Zastava Bosne i Hercegovine

Verzija propisa je prestala da važi

 

Objedinjeni, novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju pogledajte OVDE.

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 69/2021 i 132/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način postupanja Centralnog informacionog posrednika u obavljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Član 2

Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom elektronskih faktura, i odgovoran je za njegovo funkcionisanje.

Centralni informacioni posrednik:

1) uspostavlja odgovarajuću organizaciju poslova i radnih zadataka;

2) imenuje administratore sistema elektronskih faktura;

3) uspostavlja mehanizme za autentikaciju i autorizovani pristup sistemu elektronskih faktura, u skladu sa propisima kojima se uređuju informaciona bezbednost i elektronska identifikacija i zaštita podataka o ličnosti;

4) ažurno upravlja pravima pristupa infrastrukturi i softverskim rešenjima koje uspostavlja i koje koristi;

5) preduzima druge mere u cilju razvoja sistema elektronskih faktura u skladu sa potrebama.

Član 3

Centralni informacioni posrednik dužan je da obezbedi kadrove koji imaju stručnost, iskustvo i kvalifikacije za primenu administrativnih i upravljačkih procedura.

Član 4

Centralni informacioni posrednik vodi Registar informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Registar informacionih posrednika iz stava 1. ovog člana je javna dostupna evidencija informacionih posrednika.

Registar informacionih posrednika iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv informacionog posrednika;

2) poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) informacionog posrednika;

3) matični broj informacionog posrednika;

4) adresu sedišta informacionog posrednika;

5) ime i prezime lica kojem je informacioni posrednik dodelio pristup sistemu elektronskih faktura;

6) broj i datum rešenja kojim se odobrava obavljanje poslova informacionog posrednika;

7) broj i datum rešenja kojim se opoziva odobrenje za obavljanje poslova informacionog posrednika;

8) naziv, PIB, matični broj i adresa sedišta lica koja su informacionom posredniku poverila jedan ili više poslova u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem elektronskih faktura.

Ako se nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva finansija promene podaci koji se vode u registru iz stava 2. ovog člana, informacioni posrednik obaveštava Centralnog informacionog posrednika o nastalim promenama u elektronskom obliku.

U slučaju da se promena podataka koji se vode u registru iz stava 2. ovog člana odnosi na promenu lica koja su informacionom posredniku poverila jedan ili više poslova u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem elektronskih faktura, informacioni posrednik o sopstvenom trošku preduzima odgovarajuće mere radi obezbeđenja prenosa podataka lica koja su informacionom posredniku poverila jedan ili više poslova u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem i čuvanjem elektronskih faktura, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Član 5

Centralni informacioni posrednik registrovanom informacionom posredniku dostavlja tehničko uputstvo za povezivanje sistema informacionog posrednika sa sistemom elektronskih faktura i tehničke parametre koji su specifični za konkretnog informacionog posrednika, kao što su podaci za autentikaciju i drugi pristupni parametri.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. februara 2022. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".