Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023)

KLASA 300000 - KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

300000

       

KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

310000

       

KAPITAL

 

311000

     

KAPITAL

   

311100

   

Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima

     

311110

 

Osnovna sredstva

       

311111

Zgrade i građevinski objekti

       

311112

Oprema

       

311113

Ostale nekretnine i oprema

     

311120

 

Kultivisana imovina

       

311121

Kultivisana imovina

     

311130

 

Dragocenosti

       

311131

Dragocenosti

     

311140

 

Prirodna bogatstva

       

311141

Prirodna bogatstva

     

311150

 

Nefinansijska imovina u pripremi

       

311151

Nefinansijska imovina u pripremi

     

311160

 

Nematerijalna imovina

       

311161

Nematerijalna imovina

   

311200

   

Nefinansijska imovina u zalihama

     

311210

 

Zalihe robnih rezervi

       

311211

Zalihe robnih rezervi

     

311220

 

Zalihe materijala za proizvodnju

       

311221

Zalihe materijala za proizvodnju

     

311230

 

Zalihe nedovršene proizvodnje

       

311231

Zalihe nedovršene proizvodnje

     

311240

 

Zalihe gotovih proizvoda

       

311241

Zalihe gotovih proizvoda

     

311250

 

Zalihe robe za dalju prodaju

       

311251

Zalihe robe za dalju prodaju

     

311260

 

Zalihe potrošnog materijala

       

311261

Zalihe potrošnog materijala

     

311270

 

Zalihe sitnog inventara

       

311271

Zalihe sitnog inventara

     

311280

 

Zalihe lekova na recept i pomagala u apotekama

       

311281

Zalihe lekova na recept i pomagala u apotekama

   

311300

   

Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita

     

311310

 

Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita

       

311311

Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita

   

311400

   

Finansijska imovina

     

311410

 

Finansijska imovina

       

311411

Dugoročna domaća finansijska imovina

       

311412

Dugoročna finansijska imovina u stranim vladama, kompanijama, organizacijama i institucijama

       

311419

Ostala finansijska imovina

   

311500

   

Izvori novčanih sredstava

     

311510

 

Izvori novčanih sredstava

       

311511

Primanja od prodaje finansijske imovine

       

311512

Primanja od otplate datih kredita

       

311513

Primanja od prodaje strane valute

       

311519

Ostali izvori novčanih sredstava

   

311600

   

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine

     

311610

 

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine

       

311611

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima

       

311612

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine

   

311700

   

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina

     

311710

 

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina

       

311711

Preneta neutrošena sredstva od privatizacije

       

311712

Preneta neutrošena sredstva za posebne namene

       

311713

Preneta neutrošena sredstva za stambenu izgradnju

   

311900

   

Ostali sopstveni izvori

     

311910

 

Ostali sopstveni izvori

       

311911

Ostali sopstveni izvori

320000

       

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

 

321000

     

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

   

321100

   

Utvrđivanje rezultata poslovanja

     

321110

 

Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja

       

321111

Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja

     

321120

 

Višak ili manjak prihoda i primanja

       

321121

Višak prihoda i primanja - suficit

       

321122

Manjak prihoda i primanja- deficit

   

321200

   

Raspored viška prihoda i primanja

     

321210

 

Raspored viška prihoda i primanja

       

321211

Raspored viška prihoda i primanja

   

321300

   

Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina

     

321310

 

Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina

       

321311

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

       

321312

Deficit iz ranijih godina

330000

       

DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI

 

331000

     

DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI

   

331100

   

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti

     

331110

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti stambenih zgrada i stanova

       

331111

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti stambenih zgrada i stanova

     

331120

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnih zgrada i drugih objekata

       

331121

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnih zgrada i drugih objekata

     

331130

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme

       

331131

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme

     

331140

 

Dobiti koji su rezultat promene vrednosti kultivisane imovine

       

331141

Dobiti koji su rezultat promene vrednosti kultivisane imovine

     

331150

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti dragocenosti

       

331151

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti dragocenosti

     

331160

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti prirodnog bogatstva

       

331161

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti prirodne imovine

     

331170

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti nematerijalnih osnovnih sredstava

       

331171

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti nematerijalnih osnovnih sredstava

     

331180

 

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti zaliha

       

331181

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti zaliha

340000

       

DRUGE PROMENE U OBIMU

 

341000

     

DRUGE PROMENE U OBIMU

   

341100

   

Druge promene u obimu

     

341110

 

Druge promene u obimu stambenih zgrada i stanova

       

341111

Druge promene u obimu stambenih zgrada i stanova

     

341120

 

Druge promene u obimu poslovnih zgrada i drugih objekata

       

341121

Druge promene u obimu poslovnih zgrada i drugih objekata

     

341130

 

Druge promene u obimu opreme

       

341131

Druge promene u obimu opreme

     

341140

 

Druge promene u obimu kultivisane imovine

       

341141

Druge promene u obimu kultivisane imovine

     

341150

 

Druge promene u obimu dragocenosti

       

341151

Druge promene u obimu dragocenosti

     

341160

 

Druge promene u obimu prirodnih bogatstava

       

341161

Druge promene u obimu prirodnih bogatstava

     

341170

 

Druge promene u obimu nematerijalnih osnovnih sredstava

       

341171

Druge promene u obimu nematerijalnih osnovnih sredstava

     

341180

 

Druge promene u obimu zaliha

       

341181

Druge promene u obimu zaliha

350000

       

VANBILANSNA EVIDENCIJA

 

351000

     

VANBILANSNA AKTIVA

   

351100

   

Vanbilansna aktiva

     

351110

 

Osnovna sredstva u zakupu

       

351111

Osnovna sredstva u zakupu

     

351120

 

Primljena tuđa roba i materijal

       

351121

Primljena roba u javnom skladištu

       

351122

Primljena roba u komision

       

351123

Primljen materijal na obradu i doradu

     

351130

 

Hartije od vrednosti van prometa

       

351131

Hartije od vrednosti van prometa

     

351140

 

Avali i druge garancije

       

351141

Avali i druge garancije

     

351150

 

Ostala vanbilansna aktiva

       

351151

Ostala vanbilansna aktiva

 

352000

     

VANBILANSNA PASIVA

   

352100

   

Vanbilansna pasiva

     

352110

 

Obaveze za osnovna sredstva u zakupu

       

352111

Obaveze za osnovna sredstva u zakupu

     

352120

 

Obaveze za primljenu tuđu robu i materijal

       

352121

Obaveze za robu u javnom skladištu

       

352122

Obaveze za robu u komisionu

       

352123

Obaveze za materijale primljene na obradu i doradu

     

352130

 

Obaveze za hartije od vrednosti van prometa

       

352131

Obaveze za hartije od vrednosti van prometa

     

352140

 

Obaveze za avale i ostale garancije

       

352141

Obaveze za avale i ostale garancije

     

352150

 

Ostala vanbilansna pasiva

       

352151

Ostala vanbilansna pasiva

KLASA 400000 - TEKUĆI RASHODI

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

400000

       

TEKUĆI RASHODI

410000

       

RASHODI ZA ZAPOSLENE

 

411000

     

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

   

411100

   

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

     

411110

 

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

       

411111

Plate po osnovu cene rada

       

411112

Dodatak za rad duži od punog radnog vremena

       

411113

Dodatak za rad na dan državnog i verskog praznika

       

411114

Dodatak za rad noću

       

411115

Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad)

       

411116

Terenski dodatak

       

411117

Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti

       

411118

Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa

       

411119

Ostali dodaci i naknade zaposlenima

     

411120

 

Plate pripravnika

       

411121

Plate pripravnika koje plaća poslodavac

       

411122

Plate pripravnika koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje

     

411130

 

Plate privremeno zaposlenih

       

411131

Plate privremeno zaposlenih

     

411140

 

Plate po osnovu sudskih presuda

       

411141

Plate po osnovu sudskih presuda

     

411150

 

Naknada štete zaposlenih

       

411151

Naknada štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor

       

411159

Ostale naknade štete zaposlenom

     

411190

 

Ostale isplate zarada za specijalne zadatke ili projekte

       

411191

Ostale isplate zarada za specijalne zadatke ili projekte

 

412000

     

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

   

412100

   

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

     

412110

 

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

412111

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

412112

Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

       

412113

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - za radni staž koji se računa sa uvećanim doprinosom

   

412200

   

Doprinos za zdravstveno osiguranje

     

412210

 

Doprinos za zdravstveno osiguranje

       

412211

Doprinos za zdravstveno osiguranje

       

412221

Doprinos za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

   

412300

   

Doprinos za nezaposlenost

     

412310

 

Doprinos za nezaposlenost

       

412311

Doprinos za nezaposlenost

 

413000

     

NAKNADE U NATURI

   

413100

   

Naknade u naturi

     

413110

 

Naknade u naturi

       

413111

Obroci (hrana)

       

413112

Piće

       

413119

Ostale naknade u naturi u smislu zaštite zdravlja zaposlenih

     

413120

 

Obezbeđivanje stambenog prostora zaposlenima

       

413121

Obezbeđivanje stambenog prostora zaposlenima

     

413130

 

Dugotrajna roba

       

413131

Vozila za privatne i poslovne potrebe

       

413139

Ostala dugotrajna roba

     

413140

 

Roba i usluge koje obezbeđuje poslodavac

       

413141

Odmarališta, sportski i rekreacioni objekti

       

413142

Pokloni za decu zaposlenih

     

413150

 

Prevoz na posao i sa posla (markica)

       

413151

Prevoz na posao i sa posla (markica)

     

413160

 

Parkiranje

       

413161

Parkiranje

     

413170

 

Dečiji vrtić koji plaća poslodavac

       

413171

Dečiji vrtić koji plaća poslodavac

     

413180

 

Iznos razlike između redovne i snižene kamatne stope kod davanja kredita zaposlenima

       

413181

Iznos razlike između redovne i snižene kamatne stope kod davanja kredita zaposlenima

 

414000

     

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

   

414100

   

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova

     

414110

 

Porodiljsko bolovanje

       

414111

Porodiljsko bolovanje

     

414120

 

Bolovanje preko 30 dana

       

414121

Bolovanje preko 30 dana

     

414130

 

Invalidnost rada drugog stepena

       

414131

Invalidnost rada drugog stepena

   

414200

   

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

     

414210

 

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

       

414211

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

   

414300

   

Otpremnine i pomoći

     

414310

 

Otpremnine i pomoći

       

414311

Otpremnina prilikom odlaska u penziju

       

414312

Otpremnina u slučaju otpuštanja s posla

       

414314

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice

   

414400

   

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

     

414410

 

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

       

414411

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice

       

414412

Pomoć u slučaju oštećenja ili uništenja imovine

       

414419

Ostale pomoći zaposlenim radnicima

 

415000

     

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

   

415100

   

Naknade troškova za zaposlene

     

415110

 

Naknade troškova za zaposlene

       

415111

Naknade troškova za odvojen život od porodice

       

415112

Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla

       

415113

Naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica

       

415114

Naknade za selidbene troškove zaposlenih

       

415119

Ostale naknade troškova zaposlenih

 

416000

     

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

   

416100

   

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

     

416110

 

Nagrade zaposlenima

       

416111

Jubilarne nagrade

       

416112

Nagrade za posebne rezultate rada

       

416119

Ostale nagrade zaposlenima

     

416120

 

Bonusi

       

416121

Bonusi za državne praznike

     

416130

 

Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija

       

416131

Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

       

416132

Naknade članovima komisija

 

417000

     

POSLANIČKI DODATAK

   

417100

   

Poslanički dodatak

     

417110

 

Poslanički dodatak

       

417111

Poslanički dodatak

 

418000

     

SUDIJSKI DODATAK

   

418100

   

Sudijski dodatak

     

418110

 

Sudijski dodatak

       

418111

Sudijski dodatak

420000

       

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

 

421000

     

STALNI TROŠKOVI

   

421100

   

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

     

421110

 

Troškovi platnog prometa

       

421111

Troškovi platnog prometa

     

421120

 

Troškovi bankarskih usluga

       

421121

Troškovi bankarskih usluga

   

421200

   

Energetske usluge

     

421210

 

Usluge za električnu energiju

       

421211

Usluge za električnu energiju

     

421220

 

Troškovi grejanja

       

421221

Prirodni gas

       

421222

Ugalj

       

421223

Drvo

       

421224

Lož-ulje

       

421225

Centralno grejanje

   

421300

   

Komunalne usluge

     

421310

 

Usluge vodovoda i kanalizacije

       

421311

Usluge vodovoda i kanalizacije

     

421320

 

Usluge redovnog održavanja i staranja

       

421321

Deratizacija

       

421322

Dimnjačarske usluge

       

421323

Usluga zaštite imovine

       

421324

Odvoz otpada

       

421325

Usluge čišćenja

     

421390

 

Ostale komunalne usluge

       

421391

Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično

       

421392

Doprinos za korišćenje voda

   

421400

   

Usluge komunikacija

     

421410

 

Telefoni

       

421411

Telefon, teleks i telefaks

       

421412

Internet i slično

       

421413

Pretplata na pejdžer

       

421414

Usluge mobilnog telefona

       

421419

Ostale usluge komunikacije

     

421420

 

Usluge pošte i dostave

       

421421

Pošta

       

421422

Usluge dostave

       

421429

Ostale PTT usluge

   

421500

   

Troškovi osiguranja

     

421510

 

Osiguranje imovine

       

421511

Osiguranje zgrada

       

421512

Osiguranje vozila

       

421513

Osiguranje opreme

       

421519

Osiguranje ostale dugoročne imovine

     

421520

 

Osiguranje zaposlenih

       

421521

Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu

       

421522

Zdravstveno osiguranje zaposlenih

       

421523

Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima

   

421600

   

Zakup imovine i opreme

     

421610

 

Zakup imovine

       

421611

Zakup stambenog prostora

       

421612

Zakup nestambenog prostora

       

421619

Zakup ostalog prostora

     

421620

 

Zakup opreme

       

421621

Zakup opreme za saobraćaj

       

421622

Zakup administrativne opreme

       

421623

Zakup opreme za poljoprivredu

       

421624

Zakup opreme za očuvanje životne sredine i nauku

       

421625

Zakup medicinske i laboratorijske opreme

       

421626

Zakup opreme za obrazovanje, kulturu i sport

       

421627

Zakup opreme za vojsku

       

421628

Zakup opreme za javnu bezbednost

       

421629

Zakup opreme za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna

   

421900

   

Ostali troškovi

     

421910

 

Ostali troškovi

       

421911

Radio - televizijska pretplata

       

421919

Ostali nepomenuti troškovi

 

422000

     

TROŠKOVI PUTOVANJA

   

422100

   

Troškovi službenih putovanja u zemlji

     

422110

 

Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu

       

422111

Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu

     

422120

 

Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz i sl.)

       

422121

Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz i sl.)

     

422130

 

Troškovi smeštaja na službenom putu

       

422131

Troškovi smeštaja na službenom putu

     

422190

 

Ostale usluge službenog prevoza

       

422191

Prevoz u javnom saobraćaju

       

422192

Taksi prevoz

       

422193

Prevoz u gradu po službenom poslu

       

422194

Naknada za upotrebu sopstvenog vozila

       

422199

Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji

   

422200

   

Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

     

422210

 

Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo

       

422211

Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo

     

422220

 

Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.)

       

422221

Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.)

     

422230

 

Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo

       

422231

Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo

     

422290

 

Ostale usluge službenog prevoza

       

422291

Usluge prevoza u javnom saobraćaju

       

422292

Taksi prevoz

       

422293

Naknada za upotrebu sopstvenog vozila

       

422299

Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo

   

422300

   

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada

     

422310

 

Dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada

       

422311

Dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada

     

422320

 

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (avion, autobus, voz)

       

422321

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (avion, autobus, voz)

     

422330

 

Troškovi smeštaja na putovanju u okviru redovnog rada

       

422331

Troškovi smeštaja na putovanju u okviru redovnog rada

     

422390

 

Ostale usluge putovanja u okviru redovnog rada

       

422391

Prevoz sredstvima javnog prevoza

       

422392

Taksi prevoz

       

422393

Naknada za prevoz u gradu po službenom poslu

       

422394

Naknada za korišćenje sopstvenog automobila

       

422399

Ostali troškovi prevoza u okviru redovnog rada

   

422400

   

Troškovi putovanja učenika

     

422410

 

Troškovi putovanja učenika

       

422411

Prevoz učenika

       

422412

Troškovi putovanja učenika koji učestvuju na republičkim i međunarodnim takmičenjima

   

422900

   

Ostali troškovi transporta

     

422910

 

Ostali troškovi transporta

       

422911

Troškovi selidbe i prevoza

 

423000

     

USLUGE PO UGOVORU

   

423100

   

Administrativne usluge

     

423110

 

Usluge prevođenja

       

423111

Usluge prevođenja

     

423120

 

Sekretarske usluge

       

423121

Sekretarske usluge

     

423130

 

Računovodstvene usluge

       

423131

Računovodstvene usluge

     

423190

 

Ostale administrativne usluge

       

423191

Ostale administrativne usluge

   

423200

   

Kompjuterske usluge

     

423210

 

Usluge za izradu i održavanje softvera

       

423211

Usluge za izradu softvera

       

423212

Usluge za održavanje softvera

     

423220

 

Usluge održavanja računara

       

423221

Usluge održavanja računara

     

423290

 

Ostale kompjuterske usluge

       

423291

Ostale kompjuterske usluge

   

423300

   

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

     

423310

 

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

       

423311

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

     

423320

 

Kotizacije

       

423321

Kotizacija za seminare

       

423322

Kotizacija za stručna savetovanja

       

423323

Kotizacija za učestvovanje na sajmovima

     

423390

 

Druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

       

423391

Izdaci za stručne ispite

       

423399

Ostali izdaci za stručno obrazovanje

   

423400

   

Usluge informisanja

     

423410

 

Usluge štampanja

       

423411

Usluge štampanja biltena

       

423412

Usluge štampanja časopisa

       

423413

Usluge štampanja publikacija

       

423419

Ostale usluge štampanja

     

423420

 

Usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću

       

423421

Usluge informisanja javnosti

       

423422

Odnosi sa javnošću

     

423430

 

Usluge reklame i propagande

       

423431

Usluge reklame i propagande

       

423432

Objavljivanje tendera i informativnih oglasa

       

423439

Ostale usluge reklame i propagande

     

423440

 

Medijske usluge

       

423441

Medijske usluge radija i televizije

       

423449

Ostale medijske usluge

   

423500

   

Stručne usluge

     

423510

 

Usluge revizije

       

423511

Usluge revizije

     

423520

 

Advokatske usluge

       

423521

Pravno zastupanje pred domaćim sudovima

       

423522

Pravno zastupanje pred međunarodnim sudovima

     

423530

 

Pravne usluge

       

423531

Usluge veštačenja

       

423532

Usluge porotnika

       

423539

Ostale pravne usluge

     

423540

 

Finansijske usluge

       

423541

Usluge finansijskih savetnika

       

423542

Ostale finansijske usluge

     

423590

 

Ostale stručne usluge

       

423591

Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija

       

423599

Ostale stručne usluge

   

423600

   

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

     

423610

 

Usluge za domaćinstvo

       

423611

Pranje veša

       

423612

Hemijsko čišćenje

     

423620

 

Ugostiteljske usluge

       

423621

Ugostiteljske usluge

   

423700

   

Reprezentacija

     

423710

 

Reprezentacija

       

423711

Reprezentacija

       

423712

Pokloni

   

423900

   

Ostale opšte usluge

     

423910

 

Ostale opšte usluge

       

423911

Ostale opšte usluge

 

424000

     

SPECIJALIZOVANE USLUGE

   

424100

   

Poljoprivredne usluge

     

424110

 

Usluge zaštite životinja i bilja

       

424111

Usluge veterinarskog pregleda i vakcinacije

       

424112

Zaštita bilja

       

424113

Ispitivanje uzoraka zemljišta i veštačkog đubriva

       

424119

Ostale usluge zaštite životinja i bilja

   

424200

   

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

     

424210

 

Usluge obrazovanja

       

424211

Usluge obrazovanja

       

424212

Obrazovanje dece građana koji žive u inostranstvu

       

424213

Usluge predškolskog obrazovanja

     

424220

 

Usluge kulture

       

424221

Usluge kulture

     

424230

 

Usluge sporta

       

424231

Usluge sporta

   

424300

   

Medicinske usluge

     

424310

 

Zdravstvena zaštita po ugovoru

       

424311

Zdravstvena zaštita po ugovoru

     

424320

 

Zdravstvena zaštita po konvenciji

       

424321

Zdravstvena zaštita po konvenciji

     

424330

 

Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza

       

424331

Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza

     

424340

 

Laboratorijske usluge

       

424341

Laboratorijske usluge

     

424350

 

Ostale medicinske usluge

       

424351

Ostale medicinske usluge

   

424400

   

Usluge održavanja autoputeva

     

424410

 

Usluge održavanja autoputeva

       

424411

Usluge održavanja autoputeva

   

424500

   

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

     

424510

 

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

       

424511

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

   

424600

   

Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

     

424610

 

Usluge očuvanja životne sredine

       

424611

Usluge očuvanja životne sredine

     

424620

 

Usluge nauke

       

424621

Usluge nauke

     

424630

 

Geodetske usluge

       

424631

Geodetske usluge

   

424900

   

Ostale specijalizovane usluge

     

424910

 

Ostale specijalizovane usluge

       

424911

Ostale specijalizovane usluge

 

425000

     

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

   

425100

   

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

     

425110

 

Tekuće popravke i održavanje zgrada

       

425111

Zidarski radovi

       

425112

Stolarski radovi

       

425113

Molerski radovi

       

425114

Radovi na krovu

       

425115

Radovi na vodovodu i kanalizaciji

       

425116

Centralno grejanje

       

425117

Električne instalacije

       

425118

Radovi na komunikacijskim instalacijama

       

425119

Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada

     

425190

 

Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata

       

425191

Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata

   

425200

   

Tekuće popravke i održavanje opreme

     

425210

 

Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj

       

425211

Mehaničke popravke

       

425212

Popravke električne i elektronske opreme

       

425213

Limarski radovi na vozilima

       

425219

Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj

     

425220

 

Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme

       

425221

Nameštaj

       

425222

Računarska oprema

       

425223

Oprema za komunikaciju

       

425224

Elektronska i fotografska oprema

       

425225

Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo

       

425226

Birotehnička oprema

       

425227

Ugradna oprema

       

425229

Ostale popravke i održavanje administrativne opreme

     

425230

 

Tekuće popravke i održavanje opreme za poljoprivredu

       

425231

Tekuće popravke i održavanje opreme za poljoprivredu

     

425240

 

Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine i nauku

       

425241

Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine

       

425242

Tekuće popravke i održavanje opreme za nauku

     

425250

 

Tekuće popravke i održavanje medicinske i laboratorijske opreme

       

425251

Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme

       

425252

Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

       

425253

Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata

     

425260

 

Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje, kulturu i sport

       

425261

Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje

       

425262

Tekuće popravke i održavanje opreme za kulturu

       

425263

Tekuće popravke i održavanje opreme za sport

     

425270

 

Tekuće popravke i održavanje opreme za vojsku

       

425271

Tekuće popravke i održavanje opreme za vojsku

     

425280

 

Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost

       

425281

Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost

     

425290

 

Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme

       

425291

Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme

 

426000

     

MATERIJAL

   

426100

   

Administrativni materijal

     

426110

 

Kancelarijski materijal

       

426111

Kancelarijski materijal

     

426120

 

Odeća, obuća i uniforme

       

426121

Rashodi za radnu uniformu

       

426122

Službena odeća

       

426123

Uniforme

       

426124

HTZ oprema

       

426129

Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme

     

426130

 

Biodekoracija

       

426131

Cveće i zelenilo

     

426190

 

Ostali administrativni materijal

       

426191

Ostali administrativni materijal

   

426200

   

Materijali za poljoprivredu

     

426210

 

Hrana za životinje

       

426211

Hrana za životinje

     

426220

 

Stoka za eksperimente

       

426221

Stoka za eksperimente

     

426230

 

Prirodna i veštačka đubriva i slično

       

426231

Prirodna i veštačka đubriva i slično

     

426240

 

Seme

       

426241

Seme

     

426250

 

Biljke

       

426251

Biljke

     

426290

 

Ostali materijal za poljoprivredu

       

426291

Ostali materijal za poljoprivredu

   

426300

   

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

     

426310

 

Publikacije, časopisi i glasila

       

426311

Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih

       

426312

Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih

     

426320

 

Materijali za obrazovanje

       

426321

Materijali za obrazovanje

   

426400

   

Materijali za saobraćaj

     

426410

 

Izdaci za gorivo

       

426411

Benzin

       

426412

Dizel gorivo

       

426413

Ulja i maziva

     

426490

 

Ostali materijal za prevozna sredstva

       

426491

Ostali materijal za prevozna sredstva

   

426500

   

Materijali za očuvanje životne sredine i nauku

     

426510

 

Materijali za meteorološka merenja

       

426511

Materijali za meteorološka merenja

     

426520

 

Materijali za istraživanje i razvoj

       

426521

Materijali za istraživanje i razvoj

     

426530

 

Materijali za testiranje vazduha

       

426531

Materijali za testiranje vazduha

     

426540

 

Materijali za testiranje vode

       

426541

Materijali za testiranje vode

     

426550

 

Materijali za testiranje tla

       

426551

Materijali za testiranje tla

     

426590

 

Ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku

       

426591

Ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku

   

426600

   

Materijali za obrazovanje, kulturu i sport

     

426610

 

Materijali za obrazovanje

       

426611

Materijali za obrazovanje

     

426620

 

Materijali za kulturu

       

426621

Materijali za kulturu

     

426630

 

Materijali za sport

       

426631

Materijali za sport

   

426700

   

Medicinski i laboratorijski materijali

     

426710

 

Materijali za medicinske testove

       

426711

Materijali za medicinske testove

     

426720

 

Materijali za laboratorijske testove

       

426721

Materijali za laboratorijske testove

     

426730

 

Materijali za vakcinaciju

       

426731

Materijali za vakcinaciju

     

426740

 

Materijali za imunizaciju

       

426741

Materijali za imunizaciju

     

426750

 

Lekovi na recept

       

426751

Lekovi na recept

     

426760

 

Ortopedski materijali

       

426761

Ortopedski materijali

     

426790

 

Ostali medicinski i laboratorijski materijali

       

426791

Ostali medicinski i laboratorijski materijali

   

426800

   

Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo

     

426810

 

Materijali za održavanje higijene

       

426811

Hemijska sredstva za čišćenje

       

426812

Inventar za održavanje higijene

       

426819

Ostali materijal za održavanje higijene

     

426820

 

Materijali za ugostiteljstvo

       

426821

Hrana

       

426822

Pića

       

426823

Namirnice za pripremanje hrane

       

426829

Ostali materijali za ugostiteljstvo

   

426900

   

Materijali za posebne namene

     

426910

 

Materijali za posebne namene

       

426911

Potrošni materijal

       

426912

Rezervni delovi

       

426913

Alat i inventar

       

426914

So za puteve

       

426919

Ostali materijali za posebne namene

430000

       

AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD

 

431000

     

AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME

   

431100

   

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

     

431110

 

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

       

431111

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

   

431200

   

Amortizacija opreme

     

431210

 

Amortizacija opreme

       

431211

Amortizacija opreme

   

431300

   

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

     

431310

 

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

       

431311

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

 

432000

     

AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE

   

432100

   

Amortizacija kultivisane imovine

     

432110

 

Amortizacija kultivisane imovine

       

432111

Amortizacija kultivisane imovine

 

433000

     

UPOTREBA DRAGOCENOSTI

   

433100

   

Upotreba dragocenosti

     

433110

 

Upotreba dragocenosti

       

433111

Upotreba dragocenosti

 

434000

     

UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE

   

434100

   

Upotreba zemljišta

     

434110

 

Upotreba zemljišta

       

434111

Upotreba zemljišta

   

434200

   

Upotreba podzemnog blaga

     

434210

 

Upotreba podzemnog blaga

       

434211

Upotreba podzemnog blaga

   

434300

   

Upotreba šuma i voda

     

434310

 

Upotreba šuma

       

434311

Upotreba šuma

     

434320

 

Upotreba voda

       

434321

Upotreba voda

 

435000

     

AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE

   

435100

   

Amortizacija nematerijalne imovine

     

435110

 

Amortizacija nematerijalne imovine

       

435111

Amortizacija nematerijalne imovine

440000

       

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

 

441000

     

OTPLATA DOMAĆIH KAMATA

   

441100

   

Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti

     

441110

 

Otplata kamata i diskonta na domaće kratkoročne hartije od vrednosti

       

441111

Otplata kamata na domaće kratkoročne hartije od vrednosti

       

441112

Diskonti na domaće kratkoročne hartije od vrednosti

     

441120

 

Otplata kamata i diskonta na domaće dugoročne hartije od vrednosti

       

441121

Otplata kamata na domaće dugoročne hartije od vrednosti

       

441122

Diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti

   

441200

   

Otplata kamata ostalim nivoima vlasti

     

441210

 

Otplata kamata nivou Republike

       

441211

Otplata kamata nivou Republike

     

441220

 

Otplate kamata nivou teritorijalnih autonomija

       

441221

Otplate kamata nivou teritorijalnih autonomija

     

441230

 

Otplata kamata nivou gradova

       

441231

Otplata kamata nivou gradova

     

441240

 

Otplata kamata nivou opština

       

441241

Otplata kamata nivou opština

     

441250

 

Otplata kamata organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

       

441251

Otplata kamata Republičkom fonda za zdravstveno osiguranje

       

441252

Otplata kamata Republičkom fondu za PIO

       

441255

Otplata kamata Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

441256

Otplata kamata Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

441300

   

Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama

     

441310

 

Otplata kamata NBS

       

441311

Otplata kamata NBS

     

441390

 

Otplata kamata ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

       

441391

Otplata kamata ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

   

441400

   

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama

     

441410

 

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama

       

441411

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama

   

441500

   

Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima

     

441510

 

Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima

       

441511

Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima

   

441600

   

Otplata kamata domaćinstvima u zemlji

     

441610

 

Otplata kamata domaćinstvima u zemlji

       

441611

Otplata kamata domaćinstvima u zemlji

   

441700

   

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

     

441710

 

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

       

441711

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

   

441800

   

Otplata kamata na domaće menice

     

441810

 

Otplata kamata na domaće menice

       

441811

Otplata kamata na domaće menice

   

441900

   

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

     

441910

 

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

       

441911

Kamate na kupovine putem lizinga

 

442000

     

OTPLATA STRANIH KAMATA

   

442100

   

Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

     

442110

 

Otplata kamata i diskonta na kratkoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

442111

Otplata kamata na kratkoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

442112

Diskonti na kratkoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

     

442120

 

Otplata kamata i diskonta na dugoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

442121

Otplata kamata na dugoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

442122

Diskonti na dugoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

   

442200

   

Otplata kamata stranim vladama

     

442210

 

Otplata kamata Pariskom klubu

       

442211

Otplata kamata Pariskom klubu

     

442220

 

Otplata kamata stranim uvozno izvoznim bankama

       

442221

Otplata kamata stranim uvozno izvoznim bankama

     

442290

 

Otplata kamata ostalim stranim vladama

       

442291

Otplata kamata ostalim stranim vladama

   

442300

   

Otplata kamata multilateralnim institucijama

     

442310

 

Otplata kamata Svetskoj banci

       

442311

Otplata kamata Svetskoj banci

     

442320

 

Otplata kamata IBRD

       

442321

Otplata kamata IBRD

     

442330

 

Otplata kamata EBRD

       

442331

Otplata kamata EBRD

     

442340

 

Otplata kamata EIB

       

442341

Otplata kamata EIB

     

442350

 

Otplata kamata CEB

       

442351

Otplata kamata CEB

     

442390

 

Otplata kamata ostalim multilateralnim institucijama

       

442391

Otplata kamata ostalim multilateralnim institucijama

   

442400

   

Otplata kamata stranim poslovnim bankama

     

442410

 

Otplata kamata Londonskom klubu

       

442411

Otplata kamata Londonskom klubu

     

442490

 

Otplata kamata ostalim stranim poslovnim bankama

       

442491

Otplata kamata ostalim stranim poslovnim bankama

   

442500

   

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

     

442510

 

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

       

442511

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

   

442600

   

Otplata kamata na strane finansijske derivate

     

442610

 

Otplata kamata na strane finansijske derivate

       

442611

Otplata kamata na strane finansijske derivate

 

443000

     

OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA

   

443100

   

Otplata kamata po garancijama

     

443110

 

Otplata kamata po garancijama

       

443111

Otplata kamata po garancijama

 

444000

     

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

   

444100

   

Negativne kursne razlike

     

444110

 

Negativne kursne razlike

       

444111

Negativne kursne razlike

   

444200

   

Kazne za kašnjenje

     

444210

 

Kazne za kašnjenje

       

444211

Kazne za kašnjenje

       

444212

Kazne po rešenju pravosudnih organa

       

444219

Ostale kazne

   

444300

   

Ostali prateći troškovi zaduživanja

     

444310

 

Takse koje proističu iz zaduživanja

       

444311

Takse koje proističu iz zaduživanja

       

444312

Troškovi premije osiguranja za ugovorene kredite

     

444320

 

Troškovi naknada za nepovučena sredstva

       

444321

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Svetskoj banci

       

444322

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD)

       

444323

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)

       

444324

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Evropskoj investicionoj banci (EIB)

       

444325

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Razvojnoj banci Saveta Evrope (CEB)

       

444326

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

       

444327

Troškovi naknada za nepovučena sredstva Izvozno-uvoznoj banci Kine (Export-Import Bank of China)

       

444328

Troškovi naknada za nepovučena sredstva ostalim bilateralnim institucijama

       

444329

Troškovi naknada za nepovučena sredstva ostalim multilateralnim institucijama

     

444330

 

Troškovi procene kreditnog rejtinga

       

444331

Troškovi procene kreditnog rejtinga Republike Srbije

       

444332

Troškovi procene kreditnog rejtinga hartija od vrednosti Republike Srbije emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu

       

444339

Ostali troškovi procene kreditnog rejtinga

     

444340

 

Troškovi pravnih usluga

       

444341

Troškovi pravnih usluga za emisije hartija od vrednosti Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu

       

444342

Troškovi pravnih usluga za transakcije sa finansijskim derivatima

       

444349

Ostali troškovi pravnih usluga

     

444350

 

Troškovi prevremenih otplata

       

444351

Troškovi prevremene otplate hartija od vrednosti

       

444352

Troškovi prevremene otplate kredita

     

444390

 

Ostali prateći troškovi zaduživanja

       

444391

Ostali prateći troškovi zaduživanja

450000

       

SUBVENCIJE

 

451000

     

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA

   

451100

   

Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

     

451110

 

Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju

       

451111

Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju

     

451120

 

Tekuće subvencije javnom železničkom saobraćaju

       

451121

Tekuće subvencije javnom železničkom saobraćaju za isplatu zarada

       

451122

Tekuće subvencije javnom železničkom saobraćaju za otplatu kamata

       

451129

Ostale tekuće subvencije javnom železničkom saobraćaju

     

451130

 

Tekuće subvencije za vodoprivredu

       

451131

Tekuće subvencije za vodoprivredu

     

451140

 

Tekuće subvencije za poljoprivredu

       

451141

Tekuće subvencije za poljoprivredu

     

451190

 

Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

       

451191

Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

   

451200

   

Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

     

451210

 

Kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju

       

451211

Kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju

     

451220

 

Kapitalne subvencije javnom železničkom saobraćaju

       

451221

Kapitalne subvencije javnom železničkom saobraćaju

     

451230

 

Kapitalne subvencije za vodoprivredu

       

451231

Kapitalne subvencije za vodoprivredu

     

451240

 

Kapitalne subvencije za poljoprivredu

       

451241

Kapitalne subvencije za poljoprivredu

     

451290

 

Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

       

451291

Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

452000

     

SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

   

452100

   

Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama

     

452110

 

Tekuće subvencije poslovnim i trgovačkim bankama

       

452111

Tekuće subvencije poslovnim i trgovačkim bankama

       

452112

Tekuće subvencije poslovnim bankama po garantnoj šemi

     

452190

 

Tekuće subvencije ostalim finansijskim institucijama

       

452191

Tekuće subvencije ostalim finansijskim institucijama

   

452200

   

Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama

     

452210

 

Kapitalne subvencije poslovnim i trgovačkim bankama

       

452211

Kapitalne subvencije poslovnim i trgovačkim bankama

     

452290

 

Kapitalne subvencije ostalim finansijskim institucijama

       

452291

Kapitalne subvencije ostalim finansijskim institucijama

 

453000

     

SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

   

453100

   

Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama

     

453110

 

Tekuće subvencije NBS

       

453111

Tekuće subvencije NBS

     

453190

 

Tekuće subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama

       

453191

Tekuće subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama

   

453200

   

Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama

     

453210

 

Kapitalne subvencije NBS

       

453211

Kapitalne subvencije NBS

     

453290

 

Kapitalne subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama

       

453291

Kapitalne subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama

 

454000

     

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

   

454100

   

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

     

454110

 

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

       

454111

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

   

454200

   

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

     

454210

 

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

       

454211

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

460000

       

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

 

461000

     

DONACIJE STRANIM VLADAMA

   

461100

   

Tekuće donacije stranim vladama

     

461110

 

Tekuće donacije stranim vladama

       

461111

Tekuće donacije stranim vladama

   

461200

   

Kapitalne donacije stranim vladama

     

461210

 

Kapitalne donacije stranim vladama

       

461211

Kapitalne donacije stranim vladama

 

462000

     

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

   

462100

   

Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama

     

462110

 

Tekuće dotacije međunarodnom Crvenom krstu

       

462111

Tekuće dotacije međunarodnom Crvenom krstu

     

462120

 

Tekuće dotacije za međunarodne članarine

       

462121

Tekuće dotacije za međunarodne članarine

     

462190

 

Ostale tekuće dotacije međunarodnim organizacijama

       

462191

Ostale tekuće dotacije međunarodnim organizacijama

   

462200

   

Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

     

462210

 

Kapitalne dotacije međunarodnom Crvenom krstu

       

462211

Kapitalne dotacije međunarodnom Crvenom krstu

     

462290

 

Ostale kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

       

462291

Ostale kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

 

463000

     

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

   

463100

   

Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

     

463110

 

Tekući transferi nivou Republike

       

463111

Tekući transferi nivou Republike

     

463120

 

Tekući transferi nivou teritorijalnih autonomija

       

463121

Tekući transferi za AP Vojvodina

       

463122

Tekući transferi za jug Srbije i AP Kosovo i Metohija

     

463130

 

Tekući transferi nivou gradova

       

463131

Tekući transferi nivou gradova

       

463132

Namenski transferi nivou gradova

       

463133

Nenamenski transferi nivou gradova

     

463140

 

Tekući transferi nivou opština

       

463141

Tekući transferi nivou opština

       

463142

Namenski transferi nivou opština

       

463143

Nenamenski transferi nivou opština

   

463200

   

Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti

     

463210

 

Kapitalni transferi nivou Republike

       

463211

Kapitalni transferi nivou Republike

     

463220

 

Kapitalni transferi nivou teritorijalnih autonomija

       

463221

Kapitalni transferi za AP Vojvodina

       

463222

Kapitalni transferi za jug Srbije i Kosovo i Metohiju

     

463230

 

Kapitalni transferi nivou gradova

       

463231

Kapitalni transferi nivou gradova

     

463240

 

Kapitalni transferi nivou opština

       

463241

Kapitalni transferi nivou opština

 

464000

     

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

   

464100

   

Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

     

464110

 

Tekuće dotacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

464111

Tekuće dotacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

464112

Tekuće dotacije zdravstvenim ustanovama za investicije i investiciono održavanje

       

464113

Tekuće dotacije zdravstvenim ustanovama za nabavku medicinske i druge opreme

       

464114

Ostale tekuće dotacije zdravstvenim ustanovama

     

464120

 

Tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO zaposlenih

       

464121

Tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih

     

464130

 

Tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO poljoprivrednika

       

464131

Tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO osiguranika poljoprivrednika

     

464140

 

Tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti

       

464141

Tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti

     

464150

 

Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

464151

Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje

     

464160

 

Tekuće dotacije Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

       

464161

Tekuće dotacije Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

464200

   

Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

     

464210

 

Kapitalne dotacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

464211

Kapitalne dotacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

464212

Kapitalne dotacije zdravstvenim ustanovama za investicije i investiciono održavanje

       

464213

Kapitalne dotacije zdravstvenim ustanovama za nabavku medicinske i druge opreme

       

464214

Ostale kapitalne dotacije zdravstvenim ustanovama

     

464220

 

Kapitalne dotacije Republičkom fondu za PIO

       

464221

Kapitalne dotacije Republičkom fondu za PIO

     

464250

 

Kapitalne dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

464251

Kapitalne dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje

     

464260

 

Kapitalne dotacije Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

       

464261

Kapitalne dotacije Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

465000

     

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

   

465100

   

Ostale tekuće dotacije i transferi

     

465110

 

Ostale tekuće dotacije i transferi

       

465111

Ostale tekuće dotacije i transferi

       

465112

Ostale tekuće dotacije po zakonu

   

465200

   

Ostale kapitalne dotacije i transferi

     

465210

 

Ostale kapitalne dotacije i transferi

       

465211

Ostale kapitalne dotacije i transferi

470000

       

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA

 

471000

     

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE)

   

471100

   

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

     

471110

 

Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad

       

471111

Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom bolešću

       

471112

Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću

       

471113

Naknade zarada u toku privremene nesposobnosti za rad usled karantina, nege i sl.

       

471114

Naknade za produženu negu deteta u skladu sa Zakonom

     

471120

 

Prava iz penzijskog osiguranja

       

471121

Osnovne penzije

       

471122

Penzije po uredbi

       

471123

Inostrane penzije

       

471124

Nega i pomoć penzionera

       

471125

Telesno oštećenje penzionera

       

471129

Ostala prava iz penzijskog osiguranja u skladu sa zakonom

     

471130

 

Naknade iz invalidskog osiguranja

       

471131

Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije

       

471132

Naknada za invalide I i II kategorije

       

471133

Zbirna naknada za invalide II kategorije

       

471134

Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto

       

471135

Naknade za telesno oštećenje

       

471136

Naknade za invalide III kategorije

       

471137

Nega i pomoć osiguranika

       

471139

Naknade za drugo odgovarajuće radno mesto - ostala prava iz invalidskog osiguranja

     

471140

 

Isplate Nacionalne službe za zapošljavanje

       

471141

Naknade za slučaj nezaposlenosti

       

471142

Naknade zarada

       

471143

Sredstva za obuku i edukaciju

       

471144

Jednokratna pomoć

       

471149

Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje direktno domaćinstvima

     

471190

 

Ostala socijalna davanja neposredno domaćinstvima

       

471191

Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji

       

471192

Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u inostranstvo

       

471193

Pogrebni troškovi

       

471194

Naknade za stanovanje

       

471195

Usluge rehabilitacije i rekreacije

       

471199

Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima

   

471200

   

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

     

471210

 

Troškovi zdravstvene zaštite u zemlji plaćeni neposredno pružaocima usluga

       

471211

Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti

       

471212

Usluge dijalize

       

471213

Farmaceutske usluge i materijali

       

471214

Stomatološke usluge

       

471215

Bolničke usluge

       

471216

Pomagala i naprave

       

471217

Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite

       

471219

Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji

     

471220

 

Usluge zdravstvene zaštite u inostranstvu plaćene neposredno pružaocima usluga

       

471221

Zdravstvena zaštita po konvenciji

       

471222

Zdravstvena zaštita po principu reciprociteta

       

471223

Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu

       

471224

Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

       

471229

Ostali troškovi zdravstvene zaštite u inostranstvu

     

471230

 

Briga o penzionisanim licima

       

471231

Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare

       

471232

Troškovi dnevnog smeštaja, pomoći u kući i zaštićenog stanovanja

     

471240

 

Briga o invalidima

       

471241

Troškovi smeštaja dece invalida

       

471242

Troškovi obrazovanja dece invalida

       

471243

Troškovi za zaštitne radionice

     

471250

 

Isplate poslodavcima koje vrši Nacionalna služba za zapošljavanje za zapošljavanje lica sa evidencije

       

471251

Učešće u finansiranju zarada lica sa evidencija koja zapošljavaju firme

       

471252

Jednokratna pomoć firmama koje zapošljavaju lica sa evidencija

       

471253

Sredstva za celokupni iznos zarada firmama koje zapošljavaju lica sa evidencije

     

471260

 

Usluge obuke preko Nacionalne službe za zapošljavanje

       

471261

Opšte usluge obuke

       

471262

Usluge prekvalifikacije

       

471263

Specijalizovana obuka

     

471290

 

Ostala prava koja se plaćaju direktno pružaocima usluga

       

471291

Usluge hitne pomoći

       

471292

Usluge rehabilitacije i rekreacije

       

471299

Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

   

471900

   

Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje

     

471910

 

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje

       

471911

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje

       

471912

Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije

       

471913

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja

       

471914

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica

       

471915

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje nezaposlenih lica - produženo osiguranje

     

471920

 

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje

       

471921

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje

       

471922

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih

       

471923

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje nezaposlenih - produženo osiguranje

     

471930

 

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika poljoprivrednika za doprinose za osiguranje

       

471931

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika poljoprivrednika za doprinose za osiguranje

     

471940

 

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje

       

471941

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje

       

471942

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje nezaposlenih

       

471943

Transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje nezaposlenih - produženo osiguranje

     

471950

 

Transferi Nacionalnoj službi za zapošljavanje za doprinose za osiguranje

       

471951

Transferi Nacionalnoj službi za zapošljavanje za doprinose za osiguranje

     

471960

 

Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje

       

471961

Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje

 

472000

     

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA

   

472100

   

Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti

     

472110

 

Naknade za bolovanje

       

472111

Naknade za bolovanje

     

472120

 

Naknade za invalidnost

       

472121

Naknade za invalidnost

     

472130

 

Naknade ratnim invalidima

       

472131

Naknade ratnim vojnim invalidima

       

472132

Naknade ratnim civilnim invalidima

   

472200

   

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

     

472210

 

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

       

472211

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

   

472300

   

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

     

472310

 

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

       

472311

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

       

472312

Naknade iz budžeta za učešće u izgradnji, odnosno kupovini porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

   

472400

   

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

     

472410

 

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

       

472411

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

   

472500

   

Starosne i porodične penzije iz budžeta

     

472510

 

Starosne penzije

       

472511

Starosne penzije

     

472520

 

Porodične penzije

       

472521

Porodične penzije

   

472600

   

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

     

472610

 

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

       

472611

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

   

472700

   

Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

     

472710

 

Naknade iz budžeta za obrazovanje

       

472711

Akademske nagrade

       

472712

Studentske nagrade

       

472713

Učeničke nagrade

       

472714

Studentske stipendije

       

472715

Učeničke stipendije

       

472716

Ishrana i smeštaj studenata

       

472717

Ishrana i smeštaj učenika

       

472718

Prevoz učenika

       

472719

Ostale naknade za obrazovanje

     

472720

 

Naknade iz budžeta za kulturu

       

472721

Naknade iz budžeta za kulturu

     

472730

 

Naknade iz budžeta za sport

       

472731

Sportske nagrade

       

472732

Sportske stipendije

     

472740

 

Naknade iz budžeta za nauku

       

472741

Naknade iz budžeta za nauku

       

472742

Naknade za obrazovanje i usavršavanje naučnoistraživačkih kadrova

   

472800

   

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

     

472810

 

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

       

472811

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

   

472900

   

Ostale naknade iz budžeta

     

472910

 

Isplate bivšim političkim zatvorenicima

       

472911

Isplate bivšim političkim zatvorenicima

     

472920

 

Isplate licima lišenih slobode

       

472921

Isplate osuđenicima

       

472922

Naknada troškova na ime ostvarivanja prava lica lišenih slobode

     

472930

 

Jednokratna pomoć

       

472931

Jednokratna pomoć

480000

       

OSTALI RASHODI

 

481000

     

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

   

481100

   

Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

     

481110

 

Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

       

481111

Dotacije neprofitnim zdravstvenim organizacijama

       

481112

Dotacije neprofitnim zdravstvenim organizacijama za lečenje osoba lišenih slobode

       

481113

Dotacije neprofitnim zdravstvenim organizacijama za lečenje osoba nepoznatog prebivališta

     

481120

 

Dotacije u naturi neprofitnim organizacijama koje pružaju usluge domaćinstvima

       

481121

Dotacije dobrotvornim organizacijama u hrani, odeći, ćebadima i lekovima za domaćinstva

     

481130

 

Dotacije Crvenom krstu Srbije

       

481131

Dotacije Crvenom krstu Srbije

   

481900

   

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

     

481910

 

Dotacije sportskim omladinskim organizacijama

       

481911

Dotacije sportskim omladinskim organizacijama

     

481920

 

Dotacije etničkim zajednicama i manjinama

       

481921

Dotacije etničkim zajednicama i manjinama

     

481930

 

Dotacije verskim zajednicama

       

481931

Dotacije verskim zajednicama

     

481940

 

Dotacije ostalim udruženjima građana i političkim strankama

       

481941

Dotacije ostalim udruženjima građana

       

481942

Dotacije političkim strankama

     

481950

 

Dotacije privrednim komorama

       

481951

Dotacije privrednim komorama

     

481960

 

Dotacije privatnim i alternativnim školama

       

481961

Dotacije privatnim i alternativnim osnovnim školama

       

481962

Dotacije privatnim i alternativnim srednjim školama

       

481969

Dotacije ostalim privatnim i alternativnim školama

     

481990

 

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

       

481991

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

 

482000

     

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

   

482100

   

Ostali porezi

     

482110

 

Porezi na imovinu

       

482111

Stalni porez na imovinu

       

482112

Porez na finansijske transakcije

     

482120

 

Porez na robe i usluge

       

482121

Porez na robu

       

482122

Porez na usluge

       

482123

Akcize

     

482130

 

Porez na korišćenje roba ili obavljanje aktivnosti

       

482131

Registracija vozila

       

482132

Porez na mobilne telefone

     

482140

 

Porezi na međunarodnu trgovinu

       

482141

Carine

     

482190

 

Ostali porezi

       

482191

Ostali porezi

   

482200

   

Obavezne takse

     

482210

 

Republičke takse

       

482211

Republičke takse

     

482220

 

Pokrajinske takse

       

482221

Pokrajinske takse

     

482230

 

Gradske takse

       

482231

Gradske takse

     

482240

 

Opštinske takse

       

482241

Opštinske takse

     

482250

 

Sudske takse

       

482251

Sudske takse

   

482300

   

Novčane kazne, penali i kamate

     

482310

 

Republičke kazne, penali i kamate

       

482311

Republičke kazne

       

482312

Penali

       

482313

Kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda

     

482320

 

Pokrajinske kazne

       

482321

Pokrajinske kazne

     

482330

 

Gradske kazne

       

482331

Gradske kazne

     

482340

 

Opštinske kazne

       

482341

Opštinske kazne

 

483000

     

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

   

483100

   

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

     

483110

 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

       

483111

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

484000

     

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA

   

484100

   

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda

     

484110

 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda

       

484111

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda

   

484200

   

Naknada štete od divljači

     

484210

 

Naknada štete od divljači

       

484211

Naknada štete od divljači

 

485000

     

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

   

485100

   

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

     

485110

 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

       

485111

Naknada štete neopravdano osuđenih lica

       

485119

Ostale naknade štete

 

489000

     

RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

   

489100

   

Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

     

489110

 

Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

       

489111

Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

490000

       

ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE

 

494000

     

TEKUĆI RASHODI

   

494100

   

Rashodi za zaposlene

     

494110

 

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

       

494111

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

     

494120

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

       

494121

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

494122

Doprinos za zdravstveno osiguranje

       

494123

Doprinos za slučaj nezaposlenosti

     

494130

 

Naknade u naturi

       

494131

Naknade u naturi

     

494140

 

Socijalna davanja zaposlenima

       

494141

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla

       

494142

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

       

494143

Otpremnine i pomoći

       

494144

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

     

494150

 

Naknade troškova za zaposlene

       

494151

Naknade troškova za zaposlene

     

494160

 

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

       

494161

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

     

494170

 

Poslanički dodatak

       

494171

Poslanički dodatak

     

494180

 

Sudijski dodatak

       

494181

Sudijski dodatak

   

494200

   

Korišćenje usluga i roba

     

494210

 

Stalni troškovi

       

494211

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

       

494212

Energetske usluge

       

494213

Komunalne usluge

       

494214

Usluge komunikacija

       

494215

Troškovi osiguranja

       

494216

Zakup imovine i opreme

       

494219

Ostali troškovi

     

494220

 

Troškovi putovanja

       

494221

Troškovi službenih putovanja u zemlji

       

494222

Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

       

494223

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada

       

494224

Troškovi putovanja učenika

       

494229

Ostali troškovi transporta

     

494230

 

Usluge po ugovoru

       

494231

Administrativne usluge

       

494232

Kompjuterske usluge

       

494233

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

       

494234

Usluge informisanja

       

494235

Stručne usluge

       

494236

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

       

494237

Reprezentacija

       

494239

Ostale opšte usluge

     

494240

 

Specijalizovane usluge

       

494241

Poljoprivredne usluge

       

494242

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

       

494243

Medicinske usluge

       

494244

Usluge održavanja autoputeva

       

494245

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

       

494246

Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

       

494249

Ostale specijalizovane usluge

     

494250

 

Tekuće popravke i održavanje

       

494251

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

       

494252

Tekuće popravke i održavanje opreme

     

494260

 

Materijal

       

494261

Administrativni materijal

       

494262

Materijal za poljoprivredu

       

494263

Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

       

494264

Materijal za saobraćaj

       

494265

Materijal za očuvanje životne sredine i nauku

       

494266

Materijal za obrazovanje, kulturu i sport

       

494267

Medicinski i laboratorijski materijali

       

494268

Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo

       

494269

Materijal za posebne namene

   

494300

   

Amortizacija i upotreba sredstava za rad

     

494310

 

Amortizacija nekretnina i opreme

       

494311

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

       

494312

Amortizacija opreme

       

494313

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

     

494320

 

Amortizacija kultivisane imovine

       

494321

Amortizacija kultivisane imovine

     

494330

 

Upotreba dragocenosti

       

494331

Upotreba dragocenosti

     

494340

 

Upotreba prirodne imovine

       

494341

Upotreba zemljišta

       

494342

Upotreba podzemnog blaga

       

494343

Upotreba šuma i voda

     

494350

 

Amortizacija nematerijalne imovine

       

494351

Amortizacija nematerijalne imovine

   

494400

   

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

     

494410

 

Otplata domaćih kamata

       

494411

Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti

       

494412

Otplata kamata ostalim nivoima vlasti

       

494413

Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama

       

494414

Otplata kamata poslovnim bankama

       

494415

Otplata kamata ostalim kreditorima

       

494416

Otplata kamata domaćinstvima

       

494417

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

       

494418

Otplata kamata na menice

     

494420

 

Otplata stranih kamata

       

494421

Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

494422

Otplata kamata stranim vladama

       

494423

Otplata kamata multilateralnim institucijama

       

494424

Otplata kamata stranim poslovnim bankama

       

494425

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

       

494426

Otplata kamata na strane finansijske derivate

     

494430

 

Otplata kamata po garancijama

       

494431

Otplata kamata po garancijama

     

494440

 

Prateći troškovi zaduživanja

       

494441

Negativne kursne razlike

       

494442

Kazne za kašnjenje

       

494443

Ostali prateći troškovi zaduživanja

   

494500

   

Subvencije

     

494510

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

       

494511

Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

       

494512

Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

     

494520

 

Subvencije privatnim finansijskim institucijama

       

494521

Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama

       

494522

Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama

     

494530

 

Subvencije javnim finansijskim institucijama

       

494531

Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama

       

494532

Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama

     

494540

 

Subvencije privatnim preduzećima

       

494541

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

       

494542

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

   

494700

   

Prava iz socijalnog osiguranja

     

494710

 

Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje)

       

494711

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

       

494712

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

       

494719

Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje

     

494720

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

       

494721

Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti

       

494722

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

       

494723

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

       

494724

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

       

494725

Starosne i porodične penzije iz budžeta

       

494726

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

       

494727

Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

       

494728

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

       

494729

Ostale naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

   

494800

   

Ostali rashodi

     

494810

 

Dotacije nevladinim organizacijama

       

494811

Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

       

494819

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

     

494820

 

Porezi, obavezne takse i kazne

       

494821

Ostali porezi

       

494822

Obavezne takse

       

494823

Novčane kazne i penali

     

494830

 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

       

494831

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

     

494840

 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

       

494841

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda

       

494842

Naknada štete od divljači

     

494850

 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

       

494851

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

 

495000

     

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

   

495100

   

Osnovna sredstva

     

495110

 

Zgrade i građevinski objekti

       

495111

Kupovina zgrada i objekata

       

495112

Izgradnja zgrada i objekata

       

495113

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

       

495114

Projektno planiranje

     

495120

 

Mašine i oprema

       

495121

Oprema za saobraćaj

       

495122

Administrativna oprema

       

495123

Oprema za poljoprivredu

       

495124

Oprema za zaštitu životne sredine

       

495125

Medicinska i laboratorijska oprema

       

495126

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

495127

Oprema za vojsku

       

495128

Oprema za javnu bezbednost

       

495129

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

     

495130

 

Ostale nekretnine i oprema

       

495131

Ostale nekretnine i oprema

     

495140

 

Kultivisana imovina

       

495141

Kultivisana imovina

     

495150

 

Nematerijalna imovina

       

495151

Nematerijalna imovina

   

495200

   

Zalihe

     

495210

 

Robne rezerve

       

495211

Robne rezerve

     

495220

 

Zalihe proizvodnje

       

495221

Zalihe materijala

       

495222

Zalihe nedovršene proizvodnje

       

495223

Zalihe gotovih proizvoda

     

495230

 

Zalihe robe za dalju prodaju

       

495231

Zalihe robe za dalju prodaju

   

495300

   

Dragocenosti

     

495310

 

Dragocenosti

       

495311

Dragocenosti

   

495400

   

Prirodna imovina

     

495410

 

Zemljište

       

495411

Zemljište

     

495420

 

Rudna bogatstva

       

495421

Kopovi

     

495430

 

Šume i vode

       

495431

Šume

       

495432

Vode

 

496000

     

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

   

496100

   

Otplata glavnice

     

496110

 

Otplate glavnice domaćim kreditorima

       

496111

Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

       

496112

Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti

       

496113

Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama

       

496114

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

       

496115

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

       

496116

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

       

496117

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

       

496118

Otplata domaćih menica

       

496119

Ispravka unutrašnjeg duga

     

496120

 

Otplata glavnice stranim kreditorima

       

496121

Otplata glavnice na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

496122

Otplata glavnice stranim vladama

       

496123

Otplata glavnice multilateralnim institucijama

       

496124

Otplate glavnice stranim poslovnim bankama

       

496125

Otplate glavnice ostalim stranim kreditorima

       

496126

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

       

496129

Ispravka spoljnog duga

     

496130

 

Otplata glavnice po garancijama

       

496131

Otplata glavnice po garancijama

     

496140

 

Otplata glavnice za finansijski lizing

       

496141

Otplata glavnice za finansijski lizing

     

496150

 

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

       

496151

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

   

496200

   

Nabavka finansijske imovine

     

496210

 

Nabavka domaće finansijske imovine

       

496211

Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

496212

Krediti ostalim nivoima vlasti

       

496213

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

       

496214

Krediti domaćim poslovnim bankama

       

496215

Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama

       

496216

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

       

496217

Krediti domaćim nevladinim organizacijama u zemlji

       

496218

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

       

496219

Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala

     

496220

 

Nabavka strane finansijske imovine

       

496221

Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

496222

Krediti stranim vladama

       

496223

Krediti međunarodnim organizacijama

       

496224

Krediti stranim poslovnim bankama

       

496225

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

       

496226

Krediti stranim nevladinim organizacijama

       

496227

Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala

       

496228

Kupovina strane valute

 

499000

     

SREDSTVA REZERVE

   

499100

   

Sredstva rezerve

     

499110

 

Stalna rezerva

       

499111

Stalna rezerva

     

499120

 

Tekuća rezerva

       

499121

Tekuća rezerva