Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJENI PODZAKONSKI AKTI ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Početak primene 1. januar 2022. godine


Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 - koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 28. aprila 2021. godine) se određuje:

  • krug subjekata ovlašćenih za pristup i korišćenje podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura, kao i
  • uslovi i način pod kojima datim podacima mogu da pristupaju određeni subjekti sa javnim ovlašćenjima.

U "Sl. glasniku RS", 69/2021 od 9. jula 2021. godine objavljene su tri uredbe i tri pravilnika, kojima je ova materija regulisana. 

Svih šest podzakonskih akata primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.


1. Uredbom o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021)
se uređuju postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

2. Uredbom o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) se uređuju uslovi i način čuvanja elektronskih faktura, uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku.

3. Uredbom o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) se uređuju uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.

4. Pravilnikom o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) propisuju se:

  • minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju,
  • slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni,
  • slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura,
  • forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura,
  • način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i
  • način primene standarda elektronskog fakturisanja.

5. Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

6. Pravilnikom o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) se propisuje način postupanja Centralnog informacionog posrednika u obavljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Izvor: Redakcija, 12.7.2021.