Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU

("Sl. glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način čuvanja elektronskih faktura, uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku.

Član 2

Čuvanje elektronskih faktura u sistemu elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/21 i 129/21 - u daljem tekstu: Zakon) od strane subjekata javnog sektora, odnosno od strane subjekata privatnog sektora koji za te potrebe ne koriste sistem informacionog posrednika vrši se korišćenjem postupaka i tehnoloških rešenja kojima se obezbeđuje verodostojnost porekla i integriteta sadržine elektronske fakture preuzete iz sistema elektronskih faktura, uz obavezno ispunjavanje uslova i standarda informacione bezbednosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje informaciona bezbednost, nezavisno od načina preuzimanja i formata preuzete elektronske fakture.

Subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora iz stava 1. ovog člana mogu pretraživati i preuzimati elektronske fakture koje se čuvaju u sistemu elektronskih faktura, a koje su oni izdali i primili.

Čuvanje, pretraživanje i preuzimanje elektronskih faktura iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Član 3

Čuvanje elektronskih faktura od strane subjekata privatnog sektora koji za te potrebe koriste sistem informacionog posrednika vrši se korišćenjem postupaka i tehnoloških rešenja kojima se obezbeđuje verodostojnost porekla i integriteta sadržine elektronske fakture preuzete iz sistema elektronskih faktura, uz obavezno ispunjavanje uslova i standarda informacione bezbednosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje informaciona bezbednost, nezavisno od načina preuzimanja i formata preuzete elektronske fakture.

Sistem informacionog posrednika u okviru koga se čuvaju elektronske fakture mora da obezbedi visok nivo zaštite od gubitaka podataka koji se čuvaju, narušavanja integriteta tih podataka i neovlašćenog pristupa tim podacima.

Čuvanje i preuzimanje elektronskih faktura iz sistema elektronskih faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Član 4

Način čuvanja elektronskih faktura iz čl. 2. i 3. ove uredbe mora da omogućava njihovo stavljanje na uvid u slučaju zahteva nadležnog organa koji ima pristup podacima iz sistema elektronskih faktura u skladu sa zakonom.

Stavljanje na uvid elektronskih faktura u slučaju zahteva nadležnog organa mora biti izvršeno na način koji omogućava brz, efikasan i bezbedan prenos podataka o elektronskim fakturama, za jednog ili više subjekta javnog sektora, odnosno subjekta privatnog sektora, odnosno dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura i tako da podaci o elektronskim fakturama budu predstavljeni na pregledan i sistematičan način.

Stavljanje na uvid elektronskih faktura u slučaju iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Član 5

Smatra se da preuzimanje i štampanje elektronske fakture od strane subjekta privatnog sektora, odnosno dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura izvršeno do isteka roka za obavezno čuvanje elektronskih faktura iz člana 15. stav 2. Zakona obezbeđuje verodostojnost porekla i integritet sadržine ukoliko:

1) papirni oblik elektronske fakture sadrži sve elemente koje je sadržao i elektronski oblik, kao i oznaku da je elektronska faktura generisana u sistemu elektronskih faktura, jedinstveni identifikator fakture i datum i vreme slanja fakture;

2) papirni oblik elektronske fakture prikazuje sve elemente iz tačke 1) ovog člana na čitak način; i

3) je preuzimanje i štampanje elektronske fakture izvršeno u skladu sa odredbama o preuzimanju i štampanju primerka elektronskog dokumenta iz propisa kojima se uređuje elektronski dokument.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

Subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora iz člana 2. Zakona, kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura iz člana 2. Zakona mogu koristiti sistem elektronskih faktura u skladu sa Zakonom i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".