Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA
 • Obrazac - STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE
 • Obrazac 1 - BILANS STANJA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac 2 - BILANS USPEHA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac 4 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014 i 142/2014)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013, 24/2014, 33/2014, 50/2014, 71/2014, 86/2014 i 142/2014)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)
 • ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 142/2014)
 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013, 116/2014 i 142/2014)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)
 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)
 • ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013 i 142/2014)
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon i 142/2014)
 • ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 142/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA BROJ 94 O RADNIM KLAUZULAMA JAVNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH/SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI ZA KREDITNU LINIJU ZA AGENCIJU ZA OSIGURANJE DEPOZITA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI NAORUŽANJEM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014)
 • ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA AIR SERBIA A.D. BEOGRAD PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA I ISPORUČENIH ROBA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)
 • ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013 i 142/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014, 48/2014, 60/2014 - ispr. i 66/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2013, 7/2014 - sveska 1 i 10/2014)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA I UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA ZONE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2014)
 • ODLUKA O PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA NOVEMBAR I DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 21 - Zakon o parničnom postupku: član 163 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 22 - Zakon o parničnom postupku: član 313
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 23 - Zakon o parničnom postupku: član 7 stav 1 i član 8
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 24 - Zakon o parničnom postupku: član 269 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 25 - Zakon o parničnom postupku: čl. 34 i 352
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 26 - Zakon o parničnom postupku: član 468
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 27 - Zakon o parničnom postupku: član 367
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 28 - Zakon o parničnom postupku: član 426 tačka 10)
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 29 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 293 i 296
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 30 - Zakon o stečaju: član 117 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 31 - Zakon o stečaju: član 85 stav 3 i član 111

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE MOTORNOG VOZILA ZA PREVOZ ZAPOSLENIH - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE NEOPOREZIVOG IZNOSA RASHODA ELEKTRIČNE ENERGIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU DODATNIH PEČATA ZA OVERU CERTIFIKATA EUR.1 OD STRANE CARINSKIH ORGANA REPUBLIKE ALBANIJE SHODNO PRIMENI SPORAZUMA CEFTA 2006 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006: član 32
 • Uprava carina: REŠAVANJE STATUSA PRIVREMENO ODUZETE (ZADRŽANE) I USTUPLJENE ROBE U SLUČAJU IZUZIMANJA ISPOD CARINSKOG NADZORA - Carinski zakon: čl. 239, 254 i 256

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014: • Prikaz novina u odnosu na prethodna rešenja •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST IZMIRIVANJA OBAVEZA NA OSNOVU UGOVORA O NADHIPOTECI ZBOG BLOKADE RAČUNA PRAVNOG LICA
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU - "Službeni glasnik RS" br. 142/2014
 • Stručni komentar - NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU KOJE SU STUPILE NA SNAGU 26. DECEMBRA 2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014
 • Stručni komentar - OBAVEŠTENJE RFZO O FAKTURISANJU LEKOVA ZA KOJE SU ZAKLJUČENI OKVIRNI SPORAZUMI SA DOBAVLJAČIMA A KOJI NEĆE BITI NA LISTI LEKOVA OD 1.1.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - NE/ZAKONITOST ISPLATE UVEĆANJA PLATE - ZARADE PREDSEDNIKA SINDIKATA U ŠKOLI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014
 • Stručni komentar - PORESKI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA U 2014. GODINI
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG PDV OBRAČUNATOG NA PROMET USLUGA PREVOZA PUTNIKA U JAVNOM SAOBRAĆAJU KADA SE PREDMETNE USLUGE OBEZBEĐUJU ZAPOSLENIMA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - IZVEŠTAVANJE PO OSNOVU DODATNE UPLATE SREDSTAVA STRANOG OSNIVAČA KOJA NE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - NAKNADNA NAPLATA CARINSKOG DUGA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - KOMPENZACIJA DUGOVANJA OSNIVAČA PO OSNOVU KUPOVINE STANA SA POTRAŽIVANJEM OD PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU VRAĆANJA POZAJMICE I UČEŠĆA U RASPODELI DOBITI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - SAVETODAVNI I STRUČNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI: • Primena pravilnika kojima je uređen način obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi kao i obrasci, sadržina, način korišćenja, izdavanja i poništavanja identifikacione kartice poljoprivrednog savetodavca počinje 1.1.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO EVIDENTIRANJE U KEPU KNJIZI UPLATE PAZARA U GOTOVOM NOVCU, ČEKOVIMA GRAĐANA I BEZGOTOVINSKI

VESTI NA DAN 29. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: