Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DINAMIKA ZAPOSLENIH
 • KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
 • TROŠKOVI ZAPOSLENIH

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I O STRUČNIM, AKADEMSKIM I NAUČNIM NAZIVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2015
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU I EKVIVALENCIJI JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I NAUČNIM NAZIVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2015
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2015
 • ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 45/2015
 • ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012 i 45/2015
 • ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015 - autentično tumačenje
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 54. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 76/05, 100/07 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 I 99/14
 • ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SELEVENJSKE PUSTARE" ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014 i 45/2015
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014 i 45/2015
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2004, 5/2014 i 45/2015
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2004, 5/2014 i 45/2015
 • ODLUKA O PORAVNANJU RAZLIKA IZMEĐU OPRAVDANIH I OSTVARENIH PRIHODA I ODOBRENIH TROŠKOVA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015 i 45/2015
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015 i 45/2015
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • PRAVILNIK O REJONIZACIJI VINOGRADARSKIH GEOGRAFSKIH PROIZVODNIH PODRUČJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014 i 45/2015
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA IZVOĐENJA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U MEHANIZMU CIVILNE ZAŠTITE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2015
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA RETROAKTIVNE PRIMENE STROŽIJE ODREDBE ZAKONA - Krivični zakonik: član 57 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST DA SE FIZIČKO LICE OSLOBODI PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA JEDNO REGISTROVANO ORUŽJE - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 25

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 26. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVO O LEKOVIMA: • Proizvodnja, promet i posmatranje i oglašavanje lekova •
 • Pitanje i odgovor - POVRAĆAJ UPLAĆENOG PREDUJMA TROŠKOVA OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA PRILIKOM ZAKLJUČENJA STEČAJA
 • Pitanje i odgovor - STICANJE SVOJINE NA ZEMLJIŠTU PO OSNOVU SVOJINE NA POSEBNOM DELU ZGRADE OD STRANE IZVOĐAČA RADOVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PODSTICAJI MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE POLJOPRIVREDE U POGLEDU BILJNE PROIZVODNJE U 2015. GODINI: • Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SUKOB INTERESA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: • Okolnosti koje mogu uticati na nepristrasnost naručioca, mere kojima se sprečava sukob interesa, model izjave o nepostojanju sukoba interesa •
 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE MENICE ZA OZBILJNOST PONUDE ILI ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA OD STRANE PONUĐAČA KOJI JE FIZIČKO LICE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PORESKI ASPEKT ISPRAVKE MATERIJALNE GREŠKE
 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN AKCIZNE ROBE U SLOBODNIM ZONAMA SA ASPEKTA AKCIZE
 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE OBVEZNIKA PDV IZ UGLA ZAKONA O PDV
 • Stručni komentar - ZARADE: • Objavljeni podaci za april 2015. godine •
 • Stručni komentar - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u aprilu 2015. godine •
 • Stručni komentar - Najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. juna 2015. godine •
 • Stručni komentar - Otkupna cena stana za zahteve podnete u maju 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 25.5. do 31.5.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA IZ INOSTRANSTVA PO OSNOVU USLUGE POSREDOVANJA - POVEZIVANJA STRANIH FIZIČKIH LICA I DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - PRENOS DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA U SLUČAJU KADA STRANO LICE DUGUJE REZIDENTU ZA IZVRŠENU USLUGU, A DRUGI REZIDENT DUGUJE STRANOM LICU - OSNIVAČU PO OSNOVU POZAJMICE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - UČESNICI U CESIJI - PRAVNA I FIZIČKA LICA (BEZ OBZIRA NA TO DA LI OBAVLJAJU PRIVREDNU DELATNOST ILI NE)

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - VINARSKI I VINOGRADARSKI REGISTAR: • Uslovi i postupak za upis i brisanje iz registra •

VESTI NA DAN 26. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: