Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac DO - OSTVARENE UPLATE I ISPLATE
 • Obrazac KGO - KONAČNI GODIŠNJI OBRAČUN
 • Obrazac SB - STANJE MEHANIČKIH I ELEKTRONSKIH BROJČANIKA
 • Obrazac ZDP - ZBIR DNEVNIH OBRAČUNA UPLATA I ISPLATA

PROPISI:

 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2011, 9/2012, 5/2013, 10/2013, 17/2013, 1/2014 - dr. odluka, 1/2014 i 9/2014)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2013 - prečišćen tekst, 15/2014 i 23/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012 i 3/2014)
 • PRAVILA FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2012, 6/2013 i 3/2014)
 • REŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI I DRUŠTVENE BRIGE O MLADIMA IZ BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKE KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 - prečišćen tekst, 2/2013, 8/2013 i 3/2014)
 • REŠENJE O SUFINANSIRANJU I FINANSIRANJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OBRAZOVANJA, STRUČNOG USAVRŠAVANJA, NAUKE, INFORMISANJA I RAZVOJA MEĐUNARODNE SARADNJE IZ BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O SUFINANSIRANJU I FINANSIRANJU PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KRUŠEVAC U OBLASTI HUMANITARNIH PROGRAMA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014 i 3/2014)
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UVOĐENJE POSEBNIH I SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA U PREDŠKOLSKU USTANOVU "NATA VELJKOVIĆ" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVLJANJE POSLA KOJIM ZAPOSLENI SPREČAVA OZDRAVLJENJE ODNOSNO POGORŠAVA ZDRAVSTVENO STANJE ZA VREME ODSUSTVA ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD - Zakon o radu: član 179 tačka 6) i član 191 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ODGOVORNOST ZAPOSLENOG ZA POVREDU RADNE OBAVEZE I OTKAZ UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 163 i član 179 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: OTKAZ UGOVORA O RADU ILI IZRICANJE DRUGE ZAKONOM PREDVIĐENE MERE U SLUČAJU POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 179 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: PROPUST ZAPOSLENOG DA SE PRE POTPISIVANJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA UPOZNA SA NJEGOVOM SADRŽINOM - Zakon o radu: član 177 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: RELEVANTNA ČINJENICA ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA BEZ SAGLASNOSTI ZAPOSLENOG - Zakon o radnim odnosima: član 67 stav 1 tačka 8)
 • Vrhovni kasacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE DA JE UČINJENA POVREDA RADNE OBAVEZE ILI RADNE DISCIPLINE KRIVICOM ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 179 tač. 2), 3) i 4)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA U OKVIRU REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
 • Uprava carina: PRIMENA CARINSKIH MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE OD 1. OKTOBRA 2014. GODINE - Carinski zakon: čl. 280 i 281

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 25. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OVERAVANJE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA PRED JAVNIM BELEŽNIKOM
 • Pitanje i odgovor - JEDINSTVENA EVIDENCIJA PRIMLJENIH REKLAMACIJA KOJA SE VODI ZA SVE MALOPRODAJNE OBJEKTE TRGOVCA
 • Pitanje i odgovor - POVRAĆAJ ROBE U ORIGINALNOJ ANBALAŽI SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM U SLUČAJU ODUSTANKA OD UGOVORA KOJI JE ZAKLJUČEN VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - 34. SEDNICA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: • Usvojena Deklaracija o potrebi pokretanja postupka izmene Ustava Srbije ili donošenja novog ustava •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJEG PLANA RADA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • Pitanje i odgovor – ANGAŽOVANJE LICA ZA PRUŽANJE POMOĆI UČENIKU SA VIŠESTRUKIM SMETNJAMA U RAZVOJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN DELATNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA
 • Stručni komentar - DOSPELOST PORESKE OBAVEZE
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA • Proizvođači alkoholnog pića i cigareta dužni su da izveštaj o akciznim markicama za III kvartal 2014. godine dostave Ministarstvu finansija najkasnije do 15. oktobra 2014. godine •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA III KVARTAL 2014. GODINE • Rok za dostavljanje do 20. oktobra 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Septembar II 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Septembar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS O DIREKTNIM INVESTICIJAMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU: • Izveštaj se dostavlja NBS najkasnije deset dana po isteku tromesečnog izveštajnog perioda, a za četvrto tromesečje najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu •
 • Stručni komentar - POSTUPANJE SA "NAPUŠTENOM ROBOM" U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA OBAVEZOM ČUVANJA UGOVORA O RADU U SEDIŠTU ILI DRUGOJ POSLOVNOJ PROSTORIJI POSLODAVCA: • Zakon o radu - "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - član 35 •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST KATEGORIZACIJE SPLAVA KAO UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ
 • Pitanje i odgovor - PRAVO PORESKE UPRAVE DA KORISTI JMBG GRAĐANA NA UPLATNICAMA ZA PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU

VESTI NA DAN 25. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: