Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 44/93)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se kategorije registraturskog materijala koji je nastao u radu ministarstava i posebnih organizacija (u daljem tekstu: organi državne uprave) i utvrđuju se rokovi za čuvanje tog materijala.

Ova uredba primenjuje se i na službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade i organa opština, gradova, grada Beograda i autonomnih pokrajina kad obavljaju poverene poslove državne uprave iz okvira prava i dužnosti Republike, kao i preduzeća i drugih organizacija kad vrše javno ovlašćenje.

Član 2

Nazivi pojedinih kategorija registarskog materijala, u smislu ove uredbe, imaju sledeća značenja:

1) propisi i drugi opšti akti (u daljem tekstu: propisi) jesu nacrti, predlozi i usvojeni tekstovi Ustava, ustavnih zakona, zakona, amandmana na Ustav, ustavne zakone i zakone, uredaba, odluka, zaključaka, pravilnika, naredaba, uputstava, planova razvoja, prostornih planova, deklaracija, rezolucija, preporuka, autentičnih tumačenja i statuta, kao i predlozi za njihovo donošenje;

2) analitički materijal - predstavljaju analize, studije, elaborate i izveštaje, koji sadrže prikaz stanja i opšte zaključivanje o pitanjima iz delokruga organa državne uprave, kao i informacije, ako njihov obrađivač drukčije ne odredi;

3) rešenje - označava rešenja, zaključke, dozvole, saglasnosti, mišljenja i druge akte upravnih predmeta;

4) zapisnici sa sednica odnose se na zapisnike (potpune i skraćene), priloge iz zapisnika, stenografske beleške i magnetofonske snimke sa sednica;

5) trajno operativno predstavlja oznaku za registraturski materijal koji je u stalnoj upotrebi, trajno se čuva kod organa državne uprave kod koga je nastao, a može i predati nadležnom arhivu ako za to postoji interes.

Član 3

Registraturski materijal razvrstava se u sledeće kategorije i utvrđuju se rokovi za njegovo čuvanje:


Red. br.

Klasifikac. znak

Kategorija registraturskog materijala

Rok čuvanja


Gl. grupa

Grupa

Podgrupa


1

2

3

4

5

6


 

0

Državno uređenje, organizacija i rad državnih organa i statistika

 

1

- propisi

- trajno

2

- analitički materijal

- trajno

 

00

Opšte o državnom uređenju

 

3

- izborni materijal (1 primerak)

- trajno

4

- ostali izborni materijal

- 4 godine

 

01

Ustavni predmeti, donošenje i objavljivanje propisa, predmeti od značaja za razna područja delatnosti, izbori i referendumi, razgraničenja teritorija i područja

 

5

- propisi

- trajno

6

- analitički materijal

- trajno

 

010

Ustavni predmeti

 

7

- Ustav i autentična tumačenja

- trajno

8

- nacrti, predlozi, primedbe i mišljenja na nacrte Ustava, predlozi Ustava i amandmani

- trajno

9

- Statuti pokrajina, gradova i opština

- trajno

10

- predmeti o praćenju sprovođenja ustavnosti i zakonitosti

- trajno

11

- usaglašavanje zakona sa ustavom

- trajno

 

011

Donošenje i objavljivanje propisa

 

12

- propisi Skupštine, Vlade, izvršnih odbora

- trajno

13

- analitički materijali

- trajno

14

- ukazi o proglašenju ustava i zakona

- trajno

15

- registar propisa

- trajno

 

014

Referendumi

 

16

- propisi

- trajno

17

- analitički materijal

- trajno

18

- zapisnici i izveštaji o organizaciji referenduma i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana

- trajno

 

015

Razgraničenje teritorija i područja

 

19

- utvrđivanje državne granice, teritorijalne organizacije Republike, podela države, područja sudova, pravobranilaštva i utvrđivanje naziva ulica i trgova kao i kućnih brojeva - propisi

- trajno

20

- analitički materijal

- trajno

 

016

Opšte o javnoj upravi i javnim službama

 

21

- propisi pokrajina, gradova i opština

- trajno

22

- akti o obrazovanju i organizaciji

- trajno

23

- propisi i analitički materijal

- trajno

24

- predmeti u vezi ustavnosti i zakonitosti normativnih akata

- trajno

25

- planovi, programi i izveštaji o radu

- trajno

 

02

Organizacija organa vlasti, ustanova, preduzeća i drugih organizacija i udruženja

 

26

- godišnji planovi i izveštaji o radu organa i organizacija

- trajno

27

- akti o izboru funkcionera i organa

- trajno

28

- saglasnost na statute preduzeća i drugih organizacija

- trajno

29

- zapisnici i materijali sa sednica organa i tela koji odlučuju

- trajno

30

- propisi

- trajno

 

020

Organi vlasti

 

31

- propisi

- trajno

32

- analitički materijal

- trajno

 

021

Upravni i pravosudni organi i organizacije

 

33

- propisi

- trajno

34

- analitički materijal

- trajno

35

- planovi, programi i izveštaji o radu godišnji i srednjoročni

- trajno

 

022

Ustanove i druge organizacije za delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zaštite, zdravlja, socijalne zaštite i drugih javnih službi

 

36

- propisi

- trajno

37

- analitički materijal o organizaciji i radu

- trajno

38

- akti o izboru i imenovanjima

- trajno

39

- programi i planovi razvoja i izveštaji o radu i normativi mreža ustanova

- trajno

 

023

Preduzeća i dr.

 

40

- propisi

- trajno

41

- analitički materijali o organizaciji i radu

- trajno

42

- akti o osnivanju, ukidanju, spajanju i sl.

- trajno

43

- akti o izboru i imenovanju

- trajno

44

- planovi, programi i izveštaji o radu

- trajno

 

024

Političke organizacije i udruženja

 

45

- propisi

- trajno

46

- analitički materijal o organizaciji i radu izrađen od državnih organa

- trajno

47

- analitički materijal o organizaciji i radu izrađen od organizacija i udruženja

- trajno

48

- akti o izboru i imenovanju

- trajno

49

- predmeti o registraciji (programska _orijentacija, statut, spisak članova)

- trajno

 

025

Fondovi i zadužbine

 

50

- propisi

- trajno

51

- analitički materijal o organizaciji i radu izrađen od državnih organa

- trajno

52

- analitički materijal o radu izrađen od fondova i zadužbina

- trajno

53

- akti o izboru i imenovanju

- trajno

54

- registri i evidencije

- trajno

 

03

Organizacija upravnog poslovanja i opšte o upravnom poslovanju

 

55

- propisi

- trajno

56

- analitički materijal

- trajno

57

- načelna mišljenja za primenu propisa

- trajno

 

031

Kancelarijsko poslovanje

 

58

- propisi studije i analize o organizaciji i radu i liste reg. mat. sa rokovima čuvanja

- trajno

59

- osnovna i posebna evidencija o predmetima i aktima (kartoteka, delovodnici, popisi akata, dosijei i registri)

- trajno

60

- arhivska knjiga

- trajno

61

- evidencija pečata, žigova i štambilja

- trajno

62

- zapisnici o pregledu arhivske građe, reg. mat. o izlučivanju bezvrednog reg.mat. zapisnici o primopredaji arhivske građe nadležnom arhivu i sl.

- trajno

63

- baze podataka - datoteke (mikrofilmovi, diskovi, diskete i slično)

- trajno

 

032

Dokumentacija i stručne biblioteke

 

64

- registri, inventari i katalozi

- trajno operativno

65

- normativni akti

- trajno

 

033

Opšte o obrascima

 

66

- propisi o obrascima

- trajno

 

034

Rad u vezi sa štampanjem, odnosno umnožavanjem publikacija i drugih materijala organa, ustanova i organizacija

 

67

- propisi

- trajno

68

- analitički materijal

- trajno

 

035

Overe

 

69

- propisi

- trajno

70

- evidencije i upisnici

- trajno

 

036

Predaja i preuzimanje poslova

 

71

- propisi

- trajno

72

- zapisnici o primopredaji dužnosti

- trajno

 

037

Prijem stranaka i davanje informacija

 

73

- propisi

- trajno

74

- analitički materijali

- trajno

 

038

Nadzor nad upravnim poslovanjem

 

75

- zapisnici i rešenja upravne inspekcije i druge preduzete mere

-10 godina

 

039

Opšte o organizaciji metodama i tehnici (OMT)

 

76

- propisi

- trajno

77

- analitički materijali

- trajno

 

04

Opšte o pravnoj pomoći

 

78

- propisi

- trajno

79

- analitički materijal

- trajno

 

05

Statistika

 

80

- propisi

- trajno

81

- analitički materijal

- trajno

82

- dokumenta o organizaciji i radu statističke službe

- trajno

83

- izveštaj o radu Zavoda

- trajno

 

050

Opšti statistički predmeti

 

84

- propisi

- trajno

85

- analitički materijal

- trajno

86

- programi i planovi statističkih istraživanja

- trajno

87

- statistički standardi (klasifikacije, nomenklature i dr.)

- trajno

88

- statistički registri

- trajno

 

051

Tehnička statistička služba

 

89

- propisi

- trajno

90

- metodologije

- trajno

91

- statističke publikacije (pregledi, saopštenja, bilteni, godišnjaci i dr.), katalozi

- trajno

 

052

Društvene statistike

 

92

- propisi

- trajno

93

- metodologija

- trajno

94

- statistička izvorna građa (dokumentacija); verifikovan, iskontrolisan, izvorni materijal na magnetnom medijumu

- trajno

95

- popis stanovništva (zakoni, metodologije, uputstva i instrukcije, kontrolnici, statistički katastar i dr.

- trajno

96

- rezultati društvenih statistika (sumari tabele i dr.)

- trajno

97

- svi popisi iz oblasti društvenih statistika

- trajno

98

- statistički katastar sa skicama statističkih krugova

- trajno

99

- izveštaji o promenama u registru organizacija i zajednica

- trajno

 

053

Privredna statistika

 

100

- propisi

- trajno

101

- metodologija

- trajno

102

- statistička izvorna građa (dokumentacija), verifikovan, iskontrolisan, izvorni materijal na magnetnom medijumu

- trajno

103

- rezultati privrednih statistika (sumarne tabele)

- trajno

104

- svi popisi iz oblasti privrednih statistika

- trajno

105

- godišnji izveštaj industrije (IND 21)

- trajno

106

- tekući obračun društvenog proizvoda i narodnog dohotka po tekućim i stalnim cenama. Raspodela društvenog proizvoda po kategorijama krajnje namenske upotrebe (finalna potrošnja)

- trajno

107

- društveni računi Republike (svodni pokazatelji za celokupnu privredu Srbije)

- trajno

108

- eksperimentalne regionalne tabele međugranskih odnosa

- trajno

109

- kartoteka cena

- trajno

110

- indeksne liste

- trajno

 

054

Druge statistike

 

111

- propisi

- trajno

112

- metodologije

- trajno

113

- statistička izvorna građa (dokumentacija); verifikovan, iskontrolisan, izvorni materijal na magnetnom medijumu

- trajno

114

- rezultati istraživanja iz oblasti drugih statistika

- trajno

 

06

Sastanci, sednice, konferencije i zborovi

 

115

- zapisnici, stenogram i sl. sa sednica, sastanaka i savetovanja na kojima se odlučuje

- trajno

116

- odgovori na poslanička pitanja

- 4 godine

 

07

Opšte o predstavkama i pritužbama

 

117

- propisi

- trajno

118

- analitički materijal

- trajno

119

- propisane evidencije

- trajno

120

- značajni predlozi, mišljenja i slično stručnih i naučnih institucija, javnih, kulturnih i naučnih radnika

- trajno

121

- predstavke i žalbe vanupravnog postupka

- 4 godine

 

08

Verski predmeti

 

122

- propisi

- trajno

123

- analitički materijal

- trajno

124

- propisane evidencije

- trajno

125

- molbe i predstavke verskih zajednica

- trajno

126

- dokumentacija o verskim pitanjima

- trajno operativno

 

09

Informatika

 

127

- analitički materijal

- trajno

 

090

Zakonodavna i normativna delatnost u oblasti informatike - propisi

- trajno

 

091

Projektovanje informacionih sistema i podsistema - projekti

- trajno

 

092

Tehnička podrška za izgradnju informacionih sistema - analitički materijal sa predlozima racionalizacije

- trajno

 

094

Obrazovanje kadrova u oblasti informatike

 

 

- propisi

- trajno

 

- analitički materijal

- trajno

 

095

Međurepublička i međunarodna saradnja u oblasti informatike

 

133

- sporazumi i ugovori o saradnji, analitički materijali i evidencije

- trajno

 

1

Rad i radni odnosi

 

134

- propisi

- trajno

135

- matična evidencija

- trajno

136

- analitički materijal

- trajno

137

- personalni dosijei biranih i postavljenih lica od strane Skupštine, Vlade, izvršnih veća i izvršnih odbora

- trajno

138

- ostali pasivni dosijei

70 godina

 

10

Zapošljavanje

 

139

- propisi

- trajno

140

- analitički materijal

- trajno

141

- propisana evidencija ako nije drugačije određeno

- trajno

 

100

Profesionalna orijentacija

 

142

- propisi

- trajno

143

- analitički materijal

- trajno

 

101

Zapošljavanje radnika

 

144

- propisi

- trajno

145

- analitički materijal

- trajno

 

102

Zapošljavanje naših građana u inostranstvu

 

146

- propisi

- trajno

147

- analitički materijal

- trajno

 

103

Zapošljavanje stranih državljana

 

148

- propisi

- trajno

149

- analitički materijal

- trajno

 

104

Prava za vreme privremene nezaposlenosti

 

150

- propisi

- trajno

151

- analitički materijal

- trajno

 

105

Zapošljavanje pripravnika

 

152

- propisi

- trajno

153

- analitički materijal

- trajno

 

11

Radni odnosi

 

154

- propisi

- trajno

155

- analitički materijal

- trajno

 

110

Statuti, pravilnici i drugi opšti akti (o radnim odnosima)

 

156

- propisi

- trajno

 

112

Zasnivanje radnog odnosa i kretanje u službi

 

157

- imenovanja, postavljenja, raspoređivanja i unapređenja (rešenja, ugovori, sporazumi i sl.)

- trajno

158

- registar ugovora o radu kod privatnih poslodavaca

- trajno

159

- konkursni materijal-

3 godine

 

113

Staž osiguranja i radne knjižice

 

160

- propisi

- trajno

161

- evidencija o radnim knjižicama kao i radne knjižice

- 40 godina

162

- evidencija o stažu osiguranja

- 40 godina

163

- analitički materijal

- trajno

164

- rešenje o priznanju staža

- 40 godina

 

114

Naknade radnika na teret materijalnih troškova

 

 

- propisi

- trajno

165

115

Posebna zaštita žena, omladine, radnika sa dužim penzijskim stažom i invalida

 

166

- propisi

- trajno

167

- analitički materijal

- trajno

168

- rešenja o davanju saglasnosti na noćni rad

-10 godina

 

116

Disciplinska i materijalna odgovornost

 

169

- evidencija o izrečenim merama

- trajno

 

117

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa (prigovori, žalbe, tužbe i sl.)

 

170

- analitički materijal

- trajno

171

- rešenja

-10 godina

 

118

Prestanak radnog odnosa

 

172

- analitički materijal

- trajno

173

- rešenja

- trajno

174

- prigovori i odgovori na prigovor

-3 godine

 

119

Kadrovska pitanja i evidencija kadrova

 

175

- analitički materijal

- trajno

176

- evidencija

- trajno

 

12

Plate i unutrašnja raspodela

 

177

- propisi

- trajno

178

- analitički materijal

- trajno

 

120

Platni sistem uopšte

 

179

- propisi

- trajno

180

- analitički materijal

- trajno

181

- rešenja o platama i zaradama

- 10 godina

 

121

Plate u državnim organima

 

182

- propisi

- trajno

183

- analitički materijal

- trajno

184

- rešenja o platama

-10 godina

 

122

Plate i raspodela čistog dohotka u privredi

 

185

- propisi

- trajno

186

- analitički materijal

- trajno

 

123

Naknada i raspodele sredstava Fonda zajedničke potrošnje (regresi i dr.)

 

187

- propisi

- trajno

 

13

Radno vreme, odmori, odsustva i bolovanje

 

188

- propisi

- trajno

189

- analitički materijal

- trajno

 

130

Radno vreme

 

190

- propisi

- trajno

191

- analitički materijal

- trajno

 

131

Odmori

 

192

- propisi

- trajno

193

- analitički materijal

- trajno

 

15

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje radnika

 

194

- propisi

- trajno

195

- analitički materijal

- trajno

196

- akti o određivanju uslova za stručno usavršavanje

- trajno

 

151

Kursevi i seminari

 

197

- programi kurseva i seminara za stručno usavršavanje

- trajno

 

152

Stručni ispiti

 

 

- propisi

- trajno

 

- rešenja o odobravanju polaganja ispita
- evidencija

- 10 godina
- trajno

 

- zapisnici ispitnih komisija, uverenja o položenom ispitu

- 40 godina

 

153

Studijska putovanja i specijalizacije

 

 

- propisi

- trajno

 

- i analitički materijal

- trajno

 

- rešenja i ugovori za upućivanje zaposlenih

- 40 godina

 

154

Stručno osposobljavanje i prekvalifikacije privremeno nezaposlenih lica

 

205

- propisi

- trajno

206

- analitički materijal

- trajno

207

- predmeti invalida za utvrđivanje stručne osposobljenosti i prekvalifikacije

- 40 godina

 

155

Zanimanja

 

208

- propisi

- trajno

209

- analitički materijal

- trajno

 

16

Zaštita na radu

 

210

- propisi

- trajno

211

- analitički materijal

- trajno

 

160

Higijensko-tehničke i zaštitne mere pri radu

 

 

- propisi

- trajno

213

- analitički materijal

- trajno

 

163

Nesreće na radu

 

 

- zapisnici o povredama na radu

- 10 godina

 

- evidencija

- trajno operativno

 

164

Pregledi, zapisnici, rešenja kojima se naređuje otklanjanje nepravilnosti i preporuke za otklanjanje nepravilnosti

 

216

- rešenja i zapisnici

10 godina

 

165

Utvrđivanje uslova za vršenje poslova zaštite na radu

 

217

- propisi

- trajno

218

- rešenja

10 godina

 

17

Odlikovanja

 

219

- propisi

- trajno

220

- analitički materijal

- trajno

221

- evidencije o odlikovanjima i priznanjima

- trajno

 

18

Socijalno osiguranje

 

222

- propisi

- trajno

223

- analitički materijal

- trajno

224

- prijave i odjave

40 godina

225

- registri i dosijea sudskih sporova

10 godina

 

180

Zdravstveno osiguranje

 

226

- propisi

- trajno

227

- analitički materijal

- trajno

228

- rešenja o priznavanju prava

- trajno

229

- evidencija zdravstvenih legitimacija

- 40 godina

230

- dosijei korisnika zdravstvene zaštite upućenih na lečenje u inostranstvo

- trajno

 

181

Penzijsko osiguranje

 

231

- propisi

- trajno

232

- analitički materijal

- trajno

233

- rešenja o priznavanju prava i evidencija

40 godina

234

- delovodnici i registri

- trajno

 

Dosijei penzionera i priznatog radnog staža

 

235

- aktivni dosijei

- trajno operativno

236

- pasivni

Uništavaju se posle prenošenja na mikrofilm

237

- mikrofilmovi pozitivnih dosijea penzionera i priznatog staža

- trajno operativno

238

- obrasci matične evidencije (prijave i odjave staža, plate i dr.)

Uništavaju se posle prenošenja na mikrofilm

239

- mikrofilmovi matične evidencije

- trajno operativno

 

182

Invalidsko osiguranje

 

240

- propisi

- trajno

241

- analitički materijal

- trajno

242

- rešenje i evidencije

40 godina

 

183

Dodatak na decu

 

243

- propisi

- trajno

244

- analitički materijal

- trajno

245

- rešenja kao i evidencija

5 godina od isteka prava

 

184

Specijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika

 

246

- propisi

- trajno

247

- analitički materijal

- trajno

248

- evidencija

- trajno

249

- rešenja

40 godina

250

- ugovori o osiguranju

- trajno

 

19

Međunarodna saradnja u oblasti rada, radnih odnosa i socijalnog osiguranja

 

251

- propisi

- trajno

252

- analitički materijal

- trajno

253

- ugovori, sporazumi i rešenja

- trajno

 

2

Građanska stanja, državna i javna bezbednost

 

254

- propisi

- trajno

255

- analitički materijal

- trajno

 

20

Građanska stanja i evidencije

 

256

- propisi

- trajno

257

- analitički materijal

- trajno

258

- zapisnici o pregledu rada

10 godina

259

- stručna mišljenja i instrukcije u vezi primene propisa

- trajno

 

200

Rođenje

 

260

- matična knjiga rođenih i duplikat

- trajno

261

- registar uz matičnu knjigu

- trajno

262

- spisi uz matičnu knjigu rođenih

- trajno

263

- rešenja

- trajno

264

- rešenja za obnovu matičnih knjiga

- trajno

 

201

Lična imena

 

265

- propisi

- trajno

266

- analitički materijal

- trajno

267

- rešenja o promeni imena i prezimena

- trajno

 

202

Zaključenje braka

 

268

- propisi

- trajno

269

- analitički materijal

- trajno

270

- matična knjiga venčanih i duplikat

- trajno

271

- registar uz matičnu knjigu venčanih

- trajno

272

- spisi uz matičnu knjigu venčanih

- trajno

273

- rešenja

- trajno

274

- rešenja za obnovu mat. knjiga

- trajno

 

203

Smrt

 

275

- matična knjiga umrlih i duplikat

- trajno

276

- registar uz matičnu knjigu umrlih

- trajno

277

- spisi uz matičnu knjigu umrlih

- trajno

278

- rešenja

- trajno

279

- rešenja za obnovu matičnih knjiga

- trajno

 

204

Državljanstvo

 

280

- propisi

- trajno

281

- analitički materijal

- trajno

282

- evidencija sa registrom

- trajno

283

- rešenja i spisi o statusu državljanstva

- trajno

 

205

Lične karte, prijavljivanje prebivališta i boravka

 

284

- propisi

- trajno operativno

285

- registar primljenih zahteva i izdatih ličnih karata

- trajno operativno

286

- kartoteka izdatih ličnih karata

- trajno operativno

287

- upravni predmeti u vezi ličnih karata

- trajno operativno

288

- kartoteka prebivališta

- trajno operativno

289

- kartoteka boravišta

- trajno operativno

290

- upravni predmeti u vezi prijave i odjave prebivališta

- trajno operativno

 

206

Registar stanovništva

 

291

- registar stanovništva

- trajno

 

207

Popis stanovništva

 

292

- propisi

- trajno

293

- analitički materijal

- trajno

 

208

Birački spiskovi

 

294

- propisi

- trajno

295

- birački spiskovi

- trajno

 

21

Javni poredak

 

296

- propisi

- trajno

297

- analitički materijal

- trajno

 

210

Oružje, municija i eksploziv

 

298

- propisi

- trajno

299

- analitički materijal

- trajno

300

- upravni predmeti (rešenja) za izdavanje odobrenja za nabavku oružja, municije i eksploziva

- trajno operativno

301

- oružni listovi odnosno odobrenja za držanje oružja

- trajno operativno

302

- upravni predmeti (rešenja) o oduzimanju oružnog lista oružja, municije i sl.

- trajno operativno

303

- zapisnici o pregledu oružja i rada streljačkih organizacija

10 godina

 

211

Snimanje, skiciranje i filmovanje

 

304

- propisi i analitički materijal

- trajno

305

- predmeti o oduzimanju snimljenog, skiciranog i filmskog materijala od lica koja neovlašćeno snimaju

- 10 godina

 

212

Udruženja građana, javni verski skupovi

 

306

- propisi

- trajno

307

- analitički materijal

- trajno

308

- registar udruženja građana

- trajno

309

- predmeti o upisu udruženja u registar i brisanje udruženja iz registra

- trajno

310

- predmeti o zabrani rada udruženja

- trajno

311

- evidencija o organizovanju i održavanju javnih skupova

- trajno

312

- predmeti o prekidu javnih skupova

- trajno

313

- predmeti u vezi odobravanja ili odbijanja zahteva za održavanje verskih skupova van mesta na kojima se vrše verski obredi

- trajno

314

- predmeti o odobravanju ili odbijanju zahteva za prikupljanje dobrovoljnih priloga u dobrotvorne ili verske svrhe

- trajno

 

213

Unošenje i rasturanje inostrane štampe i drugih publikacija

 

315

- propisi kao i mišljenja o promeni propisa iz ove oblasti

- trajno

316

- analitički materijal

- trajno

 

214

Javni red i mir

 

317

- propisi

- trajno

318

- analitički materijal

- trajno

319

- generalni i pojedinačni planovi o obezbeđivanju objekata funkcionera i izveštaji o ovim poslovima

- trajno

320

- prekršajni upisnik o javnom redu i miru

- trajno

321

- statistički izveštaj o javnom redu i miru

- trajno

 

215

Upotreba vatrenog oružja na službenoj dužnosti

 

322

- propisi

- trajno

323

- analitički materijal o upotrebi vatrenog oružja na službenoj dužnosti

- trajno

324

- evidencije o upotrebi vatrenog oružja na službenoj dužnosti

- trajno

 

216

Upotreba palice, fizičke snage i drugih sredstava prinude na službenoj dužnosti

 

325

- propisi

- trajno

326

- analitički materijal iz ove oblasti

- trajno

327

- evidencija o upotrebi sredstava prinude

- trajno

 

217

Protivpožarna zaštita i elementarne nepogode

 

328

- propisi

- trajno

329

- analitički materijal

- trajno

330

- planovi zaštite od požara sa mišljenjem

- trajno

331

- mišljenja na prostorne planove

- trajno

332

- upravni predmeti-rešenja o odobrenju mesta za izgradnju naftovoda, gasovoda, skladišta zapaljivih tečnosti, gasova i eksplozivnih mat.

- trajno

333

- upravni predmeti - rešenja i zapisnici o tehničkom pregledu završenih objekata

- trajno

334

- upravni predmeti o odobravanju lokacija za održavanje i smeštaj zapaljivih materija

- trajno

335

- predmeti, rešenja i zapisnici inspekcije o sprovođenju propisanih mera zaštite od požara

10 godina

336

- lista kategorizacije preduzeća prema stepenu požarne opasnosti

- trajno

337

- analitički materijali o protivpožarnoj zaštiti i elementarnim nepogodama

- trajno

338

- evidencija o brojnom stanju i opremljenosti vatrogasnih jedinica

- trajno

339

- evidentne liste magacina eksplozivnih materijala

10 godina

340

- upisnik podnetih zahteva za prekršaje u oblasti zaštite od požara

- trajno

341

- statistički podaci o protivpožarnoj zaštiti i elementarnim nepogodama

- trajno

 

218

Prekršaji

 

342

- propisi

- trajno

343

- analitički materijal

- trajno

344

- rešenja

10 godina

 

22

Bezbednost saobraćaja

 

345

- propisi

- trajno

346

- analitički materijal

- trajno

347

- mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti

- trajno

348

- izvorni materijal, zaključci i preporuke o unapređivanju bezbednosti saobraćaja

- trajno

349

- izvorni materijal o radu komisija o bezbednosti saobraćaja

10 godina

350

- statuti fondova za bezbednost saobraćaja

- trajno

351

- zapisnici i rešenja o inspekcijskom pregledu u vezi bezbednosti saobraćaja

10 godina

352

- evidencija izdatih odobrenja za prevoz lica na teretnim motornim vozilima

- trajno

353

- statistika o bezbednosti saobraćaja

- trajno

 

220

Putevi i signalizacija

 

354

- propisi

- trajno

355

- analitički materijal

- trajno

356

- saglasnost na rešenja o priključcima na javnim putevima

- trajno

357

- mišljenja nadležnih organa na planove tehničkog regulisanja saobraćaja

- trajno

358

- katastar saobraćajnih znakova

- trajno

359

- zapisnici i rešenja nadležnih organa u vezi izvršenih pregleda o putnim objektima i putnoj signalizaciji kao i u vezi zabrane saobraćaja

10 godina

 

221

Kontrola i regulisanje saobraćaja na putevima

 

360

- propisi

- trajno

361

- analitički materijal

- trajno

362

- rešenja

- trajno

363

- evidencija o saobraćajnim prekršajima

- trajno

364

- registar saobraćajnih nezgoda

- trajno

365

- zapisnici i izveštaji o uviđajima kod saobraćajnih nezgoda i veštačenja

10 godina

 

222

Vozačke dozvole i dozvole za vozače traktora

 

366

- propisi o vozačkim dozvolama

- trajno

367

- evidencija o izdatim vozačkim dozvolama

- trajno

368

- dosijei vozača

- trajno operativno

369

- karton vozača

- trajno operativno

370

- rešenje o oduzimanju vozačke dozvole

- 10 godina

 

223

Vozila i tehnički pregled vozila

 

371

- propisi

- trajno

372

- predmeti o standardizaciji uređaja za motorna vozila

- trajno operativno

373

- ovlašćenja organizacija za vršenje atestiranja motornih vozila i priključnih vozila

- trajno operativno

374

- rešenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila

- trajno

 

224

Auto-škole i unutrašnja kontrola

 

375

- propisi

- trajno

376

- analitički materijal

- trajno

 

225

Vozački ispiti

 

377

- propisi

- trajno

378

- analitički materijal

- trajno

 

226

Registracija vozila

 

379

- propisi

- trajno

380

- registar motornih vozila

- trajno operativno

381

- registar priključnih vozila

- trajno operativno

382

- registar zaprežnih vozila

- trajno operativno

383

- evidencija o rasporedu registarskih tablica

- trajno operativno

 

227

Ispiti i dozvole za vozače instruktore

 

384

- propisi

- trajno

385

- registar izdatih dozvola i registar vozača instruktora

- trajno

386

- evidencija izdatih dozvola za vozače instruktore

- trajno

 

228

Saobraćajna preventiva

 

387

- propisi

- trajno

 

23

Kriminalitet

 

388

- analitički materijal

- trajno

389

- uputstva, preporuke i mišljenja

- trajno

390

- zapisnici i izveštaji o inspekcijskim nalazima

10 godina

 

230

Opšti kriminalitet

 

391

- propisi

- trajno

392

- analitički materijal

- trajno

393

- zapisnici o saradnji sa policijama susednih zemalja

- trajno

 

231

Privredni kriminalitet

 

394

- propisi

- trajno

395

- analitički materijal

- trajno

396

- statistika o privrednom kriminalitetu

- trajno

 

232

Maloletnička delikvencija

 

397

- propisi

- trajno

398

- analitički materijal

- trajno

 

233

Potražna delatnost

 

399

- poternički glasnici

- trajno

400

- registar lokalne kontrole

- trajno

401

- dosijei lica za kojima se traga

- trajno

402

- registar nestalih lica

- trajno

 

234

Kriminalistička veštačenja

 

403

- analitički materijal

- trajno

404

- uputstva, preporuke i mišljenja

- trajno

405

- knjiga veštačenja, knjiga uviđaja, knjiga utvrđenih identiteta

- trajno operativno

406

- monozbirka sa zbirkom tragova

- trajno operativno

407

- kartoteka registrovanih lica

- trajno operativno

408

- evidencija registrovanih lica

- trajno

409

- zapisnici o inspekcijskim pregledima kriminalističke tehnike i veštačenja

- trajno operativno

 

235

Kriminalističke evidencije

 

410

- propisi

- trajno

411

- operativne kriminalističke evidencije

- trajno operativno

412

- pasivne kriminalističko operativne evidencije

- trajno operativno

413

- monodaktiloskopska zbirka

- trajno operativno

414

- hejroskopska zbirka

- trajno operativno

415

- evidencija određenih učinilaca krivičnih dela

- trajno operativno

416

- albumi i spiskovi učinilaca krivičnih dela

- trajno operativno

417

- analize, izveštaji i informacije

- trajno

 

24

Izvršenje kazni i vaspitno popravne mere

 

418

- propisi

- trajno

419

- analitički materijal

- trajno

420

- mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti

- trajno

421

- akta o nadzoru ustanova

- trajno operativno

 

240

Pomilovanja

 

422

- propisi

- trajno

423

- predmeti u vezi pomilovanja

- trajno

 

25

Državna bezbednost

 

424

- propisi

- trajno

425

- analitički materijal

- trajno

 

26

Pravni položaj i boravak stranaca

 

426

- propisi

- trajno

427

- analitički materijal

- trajno

428

- predmeti stranaca za odobrenje azila, o statusu izbeglica, odobrenja useljenja i stalnog nastanjenja

- trajno

429

- predmeti o preduzetim merama prema strancima

- trajno

430

- evidencija preduzetih mera prema strancima

- trajno

 

27

Izdavanje putnih isprava i viza

 

431

- propisi

- trajno

432

- analitički materijal

- trajno operativno

433

- knjige evidencija izdatih putnih isprava i viza

- trajno operativno

434

- kartoteka izdatih putnih isprava i viza

- trajno

435

- evidencija zabrane izdavanja putnih isprava i viza

- trajno

436

- registar izgubljenih i nestalih pasoša i pasoša oglašenih nevažećim

- trajno