Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

("Sl. glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018 i 3/2019)

 

Prilog 9.

 

ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA

Deo I

Opšte odredbe

Prilog sadrži osnovna pravila, koja se primenjuju kada se formalnosti u tranzitu obavljaju sistemom elektronske razmene podataka, uključujući i strukturu razmene podataka. Elektronsku tranzitnu deklaraciju čine podaci koji se unose u rubrike JCI koji su propisani u Prilozima 5. i 8. zajedno sa odgovarajućom šifrom ili zamenjeni šifrom.

Dodatne šifre koje se unose u elektronsku tranzitnu deklaraciju date su u Prilogu 10. Prilozi 5, 8. i 16. odnose se i na elektronsku tranzitnu deklaraciju, osim kada je Prilogom 10. propisano drugačije postupanje.

Struktura i sadržina elektronske tranzitne deklaracije u skladu je sa tehničkim specifikacijama o kojima carinski organ obaveštava principala i koje su zasnovane na pravilima sadržanim u ovom prilogu.

Tranzitna deklaracija sastoji se od grupe podataka koja sadrži obeležja podataka kojima se detaljno opisuju svojstva grupe podataka (u daljem tekstu: atributi). Atributi podataka su grupisani tako da čine logične celine unutar veličine poruke. Uvučena grupa podataka znači da ta grupa podataka zavisi od grupe podataka na nižem nivou.

Odgovarajući broj rubrike JCI naveden je uz grupu podataka, odnosno atribute ako se ti podaci unose u JCI.

Terminom "broj" u opisu grupe podataka označava se koliko se puta ta grupa podataka može koristiti u tranzitnoj deklaraciji.

Terminom "vrsta/dužina" u opisu atributa označava se kakva i kolika može biti vrsta i dužina podatka. Šifre mogu biti:

s

slovne

b

brojčane

sb

slovno-brojčane

Broj koji je upisan posle šifre označava dozvoljenu dužinu podatka, i to:

Opcione dve tačke pre označene dužine znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali da može imati oznake do određenog broja, kako je označeno u identifikatoru dužine. Zapeta u dužini karaktera znači da podatak može da sadrži decimale, cifra pre zapete označava ukupnu dužinu atributa, cifra posle zapete izražava maksimalan broj cifara pre decimalne tačke.

Deo II

Struktura elektronske tranzitne deklaracije

A. LISTA PODATAKA

TRANZITNI POSTUPAK

ZAGLAVLJE

PLAN PUTA

PRINCIPAL

PRINCIPAL - zastupnik

POŠILJALAC

PRIMALAC

POŠILJALAC - sigurnost

PRIMALAC - sigurnost

VOZAR - sigurnost

OVLAŠĆENI PRIMALAC

POLAZNA CARINARNICA

TRANZITNA CARINARNICA

ODREDIŠNA CARINARNICA

REZULTATI KONTROLE

PODACI O PLOMBAMA

- IDENTIFIKACIJA PLOMBI

GARANCIJA

- BROJ GARANCIJE

- VAŽNOST GARANCIJE (EC)

- VAŽNOST GARANCIJE (NON-EC)

NAIMENOVANJE ROBE

PRETHODNA DOKUMENTA

PRILOŽENE ISPRAVE

DODATNE INFORMACIJE

POŠILJALAC - IZVOZNIK

PRIMALAC - UVOZNIK

POŠILJALAC - sigurnost

PRIMALAC - sigurnost

KONTEJNERI

PAKOVANJE

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA

B. NAČIN POPUNJAVANJA ELEKTRONSKE TRANZITNE DEKLARACIJE

TRANZIT ROBE

ZAGLAVLJE
Broj: 1
Koristi se grupa podataka.

LRN

(rubrika 7)

Vrsta/Dužina: sb ..22

Koristi se lokalni referentni broj (LRN). Utvrđuje se od strane korisnika, koji ga u dogovoru sa nadležnim carinskim organom koristi radi identifikacije svake pojedinačne deklaracije.

Rezervni postupak

(rubrika 1)

Vrsta/Dužina: b1

Atribut se koristi u rezervnom postupku.

Unose se sledeće šifre:

1: Deklaracija popunjena od strane ovlašćenog pošiljaoca u pojednostavljenom postupku,

0: Upotreba redovne deklaracije.

MRN

(rubrika A)

Vrsta/Dužina: sb18

Atribut se koristi u rezervnom postupku.

Datum izdavanja

(rubrika A)

Vrsta/Dužina: b8

Atribut se koristi kada se koristi u rezervnom postupku. Datum izdavanja je u formi GGGGMMDD gde je:

GGGG = godina, MM = mesec, DD = dan.

Vrsta deklaracije

(rubrika 1)

Vrsta/Dužina: sb ..5

Atribut se koristi. Unosi se šifra za vrstu deklaracije iz Priloga 5.

Vrsta zastupanja

(rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..1

Atribut se koristi. Atribut označava da li principal ima zastupnika. Unose se sledeće šifre:

1: podneta bez zastupnika,

2: podneta od strane zastupnika (N = neposredno zastupanje).

Upotreba sigurnosnih podataka

Vrsta/Dužina: b1

Atribut je opcioni. Unose se sledeće šifre:

0: Deklaracija se ne koristi kao Tranzitna/Sigurnosna deklaracija,

1: Deklaracija se koristi kao Tranzitna/Sigurnosna deklaracija.

Ukupan broj naimenovanja

(rubrika 5)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi.

Ukupan broj pakovanja

(rubrika 6)

Vrsta/Dužina: b ..7

Atribut se koristi. Ukupan broj pakovanja jednak je zbiru svih "Broj pakovanja", svih "Broj komada" i vrednosti od "1" za svaki rasuti tovar.

Komercijalni Referentni Broj

(rubrika 7)

Vrsta/Dužina: sb ..70

Atribut se koristi, ako je uneta šifra ("1") - "Upotreba sigurnosnog podatka". Način upotrebe ove šifre dat je u Prilogu 16. Ako se jedan "Komercijalni referentni broj" odnosi na sva naimenovanja, onda se atribut "Komercijalni referentni broj" koristi u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK". Ako se koristi više od jednog atributa "Komercijalni referentni broj", onda se isti ne koristi u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK". U ovom slučaju atribut "Komercijalni referentni broj" koristi se u grupi podataka "NAIMENOVANJA ROBE".

Zemlja otpreme

(rubrika 15a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je deklarisana jedna zemlja otpreme. Unosi se šifra za države iz Priloga 8. U ovom slučaju atribut "Zemlja otpreme" ne koristi se u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE". Ako je deklarisana više od jedne zemlje otpreme, ovaj atribut se ne koristi u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK". U ovom slučaju atribut "Zemlja otpreme" koristi se u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE".

Zemlja odredišta

(rubrika 17a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je deklarisana jedna zemlja odredišta. Unosi se šifra za države iz Priloga 8. U ovom slučaju atribut "Zemlja odredišta" ne koristi se u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE". Ako je deklarisana više od jedne zemlje odredišta, ovaj atribut se ne koristi u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK". U ovom slučaju atribut "Zemlja odredišta" koristi se u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE".

Identitet prevoznog sredstva na polasku

(rubrika 18)

Vrsta/Dužina: sb ..27

Koristi se atribut iz Priloga 5.

Nacionalnost prevoznog sredstva na polasku

(rubrika 18)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. i koristiće se u skladu sa Prilogom 5.

Kontejner

(rubrika 19)

Vrsta/Dužina: b1

Unose se šifre:

0: Roba nije u kontejneru(ima),

1: Roba u kontejneru(ima).

Identitet prevoznog sredstva
koje prelazi granicu

(rubrika 21)

Vrsta/Dužina: an ..31

Atribut se koristi, samo ako je u "Specifične okolnosti" upisano "D" ili ako se koristi atribut "Nacionalnost prevoznog sredstva na polasku". Unosi se šifra iz Priloga 8.

Nacionalnost prevoznog sredstva

(rubrika 21)

Vrsta /Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je prva cifra "Vrsta saobraćaja na granici" "3", "4", "8" ili "9". U ostalim slučajevima korišćenje atributa je opciono. Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

Vrsta saobraćaja na granici

(rubrika 25)

Vrsta/Dužina: b ..2

Atribut se koristi, ako je u atributu "Upotreba sigurnosnih podataka" upisano ("1"). Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 5. Unose se šifre vrste saobraćaja iz Priloga 8.

Unutrašnja vrsta saobraćaja

(rubrika 26)

Vrsta/Dužina: b ..2

Korišćenje atributa je opciono. Koristiće se u skladu sa objašnjenjem iz rubrike 25 u Prilogu 5. Unosi se šifra vrste saobraćaja iz Priloga 8.

Vrsta saobraćaja posle prelaska granice

(rubrika 21)

Vrsta/Dužina: b ..2

Korišćenje atributa je opciono. Unosi se šifra vrste saobraćaja iz Priloga 8.

Referentni broj isporuke

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi, ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1") i "Vrsta saobraćaja na granici" = "4" ili "40". U ovom slučaju atribut će se sastojati (IATA/ICAO) od broja leta i forma sb ..8, gde je:

- sb ..3: obavezna oznaka avio operatera

- b..4: obavezan broj leta

- s1: opcioni nastavak

U ostalim slučajevima upotreba atributa je opciona. Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 16.

Mesto utovara

(rubrika 27)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi, ako je šifra u "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 16. U ostalim slučajevima upotreba atributa je opciona.

Mesto istovara

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi, ako je šifra u "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Upotreba atributa je opciona samo ako je u "Specifičnim okolnostima" uneto "B" ili "E". U ostalim slučajevima atribut se koristi. Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 16.

Šifra dogovorenog mesta

(rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka "REZULTAT KONTROLE". Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se roba može pregledati. Atributi "Dogovoreno mesto robe"/"šifra dogovorenog mesta", "Odobreno mesto robe" i "Drugi carinski organ" ne mogu se koristiti istovremeno.

Dogovoreno mesto robe

(rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka "REZULTAT KONTROLE". Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se robe može pregledati. Atributi "Dogovoreno mesto robe"/"šifra dogovorenog mesta", "Odobreno mesto robe" i "Drugi carinski organ" ne mogu se koristiti istovremeno.

Odobreno mesto robe

(rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka "REZULTAT KONTROLE". Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se roba može pregledati. Atributi "Dogovoreno mesto robe"/"šifra dogovorenog mesta", "Odobreno mesto robe" i "Drugi carinski organ" ne mogu se koristiti istovremeno.

Drugi carinski organ

(rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka "REZULTAT KONTROLE". Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se roba može pregledati. Atributi "Dogovoreno mesto robe"/"šifra dogovorenog mesta", "Odobreno mesto robe" i "Drugi carinski organ" ne mogu se koristiti istovremeno.

Ukupna bruto masa

(rubrika 35)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Atribut se koristi.

Iznos mogućeg carinskog duga

Vrsta/Dužina: b ..10,2

Atribut se koristi kada je deklaracija popunjena od strane ovlašćenog primaoca, u ostalim slučajevima atribut je opcion.

Specifične okolnosti

Vrsta/Dužina: s1

Atribut se koristi ako je prikazan podatak u "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Unosi se šifra za Upotrebu sigurnosnih podataka iz Priloga 16.

Transportni troškovi - način plaćanja

Vrsta/Dužina: s1

Atribut se koristi ako je prikazan podatak "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1") Način upotrebe ovog atributa propisan je Prilogom 16. Ako je deklarisan jedan atribut "Transportni troškovi - način plaćanja" za sva naimenovanja, atribut "Transportni troškovi - način plaćanja" će se upotrebiti u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK". Ako je deklarisano više od jednog atributa u "Transportni troškovi - način plaćanja", ovaj podatak se ne unosi u grupu podataka "TRANZITNI POSTUPAK", već se unosi u grupu podataka "NAIMENOVANJA ROBE".

Datum deklaracije
(datum popunjavanja deklaracije)

(rubrika 50)

Vrsta/Dužina: b8

Atribut se koristi.

Mesto deklaracije
(mesto popunjavanja deklaracije)

(rubrika 50)

Vrsta/Dužina sb ..35

Atribut se koristi.

Upotreba pojednostavljenih postupaka
od strane ovlašćenog pošiljaoca

(rubrika 1)

Vrsta/Dužina: s 1

Atribut se koristi. Atribut označava da li je deklaracija popunjena upotrebom pojednostavljenih postupaka od strane ovlašćenog pošiljaoca. Unose se šifre:

1: Upotreba pojednostavljenih postupaka od strane ovlašćenog pošiljaoca,

0: U polaznoj carinarnici sprovedena je redovna procedura.

Identifikacioni broj odobrenja za pojednostavljeni postupak ovlašćenog pošiljaoca

Vrsta/Dužina: sb ..7

Atribut se koristi kada je atribut "Upotreba pojednostavljenih procedura od strane ovlašćenog pošiljaoca" ("1"). Atribut označava identifikacioni broj odobrenja za pojednostavljeni postupak ovlašćenog pošiljaoca izdat od strane carinskog organa.

Obavezujući plan puta

Vrsta/Dužina: b1

Atribut se koristi ako je roba po tarifnoj oznaci roba visokog rizika od prevara navedena u Prilogu 43. Uredbe.

Opis obavezujućeg plana puta

Vrsta/Dužina: sb..70

U Opisu obavezujućeg plana puta navodi se ekonomski opravdana ruta puta koja će se koristiti do odredišta.

Šifra jezika NCTS pratećeg dokumenta

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra jezika iz Priloga 10. na kojem će biti tranzitni dokument.

PLAN PUTA

Broj: 99

Grupa podataka se koristi ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Grupa podataka predstavlja broj država kroz koje se prolazi tokom puta. Unosi se šifra iz Priloga 16.

Oznaka zemlje u pravcu puta

Vrsta/Dužina: s2

Šifre za korišćenje ovog podatka propisane su u Prilogu 8.

PRINCIPAL

(rubrika 50)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Atribut se koristi. Ako principal ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11. lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina.

 

   

Naziv

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

Ulica i broj

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

Poštanski broj

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem. Ako se ne zna poštanski broj principala, uneće se šifra "NNN".

 

   

Grad

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

Zemlja

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: b2

 

   

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

ID broj držaoca TIR Karneta

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Unosi se ID broj držaoca TIR Karneta ako je TIR Karnet upotrebljen kao tranzitna deklaracija.

 

   

PRINCIPAL - zastupnik

(rubrika 50)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi ako principal ima zastupnika.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Upotreba atributa je opciona. Ako principal - zastupnik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Ime i prezime zastupnika

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Unosi se ime i prezime fizičkog lica.

 

   

Svojstvo zastupnika

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: s..35

 

   

Upotreba atributa je opciona.

 

   

Ime

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

Ulica i broj

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

Poštanski broj

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem. Ako se ne zna poštanski broj zastupnika, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

Zemlja

(rubrika 50)

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

 

   

POŠILJALAC - IZVOZNIK

(rubrika 2)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan samo jedan pošiljalac. U tom slučaju grupa podataka "POŠILJALAC IZVOZNIK" ne može se koristiti u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE"

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

(rubrika 2)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Upotreba atributa je opciona. Ako pošiljalac - izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv pošiljaoca

(rubrika 2)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

(rubrika 2)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

(rubrika 2)

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

(rubrika 2)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

(rubrika 2)

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

 

   

PRIMALAC - UVOZNIK

(rubrika 8)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan samo jedan primalac. U tom slučaju grupa podataka "PRIMALAC UVOZNIK" ne može se koristiti u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE"

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

(rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Upotreba atributa je opciona. Ako primalac - uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv primaoca

(rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

(rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

(rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, uneće se šifra "NNN".

 

   

Grad

(rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

(rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: b2

 

   

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

 

   

POŠILJALAC IZVOZNIK - sigurnost

 

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Grupa podataka koja se podrazumeva je "O", osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

 

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Atribut se koristi. Ako pošiljalac - izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv pošiljaoca - izvoznika

 

   

Vrsta /Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

 

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra iz Priloga 8.

 

   

PRIMALAC - UVOZNIK - sigurnost

 

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Grupa podataka koja se podrazumeva je "O", osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

 

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Atribut se koristi. Ako primalac - uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv primaoca - uvoznika

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

 

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra iz Priloga 8.

 

   

PREVOZNIK - sigurnost

 

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Grupa podataka koja se podrazumeva je "O", osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Grupa podataka se koristi samo ako prevoznik i principal - zastupnik nisu isto lice, u suprotnom upotreba je opciona. Unosi se šifra iz Priloga 16.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

 

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Atribut se koristi. Ako prevoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv prevoznika

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca prevoznika, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

 

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra iz Priloga 8.

 

   

OVLAŠĆENI PRIMALAC

(rubrika 53)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi kako bi se označilo da je roba isporučena ovlašćenom primaocu.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA
ovlašćenog primaoca

(rubrika 53)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Atribut se koristi. Ako ovlašćeni primalac ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

 

POLAZNA CARINARNICA

(rubrika C)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi.

Referentni broj

(rubrika C)

Vrsta/Dužina: sb8

Unosi se šifra iz Priloga 8.

TRANZITNA CARINARNICA

(rubrika 51)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi nakon pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu 1987. Grupa podataka se koristi u saglasnosti sa odredbama Konvencije. Unosi se šifra predviđene ulazne carinske ispostave za članicu Konvencije kroz koju će se vršiti tranzit pošiljke ili, ako pošiljka samo tranzitira preko područja koje nije teritorija članica Konvencije, izlazne carinske ispostave preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju članica Konvencije. Grupa podataka se koristi najmanje jednom ako su različite članice Konvencije deklarisane za otpremu i odredište.

Referentni broj

(rubrika 51)

Vrsta/Dužina: sb8

Unosi se šifra iz Priloga 10.

Datum i vreme dolaska u tranzitnu carinarnicu

Vrsta/Dužina: b12

Atribut se koristi, ako je "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Ako su "Specifične okolnosti" "A" ili "B", upotreba atributa je opciona. Unosi se šifra iz Priloga 16. Datum i vreme dolaska su u formi GGGGMMDDSSMM gde je:

GGGG = godina, MM = mesec, DD = dan, SS = sat and MM = minut.

ODREDIŠNA CARINARNICA

(rubrika 53)

Broj: 1

Atribut se koristi.

Referentni broj

(rubrika 53)

Vrsta/Dužina: sb8

Unosi se šifra iz Priloga 8. u postupku nacionalnog tranzitnog postupka. Šifra iz Priloga 10. unosi se u postupku zajedničkog tranzitnog postupka nakon pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu 1987.

REZULTATI KONTROLE

(rubrika D)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklaracija popunjena od strane ovlašćenog primaoca.

Šifra rezultata kontrole

(rubrika D)

Vrsta/Dužina: sb2

Unosi se šifra "A3".

Rok predaje

(rubrika D)

Vrsta/Dužina: b8

Rok predaje robe odredišnoj carinarnici biće unet na način predviđen odobrenjem. Rok predaje robe dat je u formi GGGGMMDD gde je:

GGGG = godina, MM = mesec, DD = dan.

STAVLJENE PLOMBE

(rubrika D)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je u odobrenju ovlašćenog pošiljaoca navedena upotreba plombi ili ako je principalu odobreno korišćenje specijalnih plombi (pojednostavljeni postupak).

Broj plombi

(rubrika D)

Vrsta/Dužina: b ..4

Atribut se koristi.

OZNAKA PLOMBI

(rubrika D)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi zbog identifikacije plombi.

Identitet plombi

(rubrika D)

Vrsta/Dužina: sb ..20

Atribut se koristi.

GARANCIJA

Broj: 9

Grupa podataka se koristi.

Vrsta garancije

(rubrika 52)

Vrsta/Dužina: sb1

Unosi se šifra iz Priloga 8.

POZIVANJE NA GARANCIJU

(rubrika 52)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi ako je za vrstu garancije uneta šifra

"0", "1", "4" ili "9".

RBG (Referentni broj garancije)

(rubrika 52)

Vrsta /Dužina: sb ..24

Atribut se koristi za referentni broj garancije ako atribut "vrsta garancije" sadrži šifre "0", "1", "2", "4" ili "9". U tom slučaju atribut "ostale napomene garancije" ne može se koristiti. Referentni broj garancije (RBG) daje carinski organ obezbeđenja zbog prepoznavanja svake pojedinačne garancije i sastoji se od:

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primeri

1

Poslednje dve cifre godine u kojoj je garancija prihvaćena (GG)

b 2

07

2

Identifikacija oznake države u kojoj je izdata garancija (ISO alpha 2 šifra države)

s 2

MK

3

Jedinstvena identifikacijska oznaka za prihvatanje koju daje carinski organ obezbeđenja za godinu i državu

sb 12

1234AB788966

4

Kontrolni broj

sb 1

8

5

Identifikacijska oznaka za pojedinačno obezbeđenje u obliku kupona (1 slovo + 6 brojeva) ili NULA za druge vrste obezbeđenja

sb7

A001017

Polja 1 i 2 obuhvataju oznake navedene u tabeli.

Polje 3 se popunjava jedinstvenom identifikacijskom oznakom za godinu i za državu koja je prihvatila garanciju izdatu od carinskog organa obezbeđenja.

Polje 4 se popunjava vrednošću koja je kontrolni broj za polja 1 do 3 RBG. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja prva četiri polja RBG.

Polje 5 se koristi samo kada se RBG odnosi na pojedinačnu garanciju u obliku kupona koji su registrovani u kompjuterskom tranzitnom sistemu. U tom slučaju, ovo se polje popunjava identifikacionom oznakom kupona.

Ostali vidovi garancije

(rubrika 52)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako "Vrsta garancije" sadrži druge šifre pored "0", "1", "2", "4" ili "9". U ovom slučaju atribut "RBG" se ne koristi.

Oznaka pristupa

Vrsta/Dužina: sb4

Atribut se koristi kada se koristi atribut "RBG", u suprotnom upotreba atributa je opciona. U zavisnosti od vrste garancije, izdaje je carinski organ obezbeđenja, garant ili principal.

OGRANIČENJE VAŽENJA (EU - Evropska unija)

Broj: 1

Grupa podataka se unosi posle pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu, 1987.

Ne odnosi se na EU

(rubrika 52)

Tip/Dužina: b1

Šifra 0 se ne unosi za zajednički tranzit.

OGRANIČENJE VAŽENJA (NE-EU)

Broj: 99

Grupa podataka se unosi nakon pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu, 1987.

Ne odnosi se na ugovorne strane
u zajedničkom tranzitu

(rubrika 52)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. za zemlje EFTE na koje se odnosi Konvencija o zajedničkom tranzitu, 1987.

NAIMENOVANJE ROBE

Broj: 999

Grupa podataka se koristi.

Vrsta deklaracije

(ex rubrika 1)

Vrsta/Dužina: sb ..5

Posle pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu, 1987, atribut se koristi ako je šifra "T" upotrebljena kao atribut "Vrsta deklaracije" uneta u grupu podataka "POSTUPAK TRANZITA". U ostalim slučajevima atribut se ne koristi.

Zemlja otpreme

(ex rubrika 15a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi ako je deklarisana više od jedne zemlje otpreme. Koristi se šifra zemlje iz Priloga 8. Atribut "Zemlja otpreme" ne unosi se u grupu podataka "POSTUPAK TRANZITA". Ako je deklarisana samo jedna zemlja otpreme, onda se ovaj atribut koristi u grupi podataka "POSTUPAK TRANZITA".

Zemlja odredišta

(ex rubrika 17a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je deklarisana više od jedne zemlje otpreme. Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. Atribut "Zemlja otpreme" ne koristi se u grupi podataka "POSTUPAK TRANZITA".

Registracioni broj otpada

(ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..8

Atribut se koristi ako je deklarisana roba predmet kontrole na osnovu Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/99) i nacionalnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom.

Šifra otpada

(ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: s3

Atribut se koristi ako se deklarisana roba nalazi na listi IA - Opasan otpad ili listi IIV - Neopasan otpad Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 60/09).

Oblik prerade otpada

(ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..3

Atribut se koristi ako se deklarisana roba nalazi na R listi (lista postupaka i metoda ponovnog iskorišćenja otpada) Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. Atribut sadrži jedan od kodova "R1" do "R13" u skladu sa navedenim pravilnikom.

Količina akciznih proizvoda

(ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi, ako je deklarisana akcizna roba.

Vrednost robe

(ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..10

Atribut se koristi.

Opis robe

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..280

Atribut se koristi.

Količina robe

(rubrika 32)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi i ako je broj "1" naveden za atribut "Ukupna količina robe" u grupi podataka "POSTUPAK TRANZITA". U ovom slučaju broj "1" se koristi za ovaj atribut. Količina robe je ista na svim mestima u deklaraciji.

Tarifni broj

(rubrika 33/1)

Vrsta/Dužina: sb8

Atribut se koristi ako je u tranzitnoj deklaraciji deklarisana roba iz Priloga 43. Uredbe, kao i kada količina nije manja od količine propisane navedenim Prilogom.

Bruto masa

(rubrika 35)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Upotreba atributa je opciona kada je jednom deklaracijom obuhvaćena različita roba koja je upakovana zajedno i kada se može odrediti bruto masa za svaku vrstu robe.

Neto masa

(rubrika 38)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Upotreba atributa je opciona u skladu sa Prilogom 5.

Un oznaka za robu visokog rizika

(ex rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb4

Atribut se koristi kada je uneta "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Atribut je obavezan, osim ako dodatni uslovi ili pravila za upotrebu ovog atributa podrazumevaju nešto drugo. Unosi se šifra iz Priloga 16.

Komercijalni Referentni Broj

(ex rubrika 7)

Vrsta/Dužina: sb ..70

Atribut se koristi kada je uneta "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Atribut je obavezan, osim ako dodatni uslovi ili pravila za upotrebu ovog atributa podrazumevaju nešto drugo. Unosi se šifra iz Priloga 16.

Troškovi prevoza - Način plaćanja

Vrsta/Dužina: s1

Atribut se koristi kada je uneta "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Atribut je obavezan, osim ako dodatni uslovi ili pravila za upotrebu ovog atributa podrazumevaju nešto drugo. Unosi se šifra iz Priloga 16. Šifra se ne unosi kada je atribut "Troškovi prevoza - način plaćanja" korišćen u grupi podataka "POSTUPAK TRANZITA".

PRETHODNA DOKUMENTA

(rubrika 40)

Broj : 9

Koristi se grupa podataka iz Priloga 5.

Šifra prethodnog dokumenta

(rubrika 40)

Vrsta/Dužina: sb ..6

Atribut se koristi kada je upotrebljen najmanje jedan prethodni dokument. Unosi se šifra iz Priloga 8. ili Priloga 10.

Broj prethodnog dokumenta

(rubrika 40)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Broj prethodnog dokumenta se koristi.

Dodatne informacije

(rubrika 40)

Vrsta/Dužina: sb ..26

Upotreba atributa je opciona.

PRILOŽENE ISPRAVE

(rubrika 44)

Broj: 99

Koristi se grupa podataka iz Priloga 5. Ako se koristi grupa podataka, treba koristiti najmanje jedan, od sledećih podataka.

Šifra dokumenta

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..3

Unosi se šifra iz Priloga 10.

Broj dokumenta

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..20

Dodatne informacije

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..26

POSEBNE NAPOMENE

(rubrika 44)

Broj: 99

Koristi se grupa podataka iz Priloga 5. Ako se koristi ova grupa podataka koristi se i atribut "Dodatne informacije" ili "Tekst".

Tekst u dodatnim informacijama

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..70

Upotreba atributa je opciona.

Identifikaciona oznaka u dodatnim
informacijama

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..3

Unosi se šifra iz Priloga 10. za identifikacionu oznaku u dodatnim informacijama.

Izvoz iz EU (Evropska unija)

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: b1

Koristi se, ako atribut "Identifikaciona oznaka u dodatnim informacijama" sadrži šifru "DG0" ili "DG1" atribut "Izvoz iz EU" ili "Izvoz iz zemlje". Oba atributa ne mogu se istovremeno koristiti. U ostalim slučajevima ovaj atribut se ne koristi. Ako se atribut koristi, unose se šifre:

0 = roba nije izvezena iz EU,

1 = roba je izvezena iz EU.

Izvoz iz zemlje

(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: s2

Koristi se, ako atribut "Identifikaciona oznaka u dodatnim informacijama" sadrži šifru "DG0" ili "DG1" atribut "Izvoz iz EU" ili "Izvoz iz zemlje". Oba atributa se ne mogu istovremeno koristiti. Ako se atribut koristi, unose se šifre iz Priloga 8.

POŠILJALAC - IZVOZNIK

(ex rubrika 2)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se ne koristi kada je deklarisan samo jedan pošiljalac. U tom slučaju grupa podataka "POŠILJALAC IZVOZNIK" koristi se u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK"

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

(ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Upotreba atributa je opciona. Ako pošiljalac - izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv pošiljaoca

(ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

(ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

(ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

(ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

(ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

 

   

PRIMALAC - UVOZNIK

(ex rubrika 8)

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan više od jednog primaoca. Kada je deklarisan samo jedan primalac robe, grupa podataka "PRIMALAC UVOZNIK" ne može se koristiti u grupi podataka "NAIMENOVANJE ROBE"

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

(ex rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Upotreba atributa je opciona. Ako primalac - uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv primaoca

(ex rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

(ex rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

(ex rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

(ex rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

(ex rubrika 8)

   

Vrsta/Dužina: b2

 

   

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

 

   

POŠILJALAC IZVOZNIK - sigurnost

 

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Grupa podataka je "O", osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

 

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Atribut se koristi. Ako pošiljalac - izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv pošiljaoca - izvoznika

 

   

Vrsta /Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

 

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra iz Priloga 8.

 

   

PRIMALAC - UVOZNIK - sigurnost

 

   

Broj: 1

 

   

Grupa podataka se koristi ako je atribut "Upotreba sigurnosnih podataka" ("1"). Grupa podataka je "O", osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

 

   

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

 

   

Vrsta/Dužina: sb..17

 

   

Šifra se unosi. Ako primalac - uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

 

   

Naziv primaoca - uvoznika

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Ulica i broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Poštanski broj

 

   

Vrsta/Dužina: sb..9

 

   

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca, unosi se šifra "NNN".

 

   

Grad

 

   

Vrsta/Dužina: sb..35

 

   

Atribut se koristi.

 

   

Zemlja

 

   

Vrsta/Dužina: s2

 

   

Unosi se šifra iz Priloga 8.

 

 

KONTEJNERI

(rubrika 31)

Broj: 99

Ako atribut "Kontejner" u grupi podataka "TRANZITNI POSTUPAK" sadrži šifru "1" ova grupa podataka se unosi.

Broj kontejnera

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..11

Atribut se koristi.

PAKOVANJA

(rubrika 31)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi.

Vrsta pakovanja

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi ako atribut "vrsta pakovanja" sadrži šifre iz Priloga 8. osim onih koje označavaju rasutu robu (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili "Raspakovano" (NE, NF, NG). Ne može se koristiti podatak "vrsta pakovanja" ukoliko u sebi sadrži jednu od pomenutih šifara.

Oznake i broj pakovanja

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..42

Atribut se koristi ako atribut "vrsta pakovanja" sadrži šifre iz Priloga 8. osim onih koje označavaju rasutu robu (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili "Raspakovano" (NE, NF, NG). Atribut se može koristiti opciono ako atribut u sebi sadrži jednu od pomenutih šifara.

Vrsta pakovanja

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: s2

Unose se šifre iz liste pakovanja iz rubrike 31 iz Priloga 8.

Broj komada

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..5

Ako atribut "Vrsta pakovanja" sadrži jednu od šifara za rasutu robu (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) iz Priloga 8., onda se atributi "Broj komada" i "Broj pakovanja" ne koriste i upotreba atributa "Oznake i broj pakovanja" je opciona. Atribut "Broj komada" se koristi ako atribut "Vrsta pakovanja" sadrži jednu od šifara za "Raspakovano" (NE, NF, NG) iz Priloga 8.

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA

(rubrika 31)

Broj: 9

Grupa podataka se koristi za unos oznake robe visokog rizika od prevara iz Priloga 43. Uredbe ukoliko je tranzitnom deklaracijom obuhvaćena navedena roba.

Oznaka robe visokog rizika od prevara

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..2

Šifra iz Priloga 8. unosi se ako tarifna oznaka robe nije dovoljna da jedinstveno označi robu iz Priloga 43. Uredbe.

Količina robe visokog rizika od prevara

(rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Atribut se koristi kada tranzitna deklaracija sadrži robu iz Priloga 43. Uredbe.

Prilog 10.

 

DODATNE ŠIFRE ZA NOVI KOMPJUTERIZOVANI TRANZITNI SISTEM

Ovaj prilog sadrži dodatne šifre koje se unose u elektronsku tranzitnu deklaraciju.

1. Šifra zemlje (CNT)

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primer

1.

ISO alpha 2 šifra zemlje

slovno 2

IT

Koristi se ISO alpha 2 šifra zemlje (Prilog 8.).

2. Šifra jezika

Primenjuje se kodiranje ISO alpha 2 u skladu sa normom ISO - 639:1988

3. Tarifna oznaka robe (COM)

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primer

1.

HS6

brojčano 6 (levo poravnanje)

010290

Unosi se šest brojeva harmonizovanog sistema (HS6). Oznaka robe može se za potrebe pojedinih zemalja proširiti na osam brojeva.

4. Šifra osetljive robe

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primer

1.

Dodatna identifikacija osetljive robe

brojčano ..2

2

Oznaka se koristi kao dodatak uz šest brojeva harmonizovanog sistema HS6 kako je navedeno u Prilogu 43. Uredbe ako se osetljiva roba ne može u potpunosti identifikovati pomoću tarifnog podbroja (HS6).

5. Šifre prethodnih dokumenata

T2

Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički postupak tranzita Zajednice za robu

T2F

Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički postupak tranzita Zajednice za robu koja se šalje u ili iz nefiskalnih teritorija Zajednice

T2CIM

Status robe iz Zajednice koja je u tranzitu po CIM tovarnom listu

T2TIR

Status robe iz Zajednice koja je pokrivena TIR karnetom

T2ATA

Status robe iz Zajednice koja je pokrivena ATA karnetom

T2L

Jedinstveni dokument kojim se dokazuje da je roba iz Zajednice

T2LF

Jedinstveni dokument koji dokazuje status robe iz Zajednice koja se šalje u ili iz nefiskalnih teritorija Zajednice i teritorija Zajednice

T1

Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički tranzit za robu koja nije iz Zajednice

NT

Oznaka za nacionalni tranzitni postupak

NTTIR

Oznaka se koristi kada se TIR karnet koristi kao tranzitna deklaracija

NTCIM

Oznaka se koristi kada se CIM tovarni list koristi kao tranzitna deklaracija

NTATA

Oznaka se koristi kada se ATA karnet koristi kao tranzitna deklaracija

IZ1

JCI - izvoz robe

IZ2

JCI - privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

IZ3

JCI - ponovni izvoz robe

UV5

JCI - privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja)

UV6

JCI - ponovni uvoz robe

UV7

JCI - carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu

SD

Sažeta deklaracija

PP

Poštansko-carinska prijava

6. Šifre podnetih isprava/potvrda

Brojčane šifre iz 1997b UN Pravilnika za elektronsku razmenu podataka za upravu, trgovinu i transport Lista šifara za podatke 1001, naziv dokumenta / poruke, u šiframa

Potvrda o usaglašenosti

2

Potvrda o kvalitetu

3

Potvrda o kretanju robe A TR.1

18

Spisak kontejnera

235

Tovarni list (dostavnica)

270

Spisak paketa

271

Profaktura / proforma faktura

325

Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj

337

Ulazna sažeta deklaracija

355

Faktura / Komercijalna faktura

380

Interni tovarni list

703

Glavni brodski tovarni list

704

Brodski tovarni list

705

CIM tovarni list (železnica)

720

Interni brodski tovarni list

714

Drumski list - SMGS

722

Drumski tovarni list

730

Vazduhoplovni tovarni list

740

Glavni vazduhoplovni tovarni list

741

Otpremnica za poštanske pakete

750

Multimodalni / kombinovani transportni dokument (opšti)

760

Robni manifest

785

Specifikacija spiska pošiljki (bordero)

787

Deklaracija za zajednički tranzit - mešovite pošiljke T

820

Deklaracija za zajednički tranzit - spoljni tranzit T1

821

Deklaracija za zajednički tranzit - unutrašnji tranzit T2

822

Kontrolni dokument, T5

823

Otpremnica, T2L

825

Deklaracija za izvoz robe

830

Fitosanitarno uverenje /dozvola / saglasnost /

851

Sanitarno uverenje / dozvola / saglasnost

852

Veterinarsko uverenje / dozvola / saglasnost

853

Potvrda (uverenje) o poreklu

861

Deklaracija o poreklu

862

Potvrda o poreklu radi sticanja povlašćenog postupanja

864

Obrazac potvrde o poreklu radi sticanja povlašćenog postupanja (GSP)

865

Dozvola za uvoz (ili uvozna dozvola)

911

Deklaracija o teretu (prispeće)

933

Dozvola za izvoz robe pod embargom

941

Obrazac TIF

951

Karnet TIR

952

Potvrda o poreklu robe EUR 1

954

ATA karnet

955

Dozvola za prevoz otpada

961

Broj/datum unosa robe u evidenciju

CLE

Informacioni list INF 3

IF3

Informacioni list INF 8

IF 8

Kargo manifest-pojednostavljeni postupak

MNS

Tranzitna deklaracija u Zajednici

T2F

T2M

T2M

Jedinstveni referentni broj (URN)

014

Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari

O17

Ostalo

ZZZ

7. Dodatne informacije/Posebne identifikacijske šifre

Primenjuju se sledeće šifre:

DG0

Izvoz iz zemlje EFTA koji podleže ograničenjima ili izvoz iz EZ koji podleže ograničenjima

DG1

Izvoz iz zemlje EFTA koji podleže carini ili izvoz iz EZ koji podleže carini

DG2

Izvoz

8. Referentni broj carinarnice (COR)

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primer

1.

Oznaka zemlje kojoj pripada carinarnica

slovno 2

RS

2.

Nacionalni broj carinarnice

slovno brojčano 6

011029

U polje 1 unosi se oznaka zemlje kojoj pripada carinarnica.

U polje 2 unosi se šest slovno-brojčanih oznaka tako što se unose postojeće šifre carinskih ispostava iz Priloga 8 (5 cifara), a dodaje se prefiks nula. Šest oznaka omogućava državnim organima utvrđivanje hijerarhije između carinskih organa, ako je to potrebno.

9. Vrsta deklaracije

Za deklaracije T?R, kao atribut "Vrsta deklaracije" (rubrika 1), upotrebljava se oznaka "NTTIR".

Za ATA karnet u tranzitu, kao atribut "Vrsta deklaracije" (rubrika 1), upotrebljava se oznaka "NTATA".

Za C?M tovarni list u tranzitu, kao atribut "Vrsta deklaracije" (rubrika 1), upotrebljava se oznaka "NTCIM".

10. Vrsta garancije

Za poruke T?R kao atribut "Vrsta garancije" (rubrika 52), upotrebljava se oznaka "B".

Za poruke ATA kao atribut "Vrsta garancije" (rubrika 52), upotrebljava se oznaka "C".

Za poruke C?M kao atribut "Vrsta garancije" (rubrika 52), upotrebljava se oznaka "6".

11. Identifikacioni broj lica

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primer

1.

Oznaka zemlje sedišta ili prebivališta lica

slovno 2

RS

2.

PIB poreskih obveznika ili JMBG

slovno brojčano …15

000000123456789

 

Prilog 11.

 

TRANZITNI PRATEĆI DOKUMENT

Obrazac Tranzitnog pratećeg dokumenta

 

Podaci koji se unose u određene rubrike Tranzitnog pratećeg dokumenta

Papir koji se koristi za Tranzitni prateći dokument može biti zelene boje.

Tranzitni prateći dokument se ne može menjati niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako nije drugačije predviđeno ovim pravilnikom.

Tranzitni prateći dokument štampa se na osnovu podataka iz tranzitne deklaracije koje, prema potrebi, menja principal i/ili ih proverava polazna carinarnica i popunjava se na sledeći način:

1. MRN se sastoji od 18 slovnobrojčanih karaktera koji se unose na sledeći način:

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primeri

1

Poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije (GG)

brojčano 2

14

2

Identifikaciona oznaka države iz koje je kretanje počelo (ISO alpha 2 šifra države)

slovno 2

RS

3

Jedinstvena identifikaciona oznaka za kretanje u tranzitu po godini i zemlji

slovno brojčano 13

9876AB8890123

4

Kontrolna oznaka

slovno brojčano 1

5

U polje 1 unose se poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije.

U polje 2 unosi se identifikaciona oznaka države iz koje je kretanje počelo.

U polje 3 unosi se identifikaciona oznaka za tranzit prema instrukciji Uprave carina kojom se određuje način popunjavanja polja, s tim da svaki tranzit koji se obradi u toku jedne godine mora imati jedinstveni broj.

Uprava carina može odrediti da se u MRN obavezno nalazi šifra polazne carinarnice, za koju se može koristiti maksimalno šest prvih oznaka.

U polje 4 unosi se vrednost koja je kontrolna oznaka za ceo MRN. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja celog MRN-a.

MRN se takođe štampa kao bar kod korišćenjem standardnog "koda 128", vrsta slova "B".

2. U rubriku 3 (Obrasci) unosi se:

- u prvu podelu - redni broj štampanog lista,

- u drugu podelu - ukupan broj štampanih listova (uključujući i spisak naimenovanja).

Ova rubrika se ne popunjava ako je samo jedno naimenovanje.

3. U prostor sa desne strane rubrike 8 unosi se naziv i adresa carinskog organa kojem se vraća primerak Tranzitnog pratećeg dokumenta ako se primenjuje rezervni postupak.

4. U rubriku C (Polazna carinarnica) unose se:

- naziv polazne carinarnice.

- referentni broj polazne carinarnice,

- datum prihvatanja tranzitne deklaracije,

- naziv i broj odobrenja ovlašćenog pošiljaoca (ako postoji).

5. U rubriku D (Kontrola polazne carinarnice) unose se:

- rezultati kontrole,

- podaci o stavljenim plombama ili oznaka "- -" koja označava "oslobođeno - 99201".

- napomena "obavezujući plan puta", prema potrebi.

6. U rubrike 55 i 56 unose se podaci o formalnostima u toku puta u skladu sa članom 409. Uredbe.

Od momenta kada roba napusti polaznu carinarnicu do momenta njenog dolaska u odredišnu carinarnicu, ako dođe do nepredviđenih okolnosti, određeni podaci moraju se uneti u Tranzitni prateći dokument. Ti podaci se odnose na tranzit i unosi ih vozar odgovoran za prevozno sredstvo na koje je roba utovarena u toku obavljanja konkretnih radnji. Podaci se mogu uneti ručno, pod uslovom da su jasno i čitko upisani mastilom i velikim slovima.

Ako se roba pretovari uz odobrenje carinskog organa na čijem području treba da se obavi pretovar, a nadležni carinski organ smatra da se konkretan tranzit može nastaviti na uobičajen način, on overava Tranzitni prateći dokument posle preduzimanja svih neophodnih mera.

U zavisnosti od slučaja, nadležna tranzitna ili odredišna carinarnica u sistem unosi podatke koji su dodati u Tranzitni prateći dokument. Te podatke može uneti i ovlašćeni primalac.

- u rubriku 55 (Pretovar), vozar u prva tri reda rubrike unosi podatke ako se pretovar vrši iz jednog prevoznog sredstva u drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, u toku prevoza.

Ako se roba prevozi u kontejneru na drumskom prevoznom sredstvu, nadležni carinski organ može dozvoliti principalu da ne popunjava rubriku 18 ako zbog logističkih razloga u mestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u trenutku podnošenja tranzitne deklaracije i ako može garantovati da će se u rubriku 55 naknadno uneti tačni podaci koji se odnose na prevozno sredstvo.

- u rubriku 56 (Druge nezgode u toku prevoza), unose se podaci u skladu sa obavezama koje se odnose na tranzit.

Ako je roba utovarena u poluprikolicu, a vučno vozilo je promenjeno u toku puta (bez rukovanja robom ili pretovara robe), u ovu rubriku se unose registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila. U tom slučaju nije potrebna overa nadležnog carinskog organa.

 

Prilog 12.

 

SPISAK NAIMENOVANJA

Obrazac Spiska naimenovanja

Podaci koji se unose u određene rubrike Spiska naimenovanja

Ako tranzit ima više od jednog naimenovanja, strana A Spiska naimenovanja uvek se štampa iz kompjuterskog sistema i prilaže uz Tranzitni prateći dokument. Rubrike u Spisku naimenovanja mogu se vertikalno proširiti.

Podaci se štampaju na sledeći način:

1. U gornji levi ugao, radi identifikacije, unosi se:

(a) spisak naimenovanja,

(b) serijski broj stranice i ukupan broj stranica (uključujući i Tranzitni prateći dokument);

2. U rubriku Polazna carinarnica unosi se naziv polazne carinarnice;

3. U rubriku Datum unosi se datum prihvatanja tranzitne deklaracije;

4. U rubriku MRN unose se podaci na način prikazan u Prilogu 11.;

5. Podaci iz različitih rubrika koji su na nivou naimenovanja moraju se štampati na sledeći način:

(a) broj naimenovanja - unosi se serijski broj naimenovanja;

(b) deklaracija - ako je status robe za celu deklaraciju isti, ova rubrika se ne koristi.

 

Prilog 13.

 

TRANZITNI/SIGURNOSNI PRATEĆI DOKUMENT (TSPD)

Obrazac Tranzitnog/sigurnosnog pratećeg dokumenta

Podaci koji se unose u određene rubrike Tranzitnog/sigurnosnog pratećeg dokumenta

Skraćenica "PKP" (Plan kontinuiteta poslovanja) odnosi se na situacije u kojima se primenjuje rezervni postupak propisan članom 388. stav 1. tačka 7. Uredbe.

Tranzitni/sigurnosni prateći dokument sadrži podatke koji važe za celu deklaraciju.

Tranzitni/sigurnosni prateći dokument ne može da se menja, niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako nije drugačije propisano ovim pravilnikom.

Podaci koji su sadržani u Tranzitnom/sigurnosnom pratećem dokumentu zasnivaju se na podacima iz tranzitne deklaracije. Te podatke prema potrebi menja i dopunjuje principal i/ili ih proverava polazna carinarnica.

Papir koji se koristi za Tranzitni/sigurnosni prateći dokument može biti zelene boje.

Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5, 8. i 16., štampaju se na sledeći način:

1. MRN:

MRN se štampa na prvoj strani ovog obrasca i na svim spiskovima naimenovanja, osim kada se ovi obrasci koriste u kontekstu plana kontinuiteta poslovanja, kada se ne dodeljuje MRN.

MRN se formira na sledeći način:

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Primeri

1

Poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije (GG)

brojčano 2

14

2

Identifikacijska oznaka države iz koje je kretanje počelo (ISO alpha 2 oznaka zemlje)

slovno 2

RS

3

Jedinstvena identifikacijska oznaka za kretanje u tranzitu po godini i zemlji

slovno brojčano 13

9876AB8890123

4

Kontrolna oznaka

slovno brojčano 1

5

U polje 1 unose se poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije.

U polje 2 unosi se identifikaciona oznaka države iz koje je kretanje počelo.

U polje 3 unosi se identifikaciona oznaka za tranzit. Svaki tranzit koji se obradi u toku jedne godine mora imati jedinstveni broj.

U polje 4 unosi se vrednost koja je kontrolna oznaka za ceo MRN. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja celog MRN-a.

MRN se takođe štampa kao bar kod korišćenjem standardnog "koda 128", vrsta slova "B".

2. U rubriku Sig. dekl. (S00) unosi se šifra S ako Tranzitni/sigurnosni prateći dokument sadrži i sigurnosne informacije. Ako taj dokument ne sadrži sigurnosne informacije, ova rubrika se ne popunjava.

3. U rubriku Obrasci (3) unosi se:

- u prvu podelu - serijski broj štampanog lista,

- u drugu podelu - ukupan broj štampanih listova (uključujući spisak naimenovanja).

4. U rubriku Referentni brojevi (7) unosi se LRN i/ili UCR, i to:

LRN - na način koji je dat u Prilogu 9.

UCR - na način koji je dat u Prilogu 16.

5. U prostor sa desne strane rubrike Primalac (8) unosi se naziv i adresa carinarnice kojoj se vraća primerak Tranzitnog/sigurnosnog pratećeg dokumenta.

6. U rubriku Ostale CO (S32) unose se ostale specifične okolnosti.

7. U rubriku Polazna carinarnica (C) unosi se:

- referentni broj polazne carinarnice,

- datum prihvatanja deklaracije za postupak tranzita,

- naziv i broj odobrenja ovlašćenog pošiljaoca (ukoliko postoji).

8. U rubriku Kontrola polazne carinarnice (D) unose se:

- rezultati kontrole,

- podaci o stavljenim plombama ili oznaka "- -" koja označava "Oslobođenje - 99201",

- napomena: "obavezujući put", prema potrebi.

9. U rubrike 55 i 56 unose se podaci o formalnostima u toku puta u skladu sa članom 409. Uredbe.

Od momenta kada roba napusti polaznu carinarnicu do momenta njenog dolaska u odredišnu carinarnicu, ako dođe do nepredviđenih okolnosti, određeni podaci moraju se uneti u Tranzitni/sigurnosni prateći dokument. Ti podaci se odnose na tranzit i unosi ih vozar odgovoran za prevozno sredstvo na koje je roba utovarena u toku obavljanja konkretnih radnji. Podaci se mogu uneti ručno, pod uslovom da su jasno i čitko upisani mastilom i velikim slovima.

Ako se roba pretovari uz odobrenje carinskog organa na čijem području treba da se obavi pretovar, a nadležni carinski organ smatra da se konkretan tranzit može nastaviti na uobičajen način, on overava Tranzitni/sigurnosni prateći dokument posle preduzimanja svih neophodnih mera.

U zavisnosti od slučaja, nadležna tranzitna ili odredišna carinarnica u sistem unosi podatke koji su dodati u Tranzitni/sigurnosni prateći dokument. Podatke takođe može da unese i ovlašćeni primalac.

10. U rubriku 55 (Pretovar) vozar u prva tri reda rubrike unosi podatke ako se pretovar vrši iz jednog prevoznog sredstva u drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, u toku prevoza.

Ako se roba prevozi u kontejneru na drumskom prevoznom sredstvu, nadležni carinski organ može dozvoliti principalu da ne popunjava rubriku 18 ako zbog logističkih razloga u mestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u trenutku podnošenja tranzitne deklaracije i ako može garantovati da će se u rubriku 55 naknadno uneti tačni podaci koji se odnose na prevozno sredstvo.

11. U rubriku 56 (Druge nezgode u toku prevoza) unose se podaci u skladu sa obavezama koje se odnose na tranzit.

Ako je roba utovarena u poluprikolicu, a vučno vozilo je promenjeno u toku puta (bez rukovanja robom ili pretovara robe), u ovu rubriku se unose registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila. U tom slučaju nije potrebna overa nadležnog carinskog organa.

 

Prilog 14.

 

TRANZITNI/SIGURNOSNI SPISAK NAIMENOVANJA (TSSN)

Obrazac tranzitnog/sigurnosnog spiska naimenovanja

Podaci koji se unose u određene rubrike
Tranzitnog/sigurnosnog spiska naimenovanja

Skraćenica "PKP" (Plan kontinuiteta poslovanja) odnosi se na situacije u kojima se primenjuje rezervni postupak u skladu sa članom 388. stav 1. tačka 7. Uredbe.

Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja sadrži podatke koji se odnose na naimenovanja robe u deklaraciji.

Rubrike spiska naimenovanja mogu se vertikalno proširiti. Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5, 8. i 16., štampaju se na sledeći način, uz upotrebu šifri gde je to moguće:

1. Rubrika MRN - iz Priloga 13. štampa se na prvoj strani tog obrasca i na svim spiskovima naimenovanja, osim kada se ovi obrasci koriste u kontekstu plana kontinuiteta poslovanja, kada se ne dodeljuje MRN.

2. Navedene rubrike se popunjavaju na sledeći način:

(a) u rubriku Br. naimen. (32) unosi se redni broj naimenovanja;

(b) u rubriku Šifra n.p.t.t. (S29) unosi se šifra načina plaćanja transportnih troškova;

(v) u rubriku UNDG (44/4) unosi se šifra UN-a za opasnu robu;

(g) u rubriku Obrasci (3) unosi se:

- u prvu podelu - redni broj štampane stranice,

- u drugu podelu-ukupan broj štampanih strana Tranzitnog/sigurnosnog spiska naimenovanja.

 

Prilog 15.

 

REZERVNI POSTUPAK ZA POSTUPAK TRANZITA

Deo I

1. Korišćenje rezervnog postupka u skladu sa odredbama člana 398. stav 2. tačka 2) Uredbe vrši se na sledeći način, i to:

a) za putnike:

- kada kompjuterski sistem carinskih organa nije u funkciji,

b) za principale, uključujući i ovlašćene pošiljaoce:

- kada kompjuterski sistem carinskih organa nije u funkciji,

- kada kompjuterski sistem principala nije u funkciji, ili

- kada elektronska veza između principala i carinskih organa nije u funkciji.

2. Čl. 158-200. i čl. 387-443. Uredbe, primenjuju se i na rezervni postupak ako nije drugačije predviđeno tač. 3-29. ovog priloga.

3. Tranzitna deklaracija se prihvata ako je:

1) prepoznatljiva svim nadležnim organima u postupku tranzita, uključujući i tranzitne carinarnice. Kao tranzitne deklaracije mogu se koristiti sledeće isprave:

- jedinstvena carinska isprava (JCI),

- JCI odštampana na običnom papiru od strane podnosioca, u skladu sa Prilogom 5,

- obrazac Pratećeg tranzitnog dokumenta (PTD) ili Tranzitnog sigurnosnog pratećeg dokumenta (TSPD) ako se carinski organ saglasi sa zahtevom podnosioca da se JCI zameni ovom ispravom.

2) radi primene odredbe treće alineje podtačke 1) ove tačke, PTD ili TSPD popunjen u skladu sa prilozima 5, 11 i 13.

3) PTD ili TSPD popunjen shodno ovom prilogu, ako tranzitna deklaracija prati pošiljku.

Deo II

4. Ako nema mogućnosti za korišćenje kompjuterskog sistema carinskih organa, rezervni postupak se sprovodi tako što se:

1) Isprave koje se koriste u rezervnom postupku popunjavaju i podnose na sledeći način:

- tranzitna deklaracija se popunjava i podnosi polaznoj carinarnici u tri primerka JCI, u skladu sa Prilogom 5, a ako se podnosi PTD ili TSPD u skladu sa prilozima 5 i 11;

- u polje C tranzitne deklaracije upisuje se broj iz kontrolnika u koji se evidentiraju tranzitne deklaracije, koji je različit od broja koji se koristi pri korišćenju kompjuterskog sistema;

- upotreba rezervnog postupka označava se na primercima tranzitne deklaracije pečatom iz Dodatka 1 ovog priloga u rubrici A JCI ili na mestu MRN i bar koda na PTD/TSPD;

- u pojednostavljenom postupku, u deklaraciju se unose svi podaci i koriste posebni pečati iz tač. 24-27. ovog priloga, koristeći polja D i C, redosledom navođenja;

- u redovnom postupku isprava se overava pečatom polazne carinarnice, a u pojednostavljenom postupku pečatom ovlašćenog pošiljaoca;

- na obrascu PTD ili TSPD ne navodi se broj deklaracije, kao ni referentni broj kretanja (MRN).

2) Deklaracije koje su unete u kompjuterski sistem (i dobile svoj broj MRN), ali nisu dalje obrađene zbog nedostataka sistema, poništavaju se. Podnosilac deklaracije obaveštava nadležni carinski organ da je u sistem uneta deklaracija za koju se nakon toga koristi rezervni postupak.

3) Kontrolu upotrebe rezervnog postupka vrše carinski organi radi sprečavanja zloupotrebe postupka.

5. Ako nema mogućnosti pristupa kompjuterskom sistemu principala i/ili ako je elektronska veza između principala i carinskog organa nedostupna, rezervni postupak se sprovodi tako što se:

- primenjuju odredbe navedene u tački 4. ovog priloga, osim odredbe o pojednostavljenom postupku;

- nadležni carinski organ obaveštava od strane principala da su njegov kompjuterski sistem i/ili elektronska veza ponovo dostupni.

6. Ako nema mogućnosti pristupa kompjuterskom sistemu ovlašćenog pošiljaoca i/ili ako je elektronska veza između principala i carinskog organa nedostupna, rezervni postupak se sprovodi tako što se:

- primenjuju odredbe tačke 4. ovog priloga;

- nadležni carinski organ obaveštava od strane ovlašćenog pošiljaoca da su njegov kompjuterski sistem i/ili elektronska veza ponovo dostupni.

Ako ovlašćeni pošiljalac podnosi više od 2% svojih deklaracija u godini u okviru rezervnog postupka, vrši se ponovna provera ispunjenosti propisanih uslova iz odobrenja.

7. U slučajevima iz tač. 5. i 6. ovog priloga ako nadležni carinski organi omoguće podnošenje tranzitne deklaracije na jednom primerku (JCI, odnosno PTD ili TSPD) polaznoj carinarnici, unos i obradu podataka u kompjuterskom sistemu Uprave carina vrše ti organi.

Deo III

8. Robu stavljenu u postupak tranzita prate primerci br. 4 i 5 JCI ili obrazac PTD ili TSPD, koje je polazna carinarnica predala principalu.

9. Ako carinski organ obezbeđenja nije polazna carinarnica u postupku tranzita, ona zadržava kopiju garantne isprave kojom dokazuje da je prihvatila potvrdu garanta o preuzimanju obaveze. Principal podnosi original garantne isprave polaznoj carinarnici, koja ga zadržava. Ako je potrebno, polazna carinarnica može tražiti prevod na odgovarajući službeni jezik.

10. Potpisivanjem tranzitne deklaracije principal postaje odgovoran za primenu odredbe člana 159. Uredbe.

11. U slučaju primene člana 405. st. 16. i 17. Uredbe polazna carinarnica, pored teksta "Stavljene plombe" u polju "D Kontrola polazne carinarnice" tranzitne deklaracije unosi oznaku: "Oslobođeno".

12. Polazna carinarnica upisuje rezultate kontrole na svakom primerku tranzitne deklaracije. Ako su rezultati kontrole u skladu sa deklaracijom, polazna carinarnica pušta robu u postupak tranzita i unosi datum na primerke tranzitne deklaracije.

13. Vozar podnosi Obaveštenje o tranzitu na obrascu koji je dat u Prilogu 28, svakoj tranzitnoj carinarnici, koja isti zadržava.

Ako se roba prevozi preko tranzitne carinarnice koja nije navedena u primercima 4 i 5 tranzitne deklaracije, ta carinarnica:

- bez odlaganja šalje obaveštenje o tranzitu prvobitno određenoj tranzitnoj carinarnici, ili

- obaveštava polaznu carinarnicu u skladu sa postupkom koji su međusobno dogovorili carinski organi.

14. Odredišna carinarnica evidentira primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije u evidenciji rezervnog postupka, na njima upisuje datum podnošenja i pojedinosti o izvršenim kontrolama.

Ako se postupak tranzita završava u carinarnici različitoj od one koja je upisana u tranzitnu deklaraciju, ta carinarnica postaje odredišna carinarnica i u polje "I Kontrola odredišne carinarnice" primerka broj 5 tranzitne deklaracije, upisuje:

"Razlike: Carinarnica kojoj je roba dopremljena …… (naziv i zemlja) -- 99203", kao i druge podatke u vezi sa robom.

15. Potvrda prijema upisuje se na poleđini primerka broj 5 JCI, na za to predviđenom mestu.

16. Odredišna carinarnica vraća primerak broj 5 tranzitne deklaracije polaznoj carinarnici bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana završetka tranzitne operacije. Kada se koristi PTD ili TSPD, primerak podnete isprave šalje se nazad na isti način kao primerak broj 5 JCI.

17. Ako se primerak broj 5 tranzitne deklaracije ne vrati polaznoj carinarnici u roku od jednog meseca od roka za podnošenje robe odredišnoj carinarnici, polazna carinarnica obaveštava o tome principala i traži dokaze o završetku postupka.

18. Ako polazna carinarnica ne primi dokaz o završetku postupka u roku od dva meseca od roka dopremanja robe odredišnoj carinarnici, odmah započinje postupak provere završetka postupka radi pribavljanja informacija potrebnih za okončanje tog postupka ili, ako to nije moguće:

- utvrđuje da li je nastao carinski dug;

- utvrđuje ko je dužnik,

- određuje carinski organ koji je nadležan za naplatu.

Ako carinski organ ima saznanja da postupak tranzita nije završen ili ako postoji sumnja da nije završen, bez odlaganja pokreće postupak provere završetka postupka.

Postupak provere završetka postupka takođe se pokreće ako se naknadno utvrdi da je dokaz o završetku postupka bio falsifikovan i da je postupak provere završetka postupka neophodan u cilju ispunjenja ciljeva iz ove tačke.

19. Radi upotrebe zajedničkog obezbeđenja ili oslobođenja od polaganja obezbeđenja do visine referentnog iznosa, iz člana 430. stav 1. Uredbe:

1) vrši se obračun iznosa duga koji može nastati za svaki postupak tranzita principala i obezbeđuje da zbir mogućih dugovanja ne prelazi referentni iznos, uzimajući u obzir i one postupke tranzita koji još nisu završeni;

2) principal obaveštava carinski organ obezbeđenja kada odobreni referentni iznos ne pokriva iznos koji je dovoljan za pokrivanje njegovih postupaka tranzita.

20. Ako se odobrenje izdaje u skladu sa odredbom člana 423. stav 1. tačka 1. Uredbe, potvrde o zajedničkom obezbeđenju i potvrde o oslobođenju od polaganja obezbeđenja koje izdaje nadležni carinski organ podnose se polaznoj carinarnici. Podaci o potvrdama upisuju se u tranzitnu deklaraciju.

21. Nadležni carinski organi mogu da ovlaste principale koji ispunjavaju opšte uslove iz člana 424. Uredbe da kao spisak pošiljki koriste i spiskove koji ne ispunjavaju sve uslove iz Priloga 23 i Priloga 24.

1) Upotreba posebnih spiskova pošiljki odobrava se pod uslovom:

- da ih izrađuju privredni subjekti koji za vođenje evidencije koriste integrisani elektronski sistem ili automatsku obradu podataka;

- da su sačinjeni i popunjeni na takav način da ih nadležni organi mogu koristiti bez teškoća;

- da sadrže podatke koje se zahtevaju na osnovu Priloga 23 i Priloga 24.

2) Posebni spiskovi pošiljki mogu biti i opisni spiskovi koji su sastavljeni radi obavljanja otpremnih/izvoznih formalnosti, čak i ako su takve spiskove sastavili privredni subjekti koji ne koriste integrisani elektronski sistem ili sistem automatske obrade podataka za vođenje evidencija.

3) Privredne subjekte koji koriste integrisani elektronski sistem ili sistem automatske obrade podataka za vođenje evidencija i koji imaju odobrenje za korišćenje posebnih spiskova pošiljaka na osnovu podtač. 1. i 2. ove tačke, mogu dobiti odobrenje za korišćenje takvih spiskova za postupke tranzita koji uključuju samo jednu vrstu robe ako je to neophodno zbog kompjuterskog programa privrednog subjekta.

22. Pored oznake "Stavljene plombe" u polje "D Kontrola polazne carinarnice" tranzitne deklaracije, principal upisuje oznaku, vrstu i broj stavljenih plombi.

23. U slučajevima izuzeća od propisanog plana puta, upisuju se napomena u odgovarajuću rubriku 44. tranzitne deklaracije:

- "Izuzeće od propisanog plana puta - 99205"

24. Radi prethodne provere podatka: ovlašćeni pošiljalac i formalnosti na polasku, a cilju primene tačaka 4. i 6. ovog priloga nadležni carinski organ u odobrenju određuje način overe obrazaca.

1) Nadležni carinski organ određuje da se polje "C Polazna carinarnica" obrasca tranzitne deklaracije:

- unapred overava pečatom polazne carinarnice; ili

- overava posebnim pečatom ovlašćenog pošiljaoca koji je odobrio nadležni organ i koji je u skladu sa obrascem iz Priloga 46 Uredbe.

Obrasci tranzitne deklaracije mogu biti unapred overeni pečatom, ako štampanje vrši za to ovlašćena štamparija.

Ovlašćeni pošiljalac popunjava rubriku upisivanjem datuma kada je roba otpremljena i dodeljuje broj tranzitnoj deklaraciji u skladu s pravilima navedenima u odobrenju.

2) Nadležni carinski organ može da odobri da se koriste obrasci koji imaju posebnu oznaku kao sredstvo identifikacije.

25. Ovlašćeni pošiljalac:

1) preduzima sve potrebne mere za čuvanje posebnih pečata i/ ili obrazaca overenih pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom i obaveštava nadležnu carinarnicu o sigurnosnim merama koje preduzima.

2) odgovoran je, u skladu sa propisima, za plaćanje svih dažbina za robu koja se prevozi, u slučaju zloupotrebe obrazaca koji su unapred overeni pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom, osim ako dokaže nadležnom organu koji mu je izdao odobrenje, da je preduzeo odgovarajuće mere u skladu sa podtačkom 1. ove tačke.

26. Ovlašćeni pošiljalac najkasnije do trenutka otpreme robe, popunjava tranzitnu deklaraciju i u rubriku 44, upisuje plan puta propisan u skladu sa odredbom člana 404. stav 1. Uredbe, a u polje "D Kontrola polazne carinarnice" upisuje rok predaje robe odredišnoj carinarnici, mere obezbeđenja istovetnosti robe koje se primenjuju i napomenu:

- "Ovlašćeni pošiljalac - 99206".

Ako polazna carinarnica kontroliše pošiljku pre njene otpreme, unosi rezultate kontrole u polje "D Kontrola polazne carinarnice".

Posle otpreme, primerak broj 1 tranzitne deklaracije bez odlaganja šalje polaznoj carinarnici. Nadležni carinski organ može u odobrenju da odredi da se primerak broj 1 šalje polaznoj carinarnici odmah posle popunjavanja tranzitne deklaracije. Drugi primerci prate robu u skladu sa tačkom 8. ovog priloga.

27. Ovlašćeni pošiljalac može da bude oslobođen od obaveze potpisivanja tranzitne deklaracije koja je overena posebnim pečatom i koja je sastavljena pomoću integrisanog elektronskog sistema ili automatske obrade podataka.

Ovo oslobođenje se daje ako je ovlašćeni pošiljalac prethodno dostavio nadležnom carinskom organu pismenu izjavu kojom potvrđuje da je on principal za sve tranzitne postupke za koje će koristiti tranzitne deklaracije sa posebnim pečatom.

Tranzitna deklaracija popunjena u skladu sa ovom tačkom mora u rubrici koja je predviđena za potpis principala da sadrži napomenu:

- "Oslobođeno od obaveze potpisivanja - 99207".

28. Ako se roba dopremi u prostorije ovlašćenog primaoca ili na mesta ovlašćenog primaoca navedena u odobrenju, on bez odlaganja šalje odredišnoj carinarnici PTD/TSPD ili primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije koja je pratila robu, upisuje datum dolaska, stanje stavljenih plombi i eventualno utvrđene nepravilnosti.

Odredišna carinarnica upisuje napomene iz tačke 14. ovog priloga na primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije.

29. U slučaju tranzita robe na koju se odnosi odluka o zabrani korišćenja zajedničkog obezbeđenja, primenjuje se sledeće:

- preko svih primeraka tranzitne deklaracije dijagonalno se stavlja sledeća napomena: "ZABRANJENO ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE", upisana velikim štampanim crvenim slovima, veličine najmanje 100 x 10 mm.

- izuzetno od tačke 16. ovog priloga, odredišna carinarnica vraća primerak broj 5 tranzitne deklaracije sa ovom napomenom najkasnije sledećeg radnog dana nakon radnog dana kada su pošiljka i potrebni primerci deklaracije podneti toj carinarnici. Ako je takva pošiljka predata ovlašćenom primaocu u skladu sa članom 441. Uredbe, on šalje primerak broj 5 nadležnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana nakon dana prijema pošiljke.

Ako je korišćenje zajedničkog obezbeđenja privremeno zabranjeno za robu navedenu u spisku iz Priloga 43 Uredbe, korisnici zajedničkog obezbeđenja mogu, na njihov zahtev, da koriste pojedinačno obezbeđenje. U tom slučaju ovo pojedinačno obezbeđenje može da se koristi, u okviru rezervnog postupka, samo u polaznoj carinarnici navedenoj na garantnoj ispravi.

Dodatak 1

PEČAT ZA REZERVNI POSTUPAK

 

REZERVNI POSTUPAK NCTS

U SISTEMU NEMA DOSTUPNIH PODATAKA

POKRENUTO DANA _________________
                                       (Datum/sat)

(dimenzije 26x59 mm, crvena boja)

 

Prilog 16.

 

ULAZNA I IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA

Deo I

Uvodne napomene uz tabele

Napomena 1.

U sažetu deklaraciju, koja se podnosi za robu koja ulazi u carinsko područje Republike Srbije ili izlazi iz njega, unose se podaci navedeni u tabelama od 1 do 5 koji odgovaraju navedenim situacijama ili vrsti prevoza. Ako prevozno sredstvo koje ulazi u carinsko područje Republike Srbije, stigne u carinarnicu koja nije bila deklarisana u ulaznoj sažetoj deklaraciji podnosi se zahtev za preusmeravanje. Podaci koji se unose u zahtev za preusmeravanje prevoznog sredstva dati su u Tabeli 6.

Tabele od 1 do 7 sadrže podatke potrebne za predmetne postupke, deklaracije i zahteve za preusmeravanje.

Slovo "X" u određenom polju tabele označava da je potrebno određeni podatak za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone uneti za svako naimenovanje robe u deklaraciji. Slovo "Y" u određenom polju tabele označava da je potrebno određeni podatak potreban za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone uneti u zaglavlje deklaracije. Slovo "Z" u određenom polju tabele označava da je potrebno određeni podatak za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone, uneti na nivou transportnih podataka. Kombinacija slova "X", "Y" i "Z" označava da se određeni podatak može tražiti za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone na bilo kojem od navedenih nivoa.

Opis i napomene iz dela IV ovog priloga, u vezi sa ulaznom i izlaznom sažetom deklaracijom, pojednostavljenim postupcima i zahtevima za preusmeravanje, primenjuju se na podatke iz tabela od 1 do 7.

Napomena 2. Carinska deklaracija koja se koristi kao ulazna sažeta deklaracija

Ako se deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u prilozima 5. ili 9., mora da sadrži i podatke označene u koloni "Ulazna sažeta deklaracija" iz tabela od 1 do 4.

Ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak označenih u Tabeli 7, mora da sadrži i podatke označene u koloni "Ulazna sažeta deklaracija" iz tabela od 1 do 4.

U slučajevima iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i ako se carinska deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u prilozima 5. ili 9. mora da sadrži i podatke označene u koloni "OPS Ulazna sažeta deklaracija" iz Tabele 5.

U slučaju iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak označenih u Tabeli 7, mora da sadrži i podatke označene u koloni "OPS Ulazna sažeta deklaracija" iz Tabele 5.

Napomena 3. Izvozna carinska deklaracija

Ako se carinska deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u prilozima 5. ili 9. mora da sadrži i podatke označene u koloni "Izlazna sažeta deklaracija" iz tabela 1 i 2.

Ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak iz Tabele 7 mora da sadrži i podatke označene u koloni "Izlazna sažeta deklaracija" iz tabela 1 i 2.

U slučajevima iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i kada se carinska deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u Prilozima 5. ili 9. mora da sadrži i podatke označene u koloni "OPS Izlazna sažeta deklaracija" iz Tabele 5.

U slučajevima iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak označenih u Tabeli 7, mora da sadrži i podatke označene u koloni "OPS Izlazna sažeta deklaracija" iz Tabele 5.

Napomena 4. Ostale specifične okolnosti u vezi sa ulaznim i izlaznim sažetim deklaracijama i određenim vrstama transporta robe. Napomena uz tabele 2 do 4

Kolone "Izlazna sažeta deklaracija - ekspresne pošiljke" i "Ulazna sažeta deklaracija - ekspresne pošiljke" iz Tabele 2 obuhvataju potrebne podatke koji se elektronskim putem dostavljaju carinskim organima u svrhu analize rizika pre otpreme ili dopreme ekspresnih pošiljaka. Poštanski operatori mogu da podatke iz tih kolona Tabele 2 dostave carinskim organima elektronskim putem u svrhu analize rizika pre otpreme ili dopreme poštanskih pošiljaka.

Tabele 3 i 4 sadrže podatke neophodne za ulazne sažete deklaracije u drumskom i železničkom transportu.

Tabela 3 za drumski transport se primenjuje i u slučaju kombinovanog transporta, osim ako nije drugačije navedeno u delu IV ovog priloga.

Napomena 5. Pojednostavljeni postupci

Deklaracije za pojednostavljene postupke iz čl. 209, 215, 220, 222, 229, 235, 237, 239, 240. i 245. Uredbe sadrže podatke iz Tabele 7.

Smanjeni obim podataka predviđen za pojednostavljene postupke ne utiče na obavezu unošenja podataka kada se deklaracija popunjava u skladu sa prilozima 5. i 8., posebno kada se radi o podacima koje treba uneti u dopunske deklaracije.

Deo II

Zahtevi za ulazne i izlazne sažete deklaracije

Vazdušni transport, transport unutrašnjim plovnim putevima i druge vrste transporta ili situacije koje nisu navedene u tabelama 2 do 4

Tabela 1

Naziv

Izlazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 3. st.1. i 2.)

Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)

Broj naimenovanja

Y

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

X/Y

Broj prevozne isprave

X/Y

X/Y

Pošiljalac

X/Y

X/Y

Podnosilac sažete deklaracije

Y

Y

Primalac

X/Y

X/Y

Vozar

 

Z

Lice koje treba obavestiti

 

X/Y

Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koja prelazi granicu

 

Z

Transportni referentni broj

 

Z

Šifra prvog mesta ulaska

 

Z

Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje

 

Z

Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja transport

Y

Y

Vrsta saobraćaja na granici

 

Z

Izlazna carinarnica

Y

 

Mesto gde se nalazi roba

Y

 

Mesto utovara

 

X/Y

Šifra mesta istovara

 

X/Y

Opis robe

X

X

Vrsta pakovanja (šifra)

X

X

Broj paketa

X

X

Otpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

X/Y

Broj naimenovanja robe

X

X

Tarifna oznaka

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

Šifra UN-a za opasnu robu

X

X

Broj plombe

X/Y

X/Y

Šifra načina plaćanja transportnih troškova

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Potpis/Overa

Y

Y

Ostale specifične okolnosti

Y

Y

Šifra sledeće ulazne carinarnice

 

Z

Ekspresne pošiljke

Tabela 2

Naziv

Izlazna sažeta deklaracija - Ekspresne pošiljke
(Vidi napomene 3. st. 1. i 2. i 4. st. 1. do 3.)

Ulazna sažeta deklaracija - Ekspresne pošiljke
(Vidi napomene 2. st. 1. i 2. i 4. st. 1. do 3.)

Jedinstveni referenti broj pošiljke

 

 

Broj prevozne isprave

 

 

Pošiljalac

X/Y

X/Y

Podnosilac sažete deklaracije

Y

Y

Primalac

X/Y

X/Y

Vozar

 

Z

Transportni referentni broj

 

Z

Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje

 

Z

Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja transport

Y

Y

Vrsta saobraćaja na granici

 

Z

Izlazna carinarnica

Y

 

Mesto gde se nalazi roba

Y

 

Mesto utovara

 

Y

Šifra mesta istovara

 

X/Y

Opis robe

X

X

Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima

 

 

Broj naimenovanja robe

X

X

Tarifna oznaka

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

Šifra UN-a za opasnu robu

X

X

Šifra načina plaćanja transportnih troškova

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Potpis/Overa

Y

Y

Ostale specifične okolnosti

Y

Y

Šifra sledeće ulazne carinarnice

 

Z

Drumski transport - Podaci iz ulazne sažete deklaracije

Tabela 3

Naziv

Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu
2. st. 1. i 2.)

Broj naimenovanja

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

Broj prevozne isprave

X/Y

Pošiljalac

X/Y

Podnosilac sažete deklaracije

Y

Primalac

X/Y

Vozar

Z

Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Šifra prvog mesta ulaska

Z

Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje

Z

Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja prevoz

Y

Vrsta saobraćaja na granici

Z

Mesto utovara

X/Y

Šifra mesta istovara

X/Y

Opis robe

X

Vrsta pakovanja (šifra)

X

Broj paketa

X

Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

Broj naimenovanja robe

X

Tarifna oznaka

X

Bruto masa (kg)

X/Y

Šifra načina plaćanja transportnih troškova

X/Y

Šifra UN-a za opasnu robu

X

Broj plombe

X/Y

Datum deklaracije

Y

Potpis/Overa

Y

Ostale specifične okolnosti

Y

Železnički transport - Podaci iz ulazne sažete deklaracije

Tabela 4

Naziv

Železnica - Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)

Broj naimenovanja

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

Broj prevozne isprave

X/Y

Pošiljalac

X/Y

Podnosilac ulazne sažete deklaracije

Y

Primalac

X/Y

Vozar

Z

Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Transportni referentni broj

Z

Šifra prvog mesta ulaska

Z

Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje

Z

Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja prevoz

Y

Vrsta saobraćaja na granici

Z

Mesto utovara

X/Y

Šifra mesta istovara

X/Y

Opis robe

X

Vrsta pakovanja (šifra)

X

Broj paketa

X

Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

Broj naimenovanja robe

X

Tarifna oznaka

X

Bruto masa (kg)

X/Y

Šifra načina plaćanja transportnih troškova

X/Y

Šifra UN-a za opasnu robu

X

Broj plombe

X/Y

Datum deklaracije

Y

Potpis/Overa

Y

Ostale specifične okolnosti

Y

Ovlašćeni privredni subjekti - smanjeni obim zahteva za podatke za izlazne i ulazne sažete deklaracije

Tabela 5

Ime

Izlazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 3. st. 3. i 4.)

Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 2. st. 3. i 4.)

Jedinstveni referenti broj pošiljke

X/Y

X/Y

Broj prevozne isprave

X/Y

X/Y

Pošiljalac

X/Y

X/Y

Podnosilac sažete deklaracije

Y

Y

Primalac

X/Y

X/Y

Vozar

 

Z

Lice koje treba obavestiti

 

X/Y

Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koja prelazi granicu

 

Z

Transportni referentni broj

 

Z

Šifra prvog mesta ulaska

 

Z

Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje

 

Z

Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja prevoz

Y

Y

Vrsta saobraćaja na granici

 

Z

Izlazna carinarnica

Y

 

Mesto utovara

 

X/Y

Opis robe

X

X

Broj paketa

X

X

Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

X/Y

Broj naimenovanja robe

X

X

Tarifna oznaka

X

X

Datum deklaracije

Y

Y

Potpis/Overa

Y

Y

Ostale specifične okolnosti

Y

Y

Šifra sledeće ulazne carinarnice

 

Z

Uslovi za zahtev za preusmeravanje

Tabela 6

Ime

 

Vrsta saobraćaja na granici

Z

Identifikacija prevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje

Z

Lice koje zahteva preusmeravanje

Z

MRN

X

Broj naimenovanja robe

X

Šifra prvog mesta ulaska

Z

Šifra stvarnog prvog mesta ulaska

Z

Deo III

Zahtevi za pojednostavljene postupke

Tabela 7

Naziv

Deklarisanje na osnovu knjigovodstvene isprave - izvoz
(vidi napomenu 3. st. 1. i 2.)

Pojednostavljena deklaracija- izvoz
(vidi napomenu 3. st. 1. i 2.)

Nepotpuna deklaracija - izvoz
(vidi napomenu 3. st. 1. i 2.)

Deklarisanje na osnovu knjigovodstvene isprave - uvoz (vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)

Pojednostavljena deklaracija - uvoz
(vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)

Nepotpuna deklaracija - uvoz
(vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)

Deklaracija

 

Y

Y

 

Y

Y

Broj naimenovanja

 

Y

Y

 

Y

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X

X

X

X

X

X

Broj prevozne isprave

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Pošiljalac/izvoznik

X/Y

X/Y

X/Y

 

 

 

Primalac

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Deklarant/zastupnik

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Broj deklaranta/vrsta zastupanja (šifra)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Šifra valute

 

 

 

X

X

X

Izlazna carinarnica

Y

Y

Y

 

 

 

Carinarnica nadležna za prihvatanje dopunske deklaracije

 

 

Y

 

 

 

Opis robe

X

X

X

X

X

X

Vrsta pakovanja (šifra)

X

X

X

X

X

X

Broj paketa

X

X

X

X

X

X

Otpremne oznake

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Broj naimenovanja robe

 

X

X

 

X

X

Tarifna oznaka

X

X

X

X

X

X

Bruto masa (kg)

 

 

 

X

X

X

Postupak

X

X

X

X

X

X

Neto masa (kg)

X

X

X

X

X

X

Iznos naimenovanja

 

 

 

X

X

X

Referentni broj za pojednostavljene postupke

X

 

 

X

 

 

Broj odobrenja

X

X

 

X

X

 

Dodatne informacije

 

 

 

X

X

X

Datum deklaracije

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Potpis/overa

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Deo IV

Objašnjenja elemenata podataka

MRN

U zahtev za preusmeravanje MRN se unosi alternativno umesto:

- identifikacije transportnog sredstva koje prelazi granicu,

- datuma i mesta dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje.

 

Deklaracija

Unose se šifre iz Priloga 8. za rubriku 1 prva i druga podela JCI.

Broj naimenovanja1)

______________
1) Automatski ga generiše informacioni sistem

Označava ukupan broj naimenovanja navedenih u deklaraciji ili u sažetoj deklaraciji.

(Veza: rubrika 5 JCI)

Jedinstveni referentni broj pošiljke (UCR)

Označava broj dodeljen robi za ulaz, uvoz, izlaz i izvoz. Koriste se oznake Svetske carinske organizacije (ISO15459) ili ekvivalentne oznake.

U sažete deklaracije navedeni broj unosi se alternativno kada broj transportne isprave nije raspoloživ.

Za pojednostavljene postupke podatak se unosi kada je raspoloživ. Podatak omogućava vezu sa drugim korisnim izvorima informacija.

(Veza: rubrika 7 JCI)

Broj transportne isprave

Broj se odnosi na oznaku transportne isprave koja prati robu u ili iz carinskog područja. Ako lice koje podnosi ulaznu sažetu deklaraciju nije vozar, vozar unosi i broj svoje transportne isprave.

Broj transportne isprave obuhvata i šifru za vrstu transportne isprave predviđenu Prilogom 8., nakon čega se unosi odgovarajući identifikacioni broj isprave.

Broj transportne isprave se može upotrebljavati umesto jedinstvenog referentnog broja pošiljke ako isti nije raspoloživ. Ovaj podatak omogućava vezu sa drugim korisnim izvorima informacija.

U izlaznu sažetu deklaraciju za snabdevanje brodova i vazduhoplova unosi se broj fakture ili tovarnog lista.

U ulaznu sažetu deklaraciju za drumski transport podatak se unosi ako je poznat i može da uključuje podatke vezane za TIR karnet i za CMR.

Pošiljalac

Podatak o pošiljaocu se odnosi na lice koje šalje robu i koje je u ugovoru o transportu navedeno od strane naručioca posla.

U izlaznu sažetu deklaraciju podatak o pošiljaocu se unosi kada je to lice različito od lica koje podnosi sažetu deklaraciju. Unosi se identifikacioni broj pošiljaoca. Ako pošiljalac ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako pošiljalac nema PIB, koristi se JMBG, ako je licu koje podnosi sažetu deklaraciju raspoloživ taj broj. Ako su podaci potrebni za izlaznu sažetu deklaraciju uneti u carinsku deklaraciju, podatak o pošiljaocu odgovara podacima iz rubrike "Pošiljalac/izvoznik" te carinske deklaracije.

U ulaznu sažetu deklaraciju unosi se identifikacioni broj pošiljaoca. Ako pošiljalac ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako pošiljalac nema PIB, koristi se JMBG, odnosno odgovarajuće šifre iz Priloga 8.

Ako se olakšice za sprovođenje carinskih formalnosti odobravaju na osnovu sporazuma sa trećom zemljom, ovaj podatak može biti u formi jedinstvenog identifikacionog broja koji se koristi u toj zemlji, a koji je dostavljen nadležnim organima u Republici Srbiji, i dostupan je licu koje podnosi sažetu deklaraciju.

Struktura broja je sledeća:

Polje

Sadržina

Vrsta polja

Format

Primer

1

Šifra treće zemlje (ISO alpha 2 šifra)

slovna

s2

US JP

2

Jedinstveni identifikacioni broj za treću zemlju

slovno brojčana do 15

sb..15

1234567890ABCDE AbCd9875F
pt20130101aa

Primeri:

'US1234567890ABCDE' za pošiljaoca u SAD (šifra zemlje: US) jedinstveni identifikacioni broj je 1234567890ABCDE.

'JPAbCd9875F' za pošiljaoca u Japanu (šifra zemlje: JP)

njihov identifikacioni broj je AbCd9875F.

'USpt20130101aa' za pošiljaoca u SAD (šifra zemlje: US)

identifikacioni broj je pt20130101aa.

Šifra treće zemlje: slovne šifre za zemlje i teritorije su zasnovane na aktuelnim ISO alpha slovnim šiframa.

Pošiljalac/izvoznik

Podatak se odnosi na lice koje podnosi izvoznu deklaraciju ili u čije ime se ona podnosi i koje je vlasnik robe ili ima slično pravo raspolaganja robom u trenutku kada je deklaracija prihvaćena.

Unosi se identifikacioni broj lica. Ako pošiljalac/izvoznik ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako pošiljalac nema PIB, koristi se JMBG. Ako pošiljalac/izvoznik ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristiće se EORI broj. Ako pošiljalac/izvoznik ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a kada pošiljalac/izvoznik ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

(Veza: rubrika 2 JCI)

Lice koje podnosi ulaznu ili izlaznu sažetu deklaraciju

Podatak sadrži identifikacioni broj lica koje podnosi ulaznu ili izlaznu sažetu deklaraciju. Ako to lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

Podatak se neće unositi ako se roba iznosi u skladu sa članom 210. stav 1. Carinskog zakona, a obuhvaćena je carinskom deklaracijom.

Podatak je potreban radi utvrđivanja lica odgovornog za podnošenje deklaracije.

Lice koje zahteva preusmeravanje

U zahtev za preusmeravanje unosi se podatak o licu koje podnosi zahtev za preusmeravanje pri ulasku. Taj podatak sadrži identifikacioni broj lica koje podnosi zahtev za preusmeravanje. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

Primalac

Unosi se podatak o licu kome je roba stvarno poslata.

U ulaznu sažetu deklaraciju podatak se unosi u slučaju kada je to lice različito od lica koje je podnelo sažetu deklaraciju. Ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, primalac je nepoznat i umesto podataka o primaocu unosi se šifra 10600.

Ako je ovaj podatak obavezan, isti je u obliku identifikacionog broja primaoca, ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a kada lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

U izlaznu sažetu deklaraciju, u slučajevima uz člana 375. Uredbe, ovi podaci se unose ukoliko su dostupni. Ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, primalac je nepoznat i umesto podataka o primaocu unosi se šifra iz rubrike 44 izvozne deklaracije.

Podatak koji se unosi u izlaznu sažetu deklaraciju sadrži identifikacioni broj primaoca ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

(Veza: rubrika 8 JCI)

Deklarant/zastupnik

Podatak o deklarantu/zastupniku se unosi ako se deklarant/ zastupnik razlikuje od pošiljaoca/izvoznika kod izvoza, odnosno primaoca kod uvoza.

Podatak sadrži identifikacioni broj deklaranta/zastupnika, ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

(Veza: rubrika 14 JCI)

Deklarant/vrsta zastupanja

Unosi se šifra koja predstavlja deklaranta ili status zastupnika. Koriste se šifre iz Priloga 5. za rubriku 14 JCI.

Vozar

Podatak o vozaru se unosi ako se razlikuje od lica koje podnosi ulaznu sažetu deklaraciju.

Podatak sadrži identifikacioni broj vozara, ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, unosi se identifikacioni broj trgovca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), unosi se šifra iz Priloga 8. U slučajevima iz člana 135. st. 11. i 13. Uredbe unosi se identifikacioni broj vozara.

Lice koje treba obavestiti

Označava lice koje treba obavestiti o prispeću robe prilikom njenog ulaska na carinsko područje i unosi se po potrebi. Podaci o licu koje treba obavestiti o prispeću robe mogu biti u obliku identifikacionog broja tog lica ako je broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja) koristi se šifra iz Priloga 8.

U ulaznoj sažetoj deklaraciji, ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, kada se primalac ne navodi, već se umesto podataka o primaocu unosi šifra 10600, uvek se navode podaci o licu koje treba obavestiti.

U izlaznu sažetu deklaraciju, ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, kada se primalac ne navodi, podaci o licu koje treba obavestiti unose se u polje "primalac" umesto podataka o primaocu robe. U slučajevima kada izvozna deklaracija sadrži podatke iz izlazne sažete deklaracije, šifra 30600 unosi se u rubriku 44 izvozne deklaracije.

Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva koje prelazi granicu

Unosi se šifra identiteta u skladu sa načinom popunjavanja rubrike 18 JCI iz Priloga 5. Ako se radi o prevozu unutrašnjim plovnim putem, unosi se identifikacioni broj plovila Međunarodne pomorske organizacije (IMO) ili jedinstveni identifikacioni broj plovila (ENI). Ako se radi o prevozu vazdušnim putem, nije potrebno navoditi podatke.

Za šifru nacionalnosti unosi se šifra iz Priloga 8. ako taj podatak nije već naveden.

Za železnički transport unosi se broj vagona.

Identifikacija prevoznog sredstva koje prelazi granicu

U zahtev za preusmeravanje unosi se podatak koji sadrži identifikacioni broj plovila Međunarodne pomorske organizacije (IMO), oznake ENI ili broja leta IATA za prevoz unutrašnjim plovnim, odnosno vazdušnim putem.

Za vazdušni saobraćaj, ako se prevozi roba u okviru sporazuma o podeli kapaciteta aviona, unosi se broj leta kompanije sa kojom se deli kapacitet aviona.

Referentni broj prevoza2)

______________
2) Podatak se unosi tamo gde je potrebno

Označava identifikaciju puta prevoznog sredstva, na primer broj plovidbe, broj leta, broj puta, tamo gde je primenljivo.

Za vazdušni saobraćaj, ako se prevozi roba u okviru sporazuma o podeli kapaciteta aviona, unosi se broj leta kompanije sa kojom se deli kapacitet aviona.

Za železnički saobraćaj, unosi se broj voza. Ovaj podatak se navodi u slučaju multimodalnog prevoza, tamo gde je primenljivo.

Šifra prvog mesta ulaska

Označava identifikaciju prvog mesta ulaska u carinsko područje, luke u rečnom, aerodroma u vazdušnom i granične ispostave u drumskom saobraćaju.

Šifra sadrži: UN/LOCODE (sb..5) + nacionalnu šifru (sb..6).

Za drumski i železnički saobraćaj unosi se šifra predviđena za carinske ispostave u Prilogu 8.

U zahtev za preusmeravanje unosi se šifra deklarisane prve ulazne carinarnice.

Šifra stvarnog prvog mesta ulaska

U zahtev za preusmeravanje unosi se šifra stvarne prve ulazne carinarnice.

Datum i vreme dolaska na prvo mesto ulaska u carinsko područje

Unosi se planirani datum i vreme dolaska prevoznog sredstva na prvi aerodrom (kod vazdušnog), na prvi granični prelaz (kod drumskog) ili dolazak u prvu luku (kod unutrašnjeg vodnog saobraćaja). Koristi se oznaka b12 (VVGGMMDDSSMM). Navodi se lokalno vreme prvog mesta ulaska.

U zahtevu za preusmeravanje podatak se ograničava na datum. Koristi se oznaka b8(VVGGMMDD).

Šifre zemalja preko kojih se obavlja prevoz

Šifre se unose radi identifikacije zemalja preko kojih se obavlja prevoz, od zemlje polaska do zemlje konačnog odredišta hronološkim redom. Koriste se šifre predviđene u Prilogu 8. za rubriku 2 JCI. Ti podaci se unose u meri u kojoj su poznati.

U izlaznu sažetu deklaraciju za ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke unosi se samo zemlja konačnog odredišta robe.

U ulaznu sažetu deklaraciju ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke unosi se samo zemlja polaska.

Šifra valute

Unosi se šifra iz Priloga 8. za rubriku 22 JCI za valutu iz fakture.

Podatak se koristi zajedno sa "iznosom naimenovanja" ako je to potrebno za obračun uvoznih dažbina.

(Veza: rubrike 22 i 44 JCI)

Vrsta saobraćaja na granici

U ulaznu sažetu deklaraciju unosi se šifra aktivnog prevoznog sredstva kojim se očekuje da će roba ući na carinsko područje Republike Srbije. U slučaju kombinovanog prevoza, primenjuju se pravila iz Priloga 5. za popunjavanje rubrike 21. Kada se avionski teret ne prevozi avionom, deklarisaće se ta druga vrsta transporta. Koriste se oznake 20, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 70, 80 ili 90 iz Priloga 8. za popunjavanje rubrike 25 JCI.

(Veza: rubrika 25 JCI)

Izlazna carinarnica

Unosi se šifra iz Priloga 8. za rubriku 29 JCI za nameravanu izlaznu carinarnicu.

U izlaznu sažetu deklaraciju za ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke podatak se ne unosi kada se automatski i nedvosmisleno može utvrditi iz drugih podataka koje je dao deklarant.

Carinarnica nadležna za prihvatanje dopunske deklaracije

U nepotpunoj izvoznoj deklaraciji podatak se može upotrebiti samo u slučajevima navedenim u članu 236. stav 3. Uredbe.

Mesto gde se nalazi roba3)

______________
3) Podatak se unosi tamo gde je potrebno

Unosi se tačna lokacija na kojoj se roba može pregledati.

(veza: rubrika 30 JCI)

Mesto utovara4)

______________
4) Šifra ako je na raspolaganju

Unosi se naziv pomorske luke, aerodroma, teretnog terminala, železničke stanice ili nekog drugog mesta na kome se vrši utovar robe na prevozno sredstvo koje se koristi za prevoz, uključujući zemlju u kojoj se nalazi.

U ulaznu sažetu deklaraciju za ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke podatak se ne unosi kada se automatski i nedvosmisleno može utvrditi iz drugih podataka koje je dao deklarant.

Za drumski i železnički transport unosi se podatak o mestu preuzimanja robe u skladu sa ugovorom o prevozu ili TIR polaznoj carinarnici.

Mesto istovara5)

Unosi se naziv pomorske luke, aerodroma, teretnog terminala, železničke stanice ili drugog mesta na kojem se roba istovaruje sa prevoznog sredstva koje je korišćeno za prevoz, uključujući zemlju u kojoj se nalazi.

Za drumski i železnički transport ako šifra nije raspoloživa, unosi se naziv mesta što je preciznije moguće.

Napomena: ovaj podatak se koristi za vođenje postupka.

______________
5) Šifra ako je na raspolaganju

Opis robe

U sažete deklaracije unosi se jednostavan opis robe neophodan za identifikaciju robe od strane carinskog organa. Opšti izrazi (kao što su "konsolidovan", "opšti teret" ili "delovi") ne mogu se prihvatiti. Ovaj podatak se ne unosi kada se unosi tarifna oznaka robe.

Za pojednostavljene postupke koristi se u svrhe tarifnog svrstavanja.

(veza: rubrika 31 JCI)

Vrsta pakovanja/šifra

Unosi se šifra za vrstu pakovanja iz Priloga 8. za rubriku 31 (Preporuka UN/ECE br. 21 - Prilog VI).

Broj paketa

Unosi se broj pošiljki kada je roba upakovana tako da se ne može podeliti bez prethodnog otvaranja paketa, odnosno broj komada pošiljke ako nije upakovana. Podatak se ne unosi kada je roba u rasutom stanju.

(veza: rubrika 31 JCI)

Oznake otpreme

Unosi se opis oznaka i brojevi na prevoznim jedinicama ili paketima.

Podatak se unosi prema potrebi samo za upakovanu robu. Ako se roba nalazi u kontejnerima, broj kontejnera može da zameni oznake otpreme, koje deklarant unosi prema potrebi. Jedinstvena oznaka pošiljke ili napomena na transportnom dokumentu, koji omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju svih paketa u pošiljci, mogu da zamene oznake otpreme.

Napomena: ovaj podatak se koristi za identifikaciju pošiljaka.

(veza: rubrika 31 JCI)

Identifikacioni broj opreme ako je u kontejnerima

Unose se oznake (slova i/ili brojevi) koje identifikuju kontejner.

(veza: rubrika 31 JCI)

Broj naimenovanja6)

______________
6) Automatski ga generiše informacioni sistem

Označava broj naimenovanja u odnosu na ukupan broj naimenovanja u deklaraciji, sažetoj deklaraciji ili zahtevu za preusmeravanje.

U zahtev za preusmeravanje, ako je naveden MRN, a zahtev za preusmeravanje se ne odnosi na sva naimenovanja robe iz ulazne sažete deklaracije, lice koje zahteva preusmeravanje unosi broj naimenovanja robe iz prve ulazne sažete deklaracije.

Broj naimenovanja unosi se samo ako postoji više od jednog naimenovanja.

Napomena: informacioni sistem automatski generiše ovaj podatak radi prepoznavanja određenih naimenovanja u deklaraciji.

(veza: rubrika 32 JCI)

Tarifna oznaka

Unosi se tarifna oznaka koja odgovara naimenovanju na koje se odnosi.

U ulaznu sažetu deklaraciju unose se prve četiri cifre tarifne oznake. Podatak se ne unosi ako je dat opis robe.

Za pojednostavljene postupke pri uvozu koristi se 10 cifara tarifne oznake. Deklarant, po potrebi može da dopuni ovaj podatak dodatnim ciframa. Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

U izlaznu sažetu deklaraciju unose se prve četiri cifre tarifne oznake. Podatak se ne unosi ako je dat opis robe.

Za pojednostavljene postupke pri izvozu unosi se osam cifara tarifne oznake. Deklarant, po potrebi može da dopuni ovaj podatak dodatnim ciframa. Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 33 JCI)

Bruto masa (kg)

Unosi se težina (masa) robe navedena u deklaraciji, uključujući ambalažu, ali isključujući opremu vozara.

Kada je to moguće, deklarant može uneti težinu u svakom naimenovanju.

Za pojednostavljene postupke pri uvozu podatak se unosi samo ako je potreban za obračun uvoznih dažbina.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 35 JCI)

Postupak

Unosi se šifra postupka iz Priloga 8. za rubriku 37 prva i druga podela JCI.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje šifara iz Priloga 8. za rubriku 37 druga podela JCI prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza i izvoza, kada je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

Neto masa (kg)

Unosi se težina (masa) robe bez ambalaže.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza i izvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 38 JCI)

Cena robe

Unosi se cena robe za svako naimenovanje u deklaraciji. Ovaj podatak se koristi zajedno sa "šifrom valute" ako je to potrebno za obračun uvoznih dažbina.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 42 JCI)

Referentni broj za pojednostavljene procedure

Unosi se referentni broj upisa u evidenciju za postupke navedene u čl. 220. i 240. Uredbe.

Dodatne informacije

Unosi se oznaka 10100.

(veza: rubrika 44 JCI)

Broj odobrenja

Unosi se broj odobrenja za pojednostavljene postupke.

Šifra UN za opasnu robu

Šifra UN za opasnu robu (UNDG) je jedinstveni serijski broj (b4) koji UN dodeljuje supstancama i vrstama robe koja se nalazi na listi opasne robe koja se najčešće prevozi.

Podatak se unosi samo ako je potreban.

Broj plombe7)

______________
7) Podatak se unosi tamo gde je potrebno

Unose se identifikacioni brojevi plombi pričvršćenih na prevoznu opremu, ako postoje.

Šifra načina plaćanja transportnih troškova

Unose se sledeće šifre:

A

Plaćanje gotovinom

B

Plaćanje kreditnom karticom

C

Plaćanje čekom

D

Ostalo (preko tekućeg računa)

H

Elektronski transfer

Y

Otvoren račun kod vozara

Z

Nije plaćeno unapred

Podatak se unosi samo ako je potreban.

Datum deklaracije8)

______________
8) Automatski ga generiše informacioni sistem

Označava datum kada je deklaracija sačinjena i, prema potrebi, potpisana ili overena.

Za postupke deklarisanja na osnovu knjigovodstvene isprave na osnovu odredaba čl. 220. i 240. Uredbe, označava datum upisa u evidenciju.

(veza: rubrika 54 JCI)

Potpis/Overa

(veza: rubrika 54 JCI)

Ostale specifične okolnosti

Unosi se šifra podatka koji ukazuje na posebnu okolnost na koju se deklarant poziva:

A

Poštanske i ekspresne pošiljke

B

Snabdevanje brodova i vazduhoplova

C

Drumski transport

D

Železnički transport

E

Ovlašćeni privredni subjekat

Podatak se unosi samo kada se lice koje podnosi sažetu deklaraciju poziva na posebnu okolnost, koja nije navedena u tabeli 1.

Podatak se ne unosi kada se iz drugih podataka koje je deklarant naveo može automatski i nedvosmisleno zaključiti na koje se specifične okolnosti deklarant poziva.

Šifra sledeće ulazne carinarnice

Šifra kojom se identifikuje sledeća ulazna carinarnica u carinsko područje Republike Srbije unosi se u slučaju kada je šifra za vrstu saobraćaja na granici 40 ili 80.

Šifra je navedena u Prilogu 8. za popunjavanje rubrike 29 JCI za ulaznu carinarnicu.

 

Prilog 17.

 

SIGURNOSNI I BEZBEDNOSNI DOKUMENT (SBD)

Obrazac Sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta

Podaci koji se unose u određene rubrike
Sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta

Podaci koji se unose u Sigurnosni i bezbednosni dokument zasnivaju se na podacima dobijenim iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije koje prema potrebi menja i dopunjuje lice koje podnosi sažetu deklaraciju i/ili ih proverava ulazna odnosno izlazna carinarnica.

Sigurnosni i bezbednosni dokument popunjava lice koje podnosi sažetu deklaraciju.

Sigurnosni i bezbednosni dokument se ne može menjati, niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5. i 16., štampaju se na sledeći način:

1. U rubriku MRN unosi se broj iz Priloga 13. ili referentni broj koji carinski organ utvrđuje za taj konkretni slučaj (ad hoc). MRN se štampa na prvoj strani i na svim spiskovima naimenovanja;

2. U rubriku Carinarnica unosi se referentni broj ulazne/izlazne carinarnice;

3. U rubriku Vrsta deklaracije (1) unosi se šifra "IM" ili "EX" u zavisnosti da li isprava sadrži podatke iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije;

4. U rubriku Referentni broj (7) unosi se LRN iz Priloga 9.

5. U rubriku Prvo mesto ulaska (S 11) unosi se šifra prvog mesta ulaska;

6. U rubriku Datum/vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje (S 12) unosi se datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje;

7. U rubriku Šifra n.p.t.t. (S29) unosi se šifra načina plaćanja transportnih troškova;

8. U rubriku UNDG (S27) unosi se šifra UN-a za opasnu robu;

 

9. U rubriku Ostale CO (S32) unose se indikatori ostalih specifičnih okolnosti.

 

Prilog 18.

 

SIGURNOSNI I BEZBEDNOSNI SPISAK NAIMENOVANJA

Obrazac sigurnosnog i bezbednosnog naimenovanja

 

Podaci koji se unose u određene rubrike
Sigurnosnog i bezbednosnog spiska naimenovanja

Rubrike u spisku naimenovanja ne mogu se vertikalno širiti.

Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5. i 16. štampaju se na sledeći način:

- u rubriku Naim. br. (32) unosi se serijski broj tog naimenovanja;

- u rubriku Šifra n.p.t.t. (S29) unosi se šifra načina plaćanja transportnih troškova;

- u rubriku UNDG (S27) unosi se šifra UN za opasnu robu.

Prilog 19.

 

NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA SAŽETE DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

U SD rubrike označene brojevima, popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 1 (Odgovorno lice) upisuje se:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB podnosioca SD. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- u drugi red - naziv podnosioca SD;

- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa podnosioca SD.

U rubriku 2 (Identitet, nacionalnost i vrsta prevoznog sredstva) upisuju se:

- u prvi red podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena.

Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju upisuju se, odvojeno kosom crtom, registarski broj vozila i prikolice ako je vozilo ima i šifra države vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju upisuje se broj vagona.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju upisuje se ime plovila i šifra države iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju upisuje se oznaka leta, datum odlaska i šifra države iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan;

- u drugi red šifra države u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj vozilo pripada.

U rubriku 3 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i identifikaciji priloženih prevoznih isprava, kao i drugi podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak "XXIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE", deo "5A OSTALI PRILOŽENI PREVOZNI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE".

U rubriku 4 (Identifikacija prostora za privremeni smeštaj) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra prostora za privremeni smeštaj robe i broj iz evidencije držaoca prostora za privremeni smeštaj robe.

U rubriku 5 (Datum i vreme smeštaja) upisuju se, odvojeno kosim crtama, datum i vreme smeštaja robe u prostor za privremeni smeštaj.

U rubriku 6 (Obezbeđenje) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj obezbeđenja, godina obezbeđenja, šifra vrste obezbeđenja iz Kodeksa šifara i PIB podnosioca garancije.

U rubriku 7 (Redni broj) upisuje se redni broj.

U rubriku 8 (Broj prevozne isprave) upisuje se broj prevozne isprave, odnosno broj potvrde o zadržanoj robi.

Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak "XXIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE", deo "5B OSTALI PRILOŽENI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE".

U rubriku 9 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - broj i vrsta) upisuju se, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta, oznake koleta i uobičajeni trgovački naziv robe, odnosno podaci o primaocu robe (naziv, poreski identifikacioni broj i sl.).

U rubriku 10 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 11 (Prethodna isprava) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Ako roba pre podnošenja SD nije bila predmet carinskog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 12 (Mesto i datum - potpis, ime i prezime odgovornog lica) upisuju se mesto i datum podnošenja SD i PIB podnosioca.

Ako je podnosilac fizičko lice upisuje svoje ime i prezime i to overava potpisom.

Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podele JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci: " -, / ".

Rubrike SD označene velikim slovima popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica) upisuje se:

- u prvi red naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum podnošenja SD;

- u treći red, odvojeno kosim crtama, vreme podnošenja SD i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika.

U rubriku B (Napomena) upisuju se podatak o vrednosti robe i podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

U rubriku C (Rok podnošenja druge isprave) upisuje se rok za stavljanje robe u carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

 

Prilog 20.

 

OBRAZAC DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI (DCV)

 

 

Prilog 21.

 

DODATNI OBRAZAC DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI (DCV BIS)

 

 

Prilog 22.

 

KORIŠĆENJE SETA OBRASCA DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI

DCV se prilaže uz svaku JCI za robu koja podleže naplati uvoznih dažbina "ad valorem", osim u sledećim slučajevima:

- ako je ukupna carinska vrednost pošiljke do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

- ako uvezena roba nije komercijalne prirode;

- ako se uvezena roba carini po postupku iz člana 101. Carinskog zakona po pojednostavljenoj deklaraciji;

- ako se carini roba na osnovu zamene za neispravnu robu i ako se carini roba koja se vraća iz inostranstva kao neodgovarajuća ili neprodata;

- ako se privremeno uvozi roba uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina;

- ako se carini roba bez plaćanja protivvrednosti čija je carinska vrednost pošiljke do 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

- ako se izvozi roba za koju se ne plaćaju carinske dažbine;

- ako se obračun uvoznih dažbina vrši u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona.

DCV se podnosi u setu od dva primerka, od kojih jedan zadržava carinski organ, a drugi se vraća deklarantu/zastupniku.

Ako deklarant/zastupnik, u vreme carinjenja robe, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da podnese DCV, carinarnica može odobriti da se ova isprava podnese u roku od 14 dana od dana prihvatanja deklaracije. Ako deklarant/zastupnik u navedenom roku ne podnese DCV, carinarnica mu neće dozvoliti da ubuduće koristi ovu pogodnost.

Ako DCV popunjava pravno lice, lice koje potpisuje DCV mora biti vlasnik ili jedan od rukovodilaca tog lica.

Izuzetno, ako DCV potpisuje službenik pravnog lica, mora imati pismeno ovlašćenje jednog od lica iz stava 4 ovog priloga.

Podnošenjem potpisane DCV, deklarant/zastupnik odgovara za tačnost i potpunost podataka datih na svim stranicama ove deklaracije, kao i za verodostojnost svih dokumenata koji se podnose uz tu ispravu.

Deklarant/zastupnik je dužan da pruži sve dodatne podatke i isprave neophodne za utvrđivanje carinske vrednosti robe.

Način popunjavanja rubrika deklaracije o carinskoj vrednosti

DCV se popunjava na sledeći način.

Rubrike popunjava deklarant/zastupnik, osim rubrika "Službena beleška I" i "Službena beleška II".

U rubriku (Službena beleška I), ovlašćeni carinski službenik koji je izvršio pregled DCV, unosi šifru CI, odnosno CR iz Kodeksa šifara, broj i datum JCI uz koju se prilaže i overava potpisom i otiskom ličnog pečata.

U rubriku (Službena beleška II), ovlašćeni carinski službenik, ako je potrebno, unosi druge podatke u vezi sa pregledom DCV. U rubriku 1 (Naziv i adresa prodavca) upisuje se ime i prezime, odnosno naziv i adresa, uključujući i državu, prodavca robe.

U rubriku 2(a) (Naziv i adresa kupca) upisuje se PIB, ime i adresa, odnosno naziv i adresa kupca robe.

U rubriku 2(b) (Naziv i adresa deklaranta/zastupnika) upisuje se PIB, ime i prezime, odnosno naziv i adresa lica koje popunjava DCV.

U rubriku 3 (Paritet isporuke) upisuju se podaci o uslovima i mestu isporuke robe.

U rubriku 4 (Broj i datum fakture) upisuje se broj i datum izdavanja fakture.

U rubriku 5 (Broj i datum ugovora) upisuje se broj i datum ugovora, ako je zaključen u pisanom obliku.

U rubriku 6 (Broj i datum bilo koje prethodne carinske odluke koja se odnosi na rubrike 7 do 9) upisuje se broj i datum bilo koje pisane odluke, odnosno mišljenja carinarnice koji se odnose na rubrike 7 do 9.

U rubriku 7 upisuju se odgovori na pitanja u vezi sa povezanošću kupca i prodavca iz člana 102. Uredbe.

U rubriku 8 upisuju se odgovori na pitanja u vezi sa uslovima za primenu člana 39. stav 1. tač. 1) i 2) Carinskog zakona.

U rubriku 9 upisuju se odgovori na pitanja u vezi sa naknadama za korišćenje autorskog prava i licencnim naknadama koje se odnose na uvezenu robu, kao i prihoda od preprodaje, raspolaganja ili korišćenja robe.

U rubriku 10(a) upisuje se broj priloženih listova DCV BIS. Ako nema priloženih listova DCV BIS, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 10(b) upisuju se mesto i datum podnošenja DCV.

Deklarant/zastupnik upisuje u ovu rubriku svoje ime i prezime i to overava potpisom.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u ovu rubriku se upisuje i funkcija odgovornog lica.

Ako je deklarant carinski agent, u ovu rubriku stavlja i otisak ličnog pečata.

Deo A - osnov za obračun

U rubriku 11(a) upisuje se neto vrednost u valuti iz fakture, koja je, po pravilu, konačan iznos koji je stvarno plaćen ili koji treba platiti (bruto iznos umanjen za popuste kao što su rabat, kasa - skonto i dr.), a zaokružuje se na dva decimalna mesta.

U rubriku 11(b) upisuje se ukupan iznos posrednih plaćanja u valuti, zaokružen na dva decimalna mesta, ako su navedena u rubrici 8, kao i kurs za preračunavanje u skladu sa članom 54. Carinskog zakona.

U rubriku 12 upisuje se dinarski iznos koji predstavlja zbir iznosa iz rubrika 11(a) i 11(b).

Deo B - troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost

Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.

U rubriku 13(a) upisuje se iznos koji se plaća za sve provizije pri kupoprodaji robe, osim kupovne provizije.

U rubriku 13(b) upisuju se iznosi koji se plaćaju za druge vrste provizija za posredovanje.

U rubriku 13(c) upisuju se troškovi za uobičajenu (standardnu) ambalažu, koji čine deo vrednosti same robe, kao i troškovi pakovanja, uključujući vrednost usluge i materijala.

U rubriku 14 upisuju se troškovi za robu i usluge koje kupac posredno ili neposredno isporučuje, besplatno ili po sniženoj ceni, za korišćenje u procesu proizvodnje i prodaji za izvoz u Republiku Srbiju.

U rubriku 15, ako je odgovor u rubrici 9(a) pozitivan, upisuje se iznos naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade, koje se odnose na uvezenu robu.

U rubriku 16, ako je odgovor u rubrici 9(b) pozitivan, upisuje se iznos prihoda od bilo koje naredne preprodaje, raspolaganja ili korišćenja uvezene robe, koji treba da se plati, posredno ili neposredno, prodavcu.

U rubriku 17 upisuje se mesto ulaska robe u carinsko područje.

U rubriku 17(a) upisuju se ukupni troškovi prevoza do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.

U rubriku 17(b) upisuju se ukupni troškovi utovara, istovara i troškovi rukovanja do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.

U rubriku 17(c) upisuju se troškovi osiguranja robe za vreme prevoza do ulaska u carinsko područje. U rubriku 18 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 13 do 17.

Deo C - troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost

Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.

U rubriku 19 upisuju se troškovi prevoza robe unutar carinskog područja, ako:

- su uključeni u plaćenu cenu robe ili u cenu dospelu za plaćanje, i

- mogu da se izdvoje.

U rubriku 20 upisuju se troškovi iz člana 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona.

U rubriku 21 upisuju se drugi troškovi koji su uključeni u cenu robe, a koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost uvezene robe, s tim što se ti troškovi moraju specificirati.

U rubriku 22 upisuju se, ako su posebno iskazani na fakturi, iznosi za robu fakturisanu po ceni koja već sadrži uvozne dažbine ili poreze, koji se plaćaju prilikom uvoza u carinsko područje.

U rubriku 23 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 19 do 22.

U rubriku 24 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 12 i 18, s tim što se od dobijenog zbira oduzima iznos iz rubrike 23, a dobijeni rezultat upisuje, po naimenovanjima, u ovu rubriku.

DCV BIS popunjava se na isti način kao i rubrike 11 do 24 DCV.

Prilog 23.

 

SPISAK POŠILJKE

 

 

Prilog 24.

 

NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA SPISKA POŠILJKE

 

Obrazac spiska pošiljke popunjava se na sledeći način:

1) U rubriku u desnom gornjem delu dimenzija 70 x 55 mm podeljenu na gornji deo, dimenzija 70 x 15 mm i na donji deo, dimenzija 70 x 40 mm, upisuju se podaci iz tačke 2 ovog priloga;

2) U kolonu Redni broj upisuje se redni broj svake stavke unete u SP;

U kolonu Oznake, brojevi, količina i vrsta pakovanja; opis robe upisuju se podaci za identifikaciju robe i primaoca robe;

U kolonu Zemlja otpreme/izvoza upisuje se naziv države iz koje se roba šalje ili izvozi;

U kolonu Bruto masa u kg upisuje se bruto težina u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta;

U kolonu Rezervisano za službenu upotrebu, širine najmanje 30 mm upisuju se, ako je to potrebno, odgovarajuće službene beleške.

Podnosilac može prilagoditi širinu kolona njegovim potrebama.

SP može da se popunjava samo na prednjoj strani.

Za svaku pojedinu stavku robe, ako je potrebno, upisuju se oznake priložene isprave, potvrde i odobrenja.

Ispod poslednje stavke povlači se horizontalna linija, radi sprečavanja naknadnog upisivanja.

 

Prilog 25.

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA S EKONOMSKIM DEJSTVOM/STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD CARINSKOG SKLADIŠTA ILI PRIMENE POSTUPKA U SKLADIŠTU TIPA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG PLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA S EKONOMSKIM DEJSTVOM/STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

 

 

 

ODOBRENJE ZA RAD CARINSKOG SKLADIŠTA ILI PRIMENE POSTUPKA U SKLADIŠTU TIPA E
(DODATNI OBRAZAC)

 

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE POSTUPKA PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

Prilog 26.

 

NAČIN POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA SA EKONOMSKIM DEJSTVOM

1. Rubrike zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom i stavljanja robe u posebnu upotrebu popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 1 (Podnosilac zahteva) upisuju se podaci (PIB, naziv, sedište i adresa) podnosioca zahteva, odnosno nosioca odobrenja kojem se izdaje odobrenje u skladu sa carinskim propisima.

U rubriku 2 (Carinski postupak) upisuje se odgovarajući carinski postupak ili postupci u koje se roba navedena u rubrici 7 namerava staviti, i to:

- stavljanje robe u slobodan promet radi posebne upotrebe,

- carinsko skladištenje,

- aktivno oplemenjivanje - sistem odlaganja,

- aktivno oplemenjivanje - sistem povraćaja,

- prerada pod carinskom kontrolom,

- privremeni uvoz,

- pasivno oplemenjivanje.

Ako podnosilac zahteva traži odobrenje za više carinskih postupaka (jedinstveno odobrenje), u slučajevima kada roba nije ista za svaki postupak, koriste se posebni obrasci za svaki carinski postupak.

U rubriku 3 (Vrsta zahteva) upisuje se jedna od šifara:

1 - za prvi zahtev

2 - za zahtev za izmenu ili produženje odobrenja (navesti i broj već donetog odobrenja)

3 - za zahtev za primenu jednog odobrenja

4 - za zahtev za sukcesivno (ponovno) odobrenje (kod aktivnog oplemenjivanja).

U rubriku 4 (Dodatni obrazac) upisuje se broj dodatnih obrazaca koji se podnosi kao i da li se obrazac koristi za:

- carinski postupak skladištenja,

- carinski postupak aktivnog oplemenjivanja (ako je potrebno) i

- carinski postupak pasivnog oplemenjivanja (ako je potrebno).

U rubriku 5 (Mesto i način vođenja knjigovodstva/evidencije) upisuje se mesto u kome se vodi knjigovodstvo podnosioca zahteva odnosno njegova poslovna, poreska ili druga knjigovodstvena dokumentacija ili takva dokumentacija koja se vodi za njegov račun, vrsta sistema koji se koristi za vođenje knjigovodstva kao i vrsta evidencije (evidencija zalihe) koja se koristi za carinski postupak (koja sadrži podatke sa svim potrebnim informacijama i tehničkim detaljima koji carinskim organima omogućavaju nadzor i kontrolu carinskog postupka).

Ako se namerava koristiti carinsko skladište tipa B rubrika 5 se ne popunjava.

U slučaju privremenog uvoza, rubrika 5 se popunjava ako to zahteva carinski organ.

U rubriku 6 (Period važenja odobrenja) upisuje se u podelu a) traženi datum stupanja na snagu odobrenja (dan/mesec/godina), a u podelu b) datum isteka važenja odobrenja.

U rubriku 7 (Roba koja se stavlja u postupak) upisuju se sledeći podaci;

- u podelu "Tarifna oznaka" - desetocifrena tarifna oznaka;

- u podelu "Opis robe" - opis robe znači trgovački i/ili tehnički opis (koji treba da bude dovoljno jasan i detaljan kako bi omogućio donošenje odluke o odobrenju);

- u podelu "Količina" - procenjena količina robe koja se namerava staviti u carinski postupak;

- u podelu "Jedinica mere" - propisana jedinica mere iz Kodeksa šifara;

- u podelu "Vrednost" - procenjena vrednost robe koja se namerava staviti u carinski postupak;

- u podelu "Valuta" - šifra valute iz Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja zahteva za postupak carinskog skladištenja, ako zahtev sadrži više različite robe, u podeli "Tarifna oznaka" upisuje se reč: "razno", a u podelu "Opis robe" upisuje se naziv robe za skladištenje.

U slučaju podnošenja zahteva za postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se četvorocifrena tarifna oznaka, a desetocifrena tarifna oznaka obavezno se upisuje:

- ako se namerava koristiti ekvivalentna roba ili sistem standardne zamene,

- pri korišćenju člana 359. stav 3. Uredbe, ili

- ako to zahteva carinski organ u skladu sa članom 266. stav 1. Uredbe.

Ako se planira korišćenje ekvivalentne robe ili sistema standardne zamene upisuju se podaci o trgovačkom kvalitetu i tehničke karakteristike robe.

U slučaju kada se u postupku aktivnog oplemenjivanja namerava korišćenje ekvivalentne robe, u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, u podelu "Količina" - količina, a u podelu "Vrednost" - predviđena vrednost robe.

U rubriku 8 (Dobijeni ili obrađeni proizvodi) upisuju se sledeći podaci:

- u podelu "Tarifna oznaka" - desetocifrena tarifna oznaka;

- u podelu "Opis robe" - opis robe znači trgovački i/ili tehnički opis (koji treba da bude dovoljno jasan i detaljan kako bi omogućio donošenje odluke o odobrenju);

- u podelu "Normativ" procenjeni normativ ili metod po kojem će on biti utvrđen.

Ako se u podelu ne mogu uneti svi podaci od značaja za utvrđivanje normativa potrebno je uz zahtev priložiti normativ utroška.

U ovu rubriku upisuju se podaci o dobijenim proizvodima koji su rezultat proizvodnih radnji, odnosno upisuju se i glavni dobijeni proizvod (GDP) i ako postoje, sporedni dobijeni proizvodi (SDP).

U rubriku 9 (Podaci o planiranim radnjama) upisuju se vrste planiranih aktivnosti (npr. podaci o proizvodnim radnjama prema ugovoru o izvođenju aktivnog i pasivnog oplemenjivanja ili vrsti uobičajenih oblika rukovanja) koje će biti izvedene na robi u okviru carinskog postupka i mesto gde će se te aktivnosti obavljati.

Ako je u rubriku 2 upisano više carinskih postupaka, mora biti upisano kako će se roba stavljati u te carinske postupke.

U slučaju da učestvuje više izvođača u postupku aktivnog, odnosno pasivnog oplemenjivanja, upisuje se njihov naziv, kao i podaci o odgovornom licu (njihovo ime, prezime, adresa i funkcija).

Ako se roba stavlja u posebnu upotrebu, navesti predviđenu posebnu upotrebu i mesto ili mesta u kojima će roba biti stavljena u taj postupak. Ako postoji namera da se prava i obaveze prenesu na drugo lice u skladu sa čl. 108. stav 2. ili 117. Carinskog zakona, navesti, ako su raspoloživi, podatke o licu na koje se ta prava i obaveze prenose.

U rubriku 10 (Ekonomski uslovi) upisuju se razlozi kojima se opravdava ispunjenost ekonomskih uslova, i to:

- u postupku carinskog skladištenja - da postoji ekonomska potreba za skladištenjem,

- u postupku prerade pod carinskom kontrolom - da li upotreba strane robe omogućava da se odnosna prerađivačka delatnost razvija ili održi u Republici Srbiji.

U slučaju posebne upotrebe rubrika 10 se ne popunjava.

U slučaju carinskog postupka privremenog uvoza upisuju se članovi Uredbe prema kojima se zahteva izdavanje odobrenja i podaci o vlasniku robe koja je navedena u rubrici 7;

U slučaju carinskog postupka pasivnog oplemenjivanja, ova rubrika se popunjava samo na zahtev carinskog organa u skladu sa članom 358. Uredbe.

U rubriku 11 (Carinski organ) upisuje se carinski organ:

a) početka postupka,

b) završetka postupka,

v) nadzorni carinski organ.

U rubriku 12 (Identifikacija) upisuje se način utvrđivanja istovetnosti robe korišćenjem najmanje jedne od sledećih šifri:

1 - za serijski ili proizvođački broj,

2 - za stavljanje carinskih plombi, pečata ili drugih identifikacijskih oznaka,

3 - za informativni obrazac (INF),

4 - za uzimanje uzoraka, ilustracija ili tehničkih opisa,

5 - za izvođenje analiza,

6 - za druga sredstva za utvrđivanje istovetnosti robe;

7 - ako ne postoji dokaz za utvrđivanje istovetnosti u skladu sa članom 166. Carinskog zakona (primenjuje se za privremeni uvoz).

U slučaju postupka carinskog skladištenja ova rubrika se popunjava ako se skladišti unapred plaćena roba ili na zahtev carinskog organa.

Rubrika 12 se ne popunjava u slučaju carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja sa ekvivalentnom robom, pasivnog oplemenjivanja sa sistemom standardne zamene ili u slučaju primene člana 359. stav 2. Uredbe. Umesto toga popunjava se rubrika 18 dodatnog obrasca za postupak aktivnog oplemenjivanja, odnosno rubrike 19 ili 21 dodatnog obrasca za postupak pasivnog oplemenjivanja.

U rubriku 13 (Rok za završetak postupka - u mesecima) upisuje se procenjeno vreme potrebno za izvršavanje proizvodnih radnji ili upotrebe u okviru zahtevanog carinskog postupka iz rubrike 2. U slučaju posebne upotrebe navesti procenjeno vreme koje će biti potrebno da se roba stavi u određenu posebnu upotrebu ili da se prenese drugom nosiocu odobrenja.

U slučaju carinskog skladištenja rok je neograničen tako da se ova rubrika ne popunjava.

U slučaju aktivnog oplemenjivanja, kada na isti datum ističe rok za završetak postupka za svu robu stavljenu u postupak u okviru određenog vremenskog perioda, u odobrenju se može odrediti da se rok za završetak postupka istovremeno produžava za svu robu koja se u datom trenutku nalazi u postupku. Ako se zahteva ova olakšica, uneti: "Član 308. stav 2", a u rubrici 16 navesti ostale detalje.

U rubriku 14 (Pojednostavljeni postupci) ako se koristi pojednostavljeni postupak za početak postupka, u podelu a) upisuje se šifra:

1 - za nepotpunu deklaraciju (član 201. stav 1. Uredbe),

2 - za pojednostavljeni postupak deklarisanja (član 201. stav 2. Uredbe),

3 - za deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava sa podnošenjem robe (član 201. stav 3. Uredbe),

4 - za deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava bez podnošenja robe (član 201. stav 3. Uredbe),

Ako se namerava koristiti pojednostavljeni postupak za završetak postupka, u podelu b) se upisuje najmanje jedna od šifara navedenih za podelu a).

U slučaju posebne upotrebe ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 15 (Premeštanje robe) upisuje se, jedna od šifara:

1 - za premeštanje robe bez carinskih formalnosti između različitih mesta navedenih u odobrenju,

2 - za premeštanje robe od carinskog organa početka postupka do korisnikovih ili izvođačkih prostora ili do mesta njene upotrebe, na osnovu deklaracije za stavljanje robe u carinski postupak,

3 - za premeštanje robe namenjene za ponovni izvoz do izlaznog carinskog organa u okviru predmetnog carinskog postupka,

4 - druge isprave (samo za posebnu upotrebu, navesti ih u rubrici 16).

U rubriku 16 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica i naziv firme podnosioca obrasca.

Ako se koristi dodatni obrazac, umesto ove rubrike popunjavaju se samo odgovarajuće rubrike 22, 23 ili 26.

2. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za rad carinskog skladišta (dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Tip skladišta), upisuje se tip skladišta: A, B, C, D ili E.

U rubriku 19 (Skladište ili prostori za skladištenje - tip E), upisuje se mesto u kome se nalazi carinsko skladište, ili kad se zahtev odnosi na skladište tipa E, mesto u kojem se nalazi prostor za skladištenje.

U rubriku 20 (Rok za podnošenje popisa robe na zalihama), upisuje se rok za podnošenje popisa robe na zalihama (član 293. Uredbe).

U rubriku 21 (Stopa gubitka), upisuje se podatak o stopi gubitka, ukoliko gubitka ima.

U rubriku 22 (Smeštaj robe koja nije u postupku carinskog skladištenja), upisuju se tarifna oznaka, opis robe i carinski postupak.

U slučaju kad se planira korišćenje zajedničkog smeštaja u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, a u podelu "Opis robe" - trgovački kvalitet i tehničke karakteristike robe. U slučajevima kada se ne planira korišćenje zajedničkog smeštaja upisuje se trgovački i/ili tehnički opis, ili ako smeštaj robe koja nije u postupku carinskog skladištenja obuhvata određeni broj naimenovanja različite robe, u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se reč: "razno", u podelu "Opis robe" - opis smeštene robe, a u podelu "Kategorija/Carinski postupak", - carinski postupak.

U rubriku 23 (Uobičajeni oblici postupanja s robom), upisuju se oblici postupanja s robom, i carinski postupci.

U rubriku 24 (Privremeno premeštanje robe - svrha), upisuje se svrha privremenog premeštanja.

U rubriku 25 (Dodatne informacije), upisuju se sve dodatne informacije koje se smatraju korisnim u vezi sa rubrikama 18-24.

3. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Ekvivalentna roba) upisuje se ako je planirano korišćenje ekvivalentne robe, desetocifrena tarifna oznaka, i trgovački ili tehnički opis ekvivalentne robe. U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre koje su propisane za rubriku 12. Ako se ekvivalentna roba nalazi na višem nivou obrade nego uvozna roba upisuju se odgovarajuće informacije u rubrici 21 (Dodatne informacije).

U rubriku 19 (Prethodni izvoz) upisuje se rok u kojem uvozna roba treba biti prijavljena za postupak uzimajući u obzir vreme potrebno za nabavku i transport u Republiku Srbiju, ako se planira korišćenje sistema prethodnog izvoza.

U rubriku 20 (Stavljanje u slobodan promet bez podnošenja carinske deklaracije) upisuju se: "DA" ako se zahteva da se dobijeni proizvodi ili roba u nepromenjenom stanju stave u slobodan promet u skladu sa članom 312. Uredbe.

U rubriku 21 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

4. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Sistem standardne zamene) upisuje se da li se koristi sistem standardne zamene bez ili sa prethodnim uvozom, kada se planira upotreba sistema standardne zamene.

U rubriku 19 (Proizvod za zamenu) upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, trgovački kvalitet i tehničke karakteristike proizvoda za zamenu, ako se namerava korišćenje sistema standardne zamene (moguće samo u slučaju popravke). U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre propisane za rubriku 12.

U rubriku 20 (Primena člana 174. stav 2. Carinskog zakona) upisuju se podaci u slučaju kad se odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja daje licu koje nije lice koje organizuje izvođenje procesa oplemenjivanja (ako se radi o robi domaćeg porekla u smislu pravila o nepreferencijalnom poreklu) u skladu sa članom 174. stav 2. Carinskog zakona.

U rubriku 21 (Primena člana 359. stav 3. Uredbe) upisuju se podaci u slučaju kada zbog vrste posla oplemenjivanja nije moguće utvrditi da li su dobijeni proizvodi proizvedeni iz privremeno izvezene robe, a odobrenje se može, u posebnim slučajevima, izdati ako podnosilac zahteva carinskom organu na odgovarajući način dokaže da roba, upotrebljena u postupku pasivnog oplemenjivanja, ima istu desetocifrenu tarifnu oznaku, i da je istih trgovačkih i tehničkih karakteristika, kao i privremeno izvezena roba. U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre propisane za rubriku 12 kako bi se predložila dodatna sredstva, koja mogu biti korisna u ovu svrhu.

U rubriku 22 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

Prilog 27.

 

SAŽETA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

 

 

SAŽETA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

 

 

SAŽETA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

 

 

Prilog 28

 

OBAVEŠTENJE O TRANZITU (TC10)