Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 27. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA - NAGRADA I NUŽNI IZDACI BRANIOCA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU: • Sa osvrtom na naplata troškova zloupotrebom prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja •
 • Stručni komentar - PLATNI PROMET KAO JAVNA FUNKCIJA BANAKA: • Pravni okvir za vršenje poslova platnog prometa kao delatnosti od opšteg društvenog interesa •
 • Pitanje i odgovor - OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA U SRBIJI OD STRANE PRAVNOG LICA IZ HRVATSKE
 • Pitanje i odgovor - OSPORAVANJE HIPOTEKE UPISANE NAKON ODREĐIVANJA PRIVREMENE MERE ZABRANE OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Pitanje i odgovor - ROK ZA NASTAVAK POSTUPKA PRINUDNOG IZVRŠENJA I PRINUDNE NAPLATE PROTIV SUBJEKTA PRIVATIZACIJE KOJI SU BILI U RESTRUKTURIRANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: IZMENA FINANSIJSKOG PLANA, ODNOSNO PROMENA APROPRIJACIJA ČIJI SE RASHODI I IZDACI FINANSIRAJU IZ TRANSFERNIH SREDSTAVA OD DRUGOG NIVOA VLASTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.11.2014. godine •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OSIGURANIK - ŽENA DO 31.12.2014. GODINE STIČE PRAVO NA STAROSNU PENZIJU SA NAVRŠENIH 60 GODINA ŽIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAŽA OSIGURANJA BEZ UMANJENJA PENZIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAČELO DOKAZIVANJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - ZNAČAJ ČINJENIČNOG OPISA PREKRŠAJA
 • Stručni komentar - NOVINE U PROPISIMA KOJI REGULIŠU IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA ON-LINE PRODAJE KUPCIMA U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PLAĆANJA U DEVIZAMA PO OSNOVU NAKNADE (REFUNDACIJE) TROŠKOVA ZA KOMUNALNE USLUGE U ZEMLJI
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRE INOPLAĆANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA I OSIGURANJA AUTOMOBILA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - SEKJURITIZACIJA - PRETVARANJE BANKARSKIH KREDITA U HARTIJE OD VREDNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR L - Poslovanje nekretninama •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA VRŠENJE KONSULTANTSKIH USLUGA OD STRANE PREDUZETNIKA

VESTI NA DAN 27. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: