Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", broj 95/18), u Prilogu 10, Tabela 10. Visina naknade za putarinu menja se i glasi:

"Tabela 10. Visina naknade za putarinu

Kategorija vozila

Osnovica

Visina naknade

(dinara)

I

km

4,0728

IA

km

2,0364

II

km

6,1091

III

km

12,2183

IV

km

24,4366


Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se izmeni visina posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).

Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je podnelo inicijativu kojom se predlaže povećanje visine naknade za putarinu javnog puta u visini od 12%.

Imajući u vidu da je trenutna visina putarine značajno niža od realne vrednosti i da je poslednje povećanje iznosa putarine izvršeno 7. januara 2017. godine, kada je putarina povećana za 10% u odnosu na prethodni cenovnik. Pre januara 2017. godine, iznos putarine nije povećavan od 2009. godine. Cene materijala, energenata i opreme koja se koristi za održavanje autoputeva i ostalih puteva su u znatnoj meri povećane u odnosu na 2017. godinu. U odnosu na evropske zemlje koje koriste isti sistem naplate putarine, Srbija ima najnižu cenu putarine po pređenom kilometru. Povećanjem prihoda od putarine obezbediće se veća sredstva za finansiranje održavanja i razvoja putne mreže.

Takođe, Direktiva 1999/62/EZ Evropskog parlamenta i Saveta članom 7b definiše da se putarina, tj. infrastrukturna naknada, zasniva na načelu povraćaja infrastrukturnih troškova.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja ovog zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem naknada za korišćenje javnih dobara zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti, obezbeđuje predvidivost troškova poslovanja privredi i unapređuje transparentnost u njegovoj primeni.

• Zašto je donošenje ovog zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o materiji, koju je moguće urediti samo zakonom.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predlaže se izmena visina posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).

Uz član 2.

Uređuje se da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst).

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je da bi se omogućilo upravljaču javnog puta koji je ovlašćen za utvrđivanje naknade da, u skladu sa ovim zakonom, blagovremeno pripremi, donese i objavi odgovarajući podzakonski akt, za utvrđivanje naknade za određenu deonicu javnog puta.

VI. ANALIZA EFEKATA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je podnelo inicijativu kojom se predlaže povećanje visine naknade za putarinu javnog puta u visini od 12%, imajući u vidu da je trenutna visina putarine značajno niža od realne vrednosti i da bi trebala da dostigne visinu koja bi pokrivala realne troškove povezane sa troškovima izgradnje i troškovima poslovanja, održavanja i razvojem mreže puteva u Republici Srbiji.

Procena je da će predloženim povećanjem od 12% u 2019. godini, prihod od naplate putarine biti veći od 1.900.000.000 dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi 27.600.000.000 dinara.

1) Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će naročito imati uticaj na:

- obveznike naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (vlasnike motornog vozila domaće registracije, odnosno vlasnike motornog vozila strane registracije);

- na povećanje prihoda budžeta Republike Srbije, s obzirom da se visina naknade uvećava za 12%.

2) Troškovi koje će primena Zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Povećanje visine naknade za putarinu za javni put će uticati na povećanje troškova obveznika ove naknade, u meri u kojoj upotrebljavaju javni put, njegov deo ili putni objekt.

3) Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Povećanjem prihoda od putarine obezbediće se veća sredstva za finansiranje održavanja i razvoja putne mreže, što će doprineti svim korisnicima puteva bezbednije korišćenje putne mreže, a privrednim subjektima poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti.

4) Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Ovim zakonom se ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i na tržišnu konkurenciju.

5) Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje je podnelo inicijativu za izmenu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijativu i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnim organima, kao i drugim organima na mišljenje, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

6) Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.05.2019.