Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI


Član 1.

U Zakonu o energetici ("Službeni glasnik RSˮ br. 145/14 i 95/18- dr. zakon) u članu 1. stav 1. reči: "korišćenje obnovljivih izvora energije, podsticajne mere i garancija porekla" brišu se.

Član 2.

U članu 2. tačka 6) briše se.

U tački 10) reči: "i koji od povlašćenih proizvođača otkupljuje električnu energiju, i obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje podsticajnih mera u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega" brišu se.

Tačka 12) briše se.

U tački 13) posle reči: "ulja za loženje,ˮ dodaju se reči: "brodska goriva,ˮ.

U tački 30) posle reči: "električnom energijom," dodaju se reči: "odnosno prirodnim gasom".

U tački 34) reči: "radi preprodajeˮ zamenjuju se rečima: "radi dalje prodajeˮ.

Tačka 40) briše se.

U tački 41) posle reči: "komprimovani prirodni gas" dodaju se reči: "utečnjeni prirodni gas, vodonikˮ.

Posle tačke 43) dodaju se tač. 43a) i 43b) koje glase:

"43a) namešavanje biotečnosti je dodavanje biotečnosti gorivima naftnog porekla u propisanom sadržaju;

43b) napredni merni sistem ("smart metering system") je elektronski sistem koji uključuje napredne merne uređaje za merenje protoka energije i prirodnog gasa, podsisteme za prenos, skladištenje, obradu i analizu podataka, kao i centralni upravljački podsistem koji omogućava dvosmernu komunikaciju sa naprednim mernim uređajima koristeći neki oblik elektronske komunikacije;ˮ.

Tačka 47) briše se.

U tački 50) reči: "na području Republike Srbijeˮ brišu se.

U tački 51) iza reči: "operator distributivnog sistema električne energije dodaju se reči: "operator zatvorenog distributivnog sistema električne energije,".

Tačke 56) i 57) brišu se.

Tačka 58) menja se i glasi:

"58) pomoćne usluge su usluge koje korisnici prenosnog i distributivnog sistema električne energije pružaju operatoru prenosnog i distributivnog sistema, kao i usluge koje operater distributivnog sistema i operateri zatvorenog distributivnog sistema pružaju operateru prenosnog sistema da bi se obezbedile sistemske usluge;ˮ.

Tačka 62) briše se.

Posle tačke 64) dodaje se tačka 64a) koja glasi:

"64a) proizvođač električne energije je energetski subjekt koji obavlja delatnost proizvodnje električne energije;ˮ.

Tačka 65) briše se.

Posle tačke 69) dodaje se tačka 69a) koja glasi:

"69a) snabdevanje na veliko prirodnim gasom je prodaja prirodnog gasa kupcima, uključujući i dalju prodaju osim prodaje krajnjim kupcima;ˮ

Posle tačke 85) dodaju se tač. 86) - 91) koje glase:

"86) nominovani operator tržišta električne energije je subjekat koje je nadležno telo odredilo za obavljanje zadataka povezanih s jedinstvenim povezivanjem dan unapred ili jedinstvenim unutardnevnim povezivanjem tržišta električne energije;ˮ.

87) centralni registar opreme pod pritiskom je jedinstveni elektronski informacioni sistem ministarstva nadležnog za poslove energetike sa podacima o pojedinačnoj opremi pod pritiskom visokog nivoa opasnosti;

88) toplotna energija je unutrašnja (termička) energija vrele vode, tople vode ili pare ili rashladnog fluida, koja se koristi za zagrevanje ili hlađenje prostora, zagrevanje potrošne tople vode ili za potrebe tehnoloških procesa;

89) interkonektivni dalekovod je dalekovod koji povezuje dve ili više kontrolnih oblasti.

90) kontrolna oblast predstavlja oblast kojom upravlja jedan operator prenosnog sistema.

91) zona trgovanja je najveće geografsko područje unutar koga učesnici na tržištu mogu razmenjivati energiju bez raspodele prenosnog kapaciteta.ˮ.

Član 3.

U članu 4. stav 1. posle reči: "Strategija jeˮ dodaje se reč: "osnovniˮ.

U stavu 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi :

"1a) projekcije energetskog razvoja i dugoročni energetski bilansi;ˮ.

Član 4.

U članu 5. stav 2. reči: "do šest godinaˮ zamenjuju se rečima: "za koji se donosi Strategijaˮ.

Stav 3. briše se.

Član 5.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

 "Na osnovu Izveštaja predlaže se ažuriranje Strategije i Programa u skladu sa realnim potrebamaˮ.

Član 6.

Posle člana 8. dodaju se članovi 8a) i 8b) koji glase:

"Član 8a

Ministarstvo nadležno za poslove energetike priprema Integrisani Nacionalni energetski i klimatski plan u saradnji sa drugim relevantnim ministarstvima.

Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan naročito sadrži:

1) pregled trenutnog stanja u pogledu relevantnih politika;

2) nacionalne ciljeve koji se odnose na sledeće oblasti:

(1) dekarbonizaciju u pogledu emisija gasova sa efektom staklene bašte i energije iz obnovljivih izvora;

(2) energetsku efikasnost;

(3) energetsku sigurnost;

(4) unutrašnje energetsko tržište;

(5) istraživanje, inovacije i konkurentrnost.

3) projekcije ostvarivanja ciljeva iz tačke 2) ovog stava sprovođenjem postojećih politika i mera;

4) pregled planiranih politika i mera koje se odnose na ostvarivanje ciljeva iz tačke 2) ovog stava i pregled finansijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje, kao i indikatore za praćenje;

5) procenu efekata planiranih politika i mera za ostvarivanje ciljeva iz tačke 2) ovog stava.

Plan iz stava 1. ovog člana donosi Vlada, na period do deset godina.

Ažuriranje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog Plana iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za zaštitu životne sredinese sprovodi nakon isteka četiri godine od njegovog donošenja.

Bliži sadržaj plana iz stava 1. ovog člana i smernice za određivanje ciljeva iz stava 1. tačka 2) ovog člana, način izrade i izveštavanja utvrđuje se propisom koje donosi Ministarstvo.

Član 8b

Sprovođenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog Plana prati Ministarstvo i o njegovog realizaciji svake druge godine priprema izveštaj.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi.

Ministarstvo obaveštava Sekretarijat Energetske Zajednice o donošenju Integrisanog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i dostavlja izveštaj iz stava 1 ovog člana.ˮ.

Član 7.

U članu 10. menja se i glasi:

 "Energetski ugroženi kupac

Član 10.

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa (u daljem tekstu: energetski ugroženi kupac) je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije ili prirodnog gasa, koje ostvaruje status energetski ugroženog kupca u skladu sa aktom iz stava 8. ovog člana.

Energetski ugroženi kupac je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje, koje ostvaruje taj status u skladu sa aktom iz stava 8. ovog člana.

 Domaćinstvo stiče status energetski ugroženog kupca ako:

1) pripada kategoriji sa najnižim prihodima po članu domaćinstva koji se utvrđuju u skladu sa aktom koji donosi Ministarstvo, uzimajući u obzir sve članove domaćinstva i svu nepokretnu imovinu u zemlji i inostranstvu;

2) ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalnog stanovanja.

Status energetski ugroženog kupca stiče se na osnovu rešenjem organa jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana žalba se može izjaviti opštinskom, odnosno gradskom veću.

 Energetski ugroženi kupac izuzev domaćinstva iz stava 2. ovog člana ima pravo na isporuku električne energije ili prirodnog gasa u količinama i uz umanjenje mesečne obaveze plaćanja na način bliže utvrđen propisom iz stava 8. ovog člana.

Sredstva za ostvarivanje prava energetski ugroženih kupaca obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Vlada bliže propisuje kriterijume i uslove za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, sadržinu zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, način utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, postupak donošenja rešenja o sticanju tog statusa, način izdavanja i sadržinu rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, rokove važenja rešenja, sadržinu i obim prava na umanjenje mesečne obaveze plaćanja, sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja, način vođenja evidencije energetski ugroženih kupaca, način obezbeđivanja sredstava za zaštitu energetski ugroženih kupaca, kaznene odredbe i druga pitanja neophodna za utvrđivanje tog statusa.ˮ.

Član 8.

U članu 11. stav 1. reči: "električnom energijom i prirodnim gasom" zamenjuju se rečima: "električnom energijom, prirodnim gasom, naftom i drivatima nafteˮ.

Stav 3. briše se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Izveštaj o sigurnosti snabdevanja naftom i derivatima nafte sadrži:

1) podatke o naftnoj infrastrukturi;

2) pregled tehnološke sigurnosti naftnog sistema, kvaliteta i održavanja sistema za transport nafte i derivata nafte (naftovodi, produktovodi, terminali i luke);

 3) podatke o kapacitetima za uvoz i izvoz sirove nafte i naftnih derivata putem cevovoda, prevozom cisternama, železnicom i vodenim putevima, odnosno kroz luke;

4) mere koje se preduzimaju u slučaju kada je ugrožena sigurnost sanbdevanja naftom i derivatima nafte;

5) plan investicija u naftnu infrastrukturu;

6) pregled proizvodnje, uvoza sa geografskim poreklom, izvoza i potrošnje nafte i derivata nafte;

7) pregled izvora snabdevanja sirovom naftom/derivatima nafte.ˮ.

Član 9.

 Posle člana 15. dodaje se naslov i član 15a koji glasi:

"Utvrđivanje javnog interesa

Član15a

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje linijskih energetskih objekata (elektroenergetski vod, naftovod, produktovod i gasovod), kao i objekata u njihovoj funkciji i priključaka na te energetske objekte, u skladu sa važećim planskim dokumentima kojima je predviđena izgradnja tog energetskog objekta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako izgradnja priključaka na linijske energetske objekte iz stava 1. ovog člana nije predviđena važećim planskim dokumentima, za potrebe utvrđivanja javnog interesa može se izraditi urbanistički projekat, bez izmene planskog dokumenta, izuzev za utvrđivanje javnog interesa za projekte u zaštićenim područjima.

Javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za svaki konkretni projekat odlukom Vlade na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Odlukom iz stava 3. ovog člana utvrđuje se i krajnji korisnik eksproprijacije.

Javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti utvrđen ovim zakonom, traje do dobijanja upotrebne dozvole za objekte i priključke iz stava 1. ovog člana."

Član 10.

U članu 16. posle tačke 12) dodaje se tačka 12a) koja glasi:

"12a) snabdevanje na veliko prirodnim gasom;ˮ.

Tačka 19) menja se i glasi:

"19) trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom;ˮ.

Posle tačke 29) dodaje se tačka 30) koja glasi:

"30) namešavanje biotečnosti sa gorivima naftnog porekla.ˮ.

U stavu 2. posle reči "12)ˮ dodaju se reči "12a)ˮ.

Član 11.

U članu 18. stav 1. posle reči: "snabdevanje električnom energijomˮ dodaju se reči: "odnosno prirodnim gasom.ˮ.

Član 12.

U članu 19. stav 1. posle reči: "energetske delatnosti snabdevanja na veliko električnom energijom,ˮ dodaju se reči: "odnosno snabdevanja na veliko prirodnim gasom.ˮ.

U stavu 5. posle reči: "Protiv rešenja iz stava 2.ˮ dodaju se reči: "i 4.ˮ, a posle reči: "Ministarstvuˮ dodaju se reči: "odnosno nadležnom organu gradske/opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U stavu 6. posle reči: "Ministarstvaˮ dodaju se reči: "odnosno gradskog, odnosno opštinskog veća u slučaju toplotne energijeˮ.

Član 13.

U članu 20. stav 4. posle reči: "Agencijiˮ dodaju se reči: "odnosno nadležnom organu gradske/opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U stavu 5. posle reči: "Agencijaˮ dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske/opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

Član 14.

U članu 21. stav 1. tačka 10) reči: "trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasomˮ zamenjuju se rečima: "naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima i komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikomˮ.

Član 15.

U članu 22. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) je za energetski objekat izdata upotrebna dozvola, osim za objekte za koje propisom kojim se uređuje izgradnja objekata nije predviđeno izdavanje upotrebne dozvole, odnosno za objekte za koje nije izdata upotrebna dozvola, a doneto je rešenje o ozakonjenju sa izveštajem komisije za tehnički pregled, koja je formirana i čiji je sastav utvrđen u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji za izdavanje upotrebne dozvole".

U stavu 1. tačka 3) posle reči: "o zaštiti životne sredineˮ dodaju se reči: "odnosno propisima kojima se uređuju vodni putevi, zaštita voda i plovidba i luke na unutrašnjim vodama;ˮ.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Tehnički pregled objekta iz stava 1. tačka 2) ovog člana sprovodi se u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i odredbama propisa kojima je uređena sadržina i način vršenja tehničkog pregleda, izdavanje upotrebne dozvole, osmatranje tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalni garantni rokovi za pojedine vrste objekata, odnosno radova, kao i sastav komisije za tehnički pregled objekta, prema klasi i nameni objekta; uslovi na osnovu kojih se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu; forma i sadržina predloga komisije za tehnički pregled o utvrđivanju podobnosti objekta ili dela objekta za upotrebu, kao i druga pitanja od značaja za vršenje tehničkog pregleda.ˮ.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Pored uslova iz stava 1. ovog člana, za delatnost trgovine gorivima za plovila podnosilac zahteva dostavlja i rešenje o izdavanju odobrenja za obavljanje lučke delatnosti, odnosno da stiče status lučkog operatera.ˮ

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 6. posle reči: "električnom energijomˮ dodaju se reči: "odnosno prirodni gasomˮ.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Član 16.

U članu 23. stav 3. posle reči: "Agencijuˮ dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U stavu 5. posle reči: "stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona" dodaju se reči: "u slučaju promene pravnog osnova korišćenja po osnovu statusne promene.ˮ.

U stavu 6. posle reči: "Agencijaˮ dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske, odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U stavu 7. posle reči: "Agencijaˮ dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske, odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

Član 17.

U članu 25. stav 2. posle reči: "Agencija" dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske, odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U stavu 3. posle reči: "Agencija" dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske, odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ, a posle reči: "nadležnog inspektora" dodaju se reči: "odnosno po službenoj dužnosti.ˮ.

U stavu 4. posle reči: "Agencijaˮ dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske, odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U stavu 8. posle reči: "Ministruˮ dodaju se reči: "odnosno gradonačelniku, odnosno predsedniku opštine u slučaju toplotne energijeˮ.

Član 18.

U članu 26. stav 4. posle reči: "Ugovorom o poveravanju obavljanja energetske delatnosti od opšteg interesaˮ dodaju se reči: "odnosno javnim ugovorom u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno privatno partnerstvo,ˮ.

Član 19.

U članu 27. stav 2. menja se i glasi:

"Energetski subjekt kome je izdata licenca za obavljanje energetske delatnosti dužan je da podnese zahtev za izmenu rešenja kojim je izdata licenca, u slučaju promena u vezi sa energetskim objektima koji se koriste za obavljanje energetske delatnosti, kao i promena tehničkih i drugih propisa, kao i nastupanja drugih okolnosti koje se odnose na ispunjenje uslova na osnovu kojih se izdaje licenca.ˮ.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U slučaju da energetski subjekt ne podnese zahtev za izmenu rešenja iz razloga navedenih u stavu 2. ovog člana Agencija je dužna da pokrene postupak izmene rešenja po službenoj dužnosti.ˮ.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: "Agencijaˮ dodaju se reči: "odnosno nadležni organ gradske, odnosno opštinske uprave u slučaju toplotne energijeˮ.

U dosadašnjem stavu stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: "Ministruˮ dodaju se reči: "odnosno gradonačelniku, odnosno predsedniku opštine u slučaju toplotne energijeˮ.

U novom stavu 5. reči: "iz stava 3. ovog članaˮ zamenjuju se rečima: "iz stava 4. ovog člana.ˮ.

U dosadašnjem stavu stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: "Ministarstvaˮ dodaju se reči: "odnosno gradskog, odnosno opštinskog veća u slučaju toplotne energijeˮ.

 Dosadašnji st. 6 i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 20.

U članu 28. stav 2. reči: "propisima o energetskoj efikasnostiˮ brišu se, a posle reči: "životne sredineˮ dodaju se reči: "i da se ne koriste za obavljanje energetskih delatnosti za koje se izdaje licenca.ˮ.

Član 21.

U članu 35. stav 3. posle reči: "Protiv rešenja iz stava 1.ˮ dodaju se reči: "i 2.ˮ.

Član 22.

Posle člana 35. dodaje se novi naslov i član 35a koji glasi:

"Administrativni postupci

Član 35a

Na postupke pred Ministarstvom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak i podzakonski propisi doneti na osnovu tog zakona, osim ako je ovim zakonom drugačije određeno.

Zahtev za izdavanje rešenja koja izdaju Ministarstvo, odnosno Agencija u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim zakonom kao i izveštaja nadležnog inspektora propisanih ovim zakonom (u daljem tekstu zahtev) i dokumenti koji se prilažu uz zahtev, uključujući i tehničku dokumentaciju, fizička i pravna lica (stranke) dostavljaju ministarstvu, odnosno Agenciji kao elektronski dokument, putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte koja je od strane ministarstva, odnosno agencije određena za prijem elektronskih podnesaka, ili u papirnom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Ministarstvo je dužno da na svojoj veb prezentaciji uspostavi i održava oglasnu tablu, koja služi za potrebe javnog saopštavanja, odnosno objavljivanja propisa i pojedinačnih akata koje donosi Ministarstvo.

Ministarstvo bliže propisuje sadržinu i formu obrasca zahteva iz stava 1. ovog člana, formu dokumenata koji se prilažu uz zahtev, kao i način podnošenja.

Član 23.

Posle člana 37. dodaju se novo poglavlje i član 37a koji glase:

  "STRATEŠKI ENERGETSKI PROJEKTI

Član 37a

Strateški energetski projekti su:

1) oblast električne energije:

(1) elektroenergetski vodovi naponskog nivoa 110 kV ili višeg,

(2) objekti za skladištenje električne energije,

(3) oprema ili instalacije koje su bitne za siguran, pouzdan i efikasan rad prethodno pomenutih sistema,

(4) oprema ili instalacije u prenosnom i distributivnom sistemu, koji obezbeđuju dvostranu digitalnu komunikaciju u realnom vremenu;

2) oblast gasa:

(1) gasovodi za transport prirodnog gasa i biogasa koji su deo transportnog sistema,

(2) podzemna skladišta prirodnog gasa povezana sa gasovodima pomenutim pod (1),

(3) postrojenja za prijem, skladištenje, regasifikaciju ili dekompresiju utečnjenog prirodnog gasa ili komprimovanog prirodnog gasa,

(4) oprema ili instalacije koje su od značaja za bezbedan, siguran i efikasan rad sistema, ili omogućuju dvosmeran protok prirodnog gasa, uključujući kompresorske stanice;

3) oblast nafte:

(1) naftovodi za transport sirove nafte;

(2) pumpne stanice i skladišni objekti potrebni za rad naftovoda;

(3) svaka oprema ili instalacije koja je bitna za siguran, pouzdan i efikasan rad pomenutog sistema, uključujući sisteme zaštite, nadzora i upravljanja, kao i uređaje za dvosmerni protok;

4) prioritetna tematska oblast koju treba razvijati: uvođenje pametnih mreža.

Vlada bliže propisuje uslove za razvoj i interoperabilnost stateških energetskih projekata (priritetnih koridora i prioritetnih tematskih oblasti energetske infrastrukture).ˮ.

Član 24.

U članu 48. tačka 1) posle reči: "sigurnogˮ dodaje se reč: "i pouzdanog.ˮ

U tački 3) reči:,,kupce energije" zamenjuju se rečima: "kupce električne energije i prirodnog gasa.ˮ.

Član 25.

U članu 49. stav 1. posle reči: "oduzimanje licenceˮ dodaju se reči: "za sve energetske delatnosti izuzev delatnosti u oblasti toplotne energijeˮ.

Član 26.

U članu 50. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

"5a) određivanje cena svih pomoćnih usluga koje su regulisane;ˮ

Posle tačke 12) dodaju se tačka 13) koja glasi:

"13) Agencija donosi metodologiju i kriterijume za procenu ulaganja u infrastrukturne projekte u oblasti električne energije i prirodnog gasa i većih rizika povezanih s tim projektima.ˮ.     

Član 27.

U članu 51. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) o priključenju na prenosni, odnosno distributivni sistem električne energije, kao i pristupu mreži za transport prirodnog gasa u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim potvrđenim međunarodnim sporazumima (mrežna pravila);ˮ

U stavu 2. posle tačke 3) dodaje se tač. 4) i 5) koje glase:

"4) o načinu i postupku praćenja tržišta prirodnog gasa kojim se uređuje način registracije učesnika na tržištu, vrsta, sadržaj, oblik, način i rokovi izrade i objavljivanja izveštaja i podataka, kao i nadzor veleprodajnog tržišta prirodnog gasa u skladu sa obavezama Republike Srbije preuzetim potvrđenim međunarodnim sporazumima;

5) o kriterijumima za primenu derogacije u postupku priključenja objekata za proizvodnju električne energije na sistem;ˮ

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Agencija donosi proceduru za primenu derogacije u procesu priključenja objekata za proizvodnju električne energije na sistem.ˮ

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: "iz stava 1. i stava 2.ˮ reči: "tač. 1) i 2)ˮ brišu se.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Agencija sprovodi postupke i donosi akta u skladu sa pravilima iz stava 1. tačka 3) i stava 2. tačka 4) ovog člana.ˮ.

Član 28.

U članu 52. tačka 2) menja se i glasi:

"2) visinu naknade krajnjem kupcu po osnovu stepena odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom, u skladu sa pravilima kojima se bliže određuju pokazatelji kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom.ˮ

Član 29.

U članu 53. tačka 2) menja se i glasi:

"2) pravila za raspodelu prenosnih kapaciteta između zona trgovanja;

U tački 14) posle reči: "prirodnog gasaˮ, dodaju se reči: "sa planom investicija;ˮ

Posle tačke 14) dodaje se tačka 14a) koja glasi:

"14a) plan razvoja sistema za distribuciju prirodnog gasa, sa planom investicija;ˮ

U tački 15) posle reči: "nafte naftovodimaˮ dodaju se reči: "sa planom investicijaˮ, a reči: "i derivata nafte produktovodimaˮ brišu se.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a) koja glasi:

"15a) plan razvoja sistema za transport derivata nafte produktovodima, sa planom investicija;ˮ

Posle tačke 18) dodaju se tač. 19), 20) i 21) koje glase:

"19) metodologiju koju donosi subjekt kome je aktom iz člana 167. i 288. ovog zakona odobreno izuzeće od primene regulisanih cena pristupa prenosnom sistemu električne energije, transportnom sistemu prirodnog gasa i sistema za skladištenje prirodnog gasa;

20) akt operatora distributivnog sistema prirodnog gasa kojim se utvrđuje visina troškova priključenja tipskim priključcima u skladu sa metodologijom iz člana 50. stav 1. tačka 12) ovog zakona.

21) pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti.ˮ.

Član 30.

U članu 54. stav 3. tačka 2) posle reči: "električnom energijom,ˮ dodaju se reči: "snabdevača na veliko prirodnim gasom,ˮ.

Član 31.

U članu 56. tačka 7) posle reči: "postupka razdvajanja računa,ˮ reči: "postupka sertifikacijeˮ brišu se.

Posle tačke 18) dodaju se tač. 18a) i 18b) koje glase:

"18a) prati ulaganja u proizvodne, transortne, distributivne i skladišne kapacitete prirodnog gasa;

18b) ceni opravdanost troškova i proverava pravilnost primene metodologija iz člana 53. tačka 19) ovog zakona u postupku određivanje cene pristupa sistemu za koje je odobrila izuzeće iz člana 167. i 288. ovog zakona, i operatoru sistema potvrdi pravilnost njihovog određivanja pre početka primene, a u suprotnom zahteva otklanjanje nedostatakaˮ.

Član 32.

U članu 57. stav 1. u tački 4) reč: "prenosnihˮ, zamenjuje se rečju: "transportnih.ˮ.

Tačka 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

"4a) primene pravila za raspodelu prenosnih kapaciteta između zona trgovanja u saradnji sa regulatornim telima drugih državaˮ.

Član 33.

U članu 58. u st. 1. i 2. posle reči: "na veliko električnom energijomˮ dodaju se reči: "odnosno prirodnim gasomˮ.

Član 34.

U članu 59. stav 3. posle reči: "snabdevač na veliko električnom energijomˮ dodaju se reči: "odnosno prirodnim gasomˮ.

Član 35.

U članu 62. stav 1. menja se i glasi:

"Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz prihoda koje Agencija ostvaruje u skladu sa ovim zakonom i to: po osnovu obavljanja poslova regulacije iz dela regulisanih prihoda od pristupa sistemu utvrđenih metodologijama iz člana 50. stav 1. tač. 1), 2), 6), 7), 8) i 10) i člana 53. tačka 19) ovog zakona, izdavanja licenci za obavljanje energetskih delatnosti iz člana 20. stav 1. ovog zakona, kao i drugih prihoda koje ostvari u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.ˮ.

Član 36.

članu 64. stav 4. tačka 5) menja se i glasi:

"5) zajedničkih raspodela prava na korišćenje prenosnih kapaciteta između zona trgovanja;ˮ.

Član 37.

Poglavlje V. OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE i čl. 65 - 87. brišu se.

Član 38.

članu 89. stav 7. posle reči: "stav 3. ovog zakonaˮ dodaju se reči: "kao i saglasnosti na regulisane cene iz člana 88. stav 2.ˮ.

Član 39.

članu 94. uvodna rečenica stava 2. menja se i glasi:

"Proizvođač električne energije, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:ˮ.

stavu 3. tačka 6) menja se i glasi:

"6) omogući nadležnim operatorima sistema proveru usaglašenosti tehničkih karakteristika svojih objekata i operativnih procedura sa izdatim aktom o priključenju, odnosno projektovanim tehničkim karakteristikama za postojeće elektrane za koje ne postoji akt o priključenju, ugovorenim pomoćnim uslugama i pravilima o radu prenosnog, odnosno distributivnog sistemaˮ

Član 40.

U članu 100. stav 1. menja se i glasi:

"Sertifikacija operatora prenosnog sistema sprovodi se u skladu sa ovim zakonom.ˮ

Član 41.

U članu 108. tačka 6) menja se i glasi:

"6) izgradnju priključka na prenosni sistem i nedostajuće infrastrukture definisane u procesu priključenja;ˮ.

Član 42.

članu 109. stav 1. tačka 8) menja se i glasi:

"8) donese pravila za raspodelu prenosnih kapaciteta između zona trgovanja;ˮ.

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) učestvuje u mehanizmu kompenzacije troškova za električnu energiju koja se tranzitira preko kontrolne oblasti u skladu sa sporazumom sa drugim operatorima prenosnih sistema i prikuplja naknade za upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži;ˮ.

U tač. 18) i 19) posle reči: "svakeˮ dodaje se reč: "drugeˮ.

Tač. 30) i 31) brišu se.

Posle tačke 46. dodaje se tačka 46a) koja glasi:

"46a) u zavisnosti od stepena odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke, plati naknadu krajnjem kupcu u skladu sa pravilima iz člana 215. zakona;ˮ.

tački 47. tačka na karaju rečenice zamenjuje se tačkom i zarezom i dodaje se tačka 48) koja glasi:

"48) donese pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti.ˮ.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Za potrebe usluga balansiranja iz stava 1. tačke 22), operator prenosnog sistema nabavlja rezervu snage na način predviđen za nabavku energije, odnosno primenom izuzeća za nabavku energije u smislu propisa kojima se uređuju javne nabavke.ˮ.

Član 43.

U članu 111. stav 1. posle reči: "svakeˮ dodaje se reč: "drugeˮ.

Član 44.

U članu 128. stav 1. tačka 2) reč) "upravljačkiˮ briše se, a posle reči: "centriˮ dodaje se reč: "upravljanjaˮ.

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) telekomunikaciona infrastruktura u distributivnim elektroenergetskim objektima 110kv, 35kv, 20kv, 10kv i 0,4kv, telekomunikaciona infrastruktura u elektroenergetskim objektima operatora prenosnog sistema, proizvođača, kupaca, kao i telekomunikaciona infrastruktura u neenergetskim objektima neophodna za obavljanje poslova upravljanja distributivnim sistemom;ˮ.

Član 45.

članu 132. stav 14. posle reči: "nedostatak stručnih sposobnostiˮ dodaju se reči: "odnosno Savet Agencije odbije da da saglasnost na izveštaj lica za obezbeđivanje nediskriminatornog ponašanja.ˮ

Član 46.

članu 136. stav 1. posle tačke 23) dodaje se tačka 23a) koja glasi:

"23a) u slučaju utvrđivanja neispravnosti mernih i drugih uređaja u funkciji merenja izvrši korekcije izdatih obračuna za period od prethodne redovne ili vanredne kontrole a najduže godinu dana unazad i o tome obavesti krajnjeg kupca i snabdevača odnosno proizvođača;ˮ.

Tač. 35) i 37) brišu se.

Član 47.

članu 137. stav 1. menja se i glasi:

"Operator distributivnog sistema električne energije ne može ni da kupuje ni da prodaje električnu energiju, osim kupovine električne energije za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu i za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata.ˮ

Član 48.

U članu 139. stav 1. tačka 14) menja se i glasi:

"14) pristup distributivnom sistemu za svaku kategoriju korisnika distributivnog sistema posebno, instrument obezbeđenja plaćanja i kriterijumi za utvrđivanje iznosa i perioda za koji se traži;".

Član 49.

članu 145. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) da kupac dostavi operatoru distributivnog sistema ugovor o snabdevanju bez komercijalnih podataka ili potvrdu o zaključenom ugovoru.".

stavu 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3) da proizvođač dostavi operatoru distributivnog sistema ugovor o snabdevanju električnom energijom bez komercijalnih podataka;".

Član 50.

članu 159. reči: "Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema" zamenjuju se rečima: "Operator prenosnog, distributivnog i zatvorenog distributivnog sistema".

Član 51.

U članu 160. stav 1. reči: "operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema" zamenjuju se rečima: "operator prenosnog, distributivnog i zatvorenog distributivnog sistema".

Član 52.

Naslov i član 162. brišu se.

Član 53.

Naziv i član 163. menjaju se i glase:

"Pristup prenosnom sistemu u razmeni električne energije između zona trgovanja

Član 163.

Pristup prenosnom sistemu u razmeni električne energije između zona trgovanja se ostvaruje na osnovu prava na korišćenje prenosnog kapaciteta između zona trgovanja.

Operator prenosnog sistema može dodeliti fizičko ili finansijsko pravo na korišćenje prenosnog kapaciteta između zona trgovanja.

Pravo na korišćenje prenosnih kapaciteta između zona trgovanja, dodeljuje se na nediskriminatoran i transparentan način, u skladu sa usaglašenim tehničkim kriterijumima rada povezanih prenosnih sistema i pravilima za raspodelu prenosnih kapaciteta između zona trgovanja.".

Član 54.

članu 164. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Pravo na učešće u raspodeli prava na korišćenje prenosnog kapaciteta između zona trgovanja i na korišćenje prenosnog kapaciteta između zona trgovanja se ostvaruje na osnovu ugovora koji sa učesnicima na tržištu zaključuje operator prenosnog sistema.

Pravilima za raspodelu prava na korišćenje prenosnih kapaciteta između zona trgovanja uređuju se postupak i način raspodele prava na korišćenje prenosnih kapaciteta između zona trgovanja, vrsta i obim podataka i način njihovog objavljivanja, kao i druga pitanja vezana za raspodelu prava na korišćenje prenosnih kapaciteta između zona trgovanja.".

Stav 4. menja se i glasi:

"Operator prenosnog sistema, uz saglasnost Agencije, postupak i način raspodele prava na korišćenje kapaciteta između zona trgovanja i pristup prenosnim kapacitetima između zona trgovanja, može urediti i ugovorom sa susednim operatorom prenosnog sistema, ugovorom sa operatorima prenosnih sistema drugih zemalja, odnosno operatorima tržišta električne energije.".

Član 55.

članu 165. st. 2 - 7. menjaju se i glase:

"Procedure ograničenja razmena električne energije između zona trgovanja koriste se samo u vanrednim situacijama kada operator prenosnog sistema mora hitno da deluje, a redispečing i kontratrgovina nisu mogući. Svaka takva procedura primenjuje se na nediskriminatoran način.

Osim u slučajevima više sile, učesnici na tržištu kojima je dodeljen kapacitet između zona trgovanja imaju pravo na povraćaj naknade za dodeljeni kapacitet ako im se pravo na korišćenje kapaciteta ograniči.

Učesnicima na tržištu biće dostupan maksimalni kapacitet između zona trgovanja i maksimalni kapacitet prenosne mreže u skladu sa standardima za bezbedan i siguran rad prenosnog sistema.

Učesnici na tržištu su dužni da blagovremeno obaveste operatore prenosnog sistema o nameri da koriste dodeljeno fizičko pravo na prenosni kapacitet između zona trgovanja. Dodeljeno fizičko pravo prenosa između zona trgovanja koji se ne koristi biće ponovo ponuđeno učesnicima na tržištu na transparentan i nediskriminatoran način.

Operator prenosnog sistema, ukoliko je to tehnički moguće, primenjuje međusobno prebijanje razmena električne energije između zona trgovanja suprotnog smera na istoj granici u cilju maksimalnog korišćenja prenosnog kapaciteta između zona trgovanja. Uzimajući u obzir sigurnost prenosnog sistema, prekogranične razmene koje smanjuju zagušenje ne mogu se odbiti.

Svi prihodi stečeni dodelom prenosnih kapaciteta između zona trgovanja mogu se koristiti za sledeće svrhe:

 1) garantovanje raspoloživosti dodeljenog kapaciteta;

2) održavanje ili povećanje prenosnog kapaciteta između zona trgovanja kroz investicije u mrežu, a naročito u izgradnju novih interkonektivnih dalekovoda."

Član 56.

članu 167. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

"Novi interkonektivni dalekovodi jednosmerne struje, mogu se na zahtev izuzeti od primene pravila za pristup sistemu iz člana 159. ovog zakona, pravila za raspodelu prenosnih kapaciteta između zona trgovanja iz člana 164. ovog zakona i pravila korišćenja prihoda od dodele kapaciteta u postupku obrazovanja cena pristupa prenosnom sistemu, pod sledećim uslovima:".

Član 57.

U članu 169. posle tačke 8) dodaju se tač. 9), 10) i 11) koje glase:

"9) kupac-proizvođač;

10) skladišta električne energije;

11) agregator."

Član 58.

članu 170. stav 5. menja se i glasi:

"U slučaju kada se ugovor o snabdevanju električnom energijom zaključuje između snabdevača i operatora prenosnog ili distributivnog sistema za nadoknadu gubitaka u sistemu i kada se količina električne energije određuje u skladu sa stavom 3. tačka 2) ovog člana, taj ugovor se smatra ugovorom o potpunom snabdevanju. mesto isporuke električne energije za nadoknadu gubitaka električne energije predstavlja zbirno mesto predaje električne energije operatoru prenosnog, distributivnog i zatvorenog distributivnog sistema.".

Član 59.

članu 174. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Operator prenosnog sistema može, u cilju ispunjenja propisanih obaveza po osnovu balansiranja i obezbeđenja sigurnog rada sistema, kupiti i prodati električnu energiju na jedinstvenom evropskom balansnom tržištu.

 Način i postupak učešća operatora prenosnog sistema na evropskim platformama za balansiranje će biti uređen pravilima o radu tržišta električne energije i pravilima o radu prenosnog sistema.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 60.

Posle člana 183. dodaje se naslov i čl. 183a - 183ž, koji glase:

"Spajanje organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima

Član 183a

Nominovani operator tržišta električne energije je subjekt koji je određen za sprovođenje spajanja dan unapred i unutardnevnog organizovanog tržištata električne energije sa susednim organizovanim tržištima električne energije.

Nominovani operatori tržišta električne energije deluju kao tržišni operatori na nacionalnim ili regionalnim tržištima te u saradnji s operatorima prenosnog sistema sprovode jedinstveno povezivanje dan unapred i unutardnevno povezivanje tržišta električne energije.

Za nominovanog operatora tržišta električne energije može se odrediti, odlukom Agencije, operator tržišta električne energije koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima na raspolaganju odgovarajuće resurse za koordinisano sprovođenje jedinstvenog povezivanja dan unapred odnosno jedinstvenog unutardnevnog povezivanja, uključujući resurse neophodne za izvršenje funkcija nominovanog operatora tržišta električne energije, finansijske resurse, potrebnu informacionu tehnologiju, tehničku infrastrukturu i radne postupke, ili dokazuje da će te resurse steći blagovremeno tokom pripremnog perioda pre preuzimanja svojih zadataka;

2) može da osigura učesnicima na tržištu otvoren pristup informacijama u vezi sa zadacima nominovanog operatora tržišta električne energije;

3) troškovno je efikasan u pogledu jedinstvenog povezivanja dan unapred i unutardnevnog povezivanja, te u okviru svojeg unutrašnjeg računovodstva vodi zasebno knjigovodstvo za funkcije operatora tržišnog povezivanja i druge aktivnosti radi sprečavanja unakrsnog subvencionisanja;

4) u odgovarajućoj je meri poslovno odvojen od drugih učesnika na tržištu;

5) ako je u drugoj državi EU ili EZ određen kao nacionalni pravni monopol za usluge trgovanja dan unapred i unutardnevnog trgovanja, ne sme primenjivati naknade za finansiranje svojih aktivnosti dan unapred ili unutardnevnih aktivnosti ni u jednoj državi EU ili EZ osim u onoj u kojoj se navedene naknade naplaćuju;

6) može da postupi bez diskriminacije prema svim učesnicima na tržištu;

7) ima uspostavljene odgovarajuće mehanizme za nadzor tržišta;

8) ima zaključene odgovarajuće sporazume kojima su uređeni transparentnost i poverljivost podataka sa učesnicima na tržištu i operatorima prenosnog sistema;

9) može pružiti potrebne usluge finansijskog poravnanja i plaćanja;

10) može uspostaviti potrebne komunikacione sisteme i procedure za koordinaciju sa operatorima prenosnog sitstema država EU ili EZ.

Agencija određuje licenciranog operatora tržišta električne energije kao nominovanog operatora tržišta električne energije u Republici Srbiji ako ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Operatori tržišta električne energije sa sedištem u državama EU i EZ imaju pravo da podnesu zahtev Agenciji da se odrede za nominovanog operatora tržišta električne energije u Republici Srbiji pod uslovima reciprociteta, s tim da to pravo počinju da ostvaruju po isteku perioda od četiri godine od dana stupanja na snagu zakona, odnosno kada Agencija proceni da su se stekli uslovi za više nominovanih operatora tržišta električne energije na području Republike Srbije.

Agencija će odbiti određivanje nominovanog operatora tržišta električne energije koji nije licenciran za operatora tržišta električne energije u Republici Srbiji ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 2. i 4. ovog člana i o tome će obavestiti Energetsku zajednicu.

Član 183b.

Nominovani operatori tržišta električne energije odgovorni su za

1) sprovođenja funkcija operatora tržišnog povezivanja utvrđenih članom V3 u koordinaciji s ostalim nominovanim operatorima tržišta električne energije;

2) zajedničko utvrđivanje zahteva za jedinstveno povezivanje dan unapred i unutardnevno povezivanje, zahteva za funkcije operatora tržišnog povezivanja i algoritam za cenovno povezivanje tržišta u pogledu svih pitanja povezanih s funkcionisanjem tržišta električne energije u skladu članom V3;

3) određivanje maksimalnih i minimalnih cena;

4) osiguranje anonimnosti i deljenje primljenih informacija o nalozima nužnim za izvršenje funkcija operatora tržišnog povezivanja predviđenih članom V3;

5) ocenjivanje rezultata koje su dobijeni funkcijama operatora tržišnog povezivanja utvrđenih članom V3, dodeljivanje naloga na osnovu tih rezultata, potvrđivanje rezultata, kao konačnih, ako se smatraju ispravnim, i preuzimanje odgovornosti za njih;

6) obaveštavanje učesnika na tržištu o rezultatima njihovih naloga;

7) delovanje kao centralna ugovorna strane za finansijsko poravnanje i plaćanje u razmeni energije koja je rezultat jedinstvenog povezivanja dan unapred i unutardnevnog povezivanja;

8) zajedničko uspostavljanje s relevantnim nominovanim operatorima tržišta električne energije i operatorima prenosnog sistema alternativnih postupaka za rad nacionalnih ili regionalnih tržišta;

10) zajedničku dostavu prognoza troškova i informacija o troškovima jedinstvenog povezivanja dan unapred i unutardnevnog povezivanja Agenciji i operatorima prinosnih sistema kada se troškovi nominovanog operatora tržišta električne energije za uspostavljanje, izmenu i sprovođenje jedinstvenog povezivanja dan unapred i unutardnevnog povezivanja pokrivaju doprinosom predmetnog operatora prinosnog sistema;

11) ako je primenjivo, koordinaciju uspostavljanja aranžmana koji se odnose na više od jednog nominovanog operatora tržišta električne energije unutar zone trgovanja s operatorima prenosnih sistema i sprovođenje jedinstvenog povezivanja dan unapred odnosno unutardnevnog povezivanja u skladu s odobrenim aranžmanima.

Navedene funkcije i zadaci nominovanih operatora tržišta električne energije izvršavaju se u skladu sa evropskim propisima koji uređuju dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta i upravljanje zagušenjima i drugim aktima u vezi sa jedinstvenim povezivanjem dan unapred i unutardnevnim povezivanjem.

Član 183v

U vezi sa dan unapred i unutardnevnim spajanjem tržišta operator prenosnog sistema odgovoran je da:

1) zajednički utvrđuju sa drugim operatorima zahteve operatora prenosnog sistema za algoritam za cenovno povezivanje tržišta i algoritam uparivanja kontinuiranog trgovanja za sve aspekte povezane s dodelom kapaciteta;

2) zajednički potvrđuju algoritme uparivanja u odnosu na zahteve iz tačke (a) ovog stava;

3) uspostavljaju i izvode proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta

4) po potrebi uspostavljaju dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta između zona trgovanja i druge aranžmane;

5) proračunavaju i šalju prekogranične prenosne kapacitete te ograničenja pri njihovoj dodeli;

6) proveravaju rezultate jedinstvenog povezivanja dan unapred u pogledu potvrđenih prekograničnih prenosnih kapaciteta i ograničenja pri njihovoj dodeli;

7) kada je potrebno, uspostavljaju izvođače proračuna planirane razmene radi proračuna i objave planiranih razmena na granicama između zona trgovanja;

8) poštuju rezultate jedinstvenog povezivanja dan unapred i unutar-dnevnog povezivanja;

9) uspostavljaju i sprovode odgovarajuće alternativne postupke za dodelu kapaciteta;

10) predlažu vreme otvaranja i vreme zatvaranja unutardnevnog povezivanja između zona trgovanja;

11) dele prihod od zagušenja u skladu sa zajednički razvijenom metodologijom;

12) kada je tako dogovoreno, deluju kao Prenosni agenti za prenos neto pozicija.

Navedene zadatke operator prenosnog sistema izvršava u skladu sa evropskim propisima koji uređuju dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta i upravljanje zagušenjima, odnosno metodologijama izrađenim u evropskoj asocijaciji operatora prenosnih sistema.

Član 183g

Agencija nadzire nominovane operatore tržišta električne energije koji sprovode povezivanje dan-unapred ili unutardnevnog tržišta u Republici Srbiji.

Agencija razmenjuje sve neophodne podatke potrebne za efikasan nadzor nominovanih operatora tržišta električne energije sa nadležnim telima za ovaj nadzor u drugim zemljama EU ili EZ.

Član 183d

Centralna ugovorna strana je subjekt nadležan za fizičku i finansijsku realizaciju transakcija zaključenih na organizovanom tržištu električne energije i finansijsku realizaciju transakcije između dve tržišne oblasti.

Prenosni agent je subjekat odgovoran za fizički prenos neto pozicije između različitih centralnih ugovornih strana.

Centralna ugovorna strana osigurava pravovremeno finansijsko poravnanje i plaćanje svih uparenih naloga u svakoj transakciji i organizuje fizički prenos neto pozicije koja su rezultat dodele kapaciteta s drugom centralnom ugovornom stranom ili prenosnim agentom.

Ulogu centralne ugovorne strane može obavljati operator organizovanog tržišta ili pravno lice ovlašćeno za kliring i finansijsko poravnanje. Ulogu prenosnog agenta može obavljati operator organizovanog tržišta, operator prenosnog sistema ili pravno lice ovlašćeno za kliring i finansijsko poravnanje.

Član 183đ

Nominovani operator tržišta električne energije i operator prenosnog sistema imaju pravo na nadoknadu sledećih troškova:

1) zajedničkih, regionalnih i nacionalnih troškova uspostavljanja, ažuriranja ili daljeg razvoja algoritma za cenovno povezivanje tržišta i jedinstvenog povezivanja dan unapred;

2) zajedničkih, regionalnih i nacionalnih troškova uspostavljanja, ažuriranja ili daljeg razvoja algoritma uparivanja kontinuiranog trgovanja i jedinstvenog unutardnevnog povezivanja;

3) zajedničkih, regionalnih i nacionalnih troškova upravljanja jedinstvenim povezivanjem dan unapred i unutardnevnim povezivanjem.

Agencija propisuje metodologiju za utvrđivanje troškova, način nadoknade i raspodele troškova između nominovanog operatora tržišta i operatora prenosnog sistema i odobrava ove troškove ako su razumni i proporcionalni.

Član 183ž

Vlada će bliže propisati uslove i postupak sticanja, trajanje i prestanak statusa nominovanog operatora tržišta električne energije, ulogu centralne ugovorne strane, prenosnog agenta i operatora prenosnog sistema u vezi sa poslovima spajanja organizovanih tržišta, principe finansijskog poravnanja i plaćanj, kao i principe spajanja dan-unapred i unutardnevnog organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima.".

Član 61.

U članu 185. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Odredba stava 1. ovog člana, ne odnosi se na podatke koje operator prenosnog sistema objavljuje u cilju ispunjenja propisanih obaveza iz pravila o objavi ključnih tržišnih podataka.".

Član 62.

U članu 187. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Snabdevač prikuplja i obrađuje lične podatke o kupcima - fizičkim licima koji se odnose na ugovor o snabdevanju.

Lični podaci iz stava 3. ovog člana su: lično ime i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, jmbg, adresa objekta koji se priključuje, odnosno koji je priključen na sistem, adresa dostavljanja računa, identifikacioni broj mernog mesta, odnosno šifra mernog mesta ili kupca, odnosno drugi odgovarajući jedinstveni podatak za mesto primopredaje.".

Dosadašnji st. 3 - 6 postaju st. 5 - 8.

Dosadašnji stav 4. koji je postao stav 6. menja se i glasi:

Ugovorom o snabdevanju kupcu se ne mogu nametati dodatne finansijske obaveze zbog korišćenja prava na promenu snabdevača, a snabdevač je dužan da kupca obavesti o mogućnostima za promenu snabdevača.ˮ.

Član 63.

U članu 190. posle stava 2. dodaju se novi st. 3 - 5. koji glase:

 "Garantovano snabdevanje po automatizmu se ostvaruje bez zahteva krajnjeg kupca i počinje prestankom ugovora o snabdevanju sa ranijim snabdevačem, za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje, a na osnovu liste koju operator distributivnog sistema dostavlja garantovanom snabdevaču.

 Garantovani snabdevač snabdeva krajnjeg kupca po ugovoru o potpunom snabdevanju i dužan je da ugovor dostavi, u pismenoj formi, krajnjem kupcu u roku od osam dana od dana početka garantovanog snabdevanja.

 Ako krajnji kupac ne zaključi ugovor iz stava 4. u roku od osam dana od dana prijema ugovora, operator sistema je dužan da mu, na zahtev garantovanog snabdevača, obustavi isporuku električne energije, a krajnji kupac je dužan da plati preuzetu električnu energiju. ".

Dosadašnji st. 3 - 5 postaju st. 6 - 8.

Član 64.

U članu 192. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a) U slučaju da snabdevač nije uredio balansnu odgovornost i pristup sistemu za postojeća merna mesta krajnjih kupaca sa ugovorima o potpunom snabdevanju. ".

Član 65.

Čl. 198. i 199. menjaju se i glase:

"Neovlašćena potrošnja, isključenje, obustava i ograničenje isporuke električne energije

Član 198.

Neovlašćena potrošnja električne energije je:

1) potrošnja električne energije bez odobrenja za priključenje;

2) potrošnja električne energije sa odobrenjem za priključenje pre ispunjenja uslova za priključenje;

3) potrošnja električne energije nakon izvršene obustave isporuke električne energije;

4) potrošnja električne energije bez mernog uređaja, mimo mernog uređaja, ili preko mernog uređaja na kome je onemogućeno pravilno merenje ili registrovanje utrošene električne energije;

5)potrošnja električne energije preko mernog uređaja na kome su oštećene ili nedostaju plombe operatora sistema, odnosno oštećene ili nedostaju plombe ovlašćenog tela za overavanje merila, a u slučaju kada se utvrdi nepravilnost merenja električne energije;

6) samovlasna zamena uređaja.

Član 199.

Neovlašćenu potrošnju utvrđuje operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema u postupku redovne ili vanredne kontrole mernog mesta.

Redovnu i vanrednu kontrolu mernog mesta iz stava 1. ovog člana obavljaju najmanje dva kvalifikovana lica ovlašćena od strane operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema.

Redovna kontrola mernog mesta po pravilu se vrši jedanput u šest meseci, a najduže na period od godinu dana.

Sumnju u ispravnost merila može da iskaže kupac ili zainteresovana strana, a vanredni pregled merila u upotrebi vrši organ nadležan za poslove metrologije, odnosno odgovarajuće ovlašćeno telo za overavanje merila.

Vanrednu kontrolu mernog mesta operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema vrši u slučajevima kada za to postoji potreba u skladu sa pravilima o radu

O izvršenoj redovnoj i vanrednoj kontroli sačinjava se zapisnik na licu mesta koji sadrži utvrđeno činjenično stanje.

 U slučaju utvrđene neovlašćene potrošnje sačinjava se zapisnik koji sadrži utvrđeno činjenično stanje i predstavlja dokazni materijal.

Zapisnici iz st. 6. i 7. ovog člana sadrže ime i prezime i potpis lica iz stava 2. ovog člana, kao i lica koje je prisustvovalo kontroli i kojem se uručuje primerak zapisnika.

U slučaju da niko nije prisustvovao kontroli ili je prisutno lice odbilo da potpiše zapisnik, na mestu kontrole ostavlja se obaveštenje sa rokom i adresom gde može preuzeti zapisnik ili se zapisnik dostavlja na drugi način u skladu sa zakonom.

Bliži uslovi, postupak i način utvrđivanja neovlašćene potrošnje, sadržina zapisnika, prava kupaca i postupak odlučivanja po prigovoru uređuje se aktom iz člana 214. ovog zakona. ".

Član 66.

članu 200. stav 1. menja se i glasi:

"U slučaju neovlašćene potrošnje, operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema, izvršiće obračun neovlašćeno utrošene električne energije, izdati i dostaviti račun kupcu za period od dana kada je izvršena poslednja redovna, odnosno vanredna kontrola mernog mesta do dana kada je neovlašćeno korišćenje utvrđenom metodologijom za obračun neovlašćeno utrošene električne energije, koju donosi agencija. ".

Član 67.

članu 201. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

"5) neizvršenja obaveza po ugovora o pristupu na prenosni ili distributivni sistem električne energije, osim član 192, stav1, tačka 2a;".

Tačka 8) briše se.

stavu 7. broj: "8)" briše se. 

Član 68.

U članu 202. stav 1. reči: "odnosno ne postigne sporazum o izvršenju obaveze" brišu se.

U stavu 2. reči: "i o tome pismenim putem obaveštava kupca" brišu se.

Stav 7. briše se.

Član 69.

U članu 204. stav 1. tačka 1) reči: "stav 1. tač. 1)-6) ovog zakona" brišu se.

U tački 2) reči: "bezbedan, potpun i neometan pristup mernim uređajima i instalacijama, kao i mestu merenja radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, održavanja i kontrole ispravnosti mernih i drugih uređaja sa mernim ormanima, uređenja mernog mesta i" brišu se.

Član 70.

Član 218. menja se i glasi:

"Član 218.

Energetski subjekt koji obavlja delatnost prenosa, odnosno distribucije električne energije dužan je da sprovodi mere zaštite u skladu sa ovim zakonom i drugim tehničkim propisima.

Zaštitni pojas se uspostavlja danom izgradnje elektroenergetskog voda.

U zaštitnom pojasu ispod, iznad ili pored elektroenergetskog objekta mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi ili zasađivati drveće i drugo rastinje, ako se te radnje preduzimaju u skladu sa uslovima propisanim zakonom ili tehničkim normativima, uz saglasnost energetskog subjekta.

Zaštitni pojas za nadzemne elektroenergetske vodove, sa obe strane voda od krajnjeg faznog provodnika, ima sledeće širine:

1) za naponski nivo 1 kV do 35 kV:

(1) za gole provodnike 10 metara, kroz šumsko područje 3 metra;

(2) za slabo izolovane provodnike 4 metra, kroz šumsko područje 3 metra;

(3) za samonoseće kablovske snopove 1 metar;

2) za naponski nivo 35 kV, 15 metara;

3) za naponski nivo 110 kV, uključujući i 110 kV, 25 metara;

4) za naponski nivo 220 kV i 400 kV, 30 metara.

Zaštitni pojas za podzemne elektroenergetske vodove (kablove) iznosi, od ivice armirano-betonskog kanala:

1) za naponski nivo 1 kV do 35 kV, uključujući i 35 kV, 1 metar;

2) za naponski nivo 110 kV, 2 metra;

3) za naponski nivo iznad 110 kV, 3 metra.

Zaštitni pojas za transformatorske stanice na otvorenom iznosi:

1) za naponski nivo 1 kV do 35 kV, 10 metara;

2) za naponski nivo 110 kV i iznad 110 kV, 30 metara.

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema nadležan za energetski objekat, dužan je da o svom trošku redovno uklanja drveće ili grane i drugo rastinje koje ugrožava rad energetskog objekta.

Vlasnik nepokretnosti koja se nalazi u koridoru elektroenergetskih vodova naponskih nivoa 35, 110, 200, i 400 kV, ima pravo da zahteva odgovarajuću naknadu od nadležnog energetskog subjekta samo ukoliko na svojoj parceli ne može da preduzima radnje ili izvodi radove koje je obavljao pre postavljanja elektroenergetskog voda, a u skladu sa vrstom, prirodom i namenom zemljišta.

Vlasnik nepokretnosti može podneti zahtev iz stava 7) u roku od 6 meseci od dana postavljanja elektroenergetskog voda (ili uspostavljanja zaštitnog pojasa) na njegovoj nepokretnosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana stavljanja u funkciju elektroenergetskog objekta.

Saglasnost iz stava 3. ovog člana izdaje energetski subjekt na zahtev vlasnika ili nosioca drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze u zaštitnom pojasu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i sadrži tehničke uslove u skladu sa zakonom, tehničkim i drugim propisima.".

Član 71.

U članu 227. stav 1. reči: "ne primenjuje član 225. ovog zakonaˮ zamenjuju se rečima: "ne primenjuju se st. 2 - 5 člana 225. ovog zakona.ˮ.

Član 72.

U članu 241. st. 1. i 5. reči: "prenosnog sistema" zamenjuju se rečima: "trasportnog sistema.ˮ

U st. 4. i 5. reči: "dva mesecaˮ zamenjuju se rečima: "četiri meseca.ˮ.

Član 73.

U članu 242. stav 2. reči: "prenosnog sistemaˮ zamenjuju se rečima: "trasportnog sistema.ˮ.

U stavu 2. tačka 1) reč: "prenosnogˮ zamenjuje se rečju: "transportnogˮ.

                                                                        Član 74.

U članu 246. stav 1. tačka 1) reči: "prenosnog sistema" zamenjuju se rečima: "transportnog sistema.ˮ.

Član 75.

U članu 247. stav 1. tačka 9) briše se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Operator transportnog sistema prirodnog gasa koji transportuje više od 50% ukupnih količina prirodnog gasa za potrebe tržišta Republike Srbije i koji ima najveći broj izlaza sa transportnog sistema odgovoran je uređivanje i administriranje tržišta prirodnog gasa.ˮ.

Član 76.

U članu 248. tačka 2) posle reči: "transportnog sistemaˮ dodaju se reči: "u skladu sa ovim zakonom i pravilima iz člana 51. tačka 3).ˮ

Posle tačke 24) dodaju se nove tačke 24a) i 24b) koje glase:

 "24a) Agenciji dostavlja podatke o promeni snabdevača i stepenu otvorenosti tržišta;

24b) dostavi podatke potrebne za uređivanje i administriranje tržišta prirodnog gasa operatoru transportnog sistema iz člana 247. stav 2. ovog zakona.ˮ.

Član 77.

U članu 250. stav 3. posle reči: "planom razvojaˮ dodaju se reči: "povezanih transportnih sistema,ˮ.

Član 78.

U članu 253. stav 1. reči: "operator transportnog sistemaˮ zamenjuju se rečju: "Agencijaˮ.

U stavu 2. reči: "Ministarstvu iˮ brišu se.

Član 79.

U članu 261. posle tačke 25) dodaje se tačka 25a) koja glasi:

"25a) Agenciji dostavlja podatke o promeni snabdevača i stepenu otvorenosti tržišta;ˮ.

Član 80.

U članu 263. stav 1. reči: "operator distributivnog sistemaˮ zamenjuju se rečju: "Agencijaˮ.

U stavu 2. reči: "Ministarstvu iˮ brišu se.

Član 81.

Posle člana 290. dodaje se član 290a koji glasi:

"290a

O zahtevu za izmenu konačnog akta o izuzeću Agencija može da odlučuje u postupku propisanom za njegovo donošenje, ako u trenutku podnošenja zaheva nije otpočela izgradnja energetskog objekta.

Agencija će na zahtev stranke ukinuti akt o izuzeću iz člana 167, 288. i 289. ovog zakona, u celini ili u delu, pre isteka njegovog važenja.ˮ.

Član 82.

U članu 292. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a) snabdevač na veliko prirodnim gasom;ˮ.

Član 83.

Posle člana 296. dodaju se novi naslovi i članovi 296a i 296b koji glase:

"Obaveza čuvanja evidencija

Član 296a

Snabdevač i snabdevač na veliko dužni su da Agenciji, organu nadležnom za poslove konkurencije i nadležnom telu saglasno obavezama koje proizilaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora, stave na raspolaganje sve relevantne podatke koji se odnose na transakcije iz ugovora o snabdevanju prirodnim gasom svih učesnika na tržištu, osim krajnjih kupaca.

Podaci iz stava 1. ovog člana sadrže pojedinosti o karakteristikama transakcija kao što su: trajanje, pravila o isporuci i izmirenju obaveza, količinama, datumima i vremenima izvršenja i cenama transakcija, načinu identifikacije učesnika na tržištu na koga se transakcija odnosi, kao i specifikaciju svih ugovora o snabdevanju prirodnim gasom po kojima obaveze nisu izmirene.

Snabdevač je dužan da podatke iz stava 2. ovog člana čuva radi stavljanja na raspolaganje najmanje pet godina.

Zaštita komercijalno osetljivih podataka

Član 296b.

Operator transportnog, odnosno distributivnog sistema, operator skladišta prirodnog gasa, snabdevač i snabdevač na veliko obavezni su da čuvaju kao poslovnu tajnu podatke i dokumenta koji sadrže informacije o prodajnim cenama, količini i uslovima snabdevanja prirodnim gasom, merne podatke o proizvodnji, odnosno potrošnji krajnjih kupaca, kao i druge podatke i dokumenta čije objavljivanje ili činjenje dostupnim trećim licima može dovesti do poremećaja na tržištu prirodnog gasa.

Odredba stava 1. ovog člana, odnosi se i na ugovore o snabdevanju prirodnim gasom u periodu od godinu dana od dana prestanka tih ugovora, osim ugovora koji se zaključuju u postupku javnih nabavki, s tim da se i po isteku tog perioda merni podaci o proizvodnji, odnosno potrošnji prirodnog gasa krajnjih kupaca, mogu saopštavati, odnosno dokumenta davati trećim licima samo po zahtevu proizvođača, odnosno krajnjeg kupca prirodnog gasa.ˮ.

Član 84.

U članu 315. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 12a) koja glasi:

"12a) postupak/način i rokovi za ostvarivanja prava krajnjeg kupca na naknadu zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke, odnosno snabdevanja;ˮ.

Član 85.

Naslov ispred člana 320. i član 320. menjaju se i glase:

"Praćenje pokazatelja kvaliteta isporuke i snabdevanja prirodnim gasom

Član 320.

Energetski subjekti koji obavljaju energetske delatnosti u vezi sa isporukom i snabdevanjem prirodnim gasom, dužni su da obezbede kvalitet isporuke i snabdevanja utvrđen ovim zakonom, propisima koji uređuju opšte uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom i drugim propisima donetim na osnovu zakona.

Agencija donosi pravila iz člana 51. stav 1.tačka 2) ovog zakona kojima se bliže određuju pokazatelji tehničkog i komercijalnog kvaliteta isporuke i komercijalnog kvaliteta snabdevanja prirodnim gasom, način evidentiranja podataka i računanja pokazatelja, način i rokove za dostavljanje podataka i izveštaja agenciji, način utvrđivanja zahtevanih vrednosti pojedinih pokazatelja, kao i način ocenjivanja rezultata dobijenih praćenjem dostignutih u odnosu na zahtevane vrednosti pokazatelja kvaliteta.

Pokazatelji tehničkog i komercijalnog kvaliteta isporuke koji se naročito prate su: neprekidnost isporuke prirodnog gasa, kvalitet prirodnog gasa, vreme potrebno za izvršavanje propisanih obaveza operatora sistema od uticaja na priključenje, otklanjanje kvara, obustavu, isključenje i drugi pokazatelji.

Ostvarene vrednosti pokazatelja kvaliteta isporuke prirodnog gasa, agencija koristi pri odobravanju planova razvoja i sredstava za investicije i u slučaju regulacijie cena pristupa sistemima za transport i distribuciju zasnovanim na podsticajnim metodama regulacije cena, na način propisan metodologijama za određivanje regulisanih cena pristupa, u kojima utvrđuje način određivanja i maksimalnu visinu podsticaja, odnosno umanjenja odobrenog maksimalnog prihoda, a u zavisnosti od smera i stepena odstupanja od zahtevanih vrednosti pokazatelja tehničkog kvaliteta isporuke.

Pokazatelji komercijalnog kvaliteta snabdevanja koji se naročito prate su: obezbeđivanje efikasne komunikacije sa kupcima, odnosno korisnicima sistema, obaveštavanje o planiranim prekidima, precizno i jasno obaveštavanje krajnjih kupaca o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, broj podnetih i broj opravdanih podnesaka krajnjih kupaca, poštovanje propisanih rokova za postupanje po podnescima krajnjih kupaca i drugi pokazatelji.

Pravilima iz stava 2. ovog člana se određuje visina, odnosno način utvrđivanja visine naknade krajnjem kupcu po osnovu stepena odstupanja od propisanog kvaliteta.ˮ.

Član 86.

U članu 324. stav 1. reči: "i komprimovnim prirodnim gasom" zamenjuju se rečima: "biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom.ˮ.

Član 87.

U članu 327. stav 1. menja se i glasi:

"Energetski subjekt koji obavlja delatnost transporta nafte naftovodom ili transporta derivata nafte produktovodom donosi pravila o radu sistema za transport nafte naftovodom, odnosno pravila o radu sistema za transport derivata nafte produktovodom, koja sadrže naročito: tehničke uslove za bezbedan rad sistema; postupke u slučaju havarije i kriznih situacija, odnosno prekida transporta, pravila o pristupu sistemu za transport nafte, odnosno derivata nafte; instrument obezbeđenja plaćanja i kriterijume za utvrđivanje iznosa i perioda za koji se traži; uslove u pogledu kvaliteta nafte, odnosno derivata nafte koji se predaju za transport, pravila o merenju sa definisanom potrebnom mernom opremom i druge uslove transporta.ˮ.

Član 88.

U članu 335. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) podatke o proizvodnji sirove nafte i prosečnoj ceni proizvodnje sirove nafte;ˮ

Član 89.

U članu 337. stav 1. menja se i glasi:

"Derivati nafte, biogoriva, biotečnosti, komprimovani prirodni gas, utečnjeni prirodni gas i vodonik koji se stavljaju na tržište moraju ispunjavati uslove utvrđene propisima o kvalitetu tečnih goriva naftnog porekla, biogoriva, biotečnosti, komprimovanog prirodnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa i vodonika, propisima o zaštiti životne sredine, tehničkim i drugim propisima koji se odnose na promet goriva iz ovog stava.ˮ.

U stavu 3. reči: "će bliže ureditiˮ zamenjuju se rečima: "bliže uređujeˮ.

Član 90.

U članu 338. stav 2. reči: "će bliže ureditiˮ zamenjuju se rečima: "bliže uređujeˮ.

Član 91.

Član 345. menja se i glasi:

"Član 345.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivom, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom, osim onih koji obavljaju samo trgovinu komprimovanim prirodnim gasom i/ili utečnjenim prirodnom gasom i/ili vodonikom, dužni su da obezbede operativne rezerve derivata nafte, koje su jednake desetodnevnoj prosečnoj količini motornih benzina i gasnih ulja iz stava 5. ovog člana, odnosno petnaestodnevnoj prosečoj količini mlaznog goriva iz stava 5. ovog člana, koje su stavili na tržište Republike Srbije u prethodnoj godini iz sopstvene proizvodnje i uvoza.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje električne energije i/ili kombinovane proizvodnje električne i/ili toplotne energije dužni su da obezbede operativne rezerve derivata nafte i/ili uglja u količini koja će omogućiti najmanje 15 dana njihove prosečne proizvodnje električne i/ili toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje toplotne energije iz derivata nafte i/ili uglja za snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom dužni su da obezbede operativne rezerve derivata nafte i/ili uglja u količini koja će omogućiti najmanje 15 dana njihove prosečne proizvodnje toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje toplotne energije iz prirodnog gasa za snabdevanje tarifnih kupaca toplotne energije dužni su da obezbede mogućnost supstitucije prirodnog gasa drugim energentima u količini koja će omogućiti najmanje 15 dana njihove prosečne proizvodnje toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Operativne rezerve derivata nafte iz stava 1. ovog člana mogu se formirati i održavati u motornim benzinima, mlaznim gorivima i gasnim uljima koja se koriste kao goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem i opcijskim ugovorima za navedene derivate ukoliko je derivat nafte koji je predmet opcijskog ugovora uskladišten na teritoriji Republike Srbije.

Operativne rezerve derivata nafte iz stava 2, 3. i 4. ovog člana mogu se formirati i održavati u sirovoj nafti, derivatima nafte koji se koriste kao energetska goriva i opcijskim ugovorima ukoliko je derivat nafte koji je predmet opcijskog ugovora uskladišten na teritoriji Republike Srbije. Najmanje jedna trećina obaveze čuvanja ovih rezervi treba da bude u gotovim proizvodima.

Vlada bliže propisuje uslove i način postepenog obezbeđenja, korišćenja i obnavljanja operativnih rezervi derivata nafte, uglja i drugih energenata.

Operativne rezerve derivata nafte, uglja i drugih energenata koriste se u slučaju kratkotrajnih poremećaja na tržištu, usled havarija i drugih nepredviđenih situacija zbog kojih je ugrožena sigurnost rada pojedinih delova energetskog sistema ili energetskog sistema u celini.ˮ.

Član 92.

U članu 349. stav 4. tačka 2) posle reči: "prodajiˮ dodaju se reči: "i skladištenjuˮ.

Član 93.

U članu 367. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Tržišni inspektor će rešenjem zabraniti trgovinu derivatima nafte na energetskom objektu koji nije upisan u licncu za obavljanje energetske delatnosti a na kome se obavlja energetska delatnost.ˮ.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. posle reči: "eksplozija,ˮ dodaju se reči: "ministarstvo nadležno za poslove finansijaˮ.

Član 94.

Posle člana 367. dodaju se novi čl. 367a, 367b i 367v koji glase:

"Član 367a

U skladu sa delokrugom rada Ministarstvo vrši nadzor nad radom tela imenovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 367b

Tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom imenovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti ministarstvu dostavljaju informacije o evidentiranju i pregledima i ispitivanjima opreme pod pritiskom preko centralnog registra opreme pod pritiskom.

Centralni registar opreme pod pritiskom je jedinstveni elektronski registar opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti u kome se nalaze podaci o:

1) vlasnicima, odnosno korisnicima opreme pod pritiskom;

2) lokaciji i tehničkim i drugim karakteristikama opreme pod pritiskom;

3) izvršenim evidentiranjima i pregledima i ispitivanjima opreme pod pritiskom, odnosno evidencionim i revizionim listovima i zapisnicima o pregledima i ispitivanjima opreme pod pritiskom;

4) ispravama o usaglašenosti koje su izdala tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom;

5) opremi pod pritiskom koja je stavljena van upotrebe;

6) datumima narednih pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom;

7) imenovanim telima za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom i licima koja su ovlašćena za popisivanje evidencionih i revizionih listova u imenovanim telima.

Član 367v

Korisnici opreme pod pritiskom utvrđeni aktom iz stava 3. ovog člana moraju da ispunjavaju uslove u pogledu stručnog kadra, odnosno uslove u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova sa opremom pod pritiskom.

Stručna osposobljenost iz stava 1. ovog člana proverava se polaganjem stručnog ispita.

Ministarstvo propisije kriterijume za utvrđivanje korisnika opreme pod pritiskom, uslove u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica, kao i druge obveznike polaganja stručnog ispita iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo propisuje bliže uslove, program i način polaganja stručnog ispita iz stava 2. ovog člana.ˮ.

Član 95.

Član 368. menja se i glasi:

"Na sadržinu, vrstu, oblik, postupak i sprovođenje inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona i drugih propisa kojim se uređuje inspekcijski nadzor.".

Član 96.

Član 369. briše se.

Član 97.

Naslov: "Vrste nadzoraˮ i član 370. brišu se.

Član 98.

Naslov: "Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora" i član 371. brišu se.

Član 99.

U članu 374. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) da li energetski objekti, uređaji i instalacije koji se koriste u obavljanju energetske delatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije ispunjavaju propisane uslove za obavljanje tih delatnosti;ˮ.

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) da li se u toku korišćenja elektroenergetski objekti, uređaji i instalacije održavaju u skladu sa zakonom, tehničkim i drugim propisima i da li se vrši kontrola elektroenergetskih objekata uređaja i instalacija u skladu sa tehničkim i drugim propisima;ˮ.

Član 100.

U članu 377. u stavu 1. u uvodnoj rečenici, posle reči: "pod pritiskom" dodaju se reči: "u vršenju inspekcijskog nadzora".

U stavu 1. tačka 5) menja se i glasi:

"5) da li oprema pod pritiskom koja se koristi u obavljanju energetske delatnosti ispunjava propisane uslove za obavljanje tih delatnosti;ˮ.

Član 101.

U članu 380. u stavu 1. tač. 2) i 5) brišu se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Energetski inspektor vrši i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.".

Član 102.

Naslov: "Obaveštenje o nadzoruˮ i član 381. brišu se.

Član 103.

Naslov i član 382. brišu se.

Član 104.

Naslov i član 383. brišu se.

Član 105.

Naslov i član 384. brišu se.

Član 106.

Naslov i član 385. menjaju se i glase:

"Ovlašćenja inspektora

Član 385.

U vršenju inspekcijskog nadzora elektroenergetski inspektor, inspektor opreme pod pritiskom, energetski inspektor i tržišni inspektor je ovlašćen da:

1) naloži da se utvrđene nezakonitosti otklone u roku koji odredi;

2) donese rešenje i izrekne upravnu meru ako nadzirani subjekat ne otkloni nezakonitost u ostavljenom roku, osim kada zbog neophodnosti preduzimanja hitnih mera rešenje donosi bez odlaganja;

3) zabrani ugradnju uređaja, postrojenja i instalacija ili opreme pod pritiskom ako u određenom roku nisu otklonjene utvrđene nezakonitosti;

4) zabrani trgovinu derivatima nafte na energetskom objektu koji nije upisan u licencu za obavljanje energetske delatnosti a na kome se obavlja energetska delatnost;

5) zabrani upotrebu energetskog objekta, odnosno korišćenje uređaja, postrojenja ili instalacija ili opreme pod pritiskom ako:

(1) do isteka roka utvrđenog rešenjem za otklanjanje nezakonitosti nisu otklonjene utvrđene nezakonitosti;

(2) rad, odnosno upotreba energetskog objekta, uređaja, postrojenja ili instalacije ili opreme pod pritiskom dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, materijalna dobra ili bezbednost;

(3) se energetskom subjektu oduzme licenca ili saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe zbog neispunjavanja propisanih uslova ili ne poseduje licencu za obavljanje energetske delatnosti ili saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe, osim u slučaju iz člana 26. ovog zakona, odnosno energetski objekat, na kojem se obavlja energetska delatnost nije upisan u licencu za obavljanje energetske delatnosti;

6) nadležnom pravosudnom organu podnese krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno preduzme i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen;

7) naredi izvršavanje propisanih obaveza u određenom roku i da privremeno zabrani rad ako se nalog u ostavljenom roku ne izvrši.

Energetski subjekt ili drugo pravno lice ili preduzetnik ili fizičko lice iz člana 70. stav 5. ovog zakona, odnosno odgovorno lice, kome je rešenjem inspektora naloženo otklanjanje nezakonitosti dužan je da nezakonitosti otkloni u naloženom roku i da u pisanoj formi obavesti inspektora o otklanjanju nezakonitosti u roku koji je određen rešenjem.".

Član 107.

U članu 389. stav 1. tačka 22) menja se i glasi:

"22) ne izvrši rešenje inspektora i ne obavesti inspektora o otklanjanju nezakonitosti u roku koji je određen rešenjem iz člana 385. ovog zakona;ˮ.

Član 108.

Posle člana 390. dodaje se član 390a koji glasi:

"Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu koje izda građevinsku dozvolu za izgradnju energetskog objekta bez prethodno pribavljene energetske dozvole iz člana 30. ovog zakona.ˮ.

Član 109.

U članu 391. stav 1. iza tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) otpočne da obavlja energetsku delatnost bez pribavljene licence u smislu ovog zakona (član 17. ovog zakona) i ne podnese zahtev za izdavnje, odnosno izmenu licence (član 23. ovog zakona).ˮ.

Tačka 14) menja se i glasi:

"14) ne izvrši rešenje inspektora i ne obavesti inspektora o otklanjanju nezakonito postupanje u roku koji je određen rešenjem u smislu ovog zakona (član 385. ovog zakona).ˮ.

U stavu 2. tačka 15) menja se i glasi:

"15) ne izvrši rešenje inspektora i ne obavesti inspektora o otklanjanju nezakonitosti u roku koji je određen rešenjem u smislu ovog zkona (član 385. ovog zakona).ˮ.

Član 110.

U članu 400. stav 1. reči: "1. maja 2016. godineˮ zamenjuju se rečima: "1. maja 2023. godineˮ.

U stavu 2. reči: "1. januara 2017. godineˮ zamenjuju se rečima: "1. maja 2024. godineˮ.

Član 111.

U članu 404. stav 4. reči: "31. decembra 2020. godineˮ zamenjuju se rečima: "31. decembra 2024. godineˮ.

Član 112.

Član 429. se briše.

Član 113.

Član 431. se briše.

Član 114.

Mrežna pravila iz člana 27. ovog zakona Agencija donosi u roku od 3 mesece od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 115.

Operatori prenosnog i distributivnog sistema električne energije, odnosno transportnog sistema prirodnog gasa uskladiće pravila o radu sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 116.

Akt o kriterijuma za utvrđivanje korisnika opreme pod pritiskom, uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica, kao i drugim obveznicima polaganja stručnog ispita i akt kojim se propisuju bliži uslove, program i način polaganja stručnog ispita iz člana 367v ovog zakona donose se u roku od 2 godine od dana donošenja ovog zakona.

Član 117.

Akt u vezi sa veleprodajnim tržištem iz člana 27. ovog zakona, Agencija donosi u roku od 3 meseca.

Član 118.

Operatori tržišta električne energije sa sedištem u državama EU i EZ pravo iz člana 183a ovog zakona počinju da ostvaruju po isteku perioda od četiri godine od dana stupanja na snagu zakona, odnosno kada Agencija proceni da su se stekli uslovi za više nominovanih operatora tržišta električne energije na području Republike Srbije.

Član 119.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 21.01.2021.
Naslov: Redakcija