Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac T - 10 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 11 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 9 - OCENJIVAČKI LIST

PROPISI:

 • AMANDMANI NA SPORAZUM O SUBREGIONALNOJ KONTROLI NAORUŽANJA (ČLAN IV, ANEKS 1-B, OPŠTEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE I "SINOHYDRO CORPORATION LIMITED" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE I UVOZNO-IZVOZNE BANKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2015)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2012 i 4/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2014 i 92/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014 i 92/2014)
 • ODLUKA O ZADUŽENJU GRADA BEOGRADA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE MOSTA PREKO SAVE ČUKARICA - NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2006, 19/2010 i 92/2014)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2014 i 91/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI OD STRANE SLUŽBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O TROŠKOVIMA ISKLJUČENJA I PONOVNOG PRIKLJUČENJA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2014)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA, GRADSKOM VEĆU GRADA BEOGRADA, GRADSKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, ZAŠTITNIKU GRAĐANA, SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBI ZA INTERNU REVIZIJU GRADA BEOGRADA i SLUŽBI ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2014 i 91/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU OBRADE PODATAKA U VEZI SA POSEBNOM NAKNADOM ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • PROGRAM RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI GREJANJA ZA GREJNU SEZONU 2014/2015. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU "VISOKOGRADNJA INŽENJERING" DOO IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 12/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PETROVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 40485/08) - POŠTOVANJE PROCESNOG ASPEKTA ČLANA 2 KONVENCIJE U SLUČAJU VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV POTENCIJALNO ODGOVORNIH SLUŽBENIH LICA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST SUDA ODREĐENOG SPORAZUMOM O MESNOJ NADLEŽNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 65
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST U POSTUPKU O REGRESNIM ZAHTEVIMA PO OSNOVU NAKNADE ŠTETE PROTIV REGRESNIH DUŽNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 44
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG ODRICANJA OD PRAVA NA ŽALBU - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST PROŠIRENJA PRAVNOG DEJSTVA TAKSATIVNO NABROJANIH RAZLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA OD STRANE SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 422 tačka 11)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEUREDNO DOSTAVLJANJE POZIVA ZA USMENU JAVNU RASPRAVU I TUŽBE NA ODGOVOR - Zakon o upravnim sporovima: član 30 i član 36 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZNA SADRŽINA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE ZAKONA - Zakonik o krivičnom postupku: član 439 tačka 1) i član 485 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUKA USTAVNOG SUDA KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 426 tačka 12)
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA UTVRĐENJE STATUSA NERASPOREĐENOSTI - Zakon o državnim službenicima: član 133
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA ODLUČIVANJE O REVIZIJI KAO IZUZETNO DOZVOLJENOJ - Zakon o parničnom postupku: član 395
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA PRODUŽENJE RADNOG ODNOSA PROFESORU KOJI JE NAVRŠIO 65 GODINA ŽIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAŽA OSIGURANJA - Zakon o visokom obrazovanju: član 78

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: DOPRINOSI ZA FIZIČKO LICE - OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NIJE ZAPOSLENO U TOM DRUŠTVU I NIJE ZASTUPNIK - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 6
 • Ministarstvo finansija: PRIMENA NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA U SLUČAJU NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 13
 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ČIJI JE OSTVARENI NETO PRIHOD U MESECU VIŠI OD 60.000 DINARA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 3
 • Uprava carina: INSTRUKCIJA U VEZI KONTROLE OPREME U KOJOJ SE TRANSPORTUJU TEHNIČKI GASOVI POD PRITISKOM U POSTUPKU UVOZNOG CARINJENJA - Zakon o transportu opasnog tereta: čl. 13 i 16
 • Uprava carina: UKINUTA MOGUĆNOST UVOZNOG CARINJENJA HRANE BILJNOG POREKLA, MEŠOVITE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE BILJNOG POREKLA NA OSNOVU POTVRDE IZDATE OD STRANE GRANIČNIH FITOSANITARNIH INSPEKTORA ZA KONTROLU POŠILJAKA NA MESTIMA CARINJENJA - Zakon o zdravlju bilja: čl. 66 i 67
 • Uprava carina: USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA KOJI SE PRIMENJUJU OD 19.1.2015. GODINE - Zakon o akcizama: čl. 9, 12 i 40a

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 21. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O ENERGETICI - "Sl. glasnik RS", br. 145/2014: • Stepen usklađenosti Zakona sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA TERETNIH VOZILA
 • Pitanje i odgovor - ZABELEŽBA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - SADRŽAJ I ROKOVI DOSTAVLJANJA EVIDENCIJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE U 2015. GODINI
 • Pitanje i odgovor - SISTEMATIZACIJA POSLOVA STRUČNOG SARADNIKA (NOTOTEKARA) U MUZIČKOJ ŠKOLI
 • Pitanje i odgovor - ZAKONSKI OSNOV KOD UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2014. GODINU: • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 29.6.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE OBRASCA PPP - LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA, DOPRINOSI NA NAJNIŽU OSNOVICU BEZ ISPLATE ZARADE I DOPRINOSI KOJE ZA OSNIVAČA PLAĆA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KOJE SE PODNOSI PP OD-O
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN TROŠKOVA REPREZENTACIJE, KORIŠĆENJA SLUŽBENOG AUTOMOBILA I DEBITNIH KARTICA KORIŠĆENIH OD STRANE OSNIVAČA I DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA (PENZIONERA)

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UVOZ ELEKTRIČNIH DETONATORA KAO REPROMATERIJALA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST DA FIZIČKO LICE (OSNIVAČ DRUŠTVA) BUDE UČESNIK U POSLOVIMA PRENOSA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA, KOJE NAMERAVA OD 1.1.2015. GODINE DA OBAVI TRANSPORT NA TERITORIJI SR NEMAČKE, DA PRETHODNO DOSTAVI PLAN ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH ZA OBAVLJANJE MOBILNE DELATNOSTI KOJI SADRŽI PRILOG SA IMENIMA VOZAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - NAJČEŠĆE NEDOUMICE U VEZI POPUNJAVANJA REGISTRACIONE PRIJAVE OSNIVANJA PREDUZETNIKA: • Detaljno uputstvo o popunjavanju sa primerom popunjenog obrasca JRPPS-1 •
 • Pitanje i odgovor - KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA PREDUZETNIKA

VESTI NA DAN 21. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: