Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - IZVEŠTAJ SPORTSKO MEDICINSKOG PREGLEDA O OPŠTOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI
 • Obrazac 2 - UPITNIK O LIČNIM PODACIMA, SPORTSKOJ I MEDICINSKOJ ANAMNEZI
 • Obrazac 3 - SAGLASNOST ZA TEST SA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM
 • Obrazac 4 - OCENA ZDRAVSTVENOG STANJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI SPORTISTE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 27. NOVEMBRA 2014. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-14900/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DP "MATARUŠKA I BOGUTOVAČKA BANJA", MATARUŠKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2005, 89/2006, 85/2008, 90/2008 - ispr., 15/2009, 21/2010, 46/2010, 9/2011, 6/2012, 63/2013, 21/2014 i 129/2014)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA I SLUŽBENE LEGITIMACIJE REPUBLIČKOG INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA I VRSTI OPREME KOJU KORISTI INSPEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU I OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE REPUBLIČKOG INSPEKTORA ZA ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014, 65/2014 i 129/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014, 65/2014 i 129/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE - STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014, 65/2014 i 129/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014, 76/2014, 86/2014 i 129/2014)
 • PROGRAM RADA ZIMSKE SLUŽBE ("Sl. list grada Niša", br. 91/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Nišu: PONAVLJANJE POSTUPKA KADA PARNIČNO NESPOSOBNU STRANKU NIJE ZASTUPAO ZAKONSKI ZASTUPNIK - Zakon o parničnom postupku: član 422 tačka 2)
 • Viši sud u Nišu: NEMOGUĆNOST PONAVLJANJA PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG NEBLAGOVREMENOG DOSTAVLJANJA SPISA PREDMETA - Zakon o parničnom postupku: član 422 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE VREDNOSTI SPORA KADA SE TUŽBENI ZAHTEV NE ODNOSI NA NOVČANI IZNOS - Zakon o parničnom postupku: član 33
 • Privredni apelacioni sud: TUŽBA RADI PROGLAŠENJA IZVRŠENJA NEDOPUŠTENIM - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 50
 • Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE DOKAZA PREDLOŽENIH U PREDLOGU ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 109 i 113
 • Apelacioni sud u Nišu: NEDOSTATAK AKTIVNE LEGITIMACIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA BRISANJA UPISA PROMENE U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima: čl. 106e i 106ž

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU PRIMENOM PODZAKONSKIH AKATA KOJE BI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONEO I OBJAVIO U 2014. GODINI - KOJIMA SE MENJAJU PODZAKONSKI AKTI OBJAVLJENI DO 30.11.2013. GODINE - Zakon o porezima na imovinu: član 38b
 • Ministarstvo finansija: OVLAŠĆENJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA PROPIŠE GODIŠNJU STOPU AMORTIZACIJE KAO I STOPU DO KOJE SE VREDNOST ODREĐENE NEPOKRETNOSTI MOŽE NAJVIŠE UMANJITI PO TOM OSNOVU - Zakon o porezima na imovinu: član 5

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 01. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Opšti uslovi i predmet, podnošenje zahteva i ovlašćeni podnosioci, pravno dejstvo, raspolaganje zahtevom, privremene mere, odlučivanje o zahtevu, izmena pravnosnažne odluke, povraćaj stvari oštećenom, odnos imovinskopravnog zahteva i mere oduzimanja imovinske koristi •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE IZVRŠITELJA PO PRIGOVORU IZVRŠNOG DUŽNIKA U SLUČAJU KADA ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU NIJE DOSTAVLJEN
 • Pitanje i odgovor - ZAMENA ISPUNJENJA NOVČANE OBAVEZE USTUPANJEM NEPOKRETNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - MEĐUNARODNI STANDARDI - PROIZVODI ZA BEBE I MALU DECU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI: • Advokati predali Ustavnom sudu 200 urgencija kojim traže brže donošenje odluke •
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 33. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 27. NOVEMBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 36. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 27. NOVEMBRA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI TRETMAN I RAČUN ZA UPLATU OBRAČUNATE RAZLIKE PO OSNOVU PRIVREMENOG SMANJENJA OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: MINULI RAD OPŠTINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA ZAPOSLENOG U OPŠTINSKOJ UPRAVI
 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: USLOVI ZA IZDAVANJA U ZAKUP JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Decembar 2014. / Januar 2015. godine •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI ASPEKT INSTRUMENATA ZAŠTITE OD RIZIKA (HEDŽING): • Upotreba računa 335 i 336
 • Stručni komentar - OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KOD PREDUZETNIKA KOJI SU IZGUBILI PRAVO NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ENGLESKO-SRPSKI REČNIK CARINSKIH POJMOVA I TERMINA (SA FONETSKOM TRANSKRIPCIJOM)
 • Pitanje i odgovor - CARINSKI I DEVIZNI ASPEKT PROMETA ROBE U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA KOJA SE ZATIM REEKSPORTUJE
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ODOBRAVANJA DINARSKOG ZAJMA NEREZIDENTU - STRANOM OSNIVAČU REZIDENTA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Decembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - IZMIRENJE OBAVEZE DUŽNIKA U BLOKADI OD STRANE JEMCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO OTKLANJANJE GREŠKE U KNJIZI EVIDENCIJE PROMETA

VESTI NA DAN 01. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: