Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. APRIL 2014.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 10.4.2014.)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 10.4.2014. godine)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2014, 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013, 19/2014 i 24/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2009, 6/2010, 16/2010, 41/2010, 45/2010, 18/2011, 54/2011, 17/2012, 42/2012 i 65/2012, "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 78/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014 i 25/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2014)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU OBIMA SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2011 i 51/2011, "Sl. glasnik RS", br. 105/2012 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 31/2013 - dr. odluka i 22/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZANATSTVA I TRGOVINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013 i 22/2014)
 • ODLUKA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2003, 14/2004 - statut, 42/2009 i 22/2014)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U FEBRUARU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 22/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014 i 22/2014)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2007, 1/2009, 36/2009, 37/2009, 48/2009, 61/2009, 8/2010, 31/2010, 13/2011, 51/2011, 29/2012, 56/2012, 62/2012, 54/2013, 16/2014 i 22/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA PRIJEMA I OTPREME PUTNIKA NA AUTOBUSKIM STANICAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013 i 22/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 i 69/2013, "Sl. glasnik RS", br. 1/2014 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 13/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013, 26/2013 i 69/2013, "Sl. glasnik RS", br. 36/2014 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Manasijska ulica) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Tome Zdravkovića) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica Veterničke bitke) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U RUMENKI (Ulica Danila Bate Stojkovića) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U SREMSKOJ KAMENICI (Ulica božura) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST OSPORAVANJA ZAKONITOSTI MEĐUPRESUDE U ŽALBI PROTIV KONAČNE PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 335
 • Apelacioni sud u Beogradu: NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE PROUZROKOVANE OBJAVLJIVANJEM PISMA UVREDLJIVE SADRŽINE NA DRUŠTVENOJ MREŽI - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST GLAVNOG UREDNIKA I UREDNIKA ZA POJEDINA IZDANJA, RUBRIKE ILI PROGRAMSKE CELINE ZA INFORMACIJU OBJAVLJENU U JAVNOM GLASILU - Zakon o javnom informisanju: član 30
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: MLAĐE PUNOLETNO LICE I OBUSTAVA POSTUPKA - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 3 stav 4 i član 4
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRIMENA BLAŽEG ZAKONA I KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZVRŠENO OD STRANE VIŠE LICA - Krivični zakonik: čl. 33 i 206
 • Upravni sud: DOZVOLJENOST PRIGOVORA IZBORNOJ KOMISIJI PROTIV REŠENJA KOJIM JE ODBIJENO PROGLAŠENJE IZBORNE LISTE - Zakon o lokalnim izborima: član 52 stav 1
 • Upravni sud: NEMOGUĆNOST ODLUČIVANJA O ZAHTEVU PODNOSIOCA ŽALBE U POSTUPKU ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA ZA NAKNADU TROŠKOVA SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o lokalnim izborima: član 54 stav 3
 • Upravni sud: OTKLANJANJE NEDOSTATAKA OD STRANE REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE PRE PROGLAŠENJA IZBORNE LISTE - Zakon o izboru narodnih poslanika: član 43 stav 1
 • Upravni sud: OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ŽALBE PROTIV REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE - Zakon o lokalnim izborima: član 14
 • Upravni sud: POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE ŽALBE PROTIV REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE - Zakon o lokalnim izborima: član 14 stav
 • Upravni sud: PRETPOSTAVKA VERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA OVERENIH OD STRANE SUDA U SKLADU SA ZAKONOM - Zakon o lokalnim izborima: čl. 11 do 15
 • Upravni sud: USLOV ZA ŽALBU UPRAVNOM SUDU ZBOG PROPUSTA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE DA PROPIŠE OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZA POTPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU - Zakon o lokalnim izborima: član 52 stav 1 i član 54 stav 1
 • Upravni sud: ZAKONSKA ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA GRAĐANA ZAJEMČENA USTAVOM REPUBLIKE SRBIJE - Ustav Republike Srbije: član 52 stav
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 23 - Zakonik o krivičnom postupku: član 362
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: POSTUPANJE ISPLATIOCA PRIHODA KOJI ZAPOSLENIMA VRŠI ISPLATU UGOVORENE NAKNADE ZA RAD KOJA NIJE FINANSIRANA IZ SREDSTAVA TOG ISPLATIOCA PRIHODA ILI DRUGOG LICA IZ JAVNOG SEKTORA - Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru: član 6
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE - Zakon o porezima na imovinu: član 5
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU FIZIČKOM LICU KOJE KORISTI STAN NA KOME NEMA PRAVO SVOJINE - Zakon o porezima na imovinu: član 4
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: POSTUPAK VERIFIKACIJE USTANOVA - SREDNJIH ŠKOLA KADA JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: čl. 32 i 101
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENIMA KOJI KORISTE OPREMU SA EKRANOM OBEZBEDI PREGLED VIDA: Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom - čl. 6 i 6a
  • Uprava carina: OBEZBEĐENJE PLAĆANJA CARINSKOG DUGA U CARINSKIM POSTUPCIMA SA ODLAGANJEM - KLAUZULA DA SE IZ NOVE GARANCIJE MOGU NAPLATITI I DUGOVI KOJI SU BILI OBEZBEĐENI PRETHODNOM GARANCIJOM - Carinski zakon: član 115
 • TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. APRIL 2014