Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE I USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)

Kriterijum 4 - Mirisi

a) Proizvod ne sme sadržati mirise koji sadrže nitromošuse ili policiklične mošuse (kako je navedeno u kriterijumu 3.(a)).

b) Svi sastojci koji se proizvodu dodaju kao mirisi moraju biti izrađeni i/ili se njima mora rukovati u skladu s kodeksom prakse Međunarodnog udruženja za mirise. Kodeks može da se nađe na veb stranici IFRA: http://www. ifraorg.org.

v) Supstance mirisa, koje su predmet propisa kojima se uređuje oblast označavanja detergenata i koje nisu već prethodno isključene kriterijumom 3 v), kao i ostale mirisne supstance klasifikovane kao H317/R43 i/ili H334/R42 ne smeju biti prisutne u količinama ≥ 0,010% (≥ 100 ppm) po pojedinačnoj supstanci u konačnom proizvodu.

g) U detergentima za ručno pranje posuđa namenjenim za profesionalnu upotrebu ne smeju se koristiti mirisi.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže potpisanu izjavu o usaglašenosti sa svakim kriterijumom sadržanim u tač. a), b) i g). Za kriterijum sadržan u tački v), podnosilac zahteva dostavlja potpisanu izjavu o usklađenosti u kojoj se navodi količina mirisa u proizvodu. Podnosilac zahteva takođe mora priložiti i izjavu proizvođača mirisa kojom se definiše sadržaj svake od supstanci prisutnih u mirisima koje se nalaze na listi u okviru Priloga III, Deo I uz Direktivu Saveta 76/768/EEZ3, kao i sadržaj (ostalih) supstanci kojima su pripisana obaveštenja o opasnosti/oznake rizika H317/R43 i/ili H334/R42.

________
3 EU Direktiva 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.

Kriterijum 5 - Koroziona svojstva

Proizvod ne sme da bude klasifikovan kao "korozivan" (C), sa oznakama rizika R34 ili R35 (DSD/DPD klasifikacija) ili "Kor. kože 1" (CLP/GHS klasifikacija)

Procena i provera: Podnosilac zahteva dostavlja podatke o tačnim koncentracijama svih sastojaka koji ulaze u sastav proizvoda, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše sadržane u formulaciji, koje su razvrstane kao "korozivne" (S) oznake rizika R34 ili R35 ili "Kor. kože 1, zajedno sa kopijama bezbednosnih listova.

Kriterijum 6 - Zahtevi u vezi sa pakovanjem

a) Plastični materijali koji su upotrebljeni za primarnu ambalažu moraju biti označeni u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti ambalaže i ambalažnog otpada ili standardom DIN 6120 deo 1 i 2 u vezi sa standardom DIN 7728 deo 1.

b) Ako je primarna ambalaža izrađena od recikliranog materijala, svaki navod s tim u vezi na ambalaži mora biti u skladu sa standardom SRPS ISO 14021 "Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine - Samodeklarišuće tvrdnje o zaštiti životne sredine (označavanje koje se odnosi na zaštitu životne sredine tipa II)".

v) U plastičnoj ambalaži mogu se koristiti isključivo oni ftalati čiji je rizik bio procenjen u trenutku podnošenja zahteva i koji nisu razvrstani prema kriterijumu 3. tački (v).

(g) Odnos između mase i učinka (WUR4). Odnos mase/učinka (WUR) primarne ambalaže ne sme premašiti sledeće vrednosti:

Vrsta proizvoda

WUR

Detergenti za ručno pranje posuđa (koncentrat)

1,20 grama ambalaže po litru korišćene tečnosti (vode za pranje posuđa)

WUR se izračunava samo za primarno pakovanje (uključujući poklopce, zapušače i ručne pumpe/raspršivače) upotrebom formule:

WUR=Σ[(Wi+Ui)/(Di*ri)]

Gde je:

Wi = masa (g) komponente pakovanja (i), uključujući etiketu ako postoji.

Ui = masa (g) nerecikliranog (neobrađenog) materijala u komponenti pakovanja (i). Ako udeo recikliranog materijala u komponenti pakovanja iznosi 0%, onda je Ui = Wi.

Di = broj funkcionalnih doza (=broj količina koje proizvođač preporučuje za 1 litar vode za pranje) sadržanih u primarnoj ambalaži (i).

ri = broj recikliranja, tj. broj koji pokazuje koliko puta je komponenta pakovanja (i) iskorišćena za istu namenu na osnovu sistema povrata ambalaže ili ponovnog punjenja. r = 1 ako se pakovanje ne koristi ponovo za istu namenu. Ako se pakovanje ponovo koristi, r dobija vrednost 1 osim ako je podnosilac zahteva u mogućnosti da dokaže veći broj.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izračunavanje WUR za proizvod i potpisanu izjavu o usklađenosti sa svakim delom ovog kriterijuma.

________
4 WUR ’ Weight Utility Ratio

Kriterijum 7 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora da bude pogodan za predviđenu namenu i da zadovoljava potrebe potrošača.

Učinak i kapacitet pranja moraju biti jednaki ili bolji od generičkog referentnog proizvoda koji je definisan dalje u tekstu.

Procena i provera: Proizvod mora ispunjavati zahteve za učinak (performanse) pri pranju, koji su definisani za odgovarajuću vrstu proizvoda u skladu sa najnovijom verzijom ispitivanja učinka detergenata za ručno pralje posuđa sa Eko znakom EU i koji su dostupni na Internet strani za EU Eko znak (na linku za proizvodnu grupu "detergenti za ručno pranje posuđa"/ispitivanja performansi):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Generički referentni detergent je onaj propisan u IKW testu performansi "Preporuke za procenu kvaliteta performansi pranja detergenata za ručno pranje posuđa" (SÖFW-Journal, 128, 5, str 11.-15., 2002.) koji je prilagođen tako da doza u testu radnih karakteristika iznosi 2,5 mililitra referentnog detergenta na 5 litara vode.

Kriterijum 8 - Uputstva za korisnike

Na ambalaži proizvoda navode se sledeće informacije:

1) "Ne koristite tekuću vodu, već potopite posuđe i koristite preporučene doze" (ili ekvivalentan tekst);

2) informacije o preporučenoj dozi navode se na ambalaži u odgovarajućoj veličini i na vidljivoj pozadini.

Informacije moraju da se daju u mililitrima (i čajnim kašičicama) proizvoda na 5 litara vode za pranje posuđa za "zaprljano" i "manje zaprljano" posuđe;

3) navođenje približnog broja pranja koja potrošač može obaviti s jednom bocom proizvoda se preporučuje, ali nije obavezno.

Taj se broj proračunava deljenjem zapremine proizvoda sa dozom potrebnom za 5 litara vode za pranje zaprljanog posuđa.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja uzorak pakovanja, uključujući etiketu, uz izjavu o usklađenosti sa svakim delom ovog kriterijuma.

Kriterijum 9 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "smanjen uticaj na živi svet u vodi";

2) "smanjena upotreba opasnih materija";

3) "smanjen ambalažni otpad";

4) "jasna uputstva korisnicima".

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja primerak Eko znaka i izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom.

TEHNIČKI DODATAK

Dodatak I

Lista iz baze podataka o sastojcima detergenata (DID lista)

Lista DID (deo A) je spisak koji sadrži informacije o toksičnosti po živi svet u vodi i biorazgradljivosti dodatih supstanci koje se uobičajeno koriste u detergentima. Lista sadrži informacije o toksičnosti i biorazgradljivosti različitih supstanci koje se koriste u proizvodima za pranje i čišćenje.

Spisak nije konačan ali se u delu B liste DID navode smernice za određivanje relevantnih parametara izračunavanja za supstance koje nisu obuhvaćene DID listom (npr. faktor toksičnosti (TF) i faktor razgradljivosti (DF) koji se koriste za izračunavanje kritične zapremine razblaženja).

Spisak je opšti izvor informacija, pri čemu se supstance koje se nalaze na listi DID ne odobravaju automatski za upotrebu u proizvodima sa Eko znakom. Lista DID (delovi A i B) dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Kada je reč o supstancama za koje ne postoje podaci o toksičnosti po živi svet u vodi i razgradljivosti, može se upotrebiti strukturna analogija sa sličnim supstancama kako bi se izvršila ocena faktora TF i DF. Takve strukturne analogije odobrava nadležni organ za Eko znak. Alternativno, može se primeniti princip najgoreg mogućeg scenarija, koristeći parametre u nastavku:

Najgori mogući scenario:

 

Akutna toksičnost

Hronična toksičnost

Razgradnja

Sastojak

LC50/EC50

SF(akutni)

TF(akutni)

NOEC *

SF(hronično)

TF(hronično)

DF

Aerobna

Anaerobna

"Naziv"

1 mg/l

10 000

0,0001

   

0,0001

1

P

N

* Ako nema prihvatljivih podataka o hroničnoj toksičnosti, ove kolone ostaju prazne. U tom slučaju TF(hronično) se definiše kao jednak sa TF(akutni).

Dokumentacija o brzoj biorazgradljivosti:

Za brzu biorazgradljivost, koriste se odgovarajuće metode ispitivanja definisane propisima kojima je definisana oblast upravljanja hemikalijama.

Dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

Referentno ispitivanje za anaerobnu razgradljivost je SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili odgovarajuća metoda ispitivanja, uz zahtev od 60% potpune razgradljivosti pod anaerobnim uslovima. Mogu se upotrebiti metode ispitivanja kojima se simuliraju uslovi u relevantnoj anaerobnoj sredini kako bi se dokazalo da je pod anaerobnim uslovima postignuta potpuna razgradljivost od 60%.

Ekstrapolacija za supstance koje nisu obuhvaćene listom DID:

Ako se dodate supstance ne navode na DID listi moguće je primeniti sledeći pristup kako bi se obezbedila neophodna dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

1) upotreba prihvatljive ekstrapolacije. Rezultati ispitivanja koji su dobijeni za jednu sirovinu koriste se za ekstrapolaciju potpune anaerobe razgradljivosti strukturno povezanih surfaktanata Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za jedan surfaktant (ili za grupu homologa), u skladu sa listom DID, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID broj 8] je anaerobno biorazgradljiv, a slična anaerobna biorazgradljivost se može pretpostaviti i za C12-15 A 6 EO sulfat). Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za surfaktant upotrebom odgovarajuće metode ispitivanja, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. podaci iz literature koji potvrđuju anaerobnu biorazgradljivost surfaktanata iz grupe alkilester amonijumovih soli mogu se upotrebiti kao dokaz za sličnu anaerobnu biorazgradljivost drugih kvaternernih amonijumovih soli koje sadrže estarske veze u alkalnom/im lancu/ima);

2) sprovesti ispitivanja za proveru anaerobne razgradljivosti. Ako je neophodno novo ispitivanje, sprovesti ispitivanje za proveravanje anaerobne razgradljivosti primenom SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili druge odgovarajuće metode;

3) sprovesti ispitivanje razgradljivosti sa manjom dozom. Ako je neophodno novo ispitivanje, i ako se tokom ispitivanja za proveravanje anaerobne razgradljivosti javila poteškoća (npr. inhibicija usled toksičnosti supstance koja se ispituje), ponoviti ispitivanje upotrebom manje doze surfaktanta i pratiti razgradnju merenjima 14C ili hemijskom analizom. Ispitivanje sa manjom dozom može se sprovesti primenom OECD 308 (avgust 2000. godine) ili druge ekvivalentne metode.

 

Prilog 13

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA VIŠENAMENSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE SANITARIJA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija imaju za cilj:

1) promovisanje proizvoda koji postižu manji negativan uticaj na životnu sredinu ograničavanjem količine opasnih sastojaka, smanjivanjem upotrebljene količine detergenta i smanjivanjem količine ambalažnog otpada;

2) smanjenje ili sprečavanje rizika za životnu sredinu i ljudsko zdravlje u vezi sa upotrebom opasnih supstanci;

3) smanjenje količine ambalažnog otpada na najmanju moguću meru;

4) obezbeđivanje informacija koje potrošaču omogućuju delotvornu upotrebu proizvoda i smanjen negativan uticaj na životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako nadležni organ koji ocenjuje zahtev prihvati njihovu ekvivalentnost.

Dodatak I daje referencu ka bazi podataka o sastojcima detergenata (DID1: lista) u kojoj se navode najčešće korišćene supstance koje ulaze u sastav detergenata. Upotrebljava se da bi se dobili podaci za izračunavanje kritične zapremine razblaženja (CDV2:) i za ocenu biorazgradljivosti supstanci koje se dodaju detergentima. Kada je reč o supstancama koje nisu obuhvaćene DID listom, navode se smernice za izračunavanje ili ekstrapolaciju relevantnih podataka. Ažurna verzija DID liste dostupna je na odgovarajućoj internet stranici Eko znaka EU.

________
1 DID - Detergent Ingredient List
2 CDV - Critical Dilution Volume

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju i mogu sprovesti nezavisne provere.

Sve supstance u proizvodu, uključujući aditive (na primer konzervanse ili stabilizatore), čija koncentracija prekoračuje 0,010% masenog udela u finalnoj formulaciji moraju da ispunjavaju kriterijume za Eko znak, osim kriterijuma 1. koji se primenjuje na sve planski dodate supstance nezavisno od njihovog masenog udela.

Nečistoće koje nastanu pri proizvodnji sirovina i čija koncentracija iznosi > 0,010% masenog udela u konačnom sastavu takođe moraju da ispunjavaju ove kriterijume.

Kod proračuna u svrhu dokaza usklađenosti s kriterijumima za dodelu Eko znaka i ispitivanja sposobnosti višenamenskih sredstava za čišćenje koja se pre upotrebe razređuju u vodi, kao referentna doza uzima se doza u gramima proizvoda koju proizvođač preporučuje za pranje normalno zaprljanih površina u 1 litru vode.

Grupa proizvoda "višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija" obuhvata:

1) višenamenska sredstva za čišćenje;

2) sredstva za čišćenje prozora;

3) sredstva za čišćenje sanitarija.

Višenamenska sredstva za čišćenje obuhvataju detergente namenjene uobičajenom čišćenju podova, zidova, plafona, prozora i drugih nepomičnih površina i koja se pre upotrebe razređuju u vodi ili se koriste bez razblaživanja. Višenamenska sredstva za čišćenje su proizvodi namenjeni za upotrebu u zatvorenim prostorima u zgradama koje uključuju domaćinstva, poslovne i industrijske prostore.

Sredstva za čišćenje prozora obuhvataju posebna višenamenska sredstva za čišćenje namenjena uobičajenom čišćenju prozora i koja se koriste bez razblaživanja.

Sredstva za čišćenje sanitarija obuhvataju detergente namenjene uobičajenom odstranjivanju, što uključuje ribanje nečistoća i/ili naslaga u sanitarnim prostorima, kao što su perionice, toaleti, kupatila, tuševi i kuhinje. Ova podgrupa stoga obuhvata sredstva za čišćenje kupatila i sredstva za čišćenje kuhinja.

Ova grupa proizvoda obuhvata proizvode namenjene i za kućnu i za profesionalnu upotrebu. Proizvodi su smeše hemijskih supstanci i ne smeju da sadrže mikroorganizme koje planski dodaje proizvođač.

Za dodelu nacionalnog Eko znaka proizvodi: višenamenska sredstva za čišćenje; sredstva za čišćenje prozora i sredstva za čišćenje sanitarija mora da pripadaju grupi proizvoda "višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija" i mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, određene u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija" dodeljuje se šifra "020".

Kriterijumi se određuju za sledeće aspekte:

1) toksičnost po živi svet u vodi

2) biorazgradljivost surfaktanata

3) isključene ili ograničene supstance i smeše

4) mirisi

5) isparljiva organska jedinjenja

6) fosfor

7) zahtevi u vezi sa pakovanjem

8) pogodnost za upotrebu

9) uputstva za korisnike

10) informacije koje se navode na Eko znaku

11) obuka za profesionalnu upotrebu

Kriterijum 1 - Toksičnost za živi svet u vodi

Kritična zapremina razblaženja (CDVhronično) izračunava se za sve sastojke (i) koji ulaze u sastav proizvoda, primenom sledeće jednačine:

Gde je:

Masa(i) = masa sastojka (u gramima) sadržana u dozi koju proizvođač preporučuje za 1 litar vode za pranje (za višenamenska sredstva za čišćenje koja se rastvaraju u vodi pre upotrebe) ili na 100 grama proizvoda (višenamenska sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje prozora i sanitarija koja se koriste nerazređena)

DF(i) = faktor razgradljivosti

TF(i) = faktor hronične toksičnosti supstance (u miligramima po litru).

Vrednosti parametara DF i TF moraju biti vrednosti sa spiska baze podataka o sastojcima detergenata (lista DID, deo A, Dodatak I). Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, deo A, parametri se procenjuju upotrebom smernica iz dela B liste DID, pri čemu se prilaže odgovarajuća dokumentacija.

Zbir vrednosti CDVhronično svih sastojaka čini vrednost CDVhronično proizvoda.

CDVhronično se računa za dozu u gramima proizvoda koju proizvođač preporučuje za pranje normalno prljavog posuđa u 1 litru vode.

CDVhronično po preporučenoj dozi za 1 litar vode za pranje posuđa ne sme da prekorači 3.800 litara.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) dostavlja podatke o punom sastavu proizvoda i detalje o izračunavanju CDVhronično proizvoda.

Kao vrednosti DF i TFhronično upotrebljavaju se vrednosti navedene u delu A baze podataka o sastojcima detergenata (deo A liste DID) (Dodatak I). Ako predmetna supstanca nije sadržana u delu A liste DID, podnosilac zahteva mora te vrednosti da proceni prateći pristup opisan u delu B liste DID (Dodatak I). Zbir vrednosti CDVhronično svih sastojaka čini vrednost CDVhronično proizvoda.

Za višenamenska sredstva za čišćenje koja se pre upotrebe razređuju u vodi, CDVhronično se računa za dozu u gramima proizvoda koju proizvođač preporučuje za pranje normalno zaprljanih površina u 1 litru vode. CDVhronično po preporučenoj dozi za 1 litar vode za pranje ne sme da prekorači 18.000 litara.

Za višenamenska sredstva za čišćenje koja se koriste bez razređivanja, CDVhronični na 100 g proizvoda ne sme da prekorači 52 000 litara.

Za sredstva za čišćenje prozora, CDVhronično na 100 g proizvoda ne sme da prekorači 4 800 litara.

Za sredstva za čišćenje sanitarija, CDVhronično na 100 g proizvoda ne sme da prekorači 80.000 litara.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja tačnu formulaciju proizvoda uz detalje o proračunu CDVhroničnog kojim se dokazuje usklađenost sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 2 - Biorazgradljivost surfaktanata

a) Brza biorazgradljivost (aerobna)

Svaki surfaktant koji se koristi u proizvodu mora biti brzo biorazgradljiv.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja podatke o punom sastavu proizvoda kao i podatke o funkciji svakog od sastojaka smeše.

U delu A liste DID (Dodatak I) navedeno je da li je određeni surfaktant aerobno biorazgradljiv ili ne (surfaktanti za koje je u koloni za aerobnu biorazgradljivost uneta oznaka "R" su brzo biorazgradljivi).

Za surfaktante koji nisu obuhvaćeni u delu A, DID liste, dostavljaju se relevantni podaci na osnovu literature ili drugih izvora, ili odgovarajući rezultati ispitivanja, koji dokazuju aerobnu biorazgradljivost surfaktanata.

Ispitivanja biorazgradljivosti moraju biti u skladu sa metodama datim u propisima kojima se definiše upravljanje hemikalijama. Surfaktanti se smatraju brzo biorazgradljivim ako nivo biorazgradljivosti (mineralizacije) izmeren prema jednom od sledećih pet testova iznosi najmanje 60% u 28 dana: OECD 310, modifikovani Sturm test OECD 301B, Metoda C.4-C), ispitivanje u zatvorenoj boci (OECD 301D, Metoda C.4-E), manometrijska respirometrija (OECD 301F, metoda C.4-D), ili MITI (I) test (OECD 301C, metoda C.4-F), ili ekvivalentni ISO testovi.

U zavisnosti od fizičkih svojstava surfaktanta, za potvrđivanje brze biorazgradljivosti može se koristiti jedan od sledećih testova, ako je nivo biorazgradnje najmanje 70% u 28 dana: test Nestajanje DOC (OECD 301A; metoda C.4-A) ili modifikovana OECD trijaža - Nestajanje DOC (OECD 301E; metoda C.4-B), ili ekvivalentni testovi u skladu sa ISO standardima.

Primenljivost metoda za ispitivanje koje se zasnivaju na merenju rastvorenog organskog ugljenika moraju biti obrazložene na odgovarajući način, budući da te metode mogu da proizvodu rezultate koji se odnose na odstranjivanje, a ne na biorazgradljivost.

U testiranju brze biorazgradljivosti, ne primenjuje se prethodno prilagođavanje. Načelo desetodnevnog prozora se ne primenjuje.

b) Anaerobna biorazgradljivost

Surfaktanti koji nisu brzo biorazgradljivi pod anaerobnim uslovima, mogu se koristiti u proizvodima pod uslovom da surfaktanti nisu klasifikovani kao H400/R50 (veoma toksično po živi svet u vodi), u okviru navedenih granica datih u nastavku.

Za višenamenska sredstva za čišćenje koja se pre upotrebe razređuju u vodi, ukupna masa surfaktanata koji nisu biorazgradljivi u anaerobnim uslovima ne sme da prekorači 0,40 preporučene doze za 1 litar vode za pranje.

Za višenamenska sredstva za čišćenje koja se koriste bez razblaživanja, ukupna masa surfaktanata koji nisu biorazgradljivi u anaerobnim uslovima ne sme da prekorači 4,0 g na 100 g proizvoda.

Za sredstva za čišćenje sanitarija, ukupna masa surfaktanata koji nisu biorazgradljivi u anaerobnim uslovima ne sme da prekorači 2,0 g na 100 g proizvoda.

Za sredstva za čišćenje prozora, ukupna masa surfaktanata koji nisu biorazgradljivi u anaerobnim uslovima ne sme da prekorači 2,0 g na 100 g proizvoda.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja pun sastav proizvoda kao i opis delovanja svake supstance. U delu A liste DID (Dodatak I) navedeno je da li je određeni surfaktant anerobno biorazgradljiv (surfaktanti za koje je u koloni za anerobnu razgradljivost unesena oznaka "Y" su brzo biorazgradljivi). Za surfaktante koji nisu obuhvaćeni DID listom, dostavljaju se relevantni podaci na osnovu literature ili drugih izvora, ili odgovarajući rezultati ispitivanja, koji pokazuju da su anerobno biorazgradljivi.

Referentno ispitivanje za anaerobnu razgradljivost je OECD 311, SRPS ISO 11734, ECETOC Br. 28 (jun 1988.), ili ekvivalentna test metoda uz zahtev za konačnu razgradljivost od minimum 60% u anaerobnim uslovima.

Test metode kojima se simuliraju uslovi u relevantnom anaerobnom okruženju mogu se, takođe, koristiti za dokazivanje potpune razgradljivosti od 60% u anaerobnim uslovima (vidi Dodatak I).

Kriterijum 3 - Isključene ili ograničene supstance i smeše

Zahtevi navedeni dalje u tekstu pod (a), (b) i (v) se primenjuju na svaku supstancu ili smešu, uključujući biocide, boje i mirise, čiji maseni udeo u finalnom proizvodu prelazi 0,010%. To uključuje i svaku supstancu u bilo kojoj smeši korišćenoj u formulaciji čiji maseni udeo u konačnom proizvodu prekoračuje 0,010%. U slučaju nano oblika koji se planski dodaju proizvodu, usklađenost s kriterijumom 3. v) mora se dokazati za bilo koju koncentraciju.

a) Određeni isključeni sastojci

Proizvod ne sme da sadrži sledeće sastojke, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše uključene u formulaciju:

1) alkilfenoletoksilati (APEO) i njihovi derivati

2) EDTA (etilendiamintetrasirćetna kiselina) i njegove soli,

3) 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

4) 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

5) diazolinidilurea

6) formaldehid

7) natrijum hidroksimetilglicinat

8) nitromošus i policiklične mošuse.

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da dostavi ispunjenu i potpisanu izjavu o usklađenosti, prema potrebi praćenu izjavama proizvođača, kojom potvrđuje da navedene supstance nisu sadržane u proizvodu.

b) Kvatenerne amonijumove soli koje nisu brzo biorazgradljive ne smeju se koristiti, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše sadržane u formulaciji.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje biorazgradljivost svake kvatenerne amonijumive soli koja je upotrebljena.

v) Opasne supstance i smeše

Proizvod ili bilo koji njegov sastavni deo ne sme sadržati supstance ili smeše sa obaveštenjima o opasnosti i oznakama rizika koje su date u nastavku, kao ni supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Navedene oznake rizika se uopšteno odnose na supstance. Međutim, za smeše enzima i mirisa za koje nisu dostupne informacije o sastojcima, primenjuju se pravila za klasifikaciju smeša.

Spisak obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenje o opasnosti1

Oznaka rizika2

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski omotač

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksični gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksični gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

Supstance koje izazivaju senzibilizaciju

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H 317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Iz navedenog zahteva izuzimaju se one supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva u toku obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju tako da se prethodno evidentirana opasnost otklanja).

Odstupanja

Sledeće supstance ili smeše se posebno izuzimaju iz datog zahteva:

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu (*)

H400: Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

Surfaktanti u ukupnim koncentracijama
< 25% u finalnom proizvodu (**)

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Mirisi

H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

Enzimi(***)

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

NTA kao nečistoća u MGDA i GLDA (****)

H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

* Procenat se mora podeliti faktorom M koji je utvrđen u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije (CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija)
** Ovo odstupanje je primenljivo kada su brzo razgradljivi i anaerobno razgradljivi.
*** Uključujući stabilizatore i druge pomoćne supstance u preparatima.
*** U koncentracijama koje su manje od 1,0% u sirovini sve dok je ukupna koncentracija u finalnom proizvodu manja od 0,10%.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja podatke o punom sastavu proizvoda. Takođe dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom zajedno s pratećom relevantnom dokumentacijom kao što su izjave o usaglašenosti potpisane od strane dobavljača materijala i kopije bezbednosnih listova za supstance ili smeše.

Za surfaktante koji su izuzeti i ispunjavaju kriterijum klasifikacije za klasu opasnosti H412, podnosilac zahteva mora dostaviti dokumentaciju u vezi sa njihovom biorazgradljivošću, sa odgovarajućom referencom ka DID listi. Ako se supstanca ne nalazi na DID listi, mora se dati odgovarajuća referenca ka informacijama iz literature ili drugih izvora, ili odgovarajućim rezultatima ispitivanja, kao što je opisano u dodatku I.

g) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smešama > 0.010%.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora navesti odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave. Podnosilac zahteva mora dostaviti nadležnom organu podatke o tačnom sastavu proizvoda.

Granične vrednosti koncentracije se navode u bezbednosnim listovima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast sadržaja bezbednosnog lista.

d) Biocidi

Proizvod može sadržati biocide samo u svrhu očuvanja proizvoda i samo u odgovarajućoj dozi za tu namenu. To se ne odnosi na surfaktante mogu imati biocidna svojstva.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve dodate biocide, zajedno sa informacijama o njihovoj tačnoj koncetraciji u proizvodu. Proizvođač ili dobavljač biocida prilaže informacije o dozi koja je neophodna za svrhu očuvanja proizvoda.

Zabranjeno je da se na pakovanju ili na druge načine navode tvrdnje da proizvod ima antimikrobno dejstvo.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu prilaže tekstove i planirani spoljašnji izgled, koji se upotrebljavaju na svakoj vrsti pakovanja, i/ili uzorak svih različitih vrsta pakovanja.

Dozvoljeni su biocidi koji se koriste kao konzervansi za proizvod, bilo kao deo formulacije ili kao deo bilo koje smeše koja ulazi u sastav proizvoda i koji su razvrstani u klase opasnosti H410/R50-53 ili H411/R51-53, ali samo ako njihov potencijal bioakumulacije pokazuje svojstvo log Pow < 3,0 ili eksperimentalno utvrđeni faktor biokoncentracije (BCF) ≤100.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže kopije bezbednosnih listova za sve biocide zajedno sa informacijama o koncentraciji biocida u finalnom proizvodu.

Kriterijum 4 - Mirisi

a) Proizvod ne sme sadržati mirise koji sadrže nitromošuse ili policiklične mošuse (kako je navedeno u kriterijumu 3.a)).

b) Svi sastojci koji se proizvodu dodaju kao mirisi moraju biti izrađeni i/ili se njima mora rukovati u skladu s kodeksom prakse Međunarodnog udruženja za mirise. Kodeks može da se nađe na veb stranici IFRA: http://www. ifraorg.org.

v) Supstance mirisa, koje su predmet propisa kojima se uređuje oblast označavanja detergenata i koje nisu već prethodno isključene kriterijumom 3 v), kao i ostale mirisne supstance klasifikovane kao H317/R43 i/ili H334/R42 ne smeju biti prisutne u količinama ≥ 0,010% (≥ 100 ppm) po pojedinačnoj supstanci u konačnom proizvodu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže potpisanu izjavu o usaglašenosti sa svakim kriterijumom sadržanim u tač. a) i b). Za kriterijum sadržan u tački v), podnosilac zahteva dostavlja potpisanu izjavu o usklađenosti u kojoj se navodi količina mirisa u proizvodu.

Podnosilac zahteva takođe mora priložiti i izjavu proizvođača mirisa kojom se definiše sadržaj svake od supstanci prisutnih u mirisima koje se nalaze na listi u okviru Priloga III, Deo I uz Direktivu Saveta 76/768/EEZ1, kao i sadržaj (ostalih) supstanci kojima su pripisana obaveštenja o opasnosti/oznake rizika H317/R43 i/ili H334/R42.

_________
1 EU Direktiva 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima.

Kriterijum 5 - Isparljiva organska jedinjenja

Finalni proizvodi višenamenskih sredstava za čišćenje i sredstava za čišćenje sanitarija (u stanju u kojem se prodaju) ne smeju da sadrže više od 6 masenih% isparljivih organskih jedinjenja sa tačkom ključanja koja je manja od 150 °C. Alternativno, kod koncentrovanih proizvoda koji se razblažuju u vodi, ukupna koncentracija isparljivih organskih jedinjenja sa tačkom ključanja koja je manja od 150°C ne sme da prekorači 0,2 masenih% vode za pranje.

Finalni proizvodi sredstava za čišćenje prozora (u stanju u kojem se prodaju) ne smeju da sadrže više od 10 masenih% isparljivih organskih jedinjenja sa tačkom ključanja koja je manja od 150 °C.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja primerke bezbednosnih listova za sve organske rastvarače uz detalje proračuna ukupnih koncentracija isparljivih organskih jedinjenja sa tačkom ključanja koja je manja od 150 °C.

Kriterijum 6 - Fosfor

Ukupna količina elementarnog fosfora u proizvodu računa se na osnovu preporučene doze proizvoda koju proizvođač preporučuje za pripremanje 1 litra vode za pranje normalno zaprljanih površina (kod proizvoda koji se pre upotrebe razređuju u vodi) ili na 100 g proizvoda (za proizvode koji se koriste bez razblaživanja), uzimajući pri tom u obzir sve supstance koje sadrže fosfor (npr. fosfate i fosfonate).

Za višenamenska sredstva za čišćenje koja se pre upotrebe razređuju u vodi, ukupni sadržaj fosfora (P) ne sme da prekorači 0,02 g doze koju proizvođač preporučuje za 1 litar vode za pranje.

Za višenamenska sredstva za čišćenje koja se koriste bez razređivanja, ukupni sadržaj fosfora (P) ne sme da prekorači 0,2 g na 100 g proizvoda.

Za sredstva za čišćenje sanitarija, ukupni sadržaj fosfora (P) ne sme da prekorači 1,0 g na 100 g proizvoda.

Supstance koje se koriste u sredstvima za čišćenje prozora ne smeju da sadrže fosfor.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja nadležnom organu tačnu formulaciju proizvoda uz detalje o proračunima kojima se dokazuje usklađenost sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 7 - Zahtevi u vezi sa pakovanjem

a) Ne smeju da se koriste sprejevi koji sadrže propelente.

b) Plastični materijali koji su upotrebljeni za primarnu ambalažu moraju biti označeni u skladu sa propisima u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada ili standardom DIN 6120 deo 1 i 2 u vezi sa standardom DIN 7728 deo 1.

v) Ako je primarna ambalaža izrađena od recikliranog materijala, svaki navod s tim u vezi na ambalaži mora biti u skladu sa standardom SRPS ISO 14021 "Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine - Samodeklarišuće tvrdnje o zaštiti životne sredine (označavanje koje se odnosi na zaštitu životne sredine tipa II)".

g) Sva višenamenska sredstva za čišćenje koja su pakovana u spreju sa raspršivačem moraju da se prodaju kao deo sistema za ponovo punjenje.

d) U plastičnoj ambalaži mogu se koristiti isključivo oni ftalati čiji je rizik bio procenjen u trenutku podnošenja zahteva i koji nisu razvrstani prema kriterijumu 3. tački v).

g) Odnos između mase i učinka (WUR1). Odnos mase/učinka (WUR) primarne ambalaže ne sme premašiti sledeće vrednosti:

Vrsta proizvoda

WUR

Koncentrati, uključujući tečne koncentrate i čvrste proizvode koji se razređuju u vodi pre upotrebe

1,20 grama ambalaže po litru korišćene tečnosti (vode za pranje)

Proizvodi spremni za korišćenje, tj. proizvodi koji se koriste bez daljeg razblaživanja

150 grama ambalaže po litru korišćene tečnosti (vode za pranje)

WUR se izračunava samo za primarno pakovanje (uključujući poklopce, zapušače i ručne pumpe/raspršivače) upotrebom formule:

WUR=Σ[(Wi+Ui)/(Di*ri)]

Gde je:

Wi = masa (g) komponente pakovanja (i), uključujući etiketu ako postoji.

Ui = masa (g) nerecikliranog (neobrađenog) materijala u komponenti pakovanja (i). Ako udeo recikliranog materijala u komponenti pakovanja iznosi 0%, onda je Ui = Wi.

Di = broj funkcionalnih doza (=broj količina koje proizvođač preporučuje za 1 litar vode za pranje) sadržanih u primarnoj ambalaži (i). Kod proizvoda spremnih za korišćenje koji se prodaju već razređeni, Di = količina proizvoda (u litrima)

ri = broj recikliranja, tj. broj koji pokazuje koliko puta je komponenta pakovanja (i) iskorišćena za istu namenu na osnovu sistema povrata ambalaže ili ponovnog punjenja. r = 1 ako se pakovanje ne koristi ponovo za istu namenu. Ako se pakovanje ponovo koristi, r dobija vrednost 1 osim ako je podnosilac zahteva mogućnosti da dokaže veći broj.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izračunavanje WUR za proizvod i potpisanu izjavu o usklađenosti sa svakim delom ovog kriterijuma.

Za kriterijum (d), podnosilac zahteva mora da dostavi ispunjenu i potpisanu izjavu o usklađenosti.

_______
1 WUR ’ Weight Utility Ratio

Kriterijum 8 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora da bude pogodan za predviđenu namenu i da zadovoljava potrebe potrošača.

a) Višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje prozora

Kod višenamenskih sredstava za čišćenje moraju se dokumentovati samo svojstva uklanjanja masnoća.

Kod sredstava za čišćenje prozora moraju se dokumentovati svojstva sušenja bez ostavljanja pruga.

Sposobnost čišćenja mora biti jednaka ili bolja od one vodećeg proizvoda na tržištu ili generičkog referentnog proizvoda, koje odobrava nadležni organ.

Procena i provera - performanse proizvoda moraju biti testirani putem:

1) adekvatnim i dokazivim laboratorijskim ispitivanjem, ili

2) adekvatnim i dokazivim ispitivanjem potrošača.

Izvođenje i izveštavanje o oba ispitivanja mora biti u skladu sa parametrima koji su utvrđeni u okviru dokumenta za ispitivanje performansi proizvoda sa Eko znakom EU koji je dostupan na Internet strani za EU Eko znak (na linku za proizvodnu grupu "višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija":

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

b) Sredstva za čišćenje sanitarija

Sredstva za čišćenje sanitarija obuhvataju sredstva za čišćenje kupatila, toaleta i kuhinja.

Kod sredstava za čišćenje kupatila moraju da se dokumentuju svojstva uklanjanja naslaga i kamenca.

Kod kiselih sredstava za čišćenje toaleta moraju da se dokumentuju samo svojstva uklanjanja kamenca.

Kod sredstava za čišćenje kuhinja moraju da se dokumentuju svojstva uklanjanja masnoća.

Sposobnost čišćenja mora biti jednaka ili bolja od one generičkog referentnog proizvoda koji je definisan u nastavku.

Procena i provera: Performanse proizvoda moraju biti testirani putem:

1) adekvatnim i dokazivim laboratorijskim ispitivanjem, ili

2) adekvatnim i dokazivim ispitivanjem potrošača.

Izvođenje i izveštavanje o oba ispitivanja mora biti u skladu sa parametrima koji su utvrđeni u okviru dokumenta: "Okvir za ispitivanje performansi višenamenskih sredstava za čišćenje, sredstava za čišćenje prozora i sredstava za čišćenje sanitarija". Generički referentni detergent je onaj propisan u ispitivanju performansi, IKW (http://www.ikw.org) testa: "Preporuke za ocenjivanje kvaliteta kiselih sredstava za čišćenje toaleta" (SÖFW-Journal, 126, 11, str. 50-56, 2000). Referentni detergent se primenjuje za sredstva za čišćenje toaleta i za sredstva za čišćenje kupatila; međutim, kod ispitivanja sredstava za čišćenje kupatila pH treba smanjiti na 3,5.

Kriterijum 9 - Uputstva za korisnike

a) Uputstva o doziranju

Informacije o preporučenoj dozi višenamenskih sredstava za čišćenje i sredstava za čišćenje sanitarija se moraju naznačiti na ambalaži u odgovarajućoj veličini i na vidljivoj pozadini.

Kod koncentrata na ambalaži mora biti jasno naznačeno da je potrebna mala količina proizvoda u poređenju s normalnim (tj. razblaženim) proizvodima.

Na ambalaži proizvoda navodi se sledeći (ili ekvivalentan) tekst:

"Pravilnim doziranjem štedi se novac i smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu".

Na ambalaži višenamenskih proizvoda za čišćenje spremnih za korišćenje navodi se sledeći (ili ekvivalentan) tekst:

"Proizvod nije namenjen za opsežno čišćenje".

b) Saveti o bezbednosti

Na proizvodu se u obliku teksta ili piktograma navodi sledeći (ili ekvivalentan) tekst:

1) "Čuvati van domašaja dece",

2) "Ne mešati različita sredstva za čišćenje",

3) "Ne Procena i provera: udisati raspršen proizvod" (samo za proizvode pakovane u spreju).

Podnosilac zahteva dostavlja uzorak ambalaže, uključujući etiketu, uz izjavu o usklađenosti sa svakim delom ovog kriterijuma.

Kriterijum 10 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "smanjen uticaj na živi svet u vodi";

2) "smanjena upotreba opasnih materija";

3) "smanjen ambalažni otpad";

4) "jasna uputstva korisnicima".

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja primerak Eko znaka i izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom.

Kriterijum 11 - Edukacija za profesionalnu upotrebu

Kod detergenata za profesionalnu upotrebu proizvođač, distributer ili treća strana mora osigurati edukaciju ili materijale za edukaciju osoblja za čišćenje.

Edukacija mora da sadrži uputstva korak po korak za ispravno razblaživanje, upotrebu, odlaganje i korišćenje opreme.

Procena i provera: Nadležnom organu se dostavlja uzorak edukativnog materijala koji sadrži uputstva korak po korak za ispravno razblaživanje, upotrebu, odlaganje i korišćenje opreme kao i opis edukativnih kurseva.

TEHNIČKI DODATAK

Dodatak I

Lista iz baze podataka o sastojcima detergenata (DID lista)

Lista DID (deo A) je spisak koji sadrži informacije o toksičnosti po živi svet u vodi i biorazgradljivosti dodatih supstanci koje se uobičajeno koriste u detergentima. Lista sadrži informacije o toksičnosti i biorazgradljivosti različitih supstanci koje se koriste u proizvodima za pranje i čišćenje.

Spisak nije konačan ali se u delu B liste DID navode smernice za određivanje relevantnih parametara izračunavanja za supstance koje nisu obuhvaćene DID listom (npr. faktor toksičnosti (TF) i faktor razgradljivosti (DF) koji se koriste za izračunavanje kritične zapremine razblaženja).

Spisak je opšti izvor informacija, pri čemu se supstance koje se nalaze na listi DID ne odobravaju automatski za upotrebu u proizvodima sa Eko znakom. Lista DID (delovi A i B) dostupna je na internet stranici Eko znaka EU.

Kada je reč o supstancama za koje ne postoje podaci o toksičnosti po živi svet u vodi i razgradljivosti, može se upotrebiti strukturna analogija sa sličnim supstancama kako bi se izvršila ocena faktora TF i DF. Takve strukturne analogije odobrava nadležni organ za Eko znak. Alternativno, može se primeniti princip najgoreg mogućeg scenaria, koristeći parametre u nastavku:

Najgori mogući scenario:

 

Akutna toksičnost

Hronična toksičnost

Razgradnja

Sastojak

LC50/EC50

SF(akutni)

TF(akutni)

NOEC *

SF(hronično)

TF(hronično)

DF

Aerobna

Anaerobna

"Naziv"

1 mg/l

10 000

0,0001

   

0,0001

1

P

N

* Ako nema prihvatljivih podataka o hroničnoj toksičnosti, ove kolone ostaju prazne. U tom slučaju TF(hronično) se definiše kao jednak sa TF(akutni).

Dokumentacija o brzoj biorazgradljivosti:

Za brzu biorazgradljivost, koriste se odgovarajuće metode ispitivanja definisane propisima kojima je definisana oblast upravljanja hemikalijama.

Dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

Referentno ispitivanje za anaerobnu razgradljivost je SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili odgovarajuća metoda ispitivanja, uz zahtev od 60% potpune razgradljivosti pod anaerobnim uslovima. Mogu se upotrebiti metode ispitivanja kojima se simuliraju uslovi u relevantnoj anaerobnoj sredini kako bi se dokazalo da je pod anaerobnim uslovima postignuta potpuna razgradljivost od 60%.

Ekstrapolacija za supstance koje nisu obuhvaćene listom DID

Ako se dodate supstance ne navode na DID listi moguće je primeniti sledeći pristup kako bi se obezbedila neophodna dokumentacija o anaerobnoj biorazgradljivosti:

1) upotreba prihvatljive ekstrapolacije. Rezultati ispitivanja koji su dobijeni za jednu sirovinu koriste se za ekstrapolaciju potpune anaerobe razgradljivosti strukturno povezanih surfaktanata Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za jedan surfaktant (ili za grupu homologa), u skladu sa listom DID, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID broj 8] je anaerobno biorazgradljiv, a slična anaerobna biorazgradljivost se može pretpostaviti i za C12-15 A 6 EO sulfat). Ako je anaerobna biorazgradljivost potvrđena za surfaktant upotrebom odgovarajuće metode ispitivanja, može se pretpostaviti da je slična vrsta surfaktanta isto tako anaerobno biorazgradljiva (npr. podaci iz literature koji potvrđuju anaerobnu biorazgradljivost surfaktanata iz grupe alkilester amonijumovih soli mogu se upotrebiti kao dokaz za sličnu anaerobnu biorazgradljivost drugih kvaternernih amonijumovih soli koje sadrže estarske veze u alkilnom/im lancu/ima);

2) sprovesti ispitivanja za proveru anaerobne razgradljivosti. Ako je neophodno novo ispitivanje, sprovesti ispitivanje za proveravanje anaerobne razgradljivosti primenom SRPS EN ISO 11734, ECETOC broj 28 (jun 1988. godine), OECD 311 ili druge odgovarajuće metode;

3) sprovesti ispitivanje razgradljivosti sa manjom dozom. Ako je neophodno novo ispitivanje, i ako se tokom ispitivanja za proveravanje anaerobne razgradljivosti javila poteškoća (npr. inhibicija usled toksičnosti supstance koja se ispituje), ponoviti ispitivanje upotrebom manje doze surfaktanta i pratiti razgradnju merenjima 14C ili hemijskom analizom. Ispitivanje sa manjom dozom može se sprovesti primenom OECD 308 (avgust 2000. godine) ili druge ekvivalentne metode.

 

Prilog 14

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA TVRDE OBLOGE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za tvrde obloge imaju za cilj da promovišu:

1) smanjenje uticaja na staništa i resursa u vezi sa njima;

2) smanjenje potrošnje energije;

3) smanjenje ispuštanja toksičnih ili drugih zagađujućih supstanci u životnu sredinu;

4) smanjenje upotrebe opasnih supstanci u materijalima i gotovim proizvodima;

5) bezbednost i odsustvo rizika po zdravlje u životnoj sredini;

6) informacije koje omogućavaju da potrošač upotrebljava proizvod na efikasan način kojim se na najmanju moguću meru smanjuje ukupan uticaj na životnu sredinu.

Kriterijumi dati u ovom prilogu su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje tvrdih obloga koje su proizvedene uz manji uticaj po životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Kada procenjuju prijave i prate usklađenost sa kriterijumima, nadležnim organima se preporučuje da sagledaju sprovođenje priznatih sistema menadžmenta životnom sredinom, kakvi su EMAS, ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (napomena: ne zahteva se uvođenje takvih sistema upravljanja).

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Data grupa proizvoda može se podeliti u "prirodne proizvode" i "prerađene proizvode".

Grupa "prerađenih proizvoda" se dalje može podeliti na otvrdnute i pečene proizvode.

Otvrdnuti proizvodi obuhvataju aglomerisano kamenje, betonske jedinice za popločavanje i teraco ploče.

Pečeni proizvodi obuhvataju keramičke pločice i glinene pločice.

Prirodni proizvodi obuhvataju prirodno kamenje (kako ih je definisala tehnička komisija za standarde CEN TC 246; relevantna nacionalna komisija za standarde U246 - Prirodni kamen i agregati), koje predstavlja delove stena koje se javljaju u prirodi, uključujući mermer, granit i drugo prirodno kamenje.

Drugo prirodno kamenje odnosi se na prirodno kamenje čije su tehničke karakteristike u potpunosti različite od karakteristika mermera i granita, kako je definisano standardom SRPS EN 12670 "Prirodni kamen - Terminologija". Takvo kamenje ne dobija brzo sjaj prilikom poliranja i ne dobija se uvek u blokovima: peščar, kvarc, škriljac, bigar, škriljevac.

Aglomerisano kamenje predstavlja industrijske proizvode proizvedene iz mešavine agregata, uglavnom iz prirodnog kamenog grubozrnastog peščara i vezivnog sredstva, kako je definisano u standardu SRPS EN 14618 "Veštački kamen - terminologija i klasifikacija". Grubozrnasti peščar je uobičajeno sastavljen od granulata mermera i granita iz kamenoloma, a vezivno sredstvo čine veštačke komponente kao što je nezasićena poliesterska smola ili hidraulički cement. Ova grupa proizvoda takođe uključuje i veštačko kamenje i kompaktni mermer.

Betonske jedinice za popločavanje su proizvodi za spoljno prekrivanje tla dobijeni mešanjem peska, šljunka, cementa, neorganskih pigmenata i dodataka, i vibrokompresiju kako je definisala tehnička komisija za standarde CEN/TC 178. Ova grupa proizvoda takođe uključuje i betonske staze i betonske ploče.

Teraco ploče su elementi odgovarajuće kompaktnosti istog oblika i debljine, koji ispunjavaju određene geometrijske zahteve kako je definisala tehnička komisija za standarde CEN/TC 229. Ploče su jednoslojne ili dvoslojne. Jednoslojne ploče su ploče u potpunosti napravljene od granulata ili kamene sitneži odgovarajućeg agregata, zaliveni sivim i belim cementom i vodom. Dvoslojne ploče su teraco ploče napravljene od prve površine ili sloja koji se haba (jednoslojne kompozicije) i drugog sloja, poznat kao potporni ili osnovni betonski sloj, čija površina nije izložena uticajima u toku uobičajene upotrebe i koji se delimično može ukloniti.

Keramičke pločice su tanke ploče od gline i/ili drugih neorganskih sirovina kao što su glinenac i kvarc, kako se definišu u tehničkoj komisiji za standarde CEN/TC 67. Uglavnom se oblikuju istiskanjem ili pritiskanjem na sobnoj temperaturi, suše i zatim peku na temperaturama koje su potrebne da bi se dobila neophodna svojstva. Pločice mogu biti glazirane ili neglazirane, one su nezapaljive i generalno se pod uticajem svetlosti ne menjaju.

Glinene pločice su jedinice koje zadovoljavaju određene zahteve u vezi sa oblikom i dimenzijama, upotrebljavaju se za prekrivanje površinskoj sloja i pretežno se proizvode od gline i drugih materijala, sa ili bez dodataka kako je definisala tehnička komisija za standarde CEN/TC 178.

Grupu proizvoda "tvrde obloge" čine sledeći proizvodi za unutrašnju/spoljašnju upotrebu, bez bilo kakve relevantne strukturalne funkcije:

1) prirodni kamen;

2) aglomerisani kamen;

3) betonski blokovi za popločavanje;

4) teraco ploče;

5) keramičke pločice;

6) glineni crepovi.

Kada je reč o tvrdim oblogama, mogu se primeniti kriterijumi za podne i zidne obloge, ako je proces proizvodnje identičan i koriste se isti materijali i metode proizvodnje.

Za dodelu nacionalnog Eko znaka proizvodima koji spadaju u grupu proizvoda "tvrde obloge", tvrda obloga mora biti u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "tvrde obloge" dodeljena je šifra "021".

Kriterijum 1 - Ekstrakcija sirovina

1.1. Upravljanje ekstrakcijom (samo za prirodne proizvode)

Opšti zahtevi

Upravljanje ekstrakcijom sirovina kada je reč o prirodnom kamenju "ocenjuje se" u skladu sa matricom šest glavnih pokazatelja.

Ukupna ocena zasniva se na zbiru pojedinačnih ocena koje se daju u vezi sa svakim pojedinačnim pokazateljem, koji se množi korektivnim ponderisanjem (W). Kamenolomi moraju postići ponderisani rezultat od najmanje 19 poena kako bi im bio dodeljen Eko znak. Pored toga, rezultat za svaki pokazatelj mora biti viši ili niži u odnosu na definisani prag, kako je prikladno, u skladu sa Tabelom 1 ovog priloga.

Pored uslova datih u Tabeli 1, moraju se ispuniti svi sledeći obavezni uslovi:

(1) ne sme biti mešanja sa bilo kakvim dubokim izdanima pod pritiskom,

(2) ne sme biti mešanja sa površinskim vodnim telima sa civilnim izlivom ili izvorima, ili u slučaju da vodno telo spada u registar zaštićenih područja, ili ako je prosečni protok vodotoka > 5 m3/s,

(3) mora postojati zatvoreni sistem ponovnog iskorišćenja otpadne vode kako bi se izbeglo širenje otpada nastalog lomljenjem u životnu sredinu i kako bi se ostvarila reciklažna petlja. Voda se mora prikupljati u neposrednoj blizini mesta gde se koristi u kamenolomu, nakon čega se mora zatvorenim cevima preusmeravati do odgovarajućeg postrojenja za prečišćavanje. Nakon što se prečisti, voda se mora reciklirati.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) mora da priloži proračun njegovog ukupnog rezultata (ponderisan na odgovarajući način), i relevantne podatke za svaki od šest pokazatelja (iskazujući, između ostalog, da je svaki rezultat veći od minimalnog rezultata, ako je definisan) u skladu sa matricom u Tabeli 1 i u skladu sa sa odgovarajućim uputstvima u Tehničkom dodatku datim u ovom prilogu. Podnosilac prijave takođe mora priložiti i odgovarajuću dokumentaciju i/ili izjave kojima se dokazuje usklađenost sa svim pomenutim kriterijumima.

Tabela 1. Matrica za ocenjivanje upravljanja ekstrakcijom sirovina za prirodno kamenje

   

Ocena

Pokazatelj

Napomene

5
(odlično)

3
(dobro)

1
(dovoljno)

Prag

Relativne vrednosti pondera

I.1 Količnik recikliranja vode

(reciklirana otpadna voda/ukupna izlazna količina vode iz procesa) x 100
Videti Tehnički dodatak-A3

> 80

80 - 70

69 - 65

< 65

W3

I.2 Količnik uticaja kamenoloma

m2 područja pod uticajem (prednji deo kamenoloma + aktivno odlagalište) />m2 odobrenog područja
[%]

< 15

15 - 30

31 - 50

> 50

W1, W2

I.3 Otpad od prirodnih resursa

m3 upotrebljivog materijala / m3 ekstrahovanog materijala
[%]

> 50

50 - 35

34 - 25

< 25

-

I.4 Kvalitet vazduha

godišnja granična vrednost izmerena duž granične linije sa područjem kamenoloma.
PM10 suspendovanih čestica [µg/Nm3]
Metoda ispitivanja SRPS EN 12341

< 20

20 - 100

101 - 150

> 150

W2

I.5 Kvalitet vode

Suspendovane čvrste materije [mg/l]
Metoda ispitivanja SRPS ISO 5667-17

< 15

15 - 30

31 - 40

> 40

W1, W2, W3

I.6 Buka

Izmerena duž granične linije sa područjem kamenoloma (dB(A))
Metoda ispitivanja RPS ISO 1996-1

< 30

30 - 55

56 - 60

> 60

W2

Spisak ponderisanja (upotrebljava se samo kada je specificirano):

W1. Zaštita zemljišta: (ponderisanje: 0,3 - 0,8, videti tabelu) - za pokazatelje količnika uticaja kamenoloma (I.2) i kvaliteta vode (I.5) razmatraju se tri različite vrednosti pondera, kao funkcija potencijala upotrebe zemljišta (za detalje videti Tehnički dodatak - A1):

Zaštita zemljišta

Klase I - II

Klase III - IV - V

Klase VI - VII - VIII

Ponder

0,3

0,5

0,8

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju, uključujući kartu klasifikacije mogućnosti zemljišta lokacije kamenoloma.

W2. Gustina naseljenosti naselja koja se nalaze u prečniku 5 km (udaljenosti) od lokacije kamenoloma: (ponderisanje: 0,5 - 0,9, videti tabelu) pokazatelji količnika uticaja kamenoloma (I.2), kvaliteta vode (I.5) i buke (I.6) vrednuju se u pogledu tri raspona gustine:

Gustina naseljenosti

> 100 stan/km2

20 do 100 stan/km2

< 20 stan/km2

Ponder

0,5 (0,6)

0,7 (0,84)

0,9

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži kartu i odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuje gustinu naseljenosti naselja koja se nalaze u prečniku 5 km (udaljenosti) od granice kamenoloma (odobreno područje). Kada je reč o postojećim kamenolomima i rastućim naseljima u dotičnom području, upotrebljava se ponderisani faktor koji se naznačava u zagradama. To se ne odnosi na veća proširenja već odobrenog područja takvih kamenoloma (> 75%).

W3. (ponderisanje: 0,5: Ako se kamenolom graniči sa površinskim vodnim telima (prosečni protok < 5 m3/s), upotrebljava se ponder 0,5 za pokazatelje količnika recikliranja vode (I.1) i za pokazatelje kvaliteta vode (I.5).

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju kako bi dokazao da li se kamenolom graniči ili ne sa površinskim vodnim telom.

1.2. Upravljanje ekstrakcijom (za sve proizvode od tvrdih obloga)

Sirovine koje se upotrebljavaju za proizvodnju tvrdih obloga ispunjavaju sledeće zahteve u vezi sa odgovarajućim aktivnostima prilikom ekstrakcije:

Parametar

Zahtev

Projekat ekstrakcije sirovina i sanacije životne sredine

Podnosilac prijave mora da priloži tehnički izveštaj uključujući sledeće dokumente:
- odobrenje za ekstrakciju sirovina;
- plan sanacije životne sredine i/ili izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu;
- kartu na kojoj je označena lokacija kamenoloma;
- izjavu o usklađenosti sa Direktivom Saveta 92/43/EEZ (staništa) i Direktivom Saveta 79/409/EEZ (ptice), odnosno sličan tehnički izveštaj kao dokaz usklađenosti sa Konvencijom UN o očuvanju biološke raznolikosti (1992) i da pruži informacije o akcionom planu i nacionalnoj strategiji u vezi sa biodiverzitetom, ako su dostupni.
Za više informacija može se videti: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži relevantne podatke i dokumente, uključujući kartu datog područja. Ako postupkom ekstrakcije ne upravljaju neposredno proizvođači, dokumentacija se uvek traži od onog/onih ko/koji vrši/e ekstrakciju.

Kriterijum 2 - Izbor sirovina (za sve proizvode od tvrdih obloga)

Dati zahtevi odnose se na sirovine i sekundarne materijale ili ponovo iskorišćene materijale koji se upotrebljavaju u proizvodnim procesima i na poluproizvode1 (smeše) koje se nabavljaju eksterno (tj. dobavljači takođe moraju da ispunjavaju date kriterijume.)

___________
1 Poluproizvodi su uravnotežene smeše različitih sirovina koje su pripremljene da se uvedu u proizvodni proces.

2.1. Odsustvo oznaka rizika kod sirovina

Nikakve supstance ili preparati, kojima je dodeljena ili kojima bi u trenutku primene mogla biti dodeljena neka od sledećih oznaka rizika (ili njihove kombinacije), kako je definisano odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD:

- R 45 (može izazvati karcinom),

- R46 (može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R49 (može izazvati karcinom ako se udiše),

- R50 (veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (toksično po vodene organizme),

- R52 (štetno za vodene organizme),

- R53 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R54 (toksično po biljke),

- R55 (toksično po životinje),

- R56 (toksično po zemljišne organizme),

- R57 (toksično po pčele),

- R58 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u životnoj sredini),

- R59 (opasno po ozonski omotač),

- R60 (može smanjiti plodnost),

- R61 (može štetno delovati na plod),

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (moguć rizik od štetnog delovanja na plod),

- R 68 (moguć rizik od ireverzibilnih efekata),

ne smeju se dodavati sirovinama.

Kao druga mogućnost, razmatra se klasifikacija u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema CLP/GHS sistemu. U tom slučaju, sirovinama se ne smeju dodavati nikakve supstance ili preparati kojima su dodeljene, ili kojima bi u vreme primene mogle biti dodeljena sledeća Obaveštenja o opasnosti (ili njihova kombinacija): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Zbog prednosti recikliranja materijala u pogledu zaštite životne sredine, dati kriterijumi se ne upotrebljavaju za kvotu materijala koji se recikliraju u zatvorenoj petlji1 koji se upotrebljavaju u procesu i koji su definisani u Dodatku A2.

Procena i provera: U pogledu hemijske i minerološke analize, podnosilac prijave mora da priloži formulaciju materijala zajedno sa izjavom o usklađenosti sa pomenutim kriterijumima.

2.2. Ograničavanje prisustva nekih supstanci u aditivima (samo za glazirane pločice)

Kada se u glazurama upotrebljavaju olovo, kadmijum i antimon (ili neko od njihovih jedinjenja), njihov sadržaj ne sme premašiti sledeće granične vrednosti:

udeo težine glazure u%(1)

Parametar

Granica

Olovo

0,5

Kadmijum

0,1

{Antimon

0,25

(1) Glazure su sve supstance koje se nanose na površinu pločica između faze oblikovanja pločice i faze pečenja.

Procena i provera: u pogledu hemijske i minerološke analize, podnosilac prijave mora da priloži formulaciju materijala zajedno sa izjavom o usklađenosti sa gorepomenutim graničnim vrednostima.

2.3. Ograničavanje prisustva azbesta i poliesterskih smola u materijalima

U sirovinama koje se upotrebljavaju za prirodne i prerađene proizvode ne sme biti nimalo azbesta, u skladu sa Direktivom Saveta 76/769/EEZ.

Upotreba poliesterskih smola ograničava se na 10% ukupne težine sirovina.

Procena i provera: u pogledu hemijske i minerološke analize, podnosilac prijave prilaže formulaciju materijala zajedno sa izjavom o usklađenosti sa gorepomenutim zahtevima.

Kriterijum 3 - Postupci završne obrade (samo za prirodne proizvode)

Postupci završne obrade nad prirodnim proizvodima moraju biti izvedeni u skladu sa sledećim zahtevima:

Parametar

Granica (za prolaz)

Metoda ispitivanja

Emisija čestica u vazduh

PM10 < 150 µg/Nm3

SRPS EN 12341

Emisija stirena u vazduh

< 210 mg/Nm3

 

Količnik recikliranja vode

=količnik recikliranja = (Reciklirana otpadna voda/ ukupna količina vode iz procesa) • 100 ≥ 90%

Tehnički
dodatak-A3

Emisija suspenovanih čvrstih materija u vodu

< 40 mg/l

SRPS ISO 5667-17

Emisija Cd u vodu

< 0,015 mg/l

SRPS ISO 8288

 

Parametar

Granica (za prolaz)

Metoda ispitivanja

Emisija Cr(VI) u vodu

< 0,15 mg/l

SRPS ISO 11083

Emisija Fe u vodu

< 1,5 mg/l

SRPS ISO 6332

Emisija Pb u vodu

< 0,15 mg/l

SRPS ISO 8288

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži odgovarajuću analizu i izveštaje o ispitivanju za svaki parametar emisije izmeren na svim tačkama merenja emisije. Kada se metoda ispitivanja ne definiše, ili se napominje da je u upotrebi pri proveravanju ili praćenju, nadležni organi bi, u zavisnosti kako je prikladno, trebalo da se oslone na izjave i dokumentaciju koju prilaže podnosilac prijave i/ili na nezavisna proveravanja.

__________
1 "Recikliranje u zatvorenoj petlji" označava recikliranje otpadnog proizvoda u isti proizvod. Za "sekundarni materijal" koji proizilazi iz procesa proizvodnje (kao što su viškovi ili ostaci) "recikliranje u zatvorenoj petlji" znači da se materijali ponovo koriste u istom procesu.

Kriterijum 4 - Proizvodni proces (samo za prerađene proizvode)

4.1. Potrošnja energije

Potrošnja energije izračunava se kao energetska potreba procesa (PER) za aglomerisano kamenje i teraco ploče ili kao energetska potreba za postupak pečenja (ERF) za keramičke pločice i glinene pločice.

a) Granične vrednosti za energetsku potrebu procesa (PER)

Energetska potreba procesa (PER) za procese proizvodnje aglomerisanog kamenja i teraco ploča ne sme premašiti sledeće nivoe:

 

Zahtev (MJ/kg)

Metoda ispitivanja

Aglomerisano kamenje

1,6

Tehnički dodatak - A4

Teraco ploče

1,3

Tehnički dodatak - A4

Napomena: svi zahtevi se izražavaju u MJ po kg finalnog proizvoda pripremljenog za prodaju. Dati kriterijum se ne primenjuje za betonske jedinice za popločavanje.

Procena i provera: podnosilac prijave mora izračunati PER u skladu sa uputstvima iz Tehničkog dodatka - A4 i prilaže odgovarajuće rezultate i prateću dokumentaciju.

b) Granične vrednosti za energetsku potrebu za postupak pečenja (ERF)

Energetska potreba za fazu pečenja (ERF), kada je reč o keramičkim pločicama i glinenim pločicama, ne sme premašiti sledeće zahteve:

 

Zahtev (MJ/kg)

Metoda ispitivanja

Keramičke i glinene pločice

3,5

Tehnički dodatak - A4

Napomena: zahtev se izražava u MJ po kg finalnog proizvoda pripremljenog za prodaju.

Procena i provera: podnosilac prijave mora da izračuna ERF u skladu sa uputstvima iz Tehničkog dodatka - A4 i prilaže odgovarajuće rezultate i prateću dokumentaciju.

4.2. Potrošnja i upotreba vode

(a) Potrošnja vode u fazi proizvodnje, od pripreme sirovine do postupaka pečenja, za pečene proizvode ne sme premašiti sledeći zahtev:

(u litrima po kg proizvoda)

Parametar

Zahtev

Specifična potrošnja sveže vode (Cwp-a)

1

Procena i provera: podnosilac prijave izračunava specifičnu potrošnju sveže vode na način koji se navodi u Tehničkom dodatku - A5. Kada je reč o svežoj vodi, treba sagledati samo podzemnu vodu, plitku vodu ili vodu iz vodovoda.

b) Otpadna voda koja se proizvede u lancu procesa proizvodnje mora dostignuti količnik recikliranja od najmanje 90%. Količnik recikliranja izračunava se kao odnos između reciklirane otpadne vode ili ponovo iskorišćene otpadne vode primenom kombinacije mera za optimizaciju procesa i sistema za prečišćavanje otpadnih voda, unutar ili izvan postrojenja, i ukupne vode koja izlazi iz procesa, kako je definisano u Tehničkom dodatku - A3.

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži proračun količnika recikliranja uključujući osnovne podatke o ukupnoj količini proizvedene otpadne vode, reciklirane vode i o količini i izvoru sveže vode koja se upotrebljava u procesu.

4.3. Emisije u vazduh

a) Aglomerisano kamenje

Emisije u vazduh za sledeće parametre, kada je reč o čitavom procesu proizvodnje, ne smeju premašiti sledeće:

Parametri

Granična vrednost (mg/m2)

Metoda ispitivanja

Suspendovane čestice (prašina)

300

SRPS EN 13284-1

Azotni oksidi (kao NOx)

1 200

SRPS EN 14792

Sumpor dioksid (SO2)

850

SRPS EN 14791

Stiren

2 000

-

Procena i provera: podnosilac prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju za svaki prethodno navedeni parametar emisije, u skladu sa naznakama Tehničkog dodatka - A6. Kada se metoda ispitivanja ne definiše, ili se napominje da je u upotrebi pri proveravanju ili praćenju, nadležni organi bi, po potrebi, trebalo da se oslone na izjave i dokumentaciju koju prilaže podnosilac prijave i/ili na nezavisna proveravanja.

b) Keramičke pločice

Ukupne emisije čestica u vazduh pri pritiskanju, glaziranju i sušenju uz pomoć raspršivača ("hladne emisije") ne smeju premašiti 5 g/m2.

Procena i provera: podnosilac prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju, u skladu sa naznakama Tehničkog dodatka-A6.

Emisije u vazduh kada je reč o fazi pečenja ne smeju premašiti sledeće:

Parametri

Granična vrednost (mg/m2)

Metoda ispitivanja

Suspendovane čestice (prašina)

200

SRPS EN 13284-1

Fluoridi (kao HF)

200

SRPS ISO 15713

Azotni oksidi (kao NOx)

2 500

SRPS EN 14792

Sumpor dioksid (SO2)

1 500

SRPS EN 14791

Sadržaj sumpora u sirovini ≤ 0,25%

   

Sumpor dioksid (SO2)

5 000

SRPS EN 14791

Sadržaj sumpora u sirovini > 0,25%

   

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju za svaki gorenavedeni parametar emisije, u skladu sa naznakama Tehničkog dodatka - A6.

v) Glinene pločice

Emisije u vazduh za sledeće parametre, kada je reč o fazi pečenja glinenih pločica, ne smeju premašiti određene granične vrednosti koje se izračunavaju korišćenjem formule:

vrednost (mg/m2) = nivo emisije (mg/[m2 (površina) x cm (debljina)])

i na koje upućuje tabela:

Parametri

nivo emisije (mg/m2*cm)

Granična vrednost
(mg/m2)

Metoda
ispitivanja

Suspendovane čestice (prašina)

250

1 000

SRPS EN 13284

Fluoridi (kao HF)

200

800

SRPS ISO 15713

Azotni oksidi (kao NOx)

3 000

12 000

SRPS EN 14792

Sumpor dioksid (SO2)

2 000

8 000

SRPS EN 14791

Granične vrednosti koje se na takav način izračunavaju ne smeju premašiti granične vrednosti iz tabele.

Procena i provera: podnosilac prijave mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju za svaki prethodno navedeni parametar emisije, u skladu sa naznakama Tehničkog dodatka - A6.

g) Teraco ploče i betonske jedinice za popločavanje

Emisije u vazduh za sledeće parametre, kada je reč o čitavom procesu proizvodnje, ne smeju premašiti sledeće vrednosti:

Parametri

Granica (mg/m2)

Metoda ispitivanja

Suspendovane čestice (prašina)

300

SRPS EN 13284-1

Azotni oksidi (kao NOx)

2 000

SRPS EN 14792

Sumpor dioksid (SO2)

1 500

SRPS EN 14791

Procena i provera: podnosilac prijave mora prilažiti odgovarajuću dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju za svaki prethodno navedeni parametar emisije, u skladu sa naznakama Tehničkog dodatka - A6.

4.4. Emisije u vodu

Nakon prečišćavanja otpadnih voda, u postrojenju ili izvan postrojenja, sledeći parametri ne smeju premašiti sledeće granične vrednosti:

Parametar

Granica

Metode ispitivanja

Emisija suspenovanih čvrstih materija u vodu

40 mg/l

SRPS ISO 5667-17

Emisija Cd u vodu

0,015 mg/l

SRPS ISO 8288

Emisija Cr(VI) u vodu

0,15 mg/l

SRPS ISO 11083

Emisija Fe u vodu (¹)

1,5 mg/l

SRPS ISO 6332

Emisija Pb u vodu

0,15 mg/l

SRPS {ISO 8288

(1) Parametar "Fe" primenjuje se za sve prerađene proizvode "sa izuzetkom keramičkih pločica".

Procena i provera: Podnosilac prijave mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju i izveštaje o ispitivanju dokazujući usklađenost sa datim kriterijumom.

4.5. Cement

Upotreba sirovina za proizvodnju cementa mora biti u skladu sa zahtevima za upravljanje ekstrakcijom sirovina kada je reč o prerađenim proizvodima (kriterijum I.2).

Proizvođači koji u proizvodnom procesu upotrebljavaju cement moraju ispunjavati sledeće zahteve:

1) cement koji se uključuje u bilo koji proizvod mora biti proizveden upotrebom najviše 3 800 MJ/t energetske potrebe procesa (PER), koja se izračunava na način koji se objašnjava u Tehničkom dodatku - A4,

2) Cement koji se uključuje u bilo koji proizvod mora biti proizveden uz poštovanje sledećih graničnih vrednosti ispuštanja u vazduh:

Parametar

Važeća granica (g/t)

Metode ispitivanja

Prašina

65

SRPS EN 13284-1

SO2

350

SRPS EN 14791

Nox

900

SRPS EN 14792

Procena i provera: podnosilac prijave mora da priloži relevantne izveštaje o ispitivanju i dokumentaciju u vezi sa PER i emisijama u vazduh koje proizillaze iz proizvodnje cementa.

Kriterijum 5 - Upravljanje otpadom

Sva postrojenja uključena u proizvodnju proizvoda moraju imati sistem za rukovanje otpadom i ostacima proizvoda koji nastaju pri proizvodnji proizvoda. Sistem mora biti dokumentovan ili razjašnjen u prijavi i najmanje sadržati informacije o postupcima za:

1) separaciju i upotrebu recikliranih materijala iz tokova otpada;

2) recikliranje materijala za druge upotrebe;

3) rukovanje opasnim otpadom i postupci za njegovo odlaganje

Procena i provera: podnosilac zahteva mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju.

5.1. Upravljanje otpadom (samo za prirodne proizvode)

Podnosilac prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju o upravljanju otpadom koji potiče iz postupaka lomljenja i iz postupka završne obrade. Prilaže se izjava o upravljanju otpadom i ponovnoj upotrebi nus-proizvoda (uključujući sporedne proizvode koji nastaju pri lomljenju).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usklađenosti sa zahtevom u skladu sa Direktivom 2006/21/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, odnosno izjavu o usklađenosti sa nacionalnim propisima u oblasti rudarstva i oblasti upravljanja otpadom.

5.2. Ponovno iskorišćenje otpada (samo za prerađene proizvode)

Podnosilac prijave mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o postupcima koji su usvojeni za recikliranje nusproizvoda koji nastaju u procesu. Podnosilac prijave prilaže izveštaj uključujući sledeće informacije o:

1) vrsti i količini ponovo iskorišćenog otpada;

2) načinu odlaganja;

3) informacijama kada je reč o ponovnoj upotrebi (unutar ili izvan procesa proizvodnje) otpada i sekundarnih materijala u proizvodnji novih proizvoda.

Najmanje 85% (mase) ukupne količine otpada koji nastaje procesom ili procesima2 mora biti ponovo iskorišćeno.

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži odgovarajuću dokumentaciju koja se zasniva na masenom bilansu i/ili sistemima za izveštavanje o zaštiti životne sredine, dokazujući stope postignutog ponovnog iskorišćenja, unutar ili izvan postrojenja, na primer - recikliranjem, ponovnom upotrebom ili ponovnom proizvodnjom/regeneracijom.

________
2 Otpad nastao u procesu ne uključuju otpade koji nastaju pri održavanju, organski otpad i komunalni otpad koji su proizvedeni u pomoćnim i kancelarijskim aktivnostima.

Kriterijum 6 - Faza upotrebe

6.1. Ispuštanje opasnih supstanci (samo glazirane pločice)

Kako bi se kontrolisalo potencijalno ispuštanje opasnih supstanci u fazi upotrebe i na kraju životnog veka glazirane pločice, proizvodi se proveravaju u skladu sa standardom SRPS EN ISO 10545-15. Sledeće granične vrednosti se ne smeju premašiti:

Parametar

Granica (mg/m2)

Metoda ispitivanja

Pb

80

SRPS EN ISO 10545-15

Cd

7

SRPS EN ISO 10545-15

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži analizu i izveštaje o ispitivanju kada je reč o prethodno navedenim parametrima emisije. To mora uključiti izjavu o usklađenosti proizvoda sa zahtevima Direktive Saveta 89/106/EEZ i sa relevantnim usklađenim standardima koje donosi CEN a koji se preuzimaju i objavljuju kao SRPS standardi od strane Instituta za standardizaciju Srbije.

Kriterijum 7 - Ambalaža

Karton koji se upotrebljava za pakovanje finalnog proizvoda treba da bude napravljen za ponovnu upotrebu ili da bude napravljen od najmanje 70% recikliranih materijala.

Procena i provera: prilaže se uzorak ambalaže zajedno sa odgovarajućom izjavom o usklađenosti sa svim zahtevima.

Kriterijum 8 - Pogodnost za upotrebu

Proizvod mora biti pogodan za upotrebu. Dokaz o tome može uključiti podatke odgovarajućih metoda ispitivanja na osnovu standarda ISO, CEN ili drugih ekvivalentnih metoda ispitivanja, kao što su nacionalni ili interni postupci ispitivanja.

Naznaka vrste upotrebe za koju proizvod treba da bude korišćen mora biti jasno definisana: upotreba na zidu, podu ili zidu/podu ako je proizvod podoban za obe upotrebe.

Procena i provera: prilažu se detalji postupaka ispitivanja i rezultati, zajedno sa izjavom da je proizvod pogodan za upotrebu na osnovu svih drugih informacija o najboljoj primeni za krajnjeg korisnika. U skladu sa Direktivom 89/106/EEZ pretpostavlja se da je proizvod pogodan za upotrebu ako odgovara usklađenom standardu, evropskom tehničkom odobrenju ili neusklađenoj tehničkoj specifikaciji koja se priznaje na nivou Evropske zajednice. Oznaka usaglašenosti Evropske zajednice "CE" za građevinske proizvode pruža proizvođačima potvrdu o usaglašenosti koja se lako prepoznaje i koja se može smatrati dovoljnom u ovom kontekstu.

Kriterijum 9 - Informacije za potrošače

Proizvod se prodaje sa relevantnim informacijama za potrošače koje obezbeđuju savete o pravilnoj i najboljoj opštoj i tehničkoj upotrebi proizvoda kao i o njegovom održavanju. Proizvod mora da sadrži sledeće informacije na ambalaži i/ili u dokumentaciji koja se prilaže uz proizvod:

1) podatak da je proizvodu dodeljen Eko znak, zajedno sa kratkim ali detaljnim objašnjenjem o tome šta to znači pored opštih informacija koje su navedene u polju 2 Eko znaka;

2) preporuku o upotrebi i održavanju proizvoda. Datim informacijama treba da se istaknu sva relevantna uputstva posebno kada je reč o održavanju i upotrebi proizvoda. Na način kako je prikladno, treba navesti upućivanje na svojstva upotrebe proizvoda u teškim klimatskim ili drugim uslovima, na primer, otpornost na smrzavanje/apsorciju vode, otpornost na zaprljanja, otpornost na hemikalije, neophodna priprema površine podloge, uputstva o čišćenju i preporučene vrste sredstava za čišćenje i intervale čišćenja. Informacije takođe treba da uključe moguće naznake o potencijalnom životnom veku koji se očekuje za proizvod u tehničkom smislu, bilo kao prosečna vrednost ili kao raspon;

3) naznaku o putanji recikliranja ili odlaganja;

4) podatke o ekološkom znaku i grupama proizvoda u vezi sa njim, uključujući sledeći tekst (ili ekvivalent): "Za više informacija o ekološkom znaku, posetiti internet stranicu Ministarstva nadležnog za životnu sredinu".

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži uzorak ambalaže i/ili tekstove koji se prilažu uz proizvod.

Kriterijum 10 - Podaci koji se nalaze na ekološkom znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

Prirodni proizvodi:

1) "smanjen uticaj ekstrakcije na staništa i prirodne resurse",

2) "ograničena emisija pri postupcima završne obrade",

3) "poboljšano informisanje potrošača i upravljanje otpadom".

Prerađeni proizvodi:

1) "smanjena potrošnja energije u postupcima proizvodnje",

2) "smanjene emisije u vazduh i vodu",

3) "poboljšano informisanje potrošača i upravljanje otpadom".

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da priloži uzorak ambalaže i/ili tekstove koji se prilažu uz proizvod.

TEHNIČKI DODATAK

Podnosilac prijave mora da priloži sve zahtevane podatke izračunate, izmerene ili ispitane u periodu neposredno pre podnošenja prijave. Merenja moraju biti reprezentativna za sve odgovarajuće serije ispitivanja i dosledna za sve delove prijave, kako je prikladno.

A1 Ekstrakcija sirovina - definicije pokazatelja i pondera

Izdan pod pritiskom:

Izdan pod pritiskom označava artesku izdan.

Prosečni protok površinskih vodnih tela.

Prosečni protok vodotoka u vezi sa kamenolomom izračunava se sagledavanjem odobrenog područja razmatranog kamenoloma. Izračunava se tako što se deo vodnog tela pomnoži sa brzinom vode.

Vrednosti moraju biti reprezentativne za najmanje 12 meseci.

Opis pokazatelja

1.1. Količnik recikliranja vode

Videti A3.

1.2. Količnik uticaja kamenoloma

Izračunavanje I.2 sastoji se iz merenja područja pod uticajem, što uključuje prednji deo kamenoloma i područja aktivnog odlagališta, i odobrenog područja. Ta područja treba izmeriti za vreme radnih aktivnosti.

1.3. Otpad od prirodnih resursa

Izračunavanje I.3 sastoji se iz ocene upotrebljivog materijala i ukupne godišnje ekstrahovane količine. Upotrebljivi materijal odnosi se na količinu koja se može upotrebiti u bilo kom procesu: na primer, komercijalni blokovi, agregatni materijali, sve drugo što odgovara daljoj preradi i upotrebi.

1.4. Kvalitet vazduha

Ovaj pokazatelj je opisan u Direktivi Saveta 1999/30/EZ. Izračunavanje I.4 sastoji se iz merenja, duž granične linije sa područjem kamenoloma, PM 10 suspendovanih čestica na osnovu posebnih zahteva metode ispitivanja i opštih odredbi Direktive (PM 10 je definisan u članu 2(11)). Metoda ispitivanja je definisana u SRPS EN 12341.

1.5. Kvalitet vode

Ovaj pokazatelj razmatra ukupne emisije suspendovanih čvrstih materija nakon prečišćavanja površinske vode koja je istekla iz kamenoloma. Izračunavanje I.5 sastoji se iz merenja ukupne količine suspendovanih čvrstih materija korišćenjem metode ispitivanja iz SRPS ISO 5667-17.

1.6. Buka

Ovaj pokazatelj razmatra nivo buke koji se beleži duž granične linije sa područjem kamenoloma. Mere se neimpulsni šumovi.

Izračunavanje I.6 sastoji se iz merenja buke korišćenjem metode ispitivanja iz SRPS ISO 1996-1.

Opis pondera

W1. Zaštita zemljišta/bonitetna klasifikacija zemljišta

U skladu sa podacima Evropskog biroa za zemljište, vrši se kategorizacija zemlje u osam bonitetnih klasa, na osnovu njenih mogućnosti i ozbiljnosti ograničenja kada je reč o rastu useva.

Okvirni opis klasa je kako sledi:

1) zemljište klase I ima manja ograničenja koja ograničavaju njegovu upotrebu,

2) zemljište klase II ima umerena ograničenja kojima se ograničava izbor biljaka ili koja zahtevaju umerene postupke očuvanja,

3) zemljište klase III ima ozbiljna ograničenja kojima se ograničava izbor biljaka ili koja zahtevaju posebne postupke očuvanja, ili oba,

4) zemljište klase IV ima vrlo ozbiljna ograničenja kojima se ograničava izbor biljaka ili koja zahtevaju vrlo pažljivo upravljanje, ili oba,

5) kod zemljišta klase V nema, ili u manjoj meri ima, opasnosti od erozije ali ima drugih ograničenja, koja se ne mogu ukloniti, kojima se njegova upotreba svodi na pašnjake, područje za ispašu, šumske predele ili hranu i zaklon za divlje životinje,

6) zemljište klase VI ima ozbiljna ograničenja na osnovu kojih ono uglavnom postaje nepogodno za gajenje i kojima se njegova upotreba svodi na pašnjake, područje za ispašu, šumski predeo, ili hranu i zaklon za divlje životinje,

7) zemljište klase VII ima vrlo ozbiljna ograničenja na osnovu kojih ono postaje nepogodno za gajenje i kojima se njegova upotreba svodi uglavnom na ispašu, šumski predeo, ili divlje životinje,

8) zemljište klase VIII i mešana područja imaju ograničenja koja isključuju njihovu upotrebu za komercijalnu proizvodnju biljaka i ograničavaju je na rekreaciju, divlje životinje, ili snadbevanje vodom ili estetske namene.

A2 Izbor sirovina

Recikliranje u zatvornoj petlji podrazumeva recikliranje otpadnog proizvoda u istu vrstu proizvoda; za "sekundarni materijal" koji proizilazi iz procesa proizvodnje (kao što su viškovi ili ostaci); recikliranje u zatvorenoj petlji znači da se materijali ponovo koriste u istom procesu.

A3 Količnik recikliranja vode

Izračunavanje količnika recikliranja vode vrši se na osnovu sledeće formule koja se bazira na tokovima koji su označeni na slici A1.

količnik recikliranja = (reciklirana otpadna voda / ukupna količina vode iz procesa) · 100 = (R / W1) · 100

 

Slika A1: Shema toka vode za izračunavanje količnika recikliranja vode1

_________
1 "W" označava otpadnu vodu koja se ispušta u životnu sredinu.

Otpadna voda se odnosi na vodu koja se upotrebljava u postrojenjima za prečišćavanje, dok sveža voda koja potiče od kišnice i podzemne vode nisu uključene.

A4 Izračunavanje potrošnje energije (PER, ERF)

Prilikom proračuna energetske potrebe procesa (PER) ili energetske potrebe za postupak pečenja (ERF), moraju se sagledati pravilni nosioci energije za celo postrojenje ili samo za fazu pečenja.

Za konverziju jedinica energije u MJ (Tabela A1) upotrebljava se ukupna toplotna moć (gornja toplotna moć) goriva.

Kada je reč o upotrebi drugih goriva, navodi se toplotna moć koja se upotrebljava za izračunavanje. Električna energija je neto uneta električna energija, koja dolazi iz mreže, i interna proizvodnja električne energije koja se meri kao električna snaga.

U oceni PER, kada je reč o proizvodnji aglomerisanog kamenja, razmatraju se svi energetski tokovi koji ulaze u postrojenje za proizvodnju kao goriva i električna energija.

U oceni PER, kada je reč o proizvodnji teraco ploča, razmatraju se svi energetski tokovi koji ulaze u postrojenje za proizvodnju kao goriva i električna energija.

U oceni ERF, kada je reč o proizvodnji keramičkih pločica, razmatraju se svi energetski tokovi koji ulaze u sve peći kao goriva koja se koriste u fazi pečenja.

U oceni ERF, kada je reč o proizvodnji glinenih pločica, razmatraju se svi energetski tokovi koji ulaze u sve peći kao goriva koja se koriste u fazi pečenja.

U oceni PER, kada je reč o proizvodnji cementa, razmatraju se svi energetski tokovi koji ulaze u proizvodni sistem kao goriva i električna energija.

Tabela A1
Tabela za izračunavanje PER ili ERF (za objašnjenja videti tekst)

Period proizvodnje

Dani

Od

Do

 

Proizvodnja (kg)

Gorivo

Količina

Jedinice

Faktor konverzije

Energija (MJ)

Prirodni gas

 

kg

54,1

 

Prirodni gas

 

Nm3

38,8

 

Butan

 

kg

49,3

 

Kerozin

 

kg

46,5

 

Motorni benzin

 

kg

52,7

 

Dizel gorivo

 

kg

44,6

 

Gasno ulje

 

kg

45,2

 

Ulje za loženje

 

kg

42,7

 

Suvi parni ugalj

 

kg

30,6

 

Antracit

 

kg

29,7

 

Drveni ugalj

 

kg

33,7

 

Industrijski koks

 

kg

27,9

 

Električna energija (iz mreže

 

kWh

3,6

 

Ukupna energija

 

Specifična potrošnja energije (MJ/kg proizvoda)

 

A5 Izračunavanje potrošnje vode

Specifična potrošnja sveže vode izračunava se kako sledi:

CWp.a = (Wp + Wa)/Pt

Cwp-a = specifična potrošnja sveže vode. Rezultati se izražavaju u m3/tona, što je jednako l/kg;

Pt = ukupna uskladištena proizvodnja u tonama;

Wp = voda iz izvora namenjena isključivo industrijskoj upotrebi (izuzev vode iz izvora za domaću upotrebu, navodnjavanja i svaku drugu neindustrijsku upotrebu), u m3;

Wa = voda iz vodovoda namenjena isključivo industrijskoj upotrebi (izuzev vode iz vodovoda za domaću upotrebu, navodnjavanja i svake druge neindustrijske upotrebe), u m3.

Granice sistema protežu se od sirovina do procesa pečenja.

A6 Emisije u vazduh (samo za prerađene proizvode)

Faktori emisije zagađivača vazduha izračunavaju se na sledeći način:

1) za svaki parametar iz tabela izračunava se koncentracija u izduvnom gasu, ispuštenom u životnu sredinu

2) merenja koja se koriste za izračunavanje moraju biti izvršena u skladu sa metodama ispitivanja koje su navedene u tabelama

3) uzorkovanje mora biti reprezentativno za datu proizvodnju.

 

Prilog 15

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA TELEVIZORE

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za televizore imaju za cilj da promovišu:

1) smanjenje štete u životnoj sredini ili rizika u vezi sa upotrebom energije (globalno zagrevanje, acidifikacija, iscrpljivanje neobnovljivih izvora energije) kroz smanjenje potrošnje energije;

2) smanjenje štete u životnoj sredini u vezi sa upotrebom prirodnih resursa;

3) smanjenje štete u životnoj sredini u vezi sa upotrebom opasnih supstanci, kroz smanjivanje upotrebe takvih supstanci;

Pored toga, kriterijumi podstiču primenu najboljih praksi (optimalno korišćenje u vezi sa životnom sredinom) i razvijaju ekološku svest potrošača.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije sa odgovarajućom akreditacijom ili laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 i koje su kompetentne za obavljanje odgovarajućih ispitivanja.

Kada procenjuju prijave i prate usklađenost sa kriterijumima, nadležnim organima se preporučuje da sagledaju sprovođenje priznatih sistema menadžmenta životnom sredinom, kakvi su EMAS, ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (napomena: ne zahteva se uvođenje takvih sistema upravljanja).

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Grupa proizvoda "televizori" obuhvata elektronsku opremu koja se napaja preko glavnog voda, a čija je primarna svrha i funkcija primanje, dekodiranje i prikazivanje signala televizijskog prenosa.

Za dodelu nacionalnog Eko znaka proizvodu, televizor mora da pripada grupi proizvoda "televizori", i da bude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "televizori" dodeljena je šifra "022".

Kriterijum 1 - Uštede energije

a) Pasivno stanje mirovanja

I Pasivna potrošnja televizora prilikom stanja mirovanja mora da iznosi ≤ 0,30 W, osim kada je ispunjen uslov iz dela II

II Za televizore sa lako vidljivim spoljnim prekidačem za isključenje, čija potrošnja energije u slučaju kada je prekidač stavljen u položaj "isključeno" iznosi: < 0,01 W, pasivna potrošnja televizora u stanju mirovanja mora da iznosi: ≤ 0,50 W.

b) Maksimalna potrošnja energije

Potrošnja energije televizora u uključenom stanju mora biti: ≤ 200 W.

v) Energetska efikasnost

Do 31. decembra 2010. televizori koji su stavljeni u promet i kojima je dodeljen Eko znak, moraju u uključenom stanju da imaju potrošnju energije jednaku ili manju od 0,64 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Od 1. januara 2011. do 31. decembra 2012. televizori koji su stavljeni u promet i kojima je dodeljen Eko znak, moraju u uključenom stanju da imaju potrošnju energije jednaku ili manju od 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Od 1. januara 2013. televizori koji su stavljeni u promet i kojima je dodeljen Eko znak, moraju da u uključenom stanju imaju energetsku potrošnju jednaku ili manju od 0,41· (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Pri čemu je - A vidljiva površina ekrana1 izražena u dm2.

Procena i provera za tačke a) do v): televizor u stanju, u kojem se dostavlja kupcu, mora biti testiran na potrošnju energije i to u uključenom stanju u skladu sa standardom SRPS EN 62087, uz primenu dinamičkog emitovanja video signala (Metode merenja potrošnje energije audio, video i pripadajuće opreme).

Ako je televizor opremljen obaveznim menijem koji se pojavljuje prilikom prvog uključivanja, tada mora biti zadata ona postavka koju proizvođač preporučuje za normalnu kućnu upotrebu.

Podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) mora da dostavi nadležnom organu za dodelu Eko znaka: izveštaj o ispitivanju kojim se dokazuje da televizor ispunjava zahteve navedene u tačkama a) do v).

Kako bi ispunio uslove iz tačke a) II), podnosilac zahteva mora dati izjavu da njegov televizor ispunjava date zahteve i mora da dostavi fotografski dokaz u vezi spoljnog prekidača za isključenje.

Kako bi ispunio uslove iz tačke v), podnosilac zahteva mora dokazati da će svaki od njegovih televizora, kome je dodeljen Eko znak, ispunjavati odgovarajuće kriterijume energetske efikasnosti prilikom prvog stavljanja u promet nakon datuma navedenih u kriterijumu. Ako se to ne može dokazati, nadležni organ može izdati dozvolu za Eko znak samo za period u kojem se ispunjenost zahteva može dokazati.

_______
1 površina ekrana. Površina ekrana izražena u dm 2. Jednaka je (veličina ekrana × veličina ekrana × 0,480) za standardni ekran (4:3 odnos širine i visine slike) i (veličina ekrana × veličina ekrana × 0,427) za široki ekran (16:9 odnos širine i visine slike).

Kriterijum 2 - Sadržaj žive u fluorescentnim lampama

Ukupna količina žive (Hg) u svim lampama, po ekranu, ne sme biti veća od 75 mg za ekrane sa vidljivom dijagonalom ekrana koja je manja ili jednaka 40 inča (101 cm).

Ukupna količina žive (Hg) u svim lampama, po ekranu, ne sme biti veća od 99 mg za ekrane sa vidljivom dijagonalom ekrana većom od 40 inča (101 cm).

Procena i provera: podnosilac zahteva mora dostaviti potpisanu izjavu da njegov televizor ispunjava navedene zahteve. Izjava mora da sadrži dokumentaciju dobavljača o broju lampi i ukupnoj količini žive u njima.

Kriterijum 3 - Produžetak veka trajanja

Proizvođač mora da ponudi komercijalnu garanciju kojom garantuje da će televizor funkcionisati najmanje dve godine. Ta garancija važi od datuma isporuke kupcu.

Dostupnost kompatibilnih elektronskih rezervnih delova mora da bude garantovana tokom perioda od sedam godina od vremena prestanka proizvodnje tog proizvoda.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora dati izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevima.

Kriterijum 4 - Dizajn pogodan za rastavljanje

Proizvođač je obavezan da dokaže da televizor lako mogu da rastave stručni i osposobljeni radnici, uz primenu njima dostupnih alata, u svrhu:

1) popravke i zamene istrošenih delova,

2) nadogradnje starijih ili zastarelih delova, i

3) odvajanja delova i materijala za kasniju reciklažu ili ponovnu upotrebu.

U svrhu olakšavanja rastavljanja potrebno je da:

- elementi za učvršćivanje unutar televizora, kao na primer šrafovi i pričvršćivači, moraju omogućiti rastavljanje televizora, a posebno delova koji sadrže opasne supstance;

- plastični delovi moraju biti izrađeni od jednog polimera ili od kompatibilnih polimera za reciklažu i moraju da imaju odgovarajuću identifikaciju u skladu sa SRPS EN ISO11469, ako imaju masu veću od 25 g;

- se metalni umeci, koje nije moguće odvojiti, ne upotrebljavaju;

- podaci o prirodi i količini opasnih supstanci u televizoru moraju biti prikupljeni u skladu sa odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje hemikalija (DSD/DPD i CLP/GHS).

Procena i provera: podnosilac zahteva uz zahtev mora dostaviti izveštaj o ispitivanju u kojem je opisan postupak rastavljanja televizora. Izveštaj mora da uključi šematski prikaz televizora na kojem su označene glavne komponente i sve opasne supstance u njima. On može da bude u pisanom obliku ili audiovizuelnom formatu. Informacije o opasnim supstancama moraju se dostaviti nadležnom organu koje dodeljuje Eko znak, obliku spiska materijala, u kojem se navodi vrsta materijala, korišćena količina i položaj.

Kriterijum 5 - Teški metali i usporivači plamena

a) usporivači plamena izrađeni od kadmijuma, olova, žive, hroma 6+ ili polibromovanog bifenila (PBB) ili polibromovanog difenil-etra (PBDE), koji su navedeni u članu 4. stav 1. Direktive 2002/95/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, ne smeju se upotrebljavati u televizorima, osim ako primena tih supstanci nije navedena u Prilogu ove Direktive, tako da se izuzimaju od uslova iz člana 4. stava 1. Direktive ili ako je njihova maksimalna vrednost koncentracije jednaka ili manja od praga navedenog u istom prilogu. Na osnovu pomenutog Priloga Direktive, maksimalna vrednost koncentracije za PBB i PBDE, iznosi < 0,1%. Takođe, mora se obezbediti i ispunjenost usklađenosti sa odgovarajućim nacionalnim propisima iz oblasti upravljanja hemikalijama, upravljanja otpadom i tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, koji se odnose na ovu oblast.

b) plastični delovi ne smeju da sadrže usporavače plamena, ili preparate, koji sadrže supstance kojima je dodeljena ili može biti dodeljena, u vreme podnošenja zahteva, bilo koja od sledećih oznaka rizika ili njihova kombinacija, kako je definisano u odgovarajućim propisima koji definišu klasifikaciju i obeležavanje hemikalija prema DSD/DPD:

- R40 (ograničena saznanja o karcinogenom efektu,

- R 45 (može izazvati karcinom),

- R46 (može izazvati nasledna genetska oštećenja),

- R50 (veoma toksično po vodene organizme),

- R51 (toksično po vodene organizme),

- R52 (štetno za vodene organizme),

- R53 (može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini),

- R60 (može smanjiti plodnost),

- R61 (može štetno delovati na plod),

- R62 (moguć rizik od smanjenja plodnosti),

- R63 (moguć rizik od štetnog delovanja na plod).

Ovaj uslov se ne primenjuje na reaktivne usporivače plamena, tj. one koji menjaju svojstva posle primene (tj. u stvari nisu sadržani u konačnom proizvodu u koncentraciji > 0,1%) tako da se gore navedene R-oznake više ne primenjuju.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora dostaviti potvrda koju je potpisao proizvođač televizora i u kojoj se navodi usklađenost sa ovim zahtevima. Takođe, moraju se dostaviti i izjava o usklađenosti koju su potpisali dobavljači plastike i usporivača plamena i kopije relevantnih bezbednosnih listova o materijalima i supstancama. Svi usporivači plamena koji su korišćeni moraju biti jasno naznačeni.

Kriterijum 6 - Uputstva za korisnike

Televizor se mora prodavati zajedno sa pripadajućim uputstvima za korisnike koja pružaju savete za pravilnu upotrebu radi zaštite životne sredine. Te informacije se nalaze na jednom, lako dostupnom mestu u sklopu uputstva za korisnike kao i na veb stranici proizvođača. Te informacije moraju posebno da uključe:

1) potrošnju energije televizora tokom različitih načina rada: uključeno; isključeno; mirovanje; uključujući informacije o mogućoj uštedi energije tokom različitih načina rada;

2) prosečnu godišnju potrošnju energije televizora izraženu u kWh, izračunatu na osnovu potrošnje televizora uključenog 4 sata dnevno, 365 dana u godini;

3) informacije da energetska efikasnost smanjuje potrošnju energije i time štedi novac smanjenjem računa za električnu energiju;

4) sledeća uputstva kako smanjiti potrošnju energije kada niko ne prati program na televizijskom prijemniku:

- isključivanje televizora na njegovom glavnom vodu ili isključivanje iz utičnice smanjuje potrošnju energije na nulu za sve televizore i preporučuje se kada se televizor ne upotrebljava duže vreme, npr. tokom dužeg odsustva;

- upotreba spoljnog prekidača smanjuje potrošnju energije gotovo na nulu (ako takav prekidač postoji);

- stavljanje televizora u stanje mirovanja smanjuje potrošnju energije, ali ipak troši malo energije;

- smanjivanje osvetljenja ekrana smanjuje potrošnju energije.

5) položaj spoljnog prekidača (ako postoji);

6) informacije o popravci koje je odnose na osobe osposobljene za popravku televizora, uključujući, gde je prikladno, kontakt podatke;

7) uputstva za pravilno odlaganje televizora po isteku veka trajanja u reciklažnim dvorištima ili kroz sistem prikupljanja proizvoda putem prodajne mreže;

8) podatak da je proizvodu dodeljen Eko znak, sa kratkim objašnjenjem i uputstvom da se više informacija o ekološkom znaku, može dobiti putem internet stranice Ministarstva nadležnog za životnu sredinu.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora dati izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtevima i mora da dostavi kopiju korisničkog uputstva nadležnom organu koje ocenjuje zahtev.

Kriterijum 7 - Informacije koje se navode na ekološkom znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

1) "visoka energetska efikasnost",

2) "smanjene emisije CO2",

3) "dizajniran tako da omogućava popravku i reciklažu".

Procena i provera: Podnosilac zahteva mora da da izjavu o usklađenosti proizvoda sa ovim zahtevom i mora da dostavi nadležnom organu kopiju Eko znaka, kako će biti prikazan na ambalaži i/ili proizvodu i/ili unutar prateće dokumentacije.

 

Prilog 16

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA USLUGE TURISTIČKOG SMEŠTAJA

Kiterijumi za dodelu Eko znaka za usluge turističkog smeštaja imaju za cilj da ograniče glavne uticaje na životnu sredinu koji proističu iz tri faze životnog ciklusa usluge turističkog smeštaja - nabavka, pružanje usluge i otpad.

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za usluge turističkog smeštaja posebno za cilj imaju da:

1) ograniče potrošnju energije,

2) ograniče potrošnju vode,

3) ograniče nastajanje otpada,

4) promovišu upotrebu obnovljivih izvora i supstanci koje su manje opasne po životnu sredinu,

5) promovišu komunikaciju i edukaciju u vezi sa zaštitom životne sredine.

Nadležni organi bi trebalo da uzmu u obzir uspostavljene sisteme menadžmenta životnom sredinom, kao što su EMAS ili SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 kada procenjuju zahteve i prate usklađenost sa odgovarajućim kriterijumima.

Primena ovih sistema menadžmenta nije obavezna.

Prema potrebi, mogu se upotrebiti metode ispitivanja i standardi koji su drugačiji od onih koji se navode za svaki kriterijum ako njihovu ekvivalentnost potvrdi nadležni organ koji procenjuje zahtev.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Posebni zahtevi u vezi sa procenom i proverom navode se odmah ispod svakog kriterijuma iz Dela A i Dela B.

Pre nego što dodele odobrenje za Eko znak, nadležni organ sprovodi proveru na licu mesta. U toku perioda na koji se dodeljuje pravo na korišćenje Eko znaka, nadležni organ prati usklađenost sa kriterijumima.

Grupa proizvoda "usluga turističkog smeštaja" obuhvata pružanje prenoćišta uz naknadu, u odgovarajuće opremljenim sobama, koje poseduju barem krevet, koje je kao glavna usluga u ponudi za turiste, putnike i goste.

Pružanje prenoćišta može uključivati uslugu ishrane, aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme i/ili korišćenje zelenih površina.

Usluga ishrane uključuje doručak, aktivnosti/objekti za rekreaciju i slobodno vreme obuhvataju saune, bazene za plivanje i sve druge takve objekte, koji se nalaze u okviru prostora turističkog smeštaja, a zelene površine uključuju parkove i vrtove koji su dostupni gostima.

Za dodelu nacionalnog Eko znaka za uslugu turističkog smeštaja, usluga turističkog smeštaja mora ispuniti sve sledeće zahteve:

1) da spada u grupu proizvoda "usluga turističkog smeštaja";

2) da je usklađena je sa svakim od kriterijuma koji se navode u Delu A ovog Priloga;

3) mora da ispunjavati dovoljan broj kriterijuma iz Dela B ovog priloga, kako bi bio ostvaren neophodan broj bodova, kako se navodi u članu 5 i članu 6 ovog priloga.

U svrhu dodele Eko znaka, usluga turističkog smeštaja mora ostvariti najmanje: 20 bodova kada je reč o glavnoj usluzi. Bodovi se uvećavaju za sledeći broj bodova, koji se dodeljuju za određene usluge, ako se te usluge pružaju u okviru istog upravljanja ili vlasništva usluge turističkog smeštaja, i to:

1) tri boda za usluge ishrane;

2) tri boda za zelene/spoljne površine koje su dostupne gostima;

3) tri boda za aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme, ili pet bodova ako se aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme odvijaju u velnes centru.

Grupi proizvoda "usluge turističkog smeštaja" dodeljuje se šifra "025".

Kako bi podneo zahtev za Eko znak, podnosilac zahteva mora ispunjavati sve zahteve u skladu sa važećim nacionalnim propisima u relevantnim oblastima.

Posebno se zahteva da su ispunjeni sledeći zahtevi:

1) da su objekti su izgrađeni legalno, da su ispoštovani svi relevantni zahtevi propisa lokaliteta gde se objekti nalaze, posebno zahtevi koji se odnose na očuvanje predela i biodiverziteta;

2) da su objekti su u skladu sa nacionalnim propisima u pogledu očuvanja energije (energetske efikasnosti), izvorima vode, prečišćavanjem i ispuštanjem otpadne vode, sakupljanjem otpada i njegovim odlaganjem, održavanjem i servisiranjem opreme, odredbama o bezbednosti i zdravlju;

3) da je privredni subjekt registrovan i da aktivno obavlja delatnost, kako se zahteva nacionalnim propisima i da su zaposleni kod privrednog subjekta zaposlenim, radno angažovani i osigurani u skladu sa zakonom.

Kriterijumi - DEO A

Obavezni kriterijumi

Kriterijum - Energija

1) Električna energija iz obnovljivih izvora

Najmanje 50% električne energije koja se koristi za sve namene mora da potiče iz obnovljivih izvora.

Ovaj kriterijum se ne primenjuje za turističke smeštaje koji nemaju pristup tržištu koje u ponudi ima električnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

Obavezujuća ugovorna ograničenja (kao što su predviđene kazne), u trajanju od barem 2 godine, kada je reč o promeni dobavljača električne energije mogu se posmatrati kao nemogućnost pristupa tržištu koje nudi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže izjavu dobavljača električne energije (ili odgovarajući ugovor sa njim) u kojoj se navodi priroda obnovljivih izvora energije, procenat električne energije koja potiče iz obnovljivih izvora, prilaže dokumentaciju o kotlovima (generatorima toplote) u upotrebi, ako se koriste, i naznaku o najvećem procentu električne energije koja se može isporučiti.

U slučaju da turistički smeštaj nema pristup tržištu koje u ponudi ima energiju iz obnovljivih izvora, neophodno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje da je podnet zahtev za energijom iz obnovljivih izvora energije.

2) Ugalj i teška ulja

Kao izvor energije ne smeju da se upotrebljavaju ulja sa sadržajem sumpora većim od 0,1%, kao ni ugalj.

Iz ovog kriterijuma je izuzet ugalj koji se koristi za ukrasne kamine.

Ovaj kriterijum primenjuje se samo za turističke smeštaje sa nezavisnim sistemom grejanja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, navodeći prirodu upotrebljenog izvora energije.

3) Efikasnost i proizvodnja toplote

Ako se u okviru perioda važenja dodeljenog Eko znaka ugradi novi uređaj za proizvodnju toplote, to mora biti uređaj za kogeneraciju visokog stepena efikasnosti, toplotna pumpa ili efikasan kotao.

Efikasnost takvog kotla mora iznositi najmanje 92% pri 50 °C i 95% pri 70 °C (odgovara nivou efikasnosti od 4 zvezdice kako je definisano Direktivom Saveta 92/42/EEZ), mereno u skladu sa relevantnim standardima i propisima za takve kotlove.

Postojeći vrelovodni kotlovi na tečna ili gasovita goriva (nominalne snage od 4 kW do 400 kW), moraju ispunjavati zahteve za efikasnost koji odgovaraju najmanje nivou efikasnosti od 3 zvezdice kako je definisano u Direktivi Saveta 92/42/EEZ.

Postojeći uređaji za kogeneraciju moraju zadovoljavati kriterijum visoko-efikasne kogeneracije: postizanje ušteda primarne energije od najmanje 10% u poređenju sa odvojenom proizvodnjom toplotne i električne energije). Proizvodnja iz malih i mikrokogeneracijskih jedinica koje osiguravaju uštede primarne energije može se smatrati visoko-efikasnom kogeneracijom.

Efikasnost ostalih kotlova mora biti u skladu sa uputstvima proizvođača i nacionalnim propisima u vezi sa efikasnošću, ali se za takve postojeće kotlove (sa izuzetkom kotlova na biomasu) ne dozvoljava efikasnost niža od 88%.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku dokumentaciju koju je dobio od odgovornih za prodaju i/ili održavanje datog kotla, u kojoj je naznačena efikasnost kotla.

4) Klimatizacija

Svi uređaji za klimatizaciju u domaćinstvu kupljeni u okviru perioda važenja dodeljenog Eko znaka moraju najmanje imati energetsku efikasnost klase A.

Napomena: Navedeni kriterijum ne primenjuje se na uređaje za klimatizaciju koji su uređaji koji mogu koristiti i druge izvore energije, ili na uređaje sa sistemom vazduh-voda i voda-voda, ili na uređaje nominalne snage veće od 12 kW.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku dokumentaciju proizvođača ili stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za postavljanje, prodaju i/ili održavanje sistema klimatizacije.

5) Energetska efikasnost zgrada

Turistički smeštaj mora biti usaglašen sa nacionalnim propisima u vezi sa energetskom efikasnošću i energetskim svojstvima zgrada.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući sertifikat o energetskim svojstvima zgrada, ili ako takav sertifikat nije dostupan, dostavlja se odgovarajući izveštaj o energetskom pregledu koji je izvršen od strane nezavisnog stručnjaka u oblasti energetske efikasnosti zgrada.

6) Izolacija prozora

Svi prozori u zagrevanim i/ili klimatizovanim sobama i zajedničkim prostorijama moraju imati odgovarajući stepen toplotne izolacije u skladu sa lokalnim propisima i klimatskim uslovima i moraju da obezbede odgovarajući stepen zvučne izolacije.

Svi prozori u zagrevanim i/ili klimatizovanim sobama i zajedničkim prostorijama koji se dodaju ili obnavljaju po dobijanju Eko znaka moraju biti u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima iz oblasti energetske efikasnosti zgrada i odgovarajućim nacionalnim tehničkim propisima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu stručnog tehničkog lica u kojoj se navodi usaglašenost sa ovim kriterijumom navođenjem vrednosti koeficijenta prolaza toplote (U vrednost). Za prozore koji su u skladu sa nacionalnim propisima za energetsku efikasnost zgrada, prilaže se odgovarajući energetski sertifikat ili kad on nije dostupan, odgovarajuća izjava od strane graditelja.

7) Isključivanje grejanja ili klimatizacije

Ako se grejanje i/ili klimatizacija automatski ne isključuju kada se prozori otvore, moraju postojati lako dostupne informacije koje podsećaju gosta da zatvori prozor/e ako je uključeno grejanje ili klimatizacija.

Posebni sistemi grejanja/klimatizacije koji se ugrađuju nakon dobijanja odobrenja za Eko znak moraju biti opremljeni mehanizmom za automatsko isključivanje kada se prozori otvore.

Ovaj kriterijum primenjuje se samo za turističke smeštaje sa grejanjem i/ili klimatizacijom.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa tekstom informacija koje su namenjene gostima (ukoliko je primenljivo).

8) Isključivanje svetla

Ako ne postoji automatski prekidač za svetlo/a u sobama, gostima moraju biti lako dostupne informacije kojima se od njih traži da isključe svetla kada napuštaju sobu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa postupkom za obaveštavanje gostiju.

9) Energetski efikasne sijalice

1) najmanje 80% sijalica u turističkom smeštaju mora biti energetske klase A. To se ne odnosi na opremu za svetla čije fizičke karakteristike ne dozvoljavaju upotrebu sijalica koje štede energiju.

2) na mestima gde je verovatno da će sijalice biti uključene više od pet sati dnevno, sve sijalice (100% sijalica) na takvim mestima moraju imati energetsku efikasnost klase A. To se ne odnosi na opremu za svetla čije fizičke karakteristike ne dozvoljavaju upotrebu sijalica koje štede energiju.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa oba dela ovog kriterijuma, zajedno sa naznakom klase energetske efikasnosti za različite sijalice koje su u upotrebi.

10) Spoljni grejni uređaji

Za grejanje spoljašnjih prostora, kao što su prostori za pušenje ili spoljni prostori za ručavanje u turističkom smeštaju dozvoljena je isključivo upotreba samo grejnih uređaja koji za napajanje koriste obnovljive izvore energije.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, navodeći prirodu upotrebljenog izvora energije kada je reč o uređajima koji se napajaju iz obnovljivih izvora energije.

Kriterijum - Voda

1) Protok vode iz slavine i tuša

Prosečni protok vode iz slavina i tuševa, izuzimajući slavine u kuhinji i slavine iznad kade, ne sme biti veći od 9 litara/minut.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom i relevantnom dokumentacijom uključujući objašnjenje na koji način turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum.

2) Korpe za otpatke u toaletima

Svaki toalet mora imati odgovarajuću korpu za otpatke a gost se mora pozivati da za odgovarajući otpad umesto WC šolje koristi korpu za otpatke.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa tekstom informacija koje su namenjene gostima.

3) Ispiranje pisoara

Svi pisoari moraju biti opremljeni sa automatskim (vremenski podešenim) ili ručnim sistemom za ispiranje tako da se spreči neprekidno ispiranje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom o postavljenim pisoarima.

4) Promena peškira i posteljine

Po dolasku, gosti moraju dobiti informacije o politici zaštite životne sredine koja se primenjuje za dati turistički smeštaj.

Ove informacije moraju da sadrže i objašnjenja da se posteljina i peškiri u sobama menjaju na zahtev gosta, ili shodno podrazumevanoj učestalosti koja se utvrđuje politikom zaštite životne sredine, koja se primenjuje za dati turistički smeštaj, ili na način kako zahtevaju odgovarajući zakonski propisi.

To se odnosi samo na turističke smeštaje u kojima su uslugom obezbeđeni peškiri i/ili posteljina.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje način na koji se gost obaveštava i način na koji turistički smeštaj poštuje zahteve gostiju.

5) Pravilno ispuštanje otpadnih voda

U turističkom smeštaju, gosti i osoblje se moraju informisati o pravilnoj upotrebi sistema za ispuštanje otpadnih voda kako bi se izbeglo ispuštanje supstanci koje mogu ugroziti prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa odgovarajućim propisima i planom upravljanja otpadnim vodama u lokalnoj samoupravi.

Kada ne postoji lokalni plan za upravljanje otpadnim vodama, turistički smeštaj mora obezbediti opšti spisak supstanci koje se, u skladu sa nacionalnim propisima, ne smeju ispuštati sa otpadnim vodama.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom i relevantnu dokumentaciju (odgovarajući plan za upravljanje otpadnim vodama, ako je dostupan, i obaveštenja za goste i osoblje).

Kriterijum - Detergenti i dezinfekciona sredstva

Dezinfekciona sredstva

Dezinfekciona sredstva je dozvoljeno da se upotrebljavaju se samo tada kada su neophodni za ispunjavanje zakonskih higijenskih zahteva.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa naznakom gde i kada se sredstva za dezinfekciju koriste.

Kriterijum - Otpad

1) Odvajanje otpada od strane gostiju

Gosti se moraju obaveštavati kako i gde mogu da odvajaju otpad, u skladu sa najboljim lokalnim ili nacionalnim sistemima u okviru lokacija gde se nalazi turistički smeštaj.

Odgovarajući kontejneri za odvajanje otpada moraju biti dostupni u sobama ili nedaleko od njih.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom o obaveštavanju gostiju i uz objašnjenje gde se kontejneri nalaze u turističkom smeštaju.

2) Odvajanje otpada

Otpad se mora odvajati u kategorije kojima lokalna ili nacionalna postrojenja za upravljanje otpadom mogu da manipulišu zasebno, sa posebnom pažnjom kada je reč o opasnom otpadu koji se mora odvajati, sakupljati i odlagati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima kojima se definiše upravljanje otpadom. To posebno uključuje tonere, boje, rashladnu i električnu opremu, baterije, sijalice koje štede energiju, farmaceutske proizvode, masti/ulja, i električne uređaje kako je definisano u odgovarajućim propisima koje definišu kategorije i klasifikaciju otpada.

Ukoliko lokalna uprava ne obezbeđuje zasebno sakupljanje otpada i/ili odlaganje, turistički smeštaj joj se mora obratiti pisanim putem izražavajući spremnost da vrši odvajanje otpada i izražavajući zabrinutost u vezi sa nepostojanjem zasebnog sakupljanja i/ili odlaganja otpada.

Ukoliko lokalna uprava ne obezbeđuje odlaganje opasnog otpada, podnosilac zahteva svake godine mora pribaviti izjavu lokalnog organa da ne postoji nijedan sistem za odlaganje opasnog otpada.

Zahtev da se obezbedi zasebno sakupljanje i/ili odlaganje otpada se lokalnim organima podnosi jednom godišnje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa naznakom različitih kategorija otpada koje prihvataju lokalni organi, i/ili relevantne ugovore sa privatnim agencijama.

Po potrebi, podnosilac zahteva prilaže odgovarajući zahtev koji se na godišnjem nivou upućuje lokalnom organu.

3) Proizvodi za jednokratnu upotrebu

Nije dozvoljena upotreba proizvoda za ličnu negu, koji su za jednokratnu upotrebu (koje nije moguće ponovo napuniti), kao što su šampon i sapun, i drugi proizvodi (koje nije moguće ponovo upotrebiti), kao što su kape za tuširanje, četke, turpije za nokte, itd., osim ako njihova upotreba nije zahtevana zakonom.

Kada zakon propisuje upotrebu takvih proizvoda za jednokratnu upotrebu, podnosilac zahteva gostima mora ponuditi oba rešenja i ohrabriti ih putem odgovarajućih obaveštenja da upotrebljavaju proizvode za višekratnu upotrebu.

Proizvodi za jednokratnu upotrebu namenjeni za piće (šolje i čaše), tanjiri i pribor za jelo upotrebljavaju se samo ako se prave od obnovljivih sirovina i ako su biorazgradljivi i mogu se kompostirati u skladu sa standardom SRPS EN 13432.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom kojom se objašnjava na koji način se ispunjava kriterijum (uključujući podatke o zahtevima zakonskih propisa kojima se nalaže upotreba proizvoda za jednokratnu upotrebu), i odgovarajuću dokumentaciju o proizvodima koji se mogu ponovo napuniti i/ili obaveštenjima koja su data na uvid gostima u vezi sa podsticanjem upotrebe proizvoda za višekratnu upotrebu (ukoliko je primenljivo).

Kao dokaz da proizvodi za jednokratnu upotrebu namenjeni za piće (šolje i čaše), tanjiri i pribor za jelo ispunjavaju navedeni kriterijum, neophodno je priložiti dokaz o usaglašenosti sa standardom SRPS EN 13432.

4) Pakovanje doručka

Osim ako zakonom nije određeno drugačije, za doručak ili druge usluge posluživanja hrane ne smeju se koristiti pakovanja koja sadrže jednu porciju, sa izuzetkom mlečnih premaza (na primer puter, margarin i topljeni sir), čokoladnih namaza, kikiriki putera i dijetetskih džemova i marmelada (odnosno džemova i marmelada namenjenih dijabetičarima).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom kao i detaljno objašnjenje o načinu na koji smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa spiskom proizvoda u upotrebi koji su pakovani kao jedna porcija i zakonskim zahtevima kojim se propisuju ti proizvodi.

Kriterijum - Ostale usluge

1) Zabrana pušenja u zajedničkim prostorijama

U svim unutrašnjim zajedničkim prostorijama mora postojati prostor u kojem je zabranjeno pušenje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom.

2) Javni prevoz

Gostima i osoblju, preko glavnih načina komunikacije, moraju biti raspoložive lako dostupne informacije u vezi sa korišćenjem javnog prevoza za dolazak i odlazak iz objekta turističkog smeštaja.

Ako ne postoji odgovarajući javni prevoz, moraju se obezbediti informacije o drugim prevoznim sredstvima koja su pogodna sa aspekta životne sredine.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa kopijama dostupnog informativnog materijala.

Kriterijum - Opšte upravljanje

Podnosioci zahteva, čiji je sistem menadžmenta životnom sredinom registrovan u skladu sa EMAS ili sertifikovan u skladu sa standardom SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 automatski ispunjavaju kriterijume opšteg upravljanja u nastavku, izuzev kriterijuma 27, 28 i 29 (prikupljanje podataka i informacije).

U tim slučajevima, sredstvo provere usaglašenosti sa tim kriterijumima je registracija u sistemu EMAS ili odgovarajući ISO 14001, odnosno SRP ISO 14001 sertifikat. Kao ISO 14001 sertifikat, prihvataju se i nacionalni i inostrani sertifikati za ISO 14001 odnosno SRPS ISO 14001 sa odgovarajućom akreditacijom.

1) Održavanje i servisiranje kotlova i sistema za klimatizaciju

Održavanje i servisiranje kotlova i sistema za klimatizaciju moraju sprovoditi odgovarajuće osposobljeni stručnjaci, najmanje jednom godišnje ili češće ako je to propisano zakonom ili je potrebno, u skladu sa odgovarajućim standardima ako je primenljivo, ili u skladu sa uputstvima proizvođača.

Kod sistema za klimatizaciju, održavanje (provera ispuštanja i opravke) moraju se sprovoditi u skladu sa propisima kojima se definiše postupanje sa fluoovanim gasovima sa efektom staklene bašte (F-gasovima), u zavisnosti od količine F-gasa prisutnog u uređaju, kako sledi:

- najmanje jednom u 12 meseci kada je reč o uređajima koji sadrže 3 kg ili više F-gasova (sa izuzetkom hermetički zatvorenih sistema koji su kao takvi označeni i sadrže manje od 6 kg fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte),

- najmanje jednom u 6 meseci kada je reč o uređajima koji sadrže 30 kg ili više F-gasova

- najmanje jednom u 3 meseca kada je reč o uređajima koji sadrže 300 kg ili više F-gasova.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa svim delovima ovog kriterijuma, zajedno sa opisom kotlova i njihovim programom održavanja, i detalje o osobama/firmama koje sprovode održavanje, i o tome šta se proverava tokom održavanja.

Kada je reč o sistemima za klimatizaciju koji sadrže 3 kg ili više F-gasova, podnosilac zahteva prilaže podatke o količini i vrsti F-gasova u uređaju, o bilo kojim količinama koje su dodate i o količinama ponovno iskorišćenim u toku održavanja, servisiranja i krajnjeg odlaganja kao i identifikaciju pravnog ili tehničkog lica koji je izvršilo servisiranje ili održavanje, kao i datume i rezultate provere ispuštanja i relevantne informacije u kojima su posebno identifikovane zasebne stacionarne opremu sa više od 30 kg F-gasova.

2) Uspostavljanje politike i programa zaštite životne sredine

Rukovodstvo mora imati uspostavljenu politiku zaštite životne sredine i mora sastaviti jednostavnu izjavu o politici zaštite životne sredine i precizan akcioni program kojim se osigurava primena politike zaštite životne sredine.

Akcionim programom se moraju utvrditi ciljevi u vezi sa performansama životne sredine u pogledu: energije; vode; hemikalija; i otpada, koji se moraju postavljati na svake dve godine, uzimajući u obzir neobavezne kriterijume i prikupljene podatke, kako je primenljivo.

Akcionim programom se mora odrediti osoba koja je u okviru turističkog smeštaja zadužena za upravljanje životnom sredinom i koja je zadužena za preduzimanje neophodnih mera i postizanje postavljenih ciljeva.

Politika zaštite životne sredine mora biti dostupna javnosti.

Moraju se uzeti u obzir komentari i povratne informacije prikupljene od gostiju putem odgovarajućih upitnika i ček lista.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa kopijom politike zaštite životne sredine ili izjavu o politici i kopiju akcionog programa, i procedure za uključivanje ulaznih podataka dobijenih od gostiju.

3) Obuka osoblja

Turistički smeštaj mora osoblju pružiti informacije i obuku, uključujući pisane procedure ili uputstva, kako bi se obezbedila primena mera zaštite životne sredine i podigla svest o odgovornom ponašanju kada je reč o životnoj sredini.

Posebno se moraju sagledati sledeća pitanja:

Ušteda energije:

- osoblje se obučava kako da štedi energiju.

- Ušteda vode:

- osoblje se obučava da svakodnevno proverava vidljiva curenja i po potrebi preduzima odgovarajuće mere,

- cveće i spoljašnje površine uobičajeno se zalivaju pre jakog sunca ili nakon zalaska sunca, kada je to primereno u pogledu regionalnih ili klimatskih uslova,

- osoblje se mora informisati o politici turističkog smeštaja u vezi sa kriterijumom 14 o zameni peškira i biti obučeno kako da se ponaša u skladu sa tim kriterijumom.

Hemikalije:

- osoblje se obučava da ne koristi više od preporučene količine detergenta i dezinfekcionog sredstva koja je navedena na ambalaži.

Otpad:

- osoblje se obučava da sakuplja, odvaja i na odgovarajući način odlaže otpad u kategorije kojima lokalna ili nacionalna postrojenja za upravljanje otpadom mogu zasebno manipulisati, kako je definisano u kriterijumu 18,

- osoblje se obučava da sakuplja, odvaja i na odgovarajući način odlaže opasan otpad kako je definisano u kriterijumu 18.

Odgovarajuća obuka mora se sprovoditi najmanje jednom godišnje za celokupno osoblje i u roku od četiri nedelje od početka radnog odnosa, za novo osoblje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa detaljima programa obuke, sadržajem obuke i informacijama o tome koji deo osoblja je prošao određenu vrstu obuke i kada.

Podnosilac zahteva prilaže i kopije procedura i obaveštenja koja su namenjena osoblju u vezi sa navedenim pitanjima.

4) Obaveštavanje gostiju

Objekat turističkog smeštaja mora da obezbedi informacije za goste, uključujući učesnike konferencija, o svojoj politici zaštite životne sredine, uključujući aspekte bezbednosti i zaštite od požara, pozivajući ih da daju svoj doprinos u njenoj primeni.

Informacije koje se daju gostima moraju se odnositi na mere preduzete u ime politike zaštite životne sredine turističkog smeštaja, i uključuju informacije o Eko znaku.

Te informacije se moraju aktivno davati gostima na recepciji, zajedno sa upitnikom u vezi sa njihovim mišljenjem o aspektima životne sredine kada je reč o turističkom smeštaju.

Obaveštenja kojima se gosti pozivaju da podrže ciljeve zaštite životne sredine moraju biti vidljiva gostima, posebno u zajedničkim prostorijama i u sobama.

Posebne mere za različite oblasti su:

energija:

- kada je primenljivo, obaveštenja za goste o isključivanju grejanja/klimatizacije i svetla, u skladu sa kriterijumima 7 i 8;

voda i otpadna voda:

- u kupatilima moraju da se nalaze odgovarajuće informacije namenjene gostima o tome kako da pomognu turističkom smeštaju pri uštedi vode,

- gosti se pozivaju da osoblje obaveste o svakom curenju koje primete;

- u toaletima moraju biti istaknuti znakovi kojima se gosti pozivaju da odlažu odgovarajući otpad u kantu za otpatke umesto u WC šolju;

otpad:

- gosti moraju da se informišu o politici smanjivanja količina otpada turističkog smeštaja i o upotrebi kvalitetnih zamena za proizvode koji su za jednokratnu upotrebu ili sadrže jednu porciju, i podstiču se da upotrebljavaju proizvode za višekratnu upotrebu, u slučajevima kada je upotreba proizvoda za jednokratnu upotrebu propisana zakonom,

- gosti moraju da se informišu o tome kako i gde mogu da izvrše odvajanje otpada u skladu sa lokalnim sistemima u okviru oblasti koje pripadaju turističkom smeštaju i o tome gde mogu da odlože opasan otpad.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa kopijama znakova za obaveštavanje i kopijama obaveštenja koja su namenjena gostima, i navodi svoje procedure za distribuciju i prikupljanje informacija i upitnika, i za sagledavanje povratnih informacija dobijenih od gostiju.

5) Podaci o potrošnji energije i vode

Turistički smeštaj mora imati uspostavljenu proceduru za prikupljanje i praćenje podataka o ukupnoj potrošnji energije (kWh), potrošnji električne energije i drugih izvora energije (kWh), kao i o potrošnji vode (u litrima).

Podaci se tamo gde je to moguće moraju prikupljati, na mesečnom nivou ili barem na godišnjem nivou, za period tokom kojeg je turistički smeštaj otvoren i moraju da se iskažu kao potrošnja po noćenju i po m2 unutrašnje površine.

Na godišnjem nivou, turistički smeštaj mora da podnosi nadležnom organu, koji je ocenio zahtev, izveštaj o ostvarenim rezultatima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa opisom odgovarajućih procedura.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva prilaže podatke za navedenu potrošnju za period od najmanje prethodnih šest meseci (ako su podaci dostupni) i nakon toga prilaže te podatke svake godine za proteklu godinu ili za period tokom kojeg je turistički smeštaj otvoren.

6) Prikupljanje drugih podataka

Turistički smeštaj mora da ima uspostavljene procedure za prikupljanje i praćenje podataka o potrošnji hemikalija, izraženo u kg i/ili litrima, sa napomenom da li je proizvod koncentrovan ili ne, i o količini nastalog otpada (litri i/ili kg nesortiranog otpada).

Podaci se tamo gde je to moguće moraju prikupljati, na mesečnom nivou ili barem na godišnjem nivou, za period tokom kojeg je turistički smeštaj otvoren i moraju da se iskažu kao potrošnja po noćenju i po m2 unutrašnje površine.

Na godišnjem nivou, turistički smeštaj mora da podnosi nadležnom organu, koji je ocenio zahtev, izveštaj o ostvarenim rezultatima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa opisom odgovarajućih procedura.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva prilaže podatke za navedene potrošnje za period od najmanje prethodnih šest meseci (ako su podaci dostupni) i nakon toga mora da prilaže te podatke svake godine za proteklu godinu ili za period tokom kojeg je turistički smeštaj otvoren. Podnosilac zahteva specificira usluge koje nudi i određuje da li se veš pere u objektima turističkog smeštaja.

7) Podaci koji se nalaze na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

"Ovaj turistički smeštaj aktivno preduzima mere za korišćenje obnovljivih izvora energije, uštede energije i vode, smanjenje otpada, poboljšanje lokalnog okruženja."

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak o načinu na koji će koristiti Eko znak, zajedno sa izjavom o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom.

Kriterijumi - DEO B

Neobavezni kriterijumi

Svakom od kriterijuma koji se navode u ovom delu dodeljene su vrednosti koje se izražavaju bodovima ili delovima boda. Kako bi turističkom smeštaju mogao biti dodeljen Eko znak, u krajnjem zbiru turistički smeštaj mora ostvariti najmanje 20 bodova.

Ukupni zbir koji se zahteva uvećava se za 3 boda za svaku od sledećih dodatnih usluga koje su u ponudi i koje su pod upravom ili u vlasništvu turističkog smeštaja:

1) usluge ishrane (uključujući doručak);

2) aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme, koje uključuju saune, bazene za plivanje i sve druge takve objekte koji se nalaze unutar lokacije turističkog smeštaja. Ako se aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme sastoje iz velnes centra, zbir koji se zahteva, umesto za 3, uvećava se za 5 bodova;

3) zelene/spoljne površine, uključujući parkove i vrtove koji su gostima na raspolaganju.

Kriterijum - Energija

1) Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (do 4 boda)

Turistički smeštaj mora proizvoditi električnu energiju uz pomoć solarnih panela, lokalnog hidroelektričnog sistema, geotermalnih izvora, biomase ili snage vetra, čime obezbeđuje ili će obezbediti najmanje 20% od ukupne godišnje potrošnje električne energije (2 boda).

Turistički smeštaj mora predati u mrežu neto količinu električne energije koja se proizvede iz obnovljivih izvora energije (2 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o korišćenim sistemima za dobijanje energije iz obnovljivih izvora, podatke o mogućem i stvarnom proizvodnom kapacitetu i dokumentaciju o protoku električne energije iz mreže i ka mreži, kao dokaz o neto količini električne energije iz obnovljivih izvora koja je predata u mrežu.

2) Energija iz obnovljivih izvora energije (do 2 boda)

Najmanje 70% ukupne energije, koja se koristi za grejanje ili rashlađivanje soba i za grejanje sanitarne vode, mora da potiče iz obnovljivih izvora energije. (1,5 bod; 2 boda ukoliko 100% energije koja se u turističkom smeštaju koristi za te svrhe potiče iz obnovljivih izvora energije).

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa podacima o energiji utrošenoj za grejanje soba i tople vode, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje da najmanje 70% ili 100% te energije potiče iz obnovljivih izvora energije.

3) Energetska efikasnost kotlova (1,5 bod)

Turistički smeštaj mora imati kotlove čija efikasnost odgovara klasi četiri zvezdice kako je definisano Direktivom Saveta 92/42/EEZ).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.

4) Emisije NOx iz kotlova (1,5 bod)

Kotlovi za grejanje moraju odgovarati razredu 5 u skladu sa odgovarajućim standardom SRPS EN 15502, kojim se uređuju emisije NOx, i mora imati emisiju NOx manju od 60 mg NOx/kWh (gasni kondenzacioni kotlovi) ili 70 mg NOx/kWh (nekondenzacioni gasni kotlovi nominalne snage do 120 kW).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa izveštajem ili tehničkim specifikacijama stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za prodaju i/ili održavanje kotla.

5) Daljinsko grejanje (1,5 bod)

Turistički smeštaj mora biti priključen na efikasan sistem daljinskog grejanja, kod koga se proizvodnja toplote odvija se u uređaju za kogeneraciju visokog stepena efikasnosti (definicija visoko-efikasne kogeneracije data je u kriterijumu br. 3), ili u kotlovima koji proizvode samo toplotu, stepena efikasnosti koji odgovara ili premašuje primenljivu referentnu vrednost definisanu Odlukom Komisije 2007/74/EZ;

Dodatno:

Cevi distributivne mreže za daljinsko grejanje moraju da ispunjavaju odgovarajuće standarde za takvu vrstu cevi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje priključenje na daljinsko grejanje.

6) Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije - (kogeneracija) (1,5 bod)

Električna energija i grejanje sa kojom se snabdeva turistički smeštaj mora biti iz uređaja za kogeneraciju visokog stepena efikasnosti (definicija visoko-efikasne kogeneracije data je u kriterijumu br. 3).

Ako turistički smeštaj na svojoj lokaciji poseduje takav uređaj za kogeneraciju, toplota i električna energija koje se proizvedu u tom uređaju moraju snadbevati turistički smeštaj sa udelom od najmanje 70% ukupne potrošnje toplote i električne energije na lokaciji.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o uređaju za kogeneraciju.

7) Toplotna pumpa (do 2 boda)

Turistički smeštaj mora imati toplotnu pumpu koja obezbeđuje grejanje i/ili klimatizaciju (1,5 bod).

Toplotna pumpa u turističkom smeštaju mora imati Eko znak ili drugi vrstu oznake o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (2 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o toplotnoj pumpi.

8) Ponovno iskorišćenje toplote (do 1,5 bod)

Turistički smeštaj mora imati sistem za ponovno iskorišćenje toplote za 1 (1 bod) ili 2 kategorije (1,5 bod) od sledećih: rashladni sistemi, ventilatori, mašine za pranje veša, mašine za pranje posuđa, bazen/i za plivanje, sanitarna otpadna voda.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o sistemima za ponovno iskorišćenje toplote.

9) Podešavanje temperature u prostorijama (1,5 bod)

Mora postojati mogućnost nezavisnog podešavanja temperature u svakom zajedničkom prostoru i svakoj pojedinačnoj sobi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o sistemima za podešavanje temperature.

10) Energetski pregledi zgrada (1,5 bod)

Za objekte turističkog smeštaja se mora vršiti energetski pregled najmanje na svake dve godine, od strane nezavisnog stručnjaka i moraju se sprovesti najmanje dve preporuke za poboljšanje energetske efikasnosti koje su rezultat energetskog pregleda.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o izvršenom energetskom pregledu i prilaže detaljnu dokumentaciju o načinu na koji je turistički smeštaj ispunio ovaj kriterijum.

11) Klimatizacija (do 2 boda)

Svi uređaji za klimatizaciju u turističkom smeštaju, moraju imati energetsku efikasnost koja je najmanje 15% viša u odnosu na onu koja je potrebna da bi bili svrstani u klasu A energetske efikasnosti (1,5 bod).

Svi uređaji za klimatizaciju u turističkom smeštaju moraju imati energetsku efikasnost koja je barem 30% viša u odnosu na graničnu vrednost za razvrstavanje u klasu A energetske efikasnosti (2 boda).

Ovaj kriterijum se ne primenjuje za uređaje koji mogu koristiti druge izvore energije, za uređaje sa sistemom vazduh-voda i voda-voda, ili jedinice nominalne snage veće od 12 kW.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže relevantnu dokumentaciju kojom se dokazuje usklađenost sa ovim kriterijumom.

12) Automatsko isključivanje sistema za klimatizaciju i grejanja (1,5 bod)

Mora postojati sistem koji automatski isključuje klimatizaciju i grejanje soba kada su prozori otvoreni.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za ugradnju, prodaju i/ili održavanje sistema za klimatizaciju.

13) Bioklimatsko projektovanje (3 boda)

Turistički smeštajni objekti moraju biti izgrađeni u skladu sa načelima bioklimatskog projektovanja.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.

14) Energetski efikasni rashladni uređaji (1 bod), pećnice (1 bod), mašine za pranje posuđa (1 bod), mašine za pranje veša (1 bod), mašine za sušenje veša (1 bod) i kancelarijska oprema (1 bod) - (najviše 3 boda)

a) (1 bod): Svi rashladni uređaji za domaćinstvo moraju biti klase energetske efikasnosti: A + ili A++, a svi rashladni ili mini barovi su najmanje klasa B energetske efikasnosti B.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih rashladnih uređaja i rashladnih ili mini barova.

b) (1 bod): Sve električne pećnice za domaćinstvo moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih električnih pećnica za domaćinstvo.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za pećnice koje nisu obuhvaćene zakonskim propisima o označavaju energetske efikasnosti električnih pećnica (npr. industrijske pećnice).

v) (1 bod): Sve mašine za pranje posuđa u domaćinstvu moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih mašina za pranje posuđa.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za mašine za pranje posuđa koje nisu obuhvaćene zakonskim propisima o označavaju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa (npr. industrijske mašine za pranje posuđa).

g) (1 bod): Sve mašine za pranje veša u domaćinstvu moraju biti klase energetske efikasnosti A

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih mašina za pranje veša.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za mašine za pranje veša koje nisu obuhvaćene zakonskim propisima o označavaju energetske efikasnosti mašina za pranje veša (npr. industrijske mašine za pranje veša).

d) (1 bod): Najmanje 80% kancelarijske opreme (personalni računari, monitori, faks uređaji, štampači, skeneri, fotokopir aparati) moraju imati oznaku Energy star.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje da kancelarijska oprema poseduje oznaku Energy star.

đ) (1 bod): Sve električne mašine za sušenje veša moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih električnih mašina za sušenje veša.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za industrijske mašine za sušenje veša.

15) Električne sušilice ruku i fenovi za kosu sa senzorom za blizinu (do 2 boda)

Sve sušilice ruku (1 bod) i fenovi za kosu (1 bod) moraju biti opremljeni sa senzorom za blizinu ili imati oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom im se dodeljuje ekološka oznaka ISO tipa I.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum.

16) Postavljanje rashladnih uređaja (1 bod)

Rashladni uređaji u kuhinji, restoranu i baru moraju se postaviti i regulisati u skladu sa principima uštede energije, kako bi se smanjio gubitak energije.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum.

17) Automatsko isključivanje svetla u sobama (1,5 bod)

Automatski sistem za gašenje svetla kad gosti napuštaju sobe mora biti postavljen u najmanje 95% turističkog smeštaja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnog tehničkog lica koje je odgovorno za ugradnju i/ili održavanje ovih sistema.

18) Vremensko upravljanje saunom (1 bod)

Sve saune i turska kupatila moraju imati sistem za vremensko upravljanje uključivanja /isključivanja ili odgovarajuću proceduru za osoblje za ove postupke.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnog tehničkog lica koje je odgovorno za ugradnju i/ili održavanje ovih sistema.

19) Zagrevanje bazena za plivanje iz obnovljivih izvora energije (do 1,5 bod)

Energija koja se koristi za zagrevanje vode u bazenu za plivanje mora poticati iz obnovljivih izvora energije. Najmanje 50%:1 bod, 100%:1,5 bod.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa podacima o energiji utrošenoj za grejanje vode u bazenima za plivanje i dokumentaciju kojom se dokazuje količina utrošene energije koja potiče iz obnovljivih izvora energije.

20) Automatsko isključivanje spoljnih svetala (1,5 bod)

Spoljno osvetljenje koje nije potrebno u smislu bezbednosti, mora se automatski isključivati nakon definisanog vremena ili se aktivira preko senzora za blizinu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnog tehničkog lica koje je odgovorno za ugradnju i/ili održavanje tih sistema.

Kriterijum - Voda

1) Korišćenje kišnice (2 boda) i reciklirane vode (2 boda)

a) (2 boda): Kišnica se mora sakupljati i koristi za namene koje nisu sanitarne i kojima se ne obezbeđuje voda za piće.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom i odgovarajućim uverenjima da se snabdevanje sanitarnom i pijaćom vodom vrši potpuno odvojeno.

b) (2 boda): Reciklirana voda se mora sakupljati i koristiti za namene koje nisu sanitarne i kojima se ne obezbeđuje voda za piće.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom i odgovarajućim uverenjima da se snabdevanje sanitarnom i pijaćom vodom vrši potpuno odvojeno.

2) Automatski sistemi za zalivanje spoljnih površina (1,5 bod)

Turistički smeštaj mora koristiti automatski sistem koji omogućava najbolju vremensku raspodelu i potrošnju vode za zalivanje spoljašnjih biljaka/zelenila.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

3) Protok vode iz slavina i tuševa (1,5 bod)

Prosečni protok vode iz svih slavina i tuševa, izuzev slavina u kadama za kupanje, ne sme prekoračiti 8 litara/minut.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

4) Ispiranje toaleta (1,5 bod)

Najmanje 95% toaleta mora koristi šest litara vode ili manje po punom ispiranju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

5) Potrošnja vode pri mašinskom pranju posuđa (1 bod)

Potrošnja vode pri mašinskom pranju posuđa (izražena kao W(izmereno)) mora biti manja ili jednaka pragu potrošnje koji se definiše jednačinom u nastavku, uz korišćenje iste metode ispitivanja kao SRPS EN 50242 i programskog ciklusa kao što je navedeno u odgovarajućim nacionalnim zakonskim propisima o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa:

W(izmerena) ≤ (0,625 (S) + 9,25

Gde je:

W(izmereno) = izmerena potrošnja vode mašine za pranje posuđa u litrima po programskom ciklusu, izražena do prve decimale,

S = broj standardnih kompleta posuđa koji može da stane u mašinu za pranje posuđa.

Ovaj kriterijum primenjuje se samo za mašine za pranje posuđa u domaćinstvu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za proizvodnju, prodaju ili održavanje mašina za pranje posuđa ili dokaze da je mašinama za pranje posuđa dodeljen Eko znak.

6) Potrošnja vode pri mašinskom pranju veša (1 bod)

Mašine za pranje veša koje gosti i osoblje koriste u turističkom smeštaju ili mašine za pranje veša koje koristi pružalac usluge pranja veša za potrebe turističkog smeštaja, ne sme trošiti više od 12 litara vode po kg veša za pranje, mereno u skladu sa standardom SRPS EN 60456, korišćenjem standardnog ciklusa pranja pamuka pri temperaturi od 60 °C.

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za proizvodnju, prodaju ili održavanje mašina za pranje veša, ili dokaze da je mašinama za pranje veša dodeljen odgovarajući Eko znak. Rukovodstvo turističkog smeštaja prilaže tehničku dokumentaciju pružaoca usluga, koji za potrebe turističkog smeštaja obezbeđuje uslugu pranja veša, kojom se dokazuje da njegova mašina za pranje veša ispunjava ovaj kriterijum.

7) Temperatura i protok vode iz slavine (1 bod)

Najmanje 95% slavina mora omogućavati precizno i brzo podešavanje temperature vode i protoka vode

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

8) Ograničavanje vremena protoka vode na tuševima (1,5 bod)

Svi tuševi u objektima za osoblje, spoljnim i zajedničkim prostorijama moraju biti opremljeni sa uređajem za vremensko ograničenje protoka vode ili senzor osetljiv na blizinu, koji prekida protok vode nakon određenog vremena ili ako se tuš ne koristi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

9) Prekrivanje bazena za plivanje (1 bod)

Noću ili kada je napunjen vodom a nije u upotrebi više od jednog dana, bazen se mora prekrivati kako bi se sprečilo hlađenje vode u bazenu i smanjilo njeno isparavanje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

10) Zimsko održavanje puteva (do 1,5 bod)

Kada je neophodno zimsko održavanje puteva, moraju se koristiti mehanička sredstva ili pesak/šljunak kako bi se putevi do objekta turističkog smeštaja učinili bezbednim u uslovima poledice/snežnih padavina (1,5 bod).

Ako se za zimsko održavanje puteva koriste hemijska sredstva, moraju se koristiti sredstva koja ne sadrže više od 1% hloridnog jona (Cl-) (1 bod) ili sredstva za zimsko održavanje puteva koja imaju oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

11) Obaveštenja o tvrdoći vode (do 2 boda)

U blizini prostorija za pranje/mašina za pranje veša/mašina za pranje posuđa moraju se nalaziti jasna objašnjenja o lokalnoj tvrdoći vode (1 bod) kako bi se omogućilo da gosti i osoblje na bolji način upotrebljavaju detergente i mora se koristiti sistem za automatsko doziranje (1 bod) koji omogućava najbolju upotrebu detergenata u skladu sa tvrdoćom vode.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje način na koji se korisnik obaveštava o tvrdoći vode.

12) Pisoari koji štede vodu (1,5 bod)

Svi pisoari moraju biti opremljeni sistemom bez vode ili posedovati sistem mehaničkog/elektronskog ispiranja koji omogućava jednokratno ispiranje svakog pisoara samo kada je u upotrebi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljnu dodatnu dokumentaciju o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum.

13) Korišćenje autohtonih vrsta za novu sadnju na spoljašnjim površinama (1 bod)

Za novu sadnju drveća i žive ograde na spoljašnjim površinama, moraju se koristiti isključivo autohtone biljne vrste.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže relevantnu specifikaciju o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom odgovarajućeg stručnjaka.

Detergenti i dezinfekciona sredstva

14) Detergenti (do 3 boda)

Najmanje 80% detergenata za ručno pranje posuđa i/ili detergenata za mašinsko pranje posuđa i/ili detergenata za pranje veša i/ili višenamenskih sredstava za čišćenje i/ili sredstava za čišćenje sanitarija i/ili sapuna i šampona koje koristi turistički smeštaj mora imati dodeljen Eko znak ili drugu odgovarajuću oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1 bod za svaku od tih kategorija detergenata, do najviše 3 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju (uključujući odgovarajuće račune) preko kojih se može utvrditi količina takvih proizvoda koji su u upotrebi i količina takvih proizvoda koji imaju odgovarajući Eko znak.

15) Boje i lakovi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu (do 2 boda)

Najmanje 50% boja i lakova koji se koriste za unutrašnje i/ili spoljašnje farbanje turističkog smeštaja, moraju imati Eko znak ili drugu oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom. (1 bod za boje za unutrašnju upotrebu, 1 bod za boje i lakove za spoljašnju upotrebu).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju (uključujući odgovarajuće račune) preko kojih se može utvrditi količina takvih proizvoda koji su u upotrebi i količina takvih proizvoda koji imaju odgovarajući Eko znak.

16) Podrška zamenama za veštačka sredstva koja služe za potpalu vatre (1 bod)

Na prostoru turističkog smeštaja umesto veštačkih proizvoda za potpalu roštilja ili kamina moraju biti u ponudi proizvodi poput ulja iz semena repe, proizvodi od konoplje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom.

17) Bazeni za plivanje: doziranje dezinfekcionih sredstava (1 bod) ili prirodni/ekološki bazeni za plivanje (1 bod)

Bazen za plivanje mora biti opremljen sistemom za automatsko doziranje koji koristi najmanju količinu dezinfekcionih sredstava dovoljnu za postizanje odgovarajućih higijenskih uslova (1 bod).

Ili

Bazen za plivanje je po vrsti ekološki/prirodni uz prisustvo isključivo prirodnih elemenata koji kupačima obezbeđuju higijenu i bezbednost (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku dokumentaciju o sistemu za automatsko doziranje ili vrsti ekološkog/prirodnog bazena za plivanje i njegovom održavanju.

18) Mehaničko čišćenje (1 bod)

Turistički smeštaj mora imati jasne procedure za sprovođenje čišćenja bez upotrebe hemikalija, kao što je upotreba proizvoda od mikrovlakana ili drugih nehemijskih materijala za čišćenje ili aktivnosti sa sličnim dejstvom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

19) Organsko vrtlarstvo (2 boda)

Spoljnim površinama mora se upravljati bez ikakve upotrebe pesticida ili u skladu sa načelima organske poljoprivredne proizvodnje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

20) Sredstva protiv insekata i štetočina (do 2 boda)

Turistički smeštaj mora biti projektovan na način da koristi odgovarajuće higijenske prakse (kao što je na primer gradnja na stubovima kako bi se sprečio ulazak pacova u prostorije, upotreba mreža i spirala protiv komaraca) kako bi se obezbedilo da se u turističkom smeštaju upotreba sredstava protiv insekata i štetočina sve de na najmanju moguću meru (1 bod).

Ako se koriste sredstva protiv insekata i štetočina, smeju se koristiti samo ona sredstva koja su dozvoljene u organskoj poljoprivredi, ili supstance kojima je dodeljen odgovarajući Eko znak ili druga oznaka o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

Kriterijum - Otpad

1) Kompostiranje (do 2 boda)

Turistički smeštaj mora da vrši odvajanje odgovarajućeg organskog otpada (otpad iz vrta 1 bod; otpad iz kuhinje 1 bod) i mora da obezbedi da se on kompostira u skladu lokalnim propisima (na primer u samom objektu turističkog smeštaja ili od strane drugih ovlašćenih subjekata).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

2) Pića u nepovratnoj ambalaži (2 boda)

Pića u nepovratnoj ambalaži ne smeju biti deo ponude u oblasti koja je neposredno vlasništvo ili je pod neposrednom upravom turističkog smeštaja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa naznakom koji se proizvodi za jednokratnu upotrebu eventualno koriste, kao i opis zakonske osnove koja to propisuje.

3) Odlaganje masti/ulja (do 2 boda)

Moraju se postaviti separatori masti, a masti/ulja od pečenja i prženja moraju se na odgovarajući način prikupljati i odlagati (1 bod).

Gostima se prema potrebi mora nuditi pravilno odlaganje masti/ulja (npr. u apartmanima) (1 bod).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

4) Korišćeni tekstil, nameštaj i drugi proizvodi (do 3 boda)

Korišćeni nameštaj, tekstili i drugi proizvodi kao što je elektronska oprema daju se u dobrotvorne svrhe u skladu sa politikom turističkog smeštaja (2 boda) ili se prodaju (1 bod) drugim udruženjima koja sakupljaju i preraspodeljuju takvu robu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom od odgovarajućih udruženja.

Kriterijum - Ostale usluge

1) Ozelenjavanje krovova (2 boda)

Najmanje 50% zgrada turističkog smeštaja koje imaju odgovarajuće krovove (ravni krovovi ili krovovi malog nagiba) koji nemaju druge namene, moraju biti ozelenjeni travom ili biljkama.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

2) Komunikacija i edukacija u vezi sa zaštitom životne sredine (do 3 boda)

Turistički smeštaj gostima mora obezbediti komunikaciju u vezi sa životnom sredinom i informativna obaveštenja na temu zaštite i očuvanja lokalnog biodiverziteta, predela i prirode (1,5 bod). Zabava za goste mora uključivati elemente edukacije na temu životne sredine (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

3) Zabrana pušenja u zajedničkim prostorijama i sobama (do 1,5 bod)

Pušenje nije dozvoljeno u:

- 100% unutrašnjih zajedničkih prostorija i u najmanje 70% soba (1 bod)

- 100% unutrašnjih zajedničkih prostorija i u najmanje 95% soba (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva navodi broj i vrstu prostorija i naznačava koje od njih su namenjene nepušačima.

4) Bicikli (1,5 bod)

Gostima moraju biti na raspolaganju bicikli. Najmanje 3 bicikla na 50 soba.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje na koji način turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum.

5) Usluge prevoza (1 bod)

Turistički smeštaj gostima koji koriste gradski prevoz nuditi prevoz od mesta dolaska ekološki prihvatljivim prevoznim sredstvima, kao što su električna vozila ili kočije.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum i primer kako se gosti obaveštavaju o tome.

6) Povratne flaše ili flaše za ponovno punjenje (do 3 boda)

Turistički smeštaj u ponudi mora da ima napitke u povratnim flašama/flašama za ponovno punjenje: bezalkoholna pića (1 bod), pivo (1 bod), voda (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom od dobavljača flaša.

7) Upotreba proizvoda koji se mogu ponovno puniti (do 2 boda)

U turističkom smeštaju se smeju koristiti samo baterije na punjenje za daljinske upravljače za televizore (1 bod), i/ili kertridži koji mogu ponovo da se pune sa tonerom - za štampače i fotokopir aparate (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom od dobavljača baterija i/ili od odgovarajućih ovlašćenih operatera koji vrše ponovno punjenje toner kaseta.

8) Proizvodi od papira (do 3 boda)

Najmanje 80% toalet/tankog upijajućeg papira i/ili kancelarijskog papira i/ili papira za štampanje, koji su u upotrebi, mora imati dodeljen Eko znak (1 bod za svaku od te tri kategorije proizvoda od papira, najviše do 3 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju (uključujući za to relevantne račune) kojima se utvrđuje količina takvih proizvoda koji su u upotrebi i količina takvih proizvoda koji imaju Eko znak.

9) Trajna dobra (do 3 boda)

Najmanje 30% bilo koje kategorije trajnih dobara (kao što su posteljina, peškiri, tekstilni program za stolove, personalni računari, televizori, dušeci, nameštaj, mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova, rashladni uređaji, usisivači, podne obloge, sijalice) koja su prisutna u turističkom smeštaju, uključujući smeštaj za izdavanje, moraju imati dodeljen Eko znak ili drugu oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1 bod za svaku od najviše tri kategorije trajnih dobara).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju kojima se utvrđuje količina takvih proizvoda koji su u vlasništvu i količina takvih proizvoda koji imaju Eko znak.

10) Lokalni prehrambeni proizvodi (do 3 boda)

Pri svakom obroku, uključujući doručak, u ponudi moraju biti najmanje dva lokalna i sezonska prehrambena proizvoda (1,5 bod).

Kada je primenljivo, zabranjuje se konzumiranje lokalnih ugroženih vrsta, kao što su pojedine vrste riba i rakova, divljač (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

11) Organska hrana (do 2 boda)

Glavni sastojci najmanje dva jela (1 bod) ili celog menija, uključujući doručak (2 boda) moraju biti proizvedeni u skladu sa organskom poljoprivrednom proizvodnjom, ili u skladu sa zahtevima za deklaracije i oznake o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

12) Kvalitet vazduha u unutrašnjim prostorijama (do 4 boda)

Turistički smeštaj mora obezbediti optimalni kvalitet vazduha u unutrašnjim prostorijama primenom jedne ili obe sledeće mere:

- sobe i zajedničke prostorije moraju biti izgrađene u skladu sa svim tehničkim propisima za gradnju na način da ne predstavljaju rizike za higijenu i zdravlje (ne sme biti: odavanja otrovnih gasova, prisustva štetnih čestica ili gasova u vazduhu, emisija štetnog zračenja; zagađenja voda ili zemljišta i sl.), i mogu sadržati samo one boje, dekoraciju, nameštaj i druge materijale kojima je dodeljen odgovarajući Eko znak ili druga ekvivalentna oznakama o zaštiti životne sredine tipa I (za nisku stopu emisija), u skladu sa odgovarajućim ISO standardom, (2 boda),

- sobe i zajedničke prostorije nisu sa mirisima, posteljina, peškiri i tekstil moraju da se peru sa detergentima koji ne sadrže mirise (1 bod) i čišćenje se obavlja pomoću sredstava koja ne sadrže mirise (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom. Kada je reč o zahtevu da se ne upotrebljavaju mirisi, smatra se da je dovoljan spisak sastojaka koji ulaze u sastav sredstavaza pranje i čišćenje bez mirisa.

Kriterijum - Opšte upravljanje

1) Registracija turističkog smeštaja u sistem EMAS (3 boda) ili ISO 14001 odnosno SRP ISO 14001 sertifikacija (2 boda)

Turistički smeštaj mora biti registrovan u sistemu EMAS (3 boda) ili mora imati sertifikovan sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa standardom SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 (2 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući dokaz o registraciji u sistemu EMAS ili odgovarajući sertifikat za ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001. Kao ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikat, prihvataju se i nacionalni i inostrani sertifikati sa odgovarajućom akreditacijom.

2) Registracija dobavljača u sistemu EMAS (1,5 bod) ili ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikacija (do 1,5 bod)

Najmanje jedan od glavnih dobavljača ili pružaoca usluga turističkog smeštaja mora biti registrovan u sistemu EMAS (1,5 bod) ili sertifikovan po standardu ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući dokaz o registraciji u sistem EMAS ili sertifikat ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 barem jednog od njegovih ključnih dobavljača. Kao ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikat, prihvataju se i nacionalni i inostrani sertifikati sa odgovarajućom akreditacijom.

3) Usklađenost podizvođača sa obaveznim kriterijumima (do 4 boda)

Kada dodatne usluge ishrane ili aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme izvode podizvođači, te usluge moraju biti usklađene sa svim obaveznim kriterijumima iz dela A ovog Priloga koji se primenjuju za te posebne usluge (2 poena za svaku uslugu ishrane i pića i/ili objekte za aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme na prostoru turističkog smeštaja).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju o ugovorima sa podizvođačima i drugu dokumentaciju koja potkrepljuje usaglašenost podizvođača sa obaveznim kriterijumima.

4) Merači potrošnje energije i vode (1 bod)

Turistički smeštaj mora posedovati dodatne merače potrošnje energije i vode koji se ugrađuju da obezbede prikupljanje podataka o potrošnji pri izvođenju različitih aktivnosti i/ili rada mašina, kao što su usluge sređivanja soba, pranja i sušenje veša i usluge kuhinje i/ili posebne mašine poput frižidera, mašina za pranje veša, itd.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smeštaj ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa analizom prikupljenih podataka (ako su već dostupni).

5) Dodatne mere za zaštitu životne sredine (do 3 boda)

Ili:

a) dodatne mere za zaštitu životne sredine (do 1,5 bod za svaku meru, najviše do 3 boda): Rukovodstvo turističkog smeštaja mora preduzimati mere, pored mera koje preduzima u skladu sa već navedenim kriterijumima iz dela A i dela B ovog Priloga, u cilju poboljšanja performansi životne sredine turističkog smeštaja. Nadležni organ koji ocenjuje zahtev, tim merama dodeljuje bodove koji ne mogu biti veći od 1,5 bod po pojedinačnoj meri.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa detaljnim opisom svake dodatne mere koju podnosilac zahteva želi da nadležni organ uzme u obzir;

Ili:

b) dodela Eko znaka (3 boda): Turističkom smeštaju je dodeljen odgovarajući Eko znak tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući dokaz o dodeljenom Eko znaku.

 

Prilog 17

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA USLUGE KAMPA

Kiterijumi za dodelu Eko znaka za usluge kampa imaju za cilj da:

1) ograniče glavne uticaje na životnu sredinu koji proističu iz tri faze životnog ciklusa usluge kampa (nabavka, pružanje usluge i otpad);

2) ograniče potrošnju energije;

3) ograniče potrošnju vode;

4) ograniče nastajanje otpada;

5) zagovaraju upotrebu obnovljivih izvora i supstanci koje su manje opasne po životnu sredinu;

6) promovišu komunikaciju i edukaciju u vezi sa zaštitom životne sredine.

Nadležni organi bi trebalo da uzmu u obzir uspostavljene sisteme menadžmenta životnom sredinom, kao što su EMAS ili SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 kada procenjuju zahteve i prate usklađenost sa odgovarajućim kriterijumima.

Napomena: Primena ovih sistema menadžmenta nije obavezna.

Prema potrebi, mogu se upotrebiti metode ispitivanja i standardi koji su drugačiji od onih koji se navode za svaki kriterijum ako njihovu jednakost potvrdi nadležni organ koji procenjuje zahtev.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Posebni zahtevi u vezi sa procenom i proverom navode se odmah ispod svakog kriterijuma iz Dela A i Dela B.

Pre nego što dodele odobrenje za Eko znak, nadležni organ sprovodi proveru na licu mesta. U toku perioda na koji se dodeljuje pravo na korišćenje Eko znaka, nadležni organ prati usklađenost sa kriterijumima.

Grupa proizvoda "usluge kampa" obuhvata, kao glavnu uslugu koja se naplaćuje, pružanje usluge obezbeđivanja smeštaja na otvorenom prostoru, u kojem se pružaju usluge postavljanja i korišćenja pokretne strukture za smeštaj potrebne za boravak gostiju unutar definisanog područja.

Takođe, obuhvata i ostale smeštajne objekte pogodne za obezbeđivanje smeštaja za goste i zajednički prostor za komunalne usluge, ukoliko su obezbeđene unutar definisanog područja.

Usluga kampa koja je obezbeđena u okviru definisanog područja, može uključivati i uslugu ishrane, aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme i/ili korišćenje zelenih površina. Usluga ishrane uključuje doručak; aktivnosti/objekti za rekreaciju i slobodno vreme obuhvataju saune, bazene za plivanje i sve druge takve objekte, koji se nalaze u okviru prostora za smeštaj, a zelene površine uključuju parkove i vrtove koji su dostupni gostima i koji nisu deo strukture samog kampa.

Pokretne strukture za smeštaj uključuju šator, kamp-prikolicu, kuće na točkovima i kombiji za kampovanje.

Smeštajni objekti pogodni za obezbeđivanje smeštaja za goste obuhvataju bungalove, pokretni smeštaj i apartmane za iznajmljivanje, dok zajedničke prostorije za komunalne usluge obuhvataju prostorije za higijenu i za kuvanje, supermarketi i info-objekti (objekti za davanje informacija).

Za dodelu nacionalnog Eko znaka za uslugu kampa, usluga kampa mora ispuniti sve sledeće zahteve

1) spada u grupu proizvoda "usluga kampa";

2) usklađena je sa svakim od kriterijuma koji se navode u Delu A ovog Priloga;

3) mora ispunjavati dovoljan broj kriterijuma iz Dela B ovog priloga, kako bi bio ostvaren neophodan broj bodova, kako se navodi u članu 5 i članu 6 ovog priloga.

U svrhu dodele Eko znaka, usluga, usluga kampa mora ostvariti najmanje:

1) 20 bodova kada je reč o glavnoj usluzi;

2) 24 boda ukoliko su dodatno obezbeđeni drugi smeštajni objekti za goste.

Bodovi se uvećavaju se za sledeći broj bodova, koji se dodeljuju za određene usluge, ako se te usluge pružaju u okviru istog upravljanja ili vlasništva usluge kampa:

1) tri boda za usluge ishrane;

2) tri boda za zelene/spoljne površine koje su dostupne gostima, a koje nisu sastavni deo strukture kampa;

3) tri boda za aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme, ili pet bodova ako se aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme odvijaju u velnes centru.

Grupi proizvoda "usluge kampa" dodeljuje se šifra "026".

Kako bi podneo zahtev za Eko znak, podnosilac zahteva mora ispunjavati sve zahteve u skladu sa važećim nacionalnim propisima u relevantnim oblastima.

Posebno se zahteva da su ispunjeni sledeći zahtevi:

1) da su objekti su izgrađeni legalno i moraju se poštovati svi relevantni zahtevi propisa lokaliteta gde se objekti nalaze, posebno zahtevi propisa koji se odnose na očuvanje predela i biodiverziteta;

2) da su objekti su u skladu sa nacionalnim propisima u vezi sa očuvanjem energije, izvorima vode, prečišćavanjem i ispuštanjem otpadne vode, sakupljanjem otpada i njegovim odlaganjem, održavanjem i servisiranjem opreme, odredbama o bezbednosti i zdravlju;

3) da je preduzeće je registrovano i aktivno obavlja delatnost, kako se zahteva nacionalnim propisima i osoblje je angažovano i osigurano u skladu sa zakonom.

Kriterijumi - DEO A

Obavezni kriterijumi

Kriterijum - Energija

1) Električna energija iz obnovljivih izvora

Najmanje 50% električne energije koja se koristi za sve namene mora da potiče iz obnovljivih izvora.

Ovaj kriterijum se ne primenjuje za kampove koji nemaju pristup tržištu koje u ponudi ima električnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

Obavezujuća ugovorna ograničenja (kao što su predviđene kazne), u trajanju od barem 2 godine, kada je reč o promeni dobavljača električne energije mogu se posmatrati kao nemogućnost pristupa tržištu koje nudi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) prilaže izjavu dobavljača električne energije (ili odgovarajući ugovor sa njim) u kojoj se navodi priroda obnovljivih izvora energije, procenat električne energije koja potiče iz obnovljivih izvora, prilaže dokumentaciju o kotlovima (generatorima toplote) u upotrebi, ako se koriste, i naznaku o najvećem procentu električne energije koja se može isporučiti.

U slučaju da kamp nema pristup tržištu koje u ponudi ima energiju iz obnovljivih izvora, neophodno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje da je podnet zahtev za energijom iz obnovljivih izvora energije.

2) Ugalj i teška ulja

Kao izvor energije ne smeju da se upotrebljavaju ulja sa sadržajem sumpora većim od 0,1%, kao ni ugalj.

Iz ovog kriterijuma je izuzet ugalj koji se koristi za ukrasne kamine.

Ovaj kriterijum primenjuje se samo za kampove sa nezavisnim sistemom grejanja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, navodeći prirodu upotrebljenog izvora energije.

3) Efikasnost i proizvodnja toplote

Ako se u okviru perioda važenja dodeljenog Eko znaka ugradi novi uređaj za proizvodnju toplote, to mora biti uređaj za kogeneraciju visokog stepena efikasnosti, toplotna pumpa ili efikasan kotao.

Efikasnost takvog kotla mora iznositi najmanje 92% pri 50 °C i 95% pri 70 °C (odgovara nivou efikasnosti od 4 zvezdice kako je definisano Direktivom Saveta 92/42/EEZ), mereno u skladu sa relevantnim standardima i propisima za takve kotlove.

Postojeći vrelovodni kotlovi na tečna ili gasovita goriva (nominalne snage od 4 kW do 400 kW), moraju ispunjavati zahteve za efikasnost koji odgovaraju najmanje nivou efikasnosti od 3 zvezdice kako je definisano u Direktivi Saveta 92/42/EEZ.

Postojeći uređaji za kogeneraciju moraju zadovoljavati kriterijum visoko-efikasne kogeneracije: postizanje ušteda primarne energije od najmanje 10% u poređenju sa odvojenom proizvodnjom toplotne i električne energije). Proizvodnja iz malih i mikroќogeneracijskih jedinica koje osiguravaju uštede primarne energije može se smatrati visoko-efikasnom kogeneracijom.

Efikasnost ostalih kotlova mora biti u skladu sa uputstvima proizvođača i nacionalnim propisima u vezi sa efikasnošću, ali se za takve postojeće kotlove (sa izuzetkom kotlova na biomasu) ne dozvoljava efikasnost niža od 88%.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku dokumentaciju koju je dobio od odgovornih za prodaju i/ili održavanje datog kotla, u kojoj je naznačena efikasnost kotla.

4) Klimatizacija

Svi uređaji za klimatizaciju u domaćinstvu kupljeni u okviru perioda važenja dodeljenog Eko znaka moraju najmanje imati energetsku efikasnost klase A.

Napomena: Navedeni kriterijum ne primenjuje se na uređaje za klimatizaciju koji su uređaji koji mogu koristiti i druge izvore energije, ili na uređaje sa sistemom vazduh-voda i voda-voda, ili na uređaje nominalne snage veće od 12 kW.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku dokumentaciju proizvođača ili stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za postavljanje, prodaju i/ili održavanje sistema klimatizacije.

5) Energetska efikasnost zgrada

Kamp mora biti usaglašen sa nacionalnim propisima u vezi sa energetskom efikasnošću i energetskim svojstvima zgrada.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući sertifikat o energetskim svojstvima zgrada, ili ako takav sertifikat nije dostupan, dostavlja se odgovarajući izveštaj o energetskom pregledu koji je izvršen od strane nezavisnog stručnjaka u oblasti energetske efikasnosti zgrada.

6) Izolacija prozora

Svi prozori u zagrevanom i/ili klimatizovanom iznajmljenom smeštaju i zajedničkim prostorijama moraju imati odgovarajući stepen toplotne izolacije u skladu sa lokalnim propisima i klimatskim uslovima i moraju da obezbede odgovarajući stepen zvučne izolacije (ne odnosi se na kamp-prikolice/kuće na točkovima koji nisu u vlasništvu kampa).

Svi prozori u zagrevanom i/ili klimatizovanom iznajmljenom smeštaju i zajedničkim prostorijama koji se dodaju ili obnavljaju po dobijanju Eko znaka moraju biti u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima iz oblasti energetske efikasnosti zgrada i odgovarajućim nacionalnim tehničkim propisima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu stručnog tehničkog lica u kojoj se navodi usaglašenost sa ovim kriterijumom navođenjem vrednosti koeficijenta prolaza toplote (U vrednost). Za prozore koji su u skladu sa nacionalnim propisima za energetsku efikasnost zgrada, prilaže se odgovarajući energetski sertifikat ili kad on nije dostupan, odgovarajuća izjava od strane graditelja.

7) Isključivanje grejanja ili klimatizacije

Ako se grejanje i/ili klimatizacija automatski ne isključuju kada se prozori otvore, moraju postojati lako dostupne informacije koje podsećaju gosta da zatvori prozor/e ako je uključeno grejanje ili klimatizacija.

Posebni sistemi grejanja/klimatizacije koji se ugrađuju nakon dobijanja odobrenja za Eko znak moraju biti opremljeni mehanizmom za automatsko isključivanje kada se prozori otvore.

Ovaj kriterijum primenjuje se samo za kampove sa grejanjem i/ili klimatizacijom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa tekstom informacija koje su namenjene gostima (ukoliko je primenljivo).

8) Isključivanje svetla

Ako ne postoji automatski prekidač za svetlo/a u iznajmljenom smeštaju, gostima moraju biti lako dostupne informacije kojima se od njih traži da isključe svetla kada napuštaju smeštaj.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa postupkom za obaveštavanje gostiju.

9) Energetski efikasne sijalice

Najmanje 80% sijalica u kampu mora biti energetske klase A. To se ne odnosi na opremu za svetla čije fizičke karakteristike ne dozvoljavaju upotrebu sijalica koje štede energiju.

Na mestima gde je verovatno da će sijalice biti uključene više od pet sati dnevno, sve sijalice (100% sijalica) na takvim mestima moraju imati energetsku efikasnost klase A. To se ne odnosi na opremu za svetla čije fizičke karakteristike ne dozvoljavaju upotrebu sijalica koje štede energiju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa oba dela ovog kriterijuma, zajedno sa naznakom klase energetske efikasnosti za različite sijalice koje su u upotrebi.

10) Spoljni grejni uređaji

Za grejanje spoljašnjih prostora, kao što su prostori za pušenje ili spoljni prostori za ručavanje dozvoljena je isključivo upotreba samo grejnih uređaja koji za napajanje koriste obnovljive izvore energije.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, navodeći prirodu upotrebljenog izvora energije kada je reč o uređajima koji se napajaju iz obnovljivih izvora energije.

Kriterijum - Voda

1) Protok vode iz slavine i tuša

Prosečni protok vode iz slavina i tuševa, izuzimajući slavine u kuhinji, slavine iznad kade i stanice za točenje vode, ne sme biti veći od 9 litara/minut.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom i relevantnom dokumentacijom uključujući objašnjenje na koji način kamp ispunjava ovaj kriterijum.

2) Korpe za otpatke u toaletima

Svaki toalet mora imati odgovarajuću korpu za otpatke a gost se mora pozivati da za odgovarajući otpad umesto WC šolje koristi korpu za otpatke.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa tekstom informacija koje su namenjene gostima.

3) Ispiranje pisoara

Svi pisoari moraju biti opremljeni sa automatskim (vremenski podešenim) ili ručnim sistemom za ispiranje tako da se spreči neprekidno ispiranje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom o postavljenim pisoarima.

4) Promena peškira i posteljine

Po dolasku, gosti moraju dobiti informacije o politici zaštite životne sredine koja se primenjuje za dati kamp. Ove informacije moraju da sadrže i objašnjenja da se posteljina i peškiri u iznajmljenom smeštaju menjaju na zahtev gosta, ili shodno podrazumevanoj učestalosti koja se utvrđuje politikom zaštite životne sredine, koja se primenjuje za dati kamp, ili na način kako zahtevaju odgovarajući zakonski propisi. To se odnosi samo na kampove u kojima su uslugom obezbeđeni peškiri i/ili posteljina.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje način na koji se gost obaveštava i način na koji kamp poštuje zahteve gostiju.

5) Pravilno ispuštanje otpadnih voda

U kampu, gosti i osoblje se moraju informisati o pravilnoj upotrebi sistema za ispuštanje otpadnih voda kako bi se izbeglo ispuštanje supstanci koje mogu ugroziti prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa odgovarajućim propisima i planom upravljanja otpadnim vodama u lokalnoj samoupravi.

Kada ne postoji lokalni plan za upravljanje otpadnim vodama, kamp mora obezbediti opšti spisak supstanci koje se, u skladu sa nacionalnim propisima, ne smeju ispuštati sa otpadnim vodama.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom i relevantnu dokumentaciju (odgovarajući plan za upravljanje otpadnim vodama, ako je dostupan, i obaveštenja za goste i osoblje).

Kriterijum - Detergenti i dezinfekciona sredstva

1) Mesto za pražnjenje hemijskih toaleta

Ukoliko je kamp povezan sa septičkom jamom, otpad od hemijskih toaleta mora odvojeno ili na neki drugi ali ispravan način da se sakuplja i tretira. Ukoliko je lokacija povezana sa javnim kanalizacionim sistemom, dovoljan je poseban slivnik ili jedinica za tretman namenjena sprečavanju izlivanja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom i relevantnu dokumentaciju uključujući sve konkretne zahteve za odlaganje od strane nadležnog organa, zajedno sa informacijama o hemijskom slivniku.

2) Dezinfekciona sredstva

Dezinfekciona sredstva je dozvoljeno da se upotrebljavaju se samo tada kada su neophodni za ispunjavanje zakonskih higijenskih zahteva.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa naznakom gde i kada se sredstva za dezinfekciju koriste.

Kriterijum - Otpad

1) Odvajanje otpada od strane gostiju

Gosti se moraju obaveštavati kako i gde mogu da odvajaju otpad, u skladu sa najboljim lokalnim ili nacionalnim sistemima u okviru lokacija gde se nalazi kamp.

Odgovarajući kontejneri za odvajanje otpada moraju biti lako dostupni, kao i obične kante za otpad.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom o obaveštavanju gostiju i uz objašnjenje gde se u okviru kampa nalaze kontejneri.

2) Odvajanje otpada

Otpad se mora odvajati u kategorije kojima lokalna ili nacionalna postrojenja za upravljanje otpadom mogu da manipulišu zasebno, sa posebnom pažnjom kada je reč o opasnom otpadu koji se mora odvajati, sakupljati i odlagati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima kojima se definiše upravljanje otpadom. To posebno uključuje tonere, boje, rashladnu i električnu opremu, baterije, sijalice koje štede energiju, farmaceutske proizvode, masti/ulja, i električne uređaje kako je definisano u odgovarajućim propisima koje definišu kategorije i klasifikaciju otpada.

Ukoliko lokalna uprava ne obezbeđuje zasebno sakupljanje otpada i/ili odlaganje, kamp joj se mora obratiti pisanim putem izražavajući spremnost da vrši odvajanje otpada i izražavajući zabrinutost u vezi sa nepostojanjem zasebnog sakupljanja i/ili odlaganja otpada.

Ukoliko lokalna uprava ne obezbeđuje odlaganje opasnog otpada, podnosilac zahteva svake godine mora pribaviti izjavu lokalnog organa da ne postoji nijedan sistem za odlaganje opasnog otpada.

Zahtev da se obezbedi zasebno sakupljanje i/ili odlaganje otpada se lokalnim organima podnosi jednom godišnje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa naznakom različitih kategorija otpada koje prihvataju lokalni organi, i/ili relevantne ugovore sa privatnim agencijama. Po potrebi, podnosilac zahteva prilaže odgovarajući zahtev koji se na godišnjem nivou upućuje lokalnom organu.

3) Proizvodi za jednokratnu upotrebu

Nije dozvoljena upotreba proizvoda za ličnu negu, koji su za jednokratnu upotrebu (koje nije moguće ponovo napuniti), kao što su šampon i sapun, i drugi proizvodi (koje nije moguće ponovo upotrebiti), kao što su kape za tuširanje, četke, turpije za nokte, itd., osim ako njihova upotreba nije zahtevana zakonom.

Kada zakon propisuje upotrebu takvih proizvoda za jednokratnu upotrebu, podnosilac zahteva gostima mora ponuditi oba rešenja i ohrabriti ih putem odgovarajućih obaveštenja da upotrebljavaju proizvode za višekratnu upotrebu.

Proizvodi za jednokratnu upotrebu namenjeni za piće (šolje i čaše), tanjiri i pribor za jelo upotrebljavaju se samo ako se prave od obnovljivih sirovina i ako su biorazgradljivi i mogu se kompostirati u skladu sa standardom SRPS EN 13432.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom kojom se objašnjava na koji način se ispunjava kriterijum (uključujući podatke o zahtevima zakonskih propisa kojima se nalaže upotreba proizvoda za jednokratnu upotrebu), i odgovarajuću dokumentaciju o proizvodima koji se mogu ponovo napuniti i/ili obaveštenjima koja su data na uvid gostima u vezi sa podsticanjem upotrebe proizvoda za višekratnu upotrebu (ukoliko je primenljivo).

Kao dokaz da proizvodi za jednokratnu upotrebu namenjeni za piće (šolje i čaše), tanjiri i pribor za jelo ispunjavaju navedeni kriterijum, neophodno je priložiti dokaz o usaglašenosti sa standardom SRPS EN 13432.

4) Pakovanje doručka

Osim ako zakonom nije određeno drugačije, za doručak ili druge usluge posluživanja hrane ne smeju se koristiti pakovanja koja sadrže jednu porciju, sa izuzetkom mlečnih premaza (na primer puter, margarin i topljeni sir), čokoladnih namaza, kikiriki putera i dijetetskih džemova i marmelada (odnosno džemova i marmelada namenjenih dijabetičarima).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom kao i detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa spiskom proizvoda u upotrebi koji su pakovani kao jedna porcija i zakonskim zahtevima kojim se propisuju ti proizvodi.

Kriterijum - Ostale usluge

1) Zabrana pušenja u zajedničkim prostorijama

U svim unutrašnjim zajedničkim prostorijama mora postojati prostor u kojem je zabranjeno pušenje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom.

2) Javni prevoz

Gostima i osoblju, preko glavnih načina komunikacije, moraju biti raspoložive lako dostupne informacije u vezi sa korišćenjem javnog prevoza za dolazak i odlazak iz kampa.

Ako ne postoji odgovarajući javni prevoz, moraju se obezbediti informacije o drugim prevoznim sredstvima koja su pogodna sa aspekta životne sredine.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa kopijama dostupnog informativnog materijala.

Kriterijum - Opšte upravljanje

Podnosioci zahteva, čiji je sistem menadžmenta životnom sredinom registrovan u skladu sa EMAS ili sertifikovan u skladu sa standardom SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 automatski ispunjavaju kriterijume opšteg upravljanja u nastavku, izuzev kriterijuma koji se odnose na prikupljanje podataka i informacije.

U tim slučajevima, sredstvo provere usaglašenosti sa tim kriterijumima je registracija u sistemu EMAS ili odgovarajući ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikat. Kao ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikat, prihvataju se i nacionalni i inostrani sertifikati za ISO 14001 odnosno SRPS ISO 14001 sa odgovarajućom akreditacijom.

1) Održavanje i servisiranje kotlova i sistema za klimatizaciju

Održavanje i servisiranje kotlova i sistema za klimatizaciju moraju sprovoditi odgovarajuće osposobljeni stručnjaci, najmanje jednom godišnje ili češće ako je to propisano zakonom ili je potrebno, u skladu sa odgovarajućim standardima ako je primenljivo, ili u skladu sa uputstvima proizvođača.

Kod sistema za klimatizaciju, održavanje (provera ispuštanja i opravke) moraju se sprovoditi u skladu sa propisima kojima se definiše postupanje sa fluoovanim gasovima sa efektom staklene bašte (F-gasovima), u zavisnosti od količine F-gasa prisutnog u uređaju, kako sledi:

(1) najmanje jednom u 12 meseci kada je reč o uređajima koji sadrže 3 kg ili više F-gasova (sa izuzetkom hermetički zatvorenih sistema koji su kao takvi označeni i sadrže manje od 6 kg fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte);

(2) najmanje jednom u 6 meseci kada je reč o uređajima koji sadrže 30 kg ili više F-gasova;

(3) najmanje jednom u 3 meseca kada je reč o uređajima koji sadrže 300 kg ili više F-gasova.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa svim delovima ovog kriterijuma, zajedno sa opisom kotlova i njihovim programom održavanja, i detalje o osobama/firmama koje sprovode održavanje, i o tome šta se proverava tokom održavanja.

Kada je reč o sistemima za klimatizaciju koji sadrže 3 kg ili više F-gasova, Podnosilac zahteva prilaže podatke o količini i vrsti F-gasova u uređaju, o bilo kojim količinama koje su dodate i o količinama ponovno iskorišćenim u toku održavanja, servisiranja i krajnjeg odlaganja kao i identifikaciju pravnog ili tehničkog lica koji je izvršilo servisiranje ili održavanje, kao i datume i rezultate provere ispuštanja i relevantne informacije u kojima su posebno identifikovane zasebne stacionarne opremu sa više od 30 kg F-gasova.

2) Uspostavljanje politike i programa zaštite životne sredine

Rukovodstvo mora imati uspostavljenu politiku zaštite životne sredine i mora sastaviti jednostavnu izjavu o politici zaštite životne sredine i precizan akcioni program kojim se osigurava primena politike zaštite životne sredine.

Akcionim programom se moraju utvrditi ciljevi u vezi sa performansama životne sredine u pogledu: energije, vode, hemikalija i otpada, koji se moraju postavljati na svake dve godine, uzimajući u obzir neobavezne kriterijume i prikupljene podatke, kako je primenljivo.

Akcionim programom se mora odrediti osoba koja je u okviru kampa zadužena za upravljanje životnom sredinom i koja je zadužena za preduzimanje neophodnih mera i postizanje postavljenih ciljeva.

Politika zaštite životne sredine mora biti dostupna javnosti.

Moraju se uzeti u obzir komentari i povratne informacije prikupljene od gostiju putem odgovarajućih upitnika i ček lista.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa kopijom politike zaštite životne sredine ili izjavu o politici i kopiju akcionog programa, i procedure za uključivanje ulaznih podataka dobijenih od gostiju.

3) Obuka osoblja

Kamp mora osoblju pružiti informacije i obuku, uključujući pisane procedure ili uputstva, kako bi se obezbedila primena mera zaštite životne sredine i podigla svest o odgovornom ponašanju kada je reč o životnoj sredini.

Posebno se moraju sagledati sledeća pitanja:

Ušteda energije: osoblje se obučava kako da štedi energiju.

Ušteda vode:

(1) osoblje se obučava da svakodnevno proverava vidljiva curenja i po potrebi preduzima odgovarajuće mere;

(2) cveće i spoljašnje površine uobičajeno se zalivaju pre jakog sunca ili nakon zalaska sunca, kada je to primereno u pogledu regionalnih ili klimatskih uslova;

(3) osoblje se mora informisati o politici kampa u vezi sa kriterijumom 14 o zameni peškira i biti obučeno kako da se ponaša u skladu sa tim kriterijumom.

Hemikalije: osoblje se obučava da ne koristi više od preporučene količine detergenta i dezinfekcionog sredstva koja je navedena na ambalaži.

Otpad:

(1) osoblje se obučava da sakuplja, odvaja i na odgovarajući način odlaže otpad u kategorije kojima lokalna ili nacionalna postrojenja za upravljanje otpadom mogu zasebno manipulisati, kako je definisano u kriterijumu 19;

(2) osoblje se obučava da sakuplja, odvaja i na odgovarajući način odlaže opasan otpad kako je definisano u kriterijumu 19.

Odgovarajuća obuka mora se sprovoditi najmanje jednom godišnje za celokupno osoblje i u roku od četiri nedelje od početka radnog odnosa, za novo osoblje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa detaljima programa obuke, sadržajem obuke i informacijama o tome koji deo osoblja je prošao određenu vrstu obuke i kada. Podnosilac zahteva prilaže i kopije procedura i obaveštenja koja su namenjena osoblju u vezi sa navedenim pitanjima.

4) Obaveštavanje gostiju

Kamp mora da obezbedi informacije za goste, uključujući učesnike konferencija, o svojoj politici zaštite životne sredine, uključujući aspekte bezbednosti i zaštite od požara, pozivajući ih da daju svoj doprinos u njenoj primeni.

Informacije koje se daju gostima moraju se odnositi na mere preduzete u ime politike zaštite životne sredine kampa, i uključuju informacije o Eko znaku.

Te informacije se moraju aktivno davati gostima na recepciji, zajedno sa upitnikom u vezi sa njihovim mišljenjem o aspektima životne sredine kada je reč o kampu.

Obaveštenja kojima se gosti pozivaju da podrže ciljeve zaštite životne sredine moraju biti vidljiva gostima, posebno u zajedničkim prostorijama i smeštaju za iznajmljivanje.

Posebne mere za različite oblasti su:

(1) energija: kada je primenljivo, obaveštenja za goste o isključivanju grejanja/klimatizacije i svetla, u skladu sa kriterijumima 7 i 8;

(2) voda i otpadna voda:

- u sanitarnim prostorijama i kupatilima moraju da se nalaze odgovarajuće informacije namenjene gostima o tome kako da pomognu kampu pri uštedi vode,

- gosti se pozivaju da osoblje obaveste o svakom curenju koje primete,

- u toaletima moraju biti istaknuti znakovi kojima se gosti pozivaju da odlažu odgovarajući otpad u kantu za otpatke umesto u WC šolju,

- gosti se informišu o neophodnosti i obavezama za ispravno odlaganje otpadne vod iz njihovog pokretnog smeštajnog objekta;

(3) otpad:

- gosti moraju da se informišu o politici smanjivanja količina otpada kampa i o upotrebi kvalitetnih zamena za proizvode koji su za jednokratnu upotrebu ili sadrže jednu porciju, i podstiču se da upotrebljavaju proizvode za višekratnu upotrebu, u slučajevima kada je upotreba proizvoda za jednokratnu upotrebu propisana zakonom,

- gosti se moraju informisati o tome kako i gde mogu da izvrše odvajanje otpada u skladu sa lokalnim sistemima u okviru oblasti koje pripadaju kampu i o tome gde mogu da odlože opasan otpad.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa kopijama znakova za obaveštavanje i kopijama obaveštenja koja su namenjena gostima, i navodi svoje procedure za distribuciju i prikupljanje informacija i upitnika, i za sagledavanje povratnih informacija dobijenih od gostiju.

5) Podaci o potrošnji energije i vode

Kamp mora imati uspostavljenu proceduru za prikupljanje i praćenje podataka o ukupnoj potrošnji energije (kWh), potrošnji električne energije i drugih izvora energije (kWh), kao i o potrošnji vode (u litrima).

Podaci se tamo gde je to moguće moraju prikupljati, na mesečnom nivou ili barem na godišnjem nivou, za period tokom kojeg je kamp otvoren i moraju da se iskažu kao potrošnja po noćenju i po m2 unutrašnje površine.

Na godišnjem nivou, kamp mora da podnosi nadležnom organu, koji je ocenio zahtev, izveštaj o ostvarenim rezultatima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa opisom odgovarajućih procedura. Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva prilaže podatke za navedenu potrošnju za period od najmanje prethodnih šest meseci (ako su podaci dostupni) i nakon toga prilaže te podatke svake godine za proteklu godinu ili za period tokom kojeg je kamp otvoren. Za stambeni prostor (dugotrajan boravak), broj noćenja se može zasnivati na proceni vlasnika kampa.

6) Prikupljanje drugih podataka

Kamp mora da ima uspostavljene procedure za prikupljanje i praćenje podataka o potrošnji hemikalija, izraženo u kg i/ili litrima, sa napomenom da li je proizvod koncentrovan ili ne, i o količini nastalog otpada (litri i/ili kg nesortiranog otpada).

Podaci se tamo gde je to moguće moraju prikupljati, na mesečnom nivou ili barem na godišnjem nivou, za period tokom kojeg je kamp otvoren i moraju da se iskažu kao potrošnja po noćenju i po m2 unutrašnje površine.

Na godišnjem nivou, kamp mora da podnosi nadležnom organu, koji je ocenio zahtev, izveštaj o ostvarenim rezultatima.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa opisom odgovarajućih procedura. Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva prilaže podatke za navedene potrošnje za period od najmanje prethodnih šest meseci (ako su podaci dostupni) i nakon toga mora da prilaže te podatke svake godine za proteklu godinu ili za period tokom kojeg je kamp otvoren. Podnosilac zahteva specificira usluge koje nudi i određuje da li se veš pere u objektima kampa.

7) Podaci koji se nalaze na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

"Ovaj kamp aktivno preduzima mere za korišćenje obnovljivih izvora energije, uštede energije i vode, smanjenje otpada, poboljšanje lokalnog okruženja."

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak o načinu na koji će koristiti Eko znak, zajedno sa izjavom o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom.

Kriterijumi - DEO B

Neobavezni kriterijumi

Svakom od kriterijuma koji se navode u ovom delu dodeljene su vrednosti koje se izražavaju bodovima ili delovima boda. Kako bi kampu mogao biti dodeljen Eko znak, u krajnjem zbiru kamp mora ostvariti najmanje 24 boda.

Ukupni zbir koji se zahteva uvećava se za 3 boda za svaku od sledećih dodatnih usluga koje su u ponudi i koje su pod upravom ili u vlasništvu kampa:

1) usluge ishrane (uključujući doručak),

2) aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme, koje uključuju saune, bazene za plivanje i sve druge takve objekte koji se nalaze unutar lokacije kampa. Ako se aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme sastoje iz velnes centra, zbir koji se zahteva, umesto za 3, uvećava se za 5 bodova,

3) zelene površine koje nisu deo strukture kampa, kao što su: parkovi, šume i vrtovi koji su otvoreni za goste.

Kriterijum - Energija

1) Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (do 4 boda)

Kamp mora proizvoditi električnu energiju uz pomoć solarnih panela, lokalnog hidroelektričnog sistema, geotermalnih izvora, biomase ili snage vetra, čime obezbeđuje ili će obezbediti najmanje 20% od ukupne godišnje potrošnje električne energije (2 boda).

Kamp mora predati u mrežu neto količinu električne energije koja se proizvede iz obnovljivih izvora energije (2 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o korišćenim sistemima za dobijanje energije iz obnovljivih izvora, podatke o mogućem i stvarnom proizvodnom kapacitetu i dokumentaciju o protoku električne energije iz mreže i ka mreži, kao dokaz o neto količini električne energije iz obnovljivih izvora koja je predata u mrežu.

2) Energija iz obnovljivih izvora energije (do 2 boda)

Najmanje 70% ukupne energije, koja se koristi za grejanje ili rashlađivanje ili soba ili za grejanje sanitarne vode, mora da potiče iz obnovljivih izvora energije. (1,5 bod; 2 boda ukoliko 100% energije koja se u kampu koristi za te svrhe potiče iz obnovljivih izvora energije).

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa podacima o energiji utrošenoj za grejanje soba i tople vode, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje da najmanje 70% ili 100% te energije potiče iz obnovljivih izvora energije.

3) Energetska efikasnost kotlova (1,5 bod)

Kamp mora imati kotlove čija efikasnost odgovara klasi četiri zvezdice kako je definisano Direktivom Saveta 92/42/EEZ).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.

4) Emisije NOx iz kotlova (1,5 bod)

Kotlovi za grejanje moraju odgovarati razredu 5 u skladu sa odgovarajućim standardom SRPS EN 15502, kojim se uređuju emisije NOx, i mora imati emisiju NOx manju od 60 mg NOx/kWh (gasni kondenzacioni kotlovi) ili 70 mg NOx/kWh (nekondenzacioni gasni kotlovi nominalne snage do 120 kW).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa izveštajem ili tehničkim specifikacijama stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za prodaju i/ili održavanje kotla.

5) Daljinsko grejanje (1,5 bod)

Kamp mora biti priključen na efikasan sistem daljinskog grejanja, koji se za namene Eko znaka definiše kako sledi:

Proizvodnja toplote odvija se u uređaju za kogeneraciju visokog stepena efikasnosti (definicija visoko-efikasne kogeneracije data je u kriterijumu br. 3), ili u kotlovima koji proizvode samo toplotu, stepena efikasnosti koji odgovara ili premašuje primenljivu referentnu vrednost definisanu Odlukom Komisije 2007/74/EZ;

Dodatno:

Cevi distributivne mreže za daljinsko grejanje moraju da ispunjavaju odgovarajuće standarde za takvu vrstu cevi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje priključenje na daljinsko grejanje.

6) Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije - (kogeneracija) (1,5 bod)

Električna energija i grejanje sa kojom se snabdevaju sanitarne prostorije, zajedničke prostorije i smeštaj za iznajmljivanje mora biti iz uređaja za kogeneraciju visokog stepena efikasnosti (definicija visoko-efikasne kogeneracije data je u kriterijumu br. 3).

Ako kamp na svojoj lokaciji poseduje takav uređaj za kogeneraciju, toplota i električna energija koje se proizvedu u tom uređaju moraju snadbevati kamp sa udelom od najmanje 70% ukupne potrošnje toplote i električne energije na lokaciji.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o uređaju za kogeneraciju.

7) Toplotna pumpa (do 2 boda)

Kamp mora imati toplotnu pumpu koja obezbeđuje grejanje i/ili klimatizaciju (1,5 bod).

Toplotna pumpa mora imati Eko znak ili drugi vrstu oznake o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (2 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o toplotnoj pumpi.

8) Ponovno iskorišćenje toplote (do 1,5 bod)

Kamp mora imati sistem za ponovno iskorišćenje toplote za 1 (1 bod) ili 2 kategorije (1,5 bod) od sledećih: rashladni sistemi, ventilatori, mašine za pranje veša, mašine za pranje posuđa, bazen(i) za plivanje, sanitarna otpadna voda.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o sistemima za ponovno iskorišćenje toplote.

9) Podešavanje temperature u prostorijama (1,5 bod)

Mora postojati mogućnost nezavisnog podešavanja temperature u svakom zajedničkom prostoru i svakom pojedinačnom iznajmljenom smeštaju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa dokumentacijom o sistemima za podešavanje temperature.

10) Energetski pregledi zgrada (1,5 bod)

Za objekte kampa se mora vršiti energetski pregled najmanje na svake dve godine, od strane nezavisnog stručnjaka i moraju se sprovesti najmanje dve preporuke za poboljšanje energetske efikasnosti koje su rezultat energetskog pregleda.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izveštaj o izvršenom energetskom pregledu i prilaže detaljnu dokumentaciju o načinu na koji je kamp ispunio ovaj kriterijum.

11) Klimatizacija (do 2 boda)

Svi uređaji za klimatizaciju u kampu, moraju imati energetsku efikasnost koja je najmanje 15% viša u odnosu na onu koja je potrebna da bi bili svrstani u klasu A energetske efikasnosti (1,5 bod).

Svi uređaji za klimatizaciju u kampu moraju imati energetsku efikasnost koja je barem 30% viša u odnosu na graničnu vrednost za razvrstavanje u klasu A energetske efikasnosti (2 boda).

Ovaj kriterijum se ne primenjuje za uređaje koji mogu koristiti druge izvore energije, za uređaje sa sistemom vazduh-voda i voda-voda, ili jedinice nominalne snage veće od 12 kW.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže relevantnu dokumentaciju kojom se dokazuje usklađenost sa ovim kriterijumom.

12) Automatsko isključivanje sistema za klimatizaciju i grejanja (1,5 bod)

Mora postojati sistem koji automatski isključuje klimatizaciju i grejanje iznajmljenog smeštaja kada su prozori otvoreni.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za ugradnju, prodaju i/ili održavanje sistema za klimatizaciju.

13) Bioklimatsko projektovanje (3 boda)

Objekti na lokaciji kampa moraju biti izgrađeni u skladu sa načelima bioklimatskog projektovanja.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.

14) Energetski efikasni rashladni uređaji (1 bod), pećnice (1 bod), mašine za pranje posuđa (1 bod), mašine za pranje veša (1 bod), mašine za sušenje veša (1 bod) i kancelarijska oprema (1 bod) - (najviše 3 boda)

(1 bod): Svi rashladni uređaji za domaćinstvo moraju biti klase energetske efikasnosti: A + ili A++, a svi rashladni ili mini barovi su najmanje klasa B energetske efikasnosti B.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih rashladnih uređaja i rashladnih ili mini barova.

(1 bod): Sve električne pećnice za domaćinstvo moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih električnih pećnica za domaćinstvo.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za pećnice koje nisu obuhvaćene zakonskim propisima o označavaju energetske efikasnosti električnih pećnica (npr. industrijske pećnice).

(1 bod): Sve mašine za pranje posuđa u domaćinstvu moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih mašina za pranje posuđa.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za mašine za pranje posuđa koje nisu obuhvaćene zakonskim propisima o označavaju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa (npr. industrijske mašine za pranje posuđa).

(1 bod): Sve mašine za pranje veša u domaćinstvu moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih mašina za pranje veša.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za mašine za pranje veša koje nisu obuhvaćene zakonskim propisima o označavaju energetske efikasnosti mašina za pranje veša (npr. industrijske mašine za pranje veša).

(1 bod): Najmanje 80% kancelarijske opreme (personalni računari, monitori, faks uređaji, štampači, skeneri, fotokopir aparati) moraju imati oznaku Energy star.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje da kancelarijska oprema poseduje oznaku Energy star.

(1 bod): Sve električne mašine za sušenje veša moraju biti klase energetske efikasnosti A.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže dokumentaciju kojom se utvrđuje energetska klasa svih električnih mašina za sušenje veša.

Napomena: Ovaj kriterijum ne primenjuje se za industrijske mašine za sušenje veša.

15) Električne sušilice ruku i fenovi za kosu sa senzorom za blizinu (do 2 boda)

Sve sušilice ruku (1 bod) i fenovi za kosu (1 bod) moraju biti opremljeni sa senzorom za blizinu ili imati oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom im se dodeljuje ekološka oznaka ISO tipa I.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum.

16) Postavljanje rashladnih uređaja (1 bod)

Rashladni uređaji za kuhinju, kioske i prodavnice moraju se postaviti i regulisati u skladu sa principima uštede energije, kako bi se smanjio gubitak energije.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum.

17) Automatsko isključivanje svetla u iznajmljenom smeštaju (1,5 bod)

Automatski sistem za gašenje svetla kad gosti napuštaju smeštaj mora biti postavljen u najmanje 95% smeštaja za iznajmljivanje u okviru kampa.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnog tehničkog lica koje je odgovorno za ugradnju i/ili održavanje ovih sistema.

18) Vremensko upravljanje saunom (1 bod)

Sve saune i turska kupatila moraju imati sistem za vremensko upravljanje uključivanja /isključivanja ili odgovarajuću proceduru za osoblje za ove postupke.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnog tehničkog lica koje je odgovorno za ugradnju i/ili održavanje ovih sistema.

19) Zagrevanje bazena za plivanje iz obnovljivih izvora energije (do 1,5 bod)

Energija koja se koristi za zagrevanje vode u bazenu za plivanje mora poticati iz obnovljivih izvora energije. Najmanje 50%:1 bod, 100%:1,5 bod.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa podacima o energiji utrošenoj za grejanje vode u bazenima za plivanje i dokumentaciju kojom se dokazuje količina utrošene energije koja potiče iz obnovljivih izvora energije.

20) Automatsko isključivanje spoljnih svetala (1,5 bod)

Spoljno osvetljenje koje nije potrebno u smislu bezbednosti, mora se automatski isključivati nakon definisanog vremena ili se aktivira preko senzora za blizinu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnog tehničkog lica koje je odgovorno za ugradnju i/ili održavanje tih sistema.

Kriterijum - Voda

1) Korišćenje kišnice (2 boda) i reciklirane vode (2 boda)

(2 boda): Kišnica se mora sakupljati i koristi za namene koje nisu sanitarne i kojima se ne obezbeđuje voda za piće.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom i odgovarajućim uverenjima da se snadbevanje sanitarnom i pijaćom vodom vrši potpuno odvojeno.

(2 boda): Reciklirana voda se mora sakupljati i koristiti za namene koje nisu sanitarne i kojima se ne obezbeđuje voda za piće.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom i odgovarajućim uverenjima da se snadbevanje sanitarnom i pijaćom vodom vrši potpuno odvojeno.

2) Automatski sistemi za zalivanje spoljnih površina (1,5 bod)

Kamp mora koristiti automatski sistem koji omogućava najbolju vremensku raspodelu i potrošnju vode za zalivanje spoljašnjih biljaka/zelenila.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

3) Protok vode iz slavina i tuševa (1,5 bod)

Prosečni protok vode iz svih slavina i tuševa, izuzev slavina iznad kada i stanice za točenje vode, ne sme prekoračiti 8 litara/minut.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

4) Ispiranje toaleta (1,5 bod)

Najmanje 95% toaleta mora koristi šest litara vode ili manje po punom ispiranju.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

5) Potrošnja vode pri mašinskom pranju posuđa (1 bod)

Potrošnja vode pri mašinskom pranju posuđa (izražena kao W(izmereno)) mora biti manja ili jednaka pragu potrošnje koji se definiše jednačinom u nastavku, uz korišćenje iste metode ispitivanja kao SRPS EN 50242 i programskog ciklusa kao što je navedeno u odgovarajućim nacionalnim zakonskim propisima o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa:

W(izmerena) ≤ (0,625 (S) + 9,25

Gde je:

W(izmereno) = izmerena potrošnja vode mašine za pranje posuđa u litrima po programskom ciklusu, izražena do prve decimale,

S = broj standardnih kompleta posuđa koji može da stane u mašinu za pranje posuđa.

Ovaj kriterijum primenjuje se samo za mašine za pranje posuđa u domaćinstvu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za proizvodnju, prodaju ili održavanje mašina za pranje posuđa ili dokaze da je mašinama za pranje posuđa dodeljen Eko znak.

6) Potrošnja vode pri mašinskom pranju veša (1 bod)

Mašine za pranje veša koje gosti i osoblje koriste u kampu ili mašine za pranje veša koje koristi pružalac usluge pranja veša za potrebe kampa, ne sme trošiti više od 12 litara vode po kg veša za pranje, mereno u skladu sa standardom SRPS EN 60456, korišćenjem standardnog ciklusa pranja pamuka pri temperaturi od 60 °C.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku specifikaciju stručnih tehničkih lica koja su odgovorna za proizvodnju, prodaju ili održavanje mašina za pranje veša, ili dokaze da je mašinama za pranje veša dodeljen odgovarajući Eko znak. Rukovodstvo kampa prilaže tehničku dokumentaciju pružaoca usluga, koji za potrebe kampa obezbeđuje uslugu pranja veša, kojom se dokazuje da njegova mašina za pranje veša ispunjava ovaj kriterijum.

7) Temperatura i protok vode iz slavine (1 bod)

Najmanje 95% slavina mora omogućavati precizno i brzo podešavanje temperature vode i protoka vode.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

8) Ograničavanje vremena protoka vode na tuševima (1,5 bod)

Svi tuševi u sanitarnim prostorijama/zajedničkim prostorijama moraju biti opremljeni sa uređajem za vremensko ograničenje protoka vode ili senzor osetljiv na blizinu, koji prekida protok vode nakon određenog vremena ili ako se tuš ne koristi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

9) Prekrivanje bazena za plivanje (1 bod)

Noću ili kada je napunjen vodom, a nije u upotrebi više od jednog dana, bazen se mora prekrivati kako bi se sprečilo hlađenje vode u bazenu i smanjilo njeno isparavanje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

10) Zimsko održavanje puteva (do 1,5 bod)

Kada je neophodno zimsko održavanje puteva, moraju se koristiti mehanička sredstva ili pesak/šljunak kako bi se putevi do objekta kampa učinili bezbednim u uslovima poledice/snežnih padavina (1,5 bod).

Ako se za zimsko održavanje puteva koriste hemijska sredstva, moraju se koristiti sredstva koja ne sadrže više od 1% hloridnog jona (Cl-) (1 bod) ili sredstva za zimsko održavanje puteva koja imaju oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

11) Obaveštenja o tvrdoći vode (do 2 boda)

U blizini sanitarnih prostorija/mašina za pranje veša/mašina za pranje posuđa moraju se nalaziti jasna objašnjenja o lokalnoj tvrdoći vode (1 bod) kako bi se omogućilo da gosti i osoblje na bolji način upotrebljavaju detergente i mora se koristiti sistem za automatsko doziranje (1 bod) koji omogućava najbolju upotrebu detergenata u skladu sa tvrdoćom vode.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje način na koji se korisnik obaveštava o tvrdoći vode.

12) Pisoari koji štede vodu (1,5 bod)

Svi pisoari moraju biti opremljeni sistemom bez vode ili posedovati sistem mehaničkog/elektronskog ispiranja koji omogućava jednokratno ispiranje svakog pisoara samo kada je u upotrebi.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljnu dodatnu dokumentaciju o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum.

13) Korišćenje autohtonih vrsta za novu sadnju na spoljašnjim površinama (1 bod)

Za novu sadnju drveća i žive ograde na spoljašnjim površinama, moraju se koristiti isključivo autohtone biljne vrste.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže relevantnu specifikaciju o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom odgovarajućeg stručnjaka.

Kriterijum - Detergenti i dezinfekciona sredstva

1) Detergenti (do 3 boda)

Najmanje 80% detergenata za ručno pranje posuđa i/ili detergenata za mašinsko pranje posuđa i/ili detergenata za pranje veša i/ili višenamenskih sredstava za čišćenje i/ili sredstava za čišćenje sanitarija i/ili sapuna i šampona koje koristi kamp mora imati dodeljen Eko znak ili drugu odgovarajuću oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1 bod za svaku od tih kategorija detergenata, do najviše 3 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju (uključujući odgovarajuće račune) preko kojih se može utvrditi količina takvih proizvoda koji su u upotrebi i količina takvih proizvoda koji imaju odgovarajući Eko znak.

2) Boje i lakovi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu (do 2 boda)

Najmanje 50% boja i lakova koji se koriste za unutrašnje i/ili spoljašnje farbanje smeštaja za iznajmljivanje, izuzev kamp-prikolica i kuća na točkovima, moraju imati Eko znak ili drugu oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom. (1 bod za boje za unutrašnju upotrebu, 1 bod za boje i lakove za spoljašnju upotrebu).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju (uključujući odgovarajuće račune) preko kojih se može utvrditi količina takvih proizvoda koji su u upotrebi i količina takvih proizvoda koji imaju odgovarajući Eko znak.

3) Pranje automobila samo u specijalno opremljenim prostorima (1 bod)

Pranje automobila nije dozvoljeno, ili je dozvoljeno samo u prostorima koji su specijalno opremljeni sistemom za sakupljanje korišćene vode i detergenata i njihovo usmeravanje u kanalizacioni sistem.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

4) Podrška zamenama za veštačka sredstva koja služe za potpalu vatre (1 bod)

Na prostoru kampa umesto veštačkih proizvoda za potpalu roštilja ili kamina moraju biti u ponudi proizvodi poput ulja iz semena repe, proizvodi od konoplje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom.

5) Bazeni za plivanje: doziranje dezinfekcionih sredstava (1 bod) ili prirodni/ekološki bazeni za plivanje (1 bod)

Bazen za plivanje mora biti opremljen sistemom za automatsko doziranje koji koristi najmanju količinu dezinfekcionih sredstava dovoljnu za postizanje odgovarajućih higijenskih uslova (1 bod).

Ili

Bazen za plivanje je po vrsti ekološki/prirodni uz prisustvo isključivo prirodnih elemenata koji kupačima obezbeđuju higijenu i bezbednost (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže tehničku dokumentaciju o sistemu za automatsko doziranje ili vrsti ekološkog/prirodnog bazena za plivanje i njegovom održavanju.

6) Mehaničko čišćenje (1 bod)

Kamp mora imati jasne procedure za sprovođenje čišćenja bez upotrebe hemikalija, kao što je upotreba proizvoda od mikrovlakana ili drugih nehemijskih materijala za čišćenje ili aktivnosti sa sličnim dejstvom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

7) Organsko vrtlarstvo (2 boda)

Spoljnim površinama mora se upravljati bez ikakve upotrebe pesticida ili u skladu sa načelima organske poljoprivredne proizvodnje.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

8) Sredstva protiv insekata i štetočina (do 2 boda)

Kamp mora biti projektovan na način da koristi odgovarajuće higijenske prakse (kao što je na primer gradnja na stubovima kako bi se sprečio ulazak pacova u prostorije, upotreba mreža i spirala protiv komaraca) kako bi se obezbedilo da se u kampu upotreba sredstava protiv insekata i štetočina sve de na najmanju moguću meru (1 bod).

Ako se koriste sredstva protiv insekata i štetočina, smeju se koristiti samo ona sredstva koja su dozvoljene u organskoj poljoprivredi, ili supstance kojima je dodeljen odgovarajući Eko znak ili druga oznaka o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

Kriterijum - Otpad

1) Kompostiranje (do 2 boda)

Kamp mora da vrši odvajanje odgovarajućeg organskog otpada (otpad iz vrta 1 bod; otpad iz kuhinje 1 bod) i mora da obezbedi da se on kompostira u skladu lokalnim propisima (na primer u samom objektu kampa ili od strane drugih ovlašćenih subjekata).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

2) Pića u nepovratnoj ambalaži (2 boda)

Pića u nepovratnoj ambalaži ne smeju biti deo ponude u oblasti koja je neposredno vlasništvo ili je pod neposrednom upravom kampa.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa naznakom koji se proizvodi za jednokratnu upotrebu eventualno koriste, kao i opis zakonske osnove koja to propisuje.

3) Odlaganje masti/ulja (do 2 boda)

Moraju se postaviti separatori masti, a masti/ulja od pečenja i prženja moraju se na odgovarajući način prikupljati i odlagati (1 bod).

Gostima se prema potrebi mora nuditi pravilno odlaganje masti/ulja (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

4) Izlivanja sa parkinga (1 bod)

Ispuštanja ulja kao i drugih sličnih materija iz vozila na parkingu, mora da se sakuplja i pravilno odlaže.

Procena i provera: Podnosilac zahteva dostavlja detaljno objašnjenje o tome kako kamp ispunjava ovaj kriterijum zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

5) Korišćeni tekstil, nameštaj i drugi proizvodi (do 3 boda)

Korišćeni nameštaj, tekstili i drugi proizvodi kao što je elektronska oprema daju se u dobrotvorne svrhe u skladu sa politikom kampa (2 boda) ili se prodaju (1 bod) drugim udruženjima koja sakupljaju i preraspodeljuju takvu robu.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom od odgovarajućih udruženja.

Kriterijum - Ostale usluge

1) Regulisanje saobraćaja u okviru kampa (1 bod)

Odvijanje kompletnog saobraćaja unutar lokacije kampa (gosti i održavanje/prevoz) mora imati i vremensko i prostorno ograničenje.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja detaljno objašnjenje o tome kako kamp ispunjava ovaj kriterijum zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

2) Saobraćaj za potrebe kampa (1 bod)

Kamp ne sme koristi vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem za prevoz i održavanje unutar kampa.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja detaljno objašnjenje o tome kako kamp ispunjava ovaj kriterijum zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

3) Kolica za goste u kampu (1 bod)

Za prevoz prtljaga i namirnica, kolica i ostala nemotorizovana prevozna sredstva su besplatno na raspolaganju gostima.

Procena i provera: Podnosilac zahteva dostavlja detaljno objašnjenje o tome kako kamp ispunjava ovaj kriterijum zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

4) Neprekrivene površine (1 bod)

Najmanje 90% površine kampa nije prekriveno asfaltom/cementom ili drugim materijalom za prekrivanje, koji onemogućavaju pravilnu drenažu i provetravenje zemljišta.

Procena i provera: podnosilac zahteva dostavlja detaljno objašnjenje o tome kako kamp ispunjava ovaj kriterijum zajedno sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

5) Ozelenjavanje krovova (2 boda)

Najmanje 50% zgrada kampa koje imaju odgovarajuće krovove (ravni krovovi ili krovovi malog nagiba) koji nemaju druge namene, moraju biti ozelenjeni travom ili biljkama.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

6) Komunikacija i edukacija u vezi sa zaštitom životne sredine (do 3 boda)

Kamp gostima mora obezbediti komunikaciju u vezi sa životnom sredinom i informativna obaveštenja na temu zaštite i očuvanja lokalnog biodiverziteta, predela i prirode (1,5 bod). Zabava za goste mora uključivati elemente edukacije na temu životne sredine (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

7) Zabrana pušenja u zajedničkim prostorijama i sobama (do 1,5 bod)

Pušenje nije dozvoljeno u:

- 100% unutrašnjih zajedničkih prostorija i u najmanje 70% smeštaja za iznajmljivanje (1 bod)

- 100% unutrašnjih zajedničkih prostorija i u najmanje 95% smeštaja za iznajmljivanje (1,5 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva navodi broj i vrstu prostorija i naznačava koje od njih su namenjene nepušačima.

8) Bicikli (1,5 bod)

Gostima moraju biti na raspolaganju bicikli. Najmanje 3 bicikla na 50 smeštajnih jedinica.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje na koji način kamp ispunjava ovaj kriterijum.

9) Usluge prevoza (1 bod)

Gostima koji koriste gradski prevoz, kamp mora ponuditi prevoz od mesta dolaska ekološki prihvatljivim prevoznim sredstvima, kao što su električna vozila ili kočije.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum i primer kako se gosti obaveštavaju o tome.

10) Povratne flaše ili flaše za ponovno punjenje (do 3 boda)

Kamp u ponudi mora da ima napitke u povratnim flašama/flašama za ponovno punjenje: bezalkoholna pića (1 bod), pivo (1 bod), voda (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom od dobavljača flaša.

11) Upotreba proizvoda koji se mogu ponovno puniti (do 2 boda)

U kampu se smeju koristiti samo baterije na punjenje za daljinske upravljače za televizore (1 bod), i/ili kertridži koji mogu ponovo da se pune sa tonerom - za štampače i fotokopir aparate (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom od dobavljača baterija i/ili od odgovarajućih ovlašćenih operatera koji vrše ponovno punjenje toner kaseta.

12) Proizvodi od papira (do 3 boda)

Najmanje 80% toalet/tankog upijajućeg papira i/ili kancelarijskog papira i/ili papira za štampanje, koji su u upotrebi, mora imati dodeljen Eko znak (1 bod za svaku od te tri kategorije proizvoda od papira, najviše do 3 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju (uključujući za to relevantne račune) kojima se utvrđuje količina takvih proizvoda koji su u upotrebi i količina takvih proizvoda koji imaju Eko znak.

13) Trajna dobra (do 3 boda)

Najmanje 30% bilo koje kategorije trajnih dobara (kao što su posteljina, peškiri, tekstilni program za stolove, personalni računari, televizori, dušeci, nameštaj, mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova, rashladni uređaji, usisivači, podne obloge, sijalice) koja su prisutna u kampu, uključujući smeštaj za izdavanje, moraju imati dodeljen Eko znak ili drugu oznaku o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom (1 bod za svaku od najviše tri kategorije trajnih dobara).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže podatke i dokumentaciju kojima se utvrđuje količina takvih proizvoda koji su u vlasništvu i količina takvih proizvoda koji imaju Eko znak.

14) Lokalni prehrambeni proizvodi (do 3 boda)

Pri svakom obroku, uključujući doručak, u ponudi moraju biti najmanje dva lokalna i sezonska prehrambena proizvoda (1,5 bod).

Kada je primenljivo, zabranjuje se konzumiranje lokalnih ugroženih vrsta, kao što su pojedine vrste riba i rakova, divljač, u kioscima sa hranom i prodavnicama (1,5 bod).

Procena i provera: Podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

15) Organska hrana (do 3 boda)

Glavni sastojci najmanje dva jela (1 bod) ili celog menija, uključujući doručak (2 boda) i najmanje 4 proizvoda koji se prodaju u prodavnici (1 bod) moraju biti proizvedeni u skladu sa organskom poljoprivrednom proizvodnjom, ili u skladu sa zahtevima za deklaracije i oznake o zaštiti životne sredine tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom.

16) Kvalitet vazduha u unutrašnjim prostorijama (do 4 boda)

Kamp mora obezbediti optimalni kvalitet vazduha u unutrašnjim prostorijama primenom jedne ili obe sledeće mere:

(1) smeštaj za iznajmljivanje i zajedničke prostorije moraju biti izgrađeni u skladu sa svim tehničkim propisima za gradnju na način da ne predstavljaju rizike za higijenu i zdravlje (ne sme biti: odavanja otrovnih gasova, prisustva štetnih čestica ili gasova u vazduhu, emisija štetnog zračenja; zagađenja voda ili zemljišta i sl.), i mogu sadržati samo one boje, dekoraciju, nameštaj i druge materijale kojima je dodeljen odgovarajući Eko znak ili druga ekvivalentna oznakama o zaštiti životne sredine tipa I (za nisku stopu emisija), u skladu sa odgovarajućim ISO standardom, (2 boda),

(2) sobe i zajedničke prostorije nisu sa mirisima, posteljina, peškiri i tekstil moraju da se peru sa detergentima koji ne sadrže mirise (1 bod) i čišćenje se obavlja pomoću sredstava koja ne sadrže mirise (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa navedenim kriterijumom, zajedno sa odgovarajućom dodatnom dokumentacijom. Kada je reč o zahtevu da se ne upotrebljavaju mirisi, smatra se da je dovoljan spisak sastojaka koji ulaze u sastav sredstavaza pranje i čišćenje bez mirisa.

Kriterijum - Opšte upravljanje

1) Registracija kampa u sistem EMAS (3 boda) ili ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikacija (2 boda)

Kamp mora biti registrovan u sistemu EMAS (3 boda) ili mora imati sertifikovan sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa standardom SRPS ISO 14001, odnosno ISO 14001 (2 boda).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući dokaz o registraciji u sistemu EMAS ili odgovarajući sertifikat za ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001. Kao ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikat, prihvataju se i nacionalni i inostrani sertifikati sa odgovarajućom akreditacijom.

2) Registracija dobavljača u sistemu EMAS (1,5 bod) ili ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikacija (do 1,5 bod)

Barem jedan od glavnih dobavljača ili pružaoca usluga kampa mora biti registrovan u sistemu EMAS (1,5 bod) ili sertifikovan po standardu ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući dokaz o registraciji u sistem EMAS ili sertifikat ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 barem jednog od njegovih ključnih dobavljača. Kao ISO 14001, odnosno SRPS ISO 14001 sertifikat, prihvataju se i nacionalni i inostrani sertifikati sa odgovarajućom akreditacijom.

3) Usklađenost podizvođača sa obaveznim kriterijumima (do 4 boda)

Kada dodatne usluge ishrane ili aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme izvode podizvođači, te usluge moraju biti usklađene sa svim obaveznim kriterjumima iz dela A ovog Priloga koji se primenjuju za te posebne usluge (2 poena za svaku uslugu ishrane i pića i/ili objekte za aktivnosti za rekreaciju i slobodno vreme prisutnih u kampu).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajuću dokumentaciju o ugovorima sa podizvođačima i drugu dokumentaciju koja potkrepljuje usaglašenost podizvođača sa obaveznim kriterijumima.

4) Merači potrošnje energije i vode (do 2 boda)

Kamp mora posedovati dodatne merače potrošnje energije i vode koji se ugrađuju da obezbede prikupljanje podataka o potrošnji pri izvođenju različitih aktivnosti i/ili rada mašina, kao što su usluge sređivanja soba, pranja i sušenje veša i usluge kuhinje i/ili posebne mašine poput frižidera, mašina za pranje veša, itd (1 bod).

Svaka smeštajna jedinica ima svoj izdvojeni merač potrošnje i/ili vode (1 bod).

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže detaljno objašnjenje o načinu na koji kamp ispunjava ovaj kriterijum, zajedno sa analizom prikupljenih podataka (ako su već dostupni).

5) Dodatne mere za zaštitu životne sredine (do 3 boda)

Ili:

(1) dodatne mere za zaštitu životne sredine (do 1,5 bod za svaku meru, najviše do 3 boda): Rukovodstvo kampa mora preduzimati mere, pored mera koje preduzima u skladu sa već navedenim kriterijumima iz dela A i dela B ovog Priloga, u cilju poboljšanja performansi životne sredine kampa. Nadležni organ koji ocenjuje zahtev, tim merama dodeljuje bodove koji ne mogu biti veći od 1,5 bod po pojedinačnoj meri.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže izjavu o usaglašenosti sa ovim kriterijumom, zajedno sa detaljnim opisom svake dodatne mere koju podnosilac zahteva želi da nadležni organ uzme u obzir;

Ili:

(2) dodela eko znaka (3 boda): Kampu je dodeljen odgovarajući Eko znak tipa I, u skladu sa odgovarajućim ISO standardom.

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže odgovarajući dokaz o dodeljenom Eko znaku.

 

Prilog 18

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA MAZIVA

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za maziva imaju za cilj da promovišu unapređivanje proizvoda koji imaju smanjeno štetno delovanje na vodu i zemljište tokom upotrebe i sadrže veliki udeo materijala biološkog porekla.

Za svaki kriterijum navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili drugim ekvivalentnim standardima.

Po potrebi, moguće je upotrebiti metode ispitivanja koje se razlikuju od metoda naznačenih za svaki kriterijum ako nadležni organ koji ocenjuje zahtev prihvati njihovu ekvivalentnost.

Izjave, dokumentacija, analize, izveštaji o ispitivanju, ili drugi dokazi kojima se dokazuje usaglašenost sa kriterijumima, potiču od podnosioca zahteva i/ili njegovog/ih dobavljača, i/ili njihovog/ih dobavljača, itd.

Prema potrebi, nadležni organi mogu da zatraže prateću dokumentaciju i mogu da obavljaju nezavisne provere.

Opšta šema za ocenjivanje bilo koje supstance koja ulazi u sastav maziva prikazana je u Tabeli 1.

Kriterijumi se primenjuju kako sledi:

1) kriterijum 1a), 6. i 7. za mazivo za koje se podnosi zahtev,

2) kriterijum 1b) i 2. za svaku navedenu supstancu prisutnu u masenom udelu većem od 0,010% i koje se namerno dodaju ili stvaraju,

3) kriterijum 3, 4. i 5 za svaku navedenu supstancu prisutnu u masenom udelu većem od 0,10% i koje se namerno dodaju ili stvaraju.

Dodatno, ukupni maseni udeo navedenih supstanci na koje se ne primenjuju kriterijumi 3. i 4. mora biti manji od 0,5%.

Grupa proizvoda "maziva" obuhvata sledeće kategorije:

1) Kategorija 1: hidraulične tečnosti i transmisiona ulja,

2) Kategorija 2: masti i maziva za statvene cevi,

3) Kategorija 3: ulja za motorne testere, sredstva za odvajanje betona od oplate, maziva za žičanu užad, ulja za statvene cevi i druga protočna maziva,

4) Kategorija 4: ulja za dvotaktne motore,

5) Kategorija 5: ulja za industrijsku i brodsku opremu.

Za dodelu Eko znaka, proizvod mora da pripada grupi proizvoda "maziva" i mora da ispunjava kriterijume i s njima povezane zahteve za procenu i proveru, određene u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "maziva" dodeljuje se šifra "027".

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za maziva:

1) Isključene ili ograničene supstance i smeše

2) Isključene određene supstance

3) Dodatni zahtevi u pogledu toksičnosti za živi svet u vodi

4) Biorazgradljivost i bioakumulacijski potencijal

5) Obnovljive sirovine

6) Minimalna tehnička svojstva

7) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Kriterijum 1 - Isključene ili ograničene supstance i smeše

a) Opasne supstance i smeše:

Proizvod ili bilo koji njegov sastavni deo ne sme sadržati supstance ili smeše sa obaveštenjima o opasnosti i oznakama rizika koje su date u nastavku, kao ni supstance koje ispunjavaju neki od kriterijuma za upis na listu supstanci koje izazivaju zabrinutost.

Navedena obaveštenja o opasnosti koja su data u nastavku se generalno odnose na supstance. U slučaju nano oblika koji se namerno dodaju proizvodu, usklađenost sa ovim kriterijumom mora se dokazati za bilo koju koncentraciju.

Spisak obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika:

Obaveštenje o opasnosti(¹)

Oznaka rizika(²)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Toksično ako se proguta

R25

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

R65

H310 Smrtonosno u kontaktu sa kožom

R27

H311 Toksično u kontaktu sa kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše

R23/26

H331 Toksično ako se udiše

R23

H340 Može da dovede do genetskih defekata

R46

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata

R68

H350 Može da dovede do pojave karcinoma

R45

H350i Može da izazove karcinom ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma

R40

H360F Može štetno da utiče na plodnost

R60

H360D Može štetno da utiče na plod

R61

H360FD Može štetno da utiče na plodnost. Može štetno da utiče na plod

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R60/63

H360Df Može štetno da utiče na plod. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

R62

H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R63

H361fd Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

R62-63

H362 Može da ima štetno dejstvo na odojčad

R64

H370 Dovodi do oštećenja organa

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može da dovede do oštećenja organa

R68/20/21/22

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/25/24/23

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

R48/20/21/22

H400 Veoma toksično po živi svet u vodi

R50

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R50-53

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R51-53

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

R52-53

H413 Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi

R53

EUH059 Opasno po ozonski sloj

R59

EUH029 U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas

R29

EUH031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

R31

EUH032 U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas

R32

EUH070 Toksično u kontaktu sa očima

R39-41

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Ovaj kriterijum se primenjuje na sledeća Obaveštenja o opasnosti i oznake rizika:

Obaveštenje o opasnosti(¹)

Oznaka rizika(²)

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem

R42

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži

R43

H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

R34, R35

H319 Dovodi do jake iritacije oka

R36

H315 Izaziva iritaciju kože

R38

EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože

R66

H336 Može da izazove pospanost i nesanicu

R67

(1) CLP/GHS sistem klasifikacije hemikalija
(2) DSD/DPD sistem klasifikacije hemikalija

Iz navedenog zahteva izuzimaju se one supstance ili smeše koje menjaju svoja svojstva u toku obrade (npr. nisu više biološki raspoložive, hemijski se menjaju tako da se prethodno evidentirana opasnost otklanja).

Granične koncentracije za supstance ili smeše koje ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u klase ili kategorije opasnosti iz prethodne tabele i za supstance koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 ili 2, mutagene kategorije 1 ili 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 ili 2, ne smeju da pređu jednu desetinu (1/10) najniže navedene specifične specifične granične koncentracije određene u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija hemikalija, osim ako je ta vrednost manja od 0,010% masenog udela.

Odstupanja od kriterijuma 1(a) navedena su u Tabeli 1.

Procena i provera: podnosilac zahteva za dodelu Eko znaka (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) dostavlja podatke o punom sastavu proizvoda i odgovarajuće informacije o njima. Te informacije moraju biti specifične za onaj oblik supstanci, uključujući nano oblike, koji se koristi u proizvodu. Za tu namenu podnosilac dostavlja izjavu o usklađenosti s ovim kriterijumom, uz koju dostavlja popis sastojaka i odgovarajuće bezbednosne listove za proizvod kao i za sve supstance navedene u formulaciji ili formulacijama.

Potrebno je osigurati dovoljno podataka za procenu opasnosti proizvoda za životnu sredinu (prema obaveštenjima o opasnosti H400 - H413 ili oznakama rizika: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53).R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53).

Procena proizvoda u pogledu opasnosti za životnu sredinu se izvodi odgovarajućom konvencionalnom metodom ili odgovarajućom metodom sumiranja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast hemikalija. Međutim, rezultati ispitivanja mogu se upotrebiti za izmenu klasifikacije u pogledu toksičnosti za živi svet u vodi koji bi se dobio primenom konvencionalne ili primenom metode sumiranja i zbirne metode.

b) Supstance koje izazivaju zabrinutost

Za supstance koje se, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje hemikalijama, nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, nisu moguća izuzimanja iz zahteva, ako je koncentracija datih supstanci u smeši > 0.01%.

Procena i provera: podnosilac zahteva mora navesti odgovarajuću referencu ka Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost na dan podnošenja prijave. Podnosilac zahteva podnosi izjavu o usaglašenosti sa datim kriterijumom zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom, kao što su izjave o usaglašenosti koje su potpisali dobavljači materijala i kopije relevantnih bezbednosnih listova.

Kriterijum 2 - Isključivanje određenih supstanci

Sledeće supstance ne smeju da budu prisutne u konačnom proizvodu u koncentracijama koje prekoračuju 0,010% masenog udela:

1) supstance uključene u Popis prioritetnih supstanci na području politike voda Evropske unije kako je dato u Direktivi 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta (Prilog X) odnosno u Odluci br. 2455/2001/EZ Evropskog parlamenta i Saveta, i listi hemikalija određenih za prioritetno delovanje prema OSPAR,1

2) halogena organska jedinjenja i nitritna jedinjenja,

3) metali ili jedinjenja metala osim natrijuma, kalijuma, magnezijuma i kalcijuma. U slučaju sredstava za zgušnjavanje, smeju da se koriste i jedinjenja litijuma i/ili aluminijuma u koncentracijama čije su vrednosti dozvoljene u skladu sa drugim kriterijumima iz ovog priloga.

Procena i provera: dostavlja se pisana izjava o usklađenosti sa ovim zahtevima uz potpis podnosioca zahteva.

__________
1 http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00950304450000_000000_000000

Kriterijum 3 - Dodatni zahtevi u pogledu toksičnosti za živi svet u vodi

Podnosilac zahteva dokazuje usklađenost ispunjavanjem zahteva iz kriterijuma 3.1. ili iz kriterijuma 3.2.

Kriterijum 3.1. - Zahtevi za maziva i njihove glavne sastojke

Podaci o akutnoj toksičnosti za živi svet u vodi dostavljaju se za glavne sastojke i smešu.

Podaci o akutnoj toksičnosti za živi svet u vodi svakog od glavnih sastojaka navode se za sledeća dva trofička nivoa: alge i dafnije2. Kritična koncentracija za akutnu toksičnost za živi svet u vodi, svakog od glavnih sastojaka iznosi najmanje 100 mg/l. Podaci o akutnoj toksičnosti maziva za koje se podnosi zahtev, za živi svet u vodi, navode se za sledeća tri trofička nivoa: alge, dafnije i ribe. Kritična koncentracija za akutnu toksičnost iznosi najmanje 100 mg/l za maziva kategorije 1 i 5 odnosno najmanje 1000 mg/l za maziva kategorija 2, 3 i 4.

Zahtevi u pogledu kriterijuma 3.1. za različite kategorije maziva dati su sumirano u Tabeli 2.

Procena i provera: prihvataju se podaci o toksičnosti za živi svet u moru ili za živi svet u slatkim vodama. Ispitivanja se izvode u skladu sa odgovarajućom vrstom i na odgovarajućoj vrsti iz sledećih smernica: SRPS ISO 10253 ili OECD 201 ili metode ispitivanja C.3 za alge (date u odgovarajućem pravilniku o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija), komisija ISO TC 147/SC5/WG2 ili OECD 202 ili metoda C.2 za dafnije (date u odgovarajućem pravilniku o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija) i OECD 203 ili C.1 za ribe (date u odgovarajućem pravilniku o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija). Dozvoljena je i primena ekvivalentnih metoda uz odobrenje nadležnog organa. Prihvataju se samo (72-satni) ErC50 za alge, (48-satni) EC50 za dafnije i (96-satni) LC50 za ribe.

Kriterijum 3.2. Zahtevi za svaku navedenu supstancu prisutnu u koncentraciji većoj od 0,10% masenog udela

Navode se rezultati ispitivanja hronične toksičnosti u obliku podataka o koncentraciji bez uočenog efekta (NOEC) za sledeće dva trofička nivoa: afnije i ribe.

__________
2 Za dostavljanje podataka o morskoj sredini, a u skladu sa ovom Odlukom, dafnije se mogu zameniti rakovima.

Ako nisu dostupni rezultati ispitivanja hronične toksičnosti, dostavljaju se rezultati ispitivanja akutne toksičnosti za sledeća dva trofička nivoa: alge i dafnije. U svakoj od 5 kategorija maziva dozvoljena je prisutnost jedne ili više supstanci koje pokazuju određeni stepen toksičnosti za živi svet u vodi do kumulativne masene koncentracije navedene u Tabeli 1.

Procena i provera: podaci o koncentraciji bez uočenog efekta (NOEC) za dva trofička nivoa, dafnije i ribe, utvrđuju se primenom sledećih metoda ispitivanja: Metoda C.20 i C.14 (datih u odgovarajućem pravilniku o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija) za dafnije odnosno za ribe, ili ekvivalentne metoda ispitivanja uz odobrenje nadležnog organa.

Za alge i dafnije prihvataju se podaci o akutnoj toksičnosti za živi svet u moru ili za živi svet u slatkim vodama. Ispitivanja morske vode se izvode u skladu sa odgovarajućom vrstom i na odgovarajućoj vrsti iz sledećih smernica: SRPS ISO 10253 ili OECD 201 ili metodom C.3 za alge, komisija ISO TC 147/SC5/WG2 ili OECD 202 ili metoda C.2 za dafnije i OECD 203 ili metoda C.1 za ribe. Dozvoljena je i primena ekvivalentnih metoda uz odobrenje nadležnog organa. Prihvataju se samo (72-satni) ErC50 za alge i (48-satni) EC50 za dafnije.

Procena i provera za 3.1. i 3.2.: Nadležnom organu se dostavljaju izveštaji o ispitivanju visokog kvaliteta ili podaci iz literature (ispitivanja u skladu s prihvaćenim protokolima i dobrom laboratorijskom praksom) uključujući reference, čime se dokazuje usklađenost sa zahtevima u pogledu toksičnosti za živi svet u vodi iz Tabele 1.

Ako su u pitanju slabo rastvorljive supstance ili preparati (< 10 mg/l) za određivanje toksičnosti za živi svet u vodi može se koristiti metoda WAF (water-accommodated fraction). Utvrđeni nivo opterećenja sredine, koji se ponekad navodi kao LL50 i odnosi se na smrtonosni nivo, može da se koristi direktno u klasifikacionim kriterijumima. Priprema WAF-a se obavlja u skladu s preporukama navedenima u nekoj od sledećih smernica; ECETOC Tehnički izveštaj br. 20 (1986), Aneks III Smernicama OECD 1992 301 ili ISO Smernice SRPS ISO 10634, ili ASTM D6081-98 (Standardna praksa za ispitivanje toksičnosti maziva za živi svet u vodi: Priprema uzoraka i tumačenje rezultata ili ekvivalentne metode).

Pored toga, smatra se da dokaz o netoksičnosti supstance na njenoj graničnoj vrednosti rastvorljivosti u vodi ispunjava zahteve ovog kriterijuma.

Ispitivanje akutne toksičnosti za živi svet u vodi nije potrebno u slučajevima:

- kada je klasifikacija supstance, baznog ulja ili aditiva već navedena na spisku klasifikovanih supstanci maziva,

ili

- kada se može dostaviti važeća izjava nadležnog organa o usklađenosti, ili

- kada nije verovatno da će supstanca proći kroz biološke membrane MM > 800 g/mol ili molekularnog prečnika > 1,5 nm (> 15 Å),

ili

- ako je supstanca polimer sa molekularnim masenim udelom ispod 1000 g/mol manja od 1%, ili

- ako supstanca ima visoki stepen nerastvorljivosti u vodi (rastvorljivost u vodi < 10 μg/l),

budući da se takve supstance ne smatraju toksičnima za alge i dafnije u vodenom sistemu.

Rastvorljivost supstance u vodi određuje se prema potrebi, prema metodi OECD 105 ili ekvivalentnim metodama ispitivanja.

Udeo molekulske mase polimera manji od 1000 g/mol se utvrđuje u skladu sa metodom A.19 (date u odgovarajućem pravilniku o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija) ili ekvivalentnim metodama ispitivanja.

Kriterijum 4 - Biorazgradljivost i bioakumulacioni potencijal

Zahteve u pogledu biorazgradljivosti i bioakumulacijskog potencijala mora ispunjavati svaka navedena supstanca prisutna u koncentraciji većoj od 0,10% masenog udela.

Mazivo ne sme da sadrži supstance koje su istovremeno: biološki nerazgradljive i (potencijalno) bioakumulativne. Međutim, mazivo sme da sadrži jednu ili više supstanci određenog stepena razgradljivosti i potencijalne ili stvarne bioakumulacije do kumulativne masene koncentracije navedene u Tabeli 1.

Procena i provera: usklađenost se dokazuje dostavljanjem sledećih informacija: Izveštaji o ispitivanju visokog kvaliteta ili podaci iz literature (ispitivanja u skladu s prihvaćenim protokolima i dobrom laboratorijskom praksom), uključujući reference o biorazgradljivosti i, prema potrebi, o (potencijalnoj) bioakumulaciji svakog sastojka.

4.1. Biorazgradljivost

Supstanca se smatra potpuno (aerobno) biorazgradljivom ako:

1) Tokom 28-dnevnog ispitivanja biorazgradnje u skladu sa metodom C.4 (datoj u odgovarajućem pravilniku o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija), OECD 306, OECD 310 se postignu sledeći nivoi biorazgradnje:

- pri ispitivanjima potpune biorazgradljivosti koja se zasniva na rastvorenom organskom ugljeniku ≥ 70%,

- pri ispitivanjima koja se zasnivaju na iscrpljivanju kiseonika ili stvaranju ugljen dioksida ≥ 60% od teoretskih maksimuma.

U ovim ispitivanjima potpune biorazgradljivosti ne mora se primenjivati načelo desetodnevnog okna. Ako supstanca dosegne nivo praga biorazgradnje u roku 28 dana, ali ne u roku desetodnevnog vremenskog okna, pretpostavlja se sporiji stepen razgradnje.

2) Odnos BPK5/ThOD ili BPK5/HPK je veći ≥0,5. Odnos BPK5/(ThOD ili HPK) može se koristiti samo ako ne postoje podaci na osnovu metode C.4, OECD 306, OECD 310 ili neke druge ekvivalentne metode ispitivanja. BPK5 se ocenjuje u skladu sa metodom C.5 ili ekvivalentnim metodama, dok se HPK ocenjuje u skladu sa metodom C.6 ili ekvivalentnim metodama.

Supstanca se smatra inherentno biorazgradljivom ako pokazuje:

- biorazgradnju > 70% pri ispitivanju inherentne biorazgradnje prema metodi C.9 ili OECD 302 S ili drugim ekvivalentnim metodama, ili

- biorazgradnju > 20%, ali < 60% nakon 28 dana pri ispitivanjima prema metodi C.4, OECD 306 ili OECD 310 koja se zasnivaju na iscrpljivanju kiseonika ili stvaranju ugljen dioksida, ili drugim ekvivalentnim metodama.

Ispitivanje biorazgradljivosti nije potrebno u slučajevima:

- kada je klasifikacija supstance, baznog ulja ili aditiva već navedena na spisku klasifikovanih supstanci maziva, ili se može dostaviti važeća izjava nadležnog organa o usklađenosti,

- kada supstanca nije biorazgradljiva jer ne ispunjava kriterijume za potpunu i inherentnu biorazgradljivost.

Za procenu biorazgradljivosti neke supstance podnosilac zahteva može koristiti i referentne podatke. Reference za ocenu biorazgradljivosti neke supstance prihvatljive su ako se referentna supstanca razlikuje samo za jednu funkcionalnu grupu ili fragment od supstance upotrebljene u proizvodu. Ako je referentna supstanca lako ili inherentno biorazgradiva i ako ta funkcionalna grupa ima pozitivan učinak na aerobnu biorazgradnju, upotrebljena supstanca se takođe može smatrati brzo ili inherentno biorazgradljivom. Funkcionalne grupe ili fragmenti koji imaju pozitivan učinak na biorazgradnju su: alifatski i aromatski alkoholi [-OH], alifatske i aromatske kiseline [-C(=O)-OH], aldehidi [-CHO], esteri [-C(=O)-O-C], amidi [-C(=O)-N or -C(=S)-N].

Treba osigurati primerenu i pouzdanu dokumentaciju o ispitivanju referentne supstance. U slučaju upoređivanja s fragmentom koji nije obuhvaćen prethodnim tekstom, treba osigurati primerenu i pouzdanu dokumentaciju o ispitivanju pozitivnih učinaka funkcionalne grupe na biorazgradnju strukturalno sličnih supstanci.

4.2. Bioakumulacija

Ispitivanje (potencijalne) bioakumulacije nije potrebno ako supstanca:

- ima MM > 800 g/mol, ili

- ima molekularni prečnik > 1,5 nm (> 15 Å), ili

- ima koeficijent raspodele oktanol/voda log Kow, < 3 ili > 7, ili

- ima izmeren BCF od ≤100 L/kg, ili

- je polimer sa molekulskim masenim udelom ispod 1000 g/mol manji od 1%.

Budući da je većina supstanci koje se koriste u mazivima vrlo hidrofobna, vrednost BCF treba da se zasniva na masenom udelu lipida i mora da se vodi računa da se osigura dovoljno dugo vreme izlaganja.

Faktor biokoncentracije (BCF) ocenjuje se u skladu sa metodom C.13 ili ekvivalentnim metodama ispitivanja.

Koeficijent raspodele u sistemu oktanol/voda (log Kow) ocenjuje se u skladu sa metodom A.8 ili OECD 123 ili ekvivalentnim metodama ispitivanja. Kod organskih supstanci, osim surfaktanata, za koje nisu dostupne eksperimentalne vrednosti, sme da se koristi računska metoda. Dozvoljene su sledeće računske metode: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) i SPARC. Ako su procenjene log Kow vrednosti dobijene bilo kojom od ovih računskih metoda < 3 ili > 7, bioakumulacija supstance se ne očekuje.

Log Kow vrednosti se primenjuju samo na organske hemikalije. Za ocenjivanje bioakumulacijskog potencijala neorganskih jedinjenja, nekih surfaktanata i nekih organo-metalnih jedinjenja, meri se BCF.

Kriterijum 5 - Obnovljive sirovine

Formulisan proizvod mora imati sadržaj ugljenika koji potiče od obnovljivih sirovina, kako sledi:

- ≥50% (m/m) za Kategoriju 1,

- ≥45% (m/m) za Kategoriju 2,

- ≥70% (m/m) za Kategoriju 3,

- ≥50% (m/m) za Kategoriju 4,

- ≥50% (m/m) za Kategoriju 5.

Sadržaj ugljenika koji potiče od obnovljivih sirovina znači da maseni udeo sastojka A × [broj atoma ugljenika (C) u sastojku A, koji su derivati (biljnih) ulja ili (životinjskih) masti, podeljen sa ukupnim brojem atoma ugljenika (C) u komponenti A] plus maseni udeo sastojka B × [broj atoma ugljenika (C) u sastojku B, koji su derivati (biljnih) ulja ili (životinjskih) masti, podeljen s ukupnim brojem atoma ugljenika (C) u sastojku B] plus maseni udeo sastojka C × [broj atoma ugljenika (C) u sastojku C] i tako dalje.

Podnosilac zahteva na obrascu zahteva navodi vrstu(e), izvor(e) i poreklo obnovljivog materijala ili više njih koji čine glavne sastojke.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom.

Kriterijum 6 - Minimalna tehnička svojstva

a) Za hidraulične tečnosti: najmanje kriterijum za tehnička svojstva utvrđena u standardu SRPS ISO 15380, Tabele od 2. do 5.

Dobavljač na informacionom listu proizvoda navodi koja su 2 elastomera ispitana.

b) Za ulja za industrijsku i brodsku opremu: najmanje zahtevi za tehnička svojstva utvrđeni u DIN 51517. Dobavljač na informacionom listu proizvoda navodi koji je odeljak odabran (I, II ili III).

v) Za ulja za motorne testere: najmanje kriterijumi za tehnička svojstva utvrđena u Kriterijima RAL UZ 48 Blue Angel (Eko znak plavi anđeo).

g) Za ulja za dvotaktne brodske motore: najmanje kriterijumi za tehnička svojstva utvrđena u "Sertifikatu NMMA za maziva za dvotaktne benzinske motore" u okviru NMMA TC-W3.

d) Za ulja za dvotaktne motore kopnene primene: najmanje nivo EGD prema merilima za tehnička svojstva utvrđenim u standardu SRPS ISO 13738.

đ) Za sva ostala maziva: prikladnost za predviđenu namenu.

Procena i provera: podnosilac zahteva nadležnom organu dostavlja izjavu o usklađenosti sa ovim kriterijumom, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Kriterijum 7 - Informacije koje se navode na Eko znaku

Opcioni deo Eko znaka sa prostorom za tekst sadrži tekst:

"Prilikom upotrebe, smanjeno štetno delovanje na vodu i zemljište"

"Sadrži visok udeo materijala biološkog porekla".

Procena i provera: podnosilac zahteva prilaže uzorak ambalaže proizvoda na kojoj je vidljiv znak, zajedno sa izjavom o usaglašenosti sa ovim kriterijumom.

Tabela 1

Kriterijumi za mazivo i svaku navedenu supstancu

 

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Kategorija
Kriterijumi

Hidraulične tečnosti, transmisiona ulja

Masti, maziva za statvene cevi

Ulja za motorne testere, sredstva za odvajanje betona od kalupa, maziva za žičanu užad, maziva i druga protočna maziva

Ulja za kopnene i brodske dvotaktne motore

Ulja za industrijsku i brodsku opremu

Obaveštenja o opasnosti i oznake rizika (opasnosti za životnu sredinu i ljudsko zdravlje)
Odstupanja od kriterijuma 1. tačke (a))

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Obaveštenja o opasnosti i oznake rizika maziva u trenutku podnošenja zahteva

Nema (Najniža granica za klasifikaciju, u skladu sa DSD/DPD odnosno CLP/GHS)

Nema (Najniža granica za klasifikaciju, u skladu sa DSD/DPD odnosno CLP/GHS)

Nema (Najniža granica za klasifikaciju, u skladu sa DSD/DPD odnosno CLP/GHS)

Nema (Najniža granica za klasifikaciju, u skladu sa DSD/DPD odnosno CLP/GHS)

Nema (Najniža granica za klasifikaciju, u skladu sa DSD/DPD odnosno CLP/GHS)

Isključene određene supstance
(kriterijum 1.(b) i 2.)

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Navedene u OSPAR; navedeni u listi prioritetnih supstanci u obhlasti politike voda; organski mhalogeni; nitriti; metali i jedinjenja metala osim Na, K, Mg, Ca i u slučaju sredstva za zgušnjavanje Li, Al; CMR kategorija 1,2 (R45, R46, R49, R60 ili R61); lista kandidata za upis na Aneks XIV REACH (Uredba EZ br. 1907/2006)

< 0,010%

< 0,010%

< 0,010%

< 0,010%

< 0,010%

Toksičnost po vodene organizme
(Samo kriterijum 3.2.)

Kumulativni maseni procenti (% masenog udela) prisutnih supstanci

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Nije toksično (D)

Akutna toksičnost> 100 mg/L ili NOEC (*) > 10 mg/

Nije ograničeno

Štetno (E)

10 mg/L < Akutna toksičnost ≤100 mg/L ili 1 mg/L NOEC ≤10 mg/L

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Toksičnost za živi svet u vodi
(Samo kriterijum 3.2)

Kumulativni maseni procenti (% masenog udela) prisutnih supstanci

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Toksično (F)

1 mg/L < Akutna toksičnost ≤10 mg/L ili 0,1 mg/L < NOEC ≤1 mg/L

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 5

Veoma toksično (G)

Akutna toksičnost ≤1 mg/L ili NOEC ≤0,1 mg/L<0}

≤ 0,1/M (*)

≤ 0,1/M (*)

≤ 0,1/M (*)

≤ 0,1/M (*)

≤ 1/M (*)

Biorazgradnja i bioakumulacija (Kriterijum 4)

Kumulativni maseni procenti (% masenog udela) prisutnih supstanci

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Potpuno aerobno biorazgradljivo (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Inherentno aerobno biorazgradljivo (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Biološki nerazgradljivo i biološki neakumulativno (C)<0}

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Biološki nerazgradljivo i biološki akumulativno (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Udeo za koji nije ocenjena toksičnost za živi svet u vodi (kriterijum 3.2.) ili biorazgradnja/bioakumulacija
(Kriterijum 4)

Kumulativni maseni procenti (% masenog udela) prisutnih supstanci

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Obnovljivost
(Kriterijum 5)

Kumulativni maseni procenti (% masenog udela) prisutnih supstanci

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Na osnovu ugljenika

≥ 50%

≥ 45%

≥ 70%

≥ 50%

≥ 50%

 

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Minimalna tehnička svojstva
(Kriterijum 6)

Hidraulične tečnosti: SRPS ISO 15380 Tabele 2 do 5
Transmisiona ulja: pogodna za namenu

Pogodna za predviđenu namenu

Ulja za motorne testere:
Kao u RAL UZ 48
Ostalo: Pogodna za namenu

Ulja za 2T-brodske motore:
Kao u NMMA TC-W3.
Ulja za kopnene 2T motore: Kao u EGD nivo u SRPS ISO 13738

Ulja za industrijsku i brodsku opremu
DIN 51517

(*) M-faktor je faktor množenja 10 za supstance koje su vrlo toksične za živi svet u vodi

 

faktor množenja (M)

LC50 ili EC50 vrednost (’L(E)C50’) supstance

1

0,1 < L(E)C50 ≤1

10

0,01 < L(E)C50 ≤0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤0,001

Za supstance čija je LC50 ili EC50 vrednost niža od 0,0001 mg/L, odgovarajuće granične vrednosti koncentracije računaju se u skladu s time (u intervalima faktora 10).

Tabela 2

Zahtevi u pogledu toksičnosti za živi svet u vodi za različite kategorije maziva - Zahtevi u pogledu podataka o mazivu i glavnim sastojcima

Kriterijum 3.1

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Kategorija 5

Akutna toksičnost za vodenu sredinu sveže pripremljenog maziva za tri trofična nivoa: alge, dafnije i ribe.

> 100 mg/L

> 1.000 mg/L

> 1.000 mg/L

> 1.000 mg/L

> 100 mg/L

Akutna toksičnost za živi svet u vodi sredinu svakoga glavnog sastojka za dva trofična nivoa: alge i dafnije

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

> 100 mg/L

 

Prilog 19

KRITERIJUMI ZA DODELU EKO ZNAKA ZA ŠTAMPANI PAPIR

Kriterijumi za dodelu Eko znaka za štampani papir imaju za cilj:

1) promovisanje ekološke efikasnosti odstranjivanja mastila i recikliranja štampanih proizvoda od papira;

2) smanjenju emisiju VOC;

3) smanjenje ili sprečavanje rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi koji su u vezi sa upotrebom opasnih supstanci.

Kriterijumi su utvrđeni po nivoima kojima se promoviše označavanje proizvoda od štampanog papira koji imaju manji uticaj na životnu sredinu.

U okviru svakog kriterijuma navode se posebni zahtevi za procenu i proveru.

Svako štampanje na štampanom proizvodu od papira mora da bude u skladu sa kriterijumima. Delovi proizvoda koje štampa podizvođač takođe moraju da ispunjavaju zahteve u vezi sa štampanjem. Zahtev obuhvata spisak svih štamparija i podizvođača koji učestvuju u proizvodnji štampanog papira, kao i njihove geografske lokacije.

Podnosilac zahteva prilaže spisak hemijskih proizvoda koji su u štampariji upotrebljeni za proizvodnju štampanih proizvoda od papira. Ovaj zahtev primenjuje se za sve potrošne materijale koji se upotrebe u toku postupaka štampanja, premazivanja i završne obrade. Spisak koji prilaže podnosilac zahteva uključuje količinu, funkciju i dobavljača svakog upotrebljenog hemijskog proizvoda, zajedno sa bezbednosnim listom. Kada se od podnosioca prijave traži da priloži izjave, dokumentaciju, analize, izveštaje o ispitivanju, ili druge dokaze da dokaže usklađenost sa kriterijumima, podrazumeva se da oni mogu voditi poreklo od podnosioca prijave i/ili njegovog/njegovih dobavljača i/ili njihovog/njihovih dobavljača, po potrebi.

Po potrebi, metode ispitivanja, koje nisu metode naznačene za svaki kriterijum, mogu se koristiti ako nadležni organ koji procenjuje prijavu, prihvati njihovu ekvivalentnost.

Kada je moguće, ispitivanje treba da sprovedu laboratorije koje ispunjavaju opšte zahteve navedene u standardu SRPS ISO/IEC ISO 17025 ili njemu ekvivalentnog standarda.

Po potrebi, nadležni organi mogu zatražiti dodatnu dokumentaciju i mogu izvršiti nezavisne provere.

Grupu proizvoda "štampani papir" čine svi štampani proizvodi od papira koji sadrže najmanje 90% masenog udela papira, kartona ili supstrata na bazi papira, izuzev knjiga, kataloga, knjižica ili obrazaca, koji moraju da sadrže najmanje 80% masenog udela papira ili kartona ili supstrata na bazi papira. Prilozi, korice i svi delovi gotovog proizvoda od štampanog papira smatraju se delovima štampanog proizvoda od papira.

Prilozi koji su povezani sa štampanim proizvodom od papira (koji se ne odstranjuju) moraju da ispune zahteve iz ovog priloga. Prilozi koji nisu povezani sa štampanim proizvodom od papira (kao što su letci, odlepive nalepnice), već se prodaju ili prilažu uz proizvode, moraju ispunjavati zahteve iz ovog priloga samo ako se namerava da se na njima nalazi Eko znak.

Knjige predstavljaju štampani proizvod od papira, šivene koncem i/ili zalepljene, sa tvrdim ili mekim koricama, kao što su školski udžbenici, beletristika ili publicistika, izveštaji, priručnici i knjige sa mekim povezom. U "knjige" ne spadaju: dnevni listovi, brošure, časopisi, katalozi, koji se redovno objavljuju, i godišnji izveštaji. Potrošni materijali obuhvataju hemijski proizvodi koji se upotrebljavaju u toku štampanja, nanošenja površinske zaštite i pri postupcima završne obrade, pri čemu se oni upotrebe, unište, rasprše, potroše ili utroše. Potrošni materijali obuhvataju proizvode kao što su štamparska mastila i boje, toneri, štamparski lakovi, lakovi, lepkovi, sredstva za pranje i rastvori za vlaženje. Nepapirne komponente su svi delovi štampanog proizvoda od papira koji nisu sastavljeni od papira, kartona ili supstrata na bazi papira, a štampani proizvod od papira je proizvod koji nastaje obradom materijala za štampanje. Obrada se sastoji od štampanja na papir. Pored štampanja, obrada uključuje i završnu obradu, na primer savijanje, presovanje i sečenje ili sastavljanje, upotrebom lepka, povezivanjem, šivenjem koncem. U štampane proizvode od papira spadaju novine, propagandni materijal i bilteni, dnevni listovi, katalozi, knjige, letci, brošure, plakati, vizit karte i etikete.

Grupa proizvoda "štampani papir" ne uključuje sledeće:

1) štampani higijenski papir;

2) štampane proizvode od papira koji se upotrebljavaju za pakovanje i uvijanje;

3) mape, omote, registratore sa mehanizmom prstena i papir za pisanje.

Kako bi se dodelio Eko znak proizvodima koji spadaju u grupu proizvoda "štampani papir" u okviru ovog priloga, proizvod "štampani papir" mora biti u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovom prilogu.

Grupi proizvoda "štampani papir" dodeljuje se šifra "028".

Dati kriterijumi utvrđuju se za svaki od sledećih aspekata:

1) Supstrat

2) Isključene ili ograničene supstance i smeše

3) Mogućnost recikliranja

4) Emisije

5) Otpad

6) Energija

7) Obuka

8) Pogodnost za upotrebu

9) Informacije na proizvodu

10) Informacije koje se navode na Eko znaku.

Kriterijumi 1), 3), 8), 9) i 10) primenjuju se za gotov štampani proizvod od papira.

Kriterijum 2 primenjuje se i za nepapirne komponente štampanog proizvoda od papira i za postupke štampanja, premazivanja i završne obrade delova od papira.

Kriterijumi 4), 5), 6) i 7) primenjuju se za postupke štampanja, premazivanja i završne obrade isključivo delova od papira.

Dati kriterijumi se primenjuju za sve navedene postupke koji se sprovode na lokaciji ili lokacijama gde se proizvode štampani proizvodi od papira. Ako se postupci štampanja, premazivanja i završne obrade upotrebljavaju isključivo za proizvode sa Eko znakom, kriterijumi 2), 4), 5), 6) i 7) se primenjuju samo za pomenute postupke.

Ekološki kriterijumi ne obuhvataju transport sirovina, potrošnih materijala i gotovih proizvoda.

Broj stranice: