Zastava Bosne i Hercegovine

NEMOGUĆNOST IZDAVANJA DVE DOZVOLE ISTOVREMENO PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA NA OSNOVU STEČENOG PROFESIONALNOG ZVANJA JEDNOG ISTOG FIZIČKOG LICA

Zakon o računovodstvu

član 18

Komora ne može doneti rešenje o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga pravnom licu, ukoliko je to pravno lice kao jedan od uslova u smislu člana 18. stav 2. tačka 3) Zakona, dostavilo dokaz da je fizičko lice sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije saglasno Zakonu, a koje je zaposleno sa punim radnim vremenom u tom pravnom licu, isto ono lice kojem je u svojstvu preduzetnika, ranije izdata dozvola za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore. Shodno navedenom, nije dozvoljeno da jedno fizičko lice koje ispunjava uslov u smislu stečenog profesionalnog zvanja u oblasti računovodstva ili revizije bude navedeno u Registru na dva mesta istovremeno, tj. u okviru podataka o preduzetniku i pravnom licu

"Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 - dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 18. st. 1. i 2. propisano je da u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje Komora ovlašćenih revizora (dalje: Komora) pravnom licu pod uslovom da:

  • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  • osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 6. tačka 2) ovog člana;
  • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Članom 18. stav 3. Zakona propisano je da pravno lice koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja tog društva, ne može biti pravno lice, saradnik pravnog lica, niti pravno lice povezano s tim pravnim licem u skladu sa zakonom, koje je osuđeno pravnosnažnom presudom za krivično delo, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Dozvolu iz stava 5. ovog člana rešenjem izdaje Komora preduzetniku pod uslovom da:

  • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  • nije pravnosnažno osuđivan u smislu člana 16. stav 5. ovog zakona;
  • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sâm preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, kao ni saradnik preduzetnika, ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Prelaznom odredbom člana 63. Zakona propisano je da lica iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) ovog zakona koja su stekla profesionalna zvanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. list SRJ", br. 46/96, 74/99, 22/2001 i 71/2001) i Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. list SRJ", br. 71/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 55/2004), mogu ta zvanja shodno koristiti za ispunjavanje zahteva iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3).

Prema podacima iz predmetnog zahteva, Komori se obratilo pravno lice zahtevom za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Komora je prethodno donela Rešenje o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga preduzetniku koji je kao jedan od dokaza u smislu člana 18. Zakona dostavio dokaz o stečenom profesionalnom zvanju u skladu sa propisima navedenim u članu 63. Zakona, za određeno fizičko lice. Nakon podnošenja zahteva za izdavanje dozvole od strane pravnog lica, a uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Komora je utvrdila da je pravno lice kao jedan od dokaza dostavilo i dokaz o tome da je pomenuto fizičko lice (kojem je u svojstvu preduzetnika već izdata dozvola za pružanje računovodstvenih usluga), sa stečenim profesionalnim zvanjem u skladu sa propisima navedenim u članu 63. Zakona, u radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod pravnog lica, podnosioca zahteva za izdavanje dozvole.

Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da u konkretnom slučaju Komora ne može doneti rešenje o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga pravnom licu, ukoliko je to pravno lice kao jedan od uslova u smislu člana 18. stav 2. tačka 3) Zakona, dostavilo dokaz da je fizičko lice sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije saglasno Zakonu, a koje je zaposleno sa punim radnim vremenom u tom pravnom licu, isto ono lice kojem je u svojstvu preduzetnika (uz dokaz da je to fizičko lice sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije u smislu člana 18. stav 6. tačka 3) Zakona) ranije izdata dozvola za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore.

Dodatno napominjemo da se podaci o fizičkom licu koje ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije u smislu Zakona javno objavljuju u Registru koji vodi Agencija za privredne registre, kao sastavni deo podataka o konkretnom pravnom licu, odnosno preduzetniku koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa Zakonom. Samim tim, ovim putem ukazujemo da nije dozvoljeno da jedno fizičko lice koje ispunjava uslov u smislu stečenog profesionalnog zvanja u oblasti računovodstva ili revizije saglasno Zakonu bude navedeno u Registru na dva mesta istovremeno, tj. u okviru podataka o preduzetniku i pravnom licu (ne mogu biti izdate dve dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, a po osnovu ispunjenosti uslova u pogledu stečenog profesionalnog zvanja saglasno Zakonu za isto fizičko lice)."


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00354/2021-16 od 9.4.2021. godine)