Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INFORMACIJA O IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I PRIMENI IZMENJENIH PROPISA OD 01.01.2019.


Na internet stranici Advokatske komore Srbije objavljena je Informacija o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i primeni izmenjenih propisa od 01.01.2019. koju prenosimo u celosti:

"Poštovane kolege,

Povodom informacija koje su se ovih dana pojavile u javnosti vezano za izmene u poreskom položaju advokata obaveštavamo članove Advokatske komore Srbije o sledećem:

- Pravo na paušalno oporezivanje regulisano je isključivo odredbama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 - usklađeni din. izn.).

- Odredbe izmenjenih članova Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (odredbe 33, 43, 44, 45, 93. Stav 1, 94, 100a, 111, 112, 114) primenjuju se od 01.01.2019.

- Izmenjene odredbe Zakona o porezu građana se odnose na one poreske obveznike koji obavljaju samostalnu delatnost koji su se opredelili za vođenje poslovnih knjiga, uključivši i advokate koji su se opredelili za vođenje poslovnih knjiga ili su izgubili pravo na paušalno oporezivanje po zakonu.

- Prema Zakonu o porezu na dohodak građana advokat se može opredeliti za paušalno oporezivanje, ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove pri otpočinjanju delatnosti ili u toku obavljanja delatnosti.

Advokat koji otpočinje obavljanje advokature kao samostalne profesionalne delatnosti, dužan je da podnese zahtev za paušalno oporezivanje u roku od 15 dana od dana otpočinjanja delatnosti.

Advokat koji već obavlja advokatsku delatnost i registrovan je kao poreski obveznik može podneti zahtev za paušalno oporezivanje do 30. Novembra tekuće poslovne godine za narednu godinu (kao i dosada)

Ukoliko advokat koji želi da promeni način oporezivanja i napr, sa paušalnog oporezivanja pređe na vođenje poslovnih knjiga, dužan je da zahtev za promenu načina oporezivanja podnese nadležnoj filijali Poreske uprave prema sedištu advokatske kancelarije do 30. Novembra tekuće godine za narednu poslovnu godinu

- Na advokate koji su se opredelili za vođenje poslovnih knjiga primenjuju se izmenjene odredbe Zakona o porezu na dohodak građana počev od 01.01.2019. i TI ADVOKATI (koji su se opredelili za vođenje poslovnih knjiga) SU DUŽNI DA VODE POSLOVNE KNjIGE PO PRINCIPU DVOJNOG KNjIGOVODSTVA. Ovo podrazumeva obavezu da su advokati koji vode poslovne knjige dužni da predaju finansijske izveštaje (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj) Agenciji za privredne registre (ne kao do sada samo Bilans uspeha koji si predavali Poreskoj upravi)

- Vlada RS je na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana donela Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018) i u odredbi člana 6 V propisan je način određivanja visine osnovice za paušalno oporezivanje advokata i ovim izmenama NEMA IZMENA U PORESKOM POLOŽAJU ADVOKATA ZA 2018 GODINU.

Informacije koje su proteklih dana objavljivane u sredstvima javnog informisanja posledica su prenošenja nepotpunih informacija ili pogrešnog tumačenja informacija u kojima je javnost obaveštena o radu Radne grupe i NVO Naled koji pripremaju predlog reforme sistema paušalnog oporezivanja. O eventualnim izmenama propisa u ovoj oblasti članovi Advokatske komore Srbije će biti blagovremeno informisani.”

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 17.11.2018.
Naslov: Redakcija