Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: Uvodi se aukcija za dodelu premija i fid-in tarifa, reguliše se status prozjumera i osnivanje energetskih zajednica


Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je na javnoj raspravi do 9. februara, uvodi aukcije za dodelu premija i fid-in tarifa, usvajanje nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP), pravno reguliše status prozjumera i osnivanje energetskih zajednica.

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, kao deo paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Javna rasprava o nacrtima zakona je počela i trajaće do 9. februara.

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je pripremljen na osnovu načela koje je nedavno objavilo Ministarstvo, propisuje da će obavezujući udeo energije iz obnovljivih izvora energije biti definisan u Integrisanom nacionalnom planu za klimu i energetiku, dokumentu koji je u Evropskoj uniji i članicama Energetske zajednice poznatiji kao nacionalni energetski i klimatski planu, a koji će biti deo novog zakona o energetici.

Nacrt konačno predlaže uvođenje aukcija kao način da se izaberu projekti koji će dobiti subvencije, ali i propisuje da se zadrže fid-in tarife za male hidroelektrane (MHE). Balansna odgovornost i dalje će biti zadatak Elektroprivrede Srbije, ali samo dok na berzi ne proradi unutardnevno tržište. Velike novine su uvođenje u srpsko zakonodavstvo prozjumera i energetskih zadruga ili zajednica - dva modela koja Evropska unija već godinama koristi da ubrza energetsku tranziciju, demokratizuje energetiku i smanji zagađenje životne sredine.

Nacrt uvodi i pojam zelenog vodonika, koji je poslednjih godina dobio na značaju kao još jedno rešenje za dekarbonizaciju.

- Podsticaji: Tržišne premije i fid-in tarife -

Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje za period od tri godine pregled sistema podsticaja koji se primenjuje, okvirni vremenski plan održavanja aukcija, učestalost aukcija, očekivane nove kapacitete iz obnovljivih izvora energije koji će biti u sistemu podsticaja, budžet za podsticaje i vrste tehnologija koja će biti podržane.

Podsticaje mogu dobiti:

1) hidroelektrane,

2) elektrane na biomasu,

3) elektrane na biogas,

4) vetroelektrane,

5) solarne elektrane,

6) geotermalne elektrana,

7) elektrane na biorazgradivi otpad,

8) elektrane na deponijski gas,

9) elektrane na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda

10) elektrane na druge obnovljive izvore.

- Tržišne premije -

Tržišna premija predstavlja dodatak na tržišnu cenu električne energije koju korisnici premije isporuče na tržište i koja se određuje u evrocentima po kW/h u postupku aukcija.

Za potrebe aukcija, u kojima se učesnici nadmeću da ponude najnižu tržišnu premiju, unapred se određuje početna visina tržišne premije, odnosno visina maksimalne podsticajne otkupne cene čiju visinu učesnici aukcija ne mogu svojim ponudama da premaše na aukciji.

Aukcija se može organizovati jedinstveno za dve ili više vrsta elektrana ili odvojeno po vrstama elektrana. Ministarstvo sprovodi aukcije na osnovu raspoloživih kvota koje propisuje Vlada Srbije.

Postupak aukcija sastoji se od tri faze: kvalifikacija, nadmetanja i odabira najboljih ponuda.

Učesnici u postupku aukcije čije su ponude izabrane stiču status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije.

Podsticajni period traje do isteka perioda amortizacije elektrane, ali ne duže od 12 godina od dana prve isplate tržišne premije. Vlada, na predlog Ministarstva, bliže uređuje aukcije i tržišne premije.

- Fid-in tarife -

Fid-in tarife mogu se dodeliti za mala postrojenja (snage manje od 500 kW i vetroelektrane snage manje od 3 MW) u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktom koji donosi Vlada da bi detaljnije regulisala ovu oblast.

Ministarstvo dodeljuje fid-in tarife na aukcijama na osnovu raspoloživih kvota koje propisuje Vlada.

Za potrebe aukcija, u kojima se učesnici nadmeću da ponude najnižu fid-in tarifu, unapred se određuje početna visina fid-in tarife, čiju visinu učesnici aukcija ne mogu svojim ponudama da premaše na aukciji.

Pravila za aukcije slična su kao kod premija.

- Balansna odgovornost -

Do uspostavljanja organizovanog unutardnevnog tržišta električne energije, elektrane koje dobiju premije izuzimaju se od potpune balansne odgovornosti. Operator tržišta je dužan da objavi dan uspostavljanja organizovanog unutardnevnog tržišta.

Elektrane koje su dobile fid-in tarife, kao i dosad, oslobođene su balansne odgovornosti i troškova balansiranja, koje preuzima garantovani snabdevač.

- Ugovori o premiji i otkupu električne energije -

Garantovani snabdevač, u ovom trenutku to je Elektroprivreda Srbije (EPS), je ovlašćena ugovorna strana koja je dužna da pripremi model ugovora o premiji i da ga na zahtev privremenog povlašćenog proizvođača potpiše. Isto se odnosi i na fid-in tarife, gde se potpisuje ugovor o otkupu električne energije.

- Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju: kupac-proizvođač -

Nacrt zakona uvodi i prozjumere (eng. prosumer od producer i consumer) odnosno mogućnost da neko, najčešće građani i firme, proizvode zelenu energiju za svoje potrebe i prodaju je na tržištu. U Nacrtu se koristi termin kupac-proizvođač.

Krajnji kupac ima pravo da priključi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe sopstvene potrošnje pri čemu instalisana snaga elektrane ne može biti veća od odobrene snage objekta krajnjeg kupca. Krajnji kupac stiče status kupca-proizvođača priključenjem elektrane na te instalacije.

Kupac-proizvođač ima prava da:

1) proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju,

2) da je skladišti i

3) da višak proizvedene električne energije isporuči u elektroenergetski sistem radi prodaje.

Kupac-proizvođač ima pravo na umanjenje računa u narednom obračunskom periodu, odnosno na naknadu od strane snabdevača za višak električne energije koje isporuči u elektroenergetski sistem.

- Zajednica obnovljivih izvora energije -

Energetske zajednice ili zadruge (eng. energy community or cooperative) su u Nacrtu nazvane zajednice obnovljivih izvora energije. To je, kako se navodi, pravno lice koje se osniva u skladu sa zakonom kojim je uređen pravni položaj udruženja i zasniva se na otvorenom i dobrovoljnom učešću svojih članova.

Primarni cilj osnivanja zajednice je korišćenje obnovljivih izvora energije za zadovoljenje energetskih potreba članova zajednice. Zajednica ima pravo na proizvodnju, potrošnju, skladištenje i prodaju obnovljive energije.

Operator distributivnog sistema električne energije je dužan da uspostavi pojednostavljenu proceduru priključenja za elektranu krajnjeg kupca koji proizvodi električnu energiju sa sopstvene potrebe instalisane snage 10,8 kW ili manje, ili ekvivalentnoj snazi priključka koji nije trofazni.

- Toplotna energija -

Toplane odnosno energetski subjekti koji na energetski efikasan način obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja kupaca toplotnom energijom, mogu da steknu podsticajne mere ako koriste:

1) toplotne pumpe,

2) solarnu energiju,

3) geotermalnu energiju,

4) energiju biorazgradivog otpada,

5) biomasu;

6) druge obnovljive izvore energije.

Jedinica lokalne samouprave vodi registar ovih energetskih subjekata i propisuje podsticajne mere, uslove i postupak za sticanje za sticanje prava na podsticajne mere za te subjekte.

- Inovativne tehnologije: Zeleni vodonik -

U cilju povećanja korišćenja energije iz obnovljivih izvora, mogu se podsticati tehnologije u ranom razvoju koje koriste nove obnovljive izvore, kao što je zeleni vodonik i drugi energenti.

Zeleni vodonik može se koristiti u oblasti toplotne energije, saobraćaja i prirodnog gasa.

Vlada na predlog Ministarstva utvrđuje podsticajne mere za proizvodnju, transport, skladištenje i korišćenje zelenog vodonika.

Strateški partner za gradnju elektrana na obnovljive izvore

Nacrt zakona uvodi mogućnost javnog tendera za izgradnju elektrana koje koriste obnovljive izvore energije kroz izbor strateškog partnera. Tender se sprovodi na osnovu odluke Vlade u sledećim slučajevima:

1) ako sistem podsticaja nije obezbedio dovoljno elektrana za dostizanje obavezujućih nacionalnih ciljeva definisanih Integrisanim nacionalnim planom za klimu i energetiku,

2) kada su novi proizvodni kapaciteti neophodni za ostvarivanje ciljeva energetske tranzicije i ispunjavanje međunarodnih obaveza.

Izvor: Vebsajt Balkan Green Energy News, Vladimir Spasić, 21.01.2021.
Naslov: Redakcija