Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023)

KLASA 500000 - IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

500000

       

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

510000

       

OSNOVNA SREDSTVA

 

511000

     

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

   

511100

   

Kupovina zgrada i objekata

     

511110

 

Kupovina stambenog prostora

       

511111

Kupovina stambenog prostora za javne službenike

       

511112

Kupovina stambenog prostora za socijalne grupe

       

511113

Kupovina stambenog prostora za izbeglice

       

511118

Kupovina ostalog stambenog prostora

       

511119

Lizing stambenog prostora

     

511120

 

Kupovina poslovnih zgrada i poslovnog prostora

       

511121

Kupovina kancelarijskih zgrada i ostalog prostora

       

511122

Kupovina bolnica, domova zdravlja i staračkih domova

       

511123

Kupovina objekata za potrebe obrazovanja

       

511124

Kupovina restorana

       

511125

Kupovina odmarališta

       

511126

Kupovina skladišta, silosa, garaža i sl.

       

511127

Kupovina fabričkih hala

       

511129

Lizing poslovnih zgrada i poslovnog prostora

     

511190

 

Kupovina ostalih objekata

       

511191

Kupovina otvorenih sportskih i rekreacionih objekata

       

511192

Kupovina ustanova kulture

       

511193

Kupovina zatvora

       

511199

Lizing ostalih objekata

   

511200

   

Izgradnja zgrada i objekata

     

511210

 

Izgradnja stambenog prostora

       

511211

Izgradnja stambenog prostora za javne službenike

       

511212

Izgradnja stambenog prostora za socijalne grupe

       

511213

Izgradnja stambenog prostora za izbeglice

       

511219

Izgradnja ostalih stambenih prostora

     

511220

 

Izgradnja poslovnih zgrada i poslovnog prostora

       

511221

Kancelarijske zgrade i poslovni prostor

       

511222

Bolnice, domovi zdravlja i starački domovi

       

511223

Objekti za potrebe obrazovanja

       

511224

Restorani

       

511225

Odmarališta

       

511226

Skladišta, silosi, garaže i slično

       

511227

Granični prelazi

       

511228

Fabričke hale

     

511230

 

Izgradnja saobraćajnih objekata

       

511231

Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli

       

511232

Pruge

       

511233

Aerodromske piste

     

511240

 

Izgradnja vodovodne infrastrukture

       

511241

Vodovod

       

511242

Kanalizacija

       

511243

Luke

       

511244

Brane

     

511290

 

Izgradnja ostalih objekata

       

511291

Plinovod i plinarski radovi

       

511292

Komunikacioni i električni vodovi

       

511293

Otvoreni sportski i rekreacioni objekti

       

511294

Ustanove kulture

       

511295

Zatvori

       

511296

Izgradnja sistema za navodnjavanje

       

511299

Izgradnja ostalih objekata

   

511300

   

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

     

511310

 

Kapitalno održavanje stambenih prostora

       

511311

Kapitalno održavanje stambenog prostora za javne službenike

       

511312

Kapitalno održavanje stambenog prostora za socijalne grupe

       

511313

Kapitalno održavanje stambenog prostora za izbeglice

       

511319

Kapitalno održavanje drugog stambenog prostora

     

511320

 

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora

       

511321

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora

       

511322

Kapitalno održavanje bolnica, domova zdravlja i staračkih domova

       

511323

Kapitalno održavanje objekata za potrebe obrazovanja

       

511324

Kapitalno održavanje restorana

       

511325

Kapitalno održavanje odmarališta

       

511326

Kapitalno održavanje skladišta, silosa, garaža i sl.

       

511327

Kapitalno održavanje graničnih prelaza

       

511328

Kapitalno održavanje fabričkih hala

     

511330

 

Kapitalno održavanje saobraćajnih objekata

       

511331

Kapitalno održavanje autoputeva, puteva, mostova, nadvožnjaka i tunela

       

511332

Kapitalno održavanje pruga

       

511333

Kapitalno održavanje aerodromskih pista

     

511340

 

Kapitalno održavanje vodovodne infrastrukture

       

511341

Kapitalno održavanje vodovoda

       

511342

Kapitalno održavanje kanalizacije

       

511343

Kapitalno održavanje luka

       

511344

Kapitalno održavanje brana

     

511390

 

Kapitalno održavanje ostalih objekata

       

511391

Kapitalno održavanje plinovoda i plinarskih radova

       

511392

Kapitalno održavanje komunikacionih i električnih vodova

       

511393

Kapitalno održavanje otvorenih sportskih i rekreacionih objekata

       

511394

Kapitalno održavanje ustanova kulture

       

511395

Kapitalno održavanje zatvora

       

511396

Kapitalno održavanje i rekonstrukcija sistema za navodnjavanje

       

511399

Kapitalno održavanje ostalih objekata

   

511400

   

Projektno planiranje

     

511410

 

Planiranje i praćenje projekta

       

511411

Planiranje i praćenje projekta

     

511420

 

Procene izvodljivosti

       

511421

Procene izvodljivosti

     

511430

 

Idejni projekat

       

511431

Idejni projekat

     

511440

 

Stručna ocena i komentari

       

511441

Stručna ocena i komentari

     

511450

 

Projektna dokumentacija

       

511451

Projektna dokumentacija

 

512000

     

MAŠINE I OPREMA

   

512100

   

Oprema za saobraćaj

     

512110

 

Oprema za kopneni saobraćaj

       

512111

Automobili

       

512112

Traktori

       

512113

Kombiji

       

512114

Kamioni

       

512115

Terenska vozila

       

512116

Motocikli

       

512117

Bicikli

       

512118

Šinska vozila

       

512119

Ostala oprema za kopneni saobraćaj

     

512120

 

Plovni objekti

       

512121

Brodovi i čamci

       

512122

Trajekti

     

512130

 

Oprema za vazdušni saobraćaj

       

512131

Helikopteri

       

512132

Avioni

     

512140

 

Lizing opreme za saobraćaj

       

512141

Lizing opreme za saobraćaj

   

512200

   

Administrativna oprema

     

512210

 

Kancelarijska oprema

       

512211

Nameštaj

       

512212

Ugradna oprema

       

512213

Pisaće mašine

     

512220

 

Računarska oprema

       

512221

Računarska oprema

       

512222

Štampači

       

512223

Mreže

     

512230

 

Komunikaciona oprema

       

512231

Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima

       

512232

Telefoni

       

512233

Mobilni telefoni

     

512240

 

Elektronska i fotografska oprema

       

512241

Elektronska oprema

       

512242

Fotografska oprema

     

512250

 

Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo

       

512251

Oprema za domaćinstvo

       

512252

Oprema za ugostiteljstvo

     

512260

 

Lizing administrativne opreme

       

512261

Lizing administrativne opreme

   

512300

   

Oprema za poljoprivredu

     

512310

 

Poljoprivredna oprema

       

512311

Poljoprivredna oprema

     

512320

 

Lizing poljoprivredne opreme

       

512321

Lizing poljoprivredne opreme

   

512400

   

Oprema za zaštitu životne sredine

     

512410

 

Oprema za zaštitu životne sredine

       

512411

Oprema za zaštitu životne sredine

     

512420

 

Lizing opreme za zaštitu životne sredine

       

512421

Lizing opreme za zaštitu životne sredine

   

512500

   

Medicinska i laboratorijska oprema

     

512510

 

Medicinska oprema

       

512511

Medicinska oprema

     

512520

 

Laboratorijska oprema

       

512521

Laboratorijska oprema

     

512530

 

Merni i kontrolni instrumenti

       

512531

Merni i kontrolni instrumenti

     

512540

 

Lizing medicinske i laboratorijske opreme

       

512541

Lizing medicinske i laboratorijske opreme

   

512600

   

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

     

512610

 

Oprema za obrazovanje

       

512611

Oprema za obrazovanje

     

512620

 

Oprema za nauku

       

512621

Oprema za nauku

     

512630

 

Oprema za kulturu

       

512631

Oprema za kulturu

     

512640

 

Oprema za sport

       

512641

Oprema za sport

     

512650

 

Lizing opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

512651

Lizing opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

   

512700

   

Oprema za vojsku

     

512710

 

Oprema za vojsku

       

512711

Oprema za vojsku

     

512720

 

Lizing opreme za vojsku

       

512721

Lizing opreme za vojsku

   

512800

   

Oprema za javnu bezbednost

     

512810

 

Oprema za javnu bezbednost

       

512811

Oprema za javnu bezbednost

     

512820

 

Lizing opreme za javnu bezbednost

       

512821

Lizing opreme za javnu bezbednost

   

512900

   

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

     

512910

 

Oprema za proizvodnju

       

512911

Oprema za proizvodnju

     

512920

 

Motorna oprema

       

512921

Motorna oprema

     

512930

 

Nepokretna oprema

       

512931

Ugrađena oprema

       

512932

Montirana oprema

       

512933

Mehanička oprema

     

512940

 

Nemotorizovani alati

       

512941

Nemotorizovani alati

     

512950

 

Lizing opreme za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

       

512951

Lizing opreme za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

 

513000

     

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA

   

513100

   

Ostale nekretnine i oprema

     

513110

 

Ostale nekretnine i oprema

       

513111

Ostale nekretnine i oprema

       

513119

Lizing ostale nekretnine i oprema

 

514000

     

KULTIVISANA IMOVINA

   

514100

   

Kultivisana imovina

     

514110

 

Stoka

       

514111

Goveda

       

514112

Konji

       

514113

Magarci, mule, mazge

       

514114

Svinje

       

514115

Ovce i koze

       

514116

Živina

       

514117

Ribe

       

514118

Pčelinjaci

       

514119

Ostala stoka

     

514120

 

Višegodišnji zasadi

       

514121

Višegodišnji zasadi

 

515000

     

NEMATERIJALNA IMOVINA

   

515100

   

Nematerijalna imovina

     

515110

 

Kompjuterski softver

       

515111

Kompjuterski softver

     

515120

 

Književna i umetnička dela

       

515121

Knjige u biblioteci

       

515122

Muzejski eksponati i spomenici kulture

       

515123

Vizuelna umetnost

       

515124

Skulpture

       

515125

Arhivska građa

       

515126

Prirodne retkosti

       

515129

Ostala književna i umetnička dela

     

515190

 

Ostala nematerijalna osnovna sredstva

       

515191

Izdaci za patente i tehnologiju, tehničku i tehnološku dokumentaciju

       

515192

Licence

       

515193

Koncesije

       

515194

Zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava

       

515195

Ostala zaštićena prava i intelektualna svojina (kompjuterski programi, trajna autorska prava i slično)

       

515196

Prava korištenja imovine u tuđem vlasništvu

       

515197

Priključak za telefonske linije

       

515199

Ostala nematerijalna osnovna sredstva

520000

       

ZALIHE

 

521000

     

ROBNE REZERVE

   

521100

   

Robne rezerve

     

521110

 

Robne rezerve

       

521111

Robne rezerve

 

522000

     

ZALIHE PROIZVODNJE

   

522100

   

Zalihe materijala

     

522110

 

Zalihe materijala

       

522111

Zalihe materijala

   

522200

   

Zalihe nedovršene proizvodnje

     

522210

 

Zalihe nedovršene proizvodnje

       

522211

Zalihe nedovršene proizvodnje

   

522300

   

Zalihe gotovih proizvoda

     

522310

 

Zalihe gotovih proizvoda

       

522311

Zalihe gotovih proizvoda

 

523000

     

ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU

   

523100

   

Zalihe robe za dalju prodaju

     

523110

 

Zalihe robe za dalju prodaju

       

523111

Zalihe robe za dalju prodaju

530000

       

DRAGOCENOSTI

 

531000

     

DRAGOCENOSTI

   

531100

   

Dragocenosti

     

531110

 

Dragocenosti

       

531111

Dragocenosti

540000

       

PRIRODNA IMOVINA

 

541000

     

ZEMLJIŠTE

   

541100

   

Zemljište

     

541110

 

Nabavka zemljišta

       

541111

Nabavka poljoprivrednog zemljišta

       

541112

Nabavka građevinskog zemljišta

       

541113

Nabavka zemljišta koje se nalazi ispod zgrada i objekata

       

541114

Nabavka sportskih terena i pridruženih vodenih površina

       

541115

Nabavka drugog zemljišta i pridruženih vodenih površina

     

541120

 

Poboljšanja zemljišta

       

541121

Poboljšanja poljoprivrednog zemljišta

       

541122

Poboljšanja građevinskog zemljišta

       

541123

Poboljšanja zemljišta koje se nalazi ispod zgrada i objekata

       

541124

Poboljšanja sportskih terena i pridružene vodene površine

       

541125

Poboljšanja drugog zemljišta i pridružene vodene površine

 

542000

     

RUDNA BOGATSTVA

   

542100

   

Kopovi

     

542110

 

Kopovi

       

542111

Kopovi

       

542112

Nabavka uglja, nafte i prirodnog gasa

       

542113

Nabavka mineralnih rezervi metala

     

542120

 

Poboljšanja kopova

       

542121

Poboljšanje kopova

       

542122

Poboljšanja uglja, nafte i prirodnog gasa

       

542123

Poboljšanje metalnih mineralnih rezervi

 

543000

     

ŠUME I VODE

   

543100

   

Šume

     

543110

 

Šume

       

543111

Nabavka šuma

     

543120

 

Poboljšanja šume

       

543121

Poboljšanja šuma

   

543200

   

Vode

     

543210

 

Vode

       

543211

Nabavka vode

     

543220

 

Poboljšanja vode

       

543221

Poboljšanja vode

550000

       

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

 

551000

     

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

   

551100

   

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

     

551110

 

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

       

551111

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

     

551120

 

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana na teritoriji AP Vojvodine

       

551121

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana na teritoriji AP Vojvodine

KLASA 600000 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

600000

       

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

610000

       

OTPLATA GLAVNICE

 

611000

     

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA

   

611100

   

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

     

611110

 

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće kratkoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija

       

611111

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće kratkoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija

     

611120

 

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija

       

611121

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija

       

611122

(brisano)

   

611200

   

Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti

     

611210

 

Otplata glavnice nivou Republike

       

611211

Otplata glavnice nivou Republike

     

611220

 

Otplata glavnice nivou teritorijalnih autonomija

       

611221

Otplata glavnice nivou teritorijalnih autonomija

     

611230

 

Otplata glavnice nivou gradova

       

611231

Otplata glavnice nivou gradova

     

611240

 

Otplata glavnice nivou opština

       

611241

Otplata glavnice nivou opština

     

611250

 

Otplata glavnice organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

       

611251

Otplata glavnice Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

611252

Otplata glavnice Republičkom fondu za PIO

       

611255

Otplata glavnice Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

611256

Otplata glavnice Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

611300

   

Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama

     

611310

 

Otplata glavnice NBS

       

611311

Otplata glavnice NBS

     

611390

 

Otplata glavnice ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

       

611391

Otplata glavnice ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

   

611400

   

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

     

611410

 

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

       

611411

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

   

611500

   

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

     

611510

 

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

       

611511

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

   

611600

   

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

     

611610

 

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

       

611611

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

   

611700

   

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

     

611710

 

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

       

611711

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

   

611800

   

Otplata domaćih menica

     

611810

 

Otplata domaćih menica

       

611811

Otplata domaćih menica

   

611900

   

Ispravka unutrašnjeg duga

     

611910

 

Ispravka unutrašnjeg duga od ostalih nivoa vlasti za sredstva otplaćena u toku fiskalne godine

       

611911

Ispravka unutrašnjeg duga od ostalih nivoa vlasti za sredstva otplaćena u toku fiskalne godine

     

611920

 

Ispravka unutrašnjeg duga od ostalih domaćih kreditora za sredstva otplaćena u toku fiskalne godine

       

611921

Ispravka unutrašnjeg duga od ostalih domaćih kreditora za sredstva otplaćena u toku fiskalne godine

 

612000

     

OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA

   

612100

   

Otplata glavnice umanjena za diskont na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

     

612110

 

Otplata glavnice umanjena za diskont na kratkoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

612111

Otplata glavnice umanjena za diskont na kratkoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

     

612120

 

Otplata glavnice umanjena za diskont na dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

612121

Otplata glavnice umanjena za diskont na dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

612122

(brisano)

   

612200

   

Otplata glavnice stranim vladama

     

612210

 

Otplata glavnice Pariskom klubu

       

612211

Otplata glavnice Pariskom klubu

     

612220

 

Otplata glavnice stranim izvozno-uvoznim bankama

       

612221

Otplata glavnice stranim izvozno-uvoznim bankama

     

612290

 

Otplata glavnice ostalim stranim vladama

       

612291

Otplata glavnice ostalim stranim vladama

   

612300

   

Otplata glavnice multilateralnim institucijama

     

612310

 

Otplata glavnice Svetskoj banci

       

612311

Otplata glavnice Svetskoj banci

     

612320

 

Otplata glavnice IBRD

       

612321

Otplata glavnice IBRD

     

612330

 

Otplata glavnice EBRD

       

612331

Otplata glavnice EBRD

     

612340

 

Otplata glavnice EIB

       

612341

Otplata glavnice EIB

     

612350

 

Otplata glavnice CEB

       

612351

Otplata glavnice CEB

     

612390

 

Otplata glavnice ostalim multilateralnim institucijama

       

612391

Otplata glavnice ostalim multilateralnim institucijama

   

612400

   

Otplata glavnice stranim poslovnim bankama

     

612410

 

Otplata glavnice Londonskom klubu

       

612411

Otplata glavnice Londonskom klubu

     

612490

 

Otplata glavnice ostalim stranim poslovnim bankama

       

612491

Otplata glavnice ostalim stranim poslovnim bankama

   

612500

   

Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima

     

612510

 

Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima

       

612511

Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima

   

612600

   

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

     

612610

 

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

       

612611

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

   

612900

   

Ispravka spoljnog duga

     

612910

 

Ispravka spoljnog duga za sredstva otplaćena u fiskalnoj godini

       

612911

Ispravka spoljnog duga za sredstva otplaćena u fiskalnoj godini

 

613000

     

OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA

   

613100

   

Otplata glavnice po garancijama

     

613110

 

Otplata glavnice po garancijama

       

613111

Otplata glavnice po garancijama

 

614000

     

OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING

   

614100

   

Otplata glavnice za finansijski lizing

     

614110

 

Otplata glavnice za finansijski lizing

       

614111

Otplata glavnice za finansijski lizing

 

615000

     

OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

   

615100

   

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

     

615110

 

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

       

615111

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

620000

       

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

 

621000

     

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

   

621100

   

Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

621110

 

Nabavka domaćih kratkoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

621111

Nabavka domaćih kratkoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

621120

 

Nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

621121

Nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

621200

   

Krediti ostalim nivoima vlasti

     

621210

 

Krediti nivou Republike

       

621211

Krediti nivou Republike

     

621220

 

Krediti nivou teritorijalnih autonomija

       

621221

Krediti nivou teritorijalnih autonomija

     

621230

 

Krediti nivou gradova

       

621231

Krediti nivou gradova

     

621240

 

Krediti nivou opština

       

621241

Krediti nivou opština

     

621250

 

Krediti organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

       

621251

Krediti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

621252

Krediti Republičkom fondu za PIO

       

621255

Krediti Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

621256

Krediti Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

621300

   

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

     

621310

 

Krediti Narodnoj banci Srbije

       

621311

Krediti Narodnoj banci Srbije

     

621390

 

Krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

       

621391

Krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

   

621400

   

Krediti domaćim poslovnim bankama

     

621410

 

Krediti domaćim poslovnim bankama

       

621411

Krediti domaćim poslovnim bankama

   

621500

   

Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama

     

621510

 

Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama

       

621511

Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama

   

621600

   

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

     

621610

 

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

       

621611

Krediti fizičkim licima u zemlji, za potrebe stanovanja

       

621612

Krediti fizičkim licima u zemlji, za komercijalne potrebe

       

621613

Krediti studentima i učenicima u zemlji

   

621700

   

Krediti nevladinim organizacijama u zemlji

     

621710

 

Krediti nevladinim organizacijama u zemlji

       

621711

Krediti udruženjima građana u zemlji

       

621712

Krediti neprofitnim organizacijama u zemlji

   

621800

   

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

     

621810

 

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

       

621811

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

   

621900

   

Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala

     

621910

 

Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama

       

621911

Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama

     

621920

 

Učešće kapitala u domaćim javnim finansijskim institucijama

       

621921

Učešće kapitala u Narodnoj banci Srbije

       

621922

Učešće kapitala u ostalim javnim finansijskim institucijama u zemlji

     

621930

 

Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

       

621931

Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

     

621940

 

Učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama

       

621941

Učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama

 

622000

     

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE

   

622100

   

Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

622110

 

Nabavka stranih kratkoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

622111

Nabavka stranih kratkoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

622120

 

Nabavka stranih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

622121

Nabavka stranih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

622200

   

Krediti stranim vladama

     

622210

 

Krediti stranim vladama

       

622211

Krediti stranim vladama

   

622300

   

Krediti međunarodnim organizacijama

     

622310

 

Krediti međunarodnim organizacijama

       

622311

Krediti međunarodnim organizacijama

       

622312

Krediti za premošćavanje finansiranja projekata EU

   

622400

   

Krediti stranim poslovnim bankama

     

622410

 

Krediti stranim poslovnim bankama

       

622411

Krediti stranim poslovnim bankama

   

622500

   

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

     

622510

 

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

       

622511

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

   

622600

   

Krediti stranim nevladinim organizacijama

     

622610

 

Krediti stranim nevladinim organizacijama

       

622611

Krediti stranim udruženjima građana

       

622612

Krediti stranim neprofitnim institucijama

   

622700

   

Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala

     

622710

 

Učešće kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama

       

622711

Učešće kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama

     

622720

 

Učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama

       

622721

Učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama

   

622800

   

Kupovina strane valute

     

622810

 

Kupovina strane valute

       

622811

Kupovina strane valute

 

623000

     

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

   

623100

   

Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

     

623110

 

Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

       

623111

Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

690000

       

KONTRA KNJIŽENJE - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

 

699000

     

KONTRA KNJIŽENJE - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

   

699900

   

Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

     

699990

 

Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

       

699999

Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

KLASA 700000 - TEKUĆI PRIHODI

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

700000

       

TEKUĆI PRIHODI

710000

       

POREZI

 

711000

     

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE

   

711100

   

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

     

711110

 

Porez na zarade

       

711111

Porez na zarade

     

711120

 

Porez na prihode od samostalnih delatnosti

       

711121

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

       

711122

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

       

711123

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem

     

711130

 

Porez na prihode od autorskih prava

       

711131

Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

     

711140

 

Porez na prihode od imovine

       

711141

Porez na dividende i udele u dobiti

       

711142

Porez na prihode od kamate

       

711143

Porez na prihode od nepokretnosti

       

711144

Porez na kapitalne dobitke

       

711145

Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave

       

711146

Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

       

711147

Porez na zemljište

       

711148

Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

       

711149

Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i porez na prihode od kapitala po drugom osnovu

     

711150

 

Porez na dobitke od igara na sreću

       

711151

Porez na dobitke od igara na sreću

     

711160

 

Porez na prihode od osiguranja lica

       

711161

Porez na prihode od osiguranja lica

     

711170

 

Godišnji porez na dohodak građana

       

711171

Godišnji porez na dohodak građana

     

711180

 

Samodoprinosi

       

711181

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

       

711182

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

       

711183

Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

       

711184

Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

       

711185

Samodoprinos na vrednost imovine

     

711190

 

Porez na druge prihode

       

711191

Porez na ostale prihode

       

711192

Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

       

711193

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

       

711194

Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

       

711195

Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada

       

711196

Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova, saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

   

711200

   

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica

     

711210

 

Porez na dobit pravnih lica

       

711211

Porez na dobit pravnih lica

       

711212

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

       

711213

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

       

711214

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

       

711215

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

       

711216

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

       

711217

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

       

711218

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka

       

711219

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

     

711220

 

Porez na dobit pravnih lica na naknade od usluga

       

711221

Porez na dobit pravnih lica po odbitku na naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, koje se isplaćuju nerezidentima

   

711300

   

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

     

711310

 

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

       

711311

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

 

712000

     

POREZ NA FOND ZARADA

   

712100

   

Porez na fond zarada

     

712110

 

Porez na fond zarada

       

712111

Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

712112

Porez na fond zarada ostalih zaposlenih

       

712113

Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

 

713000

     

POREZ NA IMOVINU

   

713100

   

Periodični porezi na nepokretnosti

     

713110

 

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

       

713111

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

     

713120

 

Porez na imovinu

       

713121

Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige

       

713122

Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

   

713200

   

Periodični porezi na neto imovinu

     

713210

 

Periodični porezi na neto imovinu

       

713211

Periodični porezi na neto imovinu

   

713300

   

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

     

713310

 

Porez na nasleđe i poklon

       

713311

Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

   

713400

   

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

     

713410

 

Porez na finansijske transakcije

       

713411

Porez na finansijske transakcije

     

713420

 

Porez na kapitalne transakcije

       

713421

Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

       

713422

Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

       

713423

Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

       

713424

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave

       

713425

Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini

       

713426

Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

       

713427

Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima

   

713500

   

Drugi jednokratni porezi na imovinu

     

713510

 

Drugi jednokratni porezi na imovinu

       

713511

Drugi jednokratni porezi na imovinu

   

713600

   

Drugi periodični porezi na imovinu

     

713610

 

Porez na akcije na ime i udele

       

713611

Porez na akcije na ime i udele

     

713620

 

Poseban porez za uvećanje imovine fizičkog lica

     

 

713621

Poseban porez za uvećanje imovine fizičkog lica

 

714000

     

POREZ NA DOBRA I USLUGE

   

714100

   

Opšti porezi na dobra i usluge

     

714110

 

Porezi na dodatu vrednost

       

714111

Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

       

714112

Porez na dodatu vrednost

       

714113

Porez na dodatu vrednost pri uvozu

       

714114

Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija

     

714120

 

Jednofazni porezi na promet

       

714121

Porez na promet proizvoda (opšti režim)

       

714122

Porez na promet lekova sa posebne liste

       

714123

Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

       

714124

Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu

       

714125

Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama

       

714126

Naknada za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

       

714127

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom "Nedelje Crvenog krsta" od 8. do 15. maja i "Nedelje solidarnosti" od 14. do 21. septembra

       

714128

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine

       

714129

Porez na promet novih motornih vozila

     

714130

 

Kumulativni višefazni porezi na promet

       

714131

Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko

       

714132

Porez na promet komunalnih usluga

       

714133

Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

       

714134

Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

       

714135

Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

       

714136

Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću

       

714137

Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

       

714138

Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

       

714139

Porez na promet ostalih usluga

     

714140

 

Porez na premije neživotnih osiguranja

       

714141

Porez na premije neživotnih osiguranja

   

714300

   

Dobit fiskalnih monopola

     

714310

 

Dobit fiskalnih monopola

       

714311

Dobit fiskalnih monopola

   

714400

   

Porezi na pojedinačne usluge

     

714420

 

Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

       

714421

Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

     

714430

 

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa

       

714431

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

     

714440

 

Sredstva za vanredne situacije

       

714442

(brisano)

       

714443

(brisano)

       

714444

(brisano)

       

714445

(brisano)

       

714446

(brisano)

       

714447

(brisano)

       

714448

Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada

   

714500

   

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

     

714510

 

Porezi, takse i naknade na motorna vozila

       

714511

Porez na upotrebu motornih vozila

       

714512

Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila

       

714513

Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

       

714514

Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila

       

714516

Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon

       

714517

Posebna naknada za registraciju određenih vozila

     

714520

 

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

       

714521

Porez na upotrebu mobilnog telefona

       

714522

Porez na upotrebu plovnih objekata - plovila

       

714523

Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica

       

714524

Porez na registrovano oružje

       

714525

Naknada za vanredni prevoz

     

714530

 

Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti

       

714531

Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza

       

714532

Taksa za kontrolnu markicu za video kasete

       

714533

Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti

       

714536

Posebna naknada na cigarete iz člana 70. stav 2. Zakona o duvanu

     

714540

 

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

       

714541

(brisano)

       

714542

(brisano)

       

714543

Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

       

714544

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet

       

714545

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu

       

714546

Naknada za korišćenje ribarskog područja

       

714547

Naknada za zagađivanje životne sredine

       

714548

Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske kese

       

714549

Naknada od emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad

     

714550

 

Koncesione naknade i boravišne takse

       

714551

Koncesiona naknada

       

714552

Boravišna taksa

       

714553

Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave

     

714560

 

Opštinske i gradske naknade

       

714562

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

       

714563

Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom

       

714564

Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava

       

714565

Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

       

714566

Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica

       

714567

Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju

     

714570

 

Opštinske i gradske komunalne takse

       

714571

Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja

       

714572

Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

       

714573

Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

       

714574

Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

       

714575

Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

       

714576

Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

     

714580

 

Naknade za korišćenje državnih puteva

       

714581

Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina)

       

714582

(brisano)

       

714583

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu

       

714584

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta

       

714585

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

       

714586

(brisano)

       

714587

(brisano)

     

714590

 

Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica

       

714591

Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

       

714592

Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

       

714593

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na opštinskom putu i ulici, koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

       

714594

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

       

714595

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored opštinskog puta i ulice, odnosno na drugom zemljištu koje koriste upravljači tih puteva i ulica

       

714596

Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

       

714597

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

       

714598

Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

       

714599

Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice i drugog zemljišta koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

   

714600

   

Drugi porezi na dobra i usluge

     

714610

 

Drugi porezi na dobra i usluge

       

714611

Drugi porezi na dobra i usluge

 

715000

     

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE

   

715100

   

Carine i druge uvozne dažbine

     

715110

 

Carinske takse

       

715111

Carinske takse

     

715120

 

Carinske dažbine

       

715121

Carinske dažbine

     

715190

 

Ostale uvozne dažbine i skladištenje

       

715191

Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

       

715192

Dažbina za carinsko evidentiranje

       

715193

Dažbina za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima

   

715200

   

Porezi na izvoz

     

715210

 

Porezi na izvoz

       

715211

Porezi na izvoz

   

715300

   

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

     

715310

 

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

       

715311

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

   

715400

   

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

     

715410

 

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

       

715411

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

   

715500

   

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

     

715510

 

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

       

715511

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

   

715600

   

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

     

715610

 

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

       

715611

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

716000

     

DRUGI POREZI

   

716100

   

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

     

716110

 

Komunalna taksa na firmu

       

716111

Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

       

716112

Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

   

716200

   

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

     

716210

 

Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"

       

716211

Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"

     

716220

 

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

       

716221

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv raka"

       

716222

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv SIDE"

       

716223

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

       

716224

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017"

       

716225

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Škola bez nasilja"

       

716226

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "KROV 2023"

       

716227

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017"

       

716228

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013"

       

716229

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "75 godina biciklističke trke kroz Srbiju"

 

717000

     

AKCIZE

   

717100

   

Akcize na derivate nafte

     

717110

 

Akcize na derivate nafte proizvedene u zemlji

       

717111

Akciza na motorni benzin

       

717112

Akciza na dizel-goriva

       

717113

Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija

       

717114

Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C

       

717115

Akciza na tečni naftni gas

       

717116

Akciza na olovni benzin

       

717117

Akciza na bezolovni benzin

       

717118

Akciza na gasna ulja

       

717119

Akciza na kerozin

     

717120

 

Akcize na derivate nafte pri uvozu

       

717121

Akciza pri uvozu motornog benzina

       

717122

Akciza pri uvozu dizel-goriva

       

717123

Akciza pri uvozu lož ulja

       

717124

Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºC

       

717125

Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa

       

717126

Akciza pri uvozu olovnog benzina

       

717127

Akciza pri uvozu bezolovnog benzina

       

717128

Akciza pri uvozu gasnih ulja

       

717129

Akciza pri uvozu kerozina

     

717130

 

Akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji

       

717131

Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin

       

717132

Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja

       

717133

Akciza na aditive i ekstendere za kerozin

       

717134

Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas

     

717140

 

Akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva

       

717141

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin

       

717142

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja

       

717143

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin

       

717144

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas

     

717150

 

Akcize na biogoriva i biotečnosti

       

717151

Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji

       

717152

Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza

   

717200

   

Akcize na duvanske prerađevine

     

717210

 

Akcize na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji

       

717211

Akciza na cigarete grupe A

       

717212

Akciza na cigarete grupe B

       

717213

Akciza na cigarete grupe C

       

717214

Akciza na cigarete proizvedene u zemlji

       

717215

Akciza na ostale duvanske prerađevine

       

717216

Akciza na nikotinske vrećice proizvedene u zemlji

     

717220

 

Akcize na duvanske prerađevine pri uvozu

       

717221

Akciza pri uvozu cigareta grupe A

       

717222

Akciza na cigarete iz uvoza

       

717223

Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina

       

717224

Akciza na nikotinske vrećice pri uvozu

     

717230

 

Akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

       

717231

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji

       

717232

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu

   

717300

   

Akcize na alkoholna pića

     

717310

 

Akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji

       

717311

Akciza na pivo, niskoalkoholna pića koja sadrže pivo bez obzira na procenat piva koji sadrže i niskoalkoholna pića koja sadrže 5% ili više procenata alkohola

       

717312

Akciza na prirodnu rakiju i vinjak

       

717313

Akciza na niskoalkoholna pića

       

717314

Akciza na žestoka alkoholna pića i likere

       

717315

Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

       

717316

Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

       

717317

Akciza na ostala alkoholna pića

       

717318

Akciza na niskoalkoholna pića, proizvedena u zemlji koja sadrže do 5% alkohola

     

717320

 

Akcize na alkoholna pića pri uvozu

       

717321

Akciza pri uvozu piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže pivo bez obzira na procenat piva koji sadrže i niskoalkoholnih pića koja sadrže 5% ili više procenata alkohola

       

717322

Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka

       

717323

Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza

       

717324

Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera

       

717325

Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih alkoholnih pića

       

717326

Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija

       

717327

Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

       

717328

Akciza na niskoalkoholna pića, iz uvoza koja sadrže do 5% alkohola

   

717400

   

Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića

     

717410

 

Akcize pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

       

717411

Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

   

717500

   

Akcize na kafu

     

717510

 

Akcize pri uvozu kafe

       

717511

Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)

       

717512

Akciza pri uvozu nepržene kafe

       

717513

Akciza pri uvozu pržene kafe

       

717514

Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe

       

717515

Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe

       

717516

Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama

     

717520

 

Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

       

717521

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

   

717600

   

Druge akcize

     

717610

 

Druge akcize

       

717611

Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija

       

717612

Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza

       

717613

Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju

 

719000

     

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI

   

719100

   

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

     

719110

 

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu

       

719111

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

   

719200

   

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

     

719210

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama

       

719211

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

     

719220

 

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši

       

719221

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

     

719230

 

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga

       

719231

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

     

719240

 

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote

       

719241

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

     

719250

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)

       

719251

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

     

719260

 

Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima

       

719261

Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

       

719262

Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

       

719263

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

       

719264

Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

       

719265

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

   

719300

   

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

     

719310

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih

       

719311

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

     

719320

 

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica

       

719321

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

     

719330

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica

       

719331

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

   

719400

   

Ostali jednokratni porezi na imovinu

     

719410

 

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica

       

719411

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

       

719412

Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

       

719413

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

       

719414

Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

       

719415

Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

   

719500

   

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

     

719510

 

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet

       

719511

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

   

719600

   

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

     

719610

 

Jednokratni porez po različitim osnovama

       

719611

Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

720000

       

SOCIJALNI DOPRINOSI

 

721000

     

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

   

721100

   

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

     

721110

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

721111

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

       

721112

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

       

721113

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

       

721114

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju

       

721115

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža

       

721116

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

       

721117

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

       

721118

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih - za vojne osiguranike

       

721119

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

     

721120

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

       

721121

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

       

721122

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih - za vojne osiguranike

     

721130

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

       

721131

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

   

721200

   

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

     

721210

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

721211

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721212

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721213

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

       

721214

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

       

721215

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

       

721216

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721217

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

       

721218

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

       

721219

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika - na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

     

721220

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

       

721221

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721222

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721223

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

       

721224

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721225

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721226

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - za vojne osiguranike

     

721230

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

       

721231

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721232

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

       

721233

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

   

721300

   

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

     

721310

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

721311

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

       

721312

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave

       

721313

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

       

721314

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član

       

721315

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

       

721316

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

       

721317

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

       

721318

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

       

721319

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

     

721320

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

       

721321

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave

       

721322

Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta

       

721323

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

       

721324

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

       

721325

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave

     

721330

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

       

721331

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

       

721332

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

     

721340

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem

       

721341

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

       

721342

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost

     

721350

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem

       

721351

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem

     

721360

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem

       

721361

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost

   

721400

   

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

     

721410

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

       

721411

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja, po rešenju Republičkog fonda za PIO

       

721412

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje

       

721413

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje

       

721414

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

       

721415

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti

       

721416

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave

       

721417

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalnih delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

       

721418

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

       

721419

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica, koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

     

721420

 

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

       

721421

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

     

721430

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

       

721431

Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

       

721432

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje

 

722000

     

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI

   

722100

   

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

     

722110

 

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

       

722111

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

   

722200

   

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

     

722210

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

       

722211

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

   

722300

   

Imputirani socijalni doprinosi

     

722310

 

Imputirani socijalni doprinosi

       

722311

Imputirani socijalni doprinosi

730000

       

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

 

731000

     

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA

   

731100

   

Tekuće donacije od inostranih država

     

731120

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

       

731121

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

     

731130

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

731131

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

       

731132

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

731140

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

       

731141

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

     

731150

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

       

731151

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

     

731160

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

731161

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

731162

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

       

731165

Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

731166

Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

731200

   

Kapitalne donacije od inostranih država

     

731220

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

       

731221

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

     

731230

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

731231

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

       

731232

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

731240

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

       

731241

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

     

731250

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

       

731251

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

     

731260

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

731261

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

731262

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

       

731265

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

731266

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

732000

     

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

   

732100

   

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

     

732120

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

       

732121

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

     

732130

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

732131

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

       

732132

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

732140

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

       

732141

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

     

732150

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

       

732151

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

     

732160

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

732161

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

732162

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

       

732165

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

732166

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

732200

   

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

     

732220

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

       

732221

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

     

732230

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

732231

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

       

732232

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

732240

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

       

732241

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

     

732250

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

       

732251

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

     

732260

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

732261

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

732262

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

       

732265

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

732266

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

732300

   

Tekuće pomoći od EU

     

732310

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

       

732311

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

     

732320

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

732321

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

       

732322

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

732330

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

       

732331

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

     

732340

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

       

732341

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

     

732350

 

Tekuće pomoći od EU u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

732351

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

732352

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

       

732353

Tekuće pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

732356

Tekuće pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

732400

   

Kapitalne pomoći od EU

     

732410

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

       

732411

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

     

732420

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

732421

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

       

732422

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

732430

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

       

732431

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

     

732440

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

       

732441

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

     

732450

 

Kapitalne pomoći od EU u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

732451

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

732452

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

       

732453

Kapitalne pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

732456

Kapitalne pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

733000

     

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

   

733100

   

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

     

733120

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

       

733121

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

     

733130

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

733131

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

       

733132

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

733133

Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina

       

733134

Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija

       

733135

Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina

       

733136

Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija

     

733140

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

       

733141

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova

       

733142

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova

       

733143

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova

       

733144

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

       

733145

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

       

733146

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

       

733147

Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova

       

733148

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

     

733150

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

       

733151

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština

       

733152

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština

       

733153

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština

       

733154

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

       

733155

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

       

733156

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

       

733157

Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština

       

733158

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

     

733160

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

733161

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

733162

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika zaposlenih

       

733163

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika poljoprivrednika

       

733164

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika samostalnih delatnosti

       

733165

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

733166

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike

       

733167

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

       

733168

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

       

733169

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

733200

   

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

     

733220

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

       

733221

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

     

733230

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

733231

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

       

733232

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

733233

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina

       

733234

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

733235

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina

       

733236

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

733240

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

       

733241

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

       

733242

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

       

733243

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova

     

733250

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

       

733251

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

       

733252

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

       

733253

Kapitalni transferi od gradova u korist nivoa opština

     

733260

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

733261

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

733262

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO

       

733265

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

733266

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

740000

       

DRUGI PRIHODI

 

741000

     

PRIHODI OD IMOVINE

   

741100

   

Kamate

     

741120

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike

       

741121

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

       

741122

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka

     

741130

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija

       

741131

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka

       

741132

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka

     

741140

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada

       

741141

Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

       

741142

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

     

741150

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština

       

741151

Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

       

741152

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

     

741160

 

Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

741161

Kamate na sredstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

741162

Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO

       

741165

Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje

       

741166

Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

741200

   

Dividende

     

741210

 

Dividende SCG i NBS

       

741211

Dividende SCG

       

741212

Višak prihoda po završnom računu NBS

     

741220

 

Dividende budžeta Republike

       

741221

Dividende budžeta Republike

       

741222

Višak prihoda nad rashodima javne agencije, komisije i drugih oblika organizovanja

       

741223

Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

       

741224

Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije

     

741230

 

Dividende budžeta teritorijalnih autonomija

       

741231

Dividende budžeta AP Vojvodina

       

741232

Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija

     

741240

 

Dividende budžeta gradova

       

741241

Dividende budžeta gradova

     

741250

 

Dividende budžeta opština

       

741251

Dividende budžeta opština

     

741260

 

Dividende organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

741261

Dividende Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

741262

Dividende Republičkog fonda za PIO

       

741265

Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje

       

741266

Dividende Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

741300

   

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

     

741310

 

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

       

741311

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

   

741400

   

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

     

741410

 

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

       

741411

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja Republike Srbije

       

741412

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja autonomne pokrajine

       

741413

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja gradova

       

741414

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja opština

   

741500

   

Zakup neproizvedene imovine

     

741510

 

Naknade za korišćenje prirodnih dobara

       

741511

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina

       

741512

Naknada za iskrčenu šumu

       

741513

(brisano)

       

741514

(brisano)

       

741515

(brisano)

       

741516

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine

       

741517

Naknada za primenjena geološka istraživanja

       

741518

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte pri uvozu

       

741519

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte, prirodnog gasa i električne energije stavljenih u promet

     

741520

 

Naknade za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta

       

741521

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup

       

741522

Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini

       

741523

Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada

       

741524

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači

       

741525

Naknada za lovnu kartu

       

741526

Sredstva od davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u nepoljoprivredne svrhe

       

741528

Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta

       

741529

Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini

     

741530

 

Naknade za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

       

741531

Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

       

741532

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima

       

741533

Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

       

741534

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

       

741535

Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom

       

741536

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

       

741537

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije

       

741538

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta

     

741540

 

Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti, banja i vodnog dobra

       

741541

Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

       

741542

Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

       

741543

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata

       

741544

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata)

       

741545

Naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu

     

741550

 

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

       

741551

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

     

741560

 

Korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode

       

741561

Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora

       

741562

Naknada za korišćenje voda

       

741563

Naknada za ispuštenu vodu

       

741564

Naknada za zagađivanje voda

       

741565

Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica

       

741566

Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica

       

741567

Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema

       

741568

(brisano)

       

741569

(brisano)

     

741570

 

Naknade za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

       

741571

Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

       

741572

Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije

     

741580

 

Naknade za korišćenje zemljišta koje pripada državnom putu

       

741581

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta

       

741582

Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta

       

741583

(brisano)

     

741590

 

Naknade za zaštitu životne sredine

       

741591

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

       

741592

Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

       

741593

Naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad

       

741594

Naknada za kompenzacijske mere

       

741595

Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine

       

741596

Naknada za korišćenje drveta

       

741597

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene

   

741600

   

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

     

741610

 

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

       

741611

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

742000

     

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

   

742100

   

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija

     

742120

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

       

742121

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

       

742122

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike

       

742123

Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca

       

742124

Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola

       

742125

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda

       

742126

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Republike

       

742127

Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja

       

742128

Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane

       

742129

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju

     

742130

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija

       

742131

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina

       

742132

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

       

742133

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija

       

742134

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

       

742135

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

       

742136

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

       

742137

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist autonomne pokrajine

     

742140

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

       

742141

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

       

742142

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

       

742143

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova

       

742144

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova

       

742145

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

       

742146

Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa gradova

     

742150

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

       

742151

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

       

742152

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

       

742153

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština

       

742154

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština

       

742155

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

       

742156

Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština

     

742160

 

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

742161

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

742162

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

       

742165

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

742166

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

742200

   

Takse i naknade

     

742210

 

Konzularne takse

       

742213

Konzularne takse

     

742220

 

Takse u korist nivoa Republike

       

742221

Republičke administrativne takse

       

742222

Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

       

742223

Naknada za izvršene veterinarsko - sanitarne preglede

       

742224

Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa Republike

       

742225

Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja

       

742226

Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu

       

742227

Troškovi upravnog postupka

       

742228

Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

       

742229

Troškovi poreskog postupka

     

742230

 

Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

742231

Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina

       

742232

Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

742233

Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa autonomne pokrajine

     

742240

 

Takse u korist nivoa gradova

       

742241

Gradske administrativne takse

       

742242

Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova

     

742250

 

Takse u korist nivoa opština

       

742251

Opštinske administrativne takse

       

742252

Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja

       

742253

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

       

742254

Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

       

742255

Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa opština

     

742260

 

Takse u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

742261

Takse u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

742262

Takse u korist Republičkog fonda za PIO

       

742265

Takse u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

742266

Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

     

742270

 

Takse u korist republičkih sudova

       

742271

Republičke sudske takse

       

742272

Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima

     

742280

 

Naknade za priređivanje igara na sreću

       

742281

Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama

       

742282

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima

       

742283

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje

       

742284

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću

       

742285

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

       

742286

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

       

742287

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

       

742288

Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama

       

742289

Naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

     

742290

 

Druge naknade

       

742291

Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda

       

742292

Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda

       

742293

Naknada za odobrenje za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

       

742294

Sredstva u iznosu od 30% naplaćene nagrade javnih beležnika

       

742295

Naknada za upis u Registar članova Komore socijalne zaštite, za izdavanje i obnavljanje licence i za izdavanje legitimacije i uverenja

   

742300

   

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

     

742310

 

Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742312

Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga

       

742313

Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti

       

742314

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture

       

742315

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare zavodi za izvršenje krivičnih sankcija

       

742316

Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu obavljanja proširene delatnosti

       

742317

Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije

       

742318

Prihodi koje ostvaruje Srpska akademija nauka i umetnosti

     

742320

 

Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742321

Prihodi republičkih organa i organizacija

       

742322

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja

       

742323

(brisano)

       

742324

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima

       

742325

Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi

       

742326

Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca

       

742327

Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

       

742328

Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

       

742329

Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe

     

742330

 

Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742331

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina

       

742332

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija

     

742340

 

Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742341

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova

       

742342

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture na nivou gradova

       

742343

Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava na nivou gradova

     

742350

 

Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742351

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština

       

742352

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture na nivou opština

       

742353

Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava na nivou opština

     

742360

 

Prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742361

Prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

       

742362

Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

       

742366

Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

       

742367

Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od pružanja zdravstvenih usluga u vojnozdravstvenim ustanovama u dopunskom radu

     

742370

 

Prihodi indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima

       

742371

Prihodi indirektnih korisnika republičkog budžeta koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima

       

742372

Prihodi indirektnih korisnika budžeta lokalne samouprave koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima

       

742373

Prihodi indirektnih korisnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima

       

742378

Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti

   

742400

   

Imputirane prodaje dobara i usluga

     

742410

 

Imputirane prodaje dobara i usluga

       

742411

Imputirane prodaje dobara i usluga

 

743000

     

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST

   

743100

   

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

     

743120

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike

       

743121

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

       

743122

Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova

       

743123

Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izriče organima javne vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja

       

743124

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojima je naneta šteta šumama

     

743130

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

743131

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija

     

743140

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova

       

743141

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova

     

743150

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština

       

743151

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština

     

743160

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

743161

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

   

743200

   

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

     

743220

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike

       

743221

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

       

743222

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

       

743223

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojima se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi

       

743224

Novčani iznos mere zaštite konkurencije

       

743225

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o javnim nabavkama

     

743230

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

743231

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija

     

743240

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova

       

743241

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova

     

743250

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština

       

743251

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština

     

743260

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

743261

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

   

743300

   

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

     

743320

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike

       

743321

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

       

743322

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada)

       

743323

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne)

       

743324

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje, predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima

       

743325

Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa

       

743326

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi

       

743327

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

       

743328

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda

       

743329

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene zakonom kojim se uređuje oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i zakonima kojima se uređuje oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija

     

743330

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

743331

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina

       

743332

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

743340

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova

       

743341

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

       

743342

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova

       

743343

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

     

743350

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština

       

743351

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

       

743353

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština

       

743354

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

     

743360

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

743361

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

   

743400

   

Prihodi od penala

     

743420

 

Prihodi od penala u korist nivoa Republike

       

743421

Prihodi od penala u korist nivoa Republike

       

743422

Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

       

743423

Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije

     

743430

 

Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

743431

Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

     

743440

 

Prihodi od penala u korist nivoa gradova

       

743441

Prihodi od penala u korist nivoa gradova

     

743450

 

Prihodi od penala u korist nivoa opština

       

743451

Prihodi od penala u korist nivoa opština

     

743460

 

Prihodi od penala u korist nivoa organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

743461

Prihodi od penala u korist nivoa organizacija za obavezno socijalno osiguranje

   

743500

   

Prihodi od oduzete imovinske koristi

     

743520

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike

       

743521

Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku

       

743522

Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori

       

743523

Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe

       

743524

Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku

       

743525

Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine

       

743526

Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama

     

743530

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

743531

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

     

743540

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova

       

743541

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova

     

743550

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština

       

743551

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština

     

743560

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

743561

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

   

743900

   

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi

     

743920

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike

       

743921

Troškovi prinudne naplate javnih prihoda

       

743922

Troškovi postupka pred organima za prekršaje

       

743923

Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate

       

743924

Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave

       

743925

Prihodi od primene načela oportuniteta naplate u krivičnom postupku

       

743926

Prihodi po prekršajnim nalozima koje izdaje republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda

       

743927

Novčana kazna na osnovu prekršajnog naloga po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

       

743929

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike

     

743930

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

743931

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

     

743940

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova

       

743941

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova

     

743950

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština

       

743951

Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova

     

743960

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

743961

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

744000

     

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

   

744100

   

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

     

744120

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

       

744121

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

       

744122

Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda

     

744130

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

744131

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina

       

744132

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

744140

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

       

744141

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

       

744142

Tekući dobrovoljni transferi za odlaganje krivičnog gonjenja u korist nivoa gradova

     

744150

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

       

744151

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

     

744160

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

744161

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

744162

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO

       

744165

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

744166

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

744200

   

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

     

744220

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

       

744221

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

     

744230

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

744231

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina

       

744232

Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

     

744240

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

       

744241

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

     

744250

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

       

744251

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

     

744260

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

744261

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

744262

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO

       

744265

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

744266

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

745000

     

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI

   

745100

   

Mešoviti i neodređeni prihodi

     

745110

 

Prihodi po osnovu posebnih propisa

       

745111

Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru

       

745112

Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave

       

745113

Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

     

745120

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike

       

745121

Ukinuti prihodi budžeta Republike

       

745122

Zakupnina za stan u državnoj svojini

       

745123

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja

       

745124

Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta Republike Srbije

       

745125

Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja

       

745126

Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji

       

745127

Prihodi od preuzetih potraživanja iz stečajne mase od banaka nad kojima je završen stečajni postupak

       

745128

Ostali prihodi budžeta Republike

       

745129

Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu učešća korisnika, odnosno srodnika u ceni usluga

     

745130

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

       

745131

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina

       

745132

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

745133

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina

       

745134

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

745135

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa AP Vojvodina

       

745136

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

745137

Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina

       

745138

Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

       

745139

Prihodi AP Vojvodina od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja

     

745140

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova

       

745141

Ostali prihodi u korist nivoa gradova

       

745142

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova

       

745143

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa gradova

       

745144

Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova

       

745145

Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta grada

     

745150

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština

       

745151

Ostali prihodi u korist nivoa opština

       

745152

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština

       

745153

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa opština

       

745154

Zakupnina za stan u opštinskoj svojini u korist nivoa opština

       

745155

Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta opštine

     

745160

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

745161

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

745162

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO

       

745165

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

745166

Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti

       

745167

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

770000

       

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

 

771000

     

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

   

771100

   

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

     

771110

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

       

771111

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

 

772000

     

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE

   

772100

   

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

     

772110

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

       

772111

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine

       

772112

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine

       

772113

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine

       

772114

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine

     

772120

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

       

772121

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

       

772122

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

       

772123

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Kosovo i Metohija iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

       

772124

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

       

772125

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

780000

       

TRANSFERI IZMEĐU KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

 

781000

     

TRANSFERI IZMEĐU KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

   

781100

   

Transferi između korisnika na istom nivou

     

781110

 

Transferi između korisnika na istom nivou

       

781111

Transferi između korisnika na istom nivou

       

781112

Transferi od direktnih ka indirektnim budžetskim korisnicima na istom nivou

     

781120

 

Transferi iz budžeta Republike u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

781121

Transferi iz budžeta Republike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

781122

Transferi iz budžeta Republike u korist Republičkog fonda za PIO za kategoriju osiguranika zaposlenih

       

781123

Transferi iz budžeta Republike u korist Republičkog fonda za PIO za kategoriju osiguranika poljoprivrednika

       

781124

Transferi iz budžeta Republike u korist Republičkog fonda za PIO za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti

       

781125

Transferi iz budžeta Republike po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika iz kategorije osiguranika zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike

       

781126

Transferi iz budžeta Republike u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

781127

Transferi iz budžeta Republike u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

781300

   

Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje

     

781310

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

781311

Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje

       

781312

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO osiguranika zaposlenih

       

781313

Transferi od Republičkog fonda za PIO osiguranika poljoprivrednika u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

781314

Transferi od Republičkog fonda za PIO osiguranika samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

781315

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

       

781316

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje

       

781317

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

       

781318

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika vojne penzije koji plaća Republički fond za PIO vojnih osiguranika

     

781320

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika zaposlenih

       

781321

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

       

781322

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje

       

781323

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

       

781324

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)

     

781330

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika poljoprivrednika

       

781331

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika poljoprivrednika

     

781340

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika samostalnih delatnosti

       

781341

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju

       

781342

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu

     

781350

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

781351

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

       

781352

Doprinos za slučaj nezaposlenosti, koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

     

781360

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

       

781361

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

790000

       

PRIHODI IZ BUDŽETA

 

791000

     

PRIHODI IZ BUDŽETA

   

791100

   

Prihodi iz budžeta

     

791110

 

Prihodi iz budžeta

       

791111

Prihodi iz budžeta