Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

("Sl. glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017, 83/2017, 96/2017, 117/2017, 44/2018, 60/2018, 69/2018, 86/2018 i 3/2019)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije - jedinstvene carinske isprave u redovnom i pojednostavljenom carinskom postupku i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku, kao i sadržina i način unošenja podataka u elektronsku tranzitnu deklaraciju.

II JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) iz člana 165. stav 1. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Službeni glasnik RS", br. 93/10, 63/13 i 145/14, u daljem tekstu: Uredba), koja se upotrebljava kao pismena deklaracija, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 1 i popunjava se na način propisan Prilogom 5.

Dodatni list JCI (u daljem tekstu: JCI BIS) iz člana 165. stav 5. Uredbe, sastavni je deo JCI, a koristi se ako se jednom JCI deklariše roba koja se svrstava u više od jedne tarifne oznake. Obrazac JCI BIS dat je u Prilogu 2.

Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija na dva uzastopna kompleta od četiri lista dat je u Prilogu 3.

Obrazac JCI BIS za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija dat je u Prilogu 4.

Rubrike JCI iz Priloga 1 i Priloga 2, a koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja, date su u Prilogu 6.

Rubrike JCI iz Priloga 3 i Priloga 4, a koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja, date su u Prilogu 7.

Obrasci iz st. 1-4. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana štampaju se zelenom bojom na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m2 i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati. Papir je beli za sve obrasce. Na obrascima koji se upotrebljavaju za postupak tranzita iz člana 398. Uredbe, rubrika 1 (prva i treća podela), rubrike 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32 i 33 (prva podela na levoj strani) i rubrike 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 imaju zelenu pozadinu.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućava njegovo identifikovanje.

Član 3

Set JCI i JCI BIS sastoji se od pojedinačnih listova, odnosno primeraka osmolisnog, odnosno četvorolisnog dvonamenskog seta.

Listovi osmolisnog seta su označeni bojama, i to:

- listovi 1, 2, 3 i 5, na desnoj ivici imaju punu liniju, obojenu po redosledu crvenom, zelenom, žutom i plavom bojom;

- listovi 4, 6, 7 i 8, na desnoj ivici imaju isprekidanu liniju obojenu po redosledu plavom, crvenom, zelenom, i žutom bojom.

Listovi četvorolisnog seta su označeni bojama, i to:

- listovi 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 na desnoj ivici neprekidnom linijom, a desno od neprekidne linije isprekidanom linijom obojenom po redosledu crvenom, zelenom, žutom i plavom bojom.

Širina linija iz st. 2. i 3. ovog člana je 3 mm. Isprekidana linija sastavljena je od niza kvadrata dimenzija 3 x 3 mm, a između svakog kvadrata je razmak 3 mm.

Listovi iz stava 2. ovog člana namenjeni su:

- list sa brojem 1 - carinarnici u kojoj se obavljaju izvozne (otpremne) formalnosti ili formalnosti za tranzit,

- listovi sa br. 2 i 7 - za potrebe statistike,

- list sa brojem 3 - pošiljaocu/izvozniku robe pošto ga carinski organi overe,

- list sa brojem 4 - odredišnoj carinarnici,

- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe polaznoj carinarnici u postupku tranzita,

- list sa brojem 6 - carinarnici u kojoj se okončavaju uvozne formalnosti,

- list sa brojem 8 - primaocu/uvozniku robe.

Svaki list četvorolisnog dvonamenskog seta JCI iz stava 3. ovog člana može se koristiti alternativno, a nekorišćeni broj na listu se precrtava.

Član 4

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka, i to:

1) ako se roba deklariše samo za postupak tranzita, podnosi se JCI koji se sastoji od listova 1, 4 i 5;

2) ako se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2, 3, 4 i 5, koji su namenjeni:

- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,

- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,

- list sa brojem 3 - za izvoznika,

- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,

- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe polaznoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Posle sprovedenog izvoznog carinjenja i overe svih listova JCI, polazna carinarnica zadržava listove 1 i 2, list 3 vraća podnosiocu JCI, a listove 4 i 5 zajedno sa robom upućuje odredišnoj carinarnici.

Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava listove JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe polaznoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Ako se za sprovođenje postupka tranzita koristi karnet TIR, za izvoz robe podnosi se JCI, koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

3) ako se roba deklariše za izvozni postupak, postupak ponovnog izvoza, privremenog izvoza robe i pasivnog oplemenjivanja, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

4) ako se roba deklariše za postupak stavljanja robe u slobodan promet, za postupak carinskog skladištenja, za unos robe u slobodnu zonu, za postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza ili uništenja podnosi se JCI koja se sastoji od listova 6, 7 i 8.

Član 5

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike JCI navedene su u Kodeksu šifara koji je dat u Prilogu 8.

III ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA

Član 6

Struktura i podaci deklaracije za postupak tranzita koja se podnosi uz upotrebu sistema elektronske razmene podataka dati su u Prilogu 9, a šifre koje se koriste prilikom popunjavanja date su u Prilogu 10.

Tranzitni prateći dokument (u daljem tekstu: TPD) iz člana 406. stav 2. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 11.

Spisak naimenovanja (u daljem tekstu: SN) iz člana 406. stav 4. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 12.

Tranzitni sigurnosni prateći dokument (u daljem tekstu: TSPD) iz člana 406. stav 2. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 13.

Spisak naimenovanja za tranzitni sigurnosni dokument (u daljem tekstu: TSSN) iz člana 406. stav 4. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 14.

Obrasci iz st. 2-5. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 2-5. ovog člana za pisanu upotrebu štampaju se na papiru, mase najmanje 40 g/m2, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Deklaracija za rezervni postupak za postupak tranzita iz člana 398. stav 2. tačka 2) Uredbe popunjava se i prihvata na način propisan Prilogom 15.

IV ULAZNA I IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA

Član 7

Struktura i podaci ulazne i izlazne sažete deklaracije iz člana 2. tač. 9) i 10) Uredbe dati su u Prilogu 16, a šifre koje se koriste prilikom popunjavanja date su u Prilogu 10.

Sigurnosni i bezbednosni dokument (u daljem tekstu: SBD) iz člana 135. stav 5. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 17.

Ako se pošiljka za koju se podnosi ulazna sažeta deklaracija sastoji od više od jednog naimenovanja robe, sigurnosni i bezbednosti dokument dopunjava se spiskom naimenovanja, koji čini sastavni deo tog sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta.

Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja (u daljem tekstu: SBSN) podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 18.

Sigurnosni i bezbednosni dokument i sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja podnose se na obrascima odštampanim uz ovaj pravilnik, ako se ne podnose sistemom elektronske razmene podataka.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana popunjavaju se u skladu sa pravilima za popunjavanje rubrika SBD i SBSN iz Priloga 16. deo 4.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjima koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

V DEKLARACIJA O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 8

Deklaracija o carinskoj vrednosti (u daljem tekstu: DCV) u koju se unose podaci o vrednosti robe za jednu pošiljku radi naplate uvoznih dažbina, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 20 i popunjava se na način propisan Prilogom 22.

Ako se u DCV unose podaci za robu svrstanu u više od tri tarifna stava Carinske tarife, podnosi se određen broj dodatnih listova (u daljem tekstu: DCV BIS) potrebnih da se obuhvate svi tarifni stavovi, koji su sadržani u JCI.

DCV BIS podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 21.

Obrasci DCV i DCV BIS su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz stava 4. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne smeju da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz stava 4. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

VI SPISAK POŠILJKE

Član 9

Spisak pošiljke (u daljem tekstu: SP), koji se koristi kao opisni deo JCI za tranzit robe i čini njen sastavni deo, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 23, osim u slučaju tranzita robe navedene u Prilogu 8. Odeljak IX.

Ako se uz JCI za tranzit robe podnosi SP ne mora se podneti JCI BIS.

Obrazac SP popunjava se na način propisan za popunjavanje rubrika SP iz Priloga 24.

Obrazac SP je dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac SP se štampa na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac SP mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Obrazac SP popunjava se pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne smeju precrtavati ili ispravljati.

Obrazac SP podnosi se u istom broju primeraka, kao i obrazac na koji se odnosi, a najmanje u tri primerka.

Obrazac SP ima isti broj kao i JCI za tranzit robe na koju se odnosi. Upisivanje broja overava ovlašćeni carinski službenik potpisom i otiskom službenog pečata.

VII ZAHTEV I ODOBRENJE ZA CARINSKE POSTUPKE SA EKONOMSKIM DEJSTVOM I STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

Član 10

Zahtev za izdavanje odobrenja za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 25 i popunjava na način propisan Prilogom 26.

Odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom izdaje se na obrascu koji je dat u Prilogu 25.

VIII KORIŠĆENJE SETA OBRASCA SAŽETE DEKLARACIJE U PRIVREMENOM SMEŠTAJU

Član 11

Sažetom deklaracijom za privremeni smeštaj (u daljem tekstu: SD), iz člana 148. Uredbe, obaveštava se carinski organ da je roba na dan prijavljivanja u privremenom smeštaju. Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 27 i popunjava se na način propisan Prilogom 19.

Obrazac SD je dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac SD štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac SD mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Član 12

Set obrasca SD sastoji se od tri lista. Listovi su označeni i namenjeni su:

- list sa brojem 1, odštampan crvenom bojom - carinarnici,

- list sa brojem 2, odštampan zelenom bojom - podnosiocu deklaracije i

- list sa brojem 3, odštampan plavom bojom - licu koje upravlja prostorom za privremeni smeštaj robe.

List sa brojem 3 podnosi se samo ako se roba u toku privremenog smeštaja istovaruje sa prevoznog sredstva u prostor za privremeni smeštaj robe.

Rubrike SD obeležene su brojevima i slovima. Rubrike obeležene brojevima popunjava podnosilac deklaracije, a rubrike obeležene slovima - nadležna carinarnica.

SD se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne smeju precrtavati ili ispravljati.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike navedene su u Kodeksu šifara koji je dat u Prilogu 8.

Član 13

Prilozi 1-28 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 14

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 29/10, 84/10, 100/10, 56/11, 66/11, 14/12, 94/12, 97/12, 102/12, 120/12, 12/13, 39/13, 56/13, 109/13, 115/13, 8/14, 58/14, 79/14 i 116/14), osim obrazaca odštampanih u skladu sa tim pravilnikom, koji mogu da se koriste šest meseci od dana početka primene ovog pravilnika.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" a primenjuje se od 25. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

("Sl. glasnik RS", br. 3/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

SPISAK PRILOGA:

Prilog 1: Jedinstvena carinska isprava (JCI)

Prilog 2: Dodatni obrazac JCI (JCI BIS)

Prilog 3: Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 4: Dodatni obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 5: Popunjavanje jedinstvene carinske isprave

Prilog 6: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 1. i 2. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 7: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 3. i 4. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 8: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku

Prilog 9: Elektronska tranzitna deklaracija

Prilog 10: Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem

Prilog 11: Tranzitni prateći dokument

Prilog 12: Spisak naimenovanja

Prilog 13: Tranzitni/sigurnosni prateći dokument (TSPD)

Prilog 14: Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja (TSSN)

Prilog 15: Rezervni postupak za postupak tranzita

Prilog 16: Ulazna i izlazna sažeta deklaracija

Prilog 17: Sigurnosni i bezbednosni dokument (SBD)

Prilog 18: Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja

Prilog 19: Način popunjavanja rubrika Sažete deklaracije za privremeni smeštaj

Prilog 20: Obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV)

Prilog 21: Dodatni obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV BIS)

Prilog 22: Korišćenje seta obrasca Deklaracije o carinskoj vrednosti

Prilog 23: Spisak pošiljke

Prilog 24: Način popunjavanja rubrika Spiska pošiljke

Prilog 25: Zahtev i odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom

Prilog 26: Način popunjavanja Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

Prilog 27: Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj

Prilog 28: Obaveštenje o tranzitu

Prilog 1.

 

JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA (JCI)

 

 

Prilog 2.

 

DODATNI OBRAZAC JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE (JCI BIS)

 

 

Prilog 3.

 

OBRAZAC JCI ZA ŠTAMPANJE IZ KOMPJUTERSKOG SISTEMA

 

 

Prilog 4.

 

DODATNI OBRAZAC JCI ZA ŠTAMPANJE IZ KOMPJUTERSKOG SISTEMA

 

 

Prilog 5.

 

POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE

 

I. Način popunjavanja rubrika JCI

Rubrike JCI i JCI BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u JCI i JCI BIS ne smeju se precrtavati ili ispravljati.

Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem, JCI i JCI BIS treba da bude podešena tako da prvo slovo podataka koji treba da se unesu u rubriku 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.

Rubrike označene brojem popunjava deklarant/zastupnik na način propisan za traženi carinski postupak, odnosno upotrebu ili korišćenje robe.

Rubrike koje su označene velikim slovima, popunjava carinarnica.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku (u daljem tekstu: Kodeks šifara), (Prilog 8).

II. Način popunjavanja rubrika JCI za tranzit robe

U JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56, i to na sledeći način.

Rubrika 1 (Deklaracija), sastoji se od tri podele:

Prva i druga podela ne popunjavaju se.

U treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara:

NT = za nacionalni tranzitni postupak,

NTTIR = šifra se koristi kada se Karnet TIR koristi kao tranzitna deklaracija,

NTCIM = šifra se koristi kada se CIM tovarni list koristi kao tranzitna deklaracija,

NTATA = šifra se koristi kada se Karnet ATA koristi kao tranzitna deklaracija.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se samo ako pošiljalac robe ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na carinskom području. U tom slučaju rubrika se popunjava tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pošiljaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- u drugi red - naziv pošiljaoca robe;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa pošiljaoca robe.

U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

U rubriku 4 (Tovarni list) upisuje se ukupan broj prevoznih isprava.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) deklarant/zastupnik može upisati identifikacione podatke o pošiljci.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

- prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako primalac robe nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- drugi red - naziv primaoca robe;

- treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- u drugi red - naziv deklaranta/zastupnika;

- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/ zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: "N",

- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: "P".

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB, a umesto naziva deklaranta upisuje se: "PRIMALAC".

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje je roba poslata.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se. Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu se upisuju registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu se upisuje broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu se upisuje ime plovila. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu se upisuju oznaka leta i datum odlaska.

U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 - ako roba nije u kontejneru;

1 - ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke), ne popunjava se.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

Rubrika 23 (Kurs valute), ne popunjava se.

Rubrika 24 (Vrsta posla), ne popunjava se.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj pripada prevozno sredstvo navedeno u rubrici 18.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Ulazna/izlazna carinarnica), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner broj - broj i vrsta) upisuje se:

- u prvi red, odvojeno kosim crtama - ukupan broj, vrsta i oznake koleta, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke. Ako je roba u rasutom stanju, u ovaj red se upisuje reč: "rasuto".

Ako je roba u kontejneru, u ovaj red se upisuju njegove identifikacione oznake.

- u drugi i treći red - trgovački naziv robe.

Ako se prijavljuju zbirne (denčane) pošiljke, u drugi red ove rubrike upisuju se reči: "razna roba".

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, u ovu rubriku upisuje se: "ROBA PREMA PRILOŽENOM SPISKU POŠILJKE".

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) u prvu podelu, ako je navedena u Kodeksu šifara, upisuje se odgovarajuća šifra robe, dok se druga, treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju.

Ako je u prethodno odobrenom carinskom postupku roba svrstana po Carinskoj tarifi, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuju se podaci iz prve i druge podele rubrike 33 prethodnog dokumenta (npr: JCI za izvoz robe i dr.). Treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju se.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U postupku tranzita derivata nafte na koje se prilikom uvoza i stavljanja u promet plaća akciza, a koji se prevoze u drumskom i železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava, a u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve poslednje cifre odgovarajuće šifre za primenu propisa kojima se uređuje naplata akcize. U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, i upisuje se šifra preračunate jedinice mere. Četvrta i peta podela ne popunjavaju se.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Rubrika 36 (Povlastica), ne popunjava se.

Rubrika 37 (Postupak), ne popunjava se.

Rubrika 38 (Neto masa u kg)

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe ili MRN (Movement Reference Number) i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Rubrika 41 (Dopunska jedinica), ne popunjava se.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Rubrika 43 (MV - Metod vrednovanja), ne popunjava se.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava i jedinstveni referentni broj (URN) koji odredi nadležni carinski organ susedne države, odnosno carinske teritorije.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, prema uputstvu za upis šifarskih podataka iz Kodeksa šifara, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

Rubrika 46 (Statistička vrednost), ne popunjava se.

Rubrika 47 (Obračun dažbina), ne popunjava se.

Rubrika 48 (Odloženo plaćanje), ne popunjava se.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju se upisuju, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Principal) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red - PIB lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina, ako bi nastao carinski dug;

- u drugi red - naziv lica;

- u treći red - adresa lica.

U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum i potpis.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)) ne popunjava se.

U rubriku 52 (Garancija/koja ne važi za) u prvu podelu, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj i godina obezbeđenja za naplatu carinskog duga.

U drugu podelu upisuje se šifra vrste obezbeđenja za naplatu carinskog duga iz Kodeksa šifara.

U rubriku 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)) upisuje se šifra odredišne carinarnice iz Kodeksa šifara.

U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci : " -, / ".

Rubrika 55 (Pretovar) popunjava se samo u slučaju pretovara robe za vreme postupka tranzita na listovima 4 i 5. Podatke u rubrici F, posle pretovara, potvrđuje najbliža carinarnica.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

U rubriku 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere) upisuju se podaci o nepredviđenim okolnostima ili višoj sili nastaloj za vreme prevoza do odredišne carinarnice.

U ovu rubriku se upisuju i registarska oznaka i šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je prevozno sredstvo, ako je zamenjeno, registrovano.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

Rubrike JCI za tranzit robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme podnošenja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos uvoznih dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

U rubriku C (Polazna carinarnica) upisuje se:

- u prvi red - naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

- u treći red - službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata koji je primio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kada je roba puštena i, odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe, odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

III. Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

U JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI kojom se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, pored rubrika navedenih u stavu 1. ovog člana, popunjavaju se i rubrike 15, 50, 52, 53, 55 i 56 na način naveden u delu II ovog Priloga.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za izvoz robe popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija), u prvu podelu ove rubrike upisuje se: "IZ".

U drugu podelu ove rubrike upisuje se jedna od sledećih šifara:

1 - za izvoz robe,

2 - za privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje,

3 - za ponovni izvoz robe.

Treća podela ne popunjava se, osim ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe kada se u ovu podelu upisuje oznaka: "PE", ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture - oznaka: "PF" ako se podnosi nepotpuna JCI - oznaka: "NP", a ako se podnosi dopunska JCI - oznaka: "FP".

Ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku izvoza robe koja se nalazi u prostoru pošiljaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: "KC".

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe.

Pošiljalac, odnosno izvoznik je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podelu - ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa izvoznih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

- u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime primaoca robe;

- u treći red - sedište i adresa primaoca robe i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv deklaranta/zastupnika;

- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: "N",

- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: "P".

Ako je deklarant istovremeno i izvoznik/pošiljalac iz rubrike 2, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se: "POŠILJALAC"/ "IZVOZNIK".

Rubrika 15 (Zemlja otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe, a ako se roba izvozi u zemlje Evropske unije, prilikom izvoznog carinjenja robe, koju prati dokaz o poreklu robe, zemlja odredišta mora da bude jedna od zemalja članica Evropske unije.

U rubrike 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta) u podelu a) upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17 iz Kodeksa šifara.

Podela b) se ne popunjava.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, upisuju se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu upisuju se registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu upisuje se ime plovila. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu upisuju se oznaka leta i datum odlaska.

U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima, i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona, šlepova i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 - ako roba nije u kontejneru;

1 - ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - mesto pariteta isporuke;

- u treću podelu - šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture koji se naplaćuje od stranog kupca, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.

U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture ili fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa izvoznih dažbina.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku prilikom podnošenja dopunske carinske deklaracije upisuje se kurs, koji je važio na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku, a iskazana je u fakturi u različitim valutama ili je prilikom nastanka duga za robu važio različit kurs, za svaku valutu podnosi se posebna dopunska deklaracija.

Rubrika 24 (Vrsta posla) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra vrste posla iz kolone A Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - šifra vrste posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim roba napušta carinsko područje.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Izlazna/ulazna carinarnica), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner broj - broj i vrsta)

- u prvi red, odvojeno kosim crtama, upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake koleta.

Ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

- u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri izvozu robe.

- Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Izuzetno, od stava 2. ove rubrike naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

- ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "sajamska roba", odnosno: "izložbena roba", odnosno: "štand - materijal";

- ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "alat i sitan inventar", "radio i TV oprema";

- ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno za potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama i drugim priredbama, upisuje se: "potrošni materijal";

- ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se: "snabdevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju";

- ako se izvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: "delovi predmeta naoružanja i vojne opreme";

- ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koji se roba svrstava;

- u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: "44500000 0101".

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "82500000 0102".

Ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama, trgovačkim i drugim priredbama, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "22500000 0104".

Ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se šifra: "21500000 0105".

Ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara i u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere.

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u treću podelu ove rubrike, kod prvog naimenovanja robe, upisuju se podaci o jedinici mere, a kod ostalih naimenovanja šifra: XX.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika izvoza iz Kodeksa šifara.

Peta podela ove rubrike ne popunjava se.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 36 (Povlastica), upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

- u drugu podelu šifra nacionalnog postupka, ako je propisana Kodeksom šifara.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN broj i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena odnosno po kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33 zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako je u trećoj podeli rubrike 33 navedena šifra: XX, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog izvoza proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala).

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u ovu rubriku upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti robe, koja je bila stavljena u prethodni postupak iz tog naimenovanja.

Rubrika 43 (MV - Metod vrednovanja), ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u ovu rubriku upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog izvoza robe, odnosno pasivnog oplemenjivanja i podaci koji se zahtevaju drugim propisima.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Republike Srbije. Iznos iz rubrike 42 se preračunava u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Republike Srbije do mesta isporuke u inostranstvu.

Ako je ugovorena isporuka robe u Republici Srbiji, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke do granice Republike Srbije.

U deklaraciji za ponovni izvoz proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, usluga i domaće robe korišćene prilikom proizvodnje odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali na carinskom području Srbije.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

- u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta;

- u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

- u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je dažbina propisana u jedinici mere;

- u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Principal), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)) ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci : " -, / ".

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere), ne popunjava se.

Rubrike JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

Rubrika C (Polazna carinarnica) popunjava se samo u JCI za zajednički izvozni i tranzitni postupak, kada se upisuje:

- u prvi red - naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

- u treći red - službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata, koji je prihvatio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena i, u JCI za zajednički postupak izvoza i postupak tranzita odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

IV. Način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe

U JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom i uništenje robe, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak carinskog skladištenja, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 22, 31, 32, 34a, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak skladištenja robe radi njenog ponovnog izvoza i poslove zastupanja pored rubrika iz stava 2. ovog člana popunjavaju se i rubrika 24, treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U JCI za smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama i JCI za prodaju robe u slobodnim carinskim prodavnicama pored rubrika iz stava 2. ovog člana, popunjavaju se i treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja, prerade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a u rubrici 44 - pozivanje na odobrenje ili na zahtev kada se primenjuje član 273. stav 1. Uredbe. Ako je to potrebno mogu se popuniti i druge rubrike.

Nepotpuna deklaracija za postupak carinskog skladištenja sadrži podatke potrebne za identifikaciju robe na koju se deklaracija odnosi, uključujući i količinu te robe.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija) U prvu podelu ove rubrike upisuje se: "UV".

U drugu podelu rubrike 1 upisuje se jedna od sledećih šifara:

4 - za stavljanje robe u slobodni promet i aktivno oplemenjivanje (sistem povraćaja),

5 - za privremeni uvoz robe i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja),

6 - za ponovni uvoz robe,

7 - za carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu,

9 - za preradu robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe.

Treća podela ne popunjava se osim u slučaju popunjavanja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe, kada se u ovu podelu upisuje: "ZK".

Ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe, u treću podelu upisuje se oznaka: "PE", ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture u treću podelu upisuje se oznaka: "PF", ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku uvoza robe koja se nalazi u prostoru primaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: "KC", ako se podnosi nepotpuna JCI u treću podelu upisuje se oznaka: "NP", a ako se podnosi dopunska JCI u treću podelu upisuje se oznaka: "FP".

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

- u drugi red - naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa carine i drugih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- u drugi red - naziv primaoca robe;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe.

Primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao - PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv deklaranta/zastupnika;

- u treći red - sedište, prebivalište odnosno boravište i adresa deklaranta/ zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: "N",

- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: "P".

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se: "PRIMALAC".

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje se roba šalje.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza) U podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 16 (Zemlja porekla) upisuju se šifra i naziv države, odnosno carinske teritorije porekla robe iz Kodeksa šifara.

Ako se po JCI prijavljuje roba različitog porekla, ova rubrika se ne popunjava.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 17 (Zemlja odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću)

U prvu podelu ove rubrike upisuje se registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalazi roba.

Druga podela ne popunjava se.

Ako se po jednoj JCI prijavljuje roba koja je smeštena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

Ako se roba ne nalazi u prevoznom sredstvu, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 - ako roba nije u kontejneru;

1 - ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - mesto pariteta isporuke;

- u treću podelu - šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za ponovni uvoz robe posle pasivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupna vrednost iz fakture koja se sastoji od vrednosti stranog ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.

Rubrika 24 (Vrsta posla) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra vrste posla iz kolone A Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - šifra vrste posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim je roba prešla carinsku liniju.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

U rubriku 29 (Izlazna/ulazna carinarnica) upisuje se šifra granične carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba prijavljena prilikom ulaska u carinsko područje.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner broj - broj i vrsta) upisuje se:

- u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta;

Ako se zbog nedostatka prostora, u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja smeštena u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

- u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri uvozu robe.

Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Ako naplata akcize, odnosno poreza na dodatu vrednost ili drugih uvoznih dažbina zavisi od određenog svojstva robe, to svojstvo se, pored ostalih podataka, navodi u naimenovanju.

Izuzetno, naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

- ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "sajamska roba", odnosno: "izložbena roba", odnosno: "štand - materijal";

- ako se privremeno uvozi ili ponovo uvozi privremeno izvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "alat i sitan inventar", "radio i TV oprema";

- ako se uvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: "delovi predmeta naoružanja i vojne opreme";

- ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Republiku Srbiju upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava;

- u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: "44500000 0101".

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "82500000 0102".

Ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Republiku Srbiju, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".

Ako se roba carini primenom stope iz čl. 30. i 107. Carinskog zakona, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "34500000 0109".

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, a u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, u ovu podelu upisuje se šifra jedinice mere: "KD".

Za robu koja se sukcesivno uvozi u smislu člana 4. Zakona o Carinskoj tarifi, a nedeljiva je po količini, u treću podelu upisuje se šifra: "GG". Pri uvozu poslednje pošiljke kojom se roba kompletira, u treću podelu upisuje se odgovarajuća šifra iz ovog pravilnika.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika uvoza iz Kodeksa šifara i, odvojena kosom crtom, šifra namene uvoza iz Kodeksa šifara. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, u ovu podelu upisuje se šifra namene uvoza 03.

Peta podela ove rubrike popunjava se tako što se upisuje šifra zakonskog osnova za oslobođenje, odnosno plaćanje poreza na dodatu vrednost iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja akcize iz Kodeksa šifara.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla) U podelu a) rubrike 34, upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije porekla iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

Ova rubrika se ne popunjava ako je u rubrici 16 navedena država, odnosno carinska teritorija porekla.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520 stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 36 (Povlastica) upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

- u drugu podelu šifra nacionalnog postupka iz Kodeksa šifara.

Ako nema šifre nacionalnog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 39 (Kvota) upisuje se evidencioni broj pod kojim je u Upravi carina evidentirano rešenje doneto na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN broj i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena odnosno na kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog uvoza proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost ugrađenog stranog materijala i vrednost usluga).

U rubriku 43 (MV - Metod vrednovanja) upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog uvoza, aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom i podaci koji se zahtevaju drugim propisima, kao i podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe, a koja roba u smislu člana 108. Carinskog zakona ostaje pod carinskim nadzorom.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Republike Srbije. Iznos iz rubrike 42 preračunava se u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke u inostranstvu do granice Republike Srbije.

Ako je ugovorena isporuka robe u Republici Srbiji, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Republike Srbije do mesta isporuke.

U deklaraciji za ponovni uvoz proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku upisuje se ukupna vrednost robe izvezene radi pasivnog oplemenjivanja, usluga i strane robe korišćene prilikom proizvodnje, odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali u inostranstvu.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

- u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta, a za šifre 4 i 6 iz druge podele rubrike 1 uz dažbine 01 i 09 upisuje se carinska vrednost robe, odnosno poreska osnovica, bez obzira da li nastaje carinski dug, odnosno obaveza plaćanja PDV ili ne;

- u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

- u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je propisana u jedinici mere. U deklaraciji za ponovni uvoz robe sa pasivnog oplemenjivanja, u ovu podelu upisuje se iznos dažbina u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona;

- u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) Ako se ova rubrika popunjava u postupku carinskog skladištenja ili prilikom unošenja robe u slobodnu zonu upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone, broj iz evidencije držaoca i datum smeštaja robe.

Ako je roba bila, pre traženog carinskog postupka, predmet postupka carinskog skladištenja ili je bila prethodno unesena u slobodnu zonu, u rubriku 49 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone.

Rubrika 50 (Principal), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)), ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci : " -, / ".

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/ preduzete mere), ne popunjava se.

Rubrike za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Rubrika C (Polazna carinarnica), ne popunjava se.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena;

- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

Prilog 6.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 1. I 2. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike

List

Broj rubrike

List

I. RUBRIKE ZA KORISNIKE

1

1 do 8 osim srednje podele:
1 do 3

27

1 do 5(1)

2

1 do 5(1)

28

1 do 3

3

1 do 8

29

1 do 3

4

1 do 8

30

1 do 3

5

1 do 8

31

1 do 8

6

1 do 8

32

1 do 8

7

1 do 3

33

prva podela na levoj strani:
1 do 8 ostatak: 1 do 3

8

1 do 5(1)

34a

1 do 3

9

1 do 3

34b

1 do 3

10

1 do 3

35

1 do 8

11

1 do 3

36

-

12

-

37

1 do 3

13

1 do 3

38

1 do 8

14

1 do 4

39

1 do 3

15

1 do 8

40

1 do 5(1)

15a

1 do 3

41

1 do 3

15b

1 do 3

42

-

16

1, 2, 3, 6, 7 i 8

43

-

17

1 do 8

44

1 do 5(1)

17a

1 do 3

45

-

17b

1 do 3

46

1 do 3

18

1 do 5(1)

47

1 do 3

19

1 do 5(1)

48

1 do 3

20

1 do 3

49

1 do 3

21

1 do 5(1)

50

1 do 8

22

1 do 3

51

1 do 8

23

1 do 3

52

1 do 8

24

1 do 3

53

1 do 8

25

1 do 5(1)

54

1 do 4

26

1 do 3

55

-

 

 

56

-

II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU

A

1 do 4

C

1 do 8

B

1 do 3

D

1 do 4

______________
(1) Od korisnika se neće zahtevati popunjavanje ovih rubrika na primerku br. 5 za potrebe tranzita

Prilog 7.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 3. I 4. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike

List

Broj rubrike

List

I. RUBRIKE ZA KORISNIKE

1

1 do 4 osim srednje podele:
1 do 3

27

1 do 4

2

1 do 4

28

1 do 3

3

1 do 4

29

1 do 3

4

1 do 4

30

1 do 3

5

1 do 4

31

1 do 4

6

1 do 4

32

1 do 4

7

1 do 3

33

prva podela na levoj strani:
1 do 4 ostatak: 1 do 3

8

1 do 4

34a

1 do 3

9

1 do 3

34b

1 do 3

10

1 do 3

35

1 do 4

11

1 do 3

36

1 do 3

12

1 do 3

37

1 do 3

13

1 do 3

38

1 do 4

14

1 do 4

39

1 do 3

15

1 do 4

40

1 do 4

15a

1 do 3

41

1 do 3

15b

1 do 3

42

1 do 3

16

1 do 3

43

1 do 3

17

1 do 4

44

1 do 4

17a

1 do 3

45

1 do 3

17b

1 do 3

46

1 do 3

18

1 do 4

47

1 do 3

19

1 do 4

48

1 do 3

20

1 do 3

49

1 do 3

21

1 do 4

50

1 do 4

22

1 do 3

51

1 do 4

23

1 do 3

52

1 do 4

24

1 do 3

53

1 do 4

25

1 do 4

54

1 do 4

26

1 do 3

55

-

 

 

56

-

II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU

A

1 do 4

C

1 do 4

B

1 do 3

D/J

1 do 4

 

Prilog 8

 

KODEKS ŠIFARA ZA POPUNJAVANJE ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU

I. Carinarnice i njihove organizacione jedinice

Naziv carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice

Šifra

1

2

1. Carinarnica Beograd

11002

1) Carinska ispostava Aerodrom Beograd

11410

2) Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla

11274

3) Carinska ispostava Beograd

11347

4) Carinska ispostava Beogradski sajam

11126

5) Carinska ispostava Ostružnica - Beograd

11118

6) Carinska ispostava za kurirske pošiljke - DHL

11282

7) Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora - Beograd

11207

8) Carinska ispostava Luka Beograd

11029

9) Carinska ispostava Pančevo

11037

10) Carinska ispostava Pošta Beograd

11045

11) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš - Beograd

11096

12) Carinska ispostava Skladišta

11134

13) Carinska ispostava Terminal Beograd

11568

14) Carinski referat Luka

11223

15) Carinski referat Luka i rečno pristanište Pančevo

11231

16) Carinski referat Savsko pristanište

11240

2. Carinarnica Vršac

23000

1) Carinska ispostava Vatin

23027

2) Carinska ispostava Železnička stanica Vršac

23035

3) Carinska ispostava Kaluđerovo

23019

4) Carinska ispostava Hemofarm Vršac

23043

5) Carinski referat Aerodrom Vršac

23337

3. Carinarnica Dimitrovgrad

13005

1) Carinska ispostava Gradina

13277

2) Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad

13021

3) Carinska ispostava Terminal - Gradina

13013

4) Carinska ispostava Slobodna zona Pirot

13030

5) Carinski referat Pirot

13048

4. Carinarnica Zrenjanin

24007

1) Carinska ispostava Zrenjanin

24023

2) Carinska ispostava Kikinda

24015

3) Carinska ispostava Srpska Crnja

24031

4) Carinski referat Jaša Tomić

24074

5) Carinski referat Međa

24058

6) Carinski referat Nakovo

24066

7) Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin

24287

8) Carinski referat Vrbica

24295

5. Carinarnica Kladovo

12009

1) Carinska ispostava Veliko Gradište

12068

2) Carinska ispostava Vrška Čuka

12319

3) Carinska ispostava Đerdap

12289

4) Carinska ispostava Đerdap II

12084

5) Carinska ispostava Mokranje

12033

6) Carinska ispostava Prahovo

12041

7) Carinski referat Bor

12297

8) Carinski referat Zaječar

12327

9) Carinski referat Majdanpek

12092

6. Carinarnica Kragujevac

17000

1) Carinska ispostava Kragujevac

17019

2) Carinska ispostava Smederevo

17345

3) Carinski referat Aranđelovac

17256

4) Carinski referat za metalsku industriju - Železara

17353

5) Carinski referat Železnička stanica Kragujevac

17043

6) Carinski referat Jagodina

17027

7) Carinski referat Lapovo

17078

8) Carinski referat Mladenovac

17329

9) Carinski referat Požarevac

17337

10) Carinski referat Smederevska Palanka

17035

11) Carinski referat Slobodna zona Kragujevac

17370

12) Carinski referat Slobodna zona Smederevo

17388

13) Carinski referat Velika Plana

17094

7. Carinarnica Kraljevo

14001

1) Carinska ispostava Kraljevo

14052

2) Carinska ispostava Novi Pazar

14109

3) Carinska ispostava Čačak

14060

4) Carinska ispostava Špiljani

14338

5) Carinska ispostava Gornji Milanovac

14176

6) Carinski referat Raška

14010

7) Carinski punkt Brnjački Most

14346

8) Carinski punkt Rudnica

14320

7a Carinarnica Kruševac

45004

1) Carinska ispostava Kruševac

45047

2) Carinski referat Paraćin

45055

3) Carinski referat Trstenik

45063

4) Carinski referat Slobodna zona Kruševac

45110

8. Carinarnica Niš

15008

1) Carinska ispostava Aerodrom Niš

15156

2) Carinska ispostava Vranje

15121

3) Carinska ispostava Leskovac

15024

4) Carinska ispostava Preševo

15172

5) Carinska ispostava Prohor Pčinjski

15164

6) Carinska ispostava Terminal - Preševo

15105

7) Carinski referat Železnička stanica Ristovac

15288

8) Carinski referat Knjaževac

15113

9) Carinski referat Pošta Niš

15083

10) Carinska ispostava Prokuplje

15407

11) Carinski referat Ribarci

15032

12) Carinski referat Strezimirovci

15040

13) Carinska ispostava Železnička stanica Niš

15075

14) Carinski referat Duvanska Niš

15423

9. Carinarnica Novi Sad

21008

1) Carinska ispostava Batrovci

21091

2) Carinska ispostava Bačka Palanka

21024

3) Carinska ispostava Železnička stanica Šid

21083

4) Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad

21016

5) Carinska ispostava Most Bačka Palanka

21105

6) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Novi Sad

21067

7) Carinska ispostava Šid

21342

8) Carinski referat Bečej

21369

9) Carinski referat Vajska

21466

10) Carinski referat Vrbas

21040

11) Carinski referat za poslove carinskog nadzora Novi Sad

21202

12) Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad

21440

13) Carinski referat Jamena

21148

14) Carinski referat Ljuba

21300

15) Carinski referat Neštin

21156

16) Carinski referat Novi Sad

21458

17) Carinski referat Pošta Novi Sad

21059

18) Carinski referat Slobodna zona Novi Sad

21377

19) Carinski referat Sot

21270

10. Carinarnica Priština

31003

1) Carinski punkt Depce

31321

2) Carinski punkt Končulj

31330

3) Carinski punkt Merdare

31305

4) Carinski punkt Mutivode

31313

11. Carinarnica Sombor

22004

1) Carinski referat Apatin

22012

2) Carinska ispostava Bački Breg

22020

3) Carinska ispostava Bezdan - Mohač

22039

4) Carinska ispostava Bogojevo

22128

5) Carinski referat Sombor

22047

6) Carinski referat Bezdan

22144

7) Carinski referat Železnička stanica Bogojevo

22292

12. Carinarnica Subotica

25003

1) Carinska ispostava Železnička stanica Subotica

25046

2) Carinska ispostava Javna skladišta Subotica

25038

3) Carinska ispostava Kelebija

25267

4) Carinska ispostava Senta

25062

5) Carinska ispostava Terminal - Kelebija

25054

6) Carinska ispostava Terminal - Horgoš

25011

7) Carinska ispostava Horgoš

25151

8) Carinski referat Bajmok

25097

9) Carinski referat Đala

25089

10) Carinski referat Slobodna zona Subotica

25160

11) Carinski referat Bački Vinogradi

25178

12a Carinarnica Užice

46000

1) Carinska ispostava Kotroman

46094

2) Carinska ispostava Prijepolje

46043

3) Carinska ispostava Uvac

46108

4) Carinska ispostava Užice

46027

5) Carinski referat Bajina Bašta

46086

6) Carinski referat Železnička stanica Prijepolje - Kolovrat

46060

7) Carinski referat Požega

46035

8) Carinska ispostava Gostun

46078

9) Carinski referat Jabuka

46051

10) Carinski referat Slobodna zona Užice

46124

11) Carinski referat Priboj

46159

13. Carinarnica Šabac

42005

1) Carinska ispostava Badovinci

42188

2) Carinska ispostava Valjevo

42145

3) Carinska ispostava Ljubovija

42200

4) Carinska ispostava Mali Zvornik

42153

5) Carinska ispostava Sremska Mitrovica

42072

6) Carinska ispostava Sremska Rača

42102

7) Carinska ispostava Trbušnica

42196

8) Carinska ispostava Šabac

42056

9) Carinski referat Slobodna zona Šabac

42277

II. Države i carinske teritorije

Naziv države, odnosno carinske teritorije

Šifra

Kneževina Andora - primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol III uz Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

AD

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE

Avganistan

AF

Antigva i Barbuda

AG

Angvila

AI

Albanija

AL

Jermenija

AM

Angola

AO

Antarktik

AQ

Argentina

AR

Američka Samoa

AS

Austrija

AT

Australija

AU

Aruba

AW

Azerbejdžan

AZ

Bosna i Hercegovina

BA

Barbados

BB

Bangladeš

BD

Belgija

BE

Burkina Faso

BF

Bugarska

BG

Bahrein

BH

Burundi

BI

Benin

BJ

Sveti Bartolomej

BL

Bermudi

BM

Bruneji

BN

Bolivija

BO

Brazil

BR

Boner, Sveti Eustahije i Saba

BQ

Bahami

BS

Butan

BT

Buve

BV

Bocvana

BW

Belorusija

BY

Belize

BZ

Kanada

CA

Kokosova (Kiling) Ostrva

CC

Centralna Afrička Republika

CF

Kongo

CG

Švajcarska

CH

Obala Slonovače

CI

Kukova Ostrva

CK

Čile

CL

Kamerun

CM

Kina

CN

Kolumbija

CO

Kostarika

CR

Kuba

CU

Zelenortska Ostrva (Zeleni Rt)

CV

Kurasao

CW

Božićno Ostrvo

CX

Kipar

CY

Češka

CZ

Nemačka

DE

Džibuti

DJ

Danska

DK

Dominik

DM

Dominikanska Republika

DO

Alžir

DZ

Ekvador

EC

Estonija

EE

Egipat

EG

Zapadna Sahara

EH

Eritreja

ER

Španija

ES

Etiopija

ET

Finska

FI

Fidži

FJ

Foklandska ostrva (Malvini)

FK

Mikronezija

FM

Farska ostrva

FO

Francuska

FR

Francuski Metropoliten

FX

Gabon

GA

Velika Britanija

GB

Grenada

GD

Gruzija

GE

Francuska Gijana

GF

Gana

GH

Gibraltar

GI

Grenland

GL

Gambija

GM

Gvineja

GN

Gvadelup

GP

Ekvatorijalna Gvineja

GQ

Grčka

GR

Južna Džordžija i Južna sendvič ostrva

GS

Gvatemala

GT

Guam

GU

Gvineja - Bisao

GW

Gvajana

GY

Hong Kong

HK

Herd i Mekdonald ostrva

HM

Honduras

HN

Hrvatska

HR

Haiti

HT

Mađarska

HU

Indonezija

ID

Irska

IE

Izrael

IL

Ljudska ostrva

IM

Indija

IN

Britanska Teritorija Indijskog Okeana

IO

Irak

IQ

Iran

IR

Island

IS

Italija

IT

Jamajka

JM

Jordan

JO

Japan

JP

Džonston Ostrva

JT

Kenija

KE

Kirgistan

KG

Kambodža

KH

Kiribati

KI

Komorska Ostrva

KM

Sent Kits i Nevis

KN

Koreja, Demokratska Narodna Republika

KP

Koreja

KR

Kuvajt

KW

Kajmanska ostrva

KY

Kazahstan

KZ

Laos

LA

Liban

LB

Sent Lusija (Sveta Lucija)

LC

Lihtenštajn

LI

Šri Lanka

LK

Liberija

LR

Lesoto

LS

Litvanija

LT

Luksemburg

LU

Letonija

LV

Libijska Arapska Džamahirija

LY

Maroko

MA

Monako

MC

Moldavija

MD

Madagaskar

MG

Maršalska Ostrva

MH

Midvejska Ostrva

MI

Makedonija

MK

Mali

ML

Mijanmar

MM

Mongolija

MN

Makao

MO

Severna Marijanska Ostrva

MP

Martinik

MQ

Mauritanija

MR

Monserat

MS

Malta

MT

Mauricijus

MU

Maldivi

MV

Malavi

MW

Meksiko

MX

Malezija

MY

Mozambik

MZ

Namibija

NA

Nova Kaledonija

NC

Niger

NE

Norfolk Ostrvo

NF

Nigerija

NG

Nikaragva

NI

Holandija

NL

Norveška

NO

Nepal

NP

Nauru

NR

Niue

NU

Novi Zeland

NZ

Oman

OM

Panama

PA

Peru

PE

Francuska Polinezija

PF

Papua Nova Gvineja

PG

Filipini

PH

Pakistan

PK

Poljska

PL

Sent Pier i Mikelon

PM

Pitkern

PN

Portoriko

PR

Portugalija

PT

Palau

PW

Paragvaj

PY

Katar

QA

Reiniom

RE

Rumunija

RO

Ruska Federacija

RU

Ruanda

RW

Saudijska Arabija

SA

Solomonska Ostrva

SB

Sejšelska Ostrva

SC

Sudan

SD

Švedska

SE

Singapur

SG

Sveta Jelena

SH

Slovenija

SI

Svalbard i Janmajen Ostrva

SJ

Slovačka

SK

Siera Leone

SL

San Marino - primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol 3 uz Prelazni sporazum

SM

Senegal

SN

Somalija

SO

Surinam

SR

Južni Sudan

SS

Sao Toma i Principi

ST

El Salvador

SV

Sveti Martin (holandski deo)

SX

Sirija

SY

Svaziland

SZ

Turska i Kaikos Ostrva

TC

Čad

TD

Francuska Južna Teritorija

TF

Togo

TG

Tajland

TH

Tadžikistan

TJ

Tokelau

TK

Turkmenistan

TM

Tunis

TN

Tonga

TO

Demokratska Republika Timor - Leste

TL

Turska

TR

Trinidad i Tobago

TT

Tuvalu

TV

Tajvan

TW

Tanzanija

TZ

Ukrajina

UA

Uganda

UG

Sjedinjene Američke Države

US

Urugvaj

UY

Uzbekistan

UZ

Vatikan - Sveta Stolica

VA

Sent Vinsent i Grenadini

VC

Venecuela

VE

Britanska Devičanska Ostrva

VG

Sjedinjene Države Devstvenih Ostrva

VI

Vijetnam

VN

Vanuatu

VU

Volis i Fortuna Ostrva

WF

Vejk, Ostrvo

WK

Samoa

WS

Okupirana teritorija Palestine

PS

Jemen

YE

Majote

YT

Južna Afrika

ZA

Zambija

ZM

Demokratska republika Kongo

CD

Zimbabve

ZW

Republika Srpska

XR

Republika Crna Gora

ME

Republika Srbija

RS

APKM - primena u skladu sa sporazumom CEFTA 2006

XK

Kada se uvoze u Republiku Srbiju iz Ceute i Melilje, odnosno izvoze iz Republike Srbije u Ceutu i Malilju proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje, odnosno iz Republike Srbije u skladu sa čl. 37. i 38. Protokola III uz Prelazni sporazum u JCI se upisuje šifra: "XE".

III. Vrsta valute

Naziv valute

Šifra

Austrijski šiling

ATS

Australijski dolar

AUD

Belgijski franak

BEF

Kanadski dolar

CAD

Švajcarski franak

CHF

Nemačka marka

DEM

Danska kruna

DKK

Španska pezeta

ESP

EVRO

EUR

Finska marka

FIM

Francuski franak

FRF

Funta sterlinga

GBP

Drahma

GRD

Irska funta

IEP

Italijanska lira

ITL

Jen

JPY

Kuvajtski dinar

KWD

Luksemburški franak

LUF

Holandski gulden

NLG

Norveška kruna

NOK

Portugalski eskudo

PTE

Švedska kruna

SEK

Američki dolar

USD

Srpski dinar

RSD

IV. Lica

Naziv

Šifra

Strana fizička lica

000912000

Ostala lica bez PIB

000913006

V. Vrste prevoznog, odnosno prenosnog sredstva

Vrsta saobraćaja i vrsta prevoznog, odnosno prenosnog sredstva

Šifra

Železnički saobraćaj

20

Drumsko vozilo na vagonu

23

Drumski saobraćaj

 

Kamion bez prikolice

31

Kamion sa prikolicom

32

Tegljač sa poluprikolicom

33

Kombi i putnička vozila

34

Ostala vozila

35

Vazdušni saobraćaj

40

Poštanski saobraćaj

50

Kombinovani/multimodalni saobraćaj

60

Posebni vidovi transporta (dalekovodi, cevovodi, gasovodi)

70

Rečni saobraćaj

80

Vagon na brodu

82

Drumsko vozilo na brodu

86

Prikolica ili poluprikolica na brodu

87

Sopstveni pogon

90

VI. Paritet isporuke

Paritet

Šifra

Franko fabrika (naziv mesta)

EXW

Franko prevoznik (naziv mesta)

FCA

Franko uz bok broda (naziv luke otpreme)

FAS

Franko na palubi broda (naziv luke otpreme)

FOB

Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta)

CFR

Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta)

CIF

Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta)

CPT

Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta)

CIP

Dostavljeno na granici (naziv mesta)

DAF

Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta)

DES

Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta)

DEQ

Dostavljeno - carina nije plaćena (naziv mesta odredišta)

DDU

Dostavljeno - carina plaćena (naziv mesta odredišta)

DDP

Dostavljeno na terminalu (naziv terminala u luci ili mestu odredišta)

DAT

Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta)

DAP

Ostali nenavedeni pariteti

XXX

VII. Mesto pariteta isporuke

Mesto pariteta isporuke

Šifra

Granica Srbije

0

Mesto u Srbiji

1

Mesto izvan Srbije

3

VIII. Vrsta posla

Kolona A

Šifra u rub. 24

Kolona B

Opis

Šifra

 

Opis

Šifra

Poslovi sa stvarnim ili planiranim prenosom vlasništva sa plaćanjem ili drugom nadoknadom (osim poslova pod šiframa 2, 7 i 8) (1) (2) (3)

1

11

Kupovina/prodaja (2)

1

 

 

12

Pošiljke poslate na testiranje, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i komisioni poslovi

2

 

 

13

Kompenzacioni poslovi

3

 

 

14

Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe

4

 

 

15

Finansijski lizing(3)

5

Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom; 1(4) besplatna zamena robe

2

21

Vraćanje robe

1

...

...

22

Zamena za vraćenu robu

2

...

...

23

Zamena za robu koja nije vraćena (npr. u garancijskom roku)

3

Poslovi (ne privremeni) sa prenosom vlasništva bez finansijske ili druge naknade

3

31

Pošiljke robe u okviru programa, koje su u potpunosti ili delimično finansirane od strane Evropske unije

1

...

...

32

Druge isporuke vladinih pomoći

2

...

...

33

Druge isporuke pomoći (individualne ili nevladinih organizacija)

3

...

...

34

Drugi poslovi

4

Poslovi oplemenjivanja na osnovu ugovora ili poslovi popravke (osim poslova pod šifrom 7)

4

41

Oplemenjivanje

1

...

...

42

Popravka i održavanje uz plaćanje

2

...

...

43

Besplatna popravka i održavanje

3

...

Poslovi nakon oplemenjivanja na osnovu ugovora (5) ili nakon opravke(6) (osim poslova pod šifrom 7)

5

51

Oplemenjivanje

1

...

...

52

Popravka i održavanje uz plaćanje

2

...

...

53

Besplatna popravka i održavanje

3

Poslovi bez prenosa vlasništva, npr. zajam, zakup, operativni lizing (7) i druga privremena korišćenja(8) sa izuzetkom oplemenjivanja na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje)

6

61

Zakup, zajam, operativni lizing

...

 

...

62

Druga privremena korišćenja

2

Poslovi u vezi sa zajedničkim programima odbrane ili drugim međuvladinim proizvodnim programima

7

70

...

...

Nabavke građevinskog materijala i opreme u okviru građevinske delatnosti koji su deo opšteg ugovora (9)

8

80

...

...

Drugi poslovi

9

91

Ulog stranog lica

1

...

...

96

Promet robe u slobodnu zonu i iz slobodne zone

6

...

...

99

Ostali posebni oblici spoljnotrgovinskog posla

9

Napomene pod oznakama od (1) do (9)

______________
(1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći deo izvoza i uvoza, odnosno poslova kod kojih je svojina preneta sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto a plaćanje izvršeno je ili će biti izvršeno plaćanje ili druga nadoknada (npr.: plaćanje robom). Ovo se primenjuje i na robu poslatu između jedinica jednog lica, kao i na robu poslatu iz/u centralno distributivno skladište, osim ako plaćanje ili druga nadoknada u vezi sa ovim poslovima neće biti izvršena (u tom slučaju će ovi poslovi biti pobrojani u koloni A pod 3).
(2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne delove i drugu robu čija se zamena plaća.
(3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing se obračunavaju na način da pokriju celu ili skoro celu vrednost robe. Koristi i rizici vlasništva su preneseni na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje vlasnik.
(4) U slučaju vraćanja i zamene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.
(5) U slučaju oplemenjivanja robe, pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, upotrebljavaju se šifre 4 i 5 iz kolone A. Ako proizvođač vrši oplemenjivanje za svoj račun, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
(6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumeva vraćanje robi prvobitne funkcije, pri čemu mogu biti izvršene strukturne promene ili poboljšanja.
(7) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o lizingu, osim finansijskog lizinga iz napomene (3).
(8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namerom da se kasnije ponovo uveze ili izveze bez promene vlasništva.
(9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove upisane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju nije izdat poseban račun, već je za kompletnu pošiljku izdat zajednički račun. U suprotnom, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.

IX. Roba pod carinskim nadzorom

Roba

Šifra

Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95

271011 01

Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98

271011 02

Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više

271011 03

Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 ali sa sadržajem olova ne preko 0,02 g po litru,

271011 04

Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98, ostali

271011 05

Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više

271011 06

Gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa

271011 07

Laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima

271011 08

Laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11

271011 09

Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit

271011 10

Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo

271011 11

Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja

271011 12

Srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima

271019 01

Srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11

271019 02

Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore

271019 03

Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo

271019 04

Srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo

271019 05

Gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima

271019 06

Gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31

271019 07

Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL)

271019 08

Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, ostalo

271019 09

Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, ostalo

271019 10

Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju

271019 11

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, dizel goriva

271019 12

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, dizel goriva

271019 13

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, dizel goriva

271019 14

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, brodska goriva

271019 15

Motorna ulja za podmazivanje

271000 10

Avio ulja za podmazivanje

271000 11

Turbinska ulja

271000 12

Masti za podmazivanje

271000 13

Ostala ulja za podmazivanje

271000 14

Sintetička ulja za podmazivanje

271000 15

Prirodni gas

271100 01

Propan

271100 02

Butan

271100 03

Etilen, propilen, butilen, butandien

271100 04

Mešavine propana i butana

271100 05

Ostalo

271100 06

Petrolej za osvetljenje

271000 16

Cigarete, koje sadrže duvan, grupe A

240220 00

Cigare i cigarilosi koji sadrže duvan

240210 00

Rezani duvan i duvan za lulu

240310 00

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje

240399 00

Denaturisani etil-alkohol za gorivo jačine 80% ili jače

220720 00

Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine 80% ili jači

220710 01

Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine manje od 80%

220890 05

Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine 80% ili jači

220710 02

Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine manje od 80%

220890 06

Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, u bocama

220300 01

Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, ostalo

220300 02

Pivo dobijeno od slada, u ambalaži preko 10 l

220300 03

Vinjak

220820 01

Lozovača i komovica

220820 02

Klekovača

220850 01

Šljivovica, kruškovača, trešnjevača

220890 01

Kajsijevača i druge prirodne rakije

220890 02

Ostala žestoka alkoholna pića dobijena od vina ili komine grožđa

220820 03

Rum i tafia

220840 00

Vodka

220860 00

Likeri

220870 00

Arak

220890 03

Ostala žestoka alkoholna pića

220890 04

Konjak

220820 04

Armanjak

220820 05

Džin

220850 02

Viski

220830 00

Voda, mineralna voda i gazirana voda sa dodatkom šećera ili dr. sredstava za zaslađivanje ili aromu

220210 00

Ostala bezalkoholna pića, osim bezalkoholnih osvežavajućih pića sa voćnim sokom

220290 00

Bezalkoholno pivo

220290 01

Praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića

210690 00

Voćni sok od pomorandže, smrznuti, koncentrisani

200911 01

Voćni sok od pomorandže, smrznuti, ostali

200911 02

Voćni sok od pomorandže, koncentrisani

200919 01

Voćni sok od pomorandže, ostali

200919 02

Voćni sok od grejpfruta, koncentrisani

200920 01

Voćni sok od grejpfruta, ostalo

200920 02

Voćni sok od ostalih agruma, koncentrisani

200930 01

Voćni sok od limuna

200930 02

Voćni sok od ostalih agruma, ostali

200930 03

Voćni sok od ananasa, koncentrisani

200940 01

Voćni sok od ananasa, ostali

200940 02

Voćni sok od grožđa

200960 00

Voćni sok od jabuke, koncentrisani

200970 01

Voćni sok od jabuke, ostalo

200970 02

Voćni sok od maline, koncentrisani

200980 01

Voćni sok od višnje, koncentrisani

200980 02

Sok od ostalog voća

200980 03

Voćni sok od maline

200980 04

Voćni sok od višnje

200980 05

Sok od ostalog voća

200980 06

Mešavina sokova

200990 00

Kafa, nepržena sa kofeinom

090111 00

Kafa, nepržena bez kofeina

090112 00

Kafa, pržena sa kofeinom

090121 00

Kafa, pržena bez kofeina

090122 00

Zamena za kafu sa sadržajem kafe, ljuspice i opne od kafe

090190 00

Ekstrakt kafe

210111 00

Sirovi šećer

170111 00

Rafinisani šećer u kristalu od šećerne trske

170199 01

Rafinisani šećer u kristalu od šećerne repe

170199 02

X. Jedinice mere

Jedinica mere

Šifra

Komad

KD

Miligram

MG

Gram

GR

Kilogram

KG

Tona

TN

Metar - dužni

MD

Metar - kvadratni

M2

Metar - kubni

M3

Litar

LT

Mililitar

ML

Hektolitar

HL

Karat

KR

Tuce

TC

Par

PR

Arak

AR

Megavat

MW

Kilovat

KW

Garnitura - komplet

GN

gram cepanog izotopa

CI

100 komada

SK

1000 komada

HK

1000 kW/h

HW

1000 metara kubnih

H3

kilogram P2O5

PO

kilogram H2O2

HP

kilogram NaOH

NH

kilogram KOH

KH

kilogram U

KU

kilogram met. am.

MA

tera džula

TJ

nosivost u tonama

NT

broj ćelija

BC

kilogram K2O

KO

kilogram N

NN

kilogram 90% suve supstance

SS

kilogram neto mase, oceđene materije

OS

litar čistog (100%) alkohola

LA

XI. Oblici izvoza i uvoza

Oblik izvoza i uvoza

Šifra

Slobodan izvoz - uvoz

LB

Dozvola

D

Kontigent po količini

KK

Kontigent po vrednosti

KV

XII. Namena uvoza

Namena uvoza

Šifra

Oprema

01

Reprodukcija i sirovine

02

Široka potrošnja

03

Rezervni delovi za održavanje uvezene opreme, odnosno delovi uvezene opreme i trajnih potrošnih dobara

04

Hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase

05

XIII. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja akcize

Zakonski osnov

Šifra

Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama

1

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama

21

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama

22

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama

23

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o akcizama

24

Član 19. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama

3

Član 19. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama

4

Član 19. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama

10

Član 19. stav 1. tačka 6a) Zakona o akcizama

11

Član 10. stav 1. Zakona o akcizama

12

Član 19a stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama

13

Član 19a. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama

14

XIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost

Zakonski osnov

Šifra

1

2

Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska stopa)

2310

Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska stopa)

2320

- unos dobara u slobodnu zonu (član 24. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2405

- uvoz letilica i dobara namenjenih tim letilicama (član 24. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2410

- uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica (član 24. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2420

- uvoz brodova i dobara namenjenih tim brodovima (član 24. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2430

- uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova (član 24. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost

2440

- uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije (član 24. stav 1. tačka 15) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2450

- uvoz dobara namenjenih za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2461

- uvoz dobara namenjenih službenim potrebama međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2462

- uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (3) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2463

- uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2464

- uvoz dobara koji se vrši u skladu članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost

2465

- uvoz dobara koji se vrši u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost

2466

- uvoz dobara koji se vrši na osnovu međunarodnog ugovora ako je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost (član 24. stav 1. tač. 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2467

- unos zakonskih sredstva plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2510

- uvoz akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti (član 25. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2520

- uvoz hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2530

- uvoz ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2540

- uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć (član 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost) u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije odnosno humanitarna pomoć

2550

- uvoz dobara čija se isporuka vrši preko prenosne i distributivne mreže i to: električne energije i prirodnog gasa (član 26. stav 1. tačka 1d) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2575

- uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena (član 26. stav 1. tačka 1b) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2560

- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice (član 26. stav 1. tačka 1v) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2570

- uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku

2580

- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja (član 26. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2612

- uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka privremeno izvozi u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član 26. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2613

- uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2614

- uvoz dobara u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe (član 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2615

- uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2616

- uvoz investicionog zlata (član 36b stav 4. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

3641

- član 216. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona

1611

- član 216. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona

1612

- član 216. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona

1613

- član 216. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona

1614

- član 216. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona

1615

- član 216 stav 1. tačka 7) Carinskog zakona

1617

- član 216 stav 1. tačka 8) Carinskog zakona

1618

- član 216. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona

1619

- član 216. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona

1620

- član 216. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona

1621

- član 216. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona

1627

- član 216. stav 1. tačka 16) Carinskog zakona

1626

- član 217. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona

1716

XV. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima

Zakonski osnov

Šifra

Član 16. Carinskog zakona

16000

Član 30. stav 3. tačka 4. Carinskog zakona
Član 30. stav 3. tačka 5. Carinskog zakona
Član 107. stav 1. Carinskog zakona

03034
03035
10710

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Bosne i Hercegovine

BA00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Makedonije

MK00C

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2 uz Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

RU001

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Moldavije - industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1

MD01C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Moldavije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1

MD11C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Albanije - industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1

AL01C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Albanije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1

AL11C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Crne Gore - sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife

ME00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz APKM - sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife

XK00C

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom A uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije

BY001

Član 143. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

14311

Član 157. Carinskog zakona

15700

Član 168. Carinskog zakona (potpuno oslobođenje)

16800

Član 170. stav 1. Carinskog zakona

17010

Član 172. stav 1. Carinskog zakona

17210

Član 179. Carinskog zakona

17910

Član 180. stav 1. Carinskog zakona

18010

Član 180. stav 2. Carinskog zakona

18020

Član 215. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona

21512

Član 215. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona

21513

Član 215 stav 1. tačka 4. Carinskog zakona

21514

Član 215. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona

21515

Član 215. stav 2. tačka 1. Carinskog zakona

21521

Član 215. stav 2. tačka 2. Carinskog zakona

21522

Član 216. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

21611

Član 216. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona

21613

Član 216. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona

21614

Član 216. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona

21615

Član 216. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona

21617

Član 216. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona

21618

Član 216. stav 1. tačka 9. Carinskog zakona

21619

Član 216. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona

21620

Član 216. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona

21621

Član 216. stav 1. tačka 12. Carinskog zakona

21622

Član 216. stav 1. tačka 13) Carinskog zakona

21623

Član 216 stav 1. tačka 14. Carinskog zakona

21624

Član 216. stav 1. tačka 15. Carinskog zakona

21625

Član 216. stav 1. tačka 16. Carinskog zakona

21626

Član 217. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

21711

Član 217. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona

21712

Član 217. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona

21713

Član 217. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona

21714

Član 217. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona

21715

Član 217. stav 1. tačka 6. Carinskog zakona

21716

Član 217. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona

21717

Član 217. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona

21718

Član 217 stav 1. tačka 9. Carinskog zakona

21719

Član 217. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona

21720

Član 218. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona

21812

Član 218. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona

21813

Član 218. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona

21814

Član 218. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona

21815

Član 221. stav 1. Carinskog zakona

22110

Član 222. Carinskog zakona

22200

Član 224. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

22411

Član 224. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona

22412

Tačka 1. podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini ("Službeni glasnik RS", br. 119/08 i 96/09) i tačka 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe ("Službeni glasnik RS", br. 106/09 i 10/10) - stopa 15%

39709

Tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009. godini ("Službeni glasnik RS", br. 119/08 i 96/09) i tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini ("Službeni glasnik RS", br. 106/09 i 10/10) - stopa 0%

39710

Član 30. stav 6. Carinskog zakona - smanjenje carinskih dažbina za sirovine i repromaterijal

306L1

Član 30. stav 6. Carinskog zakona - izuzimanje obrađenog duvana od plaćanja carinskih dažbina

306L2

Član 30. stav 6. Carinskog zakona - izuzimanje komponenti i delova za sklapanje "Fiat punto" od plaćanja carinskih dažbina

306L3

Član 30. stav 6. Carinskog zakona - smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u određenoj količini (kvote)

306L4

Član 30. stav 6. Carinskog zakona - izuzimanje žitarica i uljarica od plaćanja carinskih dažbina

306L5

Član 16. Zakona o stranim ulaganjima

16000

Član 14. Zakona o ulaganjima

14000

Član 19. Zakona o slobodnim zonama

19000

Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći

05100

Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći - za robu koja se plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i humanitarne pomoći

05199

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, uključujući i proizvode obuhvaćene Aneksom I (a), (b), (v) Sporazuma (osim proizvoda iz sledećih HS tarifnih brojeva, odnosno podbrojeva: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501 - 3505, 3809 10, 3824 60, 4101 - 4103, 4301, 5001 - 5003)

EU00I

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (a)

EU03A

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (b)

EU03B

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (v)

EU03V

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (g)

EU03G

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - proizvodi od ribe obuhvaćeni Aneksom V

EU05R

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2

EU12V

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom II Protokola 1

EU21P

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (d) Protokola uz SSP, prerađeni poljoprivredni proizvodi iz Aneksa II (a) Protokola uz SSP (osim cigareta iz tarifne oznake 2402 20 90 00) i šarana iz tarifne oznake 0301 93 00 00 (u skladu sa članom 5. Protokola uz SSP)

EU12K

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 10% u okviru propisane kvote od 25 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote naplaćuju se carinske dažbine shodno SSP.

EU12A

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 15% u okviru propisane kvote od 1600 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote se naplaćuju carinske dažbine shodno SSP.

EU12B

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, za koje su ukinute sve carine na uvoz, uključujući proizvode navedene u Aneksu II (Liste A, B i C), osim proizvoda navedenih u Aneksu I

TR00I

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I - snižena carina u okviru kvote

TR12P

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I - snižene carinske dažbine (01 i 05) u okviru kvote

TR12S

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, uključujući i proizvode navedene u Aneksu III liste A, B i V

EF0IF

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA - prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Tabelom 2 Protokola A

EFPAF

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije - riba i ostali morski proizvodi obuhvaćeni Aneksom II, tabele 1 i 3

EFA2F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske/ Lihtenštajna - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske

CH11F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske/ Lihtenštajna - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske - kvote

CH12F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Islanda - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma

IS11F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Kraljevine Norveške - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma

NO11F

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2. Sporazuma

KZ001

XVI. Vrste postupka

Izvoz uvoz

Vrsta postupka

Šifra

1.

IZVOZ
Izvoz robe

10

2.

PRIVREMENI IZVOZ I PASIVNO OPLEMENJIVANJE

 

 

Pasivno oplemenjivanje

21

 

Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju

23

3.

PONOVNI IZVOZ
Ponovni izvoz robe

31

4.

UVOZ

 

 

Stavljanje robe u slobodan promet

40

 

Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja)

41

 

Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u prostorijama carinskog skladišta

46

 

Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u slobodnoj zoni

47

5.

PRIVREMENI UVOZ I AKTIVNO OPLEMENJIVANJE

 

 

Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja)

51

 

Privremeni uvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju

53

 

Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u prostorijama carinskog skladišta

55

 

Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u slobodnoj zoni

57

6.

PONOVNI UVOZ

 

 

Ponovni uvoz i stavljanje robe u slobodan promet

61

 

Ponovni uvoz i stavljanje domaće robe u slobodan promet

63

7.

CARINSKO SKLADIŠTENJE

 

 

Carinsko skladištenje robe

71

 

Carinsko skladištenje ili unos u slobodnu zonu, robe namenjene za izvoz u nepromenjenom stanju, sa pravom na izvozne stimulacije ili oslobođenje od plaćanja poreza

76

 

Unos robe u slobodnu zonu, osim slučajeva pod šifrom 76

78

 

Smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama

79

9.

DRUGE VRSTE

 

 

Prerada pod carinskom kontrolom

91

 

Ustupanje robe

92

 

Uništenje robe

93

 

Snabdevanje prodavnica u lukama i vazduhoplovnim pristaništima

96

 

Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama

97

 

Snabdevanje diplomatskog osoblja iz carinskih skladišta

98

XVII. Vrste nacionalnog postupka

Vrsta postupka

Šifra

Obračun carinskog duga za privremeno uvezenu robu

06

Druga strana roba namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni

20

Strana roba namenjena isključivo za skladištenje u slobodnoj zoni

21

Strana oprema namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni

22

Domaća roba namenjena za skladištenje i obavljanje delatnosti u slobodnim zonama

23

Stavljanje u slobodan promet dobijenog akciznog proizvoda iz postupka aktivnog oplemenjivanja

59

Snabdevanje brodova i vazduhoplova

95

XVIII. Vrste prethodnih isprava

Vrsta prethodne isprave

Šifra

JCI - tranzit

TR

JCI - izvoz robe

C1

JCI - privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

C2

JCI - ponovni izvoz robe

C3

JCI - carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu

C7

JCI - prerada robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe

C9

Sažeta deklaracija

SD

TIR karnet (za robu koja se doprema po TIR karnetu)

TU

TIR karnet (za robu koja se otprema po TIR karnetu)

TI

ATA karnet (za robu koja se doprema po ATA karnetu)

AU

ATA karnet (za robu koja se otprema po ATA karnetu)

AI

Poštansko-carinska prijava

PP

XIX. Metod vrednovanja

Metod vrednovanja

Šifra

Transakcijska vrednost (član 39. Carinskog zakona)

1

Transakcijska vrednost istovetne robe (član 40. Carinskog zakona)

2

Transakcijska vrednost slične robe (član 41. Carinskog zakona)

3

Metod dedukcije (član 43. Carinskog zakona)

4

Obračunata vrednost (član 44. Carinskog zakona)

5

Raspoloživi podaci (član 45. Carinskog zakona)

6

XX. Vrste dažbina

Vrsta dažbine

Šifra

Carina

01

Sezonska carina

02

Posebna dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

05

Porez na dodatu vrednost

09

Akciza

10

Kompenzatorna kamata

15

Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

16

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

17

XXI. Način plaćanja/obezbeđenja carinskog duga

Način plaćanja/obezbeđenja

Šifra

Gotovinsko ili ekvivalentno plaćanje kod organa carinske službe

A

Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnim gotovinskim depozitom

C

Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnom garancijom - bankarska garancija

I

Nema obaveze da se izvrši plaćanje, odnosno obezbeđenje nastalog ili obezbeđenje eventualno nastalog duga

N

Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom - gotovinski depozit

S

Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom - bankarska garancija

W

XXII. Vrste garancija

Vrsta garancija

Šifra

Garancija primaoca ili njegovog posrednog zastupnika, garancija carinskog dužnika ili lica koje može postati odgovorno za taj dug

1

Garancija drugog lica sa dozvolom carinskog organa

9

XXIII. Vrste obezbeđenja za robu u tranzitu

Vrsta obezbeđenja

Šifra

Ostale stavke

Oslobođenje od podnošenja obezbeđenja u skladu sa članom 121. tačka 4. Carinskog zakona

0

- broj sertifikata oslobađanja od garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)

Opšta garancija

1

- broj sertifikata zajedničke garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)

Pojedinačna garancija

2

- broj garancije u upotrebi
- (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)

Obezbeđenje gotovinskim depozitom

3

- broj registracije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)

Individualna garancija u formi vaučera

4

- broj vaučera individualne garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)

Garancije gde iznos obezbeđenja ne prelazi 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti (član 225. stav 5. Carinskog zakona)

5

(samo u nacionalnom tranzitu)

Oslobođenje od polaganja obezbeđenja u skladu sa članom 122. Carinskog zakona ili član 11. Priloga I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987

6

(u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu

Oslobođenje od garancije za put između carinarnice otpreme i tranzitne carinarnice (član 10 (2)(b) Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987

7

(samo u zajedničkom tranzitu)

Polaganje garancije nije potrebno određenim javnim organima

8

(samo u nacionalnom tranzitu)

Za pojedinačnu garanciju u tački 3 Priloga IV glava I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987

9

- broj garancije u upotrebi

Oslobađanje od garancije po ugovoru (član 10(2)(a) Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987)

A

(samo u zajedničkom tranzitu)

Garancija za transport po TIR karnetu

B

- broj TIR karneta
(samo u nacionalnom tranzitu)

Garancija za transport po ATA karnetu

C

- broj ATA karneta
(samo u nacionalnom tranzitu)

XXIV. Priložene isprave i dodatne informacije

(1) U rubriku 44 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre iz sedam grupa podataka, koje obrađuju:

1. vrednost robe u carinske i statističke svrhe (grupa podataka sa oznakom V);

2. carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona (grupa podataka sa oznakom E);

3. fakturna dokumenta (grupa podataka sa oznakom F);

4. izjave i zahteve (grupa podataka sa oznakom I);

5. ostala priložena dokumenta (grupa podataka sa oznakom O);

6. uverenja o poreklu i druga uverenja (grupa podataka sa oznakom U);

7. pojednostavljene postupke (grupa podataka sa oznakom S),

8. posebne oblike spoljnotrgovinskog posla (grupa podataka sa oznakom P),

(2) Svaku pojedinačnu grupu podataka je moguće opisati u najmanje dve podele:

- u podelu 44/1 upisuje se šifra, pri čemu je prvi znak slovna oznaka grupe podataka;

- u podelu 44/2, dužine najviše dvadeset znakova, upisuju se sadržinski podaci koji su vezani za odabranu šifru (npr.: redni brojevi dokumenata, iznos prevoznih troškova). Sadržaj ove podele i način upisa podataka određeni su za pojedinačnu šifru iz podele 44/1. Ako sadržaj nije propisan, onda se upisuje samo odgovarajuća šifra iz podele 44/1.

(3) Podaci koji se upisuju u ovu rubriku razdvajaju se zagradama, a grupe podataka kosom crtom.

Primer:

(V31)(1000,00)/(V32)(100,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza i troškovi osiguranja do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, odnosno 100,00 dinara.

(4) Ako u JCI sa više od jednog naimenovanja pojedinačne šifre važe za kompletnu deklaraciju (sva naimenovanja), one mogu da se upišu samo u prvom naimenovanju. U takvim slučajevima mora biti (osim za šifre slovne grupe I, O i S, jer to nije potrebno) u prvom naimenovanju upisana takođe dodatna šifra S ispred pojedinačne šifre.

Primer: S(V31)(1000,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, da se odnose na svu robu koja se carini po JCI i da se dele srazmerno vrednosti pojedine robe.

(5) Grupe šifara se koriste na sledeći način:

1. Vrednost robe za carinske i statističke svrhe

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

1. Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza (član 47. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona)

V11

iznos u din.

Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom nastali posle unosa robe u carinsko područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)

V12

iznos u din.

Uvozne dažbine i druge naknade koje se naplaćuju u carinskom području (član 47. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona)

V13

iznos u din.

Troškovi izgradnje, montaže, održavanja ili tehničke pomoći nastali posle uvoza (član 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona)

V14

iznos u val.

Naknade za dobijanje prava za reprodukciju (član 47. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona)

V15

iznos u val.

Kamate i troškovi finansiranja (član 47. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona)

V16

iznos u val.

Vrednost programske podrške za upotrebu opreme za obradu podataka (član 47a stav 1. Carinskog zakona)

V21

iznos u val.

Provizija za kupovinu (član 47. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)

V22

iznos u val.

Naknade za dobijanje prava za distribuciju i preprodaju uvezene robe, ako nisu uslov prodaje (član 46. stav 4. tačka 2) Carinskog zakona)

V23

iznos u val.

Dažbine i takse koje se naplaćuju u državi izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili može biti oslobođena sistemom povraćaja (član 47. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona)

V24

iznos u val.

2. Troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)

V31

iznos u din.

Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom uvezene robe do mesta ulaska u carinsko područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)

V32

iznos u din.

Troškovi pakovanja (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 3 Carinskog zakona)

V33

iznos u val.

Troškovi ambalaže (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 2 Carinskog zakona)

V34

iznos u val.

Provizija posrednika (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 1 Carinskog zakona)

V36

iznos u val.

Srazmerni deo vrednosti robe koju kupac obezbeđuje prodavcu (član 46. stav 1. tačka 2) alineja 1 do 3 Carinskog zakona)

V37

iznos u val.

Naknade za korišćenje prava intelektualne svojine, uključujući naknadu za licence (član 46. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona)

V38

iznos u val.

Deo iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili upotrebom uvezene robe (član 46. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona)

V39

iznos u val.

Srazmerni deo vrednosti usluga izvršenih u inostranstvu koje kupac posebno plaća (član 46. stav 1. tačka 2) alineja 4 Carinskog zakona)

V40

iznos u val.

3. Sniženja i gotovinski popusti u skladu sa članom 48. Carinskog zakona

 

 

Sniženja i gotovinski popusti

V51

%

Sniženja i gotovinski popusti

V61

iznos u val.

4. Prijavljena vrednost robe u postupku aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja

 

 

Prijavljena vrednost robe

V71

iznos u val.

5. Troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu, a ne uračunavaju se u carinsku vrednost

 

 

Sporedni troškovi nastali do prvog odredišta u Republici (član 19. stav 2. tačka 2) Zakona o PDV)

V81

iznos u din.

6. Oštećenje robe
Oštećena roba (član 49. st. 3. i 4. Carinskog zakona)

V56

%

 

Napomena:

Iznosi troškova, odnosno procenti i iznosi popusta zaokružuju se na dva decimalna mesta. Iznosi troškova i popusta u valuti iskazuju se u valuti iz rubrike 22 JCI.

Procenti popusta se iskazuju u odnosu na vrednost iz rubrike 22, odnosno rubrike 42 JCI.

2. Carinski postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvom iz člana 110. Carinskog zakona

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Prethodno odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja

E01

car.org./XX/br./gggg

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja

E02

 

Prethodno odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom

E03

car.org./XX/br./gggg/rbr

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom

E04

 

Prethodno odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja

E05

car.org./XX/br./gggg/rbr

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja

E06

 

Prethodno odobrenje za privremeni uvoz robe

E07

car.org./XX/br./gggg

Oslobađanje od polaganja instrumenata obezbeđenja

E08

car. org./br./gggg

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog uvoza

E09

 

Prethodno odobrenje za privremeni izvoz robe

E10

car.org./XX/br./gggg/

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog izvoza

E11

 

Prethodno odobrenje za postupak tranzita

E12

car.org./br./gggg

Prethodno odobrenje za postupak skladištenja

E13

car.org./br./gggg

Deklaracija kao osnov za obračun dažbina po članu 170. Carinskog zakona

E14

car.org./vr.isp/br./gggg

Odobrenje za carinsko skladištenje sa ograničenim rokom

E15

car.org./vr.isp./br./gggg

Drugi dokumenti

E99

 

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "car. org./br./gggg/dp: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda, odnosno robe koja se vraća u nepromenjenom stanju", car.org./vr.isp/br./ gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj isprave/godina, car.org./XX/br./gggg/rbr: šifra carinskog organa/DP/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda ili šifra carinskog organa /RM/ broj odobrenja/godina/redni broj repromaterijala, car.org./RM/br./gggg/ rbr: šifra carinskog organa/RM/broj odobrenja/godina/redni broj robe koja se vraća u nepromenjenom stanju, car.org./XX/br./gggg/: šifra carinskog organa /RO/broj odobrenja/godina ili šifra carinskog organa/PP/ broj odobrenja/godina.

3. Fakturna dokumenta

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Faktura

F01

br./gggg

Proforma faktura

F02

br./gggg

Izjava o vrednosti robe

F03

br./gggg

Fakture kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu

F93

br./gggg

Druge fakture

F99

br./gggg

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači:

"br./gggg: broj dokumenta/godina"

4. Zahtevi i izjave

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Zahtev za oslobođenje od plaćanja carine

I01

br./gggg

Zahtev za korišćenje datuma drugačijeg od datuma prihvatanja JCI

I02

br./gggg

Zahtev za sukcesivno carinjenje

I03

br./gggg

Zahtev za premeštaj robe

I04

br./gggg

Zahtev za primenu člana 106. Carinskog zakona

I05

br./gggg

Izjava o uvozu korišćene opreme

I06

br./gggg

Izjava uvoznika, odnosno izvoznika lekova u smislu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

I37

br./gggg

Izjava korisnika da će robu uvezenu uz smanjenje carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje

I80

br./gggg

Druge izjave i zahtevi

I99

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I60

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I64

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I65

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I66

br./gggg

Izjave kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu

I93

br./gggg

Izjava proizvođača medicinskih sredstava

I42

br./gggg

Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ili, izjava da unapred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati, ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave

I46

br./gggg

Podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe

K01

 

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači:

"br./gggg: broj zahteva - izjave/godina"

5. Ostali priloženi dokumenti

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Tovarni list

O01

 

Polisa osiguranja

O02

 

Brodski tovarni list

O03

 

Avionski tovarni list

O04

 

Železnički tovarni list

O05

 

Drumski tovarni list

O06

 

Specifikacija robe

O07

 

Kopija JCI

O08

car. org./vrsta/br./gggg

CAS broj

O09

 

Nadzorna carinska ispostava

O11

car. org.

Carinsko obeležje kod sprovođenja pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca

O12

 

Jedinstveni referentni broj (URN)

O14

 

Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari

O17

 

Humanitarna pomoć

O18

naziv i sedište pošiljaoca humanitarne pomoći

Kopija JCI za razduženje postupaka sa ekonomskim dejstvom

083

car.org./vrsta/br./gggg/rbr

Obrazac za obračun carinskih i drugih uvoznih dažbina prilikom stavljanja u slobodan promet dobijenih akciznih proizvoda iz postupka aktivnog oplemenjivanja

089

 

Drugi dokumenti

O99

 

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: car.org./vrsta/br./gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj JCI/godina/redni broj naimenovanja.

5A Ostali priloženi prevozni dokumenti sažete deklaracije

Opis

Šifra

Identifikacija priložene isprave

Ata karnet

ATA

 

Brodski manifest

BM

 

Blanko tovarni list

BTL

 

Železnički tovarni list

CIM

 

Železnički tovarni list maršrutni voz

CIMM

 

Drumski tovarni list

CMR

 

Ekspresni (železnički tovarni list)

ETL

 

Faktura

FAK

br./gggg

Kurirski konsolidovani manifest

KKM

 

Ostale komercijalne isprave

KOM

 

"Pack" lista

PAK

 

Prtljažnica

PRT

 

Potvrda o zadržanoj robi

PZR

 

TIR karnet

TIR

 

Vazduhoplovni (kargo) manifest

VM

 

Zbirni tovarni list

ZTL

 

Zapisnik iz faze pregleda robe u prevoznom sredstvu

ZAP

 

Teretnica (brodska)

TER

 

 

NAPOMENA:

Skraćenica u koloni "Identifikacija priložene isprave" znači:

"br./gggg: broj priložene isprave/godina".

5B Ostali priloženi dokumenti sažete deklaracije

Opis

Šifra

Identifikacija priložene isprave

Faktura

FAK

br./gggg

Kurirski konsolidovani manifest

KKM

...

"Pak" lista

PAK

...

Avionski tovarni list

AWB

...

Kućni tovarni list

KTL

...

Teretnica (brodska)

TER

...

Ostala prevozna dokumenta

OPD

...

 

NAPOMENA:

Skraćenica u koloni "Identifikacija priložene isprave" znači:

"br./gggg: broj priložene isprave/godina".

6. Uverenja o poreklu i druga uverenja

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

1. Dokumenta za dokazivanje porekla

 

 

Uverenje o poreklu robe EUR.1

U01

broj BK
ili
broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)

Uverenje o poreklu robe Form A

U02

br./gggg

Izjava na fakturi

U03

broj BK ili broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)

Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi

U04

broj BK
ili
broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)

Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi

U04

br./gggg

Uverenje o direktnoj pošiljci

U05

br./gggg

Druga uverenja o poreklu robe

U06

br./gggg

Uverenje o nepreferencijalnom poreklu tekstila

U07

br./gggg

Uverenje o nepreferencijalnom poreklu proizvoda narodne radinosti i folklornih proizvoda od tekstila

U08

br./gggg

Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja

U12

br./gggg

Uverenje o kretanju robe EUR-MED

U13

 

Izjava na fakturi EUR-MED

U14

 

Drugi dokumenti za dokazivanje porekla robe

U19

br./gggg

Uverenje o poreklu Form CT-2

U15

br./gggg

2. Uverenja, saglasnosti i dozvole ministarstava

 

 

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova

U21

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva finansija i privrede

U22

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva pravde i državne uprave

U23

br./gggg

Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede

U25

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

U27

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

U31

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

U32

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

U33

br./gggg

Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine

U34

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva kulture i informisanja

U36

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva zdravlja

U37

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

U39

br./gggg

Dozvola Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za izvoz šećera u zemlje Evropske zajednice

U40

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za lekove i medicinska sredstva

U42

br./gggg

Isprava o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme

U43

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost

U44

br./gggg

Licenca Agencije za energetiku

U45

br./gggg

Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U46

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva spoljnih poslova

U51

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva odbrane

U52

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva omladine i sporta

U53

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

U54

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za Kosovo i Metohiju

U55

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave

U56

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva saobraćaja

U57

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva građevinarstva i urbanizma

U58

br./gggg

3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja

 

 

Dozvola za uvoz, izvoz, tranzit opasnog otpada ili dozvola za uvoz, izvoz neopasnog otpada ili potvrda prijave prekograničnog kretanja neopasnog otpada, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U59

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane

U60

br./gggg

Uverenje, saglasnost, dozvola ili potvrda Privredne komore Srbije

U61

br./gggg

Potvrda o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencije za bezbednost saobraćaja

U62

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije

U64

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije

U65

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

U66

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola ekološke inspekcije

U67

br./gggg

Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi

U68

br./gggg

Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe

U69

br./gggg

Uverenje o carinskom statusu robe

U71

br./gggg

Odluka nadležnog ministarstva za uvoz robe u okviru kvota po sporazumima o slobodnoj trgovini

U73

br./gggg

Rešenje o količinskom kontigentu nadležnog ministarstva

U74

br./gggg

Rešenje o vrednosnom kontigentu nadležnog ministarstva

U75

br./gggg

Izjava korisnika o krajnjoj nameni

U76

br./gggg

Sertifikat ili potvrda o kontrolisanju (kontrolisanju i ispitivanju) ili rešenje o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji

U78

br./gggg

Potvrda o usaglašenosti ili izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, ili sertifikat, ili rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji izdat od strane nadležnog ministarstva

U79

br./gggg

Rešenja Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

U80

 

Sertifikat o organskom proizvodu izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije

U81

br./gggg

Izveštaj o gamaspektrometrijskoj analizi sadržaja radionuklida ili Izveštaj o merenju jačine ambijentalnog ekvivalenta doze, koje izdaje ovlašćeno pravno lice

U82

br./gggg

Izveštaj o ispitivanju otpada u cilju njegovog tretmana, izdat od strane ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada

U83

br./gggg

Dokument o kretanju otpada

U84

br./gggg

Druga uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja

U99

br./gggg

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg: broj dokumenta/godina", BK - bez kumulacije, SK - sa kumulacijom.

7. Pojednostavljeni postupci

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Pojednostavljena JCI

S01

 

Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI iz člana 101. stav 1. tačka 1.) Carinskog zakona

S02

car. org./br./gggg

Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja trgovinske ili službene isprave

S03

 

Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja knjigovodstvene isprave

S04

car. org./br./gggg

Specifikacija pošiljki

S05

 

Periodična JCI

S06

car. org./br./gggg

Odobrenje za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture

S10

car.org./br./gggg

Odobrenje za pojednostavljeni izvozni postupak u prostoru pošiljaoca

S11

car.org./br./gggg

Odobrenje za pojednostavljeni uvozni postupak u prostoru primaoca

S12

car.org./br./gggg

Odobrenje za status ovlašćenog pošiljaoca

S13

car.org./br./gggg

Odobrenje za status ovlašćenog primaoca

S14

car.org./br./gggg

Druge isprave

S99

 

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači:

"br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina".

8. Posebni oblici spoljnotrgovinskog posla

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Izvod iz registra privrednih subjekata - ulog stranog ulagača

P01

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja - kompenzacioni poslovi

P04

br. /gggg

Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izvoz robe dvostruke namene

P05

br./gggg/br.
iz kont. liste

Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za uvoz robe dvostruke namene

P06

br./gggg/ br.
iz kont. liste

Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izvoz naoružanja i vojne opreme

P07

br./gggg/ br.
iz kont. liste

Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za uvoz naoružanja i vojne opreme

P08

br./gggg/ br.
iz kont. liste

Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme kopnenim i vodenim putevima

P09

br./gggg

Odobrenje organa nadležnog za vazdušni saobraćaj za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem

P10

br./ggg

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači:

"br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina", "br./gggg/br. iz kont. liste: broj dozvole/godina/broj iz kontrolne liste".

XXV. Šifre vrste pakovanja

Vrste pakovanja

U rubriku 31 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre (UN/ECE Recommendation No 21/Rev. 8.1 of 12 July 2010).

1.

Aerosol (sprej)

AE

2.

Ampula, nezaštićena

AM

3.

Ampula, zaštićena

AP

4.

Raspršivač

AT

5.

Vreća

BG

6.

Vreća, fleksibilna ambalaža

FX

7.

Vreća, jutena

GY

8.

Vreća, posebno velika (džambo vreća)

JB

9.

Vreća, velika

ZB

10.

Vreća, višestruka

MB

11.

Vreća, papirna

5M

12.

Vreća, papirna, višeslojna

XJ

13.

Vreća, papirna, višeslojna, vodootporna

XK

14.

Vreća, plastična

EC

15.

Vreća, plastična folija

XD

16.

Vreća, za veliku količinu robe u rinfuzi

44

17.

Vreća, za veliku količinu u rinfuzi

43

18.

Vreća, tekstilna

5L

19.

Vreća, tekstilna, nepropusna

XG

20.

Vreća, tekstilna, vodootporna (nepromočiva)

XH

21.

Vreća, tekstilna, bez unutrašnje postave / obloge

XF

22.

Vreća, sa ručkama

TT

23.

Vreća, od tkane plastike

5H

24.

Vreća, od tkane plastike, (bez mogućnosti curenja)

XB

25.

Vreća, od tkane plastike, vodootporna (nepromočiva)

XC

26.

Vreća, od tkane plastike, bez unutrašnje postave / obloge

XA

27.

Bala, komprimovana

BL

28.

Bala, nekomprimovana

BN

29.

Lopta

AL

30.

Balon, nezaštićen

BF

31.

Balon, zaštićen

BP

32.

Šipka

BR

33.

Bačva

BA

34.

Bačva, drvena

2C

35.

Bačva, drvena, sa zapušačem / čepom

QH

36.

Bačva, drvena, sa poklopcem koji se može skidati

QJ

37.

Šipke, u svežnju / snopu /

BZ

38.

Rezervoar

BM

39.

Korpa

BK

40.

Korpa, sa ručkom, kartonska

HC

41.

Korpa, sa ručkom, plastična

HA

42.

Korpa, sa ručkom, drvena

HB

43.

Remen

B4

44.

Koš

BI

45.

Balvan

OK

46.

Ploča

BD

47.

Table u svežnju

BY

48.

Kalem

BB

49.

Rolna (tekstil)

BT

50.

Boca za plin / gas

GB

51.

Boca, nezaštićena, loptasta

BS

52.

Boca, nezaštićena, cilindrična

BO

53.

Boca, zaštićena, loptasta

BV

54

Boca, zaštićena, cilindrična

BQ

55.

Sanduk za boce / stalak za boce (gajba, sanduk)

BC

56.

Kutija

BX

57.

Kutija, aluminijumska

4B

58

Kutija, (CHEP)

DH

59.

Kutija, od lesonita

4G

60.

Kutija, za tečnost

BW

61.

Kutija od prirodnog drveta

4C

62.

Kutija, plastična

4H

63.

Kutija, plastična, podesiva

QR

64.

Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike)

QS

65.

Kutija, od šperploče

4D

66.

Kutija, od rekonstruisanog drveta

4F

67.

Kutija, čelična

4A

68.

Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena)

QP

69.

Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima (stranicama)

QQ

70

Kanta

BJ

71

Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C)

VG

72.

Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku)

VQ

73.

Rinfuza, tečnost

VL

74.

Rinfuza, metalni otpad

VS

75.

Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi / praškovi)

VY

76.

Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat)

VR

77.

Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi)

VO

78.

Veza

BH

79.

Bunt

BE

80.

Bunt drveni

8C

81.

Bačva

BU

82.

Kavez

CG

83.

Kavez (CHEP)

DG

84.

Kavez, valjkasti

CW

85.

Limenka, cilindrična

CX

86.

Limenka, pravougaona

CA

87.

Limenka sa drškom i slavinom

CD

88.

Kanister

CI

89.

Platno (u smislu: slikarsko)

CZ

90.

Kapsula,

AV

91.

Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena

CO

92.

Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena

CP

93.

Tanki karton

CM

94.

Kolica (korpa) sa ravnom platformom

FW

95.

Karton

CT

96.

Patrona

CO

97.

Sanduk

CS

98.

Sanduk za auto

7A

99.

Sanduk, izotermički

EI

100.

Sanduk, skeletni (kosturni)

SK

101.

Sanduk, čelični

SS

102.

Sanduk sa paletnom osnovom

ED

103.

Sanduk sa paletnom osnovom, od kartona

EF

104.

Sanduk sa paletnom osnovom, od metala

EH

105.

Sanduk sa paletnom osnovom, od plastike

EG

106.

Sanduk sa paletnom osnovom, od drveta

EE

107.

Sanduk, drveni

7B

108.

Bure

CK

109.

Škrinja

CH

110

Posuda za mleko

CC

111.

Kutija, sa poklopcem na pregib

AI

112.

Kasa blagajna

CF

113.

Mrtvački sanduk

CJ

114.

Spirala

CL

115.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda

6P

116.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku

YR

117.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju

YQ

118.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju

YY

119.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u bubnju od vlaknastih ploča

YW

120.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u kutiji od lesonita

YX

121.

Kombinovanje pakovanje, staklena posuda u bubnju od šperploča

YT

122.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju

YZ

123.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnoj kutiji

YP

124.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnom bubnju

YN

125.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u pletarskim / korparskim proizvodima

YV

126.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u drvenoj kutiji

YS

127.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda

6H

128.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku

YD

129.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju

YC

130.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od vlaknastih ploča

YJ

131.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od iverice

YK

132.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u plastičnom bubnju

YL

133.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od šperploče

YH

134.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od šperploče

YG

135.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji

YM

136

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnoj kutiji

YB

137.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnom bubnju

YA

138.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u drvenoj kutiji

YF

139.

Kornet

AJ

140.

Kontejneri, fleksibilni

1F

141.

Kontejneri, galonski

GL

142.

Kontejneri, metalni

ME

143.

Kontejneri, koji nisu drugačije označeni kao prevozna oprema

CN

144.

Kontejneri, spoljni

OU

145.

Pokrivač

CV

146.

Sanduk / Sandučić

CR

147.

Sanduk za pivo

CB

148.

Sanduk za rasuti teret, kartonski

DK

149.

Sanduk za rasuti teret, plastični

DL

150.

Sanduk za rasuti teret, drveni

DM

151.

Sanduk, uokvireni

FD

152.

Sanduk za voće

FC

153.

Sanduk, metalni

MA

154.

Sanduk za mleko

MC

155.

Sanduk, višeslojni, kartonski

DC

156.

Sanduk, višeslojni, plastični

DA

157.

Sanduk, višeslojni, drveni

DB

158.

Sanduk, plitki

SC

159.

Sanduk, drveni

8B

160.

Pletena korpa (sa poklopcem, koja se isključivo koristi za držanje upecane ribe, može se potopiti u vodu; hladi lovinu)

CE

161.

Posuda

CU

162.

Cilindar / komora

CY

163.

Boca, nezaštićena (zapremine 20-60 l. - za tečnost)

DJ

164.

Boca, zaštićena, (zapremine 20-60 l. - za tečnost)

DP

165.

Dozator

DN

166.

Bubanj

DR

167.

Bubanj, aluminijumski

1B

168.

Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca

QC

169.

Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca

QD

170.

Bubanj, vlaknasti

1G

171.

Bubanj, čelični

DI

172.

Bubanj, plastični

IH

173.

Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklopca

QF

174.

Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca

QG

175.

Bubanj, šperploča

1D

176.

Bubanj, čelični

1A

177.

Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca

QA

178.

Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca

QB

179.

Bubanj, drveni

1W

180.

Omot

EN

181,

Omot, čelični

SV

182.

Kutija za film

FP

183.

Bačvica / malo bure (određene zapremine za puter, so…)

FI

184.

Čuturica (pljoska)

FL

185.

Flexibag

FB

186.

Flexitank - (isto kao prethodno, prenosivo; tipa cisterne)

FE

187.

Ambalaža za hranu (od stiropora)

FT

188.

Kovčeg, vojnički

FO

189.

Okvir / ram

FR

190.

Greda / nosač

GI

191.

Grede / nosači u snopu / svežnju / smotku (buntu)

GZ

192.

Korpa

HR

193.

Vešalica / ofinger

HN

194.

Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.)

HG

195.

Poluga /ingot

IN

196.

Ingoti

IZ

197.

Međurezervoar

WA

198.

Međurezervoar za teret, aluminijumski

WD

199.

Međurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost

WL

200.

Međurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kPa

WH

201.

Međurezervoar za teret, kombinovani

ZS

202.

Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za tečnost

ZR

203.

Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, pod pritiskom

ZP

204.

Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari

ZM

205.

Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, za tečnosti

ZQ

206.

Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, pod pritiskom

ZN

207.

Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika za čvrste stvari

PL

208.

Međurezervoar za teret, iverica

ZT

209.

Međurezervoar za teret, fleksibilni

ZU

210.

Međurezervoar za teret, metalni

WF

211.

Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost

WM

212.

Međurezervoar za teret, metalni, osim čelika

ZV

213.

Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kPa

WJ

214.

Međurezervoar za teret, prirodno drvo

ZW

215.

Međurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom

WU

216.

Međurezervoar za teret, papir, višeslojni

ZA

217.

Međurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni

ZC

218.

Međurezervoar za teret, plastična folija

WS

219.

Međurezervoar za teret, šperploča

ZX

220.

Međurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom

WY

221.

Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo

ZY

222.

Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom

WZ

223.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika

AA

224.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost

ZK

225.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom

ZH

226.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari

ZF

227.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti

ZJ

228.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom

ZG

229.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete

ZD

230.

Međurezervoar za teret, čelični

WC

231.

Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost

WK

232.

Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kPa

WG

233.

Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge

WT

234.

Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen

WV

235.

Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen

WX

236.

Međurezervoar za teret, tekstilni, obložen

WW

237.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen

WP

238.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen

WR

239.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen

WQ

240.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge

WN

241.

Tegla

JR

242.

Kanister, cilindrični

JY

243.

Kanister, plastični

3H

244.

Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac

QM

245.

Kanister, plastični, uklonljivi poklopac

QN

246.

Kanister, četvrtasti

JC

247.

Kanister, čelični

3A

248.

Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac

QK

249.

Kanister, čelični, uklonljivi poklopac

QL

250.

Bokal

JG

251.

Jutena vreća

JT

252.

Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l)

KG

253.

Pribor

KI

254.

Pokretni kontejner "liftvan" (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići)

LV

255.

Balvan (klada, trupac)

LG

256.

Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu)

LZ

257.

Velika količina / gomila

LT

258.

Kutija za voće/povrće

LU

259.

Prtljag

LE

260.

Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure)

MT

261.

Kutija za šibice

MX

262.

Uzajamno određeno

ZZ

263.

Gnezdo

NS

264.

Mreža

NT

265.

Mreža, cevasta, plastična

NU

266.

Mreža, cevasta, tekstilna

NV

267.

Nedostupno / Nepristupačno

NA

268.

Osmougaona kutija

OT

269.

Pakovanje

PK

270.

Pakovanje, kartonsko, sa otvorima za držanje

IK

271.

Pakovanje, vidljivo, providno, kartonsko

IB

272.

Pakovanje, vidljivo, providno, metalno

ID

273.

Pakovanje, vidljivo, providno, plastično

IC

274.

Pakovanje, vidljivo, providno, drveno

IA

275

Pakovanje, protočno

IF

276.

Pakovanje, umotano u papir

IG

277.

Pakovanje, vidljivo, providno

IE

278.

Paket

PA

279.

Kofa (vedro)

PL

280.

Paleta

PX

281.

Paleta, 100 cm x 110 cm

AX

282.

Paleta, AS 4068-1993

OD

283.

Paleta, kutija u kombinaciji - otvorena kutija i paleta

PB

284.

Paleta CHEP 100 cm x 120 cm

OC

285.

Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

286.

Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

287.

Paleta ISO T11

OE

288.

Paleta, modularna (Montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm

PD

289.

Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm

PE

290.

Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm

AF

291.

Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču

AG

292.

Paleta, troslojna

TW

293.

Paleta, drvena

8A

294.

Pleh

P2

295.

Poštanski paket

PC

296.

Obor, tor (za životinje)

PF

297.

Komad

PP

298

Cev

PI

299.

Cevi u snopu, svežnju, smotku

PV

300.

Bokal (stoni)

PH

301.

Daska

PN

302.

Daske u snopu, svežnju, smotku

PZ

303.

Ploča

PG

304.

Ploče u snopu/svežnju/smotku

PY

305.

Platforma, neodređene težine ili dimenzija

OF

306.

Lonac

PT

307.

Torbica (namena: za cigarete, telefon, fotoaparat)

PO

308.

Gajbice za voće od drvenih letvica

PJ

309.

Stalaža / stalak

RK

310.

Stalak za vešalice za odeću

RJ

311.

Rezervoar - vlaknasti

AB

312.

Rezervoar - stakleni

GR

313.

Rezervoar - metalni

MR

314.

Rezervoar - papirnati

AC

315.

Rezervoar - plastični

PR

316.

Rezervoar - obložen plastikom

MW

317.

Rezervoar - drveni

AD

318.

Mrežica (za pakovanje voća)

RT

319.

Namotaj

RL

320.

Prsten

RG

321.

Šipka

RD

322.

Šipke u snopu, svežnju, smotku

RZ

323.

Traka

RO

324.

Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer)

SH

325.

Vreća (džak)

SA

326.

Vreća, višeslojna

MS

327.

Mornarski sanduk

SE

328.

Set

SX

329.

(HR: ploča) Pokrivka (tanka, od papira, tekstila…)

ST

330.

(HR: ploča) Pokrivka, omotana plastikom

SP

331.

Metalna ploča

SM

332.

Ploče, u snopu, svežnju, smotku

SZ

333.

Zaštićena plastična folija

SW

334.

Klizna šipka

SI

335.

Armatura

SB

336.

Naglavak

SY

337.

Klizni podmetač

SL

338.

Vreteno

SD

339.

Kalem / namotaj

SO

340.

Kofer

SU

341.

Ploča

T1

342.

Cisterna, generička

TG

343.

Cisterna, cilindrična

TY

344.

Cisterna, četvorougaona

TK

345.

Sanduk za čaj

TC

346.

Bačva (zapremine 159 l.)

TI

347.

Limenka

TN

348.

Tacna

PU

349.

Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima

GU

350.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska

DV

351.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična

DS

352.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska

DU

353.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena

DT

354.

Tacna, čvrsta, sa poklopcem, složiva (CEN TS 14482:2002)

IL

355.

Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska

DY

356.

Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična

DW

357.

Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena

DX

358.

Sanduk / škrinja (u smislu kase, sefa)

TR

359.

Nosač (konstrukcijski)

TS

360.

Kada

TB

361.

Kada, sa poklopcem

TL

362.

Cev (tuba)

TU

363.

Cev, sklopiva

TD

364.

Cev, sa mlaznicom (šmrkom)

TV

365.

Cevi, u snopu, svežnju, smotku

TZ

366.

Bure (zapremine do 1000 l.)

TO

367.

Guma za točak

TE

368.

Nije u kavezu (van kaveza)

UC

369.

Jedinica

UN

370.

Neupakovano

NE

371.

Neupakovano, više jedinica

NG

372.

Neupakovano, jedna jedinica

NF

373.

Vakumirano (vakumsko pakovanje)

VP

374.

Kontejner za prevoz kombijem

VK

375.

Bačva / kaca

VA

376.

Vozilo

VN

377.

Bočica (za medicinske, laboratorijske svrhe…)

VI

378.

Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.)

WB