Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

SEKTOR K

 

 

FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA

 

 

 

 

Obuhvata finansijske usluge, uključujući usluge osiguranja, reosiguranja, penzijskih fondova i pomoćne delatnosti u vršenju finansijskih usluga. Takođe obuhvata i delatnost holding kompanija, delatnost povereničkih fondova (trastova), investicionih fondova i sličnih finansijskih entiteta.

 

64

 

 

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

 

 

 

Obuhvata delatnosti koje se odnose na pribavljanje i redistribuciju finansijskih sredstava, osim osiguranja, penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja.

 

 

64.1

 

Monetarno posredovanje

 

 

 

 

Obuhvata pribavljanje finansijskih sredstava u obliku prenosivih depozita, tj. fondova sa fiksnom nominalnom vrednošću, koji se prikupljaju na dnevnoj osnovi, i to iz izvora primarno nefinansijskog karaktera, izuzimajući centralnu banku.

 

 

 

64.11

Centralna banka

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

emisiju i upravljanje nacionalnom valutom

 

 

 

 

-

nadzor i kontrolu ponude novca

 

 

 

 

-

primanje depozita koji se koriste za kliring između finansijskih institucija

 

 

 

 

-

nadzor bankarskog poslovanja

 

 

 

 

-

držanje deviznih rezervi države

 

 

 

 

-

obavljanje bankarskih poslova za državu

 

 

 

64.19

Ostalo monetarno posredovanje

 

 

 

 

Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima.

 

 

 

 

Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd.

 

 

 

 

Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su:

 

 

 

 

-

banke

 

 

 

 

-

štedionice

 

 

 

 

-

kreditne zadruge

 

 

 

 

Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju:

 

 

 

 

-

poštanske žiro banke i poštanske štedionice

 

 

 

 

-

specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita

 

 

 

 

-

institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

odobravanje stambenih i drugih vrsta kredita od strane nedepozitnih kreditnih institucija, del. 64.92

 

 

 

 

-

obradu transakcija izvršenih putem kreditnih kartica, kliring i saldiranje za račun drugih lica, del. 66.19

 

 

64.2

 

Delatnost holding kompanija

 

 

 

64.20

Delatnost holding kompanija

 

 

 

 

Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave "držanjem" sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivno rukovođenje privrednim društvima, strateško planiranje i odlučivanje u privrednim društvima, del. 70.10

 

 

64.3

 

Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

 

 

 

64.30

Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

 

 

 

 

Obuhvata pravne subjekte organizovane s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava za upravljanje fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i promenljivost cena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu delatnost.

 

 

 

 

Obuhvataju se:

 

 

 

 

-

otvoreni investicioni fondovi

 

 

 

 

-

zatvoreni investicioni fondovi

 

 

 

 

-

privatni investicioni fondovi

 

 

 

 

-

poverenički fondovi (trastovi), ostavinski fondovi i zastupnički ili poverenički računi kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika sredstava fonda u skladu sa uslovima ugovora o povereništvu (trastu), testamenta ili ugovora o zastupničkom računu

 

 

 

 

-

jedinični investicioni trastovi (unit investment trusts) i drugi fondovi i trastovi osnovani s ciljem uvećanja lične imovine ulagača ili osnivača

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

fondove i trastove koji stiču profit od proizvodnje ili prodaje dobara i usluga (videti njihovu pretežnu delatnost)

 

 

 

 

-

delatnost holding kompanija, del. 64.20

 

 

 

 

-

penzijske fondove, del. 65.30

 

 

 

 

-

upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30

 

 

 

 

-

zadužbine, fondacije i fondove neprofitnog karaktera osnovane s ciljem dodeljivanja sredstava u humanitarne, kulturno-umetničke, naučne i slične svrhe (dodeljivanje nagrada, stipendija, bespovratne pomoći, donacija i sl.), del. 94.99

 

 

 

 

Povereničke ili fiducijarne usluge ličnog, administrativnog i izvršnog karaktera bez investicionog (portfolio) upravljanja obuhvataju se u okviru 66.19.

 

 

 

 

Povereničke ili fiducijarne usluge koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova, obuhvataju se u okviru 66.30.

 

 

64.9

 

Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

 

 

 

Obuhvata ostale vrste finansijskih usluga, osim onih koje pružaju monetarne institucije.

 

 

 

 

Ne obuhvata osiguranje i penzijske fondove, del. 65.

 

 

 

64.91

Finansijski lizing

 

 

 

 

Obuhvata usluge davanja imovine u zakup (lizing) kada period zakupa približno pokriva očekivani vek trajanja sredstva datog u zakup, pri čemu zakupac stiče suštinski sve koristi od njegove upotrebe i preuzima sve rizike koji su povezani sa vlasništvom nad sredstvom. Vlasništvo nad sredstvom može ali ne mora biti preneseno na zakupca po isteku zakupa. Ova vrsta zakupa pokriva sve ili gotovo sve troškove korišćenja iznajmljenog sredstva, uključujući i kamatu.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

operativni lizing, prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77

 

 

 

64.92

Ostale usluge kreditiranja

 

 

 

 

Obuhvata finansijske usluge koje se odnose na davanje zajmova od strane nedepozitnih institucija koje nisu uključene u monetarno posredovanje, pri čemu pozajmljivanje novčanih sredstava može imati različite oblike kao što su: gotovinski krediti, hipotekarni krediti, izdavanje kreditnih kartica i sl. U ovu grupa razvrstavaju se sledeće vrste usluga:

 

 

 

 

-

odobravanje potrošačkih kredita, tj. finansiranje kupovine dobara i usluga, osim od strane banaka i drugih monetarnih institucija

 

 

 

 

-

finansiranje međunarodne trgovine od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija (finansiranje trajnih obrtnih sredstava domaćih izvoznika, odobravanje kredita kupcima domaćih dobara i usluga u inostranstvu, kreditiranje i refinansiranje kredita domaćih izvoznika i drugi oblici finansiranja izvoza)

 

 

 

 

-

obezbeđivanje dugoročnih sredstava ekonomiji od strane nedepozitnih kreditnih institucija čiji su osnivači privredna društva (Industral banks/Industrial loan companes, nedepozitne)

 

 

 

 

-

drugi oblici pozajmljivanja novčanih sredstava izvan bankarskog sistema

 

 

 

 

-

odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija

 

 

 

 

-

usluge zalagaonica i založnih brokera

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih institucija koje su istovremeno i depozitne institucije, tj. prikupljaju depozite, del. 64.19

 

 

 

 

-

operativni lizing prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77

 

 

 

 

-

donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99

 

 

 

 

Prikupljanje depozita i pozajmljivanje fondova iz ovih depozita uključuje se u 64.19.

 

 

 

64.99

Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita:

 

 

 

 

*

faktoring

 

 

 

 

*

usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedžing instrumente

 

 

 

 

*

delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja)

 

 

 

 

-

aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92)

 

 

 

 

-

usluge investicionog bankarstva

 

 

 

 

-

dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun

 

 

 

 

-

garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

finansijski lizing, del. 64.91

 

 

 

 

-

poslovanje s hartijama od vrednosti za tuđ račun, del. 66.12

 

 

 

 

-

trgovinu, lizing i davanje u zakup nepokretnosti, del. 68

 

 

 

 

-

poslove naplate potraživanja za račun drugih lica bez otkupa dugova ("bill collection", "debt collection"), del. 82.91

 

 

 

 

-

donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99

 

65

 

 

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog, rentnog (anuitetnog) i neživotnog osiguranja i investiranje prihoda od premija s ciljem formiranja portfolija finansijskih sredstava koji će se koristiti za namirenje odštetnih zahteva vlasnika polisa u budućnosti. Uključuje obezbeđenje direktnog osiguranja, kao i reosiguranje.

 

 

65.1

 

Osiguranje

 

 

 

 

Obuhvata životno osiguranje sa značajnim elementima štednje ili bez njih i neživotno osiguranje.

 

 

 

65.11

Životno osiguranje

 

 

 

 

Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog osiguranja i rentnog (anuitetnog) osiguranja, polisa osiguranja od invaliditeta, od smrti izazvane nesrećnim slučajem i od gubitka dela tela ili oštećenja funkcionalnosti telesnih organa (sa značajnim elementima štednje ili bez njih).

 

 

 

65.12

Neživotno osiguranje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja:

 

 

 

 

*

od nesreća i požara

 

 

 

 

*

zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

*

osiguranje putnika

 

 

 

 

*

osiguranje imovine

 

 

 

 

*

osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje

 

 

 

 

*

od novčanih gubitaka i od odgovornosti

 

 

 

 

*

standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd.

 

 

65.2

 

Reosiguranje

 

 

 

65.20

Reosiguranje

 

 

 

 

Obuhvata preuzimanje ukupnog rizika ili dela rizika u vezi sa postojećom polisom osiguranja inicijalno izdatom od strane drugih društava za osiguranje.

 

 

65.3

 

Penzijski fondovi

 

 

 

65.30

Penzijski fondovi

 

 

 

 

Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond.

 

 

 

 

Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje penzijskim fondovima, del. 66.30

 

 

 

 

-

programe obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30

 

66

 

 

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

 

 

 

 

Obuhvata delatnosti koje su uključene u pružanje finansijskih usluga ili su blisko povezane sa ovim uslugama, ali koje same po sebi ne predstavljaju finansijske usluge. Podela ove delatnosti prvenstvenose vrši prema vrsti finansijske transakcije, odnosno fondu kojem se pružaju pomoćne usluge.

 

 

66.1

 

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

 

 

 

Obuhvata obezbeđivanje fizičkog ili elektronskog mesta za olakšavanje kupovine i prodaje akcija, opcija, obveznica ili robnih zapisa.

 

 

 

66.11

Finansijske i robne berze

 

 

 

 

Obuhvata poslovanje i nadzor organizovanih i regulisanih finansijskih tržišta (osim nadzora koji sprovode državni organi), kao što su:

 

 

 

 

-

berze za robne zapise

 

 

 

 

-

berze za robne fjučers (futures) ugovore

 

 

 

 

-

berze hartija od vrednosti

 

 

 

 

-

berze akcija

 

 

 

 

-

berze za finansijske i robne opcije (opcijske ugovore)

 

 

 

66.12

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova)

 

 

 

 

-

brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti

 

 

 

 

-

brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima

 

 

 

 

-

usluge menjačnica itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99

 

 

 

 

-

investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30

 

 

 

66.19

Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

 

 

 

Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute:

 

 

 

 

-

obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama

 

 

 

 

-

usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom

 

 

 

 

-

usluge hipotekarnih konsultanata i brokera

 

 

 

 

-

usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja

 

 

 

 

-

obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22

 

 

 

 

-

investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30

 

 

66.2

 

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

 

 

 

 

Obuhvata delatnost zastupnika i posrednika u prodaji polisa osiguranja i administrativne usluge povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, kao što su: obrada odštetnih zahteva, likvidacija šteta i posredovanje u regulisanju odštetnih zahteva (Third Party Administration - TPA).

 

 

 

66.21

Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta

 

 

 

 

Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva:

 

 

 

 

-

obrada odštetnih zahteva:

 

 

 

 

*

likvidacija šteta

 

 

 

 

*

razmatranje i ocenjivanje rizika

 

 

 

 

*

ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta

 

 

 

 

*

likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem

 

 

 

 

-

namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

procenu nepokretnosti, del. 68.3

 

 

 

 

-

procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90

 

 

 

 

-

delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30

 

 

 

66.22

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja

 

 

 

66.29

Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju:

 

 

 

 

*

administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari

 

 

 

 

*

aktuarske usluge

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

pomoćne delatnosti u pomorskom i rečnom saobraćaju u vezi sa havarijama, 52.22

 

 

66.3

 

Upravljanje fondovima

 

 

 

66.30

Upravljanje fondovima

 

 

 

 

Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

-

upravljanje penzijskim fondovima

 

 

 

 

-

upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima

           

SEKTOR L

 

 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

 

 

 

 

Obuhvata usluge zakupodavaca, agenata ili posrednika u jednoj ili više delatnosti: prodaji ili kupovini nekretnina, iznajmljivanju nekretnina i pružanju drugih usluga u vezi s nekretninama.

 

 

 

 

Delatnost u ovom sektoru može se obavljati s vlastitim ili iznajmljenim nekretninama uz naknadu.

 

 

 

 

Takođe uključuje izgradnju nekretnina uz zadržavanje vlasništva nad njima ili davanje u zakup tih nekretnina.

 

 

 

 

Obuhvata i upravljanje nekretninama.

 

68

 

 

Poslovanje nekretninama

 

 

68.1

 

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

68.10

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

kupovinu i prodaju vlastitih nekretnina:

 

 

 

 

*

stambenih zgrada i stanova

 

 

 

 

*

nestambenih zgrada, uključujući izložbene hale, skladišne kapacitete i tržne centre

 

 

 

 

*

zemljišta

 

 

 

 

-

parcelisanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu projekata zgrada radi prodaje tih zgrada, del. 41.10

 

 

 

 

-

parcelisanje i opremanje zemljišta infrastrukturom, del. 42.99

 

 

68.2

 

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

 

 

 

68.20

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, kao što su:

 

 

 

 

*

stambene zgrade i stanovi

 

 

 

 

*

nestambene zgrade, uključujući izložbene hale i skladišne kapacitete

 

 

 

 

*

zemljište

 

 

 

 

-

izdavanje kuća i stanova, nameštenih i nenameštenih, ili apartmana za trajnije korišćenje, obično na mesečnoj ili godišnjoj osnovi

 

 

 

 

-

organizovanje izvođenja građevinskih projekata u svrhe vlastitog poslovanja

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi sa upravljanjem prostorom za smeštaj pokretnih stambenih jedinica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost smeštaja u hotelima, hotelskim apartmanima, sobama za izdavanje, kampovima, u okviru prostora namenjenog za kamp-prikolice i u drugim nestambenim zgradama, kao ni delatnost smeštaja za kratkotrajni boravak, del. 55

 

 

68.3

 

Poslovanje nekretninama za naknadu

 

 

 

68.31

Delatnost agencija za nekretnine

 

 

 

 

Obuhvata pružanje usluga u vezi s nekretninama od strane agencija za nekretnine:

 

 

 

 

-

posredovanje u kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina za naknadu

 

 

 

 

-

konsultantske aktivnosti i usluge procene povezane s kupovinom, prodajom ili iznajmljivanjem nekretnina, za naknadu

 

 

 

 

-

aktivnosti agenata koji deluju kao neutralna treća strana i koji predaju nekretninu nakon što se zadovolje prethodni pismeno utvrđeni uslovi

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

pravne poslove, del. 69.10

 

 

 

68.32

Upravljanje nekretninama za naknadu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

pravne poslove, del. 69.10

 

 

 

 

-

usluge održavanja objekata (kombinaciju usluga kao što su generalno unutrašnje čišćenje, održavanje i sitne popravke, izbacivanje otpadaka, zaštita i bezbednost), del. 81.10

 

 

 

 

-

upravljanje objektima kao što su vojne baze, zatvori i drugi objekti (osim upravljanja računarskim uređajima), del. 81.10

           

SEKTOR M

 

 

STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

 

 

 

 

Obuhvata specijalizovane stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Da bi se one mogle obavljati, neophodan je visok stepen obučenosti, posedovanje specijalizovanih znanja i stručnosti, koje se korisnicima stavljaju na raspolaganje.

 

69

 

 

Pravni i računovodstveni poslovi

 

 

 

 

Obuhvata pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim licima pred sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima, koje obavljaju advokati.

 

 

 

 

Takođe obuhvata i pripremanje i izradu pravnih dokumenata kao što su ugovori i dokumenta u vezi sa osnivanjem privrednih društava ili drugih ekonomskih subjekata, zaštitom patenata, žigova i autorskih prava, svojinskih prava u vezi sa raspolaganjem imovinom za života i posle smrti i sl.

 

 

 

 

Poslovi koje obavljaju javni beležnici, mirovne sudije, arbitri, medijatori, veštaci i sl.

 

 

 

 

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge, kao što su poslovi revizija računovodstvenih izveštaja, knjigovodstvenih evidencija, finansijskih izveštaja i vođenje poslovnih knjiga.

 

 

69.1

 

Pravni poslovi

 

 

 

69.10

Pravni poslovi

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima:

 

 

 

 

*

davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima

 

 

 

 

*

davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima

 

 

 

 

*

davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima

 

 

 

 

-

konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata:

 

 

 

 

*

ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata

 

 

 

 

*

sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima

 

 

 

 

*

sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo

 

 

 

 

-

ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti sudova, del. 84.23

 

 

69.2

 

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

 

 

 

69.20

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju

 

 

 

 

-

izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja

 

 

 

 

-

reviziju finansijskih izveštaja

 

 

 

 

-

pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza

 

 

 

 

-

savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obradu podataka i tabeliranje, del. 63.11

 

 

 

 

-

savetodavne poslove kao što su organizovanje računovodstvenih sistema i postupaka budžetske kontrole, del. 70.22

 

 

 

 

-

prikupljanje računa, del. 82.91

 

70

 

 

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

 

 

 

 

Obuhvata pružanje savetodavne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi sa upravljanjem, kao što su strategijsko i organizaciono planiranje; finansijsko planiranje i planiranje budžeta; transfer tehnologije; marketinški ciljevi i politike; politika, praktična pitanja i planiranje u vezi s ljudskim resursima; organizacija proizvodnje i planiranje sprovođenja kontrole.

 

 

 

 

Takođe uključuje nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime.

 

 

70.1

 

Upravljanje ekonomskim subjektom

 

 

 

70.10

Upravljanje ekonomskim subjektom

 

 

 

 

Obuhvata nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime; sprovođenje strategijskog ili organizacionog planiranja i donošenje odluka koje se odnose na ekonomski subjekt; obavljanje kontrole i vođenje svakodnevnih poslova međusobno povezanih jedinica.

 

 

 

 

Ovde spada i upravljanje ekonomskim subjektom:

 

 

 

 

-

iz njegovog sedišta

 

 

 

 

-

iz centralnih odeljenja

 

 

 

 

-

iz područnih i regionalnih odeljenja

 

 

 

 

-

iz podružnica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost holding kompanija koje nisu uključene u upravljanje, del. 64.20

 

 

70.2

 

Menadžerski konsultantski poslovi

 

 

 

70.21

Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću

 

 

 

 

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje i pružanje operativne pomoći u vezi s komuniciranjem i odnosima s javnošću, uključujući lobiranje za druge subjekte.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

agencije za reklamiranje i usluge predstavljanja u medijima, del. 73.1

 

 

 

 

-

istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, del. 73.20

 

 

 

70.22

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

 

 

 

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja.

 

 

 

 

Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole.

 

 

 

 

Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:

 

 

 

 

-

izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole

 

 

 

 

-

davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

projektovanje softvera za računovodstvo, del. 62.01

 

 

 

 

-

davanje pravnih saveta i predstavljanje, del. 69.10

 

 

 

 

-

obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i poslova kontrole; davanje poreskih saveta, del. 69.20

 

 

 

 

-

arhitektonske i inženjerske konsultantske aktivnosti, del. 71.11 i 71.12

 

 

 

 

-

ekološke, agronomske, bezbednosne i slične konsultantske aktivnosti, del. 74.90

 

 

 

 

-

delatnost agencija za zapošljavanje, del. 78.10

 

 

 

 

-

pomoćne obrazovne aktivnosti, del. 85.60

 

71

 

 

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

 

 

 

 

Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje i kartografiju.

 

 

 

 

Takođe uključuje obavljanje fizičkih, hemijskih i drugih analitičkih ispitivanja.

 

 

71.1

 

Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 

 

 

 

Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje, kartografiju i slično.

 

 

 

71.11

Arhitektonska delatnost

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na:

 

 

 

 

*

izradu nacrta i planova projekata

 

 

 

 

*

urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09

 

 

 

 

-

usluge unutrašnjeg dekorisanja, del. 74.10

 

 

 

71.12

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:

 

 

 

 

*

mašinama i procesima

 

 

 

 

*

projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj

 

 

 

 

*

projektima upravljanja vodama

 

 

 

 

-

izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema

 

 

 

 

-

izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.

 

 

 

 

-

geofizička, geološka i seizmološka merenja

 

 

 

 

-

geodetske aktivnosti:

 

 

 

 

*

premeravanje granica i terena

 

 

 

 

*

hidrološko merenje

 

 

 

 

*

podzemno merenje

 

 

 

 

*

pružanje kartografskih informacija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

probna bušenja povezana sa iskorišćavanjem ruda, del. 09.10 i 09.90

 

 

 

 

-

razvoj i publikovanje softvera, del. 58.29 i 62.01

 

 

 

 

-

usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09

 

 

 

 

-

tehničko testiranje, del. 71.20

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj u tehničko-tehnološkim naukama, del. 72.19

 

 

 

 

-

industrijski dizajn, del. 74.10

 

 

 

 

-

snimanje iz vazduha, del. 74.20

 

 

71.2

 

Tehničko ispitivanje i analize

 

 

 

71.20

Tehničko ispitivanje i analize

 

 

 

 

Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda, uključujući:

 

 

 

 

*

ispitivanje akustike i vibracije

 

 

 

 

*

ispitivanje sastava i čistoće minerala itd.

 

 

 

 

*

higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane

 

 

 

 

*

ispitivanje fizičkih karakteristika i otpornosti materijala, kao što su čvrstina, debljina, trajnost, radioaktivnost i dr.

 

 

 

 

*

ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti

 

 

 

 

*

ispitivanje kompletne opreme: motora, automobila, elektronskih uređaja itd.

 

 

 

 

*

radiografsko ispitivanje zavarivanja i lemljenja

 

 

 

 

*

analizu nedostataka

 

 

 

 

*

ispitivanje i merenje ekoloških indikatora: zagađenosti vazduha i vode itd.

 

 

 

 

-

izdavanje sertifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, avione, posude pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd.

 

 

 

 

-

izdavanje isprava o usaglašenosti za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja i stručna lica

 

 

 

 

-

periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila

 

 

 

 

-

ispitivanje uz korišćenje modela (npr. aviona, brodova, brana itd.)

 

 

 

 

-

rad policijskih laboratorija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

testiranje životinjskih uzoraka, del. 75.00

 

 

 

 

-

postavljanje dijagnoze, medicinsko i stomatološko testiranje i analize, del. 86

 

72

 

 

Naučno istraživanje i razvoj

 

 

 

 

Obuhvata tri tipa istraživanja i razvoja:

 

 

 

 

1)

osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad prvenstveno radi sticanja novih znanja zasnovanih na pojavama i činjenicama, nezavisno od konkretne primene ili upotrebe

 

 

 

 

2)

primenjena istraživanja: sprovođenje originalnih istraživanja radi sticanja novih znanja usmerenih prvenstveno ka ostvarenju određenog cilja

 

 

 

 

3)

eksperimentalni razvoj: sistematski rad zasnovan na znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili praktičnog iskustva, usmeren ka proizvodnji novih materijala, proizvoda i uređaja, postavljanju novih procesa, sistema i usluga, i ka suštinskom poboljšanju onih koji su već proizvedeni ili uvedeni.

 

 

 

 

Delatnosti istraživačkog i eksperimentalnog razvoja u ovoj oblasti podeljene su u dve kategorije: prva - prirodne i tehničko-tehnološke nauke, i druga - društvene i humanističke nauke.

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja naučnih i tehnoloških inovacija, kao novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnije izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.

 

 

 

 

Ne obuhvata istraživanje tržišta, del. 73.20.

 

 

72.1

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

 

 

 

 

Obuhvata osnovna istraživanja, primenjena istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.

 

 

 

72.11

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

 

 

 

 

Obuhvata istraživanja i eksperimentalni razvoj u oblasti biotehnologije:

 

 

 

 

-

DNK/RNK: mikrobiološka istraživanja (genomika, farmakogenomika), genetske probe, genetski inženjering, sekvenciranja/sinteze/amplifikacije DNK/RNK, analizu konvertovanja sekvenci DNK u funkcionalne proteine, i upotrebu antisense tehnologija

 

 

 

 

-

izgradnju proteina i drugih molekula: sekvenciranja/sinteze/inženjering proteina i peptida (uključujući velike hormonske molekule); proteomika, izolacija i pročišćavanje proteina, signalizacija, prepoznavanje ćelijskih receptora

 

 

 

 

-

gajenje i inženjering ćelija i tkiva: gajenje kulture ćelija/tkiva, inženjering tkiva (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), ćelijska fuzija, serumsko-imunološke vakcine, manipulacija embrionima

 

 

 

 

-

procese biotehnoloških tehnika: fermentaciju na osnovu upotrebe bioreaktora (bioprocesni inženjering, biološka ekstrakcija, biološka proizvodnja pulpe, biološko izbeljivanje, biološko odsumporavanje, biomedicinski preparati, biofiltriranje i fitopreparati)

 

 

 

 

-

izdvajanje gena i vektora RNK: gensku terapiju, virusne vektore

 

 

 

 

-

bioinformatiku: konstruisanje baza podataka o (genomima), proteinskim sekvencama; modeliranje kompleksnih bioloških procesa, uključujući biološke sisteme

 

 

 

 

-

nanobiotehnologiju: primena oruđa i procesa u nano/mikro proizvodnji za izradu sredstava koja se koriste u istraživanjima biosistema i primenjuju u proizvodnji lekova, dijagnostici itd.

 

 

 

72.19

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju:

 

 

 

 

*

u prirodnim naukama

 

 

 

 

*

u oblasti tehničko-tehnoloških nauka

 

 

 

 

*

u medicinskim naukama

 

 

 

 

*

u poljoprivrednim naukama

 

 

 

 

*

interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

 

 

72.2

 

Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

 

 

 

72.20

Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj u društvenim naukama

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj u humanističkim naukama

 

 

 

 

-

interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u društvenim i humanističkim naukama

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanje tržišta, del. 73.20

 

73

 

 

Reklamiranje i istraživanje tržišta

 

 

 

 

Obuhvata organizovanje i sprovođenje reklamnih kampanja (u časopisima, novinama, na radiju, na televiziji ili u drugim medijima) i organizovanje izložbi i postavki.

 

 

73.1

 

Reklamiranje

 

 

 

73.11

Delatnost reklamnih agencija

 

 

 

 

Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima

 

 

 

 

-

kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.

 

 

 

 

-

reklamiranje iz vazduha

 

 

 

 

-

distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka

 

 

 

 

-

uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala

 

 

 

 

-

upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:

 

 

 

 

*

promovisanje proizvoda

 

 

 

 

*

marketinške aktivnosti na mestu prodaje

 

 

 

 

*

neposredno reklamiranje putem pošte

 

 

 

 

*

marketinško savetovanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19

 

 

 

 

-

produkciju komercijalnih poruka za televiziju i film, del. 59.11

 

 

 

 

-

produkciju komercijalnih poruka za radio, del. 59.20

 

 

 

 

-

istraživanje tržišta, del. 73.20

 

 

 

 

-

reklamne fotografije, del. 74.20

 

 

 

 

-

organizovanje kongresa i trgovinskih izložbi, del. 82.30

 

 

 

 

-

poštansko adresiranje, del. 82.19

 

 

 

73.12

Medijsko predstavljanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

medijsko predstavljanje, npr. prodaju i preprodaju prostora i vremena za medijske kampanje usmerene na traženje kupca

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju medijskog vremena ili prostora za reklamiranje direktno od vlasnika medijskog vremena i prostora (izdavača, itd.)

 

 

 

 

-

delatnosti odnosa s javnošću, del. 70.21

 

 

73.2

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

 

 

 

73.20

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanje potencijala tržišta, obaveštenosti, prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovnih navika potrošača u cilju promocije, prodaje i razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući i statističku analizu rezultata

 

 

 

 

-

ispitivanje javnog mnjenja o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihovu statističku analizu

 

74

 

 

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata stručne, naučne i tehničke usluge (osim: pravnih i računovodstvenih aktivnosti; arhitektonskih i inženjerskih aktivnosti; inženjerskog istraživanja i analiziranja; upravljanja i upravljačko-konsultantskih aktivnosti; istraživanja i razvoja i aktivnosti reklamiranja).

 

 

74.1

 

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

 

 

 

74.10

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

modno dizajniranje tkanina, odeće, obuće, nakita, nameštaja (i ostalu unutrašnju dekoraciju) i ostalih modnih proizvoda za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

-

industrijski dizajn, tj. kreiranje i razvoj dizajna i kriterijuma koji poboljšavaju upotrebnu vrednost i izgled proizvoda, uključujući određivanje vrste materijala, konstrukcije, mehanizma, oblika, boje i načina površinske obrade proizvoda, uzimajući u obzir osobine i potrebe ljudi, bezbednost, zahteve tržišta i efikasnosti u proizvodnji, dostavljanju, korišćenju i održavanju

 

 

 

 

-

grafičko dizajniranje

 

 

 

 

-

unutrašnje dekorisanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu veb sajtova, del. 62.01

 

 

 

 

-

projektovanje zgrada, del. 71.1

 

 

 

 

-

inženjerski dizajn, tj. primenu fizičkih zakona i tehničkih principa u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, sastava, procesa i sistema, del. 71.12

 

 

74.2

 

Fotografske usluge

 

 

 

74.20

Fotografske usluge

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu fotografija u komercijalne svrhe i za potrošače:

 

 

 

 

*

za dokumente, škole, venčanja itd.

 

 

 

 

*

fotografije za potrebe reklamiranja, za izdavačku delatnost, modnu delatnost, delatnosti u vezi s nekretninama i za potrebe turističke delatnosti

 

 

 

 

*

fotografisanje iz vazduha

 

 

 

 

*

video-snimanje događaja: venčanja, sastanaka i dr.

 

 

 

 

-

obradu filmova:

 

 

 

 

*

razvijanje, umnožavanje i uvećavanje s negativa ili filmova preuzetih od klijenata

 

 

 

 

*

laboratorije za razvijanje filmova i izradu fotografija

 

 

 

 

*

fotografske radnje za brzu izradu fotografija (bez prodaje fotoaparata)

 

 

 

 

*

izradu slajdova

 

 

 

 

*

kopiranje, restauraciju ili retuširanje fotografija

 

 

 

 

-

delatnost fotoreportera

 

 

 

 

-

mikrofilmovanje dokumenata

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obradu filmova povezanu s filmskom i televizijskom delatnošću, del. 59.12

 

 

 

 

-

pružanje kartografskih i prostornih informacija, del. 71.12

 

 

 

 

-

rad automata za fotografisanje, del. 96.09

 

 

74.3

 

Prevođenje i usluge tumača

 

 

 

74.30

Prevođenje i usluge tumača

 

 

74.9

 

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 

 

 

74.90

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju klijentima na komercijalnoj osnovi. Uključene su aktivnosti za koje je potreban viši stepen stručnosti i naučnih i tehničkih znanja, ali se ne obuhvataju tekući, rutinski poslovi koji obično kratko traju.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

posredovanje pri kupovini i prodaji ekonomskih subjekata, npr. organizovanje kupovine i prodaje malih i srednjih preduzeća, uključujući lekarsku praksu, ali ne i posredovanje prilikom prodaje nekretnina

 

 

 

 

-

posredovanje prilikom pravnog prometa prava na patent

 

 

 

 

-

procenjivanje vrednosti, osim vrednosti nekretnina i vrednosti predmeta u svrhe osiguranja (antikviteta, dragocenosti i dr.)

 

 

 

 

-

računovodstvenu reviziju i informacije o tarifama prevoza robe

 

 

 

 

-

prognozu vremena

 

 

 

 

-

davanje saveta u vezi sa bezbednošću

 

 

 

 

-

davanje agronomskih saveta

 

 

 

 

-

davanje ekoloških saveta

 

 

 

 

-

davanje ostalih saveta

 

 

 

 

-

davanje ostalih saveta, osim saveta u vezi sa arhitekturom, inženjerstvom i upravljanjem

 

 

 

 

-

aktivnosti kvantitativnih procenitelja

 

 

 

 

-

aktivnosti koje obavljaju agenti i agencije u interesu pojedinaca, i to u vezi sa dobijanjem angažmana na snimanju filmova, pozorišnih predstava ili u okviru drugih zabavnih i sportskih priredbi, plasiranja knjiga, dramskih predstava, umetničkih dela, fotografija i sl.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aukcijsku trgovinu na veliko korišćenim motornim vozilima, del. 45.1

 

 

 

 

-

prodaju preko interneta, del. 47.91

 

 

 

 

-

aktivnosti aukcijskih kuća (trgovinu na malo), del. 47.79

 

 

 

 

-

aktivnosti agenata za nekretnine, del. 68.31

 

 

 

 

-

knjigovodstvene aktivnosti, del. 69.20

 

 

 

 

-

davanje saveta u vezi sa upravljanjem, del. 70.22

 

 

 

 

-

arhitektonske i inženjerske konsultacije, del. 71.1

 

 

 

 

-

industrijski i mašinski dizajn, del. 71.12 i 74.10

 

 

 

 

-

veterinarsko ispitivanje i kontrolu u vezi s proizvodnjom hrane, del. 71.20

 

 

 

 

-

delatnost reklamnih agencija, del. 73.11

 

 

 

 

-

izradu štandova i ostalih konstrukcija za izlaganje propagandnog materijala, del. 73.11

 

 

 

 

-

organizovanje izložbi i skupova, del. 82.30

 

 

 

 

-

aktivnosti samostalnih aukcionara, del. 82.99

 

 

 

 

-

izradu programa za zadržavanje lojalnosti kupaca, del. 82.99

 

 

 

 

-

davanje saveta u vezi s potrošačkim kreditima i dugovanjima, del. 88.99

 

75

 

 

Veterinarske delatnosti

 

 

 

 

Obuhvataju brigu o zdravlju životinja na farmama i brigu o zdravlju kućnih ljubimaca. Ove aktivnosti obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama, kao i na samim farmama, u štenarama ili štalama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima; uključena je i aktivnost prevoza obolelih životinja.

 

 

75.0

 

Veterinarska delatnost

 

 

 

75.00

Veterinarska delatnost

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

brigu o zdravlju životinja na farmama

 

 

 

 

-

brigu o zdravlju kućnih ljubimaca

 

 

 

 

-

delatnost veterinarskih asistenata i drugog pomoćnog veterinarskog osoblja

 

 

 

 

-

kliničko-patološke i druge dijagnostičke aktivnosti koje se odnose na životinje

 

 

 

 

-

prevoz obolelih životinja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

smeštaj domaćih životinja bez zdravstvene nege, del. 01.62

 

 

 

 

-

šišanje ovaca, del. 01.62

 

 

 

 

-

veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr., del. 01.62

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi s veštačkom oplodnjom, del. 01.62

 

 

 

 

-

smeštaj kućnih ljubimaca bez zdravstvene nege, del. 96.09

           

SEKTOR N

 

 

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

 

 

 

 

Ovaj sektor obuhvata raznovrsne delatnosti kojima se podržava poslovanje ekonomskih subjekata. Od delatnosti u sektoru M razlikuju se po tome što njihova glavna svrha nije prenošenje specijalizovanih znanja.

 

77

 

 

Iznajmljivanje i lizing

 

 

 

 

Obuhvata iznajmljivanje i lizing materijalnih i nematerijalnih sredstava (npr. automobila, računara, proizvoda široke potrošnje i industrijske opreme), kao i nefinansijskih nematerijalnih fondova (npr. intelektualnog vlasništva i slično).

 

 

 

 

Podeljeno je u:

 

 

 

 

1)

iznajmljivanje motornih vozila

 

 

 

 

2)

iznajmljivanje rekreativne i sportske opreme, lične opreme i opreme za domaćinstvo

 

 

 

 

3)

zakup drugih mašina i opreme koja se često koristi za obavljanje delatnosti, uključujući saobraćajna sredstva, i

 

 

 

 

4)

lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine i sličnih proizvoda.

 

 

 

 

U ovaj sektor uključeno je samo obezbeđivanje operativnog lizinga.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

finansijski lizing, del. 64.91

 

 

 

 

-

iznajmljivanje nekretnina (sektor L)

 

 

 

 

-

iznajmljivanje opreme s rukovaocem, u građevinarstvu (sektor F), u saobraćaju (sektor H)

 

 

77.1

 

Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

 

 

 

77.11

Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila:

 

 

 

 

*

putničkih vozila ili drugih lakih motornih vozila bez vozača (nosivosti do 3,5 t)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje ili lizing putničkih vozila s vozačem, del. 49.32 i 49.39

 

 

 

77.12

Iznajmljivanje i lizing kamiona

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila:

 

 

 

 

*

kamiona, prikolica i teških motornih vozila (nosivosti preko 3,5 t)

 

 

 

 

*

rekreativnih vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje ili lizing teških teretnih vozila ili kamiona s vozačem, del. 49.41

 

 

77.2

 

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

Obuhvata iznajmljivanje ličnih i kućnih predmeta, iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, kao i video-kaseta. Ovi predmeti se uglavnom iznajmljuju na kraće vreme, mada u nekim slučajevima mogu biti iznajmljeni i na duže vreme.

 

 

 

77.21

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

 

 

 

 

Obuhvata iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport:

 

 

 

 

-

brodova, čamaca i jedrilica

 

 

 

 

-

bicikala

 

 

 

 

-

ležaljki i suncobrana za plažu

 

 

 

 

-

druge sportske opreme

 

 

 

 

-

skija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje brodova i jedrilica s posadom, del. 50.10 i 50.30

 

 

 

 

-

iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu, del. 77.29

 

 

 

 

-

iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu koja je sastavni deo objekata za rekreaciju, del. 93.29

 

 

 

77.22

Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje video-kaseta, ploča, CD-ova, DVD-ova i dr.

 

 

 

77.29

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

Obuhvata iznajmljivanje:

 

 

 

 

-

svih vrsta predmeta za ličnu upotrebu, za upotrebu u domaćinstvu ili ekonomskim subjektima (izuzev opreme za rekreaciju i sport):

 

 

 

 

*

tekstila, odevnih predmeta i obuće

 

 

 

 

*

nameštaja, grnčarije i staklarije, kuhinjskog pribora i pribora za ručavanje, električnih aparata i kućnog posuđa

 

 

 

 

*

nakita, muzičkih instrumenata, dekoracija i kostima

 

 

 

 

*

knjiga, novina i časopisa

 

 

 

 

*

mašina i opreme koju koriste amateri (npr. alat za popravke u domaćinstvu)

 

 

 

 

*

cveća i biljaka

 

 

 

 

*

elektronske opreme u domaćinstvu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje kola, kamiona, prikolica i vozila za rekreaciju bez vozača, del. 77.1

 

 

 

 

-

iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, del. 77.21

 

 

 

 

-

iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22

 

 

 

 

-

iznajmljivanje kancelarijskog nameštaja, del. 77.33

 

 

 

 

-

iznajmljivanje motora i kamp-prikolica bez vozača, del. 77.39

 

 

 

 

-

pranje rublja, radnih uniformi i srodnih artikala u perionicama, del. 96.01

 

 

77.3

 

Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara

 

 

 

77.31

Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo bez rukovaoca:

 

 

 

 

*

iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grupi 28.30, kao što su poljoprivredni traktori i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo sa rukovaocem, del. 01.61 i 02.40

 

 

 

77.32

Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, i to:

 

 

 

 

*

kranova

 

 

 

 

*

skela i radnih platformi, ne uključujući montažu i demontažu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje mašina ili opreme za građevinarstvo sa rukovaocem, del. 43

 

 

 

77.33

Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme bez rukovaoca:

 

 

 

 

*

računara i računarske opreme

 

 

 

 

*

mašina za umnožavanje, pisaćih mašina i mašina za obradu teksta

 

 

 

 

*

računovodstvenih mašina i opreme (registar-kasa, elektronskih kalkulatora itd.)

 

 

 

 

*

kancelarijskog nameštaja

 

 

 

77.34

Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport bez rukovaoca:

 

 

 

 

*

iznajmljivanje komercijalnih čamaca i brodova

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje plovila za vodeni transport s rukovaocem, del. 50

 

 

 

 

-

iznajmljivanje brodova, jedrilica i sportskih čamaca za razonodu, del. 77.21

 

 

 

77.35

Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing vazdušnih saobraćajnih sredstava bez posade, i to:

 

 

 

 

*

aviona

 

 

 

 

*

balona s pogonom na topli vazduh

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje vazdušne saobraćajne opreme s posadom, del. 51

 

 

 

77.39

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra:

 

 

 

 

*

motora i turbina

 

 

 

 

*

alatnih mašina

 

 

 

 

*

opreme za rudarstvo i naftna polja

 

 

 

 

*

profesionalne radijske, televizijske i komunikacione opreme

 

 

 

 

*

opreme za filmsku produkciju

 

 

 

 

*

merne i kontrolne opreme

 

 

 

 

*

ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing opreme za kopneni transport (osim motornih vozila) bez vozača:

 

 

 

 

*

motocikala, karavana, kamp-prikolica itd.

 

 

 

 

*

železničkih vozila

 

 

 

 

-

iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera

 

 

 

 

-

iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkačkih konja)

 

 

 

 

-

iznajmljivanje ostalih kontejnera

 

 

 

 

-

iznajmljivanje paleta

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje bicikala, del. 77.21

 

 

 

 

-

iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo, del. 77.31

 

 

 

 

-

iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, del. 77.32

 

 

 

 

-

iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare, del. 77.33

 

 

77.4

 

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

 

 

 

 

Obuhvata odobravanje korišćenja proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine i sličnih proizvoda za koje se vlasniku proizvoda daje naknada ili licencna isplata za korišćenje. Lizing ovih proizvoda može imati različite oblike kao što su korišćenje u drugim procesima ili u proizvodnji drugih proizvoda, vođenje poslova u okviru franšize i sl. Postojeći vlasnici mogu biti stvaraoci tih proizvoda.

 

 

 

77.40

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine (izuzev autorskih dela kao što su knjige ili softveri)

 

 

 

 

-

primanje naknade ili licencne isplate za korišćenje:

 

 

 

 

*

patenata

 

 

 

 

*

žigova

 

 

 

 

*

prava za eksploataciju i istraživanje rudnih nalazišta

 

 

 

 

*

franšiznih ugovora

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preuzimanje prava i izdavaštva, del. 58 i 59

 

 

 

 

-

proizvodnju, reprodukciju i distribuciju svih vrsta autorskih dela i predmeta srodnih prava zaštićenih autorskim, odnosno srodnim pravom (knjige, softveri, filmovi), del. 58 i 59

 

 

 

 

-

zakup nekretnina, del. 68.20

 

 

 

 

-

zakup materijalnih dobara, del. 77.1-77.3

 

78

 

 

Delatnosti zapošljavanja

 

 

 

 

Obuhvata sastavljanje ponuda slobodnih radnih mesta i usmeravanje, odnosno zapošljavanje kandidata koji su se prijavili za zapošljavanje. Ovde spada i obezbeđivanje ponude odgovarajućih radnika poslovnim klijentima za određeni period u cilju privremene zamene radne snage klijenta.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

traženje i zapošljavanje izvršnih rukovodilaca

 

 

 

 

-

aktivnosti agencija za audicije

 

 

 

 

Ne obuhvata aktivnosti agencija ili posrednika za samostalne umetnike, del. 74.90

 

 

78.1

 

Delatnost agencija za zapošljavanje

 

 

 

78.10

Delatnost agencija za zapošljavanje

 

 

 

 

Obuhvata sastavljanje ponuda slobodnih radnih mesta i usmeravanje (upućivanje) i zapošljavanje kandidata. 

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pronalaženje radnika, aktivnosti u vezi sa izborom kandidata za upućivanje poslodavcu i zapošljavanje, uključujući pronalaženje i zapošljavanje izvršnih rukovodilaca

 

 

 

 

-

agencije i biroe za audiciju

 

 

 

 

-

delatnost agencija za zapošljavanje preko interneta

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

agencije za posredovanje u angažovanju samostalnih pozorišnih, filmskih i drugih umetnika, del. 74.90

 

 

78.2

 

Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje

 

 

 

78.20

Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje

 

 

 

 

Obuhvata obezbeđivanje radnika klijentima za određeni period, kao dopunu ili privremenu zamenu radne snage klijenta, gde su zaposleni pojedinci stalno zaposleni u jedinicama za privremeno pružanje usluga. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu ne vrše direktan nadzor nad svojim zaposlenima koji rade na radnim mestima na koje ih raspoređuje klijent-poslodavac.

 

 

78.3

 

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

 

 

78.30

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

 

 

 

Obuhvata obezbeđivanje ljudskih resursa za potrebe klijenata. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu predstavljaju poslodavce zaposlenih i u vezi su sa isplatom zarada, oporezivanjem, ostalim fiskalnim pitanjima i pitanjima u vezi sa ljudskim resursima, ali nisu odgovorne za upravljanje i nadzor nad zaposlenima.

 

 

 

 

Obezbeđivanje ljudskih resursa obično se obavlja na dugoročnoj osnovi. Ovde svrstane jedinice obavljaju veliki broj zadataka koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obezbeđivanje radne snage zajedno s nadzorom ili vođenjem poslova

 

 

 

 

-

obezbeđivanje ljudskih resursa za privremenu zamenu ili kao dodatni resurs za potrebe klijenata, del. 78.20

 

79

 

 

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti agencija primarno angažovanih na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja i aktivnosti organizovanja i spajanja putovanja koja se prodaju preko turističkih agencija ili direktno preko agenata kao što su tur-operatori i druge usluge povezane sa putovanjem, uključujući usluge rezervacije. Usluge turističkih vodiča i promocije turizma takođe su uključene.

 

 

79.1

 

Delatnost putničkih agencija i tur-operatora

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti agencija primarno angažovanih na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja i aktivnosti organizovanja i spajanja putovanja koja se prodaju preko turističkih agencija ili direktno preko agenata kao što su tur-operatori.

 

 

 

79.11

Delatnost putničkih agencija

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

agencije primarno angažovane na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja na bazi veleprodaje ili maloprodaje pojedinačnim korisnicima ili poslovnim klijentima.

 

 

 

79.12

Delatnost tur-operatora

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

organizovanje i spajanje putovanja koja su prodata preko turističkih agencija ili direktno preko tur-operatora. Putovanja mogu uključiti sve navedene usluge ili samo neke od njih:

 

 

 

 

*

prevoz

 

 

 

 

*

smeštaj

 

 

 

 

*

hranu

 

 

 

 

*

posete muzejima, istorijskim i kulturnim mestima, pozorištima, muzičkim i sportskim manifestacijama

 

 

79.9

 

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

 

 

 

79.90

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge rezervacije i ostale usluge povezane s putovanjem:

 

 

 

 

*

rezervisanje prevoza, smeštaja, ishrane, iznajmljivanje vozila, posećivanje sportskih događaja itd.

 

 

 

 

-

vremenski zakup smeštaja (time sharing)

 

 

 

 

-

prodaju ulaznica za kulturne, sportske i zabavne priredbe

 

 

 

 

-

pomoć turistima i posetiocima:

 

 

 

 

*

obezbeđivanje turističkih informacija

 

 

 

 

*

delatnost turističkih vodiča

 

 

 

 

-

promovisanje turističke ponude

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti putničkih agencija i tur-operatora, del. 79.11 i 79.12

 

 

 

 

-

organizovanje i vođenje izložbi, kongresa i konferencija, del. 82.30

 

80

 

 

Zaštitne i istražne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata usluge povezane sa zaštitom kao što su: istražne i detektivske usluge; usluge obezbeđenja i patroliranja; prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa.

 

 

 

 

Ovde spada i obezbeđenje funkcionisanja elektronskih alarmnih sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uglavnom daljinsko nadgledanje ovih sistema, koje često uključuje i njihovu prodaju, postavljanje i popravljanje.

 

 

 

 

Ukoliko se prodaja, postavljanje i popravljanje tih sistema obavljaju zasebno, ove usluge ne svrstavaju se u ovu oblast, nego u maloprodaju, građevinarstvo i sl.

 

 

80.1

 

Delatnost privatnog obezbeđenja

 

 

 

80.10

Delatnost privatnog obezbeđenja

 

 

 

 

Obuhvata jednu ili više sledećih usluga: zaštitu i patroliranje, prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa.

 

 

 

 

Obuhvata usluge:

 

 

 

 

-

korišćenja blindiranih vozila

 

 

 

 

-

obezbeđivanja telesne zaštite

 

 

 

 

-

korišćenja detektora laži

 

 

 

 

-

uzimanja otisaka prstiju

 

 

 

 

-

zaštite

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obezbeđivanje javnog reda i opšte bezbednosti, del. 84.24

 

 

80.2

 

Usluge sistema obezbeđenja

 

 

 

80.20

Usluge sistema obezbeđenja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog alarmnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje

 

 

 

 

-

postavljanje, održavanje, popravljanje i podešavanje mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosno-zaštitne sefove povezane sa bliskim i daljinskim nadgledanjem

 

 

 

 

Jedinice koje izvršavaju ove aktivnosti mogu biti angažovane u prodaji zaštitnih sistema, mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosnih i zaštitnih sefova.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje sistema obezbeđenja kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja, del. 43.21

 

 

 

 

-

trgovinu na malo zaštitnim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbednosnim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja, del. 47.59

 

 

 

 

-

davanje saveta u vezi sa bezbednošću, del. 74.90

 

 

 

 

-

obezbeđivanje javnog reda i opšte bezbednosti, del. 84.24

 

 

 

 

-

usluge izrađivanja duplikata ključeva, del. 95.29

 

 

80.3

 

Istražne delatnosti

 

 

 

80.30

Istražne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

istražne i detektivske usluge

 

 

 

 

-

aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju

 

81

 

 

Usluge održavanja objekata i okoline

 

 

 

 

Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju pri održavanju objekata: unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, industrijskih mašina, vagona, autobusa, aviona, ulica, cisterni i tankera.

 

 

 

 

Ovde spada i dezinfekcija i uništavanje štetočina u zgradama, železničkim vagonima i brodovima, uklanjanje boca, snega i leda sa ulica.

 

 

 

 

Takođe obuhvata pružanje usluga u vezi sa projektovanjem, uređenjem i održavanjem krajolika (staze za šetnju, potporni zidovi, ograde, veštačka jezera ili ribnjaci) i slične radove.

 

 

81.1

 

Usluge održavanja objekata

 

 

 

81.10

Usluge održavanja objekata

 

 

 

 

Obuhvata kombinaciju usluga održavanja objekata, koje podrazumevaju čišćenje, održavanje, izbacivanje otpadaka, čuvanje i zaštitu, raznošenje pošte, pranje rublja i slične usluge unutar objekta.

 

 

 

 

Pomoćne delatnosti obavlja pomoćno osoblje koje nije uključeno u obavljanje glavne delatnosti korisnika usluga i koje nije odgovorno za nju.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

pružanje samo jedne od pomoćnih usluga (npr. samo usluge unutrašnjeg čišćenja)

 

 

 

 

-

pružanje usluga rukovodećeg i radnog osoblja radi potpunog poslovanja jedinice u vlasništvu korisnika usluge, npr. hotela, restorana, rudnika, bolnice

 

 

 

 

-

obezbeđivanje funkcionisanja klijentovog računarskog sistema i/ili uređaja za obradu podataka, del. 62.03

 

 

 

 

-

rad zatvora i kazneno-popravnih domova za naknadu, del. 84.23

 

 

81.2

 

Usluge čišćenja

 

 

 

 

Obuhvata unutrašnje i spoljašnje čišćenje svih vrsta zgrada, specijalizovano čišćenje objekata ili drugo specijalizovano čišćenje industrijskih mašina, ulica, cisterni i tankera.

 

 

 

 

Tu spada i dezinfikovanje zgrada i uništavanje štetočina u zgradama, kao i čišćenje industrijskih mašina, sakupljanje boca sa ulica i čišćenje ulica od snega i leda.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61

 

 

 

 

-

čišćenje zgrada odmah posle izgradnje, del. 43.39

 

 

 

 

-

čišćenje fasada parom i peščanim mlazom, del. 43.99

 

 

 

 

-

čišćenje ćilima i prostirki, draperija i zavesa, del. 96.01

 

 

 

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

redovno čišćenje svih tipova objekata kao što su:

 

 

 

 

*

kancelarije

 

 

 

 

*

kuće ili stambene zgrade

 

 

 

 

*

fabrike

 

 

 

 

*

radnje

 

 

 

 

*

ustanove

 

 

 

 

Ove aktivnosti se uglavnom odnose na unutrašnje čišćenje, mada mogu uključiti i spoljašnje čišćenje (npr. prozora ili prolaza).

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

specijalizovano čišćenje (npr. prozora, dimnjaka, kamina, staklenika, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja), del. 81.22

 

 

 

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

spoljašnje čišćenje svih tipova objekata, uključujući kancelarije, fabrike, radnje i druge poslovne objekte i zgrade za stanovanje

 

 

 

 

-

specijalizovano čišćenje zgrada, kao što su pranje prozora i staklenika, čišćenje dimnjaka, kamina, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja

 

 

 

 

-

čišćenje industrijskih mašina

 

 

 

 

-

ostalo čišćenje objekata i industrijske opreme, na drugom mestu nepomenuto

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

čišćenje parom, peskarenje i slične radove na spoljašnosti zgrade, del. 43.99

 

 

 

81.29

Usluge ostalog čišćenja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

čišćenje i održavanje bazena

 

 

 

 

-

čišćenje vozova, autobusa i aviona

 

 

 

 

-

čišćenje cisterni i tankera

 

 

 

 

-

dezinfekciju objekata i uništavanje štetočina

 

 

 

 

-

sakupljanje i uklanjanje boca sa ulica

 

 

 

 

-

čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda

 

 

 

 

-

delatnosti čišćenja na drugom mestu nepomenute

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61

 

 

 

 

-

čišćenje i pranje automobila, del. 45.20

 

 

81.3

 

Usluge uređenja i održavanja okoline

 

 

 

81.30

Usluge uređenja i održavanja okoline

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uređenje i održavanje parkova i vrtova za:

 

 

 

 

*

privatne kuće i stambene zgrade

 

 

 

 

*

javne zgrade (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkve itd.)

 

 

 

 

*

gradske zelene površine i groblja

 

 

 

 

*

zelenilo uz saobraćajnice (puteve, železničke pruge i tramvajske šine, plovne kanale, luke)

 

 

 

 

*

industrijske i poslovne zgrade

 

 

 

 

-

uređenje i održavanje zelenila i sportskih terena za:

 

 

 

 

*

zgrade (krovne bašte, zelenilo na fasadama, kućne bašte itd.)

 

 

 

 

*

sportske terene (fudbalski tereni, tereni za golf itd.), terene za igru, travnjake za sunčanje i druge zelene površine za rekreaciju

 

 

 

 

*

obale oko vodenih površina (zalivi, naizmenična vlažna mesta, veštačka jezera, bazeni, kanali, rečna korita, fabrička otpadna voda)

 

 

 

 

-

sađenje drveća za zaštitu od buke, vetra, erozije i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

komercijalnu proizvodnju i zasađivanje biljaka, del. 01 i 02

 

 

 

 

-

rasadnike drveća i šumskog drveća, del. 01.30 i 02.10

 

 

 

 

-

održavanje zemljišta za poljoprivredno korišćenje u dobrom ekološkom stanju, del. 01.61

 

 

 

 

-

izgradnju zelenih površina, sektor F

 

 

 

 

-

urbanističko planiranje, del. 71.11

 

82

 

 

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata pružanje svakodnevnih kancelarijsko-administrativnih usluga, kao i poslovne podrške za druge, za naknadu.

 

 

 

 

Ova oblast takođe obuhvata kompletne administrativne usluge za poslovanje, na drugom mestu nepomenute.

 

 

 

 

Jedinice svrstane u ovu oblast ne bave se obezbeđivanjem osoblja za kompletno poslovanje preduzeća.

 

 

82.1

 

Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, usluge dostavljanja i logistika za druge, za naknadu.

 

 

 

 

Uključuje pružanje poslovne podrške drugima za naknadu, tj. uobičajene poslovne podrške za funkcionisanje poslovne jedinice.

 

 

 

 

Jedinice svrstane u ovu oblast ne bave se obezbeđivanjem osoblja za kompletno poslovanje preduzeća.

 

 

 

 

Ove jedinice su klasifikovane u grupe prema vrsti usluga.

 

 

 

82.11

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

 

 

 

 

Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su primanje pošte, finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, dostavljanje i logistika za druge, za naknadu.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

jedinice specijalizovane za obavljanje samo jedne od gore nabrojanih aktivnosti

 

 

 

 

-

obezbeđivanje osoblja za poslovanje, del. 78

 

 

 

82.19

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

 

 

 

 

Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju:

 

 

 

 

-

pripremanje dokumenata

 

 

 

 

-

korekciju i recenziju dokumenata

 

 

 

 

-

kucanje i obradu teksta

 

 

 

 

-

sekretarske pomoćne usluge

 

 

 

 

-

prepisivanje dokumenata i druge sekretarske usluge

 

 

 

 

-

kucanje i prekucavanje pisama

 

 

 

 

-

obradu pošte (sortiranje, adresiranje, itd.), izuzev direktnog poštanskog reklamiranja

 

 

 

 

-

fotokopiranje

 

 

 

 

-

kopiranje

 

 

 

 

-

diazokopiranje

 

 

 

 

-

druge usluge kopiranja dokumenata, bez pružanja usluga štampanja (npr. ofset štampa, brza štampa, digitalna štampa i predštamparske usluge)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

štampanje dokumenata (ofset štampa, brza štampa itd.), del. 18.12

 

 

 

 

-

usluge predštampanja, del. 18.13

 

 

 

 

-

direktno poštansko reklamiranje, del. 73.11

 

 

 

 

-

specijalizovane stenografske usluge, del. 82.99

 

 

 

 

-

stenografske usluge, del. 82.99

 

 

82.2

 

Delatnost pozivnih centara

 

 

 

82.20

Delatnost pozivnih centara

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

centre za dolazne pozive, gde na pozive korisnika odgovara operater ili se koristi automatska distribucija poziva, integrisani računsko-telefonski sistemi, interaktivni govorni sistemi ili slične metode za primanje narudžbina, pružanje informacija o proizvodima, odgovaranje na pitanja kupaca ili rešavanje žalbi

 

 

 

 

-

centre za izlazne pozive, gde se koriste slične metode za prodaju i promociju robe i usluga potencijalnim potrošačima i sprovode istraživanja ili ispitivanje javnog mnjenja i obavljaju slične aktivnosti za korisnike

 

 

82.3

 

Organizovanje sastanaka i sajmova

 

 

 

82.30

Organizovanje sastanaka i sajmova

 

 

 

 

Obuhvata organizaciju, promociju i/ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova, kongresa, konferencija i sastanaka, bez obzira na to da li su obezbeđene usluge osoblja za organizovanje događaja i opremanje prostora u kojima se oni održavaju.

 

 

82.9

 

Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata delatnosti agencija za sakupljanje i naplatu potraživanja, kreditnih odeljenja i sve druge pomoćne usluge koje se pružaju poslovnim jedinicama a koje nisu na drugom mestu pomenute.

 

 

 

82.91

Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja, kao što su usluge naplate menica i dugovanja

 

 

 

 

-

pribavljanje obaveštenja o kreditnoj sposobnosti i istoriji zaposlenja klijenta i kreditnoj sposobnosti jedinica, kao i davanje tih obaveštenja finansijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procene kreditne sposobnosti tih osoba i jedinica

 

 

 

82.92

Usluge pakovanja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge pakovanja za tuđ račun bez obzira na to da li je uključen i automatski postupak:

 

 

 

 

*

flaširanje tečnosti, uključujući piće i hranu

 

 

 

 

*

pakovanje čvrstih proizvoda (pakovanje u najlon sa mehurićima, obmotavanje folijom itd.)

 

 

 

 

*

zaštićeno pakovanje za farmaceutske preparate

 

 

 

 

*

etiketiranje, markiranje i utiskivanje

 

 

 

 

*

pakovanje pošiljki i umotavanje poklona

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju osvežavajućih pića i proizvodnju mineralne vode, del. 11.07

 

 

 

 

-

pakovanje u okviru saobraćajne aktivnosti, del. 52.29

 

 

 

82.99

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

 

 

 

 

Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su:

 

 

 

 

-

obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge

 

 

 

 

-

simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa

 

 

 

 

-

usluge pripreme bar koda

 

 

 

 

-

usluge obeležavanja bar kodom

 

 

 

 

-

očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd.

 

 

 

 

-

usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate

 

 

 

 

-

usluge naplate parkinga

 

 

 

 

-

aktivnosti samostalnih voditelja aukcija

 

 

 

 

-

usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.)

 

 

 

 

-

nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge obezbeđivanja prepisivanja dokumenata, del. 82.19

 

 

 

 

-

usluge postprodukcijskog uređivanja, del. 59.12