Zastava Bosne i Hercegovine

Postavljanje stola i stolica ispred zgrade i obaveza komunalnog inspektora

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Izvor: Redakcija, Milan Stefanović

Objavljeno: 08.07.2019.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (dalje: Zakon) određuje da su zajednički delovi zgrade - delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini, kao što su, pored ostalog: zajednički prostori (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr).

Zakon određuje i da su prostori i objekti izvan zgrade koji ne predstavljaju pomoćni prostor u smislu ovog zakona (platoi, trotoari, bazeni, igrališta i ostali prostori i objekti sa pripadajućim elementima i opremom) - prostori i objekti koji se nalaze na zemljištu za redovnu upotrebu, odnosno katastarskoj parceli na kojoj se nalazi i zgrada i čiju obavezu održavanja imaju vlasnici tih prostora ili objekata u skladu sa odredbama ovog Zakona koje se odnose na zajedničke delove zgrade u slučaju da pripadaju svim vlasnicima posebnih delova zgrade, odnosno u skladu sa odredbama ovog zakona vlasnici posebnih delova zgrade u slučaju da ti prostori ili objekti pripadaju samo pojedinim vlasnicima zgrade ili licu koje nema nijedan poseban deo u zgradi.

Zakonom je propisano da vlasnik posebnog dela zgrade, osim prava propisanih zakonom kojim se uređuje pravo svojine, ima pravo i da upotrebljava zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojoj to odgovara njegovim potrebama i potrebama članova njegovog domaćinstva, odnosno obavljanja delatnosti. Propisano je i da je vlasnik posebnog dela, odnosno vlasnik samostalnog dela zgrade, dužan da trpi upotrebu zajedničkih delova zgrade u skladu sa njihovom namenom od strane vlasnika samostalnih delova ili lica koja rade po njihovom nalogu, odnosno prolaženje trećih lica radi dolaska do određenog posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Zakon određuje da jedinica lokalne samouprave propisuje opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na svojoj teritoriji. Odlukom o opštim pravilima kućnog reda, jedinica lokalne samouprave naročito određuje dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, kao i uslove pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova. U skladu sa Zakonom, vlasnici posebnih delova zgrade mogu svoje međusobne odnose, prava i obaveze urediti i pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova zgrade (pravila vlasnika). Pravilima vlasnika može se propisati i kućni red zgrade, koji ne može biti u suprotnosti sa opštim pravilima kućnog reda.

Na osnovu ovog zakonskog osnova jedinice lokalne samouprave donele su odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, odnosno o opštim pravilima kućnog reda. Tako je Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama (dalje: Odluka) propisano da zajedničke prostorije u zgradi (stepenište, hodnici, podrum, tavan, perionica, prostorija za sušenje i glačanje rublja i sl.) i zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi (dvorište) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom. Propisano je i da je u zajedničkim prostorijama i dvorištima zabranjeno držati druge stvari osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija. Predviđeno je i da su stanari dužni da održavaju čistoću na ulazima, stepeništima, zajedničkim prostorijama i dvorištu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište, da je pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana.

Prema tome, odredbama Zakona i Odluke propisano je da se zajedničke prostorije i zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi (dvorište) upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom, odnosno da se ne mogu upotrebljavati protivno nameni, što se određuje u skladu sa konkretnim okolnostima - svojstvima, položajem, veličinom, razdaljinom i dr. obeležjima prostora, načinom upotrebe, dužinom trajanja upotrebe i dr; da je ovo obaveza stanara, kao i da je obaveza drugih stanara da trpe takvu upotrebu zajedničkih prostorija i dvorišta - dakle, upotrebu koja je u skladu sa namenom. Pritom, stanari ne smeju ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana (npr. pravljenjem buke, ostavljanjem otpada i dr), što je osnovno pravilo kućnog reda i osnovna obaveza stanara prema pravilima kućnog reda.

Prema Zakonu, profesionalni upravnik prima prijave problema koji se tiču nepoštovanja kućnog reda, buke i drugih štetnih uticaja u zgradi.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba Odluke vrši organizaciona jedinica uprave nadležna za poslove komunalne inspekcije ako pojedini poslovi toga nadzora nisu posebnim propisima stavljeni u nadležnost drugog organa. U okviru prava staranja o primeni odredaba ove odluke, predsednik skupštine zgrade pruža pomoć ovom organu tako što ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u stambenim zgradama.

Zakonom je propisano da u vršenju poslova inspekcijskog nadzora komunalni inspektor jedinice lokalne samouprave ima pravo i obavezu da proverava da li se vlasnici posebnih delova pridržavaju opštih pravila kućnog reda, a da ukoliko nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije preduzeo mere za otklanjanje nepravilnosti koje su mu naložene, komunalni inspektor jedinice lokalne samouprave dužan je da naloži rešenjem vlasnicima posebnih delova da se pridržavaju opštih pravila kućnog reda.

Propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj fizičko lice kao vlasnik posebnog dela, odnosno vlasnik zgrade ako se i pored rešenja inspektora ne pridržava opštih pravila kućnog reda.

Odluka propisuje da će se novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kazniti ko ne održava čistoću na ulazima, stepeništu, zajedničkim hodnicima i dvorištu i ne obezbedi nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorište.

 

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge