Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-9TR2 OSIGURANJE - RAZVOJ ŠTETA - IZNOS REZERVISANIH PRIJAVLJENIH ŠTETA
 • ST-9TR3 OSIGURANJE - RAZVOJ ŠTETA - BROJ REŠENIH ŠTETA

PROPISI:

 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
 • SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA
 • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
 • ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU STUDENTSKOG CENTRA, STUDENTSKI DOM, "EVROPA" - "EURÓPA KOLLÉGIUM" U NOVOM SADU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2008 i 31/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 31/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2015)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 30/2012 i 9/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2015 i 9/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2014, 6/2015 i 17/2015)
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA NADLEŽNOG ORGANA U VEZI URBANISTIČKOG PLANIRANJA I SPROVOĐENJA POSTUPKA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 14/2015)
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2010 - prečišćen tekst, 25/2010 i 24/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 13/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 14/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: UKIDANJE REŠENJA I VRAĆANJE NA PONOVNO ODLUČIVANJE - Zakon o parničnom postupku: član 387 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA LICIMA ANGAŽOVANIM NA SNIMANJU FILMA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85

VESTI NA DAN 22. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: