalateri mogli izračunati radne parametre sistema toplotne pumpe, kao što su faktor sezonske efikasnosti, sezonski odnos energetske efikasnosti, primarni energetski odnos i godišnje emisije ugljen dioksida. Osim toga instalater mora biti u stanju da popuni informativni letak za kupce pre kupovine opreme.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora dostaviti popunjen "informativni letak za instalatere" i opisati na koji način planira da obezbedi da takav letak bude dostupan instalaterima. Isto tako mora opisati na koji način planira da osigura da na prodajnim mestima svojih proizvoda kupcima bude dostupan informativni letak za kupce.

Kriterijum 11 - Informacije koje se pojavljuju na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

"Prilikom poređenja sa drugim toplotnim pumpama, ovaj proizvod:

1) je energetski efikasniji,

2) ima manji uticaj na globalno zagrevanje".

Smernice za kupovinu toplotne pumpe sa Eko znakom
- Informativni letak za kupce -
Upozorenje! Pročitati pre kupovine

Efikasan rad ove toplotne pumpe garantovan je samo ako sistem tačno odgovara potrebama zgrade za grejanje ili hlađenje i klimatskog područja u kom je ugrađen!
Uvek potražite savet stručnog instalatera i zatražite da vam ovaj informativni letak popuni pre kupovine!
Eko znak Republike Srbije dodeljuje se onim modelima toplotnih pumpi koji su energetski efikasniji i smanjuju uticaj tih pumpi na životnu sredinu.

Ovaj letak treba da popuni kvalifikovani instalater kako bi vam dao informacije i preporuke o sistemu toplotne pumpe koji najviše odgovara vašem stambenom prostoru. Na taj način ćete moći iskoristiti veoma visoku efikasnost toplotnih pumpi koje koriste toplotu sakupljenu u vazduhu, zemljištu ili vodi.

Neki sistemi su reverzibilni pa mogu služiti za hlađenje na način da crpe toplotu i ubacuju je neposredno u okolinu. Neki sistemi mogu obezbediti i sanitarnu toplu vodu.

Ima toplotnih pumpi koje se mogu koristiti kod većine distributivnih sistema uključujući radijatore, grejanje toplim vazduhom i podno grejanje; uz odgovarajuće mere opreza navedene u daljem tekstu moguće ih je prilagoditi većini postojećih sistema grejanja.

Smanjenje gubitka toplote i solarni prinos zgrada

Ako je vaš stambeni prostor stariji od 10 godina, pre nego što izaberete toplotnu pumpu, možda će biti isplativije prvo popraviti postojeću izolaciju čime ćete smanjiti gubitak toplote za grejanje svoje zgrade ili prinos toplote ako zgradu želite rashlađivati (npr. zaista je efikasnije ugraditi manju toplotnu pumpu u dobro izolovanu zgradu). Ako prihvatite preporuke instalatera za poboljšanje izolacije, veličina toplotne pumpe koju kupujete mora biti s tim u skladu.

Informacije i preporuke za montiranje toplotne pumpe u Vašem domu

Ime korisnika ____________________________________________________________________________
Adresa _________________________________________________________________________________

Tip zgrade: samostojeća/dvojni objekat/u nizu/stan
Godina izgradnje (približno):

1. Opis postojećeg sistema grejanja/zgrade

Vrsta goriva

Lož ulje/zemni gas/električna energija iz mreže/ugalj/plinske boce/ostalo

Postojeći sistem distribucije

Radijatori/grejanje toplim vazduhom/podno grejanje/ostalo

Minimalna projektovana temperatura za grejanje postojećeg sistema (°C)

 

Godišnja potreba grejanja zgrade u postojećem stanju (kW)
Godišnja potreba hlađenja zgrade u postojećem stanju (kW)

 

Maksimalna projektovana temperatura za hlađenje postojećeg sistema (°C)

 

Potencijalni solarni prinos zgrade u postojećem sistemu (kW)

 

 

2. Preporuke za poboljšanje izolacije zgrade

Mere za smanjenje gubitka toplote

 

Smanjeni gubitak toplote (kW)

 

Mere za smanjenje solarnog prinosa

 

Smanjeni solarni prinos (kW)

 

3. Preporučeni sistem toplotne pumpe

Na bazi informacija proizvođača i u zavisnosti od vrste i lokacije vanjeg stambenog prostora, daju se sledeće preporuke za novi sistem grejanja ili grejanja/hlađenja:

Primarno grejanje

Proizvođač toplotne pumpe

 

Model

 

Izvor toplote

zemlja/voda/vazduh

Sredstvo distribucije

Radijatori/grejanje toplim vazduhom/podno grejanje/ostalo

Vrsta i vrednost GWP rashladnog sredstva

Prirodno/veštački

Grejni kapacitet (kW)

 

Isporučena toplotna snaga/utrošak električne energije

 

Sezonska efikasnost tokom godine

 

Da li postoji mogućnost snabdevanja domaćinstva toplom vodom?

Da/Ne

Pomoćno grejanje
Vrsta
Grejni kapacitet (kW)

 

Hlađenje (ako je potrebno)
Rashladni kapacitet (kW)
Isporučena rashladna snaga/utrošak električne energije

 

Godišnje potrebe za električnom energijom i emisije CO2
Godišnja potrošnja energije (kWh)
Emisije ugljen dioksida (ekvival.) (kg CO2)
Primenjeni faktor konverzije:

 

Potpis instalatera: ________________________________________________________________________
Kvalifikacije/obuka: _______________________________________________________________________
Preduzeće: _____________________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________________________

Smernice za ugradnju toplotne pumpe sa Eko znakom
- Informativni letak za instalatere -
Upozorenje! Pročitati pre kupovine

Za efikasan rad ove toplotne pumpe potreban je stručan instalater koji će projektovati sistem grejanja koji odgovara potrebama grejanja ili hlađenja zgrade i klimatskog područja i ugraditi sistem u skladu sa uputstvima proizvođača.
Eko znak Republike Srbije dodeljuje se onim modelima toplotnih pumpi koji su energetski efikasniji i smanjuju uticaj tih pumpi na životnu sredinu.

Toplotne pumpe su visokoefikasne jer troše energiju samo da bi sakupljale toplotu prisutnu u zemljištu, vodi ili vazduhu. Neki modeli mogu raditi u reverzibilnom režimu na način da hlade izbacujući toplotu iz stambenog prostora.

Informacije sadržane u ovom letku omogućuju vam da prednosti jedinice toplotne pumpe prenesete na sistem sakupljanja i distribucije i za kupca popunite letak u kome ćete obrazložiti svoj izbor.

1) Minimalne informacije koje dostavlja proizvođač

proizvođač
model
sabirnik toplote
sredstvo za distribuciju toplote
grejni kapacitet (kW)
rashladni kapacitet (kW)
obezbeđenje tople vode
vrsta rashladnog sredstva
nivo buke (dBA)
dostupnost rezervnih delova nakon datuma prodaje (godine)
koeficijent efikasnosti (grejanje)
navesti ulazne i izlazne temperature (°C)
odnos energetske efikasnosti (hlađenje)
navesti ulazne i izlazne temperature (°C)

 

Za prilagođavanje postojećih sistema grejanja, toplotnu pumpu treba izabrati na način da odgovara postojećem sistemu distribucije koji može biti: topao vazduh koji struji, radijatori s toplom vodom ili podno grejanje. Budući da izlazna temperatura pumpe može biti niža od temperature kotla koji ona zamenjuje, bitno je predvideti na koji način smanjiti gubitke toplote ili solarne prinose kako bi se mogao zadržati jednako dimenzioniran sistem distribucije.

Koeficijent efikasnosti (COP) je odnos isporučene toplotne snage i utroška električne energije za određeni izvor i izlaznu temperaturu.

Odnos energetske efikasnosti (EER) je odnos isporučene rashladne snage i utroška električne energije za određeni izvor i izlaznu temperaturu.

Sezonski koeficijent efikasnosti (SCOP) je prosečan koeficijent efikasnosti u toku sezone grejanja za sistem toplotne pumpe na određenoj lokaciji.

Sezonski odnos energetske efikasnosti (SEER) je prosečan odnos energetske efikasnosti u toku sezone hlađenja za sistem toplotne pumpe na određenoj lokaciji.

Odnos primarne energije (PER) određen je kao: COP × 0,40 (ili COP/2,5) za toplotne pumpe sa električnim kompresorima i kao COP × 0,91 (ili COP/1,1) za toplotne pumpe sa gasnim kompresorima, gde je 0,40 važeće prosečna efikasnost proizvodnje električne energije u Evropi uključujući gubitke u mreži, a 0,91 je važeća prosečna efikasnost gasa u Evropi uključujući gubitke u distribuciji.

Proizvođač je dužan da obezbedi programe, alat i smernice kako bi vam pomogao da napravite tražene proračune. Klimatski podaci moraju odgovarati geografskoj lokaciji zgrade.

1) Smanjenje gubitka toplote i solarnog prinosa zgrada

Ako je stambeni prostor stariji od 10 godina, verovatno će biti isplativije gubitak toplote smanjiti boljom termičkom izolacijom, a solarni prinos ograničavanjem direktne izloženosti zracima sunca tokom leta. Ako kupac prihvati vaše preporuke, sistem treba dimenzionirati za smanjeni gubitak toplote i solarni prinos.

2) Gubitak toplote i dimenzioniranje sistema grejanja

Gubitak toplote zgrade izračunava se u skladu s nacionalnom praksom ili pomoću odgovarajućeg validiranog kompjuterskog programa koji se zasniva na standardu SRPS EN 832, Toplotne performanse zgrada - Proračun potrebne energije za grejanje - Stambene zgrade. Tako dobijeni gubitak toplote treba zatim uporediti sa aktuelnim vrednostima predviđenim u građevinskim propisima. Za postojeće zgrade uglavnom je isplativije nivo izolacije približiti propisanim aktuelnim vrednostima pre nego kupovinom toplotne pumpe, uzimajući u obzir izbegnute toplotne gubitke.

Faktor sezonske efikasnosti i potrošnja energije za grejanje

U proračunu treba uzeti u obzir:

1) klimu (temperaturu spoljnog vazduha),

2) projektovanu spoljnu temperaturu,

3) varijaciju temperature tla tokom godine (za toplotne pumpe s vertikalnim ili horizontalnim kolektorima kod kojih je izvor toplote zemljište),

4) željenu unutrašnju temperaturu,

5) nivo temperature sistema toplovodnog grejanja,

6) godišnju potrebu energije za grejanje prostora,

7) godišnju potrebu energije za toplu vodu za domaćinstva (ako je primenjivo).

Odnos primarne energije (PER) i godišnje emisije CO2:

U proračunu treba uzeti u obzir prosečnu efikasnost proizvodnje električne energije/gasa kao i gubitke u električnoj mreži/distribuciji gasa. Emisije CO2 i smanjenja tih emisija treba izračunati na osnovu potrošnje primarne energije.

Solarni prinos i dimenzioniranje sistema hlađenja:

Ako se sistem može koristiti i za hlađenje, solarni prinos zgrade izračunava se u skladu sa nacionalnom praksom ili pomoću validiranog kompjuterskog programa. Taj prinos zatim treba uporediti sa vrednostima iz važećih građevinskih propisa. Za postojeće zgrade uglavnom je isplativije nivo izolacije približiti propisanim aktuelnim vrednostima pre nego kupovinom toplotne pumpe, uzimajući u obzir smanjeni solarni prinos.

Sezonska energetska efikasnost i potrošnja energije za hlađenje:

U proračunu treba uzeti u obzir:

1) klimu (temperaturu spoljnog vazduha),

2) projektiranu spoljnu temperaturu,

3) varijaciju temperature tla tokom godine (za toplotne pumpe, bilo s vertikalnim ili horizontalnim kolektorima, koje kao izvor toplote uzimaju zemljište),

4) željenu unutrašnju temperaturu,

5) nivo temperature sistema toplovodnog grejanja,

6) godišnju potrebu energije za hlađenje prostora.

Odnos primarne energije (RER) i godišnje emisije CO2:

U proračunu treba uzeti u obzir prosečnu efikasnost proizvodnje električne energije/gasa kao i gubitke u električnoj mreži/distribuciji gasa. Emisije CO2 i smanjenja tih emisija treba izračunati na osnovu potrošnje primarne energije.

Obuka instalatera i bušača:

Proizvođači moraju da organizuju kurseve obuke kako bi instalaterima pomogli kod korišćenja njihove opreme ili moraju sarađivati sa lokalnim ustanovama za obrazovanje i obuku i te informacije pružati u okviru njihovih kurseva obuke.

Za toplotne pumpe kod kojih se kao izvor toplote koristi zemljište pa je potrebno vertikalno bušenje, treba obezbediti odgovarajuće obuke za bušače.

 

Prilog 22

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA TEKSTILNE PODNE OBLOGE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za sredstva za tekstilne podne obloge imaju za cilj da promovišu:

1) smanjenje uticaja na staništa i resursa u vezi sa njima,

2) smanjenje potrošnje energije,

3) smanjenje ispuštanja toksičnih ili drugih zagađujućih supstanci u životnu sredinu,

4) smanjenje upotrebe opasnih supstanci u materijalima i gotovim proizvodima,

5) bezbednost i odsustvo rizika po zdravlje u životnoj sredini,

6) informacije koje omogućavaju da potrošač upotrebljava proizvod na efikasan način kojim se smanjuje ukupan uticaj na životnu sredinu.

Kriterijumi dati u ovom prilogu su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje obloga koje su proizvedene uz manji uticaj po životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Evropska industrija tekstilnih podnih obloga određuje svoje stručno stanovište preko odgovarauće komisije za standarde CEN/TC 134.

Funkcionalna jedinica u odnosu na koju se posmatraju ulazni i izlazni podaci je 1 m2 gotovog proizvoda.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Tekstilne podne obloge definišu se kao podne obloge, uglavnom izrađene od tkanog, pletenog ili taftovanog tekstila, koje se najčešće postavljaju pomoću kopče ili vezivnice, ili adhezivnim sredstvima. U ovu grupu proizvoda nisu uključeni nepričvršćeni otirači i ćilimi. Takođe, nne odnosi se na zidne obloge ili obloge koje su namenjene spoljašnjoj upotrebi.

Data grupa proizvoda uključuje grupu tepiha, koji se definišu kao "podne obloge, uglavnom izrađene od tkanog, pletenog ili taftovanog tekstila, koje se najčešće postavljaju pomoću kopče ili vezivnice, ili adhezivnim sredstvima."

Ova grupa proizvoda ne uključuje tekstile koji su obrađeni biocidnim proizvodima, osim kada je aktivna supstanca u datim biocidnim proizvodima uključena u Listu IA, u skladu sa propisima kojima je definisano upravljanje biocidnim proizvodima i kada je njena primena odobrena za konkretnu namenu.

Definicija grupe proizvoda tekstilnih podnih obloga odgovara standardu SRPS ISO 2424.

Kako bi se dodelio Eko znak proizvodima koji spadaju u grupu proizvoda tekstilne podne obloge, tekstilna podna obloga mora biti u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovom Prilogu.

Grupi proizvoda "tekstilne podne obloge" dodeljuje se šifra "034".

Kriterijum 1 - Sirovine

Opšti zahtevi za materijale

Materijali koji se koriste u proizvodnji proizvoda ne smeju sadržati nikakve supstance ili preparate, kojima je dodeljena ili kojima bi u trenutku podnošenja zahteva mogla biti dodeljena neka od sledećih oznaka rizika (ili njihove kombinacije), kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD:

- R23 (toksično ako se udiše),

- R24 (toksično ako je u kontaktu sa kožom),

- R25 (toksično ako se proguta),

- R26 (veoma toksično ako se udiše),

- R27 (veoma toksično ako je u kontaktu sa kožom),

- R28 (veoma toksično ako se proguta),

- R39 (opasnost od veoma teških ireverzibilnih efekata),

- R40 (ograničena saznanja o karcinogenom efektu),

- R42 (može izazvati senzibilizaciju pri udisanju),

- R43 (može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom),

- R45 (može izazvati karcinom),

- R46 (može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R48 (opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju),

- R49 (može izazvati karcinom ako se udiše),

- R50 (veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (toksično po vodene organizme),

- R52 (štetno za vodene organizme),

- R53 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R60 (može smanjiti plodnost),

- R61 (može štetno delovati na plod),

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (moguć rizik od štetnog delovanja na plod),

- R68 (moguć rizik od ireverzibilnih efekata).

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Procena i provera: U pogledu hemijske analize, podnosilac zahteva prilaže tipologiju materijala i njihov sastav, zajedno sa izjavom o usklađenosti sa pomenutim kriterijumima.

1.1. Tekstilna vlakna - hemijske supstance

Ako su vlakna reciklirana, ne primenjuju se kriterijumi dati u ovom delu. Kada je reč o prisustvu opasnih materija, primenjuju se zahtevi koji se opisuju u kriterijumu 1: "Opšti zahtevi za materijale".

U ovom delu, utvrđuju se posebni zahtevi za vlakna, za: vunu, poliamid, poliester i polipropilen.

Prerada vune

a) Ukupna količina sledećih supstanci ne sme premašivati 0,5 ppm:

Supstanca

CAS br.

Y-heksahlorcikloheksan (lindan)

319-84-6

a-heksahlorcikloheksan

319-85-7

p-heksahlorcikloheksan

58-89-9

S-heksahlorciklohek

319-86-8

aldrin

309-00-2

dieldrin

60-57-1

endrin

72-20-8

p,p’-DDT

50-29-3

p,p’-DDD

72-54-8

b) Ukupna količina sledećih supstanci ne sme premašivati 2 ppm:

Supstanca

CAS br.

propetamfos

31218-83-4

diazinon

333-41-5

diklofention

97-17-6

fenhlorfos

299-84-3

hlorpirifos

2921-88-2

hlorfenvinfos

470-90-6

etion

563-12-2

primifos-metil

29232-93-7

v) Ukupna količina sledećih supstanci ne sme premašivati 0,5 ppm:

Supstanca

CAS br.

cihalotrin

68085-85-8

cibermetrin

52315-07-8

deltametrin

52918-63-5

fenvalerat

51630-58-1

flumetrin

69770-45-2

g) Ukupna količina sledećih supstanci ne sme premašivati 2 ppm:

Supstanca

CAS br.

diflubenzuron

35367-38-5

triflumuron

64628-44-0

diciklanil

112636-83-6

Dati zahtevi (koji se detaljno navode u tačkama a), b), v) i g) i koji se zasebno sagledavaju) se ne primenjuju ako se mogu priložiti dokazi kojima se utvrđuje identitet uzgajivača, koji proizvode barem 75% dotičnih vunenih ili keratinskih vlakana, zajedno sa izjavom tih uzgajivača da prethodno navedene supstance nisu upotrebljene u poljima ili nad relevantnim životinjama.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže prethodno navedenu dokumentaciju ili prilaže izveštaj o ispitivanju, koristeći sledeću metodu ispitivanja: Nacrt metode ispitivanja 59 Međunarodne federacije vune i tekstila (IWTO Draft Test Method 59).. Ako je upotrebljenim tekstilnim materijalima dodeljen Eko znak za tekstilne proizvode, smatra se da su zahtevi ispunjeni. Podnosilac zahteva prilaže samo odgovarajuću dokumentaciju.

Poliamidna vlakna

Emisije N2O u vazduh u toku proizvodnje monomera, izražene kao godišnji prosek, ne sme da pređe 10 g/kg proizvedenih vlakana poliamida-6 ili 50 g/kg proizvedenog poliamida 6,6.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljnu dokumentaciju i/ili izveštaje o ispitivanju kojima se dokazuje usklađenost sa navedenim kriterijumom, zajedno sa izjavom o usklađenosti. Ako je upotrebljenim tekstilima dodeljen Eko znak za tekstilne proizvode, smatra se da su zahtevi ispunjeni. Podnosilac zahteva prilaže samo odgovarajuću dokumentaciju.

Poliester

a) Količina antimona u poliesterskim vlaknima ne sme da bude viši od 260 ppm. Ako antimon nije upotrebljen, podnosilac zahteva može uz Eko znak proizvoda navesti tekst "ne sadrži antimon" (ili ekvivalentan tekst).

b) Emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC1) u toku polimerizacije i proizvodnje poliesterskih vlakana, izmerene u fazama postupka u kojima se javljaju, uključujući i kratkotrajne emisije, izražene kao godišnji prosek, ne smeju da budu više od 1,2 g/kg proizvedene polesterske smole.

_________
1 VOC su sva organska jedinjenja koja pri temperaturi 293,15 K imaju vrednost napona pare 0,01 kPa ili više, ili koja su odgovarajuće isparljivosti pri posebnim uslovima upotrebe.

Procena i provera: Kada je reč o zahtevima iz tačke a), podnosilac zahteva prilaže izjavu da se navedene materije ne koriste ili izveštaj o ispitivanju koristeći sledeću metodu ispitivanja: direktno određivanje atomskom apsorpcionom spektrometrijom. Ispitivanje se vrši nad sirovim vlaknom pre bilo kakve mokre prerade.

Kada je reč o zahtevima iz tačke b), podnosilac zahteva prilaže detaljnu dokumentaciju i/ili izveštaje o ispitivanju kojima se dokazuje usklađenost sa navedenim kriterijumom, zajedno sa izjavom o usklađenosti. Ako je upotrebljenim tekstilima dodeljen Eko znak za tekstilne proizvode, smatra se da su zahtevi ispunjeni. Podnosilac zahteva prilaže samo odgovarajuću dokumentaciju.

Polipropilen

a) Pigmenti na bazi olova ne smeju da se upotrebljavaju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da se navedene materije ne koriste.

b) Emisije NOX i SO2 iz proizvodnje polipropilena (PP) (proizvodnja monomera, polimerizacija i granulacija) ne smeju premašivati sledeće granične vrednosti:

NOX: 12 kg/tona PP polipropilena

SO2: 11 kg/tona PP polipropilena.

Procena i provera: Proizvođač vlakana mora izmeriti ili izračunati količine NOX i SO2 koje se emituju u toku proizvodnje PP i priložiti izjavu o usklađenosti sa datim kriterijumom. Podnosilac zahteva prilaže samo odgovarajuću dokumentaciju.

1.2. Supstance u tekstilnoj podlozi

Kada je reč o prisustvu opasnih materija, primenjuju se zahtevi koji su dati u kriterijumu 1 "Opšti zahtevi za materijale".

Penasta guma (prirodni i sintetički lateks i poliuretan)

Napomena: Sledeće kriterijume treba ispuniti samo ako pena od lateksa čini više od 5% ukupne mase tepiha.

a) Teški metali koje je moguće ekstrahovati: koncentracije sledećih metala ne smeju da premaše sledeće vrednosti:

Supstanca

Granična vrednost

antimon

0,5

arsen

0,5

olovo

0,5

kadmijum

0,1

hrom

1,0

kobalt

0,5

bakar

2,0

nikl

1,0

živa

0,02

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju koristeći sledeći metod ispitivanja: samleveni uzorak i njegovo ekstrahovanje u skladu sa DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtriranje se vrši membranskim filterom, kroz pore od 0,45 µm. Analiza primenom atomske emisione spektroskopije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES) ili hidridnim postupkom ili postupkom hladne pare.

b) Isparljiva organska jedinjenja (VOC): Koncentracija VOC ne sme premašivati 0,5 mg/m3.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju koristeći sledeći metod ispitivanja: ispitivanje u komori u skladu sa standardom SRPS ISO 16000-6 za uzorkovanje vazduha i analizu.

v) Metal-kompleksne boje: Ne smeju se upotrebljavati metal-kompleksne boje na bazi bakra, olova, hroma ili nikla.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene

g) Hlorofenoli: Hlorofenoli (soli i estri) ne smeju biti prisutni u koncentracijama većim od 0,1 ppm, izuzev mono- i di-hlorovanih fenola (soli i estri) koji ne smeju premašiti vrednost od 1 ppm.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju koristeći sledeći metod ispitivanja: 5 g uzorka se melje i ekstrahuje hlorofenol ili natrijumova so. Analiza se vrši gasnom hromatografijom (GC), detekcija masenim spektrometrom ili uz pomoć ECD.

d) Butadien: Koncentracija butadiena ne sme premašivati 1 ppm.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju koristeći sledeći metod ispitivanja: uzorak se melje i meri se njegova masa. Uzorkovanje se vrši uzorkovačem headspace. Analiza se vrši gasnom hromatografijom, detekcija plameno-jonizacionim detektorom.

đ) Nitrozamini: Koncentracija N-nitrozamina ne sme premašiti 0,001 mg/m3, ako se meri ispitivanjem u komori.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju koristeći sledeći metod ispitivanja: ispitivanje u komori u skladu sa pravilima Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Saveza strukovnih osiguravajućih zavoda zanatskih radnika ZH 1/120,23 (ili ekvivalentnim pravilima) za uzorkovanje vazduha i analizu.

Penasta guma (samo za poliuretan)

a) Organski kalaj: Ne sme se upotrebljavati kalaj u organskom obliku (kalaj vezan za atom ugljenika).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

b) Sredstva za obrazovanje gasova ili pare: CFC, HCFC, HFC ili metilen hlorid ne smeju se upotrebljavati se kao sredstva za obrazovanje gasova ili pare ili kao pomoćna sredstva za obrazovanje gasova ili pare.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

Vulkanizovane pene

Vulkanizovane pene ne smeju se upotrebljavati se kao premazi za tekstilne podloge.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

Formaldehid

Koncentracija formaldehida ne sme da bude viša od 30 ppm, ako se meri u skladu sa SRPS ISO 14184-1. Druga mogućnost je da koncentracija formaldehida ne sme da bude viša od 0,01 mg/m3, ako se meri ispitivanjem u komori.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o ispitivanju koristeći sledeći metod ispitivanja: SRPS ISO 14184-1 (metoda ekstrakcije vodom). Uzorak od 1 g se u 100 g vode zagreva 1 sat pri temperaturi od 40 °C. Formaldehid u ekstraktu analizira se acetilacetonom, fotometrijski.

Kao druga mogućnost može se upotrebiti ispitivanje u emisionoj komori: ENV 13419-1, sa SRPS ISO 16000-3 ili VDI 3484-1 za uzorkovanje vazduha i analizu.

Kriterijum 2 - Proizvodnja svih materijala

Kada je reč o prisustvu opasnih materija, primenjuju se zahtevi koji se opisuju u kriterijumu 1 "Opšti zahtevi za materijale".

Podnosilac zahteva takođe mora da ispuni i sledeće posebne zahteve:

Usporivači plamena

U proizvodu se mogu upotrebljavati samo usporivači plamena koji su hemijski vezani za polimerna vlakna ili za njihovu površinu (reaktivni usporivači plamena). Ako usporivači plamena koji se upotrebljavaju imaju neku od sledećih navedenih oznaka rizika (R oznake, kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD) ti reaktivni usporivači plamena morali bi po primeni, da promene svoja hemijska svojstva kako ne bi i dalje dolazilo do klasifikacije prema navedenim oznakama rizika (dozvoljeno je da samo manje od 0,1% takvih usporivača plamena, koji su primenjeni na pređu ili tkaninu, može ostati u obliku u kome je bio pre primene):

- R40 (ograničena saznanja o karcinogenom efektu),

- R45 (može izazvati karcinom),

- R46 (može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R49 (može izazvati karcinom ako se udiše),

- R50 (veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (toksično po vodene organizme),

- R52 (štetno za vodene organizme),

- R53 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R60 (može smanjiti plodnost),

- R61 (može štetno delovati na plod),

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (moguć rizik od štetnog delovanja na plod),

- R68 (moguć rizik od ireverzibilnih efekata).

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Iz ovog kriterijuma su isključeni usporivači plamena koji su samo fizički izmešani sa polimernim vlaknima ili sa premazima za tekstil (aditivni usporivači plamena).

Procena i provera: podnosilac prijave prilaže izjavu da nisu upotrebljeni aditivni usporivači plamena i navodi koji reaktivni usporivači plamena su upotrebljeni, ako su upotrebljeni, i prilaže dokumentaciju (kao što su bezbednosni listovi) i/ili izjave kojima se navodi da ti usporivači plamena ispunjavaju dati kriterijum.

Plastifikatori

Ako se u postupku proizvodnje primenjuju plastifikatori, mogu se upotrebiti samo ftalati kojima u trenutku podnošenja zahteva nije dodeljena nijedna od sledećih oznaka rizika (ili njihova kominacija) kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD:

- R50 (veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (toksično po vodene organizme),

- R52 (štetno za vodene organizme),

- R53 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R60 (može smanjiti plodnost),

- R61 (može štetno delovati na plod),

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti).

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.

Pored toga, proizvod ne sme sadržati di-n-oktil ftalat (DNOP), di-izononil ftalat (DINP), di-izodecil ftalat (DIDP).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene. Tekstilne podne obloge mogu sadržati najviše 0,1% ftalata u masi, u vidu nečistoća.

2.1. Pomoćne hemikalije za preradu tekstilnih vlakana

Alkilfenoletoksilati (APEO), linearni alkil benzen sulfonati (LAS), bis(hidrogenizovan lojni alkil) dimetil amonijumhlorid (DTDMAC), distearil dimetil amonijumhlorid (DSDMAC), di(očvrsli masni) dimetil amonijumhlorid (DHTDMAC), etilen diamin tetra sirćetna kiselina (EDTA), i dietilen triamin penta acetat (DTPA) ne smeju se upotrebljavati i ne smeju biti deo nijednog upotrebljenog preparata ili recepture.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

2.2. Boje i pigmenti

Azo boje

Ne smeju se upotrebljavati azo boje koje se mogu razlagati na bilo koje od sledećih aromatičnih amina:

- 4-aminodifenil (92-67-1)

- benzidin (92-87-5)

- 4-hlor-o-toluidin (95-69-2)

- 2-naftilamin (91-59-8)

- o-amino-azotoluen (97-56-3)

- 2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

- p-hloranilin (106-47-8)

- 2,4-diaminoanisol (615-05-4)

- 4,4’ -diaminodifenilmetan (101-77-9)

- 3,3’-dihlorbenzidin (91-94-1)

- 3,3’-dimetoksibenzidin (119-90-4)

- 3,3’-dimetilbenzidin (119-93-7)

- 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan (838-88-0)

- p-krezidin (120-71-8)

- 4,4’-oksidianilin (101-80-4)

- 4,4’-tiodianilin (139-65-1)

- o-toluidin (95-53-4)

- 2,4-diaminotoluen (95-80-7)

- 2,4,5-trimetilanilin (137-17-7)

- 4-aminoazobenzen (60-09-3)

- o-anizidin (90-04-0)

- 2,4-ksilidin

- 2,6-ksilidin.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene. U slučaju da je potrebno proveriti izjavu, koristi se sledeći standard: SRPS EN 14362-1 i 2. (Napomena: kada je reč o prisustvu 4-aminoazobenzena, mogući su lažni pozitivni rezultati, te se preporučuje da se rezultati potvrde).

Boje koje su karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju

(a) Sledeće boje se ne smeju upotrebljavati:

- C.I. Osnovna crvena 9 (Basic Red 9)

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 1

- C.I. Kisela crvena 26 (Acid Red 26)

- C.I. Osnovna ljubičasta 14 (Basic Violet 14)

- C.I. Disperzivna narandžasta (Disperse Orange) 11

- C. I. Direktna crna 38 (Direct Black 38)

- C. I. Direktna plava 6 (Direct Blue 6) }

- C. I. Direktna crvena 28 (Direct Red 28)

- C. I. Disperzivna žuta 3 (Disperse Yellow 3).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

b) Ne dozvoljava se upotreba supstanci ili preparata za bojenje koji sadrže više od 0,1% mase navedenih supstanci, kojima je dodeljena ili kojima bi u trenutku podnošenja zahteva mogla biti dodeljena neka od sledećih oznaka rizika (ili njihove kombinacije):

- R40 (ograničena saznanja o karcinogenom efektu),

- R45 (može izazvati karcinom),

- R46 (može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R49 (može izazvati karcinom ako se udiše),

- R60 (može smanjiti plodnost),

- R61 (može štetno delovati na plod),

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (moguć rizik od štetnog delovanja na plod),

- R68 (moguć rizik od ireverzibilnih efekata).

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

Boje koje potencijalno izazivaju senzibilizaciju

Sledeće boje se ne smeju upotrebljavati:

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 3, C.I. 61.505

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 7, C.I. 62.500

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 26, C.I. 63.305

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 35

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 102

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 106

- C.I. Disperzivna plava (Disperse Blue) 124

- C.I. Disperzivna braon (Disperse Brown) 1

- C.I. Disperzivna narandžasta (Disperse Orange) 1, C.I. 11.080

- C.I. Disperzivna narandžasta (Disperse Orange) 3, C.I. 11.005

- C.I. Disperzivna narandžasta (Disperse Orange) 37

- C.I. Disperzivna narandžasta (Disperse Orange) 76

- C.I. Disperzivna narandžasta (Disperse Orange) 76

(prvobitno definisana kao narandžasta 37)

- C.I. Disperzivna crvena (Disperse Red) 1 C.I. 11.110

- C.I. Disperzivna crvena (Disperse Red) 11 C.I. 62.015

- C.I. Disperzivna crvena (Disperse Red) 17 C.I. 11.210

- C.I. Disperzivna žuta (Disperse Yellow) 1 C.I. 10.345

- C.I. Disperzivna žuta (Disperse Yellow) 9 C.I. 10.375

- C.I. Disperzivna žuta (Disperse Yellow) 39

- C.I. Disperzivna žuta (Disperse Yellow) 49

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da navedene materije nisu korišćene.

Teški metali

Boje i pigmenti koji u sastavu recepture za bojenje sadrže olovo, kadmijum, živu ili hrom (Cr - celokupni ili šestovalentni) ne smeju se upotrebljavati za bojenje materijala.

Granična vrednost ukupnog sadržaja teških metala pričvršćenog tepiha je 100 mg/kg.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da nisu upotrebljene navedene boje, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje da propisana granična vrednost nije prekoračena.

Ako upotrebljeni proizvodi imaju oznaku GUT, oni ispunjavaju dati zahtev i prilaže se odgovarajuća dokumentacija.

2.3. Emisije u vodu

Vuna - hemijska potrošnja kiseonika (HPK)

Kada je reč o otpadnim vodama nastalim pri pranju, koje se odvode u kanalizaciju, hemijska potrošnja kiseonika (HPK) ne sme biti veća od 60 g/kg masne vune, a otpadna voda se mora prečišćavati van postrojenja kako bi se postiglo dodatno smanjenje od najmanje 75% vrednosti HPK, izraženo kao godišnji prosek.

Kada je reč o otpadnim vodama nastalim pri pranju, koje se prečišćavaju u postrojenju i odvode do površinskih voda, HPK ne sme biti veći od 45 g/kg masne vune. Otpadne vode koje se odvode do površinskih voda moraju imati pH vrednost između 6 i 9 (osim ako je pH vrednost prijemnih voda van datog raspona), a njihova temperatura mora biti niža od 40 °C (osim ako temperaura prijemne vode premašuje datu vrednost). Postrojenje za pranje vune mora detaljno da opiše postupanje sa otpadnim vodama koje su nastale pranjem i mora kontinualno da prati vrednosti HPK.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže relevantne podatke i izveštaje o ispitivanju u vezi sa datim kriterijumom, koristeći sledeću metodu ispitivanja: standard SRPS ISO 6060.

Odvajanje otpadne vode iz mokre prerade

Otpadna voda iz postrojenja za mokru preradu (izuzev postrojenja za pranje masne vune) kada se odvaja nakon prečišćavanja (u postrojenju ili van njega) mora imati vrednost HPK koja je manja od 20 g/kg, izraženo kao godišnji prosek.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže detaljnu dokumentaciju i izveštaje o izvršenom ispitivanju metodom ispitivanja po standardu SRPS ISO 6060, kojima se dokazuje usklađenost sa navedenim kriterijumom, zajedno sa izjavom o usklađenosti.

Ako se otpadna voda prečišćava u postrojenju i odvodi neposredno u spoljašnje vode, njena pH vrednost mora biti između 6 i 9 (osim ako je pH vrednost prijemne vode van datog raspona) a njena temperatura niža od 40 °C (osim ako temperatura prijemne vode premašuje datu vrednost).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju kojima se dokazuje usklađenost sa navedenim kriterijumom, zajedno sa izjavom o usklađenosti. Ako je upotrebljenim proizvodima dodeljen Eko znak za tekstilne proizvode oni ispunjavaju dati zahtev i prilaže se odgovarajuća dokumentacija.

Detergenti, omekšivači za tkanine i helatni agensi

U svakom postrojenju za mokru preradu, najmanje 95% mase detergenata, najmanje 95% mase omekšivača za tkanine i najmanje 95% mase helatnih agenasa mora biti dovoljno razgradljivo ili odstranjivo u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. U svakom postrojenju za mokru preradu, detergenti koji su u upotrebi (koji sadrže surfaktante) moraju ispunjavati sledeće kriterijume: surfaktanti ispunjavaju kriterijume koji se odnose na konačnu aerobnu biorazgradljivost. Najmanje 95% mase drugih supstanci je dovoljno biorazgradljivo ili odstranjivo u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

Procena i provera: "dovoljno biorazgradljivo" znači da:

- ako se supstanca ispituje metodama standarda OECD 301 A, OECD 301 E, SRPS ISO 7827, OECD 302 A, SRPS ISO 9887, OECD 302 B, ili SRPS ISO 9888 ona pokazuje razgradnju od najmanje 70% u toku 28 dana,

- ili ako se ispituje jednom od metoda standarda OECD 301 B, SRPS ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, SRPS ISO 10707, OECD 301 F, SRPS ISO 9408, SRPS ISO 10708 ili SRPS ISO 14593 ona pokazuje razgradnju od najmanje 60% u toku 28 dana,

- ili ako se ispituje jednom od metoda standarda OECD 303 ili SRPS ISO 11733 ona pokazuje razgradnju od najmanje 80% u toku 28 dana,

- ili, kada je reč o supstancama nad kojima se ne mogu primeniti date metode ispitivanja, ako se priloži dokaz o ekvivalentnom nivou biorazgradljivosti.

Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju, bezbednosne listove, izveštaje o ispitivanju i/ili izjave, navodeći metode ispitivanja i rezultate, kako je prethodno navedeno, dokazujući usklađenost sa datim kriterijumom kada je reč o svim upotrebljenim detergentima, omekšivačima za tkanine i helatnim agensima.

Metal-kompleksne boje

a) kada je reč o celuloznom bojenju, pri čemu su metal-kompleksne boje deo recepture za boju, može se ispustiti najviše do 20% svake od ovih upotrebljenih boja na bazi metala (ulazni materijali u proces) u proces prečišćavanja otpadnih voda (u postrojenju ili van postrojenja);

Kada je reč o drugim postupcima bojenja, gde su metal-kompleksne boje deo recepture za boju, može se ispustiti najviše do 7% svake od ovih upotrebljenih boja (ulazni materijali u proces) u proces prečišćavanja otpadnih voda (u postrojenju ili van postrojenja).

b) Emisije u vodu nakon obrade ne smeju biti veće od: Cu 75 mg/kg (vlakno, pređa ili tkanina); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu da se pomenute materije ne koriste ili dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju koristeći sledeću metodu ispitivanja: SRPS ISO 8288 za Cu, Ni; EN 1233 za Cr.

2.4. Potrošnja energije

Potrošnja energije izračunava se kao procesna energija upotrebljena za proizvodnju podnih obloga.

Procesna energija, koja se izračunava na način koji se navodi u Tehničkom dodatku u okviru ovog priloga (IV), mora da premaši sledeće vrednosti (P = vrednost za ocenjivanje):

Vrsta proizvoda

Granična vrednost
(P)

sintetički tepisi

8

Procena i provera: podnosilac zahteva izračunava potrošnju energije u postupku proizvodnje u skladu sa uputstvima iz Tehničkog dodatka. Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuće rezultate i prateću dokumentaciju.

Kriterijum 3 - Faza korišćenja

3.1. Oslobađanje opasnih supstanci

Ne smeju se prekoračiti sledeće vrednosti emisija:

{Supstanca

Zahtev (nakon 3 dana)

ukupna organska jedinjenja u okviru retencije
C6 - C16 (ukupna isparljiva organska jedinjenja-TVOC)

0,25 mg/m3 vazduha

ukupna organska jedinjenja u okviru retencije
> C16 - C22 (ukupna poluisparljiva organska jedinjenja-TSVOC)

0,03 mg/m3 vazduha

ukupna isparljiva organska jedinjenja (VOC) bez LCI (*)

0,05 mg/m3 vazduha

(*) LCI (Lowest Concentration of Interest) najmanja razmatrana koncentracija.

Procena i provera: podnosilac zahteva podnosi sertifikat o ispitivanju u skladu sa ispitivanjima emisije po standardu prEN 15052 ili SRPS ISO 16000-9.

Kriterijum 4 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora biti primeren za upotrebu. Dokaz o tome mogu biti podaci odgovarajućih metoda ispitivanja na osnovu standarda ISO, CEN ili ekvivalentnih metoda ispitivanja, kao što su nacionalni postupci ispitivanja.

Procena i provera: Prilažu se detalji postupaka ispitivanja i rezultati, zajedno sa izjavom da je proizvod primeren za upotrebu na osnovu svih drugih informacija o najboljoj primeni za krajnjeg korisnika Pretpostavlja se da je proizvod primeren za upotrebu ako odgovara odgovarajućem standardu, evropskom tehničkom odobrenju ili tehničkoj specifikaciji koja se priznaje na nacionalnom nivou ili na nivou EU. Oznaka usaglašenosti "CE" za građevinske proizvode daje proizvođačima potvrdu o usaglašenosti koja se lako prepoznaje i koja se može smatrati dovoljnim u datom kontekstu. Pored toga, kao dokaz usklađenosti sa datim kriterijumom može se koristiti i standard SRPS CEN/TS 14472-2.

Kriterijum 5 - Informacije za potrošače

Proizvod se mora prodavati sa relevantnim informacijama za potrošače koje savetuju o pravilnoj i najboljoj opštoj i tehničkoj upotrebi proizvoda kao i o njegovom održavanju.Proizvod mora posedovati sledeće informacije na ambalaži i/ili u dokumentaciji koja se prilaže uz proizvod:

a) podatak da je proizvodu dodeljen Eko znak zajedno sa kratkim ali dovoljno detaljnim objašnjenjem o tome šta to znači pored opštih informacija koje se navode u opcionom delu Eko znaka;

b) preporuku o upotrebi i održavanju proizvoda. Datim informacijama treba da se istaknu sva relevantna uputstva posebno kada je reč o održavanju i upotrebi proizvoda. Po potrebi, treba navesti upućivanje na svojstva upotrebe proizvoda u teškim klimatskim ili drugim uslovima, na primer, otpornost na smrzavanje/apsorciju vode, otpornost na zaprljanja, otpornost na hemikalije, neophodna priprema površine ispod obloge, uputstva o čišćenju i preporučene vrste sredstava za čišćenje i intervale čišćenja. Podaci isto tako treba da uključuju moguće naznake o potencijalnom životnom veku koji se očekuje za proizvod u tehničkom smislu, kao prosečna vrednost ili kao raspon;

v) naznaku o načinu reciklaže ili odlaganja (objašnjenje namenjeno potrošaču kako bi bio obavešten o najboljem mogućem delovanju takvog proizvoda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak ambalaže i/ili tekstove priložene uz proizvod, u skladu sa standardom SRPS ISO 6347 Tekstilne podne obloge-informacije za korisnika.

Kriterijum 6 - Podaci koji se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) {"ograničena količina opasnih i toksičnih supstanci",

2) "ušteda procesne energije u proizvodnji",

3) "ograničena emisija zagađujućih materija u vodu",

4) "manji rizik po zdravlje u živoj sredini".

TEHNIČKI DODATAK

IZRAČUNAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE

Potrošnja energije se izračunava kao godišnji prosek energije koja se utroši u toku postupka proizvodnje (izuzimajući ogrevanja prostora) od sirovine do završne podne obloge.

Kada je reč o sintetičkim (neobnovljivim) sirovinama, izračunavanja započinju pri izradi upotrebljenog proizvoda. Izračunavanje ne uključuje energetsku vrednost sirovine (tj. energije ulaznih materijala). Izračunavanje energije uključuje najmanje 95% energije koja je neophodna za proizvodnju sirovina. Energija potrebna za proizvodnju adhezivnih sredstava ne uključuje se u izračunavanja. Jedinica izabrana za izračunavanje je MJ/m2. Navode se energetske vrednosti različitih goriva.

Potrošnja električne energije odnosi se na električnu energiju nabavljenu od eksternog dobavljača.

Ako proizvođač ostvaruje višak energije koja se prodaje kao električna energija, para ili toplota, količina koja se proda može se odbiti od potrošnje goriva. U izračunavanje se uključuje samo gorivo koje se stvarno upotrebi pri proizvodnji podnih obloga.

Parametri životne sredine

A = udeo obnovljivih sirovina i recikliranih neobnovljivih sirovina (%) (*)

B = udeo obnovljivih goriva (%)

C = potrošnja električne energije (MJ/m2)

D = potrošnja goriva (MJ/m2)

* Upotreba "obnovljivih" sirovina i/ili "recikliranih neobnovljivih sirovina" je dobrovoljna.

P = A/25 + B/25 + (4 - 0, 055 x C) + (4 - 0, 022 x D)

U tabeli u nastavku su date energetske vrednosti za različita goriva.

Tabela za izračunavanje potrošnje goriva

Period proizvodnje - godina:
Dani:
Od:
Do:

Gorivo

Količina

Jedinice

Faktor konverzije

Energija (MJ)

slama (15% m)

 

kg

14,5

 

peleti (7% m)

 

kg

17,5

 

otpadno drvo (20% m)

 

kg

14,7

 

iverje (45% m)

 

kg

9,4

 

tresetni briket

 

kg

20

 

prirodni gas

 

kg

54,1

 

prirodni gas

 

Nm3

38,8

 

butan

 

kg

49,3

 

kerozin

 

kg

46,5

 

motorni benzin

 

kg

52,7

 

dizel gorivo

 

kg

44,6

 

gasno ulje

 

kg

45,2

 

ulje za loženje

 

kg

42,7

 

suvi parni ugalj

 

kg

30,6

 

antracit

 

kg

29,7

 

drveni ugalj

 

kg

33,7

 

industrijski koks

 

kg

27,9

 

električna energija (iz mreže)

 

kWh

3,6

 

Ukupna energija (MJ)

 

 

Prilog 23

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA DRVENE PODNE OBLOGE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za drvene podne obloge imaju za cilj da promovišu:

1) smanjenje uticaja na staništa i resursa u vezi sa njima,

2) smanjenje potrošnje energije,

3) smanjenje ispuštanja toksičnih ili drugih zagađujućih supstanci u životnu sredinu,

4) smanjenje upotrebe opasnih supstanci u materijalima i gotovim proizvodima,

5) bezbednost i odsustvo rizika po zdravlje u životnoj sredini,

6) informacije koje omogućavaju da potrošač upotrebljava proizvod na efikasan način kojim se smanjuje ukupan uticaj na životnu sredinu.

Kriterijumi dati u ovom prilogu su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje obloga koje su proizvedene uz manji uticaj po životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kriterijumi koji se odnose na obloge od obrađenog i neobrađenog drveta mogu se primenjivati na zidne i podne obloge, ako su postupci njihove proizvodnje isti, uz upotrebu istih materijala i istih metoda proizvodnje. Kriterijumi se utvrđuju samo za internu upotrebu.

Industrija drvenih podnih obloga određuje svoje stručno stanovište preko odgovarajuće komisije za standarde CEN/TC 112.

Kriterijumi koji se odnose na laminatne obloge mogu se primenjivati samo za podne obloge i za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Industrija laminatnih podnih obloga određuje svoje stručno stanovište preko odgovarajuće komisije za standarde CEN/TC 134.

Kriterijumi koji se odnose na obloge od plute mogu se primenjivati na zidne i podne obloge, ako su postupci njihove proizvodnje isti, uz upotrebu istih materijala i istih metoda proizvodnje. Kriterijumi se utvrđuju samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Evropska industrija podnih obloga od plute određuje svoje stručno stanovište preko odgovarajuće komisije za standarde CEN/TC 134.

Kriterijumi koji se odnose na obloge od bambusa mogu se primenjivati samo za podne obloge i za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Funkcionalna jedinica u odnosu na koju se posmatraju ulazni i izlazni podaci je 1 m2 gotovog proizvoda.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Data grupa proizvoda uključuje "obloge od obrađenog i neobrađenog drveta", "laminatne podove", "obloge od plute" i "podne obloge od bambusa";

Grupu proizvoda "drvene podne obloge" čine obloge na bazi drveta i biljaka: uključujući obloge od obrađenog i neobrađenog drveta, laminatne podove, obloge od plute i podne obloge od bambusa koji su napravljeni, u iznosu većem od 90% mase (u konačnom proizvodu), od drveta, drvnog praha i/ili materijala na bazi drveta/biljaka. Ne odnosi se na zidne obloge, gde se to na odgovarajući način naznačava, ni na obloge za spoljnu upotrebu niti na obloge sa strukturalnom funkcijom.

Obloge od obrađenog i neobrađenog drveta predstavljaju drvene podne ili zidne obloge izrađene od jednog masivnog komada drveta sa stranama pera i utora (jezička i žljeba) ili sastavljene od nekoliko slojeva drveta koji se lepkom spajaju u višeslojnu ploču. Drvena obloga može ostati neobrađena, a kada se postavi može se brusiti i zatim završno obraditi na lokaciji, ili se može prethodno obraditi u postrojenju. Laminatni podovi predstavljaju tvrde podne obloge sa površinskim slojem koji se sastoji iz jednog ili više tankih slojeva vlaknastog materijala (najčešće papira) koji se impregnira aminoplastičnim termoreaktivnim smolama (najčešće melaminom), pritiska ili prilepljuje na jedro, koji uobičajeno na zadnjoj strani ima podlogu". Obloge od plute predstavljaju podne ili zidne obloge čiji je glavni sastojak pluta. Drobljena pluta meša se sa vezivom i zatim suši ili se nekoliko slojeva plute (aglomerisane/furnirane) može zalepiti lepkom i pritisnuti. Obloge od plute mogu se podeliti u pločice od prirodne plute (čiji je glavni sastojak aglomerisana struktura plute, namenjena završnoj obradi) i obrađene ploče od plute (koje se sastoje iz nekoliko slojeva uključujući ploču vlaknaticu čiji je glavni sastojak aglomerisana pluta ili koja kao tehničko rešenje ima plutu namenjenu upotrebi sa završnim slojem protiv habanja).

Podne obloge od bambusa čini bambus kao glavni sastojak u obliku masivnih komada ili u obliku aglomerata. Materijali na bazi drveta su materijali koji nastaju vezivanjem, adhezivnim sredstvima i/ili lepkovima, jednog ili više sledećih materijala: drvnih vlakana i/ili rezanih ili sečenih drvenih tabli, i/ili drvenih otpadaka iz šuma, zasada, rezane građe, otpadaka iz industrije celuloze/papira, i/ili recikliranog drveta. Materijali na bazi drveta uključuju: lesonitne ploče, ploče vlaknatice, ploče vlaknatice srednje gustine, ploče od iverice, OSB ploče (usmerene upredene ploče), šperploče, i ploče od masivnog drveta.Materijal na bazi drveta takođe obuhvata kompozitne materijale koji su sastavljeni od ploča na bazi drveta prekrivenih plastičnim masama, ili laminiranim plastičnim masama, ili metalima, ili drugim premaznim materijalima i ploče na bazi drveta koje su konačni proizvodi/poluproizvodi.

Ova grupa proizvoda ne uključuje obloge koje su obrađene biocidnim proizvodima u bilo kojoj fazi postupka proizvodnje, osim kada je aktivna supstanca u datim biocidnim proizvodima uključena u Listu IA, u skladu sa propisima kojima je definisano upravljanje biocidnim proizvodima i kada je njena primena odobrena za konkretnu namenu.

Za dodelu Eko znaka proizvodima koji spadaju u grupu proizvoda drvene podne obloge", podna obloga mora pripadati grupi proizvoda drvene podne obloge i mora biti u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovom Prilogu.

Grupi proizvoda "drvene podne obloge" dodeljuje se šifra "035".

Kriterijum 1 - Sirovine

Sva pluta, bambus i neprerađeno drvo moraju voditi poreklo iz šuma kojima se upravlja na način da se sprovode načela i mere koji za cilj imaju da osiguraju održivo upravljanje šumama.

1.1. Održivo upravljanje šumama

Proizvođač mora da vodi politiku održive nabavke drveta i da poseduje sistem kojim se sledi i proverava poreklo drveta i ono prati materijal, od izlaska iz šume, do prve tačke prijema.

Mora se dokumentovati poreklo svog drveta. Proizvođač mora obezbediti da svo drvo vodi poreklo iz zakonitih izvora. Drvo ne sme voditi poreklo iz zaštićenih oblasti ili oblasti koje su u zvaničnom postupku dobijanja naziva zaštićene oblasti, iz starih šuma i šuma za koje je veoma važno da se očuvaju kako je definisano na nacionalnom nivou u postupku sa zainteresovanim stranama, osim ako kupovina nije jasno u skladu sa nacionalnim propisima o očuvanju prirode.

Kada je reč o proizvodima od drveta koji su stavljeni na tržište i nose Eko znak, najmanje 70% masivnog drveta i 40% materijala na bazi drveta mora voditi poreklo iz šuma sa održivim upravljanjem koje su sertifikovane preko nezavisnih organizacija preko treće strane, ili iz recikliranih materijala.

Procena i provera: U cilju ispunjavanja datih zahteva, podnosilac zahteva dokazuje da svi proizvodi od drveta koji nose Eko znak, kada se prvi put stave na tržište, dostižu odgovarajući nivo sertifikovanog drveta. Ako se to ne može dokazati, nadležni organ izdaje rešenje o pravu korišćenja Eko znaka samo za period za koji se može dokazati usklađenost sa zahtevima. Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju od dobavljača drveta naznačavajući vrste, količine i tačno poreklo drveta koje se koristi u proizvodnji podnih obloga. Podnosilac zahteva prilaže odgovarajući(e) sertifikat(e) kojim(a) dokazuje da sistem sertifikacije na odgovarajući način ispunjava zahteve.

1.2. Reciklirani materijali od drveta i biljaka (za laminatne podove i višeslojne drvene obloge)

Već upotrebljeno drvo, iverje ili vlakna iskorišćena u proizvodnji materijala na bazi drveta (ulazni materijal), moraju ispunjavati najmanje odredbe industrijskog standarda EPF (Evropskog udruženja proizvođača ploča) navedene u stavu 6. dokumenta "Standard EPF za uslove isporuke recikliranog drveta" (EPF standard for delivery conditions of recycled wood) od 24. oktobra 2002. godine.

Ukupna količina recikliranog materijala mora biti usklađena sa ograničenjima koja se navode u tabeli:

Elementi i jedinjenja

Granične vrednosti (mg/kg ukupne mase suve ploče)

arsen

25

kadmijum

50

hrom

25

bakar

40

olovo

90

živa

25

fluor

100

hlor

1 000

pentahlorfenol (PCP)

5

katranska ulja (benzo(a)piren)

0,5

Procena i provera: Prilaže se izjava da su reciklirani materijali od drveta ili biljaka u skladu sa graničnim vrednostima, kako se navodi u tekstu. Ako se može dokazati da navedene supstance nisu prethodno upotrebljene u pripremi ili obradi, nije potrebno izvršiti ispitivanje kako bi se dokazala usklađenost sa datim zahtevom.

1.3. Supstance za impregnaciju i zaštitna sredstva

Drveni podovi se ne smeju impregniti.

Masivno drvo se po seči ne sme obrađivati supstancama ili preparatima koji sadrže supstance koje su obuhvaćene nekim od sledećih spiskova:

- supstance koje su po preporuci SZO za klasifikaciju pesticida po stepenu opasnosti klasifikovane kao supstance klase 1a (izuzetno opasne),

- supstance koje su po preporuci SZO za klasifikaciju pesticida po stepenu opasnosti klasifikovane kao supstance klase 1b (krajnje opasne).

Pored toga, obrada drveta mora biti u skladu sa propisima kojima se definišu zabrane i ograničenja odgovarajućih hemikalija i pesticida.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu kojom se dokazuje usklađenost sa datim kriterijumom, spisak upotrebljenih supstanci i bezbednosne listove za svaku od tih supstanci.

1.4. Genetski modifikovano drvo

Proizvod ne sme sadržati GMO drvo.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu da nije upotrebljeno GMO drvo.

Kriterijum 2 - Upotreba opasnih supstanci

2.1. Opasne supstance za preradu sirovog drveta i biljaka

a) Proizvodu od drveta ne smeju se dodavati nikakve supstance ili preparati, kojima je dodeljena ili kojima bi u trenutku podnošenja zahteva mogla biti dodeljena neka od sledećih oznaka rizika (ili njihove kombinacije), kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD:

- R23 (toksično ako se udiše)

- R24 (toksično u kontaktu sa kožom)

- R25 (toksično ako se proguta)

- R26 (veoma toksično ako se udiše)

- R27 (veoma toksično u kontaktu sa kožom)

- R28 (veoma toksično ako se proguta)

- R39 (opasnost od veoma teških ireverzibilnih efekata)

- R40 (ograničena saznanja o karcinogenom efektu)

- R42 (može izazvati senzibilizaciju pri udisanju)

- R43 (može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom)

- R45 (može izazvati karcinom)

- R46 (može izazvati nasledna genetska oštećenja)

- R48 (opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju)

- R49 (može izazvati karcinom ako se udiše)

- R50 (veoma toksično po vodene organizme)

- R51 (toksično po vodene organizme)

- R52 (štetno za vodene organizme)

- R53 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini)

- R60 (može smanjiti plodnost)

- R61 (može štetno delovati na plod)

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti)

- R63 (moguć rizik od štetnog delovanja na plod)

- R68 (moguć rizik od ireverzibilnih efekata).

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b) Proizvod ne sme sadržati halogenovana organska vezivna sredstva, azidrin i poliazidrine kao ni pigmente i aditive na bazi:

- olova, kadmijuma, hroma (VI), žive i njihovih jedinjenja,

- arsena, bora i bakra,

- organskog kalaja.

2.2. Opasne supstance u premazima i sredstvima za površinsku obradu

Opšti zahtevi

a) Zahtevi koji se odnose na opasne supstance za preradu sirovog drveta i biljaka iz dela 2.1 se isto tako primenjuju i za premazivanje i površinsku obradu;

b) Hemijske supstance koje proizvođač/dobavljač hemikalija klasifikuje kao štetne po životnu sredinu, moraju biti usklađene sa sledeća dva ograničenja:

- hemijske supstance koje su klasifikovane kao štetne po životnu sredinu ne smeju se dodavati supstancama i preparatima za površinsku obradu.

Međutim, proizvodi mogu sadržati do 5% isparljivih organskih jedinjenja (VOC2). Ako proizvod zahteva razblaživanje, sadržaj razblaženog proizvoda ne sme premašivati pomenute granične vrednosti.

___________
2 VOC su sva organska jedinjenja napona pare od 0,01 kPa ili više pri 293,15 K, ili odgovarajuće isparljivosti pod posebnim uslovima korišćenja

- primenjena količina supstanci štetnih po životnu sredinu (tečna boja/lak) ne sme premašivati 14 g/m2 površine, a primenjena količina VOC (tečna boja/lak) ne sme premašivati 35 g/m2.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom, uključujući:

- podatke o punom sastavu proizvoda, sa naznačenim količinama i brojevima CAS za supstance koje ulaze u sastav proizvoda,

- metod ispitivanja i rezultate ispitivanja za sve supstance prisutne u proizvodu, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija,

- izjavu da su sve supstance u sastavu poznate,

- broj premaza i količinu koja se primeni pri premazu po jednom kvadratnom metru površine.

Sledeći standardni stepeni efikasnosti upotrebljavaju se u svrhu izračunavanja potrošnje proizvoda za površinsku obradu i primenjene količine: uređaj za raspršivanje bez recikliranja 50%, uređaj za raspršivanje sa recikliranjem 70%, elektrostatičko raspršivanje 65%, čaša/disk za raspršivanje 80%, nanošenje premaza valjkom 95%, premazivanje rakelom 95%, vakuumsko nanošenje 95%, potapanje 95%, oblivanje 95%.

v) Sadržaj slobodnog formaldehida u proizvodima ili preparatima upotrebljenih u pločama ne sme premašivati 0,3% masenog udela.

Sadržaj slobodnog formaldehida u vezivnim sredstvima, adhezivnim sredstvima, i lepkovima za šperploče ili laminirane drvene ploče ne sme premašivati 0,5% masenog udela.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuće izjave kojima se proverava poštovanje gorenavedenih zahteva. Za hemijske proizvode upotrebljene pri proizvodnji, prilaže se bezbednosni list ili ekvivalentna dokumentacija sa informacijama o klasifikaciji opasnosti kada je reč o ljudskom zdravlju.

Adhezivna sredstva

a) Zahtevi koji se odnose na opasne supstance za preradu sirovog drveta i biljaka iz dela 2.1 se takođe primenjuju i za adhezivna sredstva;

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuće izjave kojima se proverava ispunjenost navedenih zahteva. Za svaki hemijski proizvod, koji ulazi u sastav proizvoda, prilaže se bezbednosni list ili ekvivalentna dokumentacija sa informacijama o klasifikaciji opasnosti kada je reč o ljudskom zdravlju. Izveštaji o ispitivanju ili izjave dobavljača prilažu se za sadržaj slobodnog formaldehida.

b) Sadržaj VOC u adhezivnim sredstvima koja su upotrebljena pri formulisanju proizvoda ne sme premašivati 10% po masi (m/m).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu naznačavajući sva adhezivna sredstva upotrebljena pri formulisanju proizvoda, kao i usklađenost sa datim kriterijumom.

Formaldehid

Emisije formaldehida iz supstanci i preparata za površinsku obradu koji oslobađaju formaldehid moraju biti manje od 0,062 mg/m3 vazduha.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač prilažu izjavu da je ispunjen ovaj kriterijum, zajedno sa ili informacijama o formulaciji za površinsku obradu (npr. bezbednosni listovi) ili izveštajima o ispitivanju koji dokazuju da maksimalne emisije formaldehida ne prelaze definisane granične vrednosti (na osnovu SRPS EN 717-1 Emisija formaldehida pomoću metode komore).

Plastifikatori

Zahtevi koji se odnose na opasne supstance za preradu sirovog drveta i biljaka iz dela 2.1 se isto tako primenjuju se i za sve ftalate koji se upotrebljavaju u procesu proizvodnje.

Pored toga, proizvod ne sme sadržati di-n-oktil ftalat (DNOP), di-izononil ftalat (DINP), di-izodecil ftalat (DIDP).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Biocidi

Smeju se koristiti isključivo oni biocidni proizvodi koji sadrže aktivne supstance uključene u Listu IA, u skladu sa propisima kojima je definisano upravljanje biocidnim proizvodima i koji su odobreni za upotrebu u podnim oblogama.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o ispunjavanju zahteva ovog kriterijuma zajedno sa spiskom upotrebljenih biocidnih proizvoda.

Kriterijum 3 - Postupak proizvodnje

3.1. Potrošnja energije

Potrošnja energije izračunava se kao procesna energija upotrebljena za proizvodnju podnih obloga.

Procesna energija, koja se izračunava na način koji se navodi u Tehničkom dodatku u okviru ovog priloga (IV), mora da premaši sledeće vrednosti (P = vrednost za ocenjivanje):

Vrsta proizvoda

Granična vrednost
(P)

drvene podne obloge i obloge od bambusa

10,5

laminatne podne obloge

12,5

obloge od plute

9

Procena i provera: podnosilac zahteva izračunava potrošnju energije u postupku proizvodnje u skladu sa uputstvima iz Tehničkog dodatka. Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuće rezultate i prateću dokumentaciju.

3.2. Upravljanje otpadom

Podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju o postupcima koji su usvojeni za ponovno iskorišćenje nus-proizvoda koji nastaju u procesu. Podnosilac prijave prilaže izveštaj uključujući sledeće informacije:

- vrsta i količina ponovo iskorišćenog otpada,

- način odlaganja,

- informacije u vezi sa ponovnom upotrebi (unutar ili van procesa proizvodnje) otpada i sekundarnih materijala u proizvodnji novih proizvoda.

Procena i provera: Podnosilac prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju koja se zasniva na, na primer, bilansima mase i/ili sistemima za izveštavanje o zaštiti životne sredine dokazujući stope postignutog ponovnog iskorišćenja, unutar ili izvan postrojenja, na primer, recikliranjem, ponovnom upotrebom ili ponovnom proizvodnjom/regeneracijom.

Kriterijum 4 - Faza korišćenja

4.1. Oslobađanje opasnih supstanci

Materijali na bazi drveta su dozvoljeni za upotrebu u drvenim podnim oblogama samo ako ispunjavaju zahteve u pogledu emisije formaldehida koji su dati u nastavku:

a) Ploče iverice: emisija formaldehida iz ploča iverice u njihovom sirovom stanju (pre dalje obrade) ne sme biti veća od 50% granične vrednosti koja bi bila dozvoljena za klasifikaciju E1 u skladu sa standardom SRPS EN 312;

b) Ploče vlaknatice: emisija formaldehida iz ploča vlaknatica u njihovom sirovom stanju (pre dalje obrade) ne sme biti veća od 50% granične vrednosti koja bi bila dozvoljena za klasifikaciju kvaliteta E1 u skladu sa standardom SRPS EN 622-1. Ploče vlaknatice klasifikovane kao E1 mogu se prihvatiti ako ne čine više od 50% ukupnih drvenih materijala odnosno materijala na bazi drveta koji se koriste u proizvodu;

v) Pluta i bambus: Otpuštanje formaldehida ne sme biti veće od 0,062 mg/m3 vazduha.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač prilaže dokaz da materijali na bazi drveta ispuštaju manje od 4 mg/100g (ploče sušene u pećnici) u skladu sa SRPS EN 120 (performatorska metoda) ili manje od 0,062 mg/m3 vazduha u skladu sa SRPS EN 717-1 (metoda komore). Dodatno, izjava dostavlja se izjava da se sistem kontrole proizvodnje vrši u skladu sa standardima SRPS EN 312 ili SRPS EN 622-1.

Isparljiva organska jedinjenja (VOC)

Gotovi proizvodi ne smeju premašivati sledeće vrednosti emisija:

Supstanca

Zahtev (nakon 3 dana)

ukupna organska jedinjenja u okviru vrste retencije C6 - C16 (ukupna isparljiva organska jedinjenja-TVOC)

0,25 mg/m3 vazduha

ukupna organska jedinjenja u okviru vrste retencije > C16 - C22 (ukupna poluisparljiva organska jedinjenja-TSVOC)

0,03 mg/m3 vazduha

ukupna isparljiva organska jedinjenja (VOC) LCI (*)

0,05 mg/m3 vazduha

(*) LCI (Lowest Concentration of Interest) najmanja razmatrana koncentracija; vidi "Proces ocenjivanja rizika po zdravlje kada je reč o emisijama isparljivih organskih jedinjenja (VOC) iz građevinskih proizvoda" (Savezna agencija za životnu sredinu).

Procena i provera: Podnosilac zahteva podnosi sertifikat o ispitivanju u skladu sa ispitivanjima emisije po standardu prEN 15052 ili SRPS ISO 16000-9.

Kriterijum 5 - Pakovanje

Ambalaža mora biti sačinjena od jednog od sledećih materijala:

1) materijala koji se može jednostavno reciklirati,

2) materijala iz obnovljivih izvora,

3) materijala namenjenih ponovnoj upotrebi.

Procena i provera: Pri podnošenju zahteva prilaže se opis ambalaže proizvoda zajedno sa odgovarajućom izjavom o usklađenosti sa datim zahtevom.

Kriterijum 6 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora biti primeren za upotrebu. Dokaz o tome mogu biti podaci odgovarajućih metoda ispitivanja na osnovu standarda ISO, CEN ili ekvivalentnih metoda ispitivanja, kao što su nacionalni postupci ispitivanja.

Procena i provera: prilažu se detalji postupaka ispitivanja i rezultati, zajedno sa izjavom da je proizvod primeren za upotrebu na osnovu svih drugih informacija o najboljoj primeni za krajnjeg korisnika. Pretpostavlja se da je proizvod primeren za upotrebu ako odgovara odgovarajućem standardu, evropskom tehničkom odobrenju ili tehničkoj specifikaciji koja se priznaje na nacionalnom nivou ili na nivou EU. Oznaka usaglašenosti "CE" za građevinske proizvode daje proizvođačima potvrdu o usaglašenosti koja se lako prepoznaje i koja se može smatrati dovoljnim u datom kontekstu.

Kriterijum 7 - Informacije za potrošače

Proizvod se mora prodavati sa relevantnim informacijama za potrošače koje savetuju o pravilnoj i najboljoj opštoj i tehničkoj upotrebi proizvoda kao i o njegovom održavanju. Proizvod mora posedovati sledeće informacije na ambalaži i/ili u dokumentaciji koja se prilaže uz proizvod:

a) podatak da je proizvodu dodeljen Eko znak zajedno sa kratkim ali dovoljno detaljnim objašnjenjem o tome šta to znači pored opštih informacija koje se navode u opcionom delu Eko znaka;

b) preporuku o upotrebi i održavanju proizvoda. Datim informacijama treba da se istaknu sva relevantna uputstva posebno kada je reč o održavanju i upotrebi proizvoda.

Po potrebi, treba navesti upućivanje na karakteristike proizvoda pri upotrebi u teškim uslovima, na primer, otpornost na apsorpciju vode, otpornost na zaprljanja, otpornost na hemikalije, neophodna priprema površine ispod obloge, uputstva o čišćenju i preporučene vrste sredstava za čišćenje i intervale čišćenja. Podaci isto tako treba da uključuju moguće naznake o potencijalnom životnom veku koji se očekuje za proizvod u tehničkom smislu, kao prosečna vrednost ili kao raspon;

v) naznaku o načinu reciklaže ili odlaganja (objašnjenje namenjeno potrošaču kako bi bio obavešten o najboljem mogućem delovanju takvog proizvoda);

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak ambalaže i/ili tekstove priložene uz proizvod.

Kriterijum 8 - Podaci koji se nalaze na Eko znaku

Podaci koji se nalaze

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "održivo upravljanje šumama i smanjen uticaj na prirodna staništa",

2) "ograničena količina opasnih supstanci",

3) "ušteda procesne energije u proizvodnji",

4) "manji rizik po zdravlje u živoj sredini".

IV TEHNIČKI DODATAK ZA OBLOGE NA BAZI DRVETA I BILJAKA

IZRAČUNAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE

Potrošnja energije se izračunava kao godišnji prosek energije koja se utroši u toku postupka proizvodnje (izuzimajući ogrevanja prostora) od sirovine do završne podne obloge. To znači, na primer, da se potrošnja energije za proizvode na bazi drveta ili biljaka izračunava od unosa sirovine u postrojenje do završnih postupaka, uključujući pakovanje.

Izračunavanje ne uključuje energetsku vrednost sirovine (tj. energije ulaznih materijala).

Energija potrebna za proizvodnju adhezivnih sredstava i laka ili premaza ne uključuje se u izračunavanja.

Jedinica izabrana za izračunavanje je MJ/m2.

Potrošnja električne energije odnosi se na električnu energiju nabavljenu od eksternog dobavljača.

Ako proizvođač ostvaruje višak energije koja se prodaje kao električna energija, para ili toplota, količina koja se proda može se odbiti od potrošnje goriva. U izračunavanje se uključuje samo gorivo koje se stvarno upotrebi pri proizvodnji podnih obloga.

Podne obloge od masivnog drveta i obloge od bambusa

Parametar životne sredine

A= drvo iz sertifikovane šume sa održivim upravljanjem (%)

B= udeo obnovljivih goriva (%)

C= potrošnja električne energije (MJ/m2)

D = potrošnja goriva (MJ/m2)

P = A/25 + B/25 + (4 - 0, 055 x C) + (4 - 0, 022 x D)

Laminatni podovi

Parametar životne sredine

A = pluta, bambus ili drvo iz sertifikovane šume sa održivim upravljanjem (%)

B = udeo sirovina iz recikliranog drveta (%)

C = udeo obnovljivih goriva (%)

D = potrošnja električne energije (MJ/m2)

E = potrošnja goriva (MJ/m2)

P = A/25 + B/25 + C/25 + (4 - 0, 055 x D) + (4 - 0, 022 x E)

Obloge od plute

Parametar životne sredine

A = udeo reciklirane plute (%)

B = udeo obnovljivih goriva (%)

C = potrošnja električne energije (MJ/m2)

D = potrošnja goriva (MJ/m2)

P = A /25 + B /25 + (4 - 0, 055 x C) + (4 - 0, 022 x D)

U tabeli u nastavku su date energetske vrednosti za različita goriva.

Tabela za izračunavanje potrošnje goriva

Period proizvodnje - 1 godina:

Dani:
Od:
Do:

Gorivo

Količina

Jedinice

Faktor
konverzije

Energija (MJ)

slama (15% W)

 

kg

14,5

 

peleti (7% W)

 

kg

17,5

 

otpadno drvo (20% W)

 

kg

14,7

 

iverje (45% W)

 

kg

9,4

 

tresetni briket

 

kg

20

 

prirodni gas

 

kg

54,1

 

prirodni gas

 

Nm3

38,8

 

butan

 

kg

49,3

 

kerozin

 

kg

46,5

 

motorni benzin

 

kg

52,7

 

dizel gorivo

 

kg

44,6

 

gasno ulje

 

kg

45,2

 

ulje za loženje

 

kg

42,7

 

suvi parni ugalj

 

kg

30,6

 

antracit

 

kg

29,7

 

drveni ugalj

 

kg

33,7

 

industrijski koks

 

kg

27,9

 

električna energija (iz mreže)

 

kWh

3,6

 

Ukupna energija (MJ)

 

 

Prilog 24

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA DRVENI NAMEŠTAJ

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za drveni nameštaj imaju za cilj da promovišu:

1) smanjenje uticaja drvenog nameštaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje u toku njegovog životnog ciklusa;

2) upotrebu materijala proizvedenih na održiviji način;

3) smanjenje upotrebe opasnih supstanci i smanjenje emisija zagađujućih supstanci;

4) proizvod ispitane trajnosti.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Procena usklađenosti moraju da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom (kada je moguće), koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Kada procenjuju prijave i prate usklađenost sa kriterijumima, nadležnim organima se preporučuje da sagledaju sprovođenje priznatih sistema menadžmenta životnom sredinom, kakvi su EMAS ili ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 i deklaracije proizvoda u vezi sa zaštitom životne sredine (napomena: date izjave i sistemi menadžmenta se ne zahtevaju već podstiču).

Grupu proizvoda "drveni nameštaj" čine samostojeće ili ugradne jedinice koje se koriste za skladištenje, vešanje, ležanje, sedenje, rad i konzumiranje hrane, kada je reč o nameštaju za kuću, za upotrebu u zatvorenim prostorijama ili za upotrebu na otvorenom, ili se koriste u unutrašnjim prostorijama za poslovne namene. Poslovnim namenama obuhvaćen je kancelarijski i školski nameštaj kao i nameštaj namenjen restoranima i hotelima.

Moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

a) proizvod mora biti napravljen od najmanje 90% (m/m) masivnog drveta ili materijala na bazi drveta. Staklo, ako se može jednostavno zameniti u slučaju oštećenja ili loma, može se isključiti iz izračunavanja mase kao i tehnička oprema i elementi za pričvršćivanje;

b) masa bilo kog posebnog materijala, a da to nije masivno drvo ili materijal na bazi drveta, ne sme premašivati 3% ukupne mase proizvoda. Ukupna kombinovana masa takvih materijala ne sme premašivati 10% ukupne mase proizvoda.

Za dodelu Eko znaka, nameštaja od drveta mora odgovarati grupi proizvoda "nameštaj od drveta" i mora biti u skladu sa ekološkim kriterijumima koji su utvrđeni u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "nameštaj od drveta" dodeljena je šifra "036".

Izuzeća

Primenjuju se sledeća izuzeća od određenih kriterijuma koji se odnose na materijale:

(1) materijali, koji nisu materijali od masivnog drveta i materijali na bazi drveta, i koji nisu materijali obuhvaćeni kriterijumima koji se odnose na površinsku obradu i sastavljanje nameštaja, koji čine manje od 3% ukupne mase proizvoda sa Eko znakom, mogu se izuzeti iz ispunjavanja "zahteva koji se odnose na drvene materijale i materijale na bazi drveta."

(2) elementi za pričvršćivanje, kakvi su šrafovi i ekseri, i okovi za klizna vrata i fioke isključuju se iz ispunjavanja svih kriterijuma koji se odnose na materijale.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže odgovarajuće informacije o materijalima koji se izuzimaju iz ispunjavanja određenih kriterijuma. Izračunavanje procenta materijala koji se mogu izuzeti uključuje količinu takvih materijala u kompozitnim materijalima, bez obzira na procenat kompozitnog materijala u nameštaju kao konačnom proizvodu sa Eko znakom. Izračunavanje ukupne mase ne uključuje masu elemenata za pričvršćivanje.

Kriterijum 1 - Opis proizvoda

Moraju se priložiti opis proizvoda (funkcionalni opis, ime proizvoda ili referentna oznaka; ako su dostupne različite vrste istog proizvoda, opisuju se podvrste na koje se zahtev odnosi). Moraju se priložiti informacije o ukupnoj masi proizvoda, materijalima koji su upotrebljeni za proizvod, uključujući elemente za pričvršćivanje, i informacije o njihovim odgovarajućim masama.

Procena i provera: podnoslac zahteva nadležnom organu mora priložiti opis proizvoda kojim se obuhvataju navedene informacije.

Kriterijum 2 - Opasne supstance

a) Proizvodu od drveta ne smeju se dodavati supstance ili preparati, kojima je dodeljena ili kojima bi u trenutku podnošenja zahteva mogla biti dodeljena neka od sledećih oznaka rizika (ili njihova kombinacija):

- R23: (Toksično ako se udiše),

- R24: (Toksično ako je u kontaktu sa kožom),

- R25: (Toksično ako se proguta),

- R26: (Veoma toksično ako se udiše),

- R27: (Veoma toksično ako je u kontaktu sa kožom),

- R28: (Veoma toksično ako se proguta),

- R39 (Opasnost od veoma teških ireverzibilnih efekata),

- R40 (Ograničena saznanja o karcinogenom efektu),

- R42 (Može izazvati senzibilizaciju pri udisanju),

- R43 (Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom),

- R45 (Može izazvati karcinom),

- R46 (Može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R48 (Opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju),

- R49 (Može izazvati karcinom ako se udiše),

- R50 (Veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (Toksično po vodene organizme),

- R52 (Štetno za vodene organizme),

- R53 (Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R60 (Može smanjiti plodnost),

- R61 (Može štetno delovati na plod),

- R62 (Moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (Moguć rizik od štetnog delovanja na plod),

- R68 (Moguć rizik od ireverzibilnih efekata),

kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD.

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća Obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b) Proizvod ne sme sadržati halogenovana organska vezivna sredstva, azidrin i poliazidrine kao ni pigmente i aditive na bazi olova, kadmijuma, hroma (VI), žive i njihovih jedinjenja, arsena, bora i bakra, organskog kalaja.

v) U proizvodu se mogu upotrebljavati samo usporivači plamena koji su hemijski vezani za matricu/materijal ili za površinu matrice/materijala (reaktivni usporivači plamena).

Ako usporivači plamena koji se upotrebljavaju imaju neku od sledećih navedenih R oznaka, ti reaktivni usporivači plamena treba, po primeni, da promene svoja hemijska svojstva kako ne bi bili klasifikovani prema datim R oznakama (manje od 0,1% usporivača plamena na matrici/materijalu može ostati u obliku u kome je bio pre primene):

- R40 (Ograničena saznanja o karcinogenom efektu),

- R45 (Može izazvati karcinom),

- R46 (Može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R49 (Može izazvati karcinom ako se udiše),

- R50 (Veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (Toksično po vodene organizme),

- R52 (Štetno za vodene organizme),

- R53 (Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R60 (Može smanjiti plodnost),

- R61 (Može štetno delovati na plod),

- R62 (Moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (Moguć rizik od štetnog delovanja na plod),

- R68 (Moguć rizik od ireverzibilnih efekata),

kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD.

Isključuju se usporivači plamena koji se samo fizički mešaju sa matricom/materijalima (aditivni usporivači plamena).

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća Obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o usklađenosti sa datim kriterijumom, zajedno sa spiskom sastojaka i odgovarajućom dokumentacijom, kao što su bezbednosni listovi.

Kriterijum 3 - Zahtevi za drvo i materijale na bazi drveta

a) Održivo upravljanje šumama

Proizvođač mora da ima politiku održive nabavke drveta i da poseduje sistem kojim se prati i proverava poreklo drveta i obezbeđuje se sledljivost od šume do prve tačke prijema.

Poreklo svog drveta mora biti dokumentovano. Proizvođač mora obezbediti da svo drvo vodi poreklo iz zakonitih izvora. Drvo ne sme voditi poreklo iz zaštićenih oblasti ili oblasti koje su u zvaničnom postupku dobijanja statusa zaštićene oblasti, iz starih šuma i šuma velike vrednosti kada je reč o očuvanju, koje su definisane na nacionalnom nivou u postupku sa zainteresovanim stranama, osim ako kupovina nije izvršena jasno u skladu sa nacionalnim propisima o očuvanju prirode.

Za proizvode od drveta koji su stavljeni u promet i nose Eko znak, barem 70% masivnog drveta i 40% materijala na bazi drveta mora voditi poreklo iz šuma sa održivim upravljanjem koje su sertifikovane na osnovu nezavisnih sistema provere preko treće strane koji ispunjavaju kriterijume koji se navode u stavu 15. Rezolucije Saveta od 15. decembra 1998. godine o Strategiji šumarstva u EU i njenom daljem razvoju, ili iz recikliranih materijala.

Procena i provera: U cilju ispunjavanja datih uslova, podnosilac zahteva dokazuje da svi proizvodi od drveta koji nose Eko znak, dostižu odgovarajući nivo sertifikovanog drveta. Podnosilac zahteva mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju od dobavljača drveta naznačavajući vrste, količine i tačno poreklo drveta koje se koristi u proizvodnji nameštaja. Podnosilac zahteva mora da priloži odgovarajući(e) sertifikat/e kojim/a dokazuje da sistem sertifikacije na odgovarajući način ispunjava zahteve iz stava 15. Rezolucije Saveta od 15. decembra 1998. godine o Strategiji šumarstva u EU.

Materijali na bazi drveta su materijali koji nastaju vezivanjem adhezivnim sredstvima i/ili lepkovima, jednog ili više od sledećih materijala: drvnih vlakana i/ili rezanih ili sečenih drvenih tabli, i/ili drvenih otpadaka iz šuma, zasada, rezane građe, otpadaka iz industrije celuloze/papira, i/ili recikliranog drveta.

Materijali na bazi drveta uključuju: lesonitne ploče, ploče vlaknatice, ploče vlaknatice srednje gustine, ploče od iverice, OSB ploče (usmerene upredene ploče), šperploče, i ploče od masivnog drveta. Izraz "materijal na bazi drveta" se isto tako odnosi na kompozitne materijale koji su sastavljeni od ploča na bazi drveta prekrivenih plastičnim masama, ili laminiranim plastičnim masama, ili metalima, ili drugim premaznim materijalima i ploče na bazi drveta koje su finalni proizvodi/poluproizvodi.

Materijali na bazi drveta, koji su finalni proizvodi ili poluproizvodi, i materijali na bazi drveta koji su prekriveni plastičnim masama, ili laminiranim plastičnim masama, ili metalima, ili drugim premaznim materijalima isto tako ispunjavaju kriterijume koji se odnose na površinsku obradu pored kriterijuma koji se navode u ovom odeljku.

b) Reciklirana drvna vlakna

Već upotrebljeno drvo, iverje ili vlakna iskorišćena u proizvodnji materijala na bazi drveta (ulazni materijal), ispunjavaju barem odredbe industrijskog standarda EPF (Evropskog udruženja proizvođača ploča) navedene u stavu 6. dokumenta "Standard EPF za uslove isporuke recikliranog drveta" (EPF standard for delivery conditions of recycled wood) od 24. oktobra 2002. godine. U dodatku se nalazi i tabela sa referentnim standardima.

Procena i provera: Mora se priložiti izjava da je se za proizvodnju materijala od drveta korišćeno već upotrebljeno drvo. Pored toga, moraju se priložiti rezultati ispitivanja kako bi se proverila usklađenost sa graničnim vrednostima kako se navodi u Tehničkom dodatku.

v) Supstance za impregnaciju i zaštitna sredstva

Nameštaj za kuću ne sme se impregnirati.

Kada je reč o drugim vrstama nameštaja, kod kojih se primenjuje impregnacija ili se primenjuju zaštitna sredstva, odgovarajuće supstance moraju ispunjavati zahteve koji se odnose na opasne supstance (Odeljak 2).

Masivno drvo se po seči ne sme obrađivati supstancama ili preparatima koji sadrže supstance koje su obuhvaćene nekim od sledećih spiskova:

- supstance koje su po preporuci SZO za klasifikaciju pesticida po stepenu opasnosti klasifikovane kao supstance klase 1a,

- supstance koje su po preporuci SZO za klasifikaciju pesticida po stepenu opasnosti klasifikovane kao supstance klase 1b.

Pored toga, obrada drveta mora biti u skladu sa odredbama Direktive Saveta 79/117/EEZ i Direktive Saveta 76/769/EEZ, kao i u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora priložiti izjavu kojom se dokazuje usklađenost sa datim kriterijumom, spisak upotrebljenih supstanci i bezbednosne listove za svaku od tih supstanci.

g) Upotreba opasnih supstanci i preparata u proizvodnji materijala na bazi drveta.

Pored zahteva iz Odeljka 2 koji se odnose na opasne supstance, sve supstance i preparati koji se upotrebljavaju u proizvodnji materijala na bazi drveta moraju ispuniti sledeće:

(1) neprerađeno drvo se ne sme obrađivati supstancama ili preparatima koji sadrže supstance koje su obuhvaćene nekim od sledećih spiskova:

- supstance koje su po preporuci SZO za klasifikaciju pesticida po stepenu opasnosti klasifikovane kao supstance klase 1a,

- supstance koje su po preporuci SZO za klasifikaciju pesticida po stepenu opasnosti klasifikovane kao supstance klase 1b.

Pored toga, obrada drveta mora biti u skladu sa odredbama Direktive Saveta 79/117/EEZ i Direktive Saveta 76/769/EEZ, kao i u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima koji regulišu ovu oblast.

(2) sadržaj slobodnog formaldehida u proizvodima ili preparatima upotrebljenim u pločama ne sme premašivati 0,3% po masi (m/m). Sadržaj slobodnog formaldehida u vezivnim sredstvima, adhezivnim sredstvima, i lepkovima za šperploče ili laminirane drvene ploče ne sme premašivati 0,5% po masi (m/m)

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži odgovarajuće izjave kojima se potvrđuje ispunjenost navedenih zahteva. Za hemijske proizvode upotrebljene pri proizvodnji materijala na bazi drveta mora se priložiti bezbednosni list za materijal ili ekvivalentna dokumentacija sa informacijama o klasifikaciji opasnosti po ljudsko zdravlje.

d) Emisija formaldehida iz materijala na bazi neprerađenog drveta

Prisustvo materijala na bazi drveta je dozvoljeno u delu nameštaja samo ako su ispunjeni sledeći zahtevi.

Iverica: emisija formaldehida iz ploča iverice u sirovom stanju, tj. pre nego što se obrade mašinom ili im se nanese premaz, ne sme premašivati 50% granične vrednosti na osnovu koje bi se klasifikovala kao E1 u skladu sa standardom SRPS EN 312.

Vlaknatica: emisija formaldehida iz ploče (ploča) vlaknatice u sirovom stanju, tj. pre mašinske obrade ili premazivanja ne sme premašivati 50% granične vrednosti na osnovu koje bi mogla biti klasifikovana kao ploča vlaknatica klase kvaliteta E1 u skladu sa standardom SRPS EN 622-1. Ipak, ploče vlaknatice klase E1 biće prihvaćene ako nisu zastupljene u procentu većem od 50% ukupnog drveta i materijala na bazi drveta koji su upotrebljeni u proizvodu.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač mora priložiti dokaze da materijali na bazi drveta emituju manje od 4 mg/100 g u skladu sa standardom SRPS EN 120 (perforatorska metoda) ili manje od 0,062 mg/m3 u skladu sa standardom SRPS EN 717-1 (metoda komore). Uz to, mora se dostaviti i izjava da je uspostavljen sistem proizvodne kontrole u skladu sa SRPS EN 312-1 ili SRPS EN 622-1.

đ) Genetski modifikovano drvo

Proizvod ne sme sadržati GMO drvo.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu da nije upotrebljeno GMO drvo.

Kriterijum 4 - Kriterijumi za površinsku obradu

Površinska obrada odnosi se na postupak površinske obrade pojedinačnih delova/komponenti nameštaja ili nameštaja kao celine.

a) Površinska obrada plastičnim masama i metalima

U ukupnoj masi dela nameštaja dozvoljava se procenat od najviše 2% plastičnih masa i metala. Oni moraju ispunjavati opšte zahteve o opasnim supstancama koji su navedeni u Odeljku 2.

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje usklađenost sa ovim kriterijumima.

b) Površinska obrada koja ne uključuje plastične mase i metale

Ovaj kriterijum odnosi se na premazivanje nameštaja i drvenih materijala.

Opasne supstance i preparati (uključujući sadržaj VOC)

Svi upotrebljeni materijali, supstance i preparati moraju ispunjavati zahteve o opasnim supstancama koji su navedeni u kriterijumu 2.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o usklađenosti sa datim kriterijumom, zajedno sa spiskom sastojaka i odgovarajućom dokumentacijom, kao što su bezbednosni listovi.

Pored toga, hemijske supstance koje proizvođač/dobavljač hemikalija klasifikuje kao štetne po životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalije, moraju biti usklađene sa jednim od sledeća dva ograničenja:

- hemijske supstance koje se klasifikuju kao štetne po životnu sredinu, ne smeju se dodavati supstancama i preparatima za površinsku obradu. Međutim, proizvodi mogu sadržati do 5% isparljivih organskih jedinjenja (VOC1). Ako proizvod zahteva razblaživanje, sadržaj razblaženog proizvoda ne sme premašivati pomenute granične vrednosti,

- primenjena količina supstanci štetnih po životnu sredinu (tečna boja/lak) ne sme premašivati 14 g/m2 površine, a primenjena količina VOC (tečna boja/lak) ne sme premašivati 35 g/m2,

Procena i provera: Podnosilac zahtevanora priložiti izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom, uključujući:

- potpunu recepturu sa naznačenim količinama i brojevima CAS za supstance koje ulaze u sastav,

- metodu ispitivanja i rezultate ispitivanja za sve supstance prisutne u proizvodu, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija,

- izjavu da su sve supstance u sastavu obelodanjene,

- broj premaza i količinu koja se primenjuje pri premazu po jednom kvadratnom metru površine.

_________
1 VOC su sva organska jedinjenja napona pare od 0,01 kPa ili više pri 293,15 K, ili odgovarajuće isparljivosti pod posebnim uslovima korišćenja

Način primene:

Sledeći standardni stepeni efektivnosti se koriste u svrhu izračunavanja potrošnje proizvoda za površinsku obradu i primenjene količine:

uređaj za raspršivanje bez recikliranja 50%, uređaj za raspršivanje sa recikliranjem 70%, elektrostatičko raspršivanje 65%, čaša/disk za raspršivanje 80%, nanošenje premaza valjkom 95%, premazivanje rakelom 95%, vakuumsko nanošenje 95%, potapanje 95%, oblivanje 95%.

v) Formaldehid

Emisije formaldehida iz supstanci i preparata za površinsku obradu koji oslobađaju formaldehid moraju biti manje od 0,062 mg/m3.

Procena i provera: Podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač mora priložiti izjavu da je ispunjen ovaj zahtev, zajedno sa informacijama o formulaciji koja je primenjena za površinsku obradu (npr. bezbednosni listovi) ili rezultate ispitivanja kojima se dokazuje da maksimalna vrednost emisije formaldehida ne prelazi navedenu granicu (prema standardu SRPS EN 717-1.

g) Plastifikatori

Ako se u postupku proizvodnje koriste plastifikatori, ftalati moraju ispunjavati zahteve o opasnim supstancama koji se navode u kriterijumu 2.

Pored toga, proizvod ne sme sadržati di-n-oktil ftalat (DNOP), di-izononil ftalat (DINP), di-izodecil ftalat (DIDP).

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom.

d) Biocidi

Dozvoljava se upotreba samo biocidnih proizvoda koji sadrže aktivne supstance sa spiska aktivnih supstanci IA i koje su odobrene za upotrebu u nameštaju, u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima koji se odnose na upravljanje biocidnim proizvodima.

Procena i provera:. podnosilac zahteva mora da priloži izjavu o ispunjavanju zahteva ovog kriterijuma zajedno sa spiskom korišćenih biocidnih proizvoda.

Kriterijum 5 - Kriterijumi za sklapanje nameštaja

Ovaj kriterijum odnosi se na lepljenje elemenata pri sastavljanju nameštaja, tj. na adhezivna sredstva.

a) Opasne supstance u aditivima i vezivnim sredstvima

Moraju ispunjavati zahteve koji se navode u kriterijumu 2 o opasnim supstancama.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži kojima se potvrđuje ispunjenost navedenih zahteva. Za svaki hemijski proizvod, upotrebljen pri sastvaljanju nameštaja, prilaže se bezbednosni list ili ekvivalentna dokumentacija sa informacijama o klasifikaciji opasnosti po ljudsko zdravlje. Moraju da se prilože izveštaji o ispitivanju ili izjave dobavljača za sadržaj slobodnog formaldehida.

b) VOC

Sadržaj VOC u adhezivnim sredstvima koja su upotrebljena pri sastavljanju nameštaja ne sme premašivati 5% po masi (m/m).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu naznačavajući sva adhezivna sredstva upotrebljena pri sastavljanju nameštaja, kao i usklađenost sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 6 - Kriterijumi za finalni proizvod

a) Trajnost i bezbednost

Proizvod mora da ispuni zahteve koji se odnose na trajnost, izdržljivost, bezbednost i stabilnost u skladu sa odgovarajućim EN, ISO odnosno nacionalnim standardima koji se primenjuju za upotrebu proizvoda.

Za slučaj da postoji odgovarajući i EN i ISO standard, prednost se daje EN standardima, odnosno odgovarajućim nacionalnim standardima.

Ako se ne primenjuje nijedan EN, ISO ili nacionalni standard, procenu trajnosti, izdržljivosti, bezbednosti i stabilnosti proizvoda mora izvršiti nezavisna ustanova za ispitivanje na osnovu dizajna i izbora materijala proizvoda.

Procena i provera: proizvođač mora priložiti izjavu zajedno sa dokumentacijom o metodama ispitivanja koje je akreditovana ustanova upotrebila, i rezultate ispitivanja.

b) Održavanje

Proizvodi moraju biti takvi da se mogu održavati bez upotrebe rastvarača na organskoj osnovi.

Proizvođač mora garantovati mogućnost nabavke na zahtev: rezervnih delova (originalni funkcionalni delovi ili delovi koji obavljaju ekvivalentne funkcije), u toku celog perioda njihove industrijske proizvodnje ili u toku perioda od 5 godina nakon datuma kada je zaustavljena proizvodnja relevantne serije.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač mora priložiti izjavu sa dokumentima kojima se dokazuje da je ovaj kriterijum ispunjen.

v) Reciklaža i otpad

Mora postojati mogućnost jednostavne reciklaže proizvoda. Potrošač mora dobiti detaljan opis najboljih načina za odlaganje proizvoda (ponovna upotreba, reciklažu, inicijativa da podnosilac zahteva vraća proizvod proizvođaču, proizvodnja energije) rangirajući ih shodno uticaju koji imaju na životnu sredinu. Za svaku mogućnost moraju se jasno navesti mere predostrožnosti kojima se ograničava uticaj na životnu sredinu.

Procena i provera: podnosilac zahteva i/ili njegov dobavljač mora priložiti uzorak informacija koje će se priložiti uz proizvod, i utemeljenje datih preporuka.

g) Informacije za potrošače

Uz proizvod sa Eko znakom prilažu se sledeće informacije:

- informacije o pogodnosti za upotrebu, na osnovu upotrebe u kući ili javne upotrebe (povremena ili česta upotreba, upotreba u unutrašnjem prostoru i upotreba na otvorenom);

- informacije o čišćenju i održavanju;

- uputstvo proizvođača ili trgovca na malo kada je reč o zameni stakla na zahtev (ako postoje stakleni delovi), ako je staklo oštećeno ili slomljeno;

- uputstvo da bi trebalo stupiti u kontakt sa lokalnim organima o najboljem načinu da se odlože stari nameštaj i materijali;

- uputstvo za sklapanje;

- najbolja upotreba sa tačke gledišta ergonomije, kada je relevantno;

- naziv vrste masivnog drveta;

- naznaka sredstava za obradu ili sredstava za zaštitu (hemijskih, bioloških ili fizičkih) koja su upotrebljena na proizvodima koji su namenjeni upotrebi na otvorenom;

- preporuka za potrošače da za dalju zaštitu nameštaja koriste proizvode sa Eko znakom.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži uzorak informativnog materijala koji se prilaže uz proizvod sa Eko znakom.

d) Pakovanje konačnog proizvoda

Ambalaža mora ispunjavati sledeće zahteve:

(1) mora biti napravljena od jednog od sledećih materijala:

- materijala koji se lako mogu reciklirati;

- materijala iz obnovljivih izvora;

- materijala koji su namenjeni ponovnoj upotrebi, kao što su tekstilne obloge.

(2) svi materijali moraju biti takvi da se rukom mogu lako odvajati u zasebne delove koji se recikliraju i koji su sačinjeni od jednog materijala (npr. karton, papir, plastična masa, tekstil)

Procena i provera: pri podnošenju zahteva mora se priložiti opis ambalaže proizvoda zajedno sa odgovarajućom izjavom o usklađenosti sa ovim kriterijumima.

đ) Informacije na ambalaži

Na ambalaži se mora navesti sledeći tekst:

"Za više informacija zašto ovaj proizvod nosi ekološki znak, posetite internet stranicu Ministarstva nadležnog za životnu sredinu".

Sledeći tekst (ili ekvivalentni tekst) se takođe mora nalaziti na ambalaži i u priručniku za upotrebu:

"Za više informacija o ekološkom znaku, posetiti internet stranicu Ministarstva nadležnog za životnu sredinu. Dodatne informacije mogu se dobiti na:ime/adresa odeljenja za potrošače podnosioca zahteva."

Procena i provera: podnosilac zahteva mora priložiti uzorak ambalaže proizvoda i priručnika za upotrebu kao i podataka koji se dostavljaju uz proizvod, zajedno sa izjavom o usaglašenosti sa svakim delom ovogkriterijuma.

e) Podaci koji se nalaze na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "drvo iz šuma kojima se dobro upravlja";

2) "ograničena količina opasnih supstanci";

3) "proizvod proverene trajnosti".

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da obezbedi uzorak ambalaže proizvoda sa Eko znakom, zajedno sa izjavom o usklađenosti sa navedenim kriterijumom.

TEHNIČKI DODATAK

Granične vrednosti elemenata i supstanci dozvoljenim u recikliranim drvnim vlaknima za proizvodnju materijala na bazi drveta

Elementi i jedinjenja

Granične vrednosti (mg/kg recikliranog materijala na bazi drveta)

arsen

25

kadmijum

50

hrom

25

bakar

40

olovo

90

živa

25

fluor

100

hlor

1000

pentahlorfenol (PCP)

5

katranska ulja (benzo(a)piren)

0,5

 

Prilog 25

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA NOVINSKI ROTO PAPIR

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za novinski roto papir imaju za cilj:

1) promovisanje efikasne upotrebe prirodnih resursa, podsticanjem reciklaže papira, smanjenjem ispuštanja toksičnih ili eutrofnih supstanci u vode, smanjenjem štete po životnu sredinu ili rizika koji su u vezi sa upotrebom energije (globalno zagrevanje, acidifikacija, oštećenje ozonskog omotača, oštećenje neobnovljivih izvora), smanjenjem potrošnje energije i povezanih emisija u vazduh,

2) smanjenje štete po životnu sredinu ili rizika, koji su u vezi sa upotrebom opasnih hemijskih supstanci,

3) primena načela održivog upravljanja šumama.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Grupu proizvoda "novinski roto papir" čini papir dobijen iz celuloze koji se upotrebljava za štampanje novina i drugih štampanih proizvoda.

Grupa proizvoda "novinski roto papir" ne uključuje papir za fotokopiranje i grafički papir, termalno osetljivi papir, fotografski i samokopirni papir (NCR), papir za pakovanje i uvijanje kao i mirišljavi papir.

Novinski roto papir" predstavlja papir koji se uglavnom upotrebljava za štampanje novina i dobija iz celuloze i/ili prerađenog papira čija gramatura iznosi između 40 i 65 g/m2, dok prerađena vlakna čine vlakna koja su preusmerena iz tokova otpada u toku proizvodnog procesa ili vlakna koja generišu domaćinstva ili trgovinska i industrijska postrojenja i institucije, u ulozi krajnjih korisnika proizvoda, koja se ne mogu više upotrebljavati za predviđenu svrhu.

Jedinici novinskog roto papira dodeljuje se Eko znak u skladu sa ovim Pravilnikom ako pripada grupi proizvoda "novinski roto papir" i ako ispunjava kriterijume kao i odgovarajuće zahteve koji su utvrđenu i ovom prilogu.

Grupi proizvoda "novinski roto papir" dodeljuje se šifra "037".

Dati kriterijumi utvrđuju se za svaki od sledećih aspekata:

1) Emisije u vodu i vazduh

2) Upotreba energije

3) Vlakna: održivo upravljanje šumama

4) Opasne hemijske supstance

5) Upravljanje otpadom

6) Pogodnost za upotrebu

7) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Ekološkim kriterijumima obuhvaćena je proizvodnja celuloze zajedno sa svim sastavnim podprocesima od trenutka kada primarna vlakna/prerađene sirovine dospeju na mesto proizvodnje, do trenutka kada celuloza napusti mlin za proizvodnju pulpe.Što se tiče postupaka proizvodnje papira, ekološki kriterijumi uključuju sve postupke od čišćenja i rafiniranja celuloze (razgradnje recikliranog papira) do namotavanja papira u rolne.

Sledeće aktivnosti nisu obuhvaćene datim kriterijumima:

1) transport i pakovanje celuloze, papira ili sirovina

2) konverzija papira.

Kriterijum 1 - Emisije u vodu i vazduh

a) Hemijska potrošnja kiseonika (HPK), fosfor (P), sumpor (S), oksidi azota (NOX)

Za svaki od navedenih parametara, emisije u vazduh i/ili vodu koje nastaju pri proizvodnji celuloze i papira izražavaju se preko poena (Phpk, Pp, PS, PNOx) na način koji se detaljnije opisuje u nastavku.

Nijedan od pojedinačnih poena Phpk, Pp, PS, ili PNOx ne sme premašiti 1,5.

Ukupan broj poena (Pukupno = Phpk + Pp + PS + PNOx) ne sme premašiti 4,0.

Phpk se izračunava kako sledi (Pp, PS, i PNOx izračunavaju se na isti način sa odgovarajućim referentnim vrednostima).

Za svaku upotrebljenu celulozu "i", sa njom povezane izmerene emisije HPK (HPKcelul,i izražena u kg/tona sušena na vazduhu - ADT) ponderišu se u zavisnosti od udela svake upotrebljene celuloze (celul,i po toni tankog upijajućeg higijenskog papira osušenog na vazduhu). Ponderisana emisija HPK za upotrebljene celuloze dodaje se izmerenoj emisiji HPK iz proizvodnje papira i čini ukupnu emisiju HPK, HPKukupno.

Ponderisana referentna vrednost HPK kada je reč o proizvodnji celuloze izračunava se na isti način, kao zbir utvrđenih referentnih vrednosti za svaku upotrebljenu celulozu koji se dodaje referentnoj vrednosti za proizvodnju papira i čini ukupnu referentnu vrednost HPK, HPKref.ukupno. Referentne vrednosti za svaku vrstu upotrebljene celuloze i za proizvodnju papira navode se su u tabeli 1.

Na kraju se ukupne emisije HPK dele s ukupnom referentnom vrednosti HPK kako sledi:

Tabela 1

Referentne vrednosti za emisije iz različitih vrsta celuloza i proizvodnje papira

Vrsta celuloze/papir

Emisije (kg/ADT)

HPKreferentna

Sreferentna

NOXreferentna

Preferentna

Izbeljena hemijska celuloza (osim sulfita)

18,0

0,6

1,6

0,045

Izbeljena hemijska celuloza (sulfitna)

25,0

0,6

1,6

0,045

Neizbeljena hemijska celuloza

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/celuloza iz drveta

3,0

0,2

0,3

0,01

Celuloza iz prerađenih vlakana

2,0

0,2

0,3

0,01

Papir (neintegrisane fabrike u kojima je sva upotrebljena celuloza kupljena na tržištu)

1

0,3

0,8

0,01

Papir (druge fabrike)

1

0,3

0,7

0,01

Za vrednost Preferentna, u vezi sa izbeljenom hemijskom celulozom (osim sulfita) iz tabele 1, odobrava se izuzeće do 0,1 ako se dokaže da je veći nivo P posledica P koji se u prirodi javlja u drvnoj celulozi.

U slučaju kogeneracije toplotne i električne energije u istom postrojenju emisije S i NOX koje su posledica proizvodnje električne energije mogu se oduzeti od ukupnog iznosa. Za proračun udela emisija iz proizvodnje električne energije može se koristiti sledeća jednačina:

2 x (MWh(električna energija)) / [2 * MWh(električna energija) + MWh(toplota)]

Električna energija u ovome proračunu je električna energija proizvedena u kogeneracijskom postrojenju. Toplotna energija u ovome proračunu je neto toplotna energija dovedena iz elektrane za proizvodnju celuloze/papira.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljna izračunavanja kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom koja uključuje izveštaje o ispitivanju koje je sprovedeno upotrebom posebnih metoda ispitivanja za svaki parametar, kako se navodi u nastavku:

HPK: SRPS ISO 6060
NOx: SRPS ISO 11564
S(oksid.): EPA br.8
S(red.): EPA br.16A
sadržaj S u nafti: SRPS ISO 8754
sadržaj S u uglju:SRPS ISO 351
P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ili Dr Lang (Dr Lange) LCK 349.

Dodatna dokumentacija uključuje naznaku učestalosti merenja i izračunavanje poena za HPK, P, S i NOx. Uključuje sve emisije S i NOx koje se javljaju u toku proizvodnje celuloze i papira, uključujući paru koja nastaje izvan proizvodnog postrojenja, izuzev emisija koje su u vezi sa proizvodnjom električne energije. Merenja uključuju kotlove za ponovno iskorišćenje, peći za pečenje kreča, parne kotlove i kotlove za uništavanje gasova jakih mirisa. U razmatranje se uzimaju difuzne emisije.

Vrednosti emisije S u vazduh, koje se navode u izveštaju, uključuju emisije i oksidovanog i redukovanog S (dimetil sulfid, metil merkaptan, vodoniksulfid i slično). Emisije S koje su u vezi sa proizvodnjom toplotne energije iz nafte, uglja i drugih eksternih goriva poznatog sadržaja S, mogu se umesto merenja izračunati i uzimaju se u obzir.

Uzorci za merenje emisija u vodu uzimaju se iz nefiltriranih uzoraka koji nisu nataloženi, nakon prečišćavanja u postrojenju ili nakon prečišćavanja u javnom uređaju za prečišćavanje. Period u toku koga se vrše merenja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, kada merenja emisije nisu dostupna za period od 12 meseci, razultati se baziraju na merenjima emisije koja su sprovođena jednom dnevno u toku 45 uzastopnih dana, nakon što su se vrednosti emisije postrojenja stabilizovale.

Merenja moraju biti reprezentativna za odgovarajući period.

U slučaju integrisanih fabrika papira, ako su zbog poteškoća u dobijanju odvojenih vrednosti emisija za celulozu i papir dostupne isključivo kombinovane vrednosti za proizvodnju celuloze i papira, vrednost emisije za celuloze se određuje kao nula, a vrednost za fabriku papira uključuje proizvodnju celuloze i papira zajedno.

b) AOX (organski vezani halogeni koji mogu da se adsorbuju)

- emisije AOX iz proizvodnje svake upotrebljene celuloze ne smeju da pređu 0,17 kg/ADT.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaje o ispitivanju koristeći sledeće metode ispitivanja: AOX prema SRPS ISO 9562 uz detaljne proračune kojima se potvrđuje usklađenost sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

Dodatna dokumentacija uključuje naznaku učestalosti merenja. AOX se mere samo u postupcima pri kojima se za izbeljivanje celuloze koriste jedinjenja hlora. AOX ne treba meriti u otpadnim vodama iz neintegrisane proizvodnje papira ili u otpadnim vodama iz proizvodnje celuloze koja se ne izbeljuje, ili kada se postupak izbeljivanja sprovodi upotrebom materija koje ne sadrže hlor.

Merenja se vrše na nefiltriranim uzorcima koji nisu nataloženi nakon prečišćavanja u postrojenju ili nakon prečišćavanja u javnom uređaju za prečišćavanje. Period u toku koga se vrše merenja bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili ponovno izgrađenom postrojenju za proizvodnju, kada merenja emisije nisu dostupna za period od 12 meseci, rezultati se baziraju na merenjima emisije koja su sprovođena jednom dnevno u toku 45 uzastopnih dana, nakon što su se vrednosti emisije postrojenja stabilizovale. Merenja moraju biti reprezentativna za odgovarajući period.

v) CO2

Emisije ugljendioksida iz neobnovljivih izvora ne smeju da pređu 1000 kg po toni proizvedenog papira uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo u postrojenju ili izvan njega).U neintegrisanim fabrikama papira (gde je sva upotrebljena celuloza kupljena na tržištu) emisije ne smeju da pređu 1100 kg po toni. Emisije se proračunavaju kao suma emisija iz proizvodnje celuloze i papira.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja detaljne proračune koji pokazuju usklađenost sa ovim kriterijumom zajedno s odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

Podnosilac zahteva prilaže podatke o emisijama ugljen dioksida u vazduh. To uključuje sve izvore neobnovljivih goriva u toku proizvodnje celuloze i papira, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo u postrojenju ili izvan njega).

Koriste se sledeći faktori emisije za izračunavanje CO2 u emisijama iz goriva:

Tabela 2

Gorivo

Emisija CO2fosilno

Jedinica

Ugalj

96

g CO2fosilno/MJ

Sirova nafta

73

g CO2fosilno/MJ

Ulje za loženje 1

74

g CO2fosilno/MJ

Ulje za loženje 2-5

81

g CO2fosilno/MJ

TNG<

66

g CO2fosilno/MJ

Prirodni gas

56

g CO2fosilno/MJ

Električna energija iz mreže

400

g CO2 fosilno/kWh

Period u toku kojeg se vrše izračunavanja ili bilansi mase bazira se na proizvodnji u toku 12 meseci. Kada je reč o novom ili obnovljenom postrojenju za proizvodnju, izračunavanja se baziraju na najmanje 45 uzastopnih dana neprekidnog rada postrojenja. Izračunavanja moraju biti reprezentativna za odgovarajući period.

Za električnu energiju iz mreže koristi se vrednost iz gornje tabele (evropski prosek), osim ako podnosilac prijave ne priloži dokumentaciju kojom se utvrđuje prosečna vrednost za njegove dobavljače električne energije (dobavljač iz ugovora ili nacionalni prosek), pri čemu podnosilac prijave može upotrebiti datu vrednost umesto vrednosti koja se navodi u tabeli.

Količina energije iz obnovljivih izvora, kupljena i upotrebljena za proizvodne postupke, se ne uzima u obzir kod proračuna CO2 emisija: Podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju da se takva vrsta energije stvarno koristi u fabrici papira ili da je kupljena.

Broj stranice: