Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST NACIONALNE STRATEGIJE ZA REFORMU PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2019-2024. GODINE: Udruženje sudija i tužilaca ukazuje na neophodnost posebne pažnje za DVT i VSS


Radni tekst Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2019-2024. godine Ministarstva pravde koji su izradili eksperti USAID-a, predstavlja dobru osnovu i u saglasnosti je s vizijom, opštim i specifičnim ciljevima, kao i sa strateškim prioritetima, ocenilo je Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST).

Ovo strukovno udruženje istovremeno napominje da se posebna pažnja mora posvetiti Državnom veću tužilaca (DVT) i Visokom savetu sudstva (VSS), kao samostalnim i nezavisnim organima koji su ustavni garanti samostalnost i nezavisnosti, odnosno modalitetima prevazilaženja pasivnosti u radu ovih tela.

UST se, kako saopštava, ne slaže sa stanovištem da su DVT i VSS napravili pozitivne pomake u procesu izbora i napredovanja, niti da su zakoni i podzakonski akti definisali jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor, imajući u vidu da se navedeni zakoni i podzakonski akti ili nalaze u postupku ocene zakonitosti i ustavnosti ili su već bili predmet korekcije nakon odluka Ustavnog suda Srbije.

Kada je u pitanju finansijska komponenta nezavisnosti i samostalnosti, UST smatra da ona ne sme da bude zanemarena jer je od suštinskog značaja za vladavinu prava u celosti, pa predlaže uvođenje mehanizma za korekcije plata u pravosuđu.

Unapređenje nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa je u direktnoj korelaciji sa uslovima rada pa bi, prema stavu ovog strukovnog udruženja, navedena korelacija morala biti uspostavljena u okviru efikasnih mehanizama odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

UST pozdravlja to što je u radnom tekstu nove Nacionalne strategije, za razliku od Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013), priznaje i uvažava značaj i rad sudijskih i tužilačkih pomoćnika, bez kojih bi, kako kaže, normalno funkcionisanje pravosudnog sistema bilo nezamislivo, kaže se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.02.2019.
Naslov: Redakcija