Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMACIONOG POSREDNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 69/2021 i 132/2021)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Član 2

Saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove, i to:

1) da je pravno lice registrovano u Republici Srbiji;

2) da na dan podnošenja zahteva nema dospele, a neplaćene obaveze za javne prihode po osnovu obavljanja delatnosti, koje utvrđuje Poreska uprava;

3) da nema zakonskog ili ostalog zastupnika koji je pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv imovine, privrede, bezbednosti računarskih podataka, državnih organa, pravnog saobraćaja i protiv službene dužnosti;

4) da kao pravno lice nije pravnosnažno osuđeno za krivično delo;

5) da primenjuje mere zaštite koje se odnose na operatora IKT sistema od posebnog značaja i da je donelo akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja u skladu sa propisima kojima se uređuje informaciona bezbednost;

6) da mu ranije nije oduzeta saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika;

7) da je donelo akt o opštim uslovima pružanja usluge informacionog posrednika (u daljem tekstu: opšti uslovi pružanja usluga); i

8) da je donelo akt o internim pravilima pružanja usluga informacionog posrednika, koja obavezno obuhvataju način čuvanja podataka u okviru sistema elektronskih faktura i u kojem je mesto čuvanja tih podataka određeno u Republici Srbiji (u daljem tekstu: interna pravila).

Nakon dobijanja saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika lice mora obezbediti osiguranje od rizika odgovornosti, koje podrazumeva najniži iznos osiguranja od rizika za moguću štetu nastalu vršenjem poslova informacionog posrednika tako da osigurana suma na koju mora biti ugovoreno osiguranje po jednom štetnom događaju ne može iznositi manje od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za poveren posao u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem elektronskih faktura, odnosno u vezi sa elektronskim evidentiranjem iz člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/21 i 129/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Pod štetnim događajem iz stava 2. ovog člana podrazumeva se pojedinačna šteta nastala jednom u vezi sa jednom elektronskom fakturom, odnosno obračunom iz člana 4. Zakona, u okviru obavljanja poslova informacionog posrednika.

Ukupna osigurana suma na koju mora biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti iz stava 2. ovog člana kumulativno na godišnjem nivou, po svim štetnim događajima, ne može biti niža od 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ukupno za sve poverene poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem elektronskih faktura, odnosno u vezi sa elektronskim evidentiranjem iz člana 4. Zakona.

Član 3

Opšti uslovi pružanja usluga primenjuju se kod svih ugovorenih usluga informacionog posrednika i obavezno obuhvataju:

1) obaveze informacionog posrednika;

2) obaveze korisnika usluga;

3) pravni okvir koji se primenjuje na pružanje usluge;

4) način rešavanja prigovora i sporova;

5) garantovani nivo dostupnosti usluge;

6) postupak u slučaj prestanka rada informacionog posrednika (izlazna strategija);

7) uslovi čuvanja poslovne tajne i ličnih podataka;

8) uslovi tehničke podrške korisniku usluge;

9) podaci za kontakt pružaoca usluge.

Korisnici usluga treba da budu u potpunosti informisani o opštim uslovima pružanja usluga pre nego što zaključe ugovor o pružanju usluga.

Opšti uslovi pružanja usluga čine sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora o pružanju usluga informacionog posrednika.

Opšti uslovi pružanja usluga ne smeju sadržati odredbe o ograničenju odgovornosti pružaoca usluga informacionog posrednika.

Informacioni posrednik obezbeđuje javnu dostupnost opštih uslova pružanja usluga na svom veb sajtu, na način koji obezbeđuje njihovu jednostavnu i stalnu dostupnost.

Član 4

U cilju obezbeđivanja nesmetanog i kontinuiranog pružanja usluga informacionog posrednika i zaštite poverljivosti podataka korisnika ovih usluga, informacioni posrednik utvrđuje i posebna interna pravila rada i zaštite sistema informacionog posrednika (u daljem tekstu: interna pravila) u kojima su sadržani i detaljno opisani postupci i mere koji se primenjuju u cilju pružanja usluge informacionog posrednika.

Interna pravila nisu javna i mogu predstavljati poslovnu tajnu informacionog posrednika.

Član 5

Za obavljanje poslova informacionog posrednika potrebna je saglasnost Ministarstva finansija.

Lice koje ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe podnosi zahtev za dobijanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika Ministarstvu finansija elektronskim putem.

Na osnovu zahteva iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo finansija vrši proveru da li lice iz stava 2. ovog člana ispunjava uslove za dobijanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika, u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu. U slučaju da utvrdi da su uslovi ispunjeni, daje saglasnost licu za obavljanje poslova informacionog posrednika na period od najviše 24 meseca.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnose se:

1) dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 2. stav 1. tač. 1)-5) ove uredbe;

2) opšti uslovi pružanja usluga;

3) interna pravila;

4) akt o bezbednosti IKT sistema.

Ispunjenost uslova iz člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe Ministarstvo finansija proverava po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 2. stav 1. tač. 1)-3) ove uredbe Ministarstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti, uz saglasnost podnosioca zahteva.

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 2. stav 1. ove uredbe, Ministarstvo finansija u roku od 15 dana zahteva od podnosioca dostavljanje dokaza iz člana 2. st. 2. i 4. ove uredbe.

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 2. st. 2. i 4. ove uredbe, Ministarstvo finansija donosi rešenje o davanju saglasnosti i upisuje podnosioca zahteva u Registar informacionih posrednika u skladu sa članom 12. Zakona.

Zahtev iz stava 2. ovog člana, sa prilozima iz stava 4. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Ministarstva finansija, a rešenje iz stava 8. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku informacionom posredniku.

U slučaju promene podataka iskazanih u zahtevu iz stava 2. ovog člana, uključujući promene činjenica o kojima je dokaze i akta priložio u skladu sa stavom 4. ovog člana, informacioni posrednik je obavezan da o tome bez odlaganja u pisanoj formi obavesti Ministarstvo finansija.

Član 6

Ministarstvo finansija rešenjem može oduzeti saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika, a koje sadrži rok u kojem je neophodno obustaviti obavljanje poslova informacionog posrednika, i to u slučaju da:

1) informacioni posrednik prestane da ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. tač. 1), 3), 4), 5) i 8) i člana 2. stav 2. ove uredbe;

2) informacioni posrednik ne postupi u skladu sa obavezom iz člana 5. stav 8. ove uredbe; ili

3) je informacioni posrednik pravnosnažno osuđen za prekršaj iz čl. 19. i 21. Zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana se dostavlja u elektronskom obliku licu koje je dobilo saglasnost za obavljanje poslova informacionog posrednika.

U slučaju prestanka obavljanja poslova informacionog posrednika, svi korisnici informacionog posrednika koji prethodno nisu prešli da koriste druge informacione posrednike po automatizmu prelaze na neposredan pristup sistemu elektronskih faktura.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. februara 2022. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".