Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - BILANS STANJA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac 2 - BILANS USPEHA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

PROPISI:

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 37/2014 i 63/2014)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013, 13/2014, 28/2014 i 63/2014)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA SA KOEFICIJENTIMA ZA NEPOKRETNOSTI U ZONAMA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2008, 29/2009, 34/2013 i 63/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN-PLOČE PORODICI ČURA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 37/2014 i 63/2014)
 • ODLUKA O SREDSTVIMA ZA SANACIJU POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014)
 • CENOVNIK KORIŠĆENJA KOMERCIJALNIH PARKIRALIŠTA I UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA KOJI PRIMENJUJE JKP "PARKING SERVIS SOMBOR" ("Sl. list Grada Sombora", br. 15/2014)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SOMBORA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 14/2014)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 12/2012, 3/2013 i 15/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 15/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013, 15/2014 i 43/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 43/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2013 - prečišćen tekst, 2/2014, 28/2014, 35/2014 i 43/2014)
 • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SUBOTICE U 2014. GODINI ("Sl. list grada Subotice", br. 22/2014 i 43/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opštine Užice", br. 6/2003, 3/2004, 4/2004, 10/2005 i 6-1/2006 i "Sl. list grada Užica", br. 1/2010, 25/2010, 4/2013 - autentično tumačenje, 5/2014, 5/2014 - dr. odluka i 38/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 813 i 821
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNOSNAŽNOST REŠENJA O DOZVOLI PONAVLJANJA POSTUPKA I STEČAJ - Zakon o parničnom postupku: član 432
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO IZBORA POVERIOCA SOLIDARNE OBAVEZE - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 12)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: FORMIRANJE KOMISIJE ZA REVIZIJU I ODREĐIVANJE LICA KOJA MOGU BITI IMENOVANA ZA ČLANOVE KOMISIJE U SLUČAJU POSTOJANJA GRUPACIJE DRUŠTAVA - Zakon o reviziji: član 43
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI KOJE OBVEZNIK OD NASTANKA PORESKE OBAVEZE ISKAZUJE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA KAO DOBRO ISKLJUČIVO NAMENJENO DALJOJ PRODAJI - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR ZBOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 76

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ARONDACIJA KAO OSNOV ODUZIMANJA U SMISLU PRIMENE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU
 • Pitanje i odgovor - IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ REPUBLIKE SRBIJE NJIHOVIM POSTAVLJANJEM NA SERVERE KOJI SE NALAZE U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - UTICAJ NEPOTPISIVANJA ZAPISNIKA O IZVRŠENOM ALKO-TESTU OD STRANE ZAPOSLENOG NA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ISPLATA JUBILARNE NAGRADE - PRAVNI OSNOV, PORESKI TRETMAN I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA
 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR PETNAESTIH DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 131/2014
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE CENA KOMUNALNIH USLUGA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD SA DECOM I UČENICIMA ZA VANNASTAVNO OSOBLJE U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI PRAVILA ZA PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I OBELODANJIVANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA
 • Stručni komentar - PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM: SPECIFIČNOSTI, RIZICI I PREPORUKE U POGLEDU IZBORA INSTRUMENATA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM OD STRANE PREDUZETNIKA I DRUŠTVA KAPITALA
 • Pitanje i odgovor - IZVOĐENJE KULTURNOG ILI ARTISTIČKOG PROGRAMA NA JAVNOM PROSTORU

VESTI NA DAN 10. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: