Образац 1

ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК
(назив друштва/предузетника у чије име се подноси захтев):

КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

БЕОГРАД

Македонска 30

ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА
1. Подаци о друштву/предузетнику:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,,,4. Подаци о повезаним лицима:

- Правно лице 1:

,

,

,

,

,- Физичко лице 1:

,

,

,

,

,5. Подаци о лицу које има стечено професионално звање у смислу члана 18. став 2. тачка 3), став 6. тачка 3) и члана 63. Закона:

,

,

,

,

,

,

,

,6. Подаци о оснивачима:

- Правно лице 1:

,

,

,

,

,

(податак из АПР- или Централног
Регистра хартија од вредности)- Физичко лице 1:

,

,

,

,

,

,

(податак из АПР- или Централног
Регистра хартија од вредности)7. Законски заступник:

,

,

,

,

,

,8. Органи управљања:

,

,

,

,

,9. Подаци о стварном власнику у смислу закона којим се уређује централна евиденција стварних власника:

- Правно лице 1:

,

,

,

,


- Физичко лице 1:

,

,

,

,10. Подаци о сарадницима у смислу члана 18. Закона:

,

,

,

,

,

,11. Остали подаци:

,

,


ПРИЛОЗИ (Чекирати број испред прилога):


  • за правно лице – Извод из казнене евиденције надлежног суда;
  • за физичко лице - Извод из казнене евиденције МУП-а;
Под потпуном одговорношћу потврђујем да су дати подаци и документа веродостојни и тачни.

Сагласан/на сам да се моји подаци доставе Агенцији за привредне регистре ради уписа у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.


*Напомена: Сагласно одредбама члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (члан 9. став (3) овог закона). Сагласно ставу 3. овог члана, у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. . Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став (2) овог закона). Рок за доставу података од замољеног органа је 15 дана од дана пријема замолнице. С тим у вези, уколико странка жели да самостално прибави податке о којима се води службена евиденција, потребно је да уз овај захтев достави попуњен Образац 2, који је дат у наставку,


,(пуно име и презиме-читко попуњено)(својеручни потпис)


Kreirano od strane