Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Obrazac Prilog 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 757/2014 OD 10. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 764/2014 OD 11. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 765/2014 OD 11. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. OKTOBRA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • POSLOVNIK UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2008 i 108/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA PO KOJIMA SE KLASIFIKUJU POVREDE PROPISA O TRANSPORTU OPASNOG TERETA PREMA KATEGORIJI OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013 i 108/2014)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014 i 108/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013 i 108/2014)
 • PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 91/2013, 113/2013 i 109/2014)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA UREĐAJA ZA DAVANJE POSEBNIH ZVUČNIH I SVETLOSNIH ZNAKOVA I NJIHOVOJ UGRADNJI, POSTAVLJANJU I NAČINU UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013 i 108/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013 i 108/2014)
 • THE CUSTOMS LAW ("Official Gazette of the RS", No. 18/2010 and 111/2012)
 • UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA I OBRAČUNU PROSEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA O NAČINU VOĐENJA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE EMITOVANJA I REEMITOVANJA AUTORSKIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU MERA PODRŠKE I BLIŽIH USLOVA U POGLEDU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE UGROŽENIH POTROŠAČA PRI NABAVCI OPREME ZA PRIJEM SIGNALA DIGITALNE TELEVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE SUME OSIGURANJA NA KOJU MOŽE BITI UGOVORENO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO KONKURSIMA U OBLASTI KULTURE U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2014)
 • GENERALNI PLAN BEOGRADA 2021. ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2003, 25/2005, 34/2007, 63/2009 i 70/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2009, 10/2011, 55/2011 i 69/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2002 - prečišćen tekst, 5/2003, 11/2005, 18/2006, 61/2009, 24/2010, 10/2011 i 69/2014)
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE KOČE POPOVIĆA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2014)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA DELA KUMODRAŠKE ULICE U BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 69/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI APOTEKE NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014 i 52/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014 i 52/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014, 35/2014 i 52/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU I IZBEGLICA, NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ČIKA STEVINOJ ULICI KOD K. BR. 23 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2013 - prečišćen tekst, 2/2014, 28/2014 i 35/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA LOKALNIM PUTEVIMA I ULICAMA U NASELJENIM MESTIMA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 35/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ĐEKIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 32277/07) - NEMA POVREDE ZABRANE MUČENJA - PROCESNI ASPEKT - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 3
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU TEŠIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 4678/07 i 50591/12) - SLOBODA IZRAŽAVANJA - VISINA NOVČANE OBAVEZE USTANOVLJENE ZA PODNOSIOCA U PARNICI NESRAZMERNA SA POTREBOM ZAŠTITE UGLEDA
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MAŠIREVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 30671/08) - TUMAČENJEM VRHOVNOG SUDA U VEZI SA PRAVOM ADVOKATA DA IZJAVI REVIZIJU U SVOJE IME POVREĐENO JE PRAVO NA PRAVNU SIGURNOST
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JOVANOVIĆ I DR. PROTIV SRBIJE (predstavke br. 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 i 61218/11) - MOMENAT RAČUNANJA ROKA OD ŠEST MESECI U SLUČAJEVIMA U VEZI SA NEIZVRŠAVANJEM PRAVOSNAŽNIH PRESUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO NEPUNIH PET GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U PARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI UTVRĐENJA REDOSLEDA NAMIRENJA POTRAŽIVANJA STEČAJNIH POVERILACA NA HIPOTEKOVANOJ NEPOKRETNOSTI STEČAJNOG DUŽNIKA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: ODSUSTVO POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU POKRENUTOM PROTIV PORESKOG SLUŽBENIKA ZBOG ODAVANJA SLUŽBENE TAJNE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Upravni sud: USLOVI ZA PONIŠTAJ REŠENJA O ODREĐIVANJU PRINUDNE NAPLATE UTVRĐENE PORESKE OBAVEZE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: čl. 77 i 92
 • Upravni sud: PREKID UPRAVNOG POSTUPKA ZBOG SMRTI STRANKE - Zakon o upravnim sporovima: član 74
 • Upravni sud: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA IZVRŠENE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28 stav 1 tačka 1), stav 2 tačka 1) i stav 3 tačka 1) i član 42 stav 1
 • Upravni sud: POSLEDICE PONIŠTAJA SPORAZUMA O ODLAGANJU PLAĆANJA PORESKOG DUGA ZBOG NEPLAĆANJA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 92 stav 1 tačka 6) i član 110 stav 1
 • Upravni sud: OBUSTAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NEIZJAŠNJAVANJA TUŽIOCA O DALJEM TOKU UPRAVNOG SPORA - Zakon o upravnim sporovima: član 29 stav 3
 • Upravni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA REFUNDACIJU PDV PRI KUPOVINI PRVOG STANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4 stav 3 tač. 7. i 7a i član 56a
 • Upravni sud: KARAKTER PORESKE OPOMENE ZA PLAĆANJE PORESKOG DUGA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 34 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA UZ NAKNADU DELA IMOVINE KOJI SE SMATRA POSLOVNOM CELINOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRVOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU KOJI U OKVIRU SUDSKOG IZVRŠNOG POSTUPKA VRŠI INVESTITOR U SVOJSTVU IZVRŠNOG DUŽNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KOJU OBVEZNIK PDV VRŠI U OBJEKTIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA PREVOZA BEZ NAKNADE, NA OSNOVU AKTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 14. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU" ODRŽANIM TOKOM SEPTEMBRA MESECA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - PROBLEMI U PRAKTIČNOJ PRIMENI ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST KONVALIDACIJE UGOVORA ZAKLJUČENIH PRE STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - NAKNADA ŠTETE VLASNIKU ZEMLJIŠTA ZBOG OTEŽAVANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PREKO MERE KOJA JE UOBIČAJENA
 • Pitanje i odgovor - OSNIVANJE UDRUŽENJA ODNOSNO SAVEZA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 • Pitanje i odgovor - SADRŽINA EVIDENCIJE O PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVN-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NEUSTAVNE ODREDBE ČLANA 142. STAV 4. I ČLANA 146. ST. 4. I 5. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 30. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 30. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVINE U VEZI NAČINA VOĐENJA EVIDENCIJA O JAVNOJ SVOJINI OPŠTINA I GRADOVA
 • Stručni komentar - NOVINE U VEZI NAČINA VOĐENJA EVIDENCIJA O JAVNOJ SVOJINI ZA KORISNIKE NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE
 • Stručni komentar - PREGLED OSNOVNIH FAZA I AKATA U OTVORENOM POSTUPKU I POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
 • Pitanje i odgovor - NAČIN PRIZNAVANJA MINULOG RADA ZAPOSLENIMA NA INSTITUTU KOJI JE OSNOVALO VIŠE OSNIVAČA - PO OSNOVU PRETHODNOG RADNOG ODNOSA KOD POJEDINIH OSNIVAČA I KOD DRUGIH USTANOVA NEKADAŠNJE JUGOSLAVIJE
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PRIZNAVANJA MINULOG RADA ZAPOSLENOM U OPŠTINI - PO OSNOVU PRETHODNOG RADNOG ODNOSA U JAVNOM PREDUZEĆU KOJE JE OSNOVALA OPŠTINA
 • Pitanje i odgovor - REKONSTRUKCIJA DOSIJEA ZAPOSLENIH I DRUGE DOKUMENTACIJE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI UNIŠTENIH U POPLAVAMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOJE PODZAKONSKE AKTE SU DUŽNE, A KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU
 • Stručni komentar - INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2014. GODINE
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar I 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU U POJEDINIM SLUČAJEVIMA IZ PRAKSE
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PRELAZAK NA MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP)
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PDV KOD PRUŽANJA USLUGA PREVOZA POVEZANIH SA UVOZOM DOBARA, ODNOSNO SA TRANZITOM DOBARA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - BITNI ELEMENTI UGOVORA IZMEĐU PRAVNOG LICA KAO KORISNIKA I BANKE KAO IZDAVAOCA BIZNIS PLATNE KARTICE: • Ekskluzivno pravo realizacije svih zahteva koji se odnose na povraćaj PDV-a za entitete iz RS ima firma CASH BACK IMO iz Beograda •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH U JULU 2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 108/2014
 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 13.10. DO 19.10.2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - PLAĆANJE ČEKOVIMA OD STRANE KUPCA SA TERITORIJE APKM I NEMOGUĆNOST REFAKCIJE PDV
 • Pitanje i odgovor - UVOZ FOTOGRAFSKOG MATERIJALA OD STRANE UDRUŽENJA GRAĐANA ZA UMETNIČKU FOTOGRAFIJU
 • Pitanje i odgovor - ZAHTEV ZA IZMENU PODATAKA NAKON PODNOŠENJA SAŽETE DEKLARACIJE I SMEŠTAJA ROBE U CARINSKO SKLADIŠTE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - GLOBALNI FINANSIJSKI FORUM SAJBOS 2014: • Tradicionalno najveći i najreprezentativniji skup predstavnika poslovnih, centralnih i kastodi banaka, aset menadžera, kao i IT kompanija i provajdera održan je u periodu od 29.9. do 2.10.2014. godine u Bostonu •
 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA SPROVOĐENJEM STATUSNE PROMENE IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM I INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA OD STRANE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - DALJINSKA TRGOVINA NA MALO: • Obaveze trgovca i postupak u slučaju odustanka potrošača od ugovora •
 • Stručni komentar - POSLOVANJE STANICE ZA SNABDEVANJE VOZILA MOTORNIM I DRUGIM GORIVIMA U TRGOVINI NA MALO - BENZINSKA STANICA: • Delokrug ovlašćenja tržišne inspekcije u nadzoru nad primenom zakona kojima je propisana delatnost trgovine tečnim gorivima na malo •
 • Pitanje i odgovor - PRIJAVA DVE STOMATOLOŠKE ORDINACIJE NA ISTOJ LOKACIJI

VESTI NA DAN 14. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: