Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

SEKTOR O

 

 

DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti državne uprave koje obavlja državna administracija. Obuhvata donošenje zakona i sudsko tumačenje zakona i odgovarajućih propisa, kao i realizovanje programa koji su zasnovani na tim zakonima i propisima, zakonodavnu vlast, oporezivanje, narodnu odbranu, javni red i bezbednost, imigracione usluge, spoljne poslove i obavljanje poslove državne uprave. Ovaj sektor takođe obuhvata obavezno socijalno osiguranje.

 

 

 

 

Pripadnost ovom sektoru ne određuje se na osnovu samog zakonskog ili institucionalnog statusa, već na osnovu karaktera opisanih aktivnosti.

 

 

 

 

Delatnosti koje su klasifikovane na drugom mestu ne pripadaju ovom sektoru, iako se njima bave državne institucije. Na primer, upravljanje školskim sistemom (tj. propisi, kontrola, nastavni programi) pripada ovom sektoru, ali ne i podučavanje, koje je svrstano u sektor P.

 

 

 

 

Zatvorske ili vojne bolnice svrstane su u sektor Q. Pojedine aktivnosti opisane u ovom sektoru mogu vršiti nevladine jedinice.

 

84

 

 

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

 

 

84.1

 

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

 

 

 

 

Obuhvata administraciju uopšte (npr. izvršna i zakonodavna vlast, finansijska administracija i dr. - na svim nivoima) i nadzor u socijalnoj i ekonomskoj oblasti.

 

 

 

84.11

Delatnost državnih organa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima

 

 

 

 

-

vođenje i nadzor fiskalnih poslova:

 

 

 

 

*

rad poreskih organa

 

 

 

 

*

naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa

 

 

 

 

*

upravu carina

 

 

 

 

-

izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima:

 

 

 

 

*

prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca

 

 

 

 

-

upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe

 

 

 

 

-

upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje zgradama koje država poseduje ili uzima u zakup, del. 68.2 i 68.3

 

 

 

 

-

upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje kvaliteta života pojedinaca i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.12

 

 

 

 

-

upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, del. 84.13

 

 

 

 

-

upravljanje istraživanjima i razvojem povezanim sa odbranom i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.22

 

 

 

 

-

rad državnih arhiva, del. 91.01

 

 

 

84.12

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe

 

 

 

 

-

sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti

 

 

 

 

-

raspodela donacija umetnicima

 

 

 

 

-

upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće

 

 

 

 

-

upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada

 

 

 

 

-

upravljanje programima za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

-

upravljanje stambenim programima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prikupljanje, odstranjivanje i reciklažu otpadaka i otpadnih voda, del. 37, 38 i 39

 

 

 

 

-

obavezno socijalno osiguranje, del. 84.30

 

 

 

 

-

delatnost obrazovanja, sektor P

 

 

 

 

-

delatnost zdravstvene zaštite stanovništva, del. 86

 

 

 

 

-

delatnost muzeja i drugih kulturnih ustanova, del. 91

 

 

 

 

-

delatnost državnih biblioteka i arhiva, del. 91.01

 

 

 

 

-

sportske i druge rekreativne delatnosti, del. 93

 

 

 

84.13

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

državno upravljanje različitim ekonomskim oblastima i njihovo uređenje, uključujući i raspodelu subvencija: poljoprivreda, korišćenje zemljišta, energetika i rudarstvo, infrastruktura, saobraćaj i veze, ugostiteljstvo i turizam, trgovina na veliko i malo

 

 

 

 

-

upravljanje istraživanjima za unapređenje ekonomske delatnosti, upravljanje razvojem, kao i fondovima namenjenim za te svrhe

 

 

 

 

-

upravljanje nuklearnim objektima

 

 

 

 

-

upravljanje opštim poslovima u oblasti rada

 

 

 

 

-

primena mera regionalnog razvoja, npr. mere za smanjenje nezaposlenosti

 

 

 

 

-

poslovi akreditacije, utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti

 

 

 

 

-

poslovi standardizacije, donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje standarda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti istraživanja i razvoja, del. 72

 

 

84.2

 

Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

 

 

 

 

Ova grana obuhvata spoljne poslove, poslove odbrane i očuvanje javnog reda i bezbednosti.

 

 

 

84.21

Spoljni poslovi

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

spoljne poslove, aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

-

rukovođenje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan državnih granica

 

 

 

 

-

pružanje pomoći stranim zemljama bez obzira na to da li se pomoć upućuje preko međunarodnih organizacija

 

 

 

 

-

pružanje vojne pomoći stranim zemljama

 

 

 

 

-

upravljanje spoljnom trgovinom, međunarodnom finansijskom i tehničkom pomoći

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

međunarodnu zaštitu lica izbeglih sa područja zahvaćenih katastrofom ili konfliktnim situacijama, del. 88.99

 

 

 

84.22

Poslovi odbrane

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbrambene snage kao što su:

 

 

 

 

*

borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane

 

 

 

 

*

inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande

 

 

 

 

*

rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema

 

 

 

 

*

vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.)

 

 

 

 

*

zdravstvena zaštita vojnog osoblja

 

 

 

 

-

upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga

 

 

 

 

-

sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo

 

 

 

 

-

upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti istraživanja i razvoja, del. 72

 

 

 

 

-

pružanje vojne pomoći stranim zemljama, del. 84.21

 

 

 

 

-

obezbeđenje hitnog snabdevanja u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, del. 84.24

 

 

 

 

-

obrazovanje u vojnim školama, na fakultetima i akademijama, del. 85.4

 

 

 

 

-

aktivnosti vojnih bolnica, del. 86.10

 

 

 

84.23

Sudske i pravosudne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje sudovima i rad sudova za parnične, krivične, upravne, prekršajne i druge sudske postupke, kao i rad drugih pravosudnih organa, uključujući i javno tužilaštvo i zastupnika državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave

 

 

 

 

-

donošenje sudskih odluka i tumačenje zakona

 

 

 

 

-

upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

savetovanje i zastupanje u krivičnom postupku, građanskim i ostalim sporovima, del. 69.10

 

 

 

 

-

aktivnosti zatvorskih škola, del. 85

 

 

 

 

-

aktivnosti zatvorskih bolnica, del. 86.10

 

 

 

84.24

Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje redovnim i rezervnim policijskim snagama i njihov rad, zatim rad lučkih, graničnih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga, uključujući regulisanje saobraćaja i registraciju stranaca, kao i vođenje evidencije o uhapšenima

 

 

 

 

-

obezbeđivanje hitne nabavke u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti policijskih laboratorija, del. 71.20

 

 

 

 

-

poslove odbrane, del. 84.22

 

 

 

84.25

Delatnost vatrogasnih jedinica

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gašenje požara i zaštitu od požara

 

 

 

 

-

upravljanje redovnim i pomoćnim vatrogasnim brigadama za zaštitu od požara i njihov rad, gašenje požara, spasavanje ljudi i životinja, pružanje pomoći u civilnim nesrećama, prilikom poplava, u saobraćajnim nesrećama itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

šumsku protivpožarnu službu ako ona delatnost ne obavlja samostalno, del. 02.40

 

 

 

 

-

gašenje požara na naftnim i gasnim poljima, del. 09.10

 

 

 

 

-

zaštitu od požara i gašenje požara na aerodromima ako se ne obavlja kao samostalna delatnost, del. 52.23

 

 

84.3

 

Obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

84.30

Obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

finansiranje obaveznih programa socijalne zaštite i upravljanje njima:

 

 

 

 

*

zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih

 

 

 

 

*

penzijsko osiguranje

 

 

 

 

*

programi koji ublažavaju gubitak prihoda tokom porodiljskog odsustva, privremene nesposobnosti za rad, usled smrti supružnika itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

dobrovoljno socijalno osiguranje, del. 65.30

 

 

 

 

-

usluge socijalne pomoći i socijalnog rada (bez smeštaja), del. 88.10 i 88.99

           

SEKTOR P

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

 

 

Obuhvata obrazovanje na svim nivoima i za sve profesije. Podučavanje se može izvoditi usmeno ili pismeno i može biti realizovano posredstvom radija, televizije, interneta ili dopisnim putem.

 

 

 

 

Obuhvata obrazovanje koje pružaju različite institucije u okviru redovnog školskog sistema, na različitim nivoima, kao i obrazovanje odraslih, programe opismenjavanja itd. Takođe obuhvata vojne škole i akademije, zatvorske škole itd. U ovaj sektor spadaju državno i privatno obrazovanje.

 

 

 

 

Na svakom nivou, u početnim fazama obrazovanja uključeno je i specijalno obrazovanje za telesno i mentalno hendikepirane učenike.

 

 

 

 

Kategorizacija izvršena u ovom sektoru zasniva se na nivoima obrazovanja koji su definisani u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED-1997), nivo 0-6.

 

 

 

 

Ovaj sektor obuhvata i podučavanje u okviru sportskih i rekreativnih aktivnosti (kao što su tenis i golf), kao i pomoćne aktivnosti u obrazovanju.

 

85

 

 

Obrazovanje

 

 

85.1

 

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

85.10

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

predškolsko obrazovanje koje prethodi osnovnom obrazovanju

 

 

 

 

Predškolsko obrazovanje je početna etapa oraganizovanog podučavanja koje je dostupno deci od 6 meseci do 6 i po godina, do polaska u školu. Pripremeni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu, čime se omogućava deci da premoste razlike između porodičnog i školskog okruženja.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

dnevno čuvanje dece i brigu o njima, del. 88.91

 

 

85.2

 

Osnovno obrazovanje

 

 

 

85.20

Osnovno obrazovanje

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje obuhvata aktivnost koja se organizuje radi sticanja kvalitetnih znanja, umenja, veština, i formiranja vrednosti stavova iz oblasti jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti; znanja i umenja neophodnih za život i rad u savremenom društvu i sticanju osnova za dalje obrazovanje.

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju od osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa (4+4) i završava se polaganjem završnog ispita.

 

 

 

 

Ovakvo obrazovanje je namenjeno deci, ali obuhvata i programe opismenjavanja koji su slični programima osnovnog obrazovanja, a namenjeni su odraslima.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5

 

 

 

 

-

dnevno čuvanje dece i brigu o njima, uključujući dnevnu brigu o učenicima u tzv. dnevnom boravku, del. 88.91

 

 

85.3

 

Srednje obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata obezbeđivanje opšteg i srednjeg stručnog obrazovanja.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5

 

 

 

85.31

Srednje opšte obrazovanje

 

 

 

 

Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja koje stvara osnovu za permanentno obrazovanje i razvoj ličnosti i osposobljava za više obrazovne programe. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu obezbeđuju programe koji su predmetno orijentisani i koje predaju predmetni nastavnici.

 

 

 

 

Različitim smerovima u opštem srednjem obrazovanju (gimnazijama) omogućava se usmeravanje i nastavak školovanja. Ovi programi pripremaju učenike za stručno obrazovanje, u smislu visokog strukovnog ili za prelaz na visoko obrazovanje (master). Završava se polaganjem opšte mature.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

srednje obrazovanje koje, po pravilu, omogućava pristup visokom obrazovanju

 

 

 

85.32

Srednje stručno obrazovanje

 

 

 

 

Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja u kom su pored opštih obrazovanih, naglašeni specijalizovani predmeti. Ona omogućava sticanje teoretskih osnova i savladavanje praktičnih veština povezanih sa postojećim ili budućim zanimanjem, kao i pripremanje za zapošljavanje. Završava se polaganjem stručne, odnosno umetničke mature ili završnog ispita. Može da traje 4, 3, 2 ili godinu dana.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

stručno obrazovanje koje ne spada u visoko obrazovanje definisano u del. 85.4

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

više i visoko obrazovanje, del. 85.4

 

 

 

 

-

obučavanje za rad po sistemu "uradi sam", radi rekreacije, hobija i u svrhe samousavršavanja, del. 85.52

 

 

 

 

-

škole za vozače koje nisu namenjene za profesionalne vozače, del. 85.53

 

 

 

 

-

obučavanje za rad kao deo socijalnog rada bez smeštaja, del. 88.10 i 88.99

 

 

85.4

 

Visoko obrazovanje

 

 

 

 

Ova nastava obuhvata obrazovne programe nakon srednje škole koji ne pripadaju tercijarnom obrazovanju, kao i akademske kurseve na bazi kojih se dobijaju diplome do diplomskog i postdiplomskog nivoa. Za upis na ovaj nivo obrazovanja potrebna je diploma završene četvorogodišnje srednje škole.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

stručno obrazovanje odraslih, del. 85.5

 

 

 

85.41

Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko

 

 

 

 

Obuhvata nastavak srednjeg obrazovanja koje ne može biti smatrano za visoko obrazovanje. Na primer, naknadno srednje obrazovanje kod pripreme za visoko obrazovanje ili specijalizacija pri stručnim školama.

 

 

 

85.42

Visoko obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prvi, drugi i treći stepen visokog obrazovanja

 

 

 

 

-

škole za izvođačke umetnosti koje pružaju visoko obrazovanje

 

 

85.5

 

Ostalo obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata opšte i stručno obrazovanje i obučavanje za obavljanje bilo kog zanimanja, za bavljenje bilo kojim hobijem ili u svrhe samousavršavanja.

 

 

 

 

Obuka se može odvijati u kampovima i školama koje omogućavaju obučavanje u sportskim aktivnostima, stranim jezicima, umetnosti, glumi, muzici ili obezbeđivanje druge specijalizovane obuke, i to kako grupama tako i pojedincima.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, del. 85.1-85.4

 

 

 

85.51

Sportsko i rekreativno obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata obučavanje u sportskim aktivnostima koje je namenjeno grupama ili pojedincima a koje se obavlja u kampovima ili školama. Sportski kampovi sa obezbeđenom nastavom i prenoćištem i dnevni kampovi ovde su takođe obuhvaćeni.

 

 

 

 

Obuka se može odvijati u različitim objektima, kao što su sale za trening čiji su vlasnici klijenti, zatim u obrazovnim ustanovama i drugde. Obuka svrstana u ovu grupu formalno je organizovana.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

sportsku nastavu (košarka, fudbal, odbojka, tenis itd.)

 

 

 

 

-

sportsku nastavu u kampovima

 

 

 

 

-

gimnastičku obuku

 

 

 

 

-

obuku u jahanju (akademije ili škole jahanja)

 

 

 

 

-

obuku u plivanju

 

 

 

 

-

aktivnosti profesionalnih sportskih instruktora, učitelja i trenera

 

 

 

 

-

obuku u borilačkim veštinama

 

 

 

 

-

obuku u igranju karata (bridž)

 

 

 

 

-

časove joge

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

sportske gimnazije i visoke sportske škole, del. 85.3 i 85.4

 

 

 

 

-

umetničko obrazovanje, del. 85.52

 

 

 

85.52

Umetničko obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata obučavanje za bavljenje umetničkim, glumačkim i muzičkim aktivnostima. Ustanove koje pružaju ovu vrstu obuke mogu se nazivati školama, studijama, klasama itd. Iako one obezbeđuju formalno organizovanu nastavu (uglavnom za potrebe bavljenja hobijem, u svrhe rekreiranja i samousavršavanja), nakon takve obuke ne dobija se profesionalna diploma niti diploma nekog akademskog ili drugog zvanja.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

obuku u sviranju klavira i drugu muzičku obuku

 

 

 

 

-

obuku u slikanju

 

 

 

 

-

plesnu obuku u plesnim studijima

 

 

 

 

-

obuku u glumi (osim akademija)

 

 

 

 

-

škole lepih umetnosti (osim akademija)

 

 

 

 

-

škole izvođačkih umetnosti (osim akademija)

 

 

 

 

-

škole fotografije (osim komercijalnih)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

nastavu stranih jezika, del. 85.59

 

 

 

85.53

Delatnost škola za vozače

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

škole letenja, jedrenja i upravljanja brodovima, za sticanje dozvola čije izdavanje nema karakter komercijalnih potvrda i dozvola

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

škole za profesionalne vozače, del. 85.32

 

 

 

85.59

Ostalo obrazovanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja

 

 

 

 

-

akademsko tutorstvo

 

 

 

 

-

centre za učenje koji nude popravne kurseve

 

 

 

 

-

pripremne časove za polaganje ispita

 

 

 

 

-

učenje jezika i časove konverzacije

 

 

 

 

-

obuku za rad na računaru

 

 

 

 

-

versku pouku

 

 

 

 

-

obuku za spasioce na bazenima i plažama

 

 

 

 

-

obuku za preživljavanje u prirodnom okruženju

 

 

 

 

-

obuku za javne nastupe

 

 

 

 

-

obuku u brzom čitanju

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

programe opismenjavanja za odrasle, del. 85.20

 

 

 

 

-

opšte srednje obrazovanje, del. 85.31

 

 

 

 

-

tehničko i stručno srednje obrazovanje, del. 85.32

 

 

 

 

-

visoko obrazovanje, del. 85.4

 

 

85.6

 

Pomoćne obrazovne delatnosti

 

 

 

85.60

Pomoćne obrazovne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima:

 

 

 

 

*

obrazovni konsalting

 

 

 

 

*

savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju

 

 

 

 

*

aktivnosti testiranja i ocenjivanja testova

 

 

 

 

*

organizovanje programa studentske razmene

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj u društvenim naukama i naukama iz oblasti kulture i umetnosti, del. 72.20

       

SEKTOR Q

 

 

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti iz oblasti zdravstvenog i socijalnog rada, počevši od zdravstvene zaštite koju obezbeđuje stručno medicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, do brige i zdravstvene nege u ustanovama za trajni smeštaj (rezidencijalnim ustanovama) i aktivnosti socijalnog rada bez učešća zdravstvenih radnika.

 

86

 

 

Zdravstvene delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti u zdravstvenim ustanovama bez smeštajnih kapaciteta; zdravstvenim ustanovama za kratkotrajnu ili dugotrajnu hospitalizaciju (opšta bolnica, specijalna bolnica, kliničko-bolnički centar, klinika, institut, klinički centar) i domova za stara lica sa medicinskom negom.

 

 

 

 

Takođe obuhvata zdravstvenu zaštitu u okviru opšte i specijalističkih grana medicine, od strane zdravstvenih radnika.

 

 

 

 

Obuhvata opštu i specijalističku stomatološku zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

 

 

 

 

Pored toga, ova oblast obuhvata i metode i postupke tradicionalne medicine koje obavljaju zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

 

 

86.1

 

Delatnost bolnica

 

 

 

86.10

Delatnost bolnica

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

dijagnostičke aktivnosti, kratkotrajno ili dugotrajno lečenje u bolnicama (kao što su opšte bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri, klinički centri, bolnice neprofitnih organizacija, vojne bolnice i zatvorske bolnice) i specijalizovane bolnice (npr. za mentalno zdravlje, tuberkulozu, nespecifična oboljenja pluća i druga hronična oboljenja i stanja, rehabilitaciju itd.)

 

 

 

 

Aktivnosti su pretežno usmerene na hospitalizovane bolesnike i uključuju:

 

 

 

 

*

usluge medicinskog i nemedicinskog osoblja

 

 

 

 

*

usluge laboratorija i tehničke usluge, uključujući radiološke i anasteziološke usluge i dr.

 

 

 

 

*

usluge službe hitne pomoći

 

 

 

 

*

usluge bolničkih apoteka, usluge ishrane i druge bolničke usluge

 

 

 

 

*

usluge medicinskog tretmana kao što je sterilizacija ili prekid trudnoće, sa smeštajem

 

 

 

 

*

aktivnosti u sklopu dnevnih bolnica 

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

laboratorijsko ispitivanje i kontrolisanje svih vrsta materijala i proizvoda, izuzev medicinskog, del. 71.20

 

 

 

 

-

veterinarske aktivnosti, del. 75.00

 

 

 

 

-

zdravstveno zbrinjavanje vojnog osoblja na terenu, del. 84.22

 

 

 

 

-

stomatološke aktivnosti opšte i specijalizovane prirode, npr: stomatologija, endodontska i dečija stomatologija; oralna patologija i ortodontske aktivnosti, i dr. del. 86.23

 

 

 

 

-

delatnost medicinskih laboratorija, del. 86.90

 

 

 

 

-

prevoz sanitetskim vozilima, del. 86.90

 

 

86.2

 

Medicinska i stomatološka praksa

 

 

 

 

Obuhvata zdravstveno savetovanje i lečenje od strane doktora medicine i doktora medicine specijalista, doktora stomatologije i doktora stomatologije specijalista itd.

 

 

 

 

Ove aktivnosti se mogu obavljati u specijalističkim službama u okviru domova zdravlja, firmi, škola, domova za stare, radničkih i društvenih organizacija, kao i u privatnoj praksi. Aktivnosti ove vrste mogu se obavljati i u stanovima pacijenata.

 

 

 

86.21

Opšta medicinska praksa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

medicinsko savetovanje i lečenje u oblasti opšte medicine koje obavljaju doktori opšte medicine

 

 

 

 

-

zaštitu na polju opšte medicine koje obavljaju doktori opšte medicine

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost bolnica, del. 86.10

 

 

 

 

-

delatnosti koje obavljaju medicinske sestre i zdravstveni tehničari, del. 86.90

 

 

 

86.22

Specijalistička medicinska praksa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

medicinske konsultacije i lečenje u oblasti specijalističkih grana medicine od strane doktora specijalista

 

 

 

 

-

usluge centra za planiranje porodice, bez smeštaja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti bolnica, del. 86.10

 

 

 

 

-

delatnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, del. 86.90

 

 

 

86.23

Stomatološka praksa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

stomatološku aktivnost opšte i specijalističke prakse, npr. stomatologija, endodontska i dečija stomatologija, ortodontske aktivnosti, oralna hirurgija i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu veštačkih zuba, proteza i protetičkog pribora u zubarskim laboratorijama, del. 32.50

 

 

 

 

-

delatnost bolnica, del. 86.10

 

 

 

 

-

aktivnosti stomatološkog osoblja, kao što su stomatološke sestre i zubni tehničari del. 86.90

 

 

86.9

 

Ostala zdravstvena zaštita

 

 

 

86.90

Ostala zdravstvena zaštita

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

zdravstvenu zaštitu koju ne obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije u bolnicama:

 

 

 

 

*

aktivnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi uključujući i metode i postupke tradicionalne medicine; zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog, biolog, hemičar, fizičar i dr.) u zdravstvenim ustanovama.

 

 

 

 

Ove aktivnosti se obavljaju u zdravstvenim ambulantama i ordinacijama u okviru firmi, škola, domova za stare, radničkim i društvenim organizacijama, kao i u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti medicinskih laboratorija za:

 

 

 

 

*

analizu krvi, medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju;

 

 

 

 

*

zubnu tehniku;

 

 

 

 

-

aktivnosti banaka krvi, sperme i organa za transplantaciju itd.

 

 

 

 

-

sanitetski prevoz pacijenata, hitna pomoć, uključujući prevoz vazduhoplovima; ove usluge se često obezbeđuju tokom urgentnih medicinskih intervencija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu veštačkih zuba, proteza i protetičkog pribora od strane zubnih laboratorija, del. 32.50

 

 

 

 

-

prevoz pacijenata, bez opreme za spasavanje života i bez medicinskog osoblja, del. 49-51

 

 

 

 

-

nemedicinsko laboratorijsko ispitivanje, del. 71.20

 

 

 

 

-

ispitivanje ispravnosti hrane, del. 71.20

 

 

 

 

-

delatnosti bolnica, del. 86.10

 

 

 

 

-

zdravstvenu i stomatološku praksu, del. 86.2

 

 

 

 

-

domove za stara lica sa medicinskom negom, del. 87.10

 

87

 

 

Socijalna zaštita sa smeštajem

 

 

 

 

Obuhvata negu sa smeštajem kombinovanu s drugom vrstom nege, negu s nadzorom ili druge tipove nege, po zahtevu osoba koje su smeštene u takvim ustanovama. Nega obezbeđena u njima predstavlja kombinaciju zdravstvene i socijalne zaštite.

 

 

87.1

 

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

 

 

 

87.10

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

domove za stara lica s negom

 

 

 

 

-

domove za oporavak s medicinskom negom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge profesionalne zdravstvene nege u kući, del. 86

 

 

 

 

-

domove za starije bez medicinske nege ili s minimalnom medicinskom negom, del. 87.30

 

 

 

 

-

aktivnosti socijalnog rada sa smeštajem, kao što su sirotišta, dečija odmarališta i domovi i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90

 

 

87.2

 

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

 

 

 

87.20

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

 

 

 

 

Obuhvata obezbeđivanje smeštaja i nege (bez licence za bolničku negu) mentalno obolelim licima i licima s bolestima zavisnosti. Ustanove pružaju smeštaj, hranu, nadzor, zaštitu, konsultovanje i neke oblike zdravstvene nege.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost ustanova sa smeštajem:

 

 

 

 

*

ustanove za tretman zavisnika od alkohola i droge

 

 

 

 

*

domove za psihijatrijski oporavak

 

 

 

 

*

domove za smeštaj lica sa emocionalnim problemima

 

 

 

 

*

ustanove za lica s teškoćama u mentalnom razvoju

 

 

 

 

*

dnevne bolnice za mentalno zdravlje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

bolnice za mentalno zdravlje, del. 86.10

 

 

 

 

-

socijalni rad sa obezbeđenim smeštajem i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90

 

 

87.3

 

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

 

 

 

87.30

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

 

 

 

 

Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba

 

 

 

 

-

trajnu negu penzionerima

 

 

 

 

-

domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom

 

 

 

 

-

domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

domove za stara lica s medicinskom negom, del. 87.10

 

 

 

 

-

socijalni rad sa smeštajem gde medicinska nega ili obrazovanje nisu od primarnog značaja, del. 87.90

 

 

87.9

 

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

 

 

 

87.90

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

 

 

 

 

Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi:

 

 

 

 

*

sirotišta

 

 

 

 

*

dečiji domovi i prihvatilišta

 

 

 

 

*

vaspitno-popravni domovi za omladinu

 

 

 

 

*

privremena prihvatilišta za beskućnike

 

 

 

 

*

ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci

 

 

 

 

*

grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima

 

 

 

 

*

domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela

 

 

 

 

*

popravni domovi za maloletnike

 

 

 

 

Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

finansiranje i upravljanje programima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30

 

 

 

 

-

smeštajne ustanove s medicinskom negom, del. 87.10

 

 

 

 

-

domove za stara lica i lica s posebnim potrebama, del. 87.30

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi sa usvajanjem, del. 88.99

 

 

 

 

-

aktivnosti kratkoročnih prihvatilišta za žrtve prirodnih i drugih katastrofa, del. 88.99

 

88

 

 

Socijalna zaštita bez smeštaja

 

 

 

 

Obuhvata različite usluge socijalne pomoći korisnicima. Aktivnosti u ovoj oblasti ne obuhvataju usluge smeštaja, izuzev na privremenoj osnovi.

 

 

88.1

 

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

 

 

 

88.10

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

socijalne, savetodavne, zdravstvene i slične usluge starim licima i licima s posebnim potrebama koje se pružaju u njihovim domovima ili drugde, od strane države ili privatnih organizacija i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:

 

 

 

 

*

obilazak starih lica i lica s posebnim potrebama

 

 

 

 

*

dnevnu negu za stara lica ili lica s posebnim potrebama

 

 

 

 

*

stručnu rehabilitaciju i osposobljavanje lica s posebnim potrebama i ograničenjem u mogućnosti obrazovanju

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30

 

 

 

 

-

aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.30

 

 

 

 

-

dnevnu negu za decu s posebnim potrebama, del. 88.91

 

 

88.9

 

Ostala socijalna zaštita bez smeštaja

 

 

 

88.91

Delatnost dnevne brige o deci

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

dnevni boravak dece, uključujući i celodnevno negovanje i boravak dece s posebnim potrebama

 

 

 

88.99

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

socijalne, savetodavne, zdravstvene usluge, usluge izbeglicama, usluge upućivanja na medicinske pretrage i slične usluge koje se pružaju licima u njihovim domovima ili drugde, od strane državnih ili privatnih organizacija za pomoć u slučaju nesreće i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć, kao i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:

 

 

 

 

*

aktivnosti socijalnog usmeravanja dece i omladine

 

 

 

 

*

usvajanje, aktivnosti za sprečavanje nasilja nad decom i ostalim licima

 

 

 

 

*

konsultovanje u vezi s vođenjem porodičnog budžeta, bračno i porodično savetovanje, saveti u vezi s kreditom i dugovanjem

 

 

 

 

*

aktivnosti u užoj i široj zajednici (mesnoj zajednici, naselju i sl.)

 

 

 

 

*

pomoć žrtvama nesreće, izbeglicama, emigrantima i dr., uključujući privremena ili trajna skloništa za njih

 

 

 

 

*

profesionalna rehabilitacija i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica uz ograničenja u obrazovanju

 

 

 

 

*

utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za primanje socijalne pomoći, dodataka za stanarinu ili ishranu

 

 

 

 

*

dnevne ustanove za beskućnike i ostale socijalno ugrožene grupe

 

 

 

 

*

dobrotvorne aktivnosti (npr. prikupljanje sredstava) i ostale aktivnosti podrške socijalnog rada

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30

 

 

 

 

-

aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.90

           

SEKTOR R

 

 

UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA

 

 

 

 

Obuhvata delatnosti kojima se zadovoljavaju različite kulturne, zabavne ili rekreativne potrebe i interesovanja, uključujući izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, galerija i zbirki, zaštitu kulturnih dobara, održavanje igara na sreću, sportske i rekreativne aktivnosti.

 

90

 

 

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti kojima se zadovoljavaju kulturne potrebe korisnika i obezbeđuje zabava u za to namenjenim objektima. Obuhvaćene su proizvodnja, promocija i izvođenje predstava, održavanje umetničkih i zabavnih programa i priređivanje izložbi namenjenih publici; obezbeđivanje umetničkih, kreativnih i tehničkih mogućnosti za stvaranje umetničkih dela i izvođenje predstava.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; održavanje istorijskih mesta; aktivnosti nacionalnih parkova i prirodnih rezervata, del. 91

 

 

 

 

-

kockanje i klađenje, del. 92

 

 

 

 

-

sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti, del. 93

 

 

 

 

Neke jedinice koje obezbeđuju kulturne, zabavne i rekreativne sadržaje i usluge razvrstane su u druge grane i grupe kao što su:

 

 

 

 

-

proizvodnja i distribucija kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda, del. 59.11-59.13

 

 

 

 

-

prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14

 

 

 

 

-

emitovanje radijskih i televizijskih programa, del. 60.1 i 60.2

 

 

90.0

 

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti u oblasti kreativnih i izvođačkih umetnosti i srodne aktivnosti.

 

 

 

90.01

Izvođačka umetnost

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje pozorišnih i operskih i plesnih programa/predstava, pripremu izvođenja muzičkih programa (koncerata), kao i druge vrste scenskog izvođenja:

 

 

 

 

*

aktivnosti pozorišnih trupa, družina, orkestara ili muzičkih grupa i cirkusa

 

 

 

 

*

aktivnosti samostalnih umetnika kao što su glumci, plesači, muzičari i voditelji

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90

 

 

 

 

-

audicije, del. 78.10

 

 

 

90.02

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pomoćne aktivnosti u okviru izvođačke umetnosti, pozorišnih plesnih predstava, koncerata i operskih predstava i drugih vrsta scenskog izvođenja:

 

 

 

 

-

aktivnosti reditelja, producenata, scenografa i scenskih radnika, majstora svetla

 

 

 

 

-

aktivnosti producenata ili organizatora umetničkih događaja, sa scenskom opremom ili bez nje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90

 

 

 

 

-

audicije, del. 78.10

 

 

 

90.03

Umetničko stvaralaštvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti samostalnih umetnika kao što su vajari, slikari, crtači crtanih filmova, karikaturisti, graveri, bakroresci, litografi i dr.

 

 

 

 

-

aktivnosti pisaca, u svim oblastima, uključujući beletristiku, tehničke tekstove itd.

 

 

 

 

-

aktivnosti slobodnih novinara (umetničkih kritičara)

 

 

 

 

-

konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu statua, osim umetničkih dela (skulptura), del. 23.70

 

 

 

 

-

restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19

 

 

 

 

-

proizvodnju filmova i video-filmova, del. 59.11 i 59.12

 

 

 

 

-

restauraciju nameštaja (izuzimajući obnavljanje koje se obavlja u muzejima), del. 95.24

 

 

 

90.04

Rad umetničkih ustanova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost koncertnih i pozorišnih dvorana i drugih umetničkih ustanova

 

 

 

 

-

delatnost učeničkih i studentskih kulturnih centara

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14

 

 

 

 

-

aktivnosti agencija za prodaju i rezervaciju karata, del. 79.90

 

 

 

 

-

rad muzeja svih vrsta, del. 91.02

 

91

 

 

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata delatnost biblioteka i arhiva, muzeja, galerija i zbirki botaničkih i zooloških vrtova; upravljanje istorijskim mestima, prirodnim rezervatima i nacionalnim parkovima.

 

 

 

 

Takođe obuhvata i aktivnosti u vezi sa očuvanjem i izlaganjem predmeta, istorijskih spomenika i prirodnih znamenitosti koje su od kulturno-istorijskog i obrazovnog značaja (npr. spomenici i mesta koja spadaju u svetsku kulturnu baštinu).

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti kao što su aktivnosti plaža i rekreativnih parkova, del. 93

 

 

91.0

 

Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti

 

 

 

91.01

Delatnosti biblioteka i arhiva

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe:

 

 

 

 

*

pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne

 

 

 

 

*

izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi

 

 

 

 

*

prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje

 

 

 

 

*

pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu

 

 

 

 

-

aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge

 

 

 

91.02

Delatnost muzeja galerija i zbirki

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

rad muzeja svih vrsta:

 

 

 

 

*

muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd.

 

 

 

 

*

prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja

 

 

 

 

*

ostalih specijalizovanih muzeja

 

 

 

 

*

muzeja na otvorenom prostoru

 

 

 

 

-

zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti komercijalnih umetničkih galerija, del. 47.78

 

 

 

 

-

restauraciju umetničkih dela i muzejskih eksponata, del. 90.03

 

 

 

 

-

aktivnosti arhiva i biblioteka, del. 91.01

 

 

 

91.03

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obnavljanje i restauraciju ostalih lokacija i zgrada, sektor F

 

 

 

91.04

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost botaničkih i zooloških vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu

 

 

 

 

-

upravljanje zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti u okviru pejzažne arhitekture i uređivanja i održavanja vrtova, del. 81.30

 

 

 

 

-

aktivnosti na očuvanju terena za sportski lov i ribolov, del. 93.19

 

92

 

 

Kockanje i klađenje

 

 

 

 

Obuhvata funkcionisanje objekata za kockanje kao što su kazina, bingo sale, video-terminali, kockarnice i kladionice i pružanje kockarskih usluga, kao što je lutrija.

 

 

92.0

 

Kockanje i klađenje

 

 

 

92.00

Kockanje i klađenje

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem kao što su:

 

 

 

 

-

prodaja listića lutrije (lozova i slično)

 

 

 

 

-

eksploatacija automata za igre na sreću

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi sa održavanjem virtuelnih kockarskih veb sajtova

 

 

 

 

-

klađenje i druge slične aktivnosti

 

 

 

 

-

klađenje izvan terena na kojima se odvijaju događaji u vezi s čijim se ishodima sprovodi klađenje

 

 

 

 

-

rad kazina, uključujući i kazina na plovnim objektima

 

93

 

 

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata rekreativne, zabavne i sportske delatnosti (izuzev aktivnosti muzeja, održavanja istorijskih mesta, botaničkih i zooloških vrtova, aktivnosti nacionalnih parkova, aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem).

 

 

 

 

Ne obuhvata dramsku, muzičku i druge vrste umetnosti, kao ni razonodu (izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesno izvođenje i izvođenje drugih vrsta scenske umetnosti), del. 90.

 

 

93.1

 

Sportske delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata rad sportskih objekata; aktivnosti sportskih ekipa ili klubova koji prvenstveno učestvuju u sportskim događajima koji se odigravaju pred publikom za plaćene ulaznice; samostalne sportiste koji učestvuju u sportskom događaju pred publikom koja plaća ulaznice.

 

 

 

 

Takođe obuhvata automobilske trke, trke pasa, konja i dr., kao i aktivnosti sportskih trenera koji pružaju posebne usluge učesnicima u sportskim priredbama ili takmičenjima.

 

 

 

 

Uključuje delatnost arena i stadiona i ostale nepomenute aktivnosti u vezi sa organizovanjem, promocijom i upravljanjem sportskim priredbama.

 

 

 

93.11

Delatnost sportskih objekata

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (otvoreni, ograđeni ili pokriveni, sa tribinama za sedenje ili bez njih):

 

 

 

 

*

fudbalski, hokejaški, kriket i ragbi stadioni

 

 

 

 

*

automobilske trkačke staze i trkačke staze za pse i konje

 

 

 

 

*

plivački bazeni i stadioni

 

 

 

 

*

tereni i stadioni za atletska takmičenja

 

 

 

 

*

hale i stadioni za zimske sportove

 

 

 

 

*

hale za hokej na ledu

 

 

 

 

*

hale za boks

 

 

 

 

*

tereni za golf

 

 

 

 

*

kuglane

 

 

 

 

-

organizaciju sportskih priredbi na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalne sportiste i amatere, u sopstvenim objektima; ova grupa obuhvata aktivnosti osoblja i rukovođenje osobljem koje radi u tim objektima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

rad ski-liftova, del. 49.39

 

 

 

 

-

iznajmljivanje opreme za sport i rekreaciju, del. 77.21

 

 

 

 

-

delatnost fitnes-objekata, del. 93.13

 

 

 

 

-

aktivnosti u parkovima i na plažama, del. 93.29

 

 

 

93.12

Delatnost sportskih klubova

 

 

 

 

Obuhvata rad sportskih klubova koji, bilo da su profesionalni, poluprofesionalni ili amaterski, omogućavaju svojim članovima da se bave sportskim aktivnostima:

 

 

 

 

-

fudbalom, kuglanjem, plivanjem, golfom, boksom, zimskim sportovima, šahom, atletikom, streljaštvom, itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

sportsko podučavanje koje obezbeđuju treneri, del. 85.51

 

 

 

 

-

rad sportskih objekata, del. 93.11

 

 

 

 

-

organizaciju sportskih događaja na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, od strane sportskih klubova sa sopstvenim objektima ili ne, del. 93.11

 

 

 

93.13

Delatnost fitnes klubova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti fitnes i bodi-bilding klubova

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

sportsko podučavanje koje obavljaju treneri, del. 85.51

 

 

 

93.19

Ostale sportske delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti producenata ili promotera sportskih događaja

 

 

 

 

-

aktivnosti samostalnih sportista, sudija, merilaca vremena itd.

 

 

 

 

-

aktivnosti sportskih liga i njihovih nadzornih organa

 

 

 

 

-

aktivnosti povezane s promocijom sportskih događaja

 

 

 

 

-

aktivnosti u okviru štala, štenara i garaža

 

 

 

 

-

sportsko-rekreativni lov i ribolov u rezervatima

 

 

 

 

-

aktivnosti planinskih vodiča

 

 

 

 

-

pomoćne usluge u sportsko-rekreativnom lovu i ribolovu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje sportske opreme, del. 77.21

 

 

 

 

-

delatnost sportskih škola i škola za igre, del. 85.51

 

 

 

 

-

aktivnosti sportskih instruktora, učitelja i trenera, del. 85.51

 

 

 

 

-

organizaciju sportskih događaja od strane sportskih klubova, na otvorenom i zatvorenom, i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, del. 93.11 i 93.12

 

 

 

 

-

aktivnosti organizovane u parkovima i na plažama, del. 93.29

 

 

93.2

 

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata jedinice koje upravljaju objektima ili obezbeđuju usluge za različita rekreativna interesovanja korisnika. Uključuje delatnosti koje sadrže različite atraktivne sadržaje, kao što su mehanički ringišpil, tobogani, igre na vodi, predstave, performansi, tematske izložbe i uređene izletničke terene.

 

 

 

 

Ne obuhvata sportske aktivnosti, zatim scenske, muzičke i druge umetnosti i aktivnosti razonode.

 

 

 

93.21

Delatnost zabavnih i tematskih parkova

 

 

 

 

Obuhvata rad zabavnih i tematskih parkova koji nude različite atraktivne sadržaje, kao što su tematske izložbe, predstave, performansi, mehanički ringišpil, tobogani i igre na vodi.

 

 

 

93.29

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na razonodu i rekreaciju (izuzev delatnosti zabavnih i tematskih parkova), na drugom mestu nepomenute:

 

 

 

 

-

rad automata za igranje igrica

 

 

 

 

-

aktivnosti rekreativnih parkova (bez smeštaja)

 

 

 

 

-

organizaciju rada objekata za rekreaciju povezanih sa transportom, npr. marina

 

 

 

 

-

organizaciju rada objekata za rekreaciju, npr. skijaških staza

 

 

 

 

-

iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavnog dela rekreativnih sredstava

 

 

 

 

-

vašare i sajmove rekreativne prirode

 

 

 

 

-

aktivnosti plaža, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice itd.

 

 

 

 

-

organizaciju prostora za ples

 

 

 

 

 

Ova grupa takođe uključuje delatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

funkcionisanje žičara, uspinjača i ski-liftova, del. 49.39

 

 

 

 

-

rekreativni ribolov na krstarenju, del. 50.10 i 50.30

 

 

 

 

-

obezbeđivanje prostora i objekata za kratak boravak posetilaca u rekreativnim parkovima i kampovima, del. 55.30

 

 

 

 

-

parkirališta za prikolice u kampovima, kampove za lov i ribolov, kamp-mesta i kamp-terene, del. 55.30

 

 

 

 

-

usluge točenja pića u diskotekama, del. 56.30

 

 

 

 

-

pozorišne i cirkuske grupe, del. 90.01

           

SEKTOR S

 

 

OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

 

 

 

 

Ovaj sektor (kao rezidualna kategorija) obuhvata delatnosti organizacija na bazi učlanjenja, popravku računara, popravku predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i različite lične uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute.

 

94

 

 

Delatnosti udruženja

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti organizacija koje zastupaju interese posebnih grupa ili promovišu njihove ideje. Ove organizacije obično funkcionišu na bazi učlanjenja, ali se u njihove aktivnosti mogu uključiti i oni koji nisu članovi a imaju interes.

 

 

 

 

Osnovna podela u ovoj oblasti određuje se svrhom kojoj te organizacije služe, i to interesima zaposlenih, samozaposlenih i naučnih zajednica (grana 94.1), interesima zaposlenih (grana 94.2) ili promovisanjem ideja i aktivnosti koje se odnose na religijska, politička, kulturna i obrazovna pitanja ili na pitanja iz oblasti rekreacije (grana 94.9).

 

 

94.1

 

Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca

 

 

 

 

Obuhvata delatnost jedinica koje promovišu interese članova poslovnih organizacija i poslodavaca. U slučaju profesionalnih organizacija na bazi učlanjenja - uključuje i aktivnosti promovisanja stručnih interesa profesionalaca.

 

 

 

94.11

Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti organizacija čiji se članovi udružuju radi razvoja i unapređenja rada poslovnih subjekata u određenoj oblasti, uključujući poljoprivredu, ili zbog ekonomskog rasta i opšte poslovne klime određenog regionalnog područja ili administrativno-teritorijalne jedinice, bez obzira na oblast poslovanja

 

 

 

 

-

aktivnosti saveza takvih asocijacija

 

 

 

 

-

aktivnosti privrednih komora, esnafskih udruženja i sličnih organizacija

 

 

 

 

-

širenje (diseminacija) informacija, zastupanje pred državnim ustanovama, odnose s javnošću i pregovaranje o radu organizacija poslovnih subjekata i poslodavca

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti sindikata, del. 94.20

 

 

 

94.12

Delatnosti strukovnih udruženja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanihzakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr.

 

 

 

 

-

aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr.

 

 

 

 

-

aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr.

 

 

 

 

-

širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja

 

 

 

 

-

aktivnosti naučnih društava

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

 

 

94.2

 

Delatnost sindikata

 

 

 

94.20

Delatnost sindikata

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih

 

 

 

 

-

aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju

 

 

 

 

-

aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

 

 

94.9

 

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti jedinica (izuzev organizacija i udruženja poslovnih subjekata i poslodavaca, stručnih udruženja i sindikata) koje promovišu interese svojih članova.

 

 

 

94.91

Delatnost verskih organizacija

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i ostalih verskih organizacija

 

 

 

 

-

aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85

 

 

 

 

-

zdravstvene aktivnosti ovih organizacija, del. 86

 

 

 

 

-

socijalni rad ovih organizacija, del. 87 i 88

 

 

 

94.92

Delatnost političkih organizacija

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti političkih organizacija i njihovih delova (npr. omladinskih sekcija političkih partija). Te organizacije se pre svega bave uticanjem na donošenje odluka u državnim organima postavljanjem članova stranke ili njihovih pristalica u državne organe, kao i diseminacijom informacija, odnosima s javnošću, prikupljanjem novčanih sredstava i dr.

 

 

 

94.99

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.:

 

 

 

 

*

građanske inicijative ili protestni pokreti

 

 

 

 

*

ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

*

organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute

 

 

 

 

*

organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa

 

 

 

 

*

patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca

 

 

 

 

-

udruženja potrošača

 

 

 

 

-

udruženja automobilista

 

 

 

 

-

udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.)

 

 

 

 

-

omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd.

 

 

 

 

-

udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd.

 

 

 

 

-

pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

dobrotvorne aktivnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava namenjenih socijalnom radu, del. 88.99

 

 

 

 

-

aktivnosti profesionalnih umetničkih grupa ili organizacija, del. 90.0

 

 

 

 

-

aktivnosti sportskih klubova, del. 93.12

 

 

 

 

-

aktivnosti profesionalnih udruženja i asocijacija, del. 94.12

 

95

 

 

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje računarske opreme kao što su desktop, laptop, računarski terminal, uređaji za skladištenje podataka, štampač i sl.

 

 

 

 

Takođe uključuje popravku komunikacione opreme (npr. faksovi, dvosmerni radio), elektronskih uređaja (npr. radio, televizor), opreme za kuću i baštu (npr. kosilica, ventilator), obuće, kožnih stvari, nameštaja, odeće i dodataka uz odeću, sportske opreme, muzičkih instrumenata, predmeta za bavljenje hobijem i drugih ličnih i kućnih dobara.

 

 

 

 

Ne obuhvata popravku medicinske i dijagnostičke radiološke opreme, instrumenata za merenje i istraživanje, laboratorijskih instrumenata, radarske i sonarske opreme, del. 33.13

 

 

95.1

 

Popravka računara i komunikacione opreme

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje računara, periferne opreme za računare i komunikacione opreme.

 

 

 

95.11

Popravka računara i periferne opreme

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku elektronske opreme kao što su računari, računske mašine i prateća oprema:

 

 

 

 

*

desktop, laptop, magnetni diskovi, čipovi i drugi ugrađeni elementi, optički diskovi (CD-R, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R), štampači, monitori, tastature, miševi, komandne palice, kuglice za računarske miševe, unutrašnji i spoljašnji računski modemi, namenski terminali, serveri, skeneri, čitači kartica, kacige za virtuelnu stvarnost, računarski projektori itd.

 

 

 

 

Takođe obuhvata popravku i održavanje računarskih terminala kao što su bankomati (ATM), terminala za čitanje bar kodova (POS) i džepnih računara (PDA).

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje nosača modemske opreme, del. 95.12

 

 

 

95.12

Popravka komunikacione opreme

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje komunikacione opreme kao što su:

 

 

 

 

-

bežični i mobilni telefoni, nosači modemske opreme, faks, oprema za prenos komunikacija (npr. ruteri, spojnice, modemi) dvosmerni radio, profesionalne televizijske i video kamere

 

 

95.2

 

Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu.

 

 

 

95.21

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje elektronskih uređaja:

 

 

 

 

*

televizora, radio-prijemnika, video-rikordera (VCR), CD-plejera, video-kamera za amatersku upotrebu i sl.

 

 

 

95.22

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje aparata za kućnu upotrebu i kućne i baštenske opreme:

 

 

 

 

*

frižidera, štednjaka, veš-mašina, mašina za sušenje odeće, klima-uređaja, itd.

 

 

 

 

*

kosilica, bočnih kosilica, duvaljki za lišće i sneg, mašina za održavanje živih ograda itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku ručnog električnog alata, del. 33.12

 

 

 

 

-

popravku centralnih klimatizacionih sistema, del. 43.22

 

 

 

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje obuće i predmeta od kože:

 

 

 

 

-

čizama, cipela, kožnih kofera i sličnih predmeta

 

 

 

 

-

nameštanje potpetica

 

 

 

95.24

Održavanje i popravka nameštaja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ponovno tapaciranje, doradu, popravku i obnavljanje nameštaja i opreme u kući, uključujući kancelarijski nameštaj

 

 

 

95.25

Popravka satova i nakita

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku satova, budilnika i njihovih delova, npr. kućišta od svih vrsta materijala, pokretnih delova časovnika, hronometara itd.

 

 

 

 

-

popravku nakita

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

industrijsko graviranje metala, del. 25.61

 

 

 

 

-

popravku štoperica, pokazivača vremena/datuma, vremenskih brava i sličnih instrumenta za merenje i iskazivanje vremena, del. 33.13

 

 

 

95.29

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata popravku ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo:

 

 

 

 

*

bicikala

 

 

 

 

*

odeće

 

 

 

 

*

sportske opreme (izuzev sportskog oružja) i opreme za kampovanje

 

 

 

 

*

knjiga

 

 

 

 

*

muzičkih instrumenata (izuzev orgulja i istorijskih instrumenata)

 

 

 

 

*

igračaka i sličnih stvari

 

 

 

 

*

drugih predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

-

štimovanje klavira

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje ručnog električnog alata, del. 33.12

 

 

 

 

-

popravku sportskog i rekreativnog oružja, del. 33.12

 

96

 

 

Ostale lične uslužne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata sve nepomenute uslužne aktivnosti: posebno pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, frizerske, kozmetičarske, pedikirske, pogrebne i slične aktivnosti.

 

 

96.0

 

Ostale lične uslužne delatnosti

 

 

 

96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pranje i hemijsko čišćenje, peglanje i sl. svih vrsta odeće (uključujući i krzno) i tekstila pomoću mehaničke opreme, ručno ili u samouslužnim perionicama, za domaćinstvo, industrijske ili poslovne korisnike

 

 

 

 

-

prikupljanje i dostavljanje rublja i odeće za hemijsko čišćenje, pranje i peglanje

 

 

 

 

-

čišćenje tepiha i prekrivača, pranje zavesa i draperija, bilo u prostorijama korisnika ili ne

 

 

 

 

-

bojenje rublja, radnih uniformi i sl. u okviru usluge pranja

 

 

 

 

-

pranje pelena

 

 

 

 

-

bojenje platna

 

 

 

 

-

hemijsko čišćenje i bojenje kožnih predmeta i čišćenje krzna

 

 

 

 

-

popravka odeće i drugih tekstilnih predmeta (usled manjih oštećenja) koja se obavlja u okviru usluge pranja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje odeće, osim radnih uniformi, čak i kada je čišćenje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti, del. 77.29

 

 

 

 

-

popravka i prepravka odeće kao samostalne aktivnosti, del. 95.29

 

 

 

96.02

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pranje, podšišivanje i šišanje kose, pravljenje frizure, bojenje i blajhanje kose, uvijanje, ispravljanje i slične usluge za žene i muškarce

 

 

 

 

-

brijanje i potkresivanje brade

 

 

 

 

-

masažu lica, manikir, pedikir, šminkanje i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu perika, del. 32.99

 

 

 

96.03

Pogrebne i srodne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa:

 

 

 

 

*

pripremu leševa za sahranjivanje, spaljivanje i balzamovanje i pogrebne usluge

 

 

 

 

*

usluge sahranjivanja i spaljivanja

 

 

 

 

*

iznajmljivanje opremljenog prostora za ceremonije sahrane na groblju

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i prodavanje grobnih mesta

 

 

 

 

-

održavanje grobova i spomenika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izvođenje religioznih pogrebnih obreda, del. 94.91

 

 

 

 

-

uređenje groblja, del. 81.30

 

 

 

96.04

Delatnost nege i održavanja tela

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

medicinsku masažu i terapiju, del. 86.90

 

 

 

 

-

fitnes klubove i teretane, del. 93.13

 

 

 

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izvođenje astroloških i spiritističkih seansi

 

 

 

 

-

organizovanje pratnji, zakazivanje sastanaka, usluge bračnog posredovanja

 

 

 

 

-

usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smeštaj i ishrana, češljanje, čuvanje i treniranje)

 

 

 

 

-

aktivnosti organizacija za otkrivanje porekla (genealogija)

 

 

 

 

-

aktivnost studija za tetoviranje i pirsing

 

 

 

 

-

aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila itd.

 

 

 

 

-

obavljanje delatnosti na bazi licence sa samouslužnim automatima (foto-kabine, vage, aparati za merenje krvnog pritiska, "sefovi" za stvari i garderobu, itd.)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

veterinarske aktivnosti, del. 75.00

 

 

 

 

-

samouslužne veš-mašine u perionicama, del. 96.01

 

 

 

 

-

mašine za kockanje i igrice, del. 92.00

           

SEKTOR T

 

 

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

 

97

 

 

Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

97.0

 

Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

 

97.00

Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti domaćinstava koja zapošljavaju poslugu kao što su: spremačice, kuvari, sobari, batleri, pralje, baštovani, vratari, konjušari, vozači, čuvari, guvernante, dadilje, učitelji, sekretari itd.

 

 

 

 

Dozvoljava se da posluga zaposlena u domaćinstvu iskaže delatnost svog poslodavca u popisima i istraživanjima, čak i kada je poslodavac fizičko lice. Proizvodi i usluge koji nastaju na bazi te delatnosti troše se u samom domaćinstvu poslodavca.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obezbeđivanje usluga kao što su kuvanje, baštovanstvo i dr. od nezavisnog davaoca usluga (preduzeća ili fizičkog lica); videti odgovarajući tip usluga

 

98

 

 

Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

 

 

 

 

Obuhvata različitu proizvodnju dobara i usluga u domaćinstvima. Domaćinstvo treba svrstati ovde samo u slučaju kada nije moguće identifikovati pretežnu delatnost na osnovu koje se ono izdržava.

 

 

 

 

Ako domaćinstvo proizvodi za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.

 

 

98.1

 

Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe

 

 

 

98.10

Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju raznovrsnih dobara koja se koriste u domaćinstvu, tj. različite aktivnosti domaćinstava u proizvodnji robe za sopstvene potrebe. Te aktivnosti uključuju lov, skupljanje plodova, baštovanstvo, proizvodnju na poljoprivrednim gazdinstvima, izgradnju stambenih objekata, šivenje odeće i ostalu proizvodnju za sopstvene potrebe.

 

 

 

 

Ako domaćinstvo proizvodi robu za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.

 

 

98.2

 

Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe

 

 

 

98.20

Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe

 

 

 

 

Obuhvata različite uslužne aktivnosti domaćinstva za sopstvene potrebe. Ove aktivnosti obuhvataju kuvanje, obrazovanje, brigu za članove domaćinstva i druge usluge u domaćinstvu za sopstvene potrebe.

 

 

 

 

Ako domaćinstvo proizvodi usluge za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.

       

SEKTOR U

 

 

DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA

 

99

 

 

Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

 

 

99.0

 

Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

 

 

 

99.00

Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti međunarodnih organizacija kao što su Organizacija ujedinjenih nacija i njene specijalizovane agencije, regionalna tela itd., Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Svetska carinska organizacija, Organizacija zemalja izvoznica nafte, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Evropska unija, Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu itd.

 

 

 

 

-

rad diplomatskih i konzularnih misija koje su određene zemljom u kojoj su postavljane, a ne zemljom koju predstavljaju