Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

SEKTOR D

 

 

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

       

Obuhvata proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom pomoću mrežnog sistema cevovoda, magistralnih vodova i mrežnih električnih kablova. Veličina mreže nije odlučujuća. Takođe je obuhvaćena distribucija električne energije, gasa, pare i tople vode u industrijskim pogonima ili stambenim zgradama.

       

Takođe uključuje snabdevanje parom i klimatizaciju.

       

Ne obuhvata rad službi za vodovod i kanalizaciju, oblast 36 i 37, kao ni transport gasovodom (na duže razdaljine, uglavnom), del. 49.30.

 

35

   

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

   

35.1

 

Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije

       

Obuhvata proizvodnju i prenos električne energije do distribucionih centara i distribuciju.

     

35.11

Proizvodnja električne energije

       

Obuhvata proizvodnju:

       

-

električne energije u hidroelektranama

       

-

električne energije u termoelektranama i toplanama korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih goriva ili snabdevanjem iz drugih obnovljivih energetskih izvora

       

-

električne energije u nuklearnim elektranama

       

-

električne energije u elektranama na sunce i vetar

       

-

električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

       

Ne obuhvata:

       

-

proizvodnju električne energije spaljivanjem otpadaka, del. 38.21

     

35.12

Prenos električne energije

       

Obuhvata:

       

-

upravljanje prenosnom mrežom i prenos električne energije do distribucionih sistema

       

Ne obuhvata:

       

-

izgradnju dalekovoda, del. 42.22

     

35.13

Distribucija električne energije

       

Obuhvata:

       

-

upravljanje distributivnom mrežom i distribuciju električne energije primljene od elektrana ili prenosnog sistema do potrošača

     

35.14

Trgovina električnom energijom

       

Obuhvata:

       

-

prodaju električne energije korisnicima

       

-

delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju električnom energijom preko sistema za distribuciju energije kojim upravljaju drugi

   

35.2

 

Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima

       

Obuhvata proizvodnju gasa i distribuciju zemnog ili sintetičkog gasa putem distributivne mreže do potrošača. Obuhvaćeni su prodavci gasa ili posrednici koji organizuju prodaju gasa posredstvom distributivne mreže kojom upravljaju drugi.

       

Transport gasa gasovodima koji povezuju proizvođače s distributerima gasa, ili između centara za distribuciju, isključuje se iz ove grane i spada u delatnost transporta posredstvom gasovoda.

     

35.21

Proizvodnja gasa

       

Obuhvata proizvodnju:

       

-

gasa suvom destilacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede ili otpadaka

       

-

gasovitih goriva određene kalorične vrednosti iz različitih vrsta gasova: čišćenjem, mešanjem ili drugim postupcima, uključujući zemni gas

       

Ne obuhvata:

       

-

vađenje zemnog gasa, del. 06.20

       

-

rad koksnih peći, del. 19.10

       

-

proizvodnju derivata nafte, del. 19.20

       

-

proizvodnju tehničkih gasova, del. 20.11

     

35.22

Distribucija gasovitih goriva gasovodom

       

Obuhvata:

       

-

distribuciju i snabdevanje gasovodnim gorivima svih vrsta gasovodom

       

Ne obuhvata:

       

-

transport gasovodom (osim distributivne mreže), del. 49.50

     

35.23

Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže

       

Obuhvata:

       

-

prodaju gasa korisnicima preko gasovodne mreže

       

-

delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju gasnim gorivima preko sistema za distribuciju gasa kojim upravljaju drugi

       

Ne obuhvata:

       

-

trgovinu na veliko gasovitim gorivima, del. 46.71

       

-

trgovinu na malo gasom u bocama, del. 47.78

       

-

direktnu prodaju goriva, del. 47.99

   

35.3

 

Snabdevanje parom i klimatizacija

     

35.30

Snabdevanje parom i klimatizacija

       

Obuhvata proizvodnju:

       

-

i distribuciju pare i tople vode za grejanje i u druge svrhe

       

-

i distribuciju hladnog vazduha i vode

       

-

leda u svrhe hlađenja hrane i u neprehrambene svrhe

       

SEKTOR E

 

 

SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI

U ovaj sektor svrstane su aktivnosti u vezi sa procesom uklanjanja raznih formi otpada (uključujući sakupljanje i obradu), poput čvrstog ili tečnog industrijskog otpada ili otpada iz domaćinstava, kao i aktivnosti kontrole kontaminiranih deponija. Krajnji proizvod procesa obrade otpada ili otpadnih voda može biti (trajno) uklonjen ili može da postane input za druge proizvodne procese. Aktivnosti snabdevanja vodom takođe su svrstane u ovaj sektor.

36

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora, kao i distribucija vode različitim sredstvima.

36.0

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

36.00

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi.

Obuhvata:

-

skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl.

-

skupljanje kišnice

-

prečišćavanje vode

-

obradu vode u industrijske i druge svrhe

-

desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode

-

distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način

-

rad kanala za navodnjavanje

Ne obuhvata:

-

rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, del. 01.61

-

obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, del. 37.00

-

cevovodni transport vode, del. 49.50

37

Uklanjanje otpadnih voda

Obuhvata rad kanalizacionih sistema ili uređaja za različitu obradu vode, prečišćavanje otpadnih voda, skupljanje otpada iz vode, njegovo odstranjivanje i odlaganje.

37.0

Uklanjanje otpadnih voda

37.00

Uklanjanje otpadnih voda

Obuhvata:

-

rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda

-

skupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta

-

pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta

-

obradu/prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa

-

održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda

Ne obuhvata:

-

dekontaminaciju površinskih i podzemnih voda na mestu zagađenja, del. 39.00

-

čišćenje i odgušivanje kanalizacionih cevi u zgradama, del. 43.22

38

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Obuhvata sakupljanje, tretman i odlaganje otpada (otpadnih materija). Takođe obuhvata odvoženje otpada i obavljanje pripremnih radnji za tretman na pr. (razvrstavanje otpada u posebne tokove otpada).

38.1

Skupljanje otpada

Obuhvata skupljanje kućnog (komunalnog) i komercijalnog otpada u kontejnere. To uključuje posebno sakupljanje otpada koji nije opasan od opasnog otpada, na pr. kućni otpad, korišćene baterije, korišćeno jestivo ulje i masnoće, korišćeno motorno ulje kao i građevinski otpad.

38.11

Skupljanje otpada koji nije opasan

Obuhvata:

-

sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti

-

sakupljanje reciklabilnih materijala

-

sakupljanje otpada sa javnih površina

-

sakupljanje građevinskog otpada

-

sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak

-

sakupljanje tekstilnog otpada

-

aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad

Ne obuhvata:

-

skupljanje opasnog otpada, del. 38.12

-

rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21

-

rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32

38.12

Skupljanje opasnog otpada

Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport.

Obuhvata:

-

sakupljanje opasnog otpada kao što su:

*

korišćena motorna ulja

*

biološki opasan otpad

*

nuklearni otpad

*

korišćene baterije

-

aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad

Ne obuhvata:

-

čišćenje i sanaciju kontaminiranih objekata, miniranih lokacija, zemljišta, zatim podzemnih voda, odstranjivanje azbesta, del. 39.00

38.2

Tretman i odlaganje otpada

Obuhvata odlaganje, tretman pre odlaganja, za različite vrste otpada i na različite načine, kao što je tretman organskog otpada u cilju odlaganja, tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i dr. kontaminirani otpad; tretman i odlaganje radioaktivnih otpada iz bolnica, istovaranje otpadaka na zemlju ili u vodu, zakopavanje ili zaoravanje ostataka; odlaganje korišćene robe kao frižidera, da se eliminiše štetan otpad, odlaganje otpada nastalog inseneracijom ili sagorevanjem. Uključuje i dobijanje energije prilikom procesa insineracije.

Ne obuhvata:

-

tretman i odlaganje otpadnih voda, del. 37.00

-

ponovno iskorišćavanje otpadnog materijala, del. 38.3

38.21

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst:

-

rad deponija neopasnog otpada

-

odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu.

-

tretman organskog otpada za odlaganje

Ne obuhvata:

-

insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22

-

rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir, plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32

-

dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00

38.22

Tretman i odlaganje opasnog otpada

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Obuhvata:

-

rad postrojenja za tretman opasnog otpada

-

tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada

-

insineracija opasnog otpada

-

odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije

-

tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući:

*

tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica

*

inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja

Ne obuhvata:

-

ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13

-

insineracija neopasnogotpada, del. 38.21

-

dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00

38.3

Ponovna upotreba materijala

38.31

Demontaža olupina

Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala.

Ne obuhvata:

-

odlaganje iskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del. 38.22

-

demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G

38.32

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije.

Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije.

Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije:

-

mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl.

-

mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona

-

sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila

-

druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje

-

regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma

-

regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina

-

sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.)

-

prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate

-

drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla

-

drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina

-

prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina

-

prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine.

Ne obuhvata:

-

proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija)

-

prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13

-

pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10

-

ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2

-

tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21

-

tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21

-

dobijanje energije tokom procesa insineracije neopasnog otpada, del. 38.21

-

tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22

-

tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22

-

trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77

39

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Obuhvata obezbeđivanje usluga sanacije i rekultivacije, kao što su: čišćenje kontaminiranih objekata i lokacija, zemljišta, površinskih i podzemnih voda.

39.0

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

39.00

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Obuhvata:

-

dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda

-

dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije

-

dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija

-

čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje

-

odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija

-

ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine

Ne obuhvata:

-

uništavanje štetočina u poljoprivredi, del. 01.61

-

prečišćavanje vode, del. 36.00

-

tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21

-

tretman i odlaganje opasnog otpada, del. 38.22

-

čišćenje puteva, pranje ulica i odstranjivanje leda i snega, del. 81.29

       

SEKTOR F

 

 

GRAĐEVINARSTVO

 

 

 

 

Obuhvata opšte i specijalizovane građevinske radove na zgradama i ostalim građevinama. Obuhvataju se novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.

 

 

 

 

Opšte građevinarstvo predstavlja izgradnju kompletnih stambenih i poslovnih zgrada, prodavnica i drugih javnih zgrada, pomoćnih i poljoprivrednih zgrada i sl., ili, pak, izgradnju ostalih građevina kao što su autoputevi, ulice, mostovi, tuneli, železničke pruge, aerodromi, pristaništa i drugi priobalni objekti, sistemi za navodnjavanje, kanalizacioni sistemi, industrijski objekti, cevovodi i električni vodovi, sportski objekti itd.

 

 

 

 

Ovi poslovi mogu da se obavljaju za sopstveni ili za tuđ račun. Deo radova, a ponekad i celokupne radove, mogu da obavljaju podizvođači. Ovde se svrstava jedinica kojoj je poverena celokupna odgovornost za građevinski projekat.

 

 

 

 

Obuhvata i popravku zgrada i ostalih građevina.

 

 

 

 

U ovaj sektor svrstani su celokupna izgradnja zgrada (oblast 41), celokupni radovi na izgradnji ostalih građevina (oblast 42), kao i specijalizovane građevinske aktivnosti, i to samo ako se izvode kao deo građevinskog procesa (oblast 43).

 

 

 

 

Iznajmljivanje građevinske opreme s rukovaocem klasifikuje se kao specijalizovani građevinski rad koji se izvodi korišćenjem ove opreme.

 

 

 

 

Takođe obuhvata organizaciju izvođenja građevinskih projekata (razrada građevinskih projekata) zgrada ili ostalih građevina, u koju su uključena finansijska, tehnička i fizička sredstva potrebna za ostvarenje građevinskog projekta radi kasnije prodaje.

 

 

 

 

Ukoliko se ovi radovi ne izvode radi kasnije prodaje građevine nego radi sopstvenog korišćenja (npr. davanje u zakup prostora u sopstvenim zgradama, prerađivački poslovi u fabrici), jedinica se ne svrstava ovde nego se razvrstava prema operativnim poslovima, tj. stvarnom stanju, proizvodnji itd.

 

41

 

 

Izgradnja zgrada

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju svih vrsta zgrada. Tu su svrstane novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.

 

 

 

 

Obuhvaćena je izgradnja kompletnih stambenih i poslovnih zgrada, prodavnica i drugih javnih i pomoćnih zgrada, poljoprivrednih zgrada i sl.

 

 

41.1

 

Razrada građevinskih projekata

 

 

 

41.10

Razrada građevinskih projekata

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

razradu građevinskih projekata za stambene i nestambene zgrade objedinjavanjem finansijskih, tehničkih i fizičkih sredstava neophodnih za realizaciju građevinskih projekata radi kasnije prodaje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju zgrada, del. 41.20

 

 

 

 

-

arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1

 

 

 

 

-

usluge rukovođenja projektom koje su u vezi s građevinskim projektom, del. 71.1

 

 

41.2

 

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju kompletnih objekata ili za svoj račun, s namenom prodaje, ili na osnovu ugovora. Deo izgradnje ili celokupnu izgradnju može izvoditi podizvođač radova.

 

 

 

 

Ako se obavljaju samo specijalizovani delovi građevinskog procesa, onda se delatnost svrstava u oblast 43.

 

 

 

41.20

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju svih vrsta stambenih zgrada:

 

 

 

 

*

zgrada s jednim stanom

 

 

 

 

*

zgrada s više stanova, uključujući i višespratne zgrade

 

 

 

 

-

izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada:

 

 

 

 

*

zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postrojenja itd.

 

 

 

 

*

bolnica, škola i poslovnih zgrada

 

 

 

 

*

hotela, prodavnica, tržnih centara i restorana

 

 

 

 

*

aerodromskih zgrada

 

 

 

 

*

sportskih dvorana

 

 

 

 

*

parking garaža, uključujući i podzemne garaže

 

 

 

 

*

skladišta

 

 

 

 

*

zgrada za obavljanje verskih obreda

 

 

 

 

-

montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu

 

 

 

 

-

prepravke i obnovu postojećih stambenih građevina

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada, del. 42.99

 

 

 

 

-

arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1

 

 

 

 

-

rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

 

42

 

 

Izgradnja ostalih građevina

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju ostalih građevina. Ovde spadaju novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.

 

 

 

 

Obuhvata se izgradnja (složenih, teških) građevina kao što su autoputevi, putevi, ulice, mostovi, tuneli, železničke pruge, aerodromske staze, pristaništa i drugi objekti na vodi, sistemi za navodnjavanje, kanalizacioni sistemi, industrijska postrojenja, cevovodi i električni vodovi i sportska igrališta. Ovi radovi mogu se obavljati za sopstveni račun ili za naknadu.

 

 

 

 

Deo radova, a ponekad i celokupne radove, mogu da obavljaju podizvođači.

 

 

 

 

Ako se obavljaju samo specijalizovani delovi građevinskog procesa, onda se delatnost svrstava u oblast 43.

 

 

42.1

 

Izgradnja puteva i železničkih pruga

 

 

 

42.11

Izgradnja puteva i autoputeva

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake

 

 

 

 

-

površinske radove na ulicama, putevima, autoputevima, mostovima ili tunelima:

 

 

 

 

*

asfaltiranje puteva

 

 

 

 

*

bojenje i obeležavanje oznaka na putevima

 

 

 

 

*

postavljanje ograda i saobraćajnih oznaka i sl.

 

 

 

 

-

izgradnju aerodromskih pista

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje ulične rasvete i električne signalizacije,

 

 

 

 

-

arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1

 

 

 

 

-

rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

 

 

 

42.12

Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju železničkih pruga i podzemnih železnica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21

 

 

 

 

-

arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1

 

 

 

 

-

tehničko rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

 

 

 

42.13

Izgradnja mostova i tunela

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju mostova, uključujući i mostove za uzdignute autoputeve (vijadukte)

 

 

 

 

-

izgradnju tunela

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21

 

 

 

 

-

arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1

 

 

 

 

-

rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

 

 

42.2

 

Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova

 

 

 

42.21

Izgradnja cevovoda

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju ostalih građevina za:

 

 

 

 

*

cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi)

 

 

 

 

*

glavne dovode i mrežu

 

 

 

 

*

sisteme za navodnjavanje (kanali)

 

 

 

 

*

rezervoare

 

 

 

 

-

izgradnju:

 

 

 

 

*

odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke

 

 

 

 

*

postrojenja za deponovanje otpadnih voda

 

 

 

 

*

crpnih stanica

 

 

 

 

-

kopanje bunara

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

 

 

 

42.22

Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju ostalih građevina za:

 

 

 

 

*

međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu

 

 

 

 

*

elektrane

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

 

 

42.9

 

Izgradnja ostalih građevina

 

 

 

42.91

Izgradnja hidrotehničkih objekata

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju:

 

 

 

 

*

vodenih puteva, pristaništa, marina, ustava i dr., kao i izvođenje rečnih radova (utvrđivanje obala)

 

 

 

 

*

brana i nasipa

 

 

 

 

-

iskopavanje (bagerovanje) vodenih puteva

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

 

 

 

42.99

Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su:

 

 

 

 

*

rafinerije

 

 

 

 

*

postrojenja hemijske industrije

 

 

 

 

-

izgradnju građevina koje nisu zgrade, kao što su:

 

 

 

 

*

sportski objekti na otvorenom

 

 

 

 

-

opremanje parcela potrebnom infrastrukturom (npr. melioracijom, izgradnjom puteva itd.)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

montažu industrijskih aparata i opreme, del. 33.20

 

 

 

 

-

parcelisanje zemljišta bez opremanja potrebnom infrastrukturom, del. 68.10

 

 

 

 

-

usluge rukovođenja projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

 

43

 

 

Specijalizovani građevinski radovi

 

 

 

 

Obuhvataju se specijalizovani građevinski radovi (posebni zanati), tj. izgradnja delova zgrada i ostalih građevina ili pripremni radovi za njih.

 

 

 

 

Ovi radovi su obično specijalizovani na način da se mogu izvoditi na različitim građevinama i zahtevaju posedovanje posebne vrste stručnosti ili opreme. To su, na primer: pobijanje stubova, izgradnja temelja, izrađivanje nosećih zidova, betoniranje, zidanje opekom, popločavanje kamenom, postavljanje građevinskih skela, pokrivanje krovova itd.

 

 

 

 

Podizanje čeličnih konstrukcija razvrstava se ovde samo pod uslovom da konstrukcije ne proizvodi sama jedinica. Specijalizovane vrste radova većinom izvode podizvođači radova, a najčešće kada je reč o popravkama rađenim neposredno za vlasnika nepokretnosti.

 

 

 

 

Takođe se uključuju završni i zanatski radovi.

 

 

 

 

Obuhvaćene su i sve vrste montaža potrebnih za funkcionisanje građevine. Ove aktivnosti najčešće se izvode na samom gradilištu, mada deo poslova može da bude izveden u specijalnim radionicama. Uključeni su radovi kao što su uvođenje instalacija vodovoda, centralnog grejanja i klima-uređaja, antena, alarmnih sistema i ostali elektroradovi, instaliranje sistema raspršivača, liftova i pokretnih stepenica i dr.

 

 

 

 

Ovde spadaju i izolacioni radovi (od vlage, toplote, zvuka), limarski radovi, postavljanje rashladnih uređaja, instaliranje rasvete i sistema signalizacije za puteve, železnicu, aerodrome, luke itd. Popravke koje se odnose na pomenute aktivnosti takođe su uključene.

 

 

 

 

Završni radovi građenja obuhvataju radove kojima se dovršava i završava građevina, kao što su zastakljivanje, krečenje, farbanje, ili pokrivanje raznim vrstama materijala (parket, tepih (itison), tapete itd.), zatim peskarenje, završni tesarski radovi, zvučna izolacija, čišćenje eksterijera itd. Popravke poput spomenutih aktivnosti takođe su uključene.

 

 

 

 

Iznajmljivanje građevinskih mašina s rukovaocem svrstava se u one delatnosti građevinarstva za čije se obavljanje te mašine iznajmljuju.

 

 

43.1

 

Rušenje i pripremanje gradilišta

 

 

 

 

Obuhvata pripremanje gradilišta za kasnije obavljanje građevinske aktivnosti i uključuje prethodno uklanjanje postojećih objekata.

 

 

 

43.11

Rušenje objekata

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata

 

 

 

43.12

Pripremna gradilišta

 

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

raščišćavanje gradilišta

 

 

 

 

-

zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr.

 

 

 

 

-

pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom

 

 

 

 

-

drenažne radove na gradilištu

 

 

 

 

-

drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

bušenje radi proizvodnje sirove nafte i prirodnog gasa, del. 06.10 i 06.20

 

 

 

 

-

dekontaminaciju tla, del. 39.00

 

 

 

 

-

bušenje i kopanje bunara, del. 42.21

 

 

 

 

-

iskop okna, del. 43.99

 

 

 

43.13

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena i građenja, kao i u geofizičke, geološke ili druge svrhe

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa, del. 06.10 i 06.20

 

 

 

 

-

pomoćne usluge ispitivanja bušenjem i sondiranjem tokom rudarskih aktivnosti, del. 09.90

 

 

 

 

-

bušenje i kopanje bunara, del. 42.21

 

 

 

 

-

iskop okna, del. 43.99

 

 

 

 

-

istraživanja nafte i gasa, geofizička, geološka i seizmička merenja, del. 71.12

 

 

43.2

 

Instalacioni radovi u građevinarstvu

 

 

 

 

Obuhvata instalacione radove koji potpomažu funkcionisanje građevine kao takve, uključujući postavljanje instalacija električne energije, cevovoda (vodovoda, gasovoda i kanalizacije), sistema za grejanje i klimatizaciju, pokretnih stepenica i dr.

 

 

 

43.21

Postavljanje električnih instalacija

 

 

 

 

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

 

 

 

 

-

postavljanje instalacija:

 

 

 

 

*

električnih vodova i priključaka

 

 

 

 

*

telekomunikacionih vodova

 

 

 

 

*

vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove

 

 

 

 

*

satelitskih antena

 

 

 

 

*

rasvetnih sistema

 

 

 

 

*

protivpožarne alarme

 

 

 

 

*

alarmne sisteme protiv provala

 

 

 

 

*

ulične rasvete i električnih signala

 

 

 

 

*

rasvete na aerodromskim pistama

 

 

 

 

-

priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22

 

 

 

 

-

nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20

 

 

 

43.22

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

 

 

 

 

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke:

 

 

 

 

-

postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:

 

 

 

 

*

grejne sisteme (na struju, gas ili naftu)

 

 

 

 

*

peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve

 

 

 

 

*

solarne neelektrične kolektore

 

 

 

 

*

vodovodnu i sanitarnu opremu

 

 

 

 

*

ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale

 

 

 

 

*

uređaje za gas

 

 

 

 

*

cevi za isparenja

 

 

 

 

*

protivpožarne sisteme

 

 

 

 

*

sisteme za rotacioni raspršivač

 

 

 

 

-

iskop kanala za instalacione radove

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje električnog podnog grejanja, del. 43.21

 

 

 

43.29

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

 

 

 

 

Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:

 

 

 

 

*

liftove i pokretne stepenice

 

 

 

 

*

automatska i obrtna vrata

 

 

 

 

*

gromobrane

 

 

 

 

*

sistem za vakuumsko čišćenje

 

 

 

 

*

toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20

 

 

43.3

 

Završni građevinsko-zanatski radovi

 

 

 

43.31

Malterisanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge

 

 

 

43.32

 

Ugradnja stolarije

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore od drveta ili drugog materijala

 

 

 

 

-

ugradnju kuhinjske opreme, ormana, stepeništa, opreme za radnje i sl.

 

 

 

 

-

ugradnju nameštaja

 

 

 

 

-

unutrašnje dovršavanje tavanica, pokretnih delova i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

ugrađivanje automatskih i obrtnih vrata, del. 43.29

 

 

 

43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama:

 

 

 

 

*

keramičkih, betonskih ili kamenih, zidnih ili podnih pločica, i oblaganje peći keramičkim pločicama

 

 

 

 

*

parketa i drugih podnih obloga od drveta, pokrivanje zidova drvetom

 

 

 

 

*

tapisona i linoleumskih podnih pokrivača, uključujući i one od gume ili plastičnih masa

 

 

 

 

*

podnih i zidnih obloga od teraca, mermera, granita ili škriljca

 

 

 

 

*

tapeta

 

 

 

43.34

Bojenje i zastakljivanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

unutrašnje i spoljašnje bojenje zgrada

 

 

 

 

-

bojenje ostalih građevina

 

 

 

 

-

zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

ugradnju prozora, del. 43.32

 

 

 

43.39

Ostali završni radovi

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

čišćenje novih zgrada nakon izgradnje

 

 

 

 

-

ostale nepomenute završne radove

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

unutrašnje dekoraterske radove, del. 74.10

 

 

 

 

-

unutrašnje čišćenje zgrada i ostalih građevina, del. 81.21

 

 

 

 

-

specijalno unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, del. 81.22

 

 

43.9

 

Ostali specifični građevinski radovi

 

 

 

43.91

Krovni radovi

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

podizanje krovova

 

 

 

 

-

pokrivanje krovova

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, del. 77.32

 

 

 

43.99

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme:

 

 

 

 

*

izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova

 

 

 

 

*

postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija

 

 

 

 

*

uklanjanje vlage u zgradama

 

 

 

 

*

kopanje okna

 

 

 

 

*

montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo

 

 

 

 

*

armiranje

 

 

 

 

*

zidanje opekom i kamenom

 

 

 

 

*

montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup

 

 

 

 

*

podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr.

 

 

 

 

*

izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodnaveština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima

 

 

 

 

-

izvođenje podzemnih radova

 

 

 

 

-

izgradnju spoljnih bazena za plivanje

 

 

 

 

-

čišćenje parom, peskarenje i slični radovi na spoljašnosti zgrade

 

 

 

 

-

iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju koja ne može biti svrstana u specifični tip izgradnje, zajedno s radnicima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje bez rukovaoca, del. 77.32