Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac RP - RAČUN O NAPLAĆENOJ PARTICIPACIJI
 • Obrazac UP-1 - ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 • Obrazac UP-2 - POTVRDA ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 • Obrazac UP-3 - POTVRDA O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE U TOKU 2015. GODINE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 23. JANUARA 2015. GODINE - "Veletabak" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2015)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014 i 6/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2014 i 93/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA GROBALJA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA ČISTOĆE I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014, 48/2014, 61/2014 i 70/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: BITAN MOMENAT PRILIKOM UTVRĐIVANJA OBIMA MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 186, 189, 277 i 279
 • Apelacioni sud u Beogradu: MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPORU PO TUŽBI REGRESNOG POVERIOCA RADI REGRESA - Zakon o parničnom postupku: član 45 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEDELJIVOST OBAVEZA DAVAOCA IZDRŽAVANJA IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KOJIM JE RASPOLAGANO ZAJEDNIČKOM IMOVINOM STEČENOM U BRAKU - Zakon o nasleđivanju: član 201
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE PRAVA NEREIZABRANOG SUDIJE NA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU POVREDE ČASTI I UGLEDA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 172 i 200
 • Apelacioni sud u Beogradu: NIŠTAVOST ODREDBE UGOVORA O STAMBENOM KREDITU KOJA PROPISUJE PROMENLJIVOST KAMATNE STOPE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 103, 104 i 1065
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVNI INTERES ZA UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O STAMBENOM KREDITU - Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga: član 54
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO KNJIŽNOG VLASNIKA DA TRAŽI OD DRŽAOCA PREDAJU NEPOKRETNOSTI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 33 i 37
 • Apelacioni sud u Beogradu: STICANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI NA JAVNOJ PRODAJI U IZVRŠNOM POSTUPKU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 31

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA (ZAVISNOG) MALOG PRAVNOG LICA DA PRIMENJUJE MSFI ZA MSP - Zakon o računovodstvu: čl. 20 i 21
 • Uprava carina: JAVNA PRODAJA MOTORNIH VOZILA I UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA PROPISANIH NORMOM EURO 3 - Uredba o uvozu motornih vozila: član 4
 • Uprava carina: VOĐENJE I ODOBRAVANJE EVIDENCIJE O ROBI U

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 27. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA - "Sl. glasnik RS", br. 4/2015: • Omogućeno je pravnim licima i preduzetnicima koji dobiju licencu za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja da svojim aktom bliže utvrde izgled uniforme •
 • Pitanje i odgovor - NAJZNAČNIJE RAZLIKE IZMEĐU NOVOG I RANIJE VAZEČEG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVO
 • Pitanje i odgovor - ZAHTEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCU KOJI JE REGISTROVAN KAO ZASTUPNIK DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 2. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 2. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. JANUARA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Februar 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE: • Odgovori Ministarstva pravde na pitanja postavljena od strane Agencije za borbu protiv korupcije - pojašnjenja u vezi sa koordinacijom mera, rokovima i vremenskom odrednicom "trajno" •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOSTI ODNOSNO OGRANIČENJA PREUSMERAVANJA (PROMENE IZNOSA) APROPRIJACIJA U SKLADU SA POSLEDNJIM IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - UPOTREBA RAČUNA 426 - OBAVEZE PO KRATKOROČNIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI
 • Pitanje i odgovor - UPOTREBA RAČUNA 427 - OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMENJENIH PRODAJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST DA AVANSNA POTRAŽIVANJA, ODNOSNO POTRAŽIVANJA NASTALA PO OSNOVU UNAPRED PLAĆENE ROBE INODOBAVLJAČU BUDU PREDMET PRENOSA
 • Pitanje i odgovor - OBVEZNICI DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA OBVEZNIKA - FAKTORING DRUŠTVA DA UPRAVI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA DOSTAVLJA PODATKE O SVAKOJ GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U IZNOSU OD 15.000 EUR I VIŠE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBAVLJANJE DELATNOSTI SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U JAVNOM SKLADIŠTU: • Uslovi za bavljenje skladištenjem poljoprivrednih proizvoda, Registar javnih skladišta, robni zapis za poljoprivredne proizvode, Kompenzacioni fond i inspekcijski nadzor •
 • Stručni komentar - PORESKA PRIJAVA ZA PREDUZETNIKE KOJI POREZ PLAĆAJU SAMOOPOREZIVANJEM I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU AGENCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

VESTI NA DAN 27. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: