Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 31. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-2R REOSIGURANJE - REZERVISANE ŠTETE 1)2) PRETHODNE GODINE I BROJ PRIJAVLJENIH ŠTETA U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU –REOSIGURANJE
 • ST-2R/A REOSIGURANJE - REŠENE (LIKVIDIRANE) ŠTETE 1)2) U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU PO VRSTAMA OSIGURANJA - REOSIGURANJE
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "KOMUNALAC" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VOJNIČKOG GROBLJA U KOVINU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 136/2014 i 65/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispr., 56/2013 i 67/2015)
 • PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012, 31/2013, 55/2015 i 67/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE AKCIZNE DOZVOLE, NAČINU I KONTROLI OTPREMANJA I DOPREMANJA PROIZVODA U AKCIZNO SKLADIŠTE I O VOĐENJU EVIDENCIJE U AKCIZNOM SKLADIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 99/2012, 64/2013 i 67/2015)
 • STATUT AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011 i 67/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • UREDBA O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 116-8060/2015 PREPORUKA O REŠAVANJU KOLEKTIVNIH I INDIVIDUALNIH RADNIH SPOROVA PRED REPUBLIČKOM AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2015)
 • ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn.)
 • ODLUKA O IZDAVANJU III (TREĆE) EMISIJE OBVEZNICA BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 32/2015)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2015 i 35/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015, 31/2015 i 35/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2010, 37/2010, 44/2011, 6/2012, 25/2012 i 35/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "MILAN PETROVIĆ" SA DOMOM UČENIKA NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U BLOKU "SUNČANA STRANA" NA REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI IZMEĐU ULICE LENKE DUNĐERSKI I BULEVARA VOJVODE STEPE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2013 i 35/2015)
 • REŠENJE O ODOBRENJU POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015 i 35/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI JANKA ČMELIKA KOD K. BR. 29 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015 i 35/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE UVEĆANE ZARADE - Zakon o radu: član 108 stav 1 tač. 2) i 4)

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKI KREDIT IZ ČLANA 48. STAROG ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KAD JE REČ O OBVEZNIKU ČIJI SE PORESKI PERIOD RAZLIKUJE OD KALENDARSKE GODINE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48

  VESTI NA DAN 31. JUL 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: