Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreLaka telesna povreda član 122 Krivičnog zakonika(1) Ko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,
učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

(3) Sud može učiniocu dela iz stava 2. ovog člana izreći sudsku opomenu, ako je učinilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.

(4) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Ceo tekst Krivičnog zakonika pročitajte ovde.