Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE
 • ZAHTEV ZA POVRAĆAJ ILI OTPUST UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA

PROPISI:

 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA - JANUAR-JUN 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O DOZIMETRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PASOŠA, DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2008, 37/2008 i 9/2016)
 • PRAVILNIK O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011 i 9/2016)
 • PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015 i 9/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2014, 57/2014 i 9/2016)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 45/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 22/2014, 44/2014 i 1/2016)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 23/2014, 23/2014 - dr. odluka, 38/2014 i 1/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNE SPRATNOSTI NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKATA ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2016)
 • ODLUKA O UKIDANJU USTANOVE "GITARIJADA" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2016)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2015 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "KRUŠEVAC" KRUŠEVAC KOJOM SE USVAJA CENOVNIK ZA ODNOŠENJE I ČUVANJE POKRETNIH STVARI - MANJIH OBJEKATA I ČUVANJA NAPUŠTENIH MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR" O UTVRĐIVANJU CENA PIJAČNIH USLUGA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 i 8/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA KOJA MOGU DA SE KORISTE U MEĐUMESNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014, 1/2015 i 8/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015 i 9/2016 - ispr.)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UVEĆANA ZARADA - Zakon o radu: član 108

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25

VESTI NA DAN 09. FEBRUAR 2016.