Zastava Bosne i Hercegovine

OPŠTA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ELEKTRONSKI
ADVOKATSKI ROKOVNIK pod nazivom PRINCIPAL


Verzija na snazi od 30.01.2019. godine


Opštim pravilima i uslovima pretplate na elektronski advokatski rokovnik pod nazivom “PRINCIPAL” (u daljem tekstu: OPŠTA PRAVILA), kompanije Paragraf Lex (u daljem tekstu: Paragraf) regulišu se međusobna prava i obaveze između ugovornih strana potpisnica ugovora o pretplati/korišćenju softvera (aplikacije) PRINCIPAL. Registracijom korisnika na sajtu Paragrafa, korisnik zaključuje ugovor o korišćenju aplikacije, prihvatajući sva Opšta Pravila.

(1)

Ukoliko je potpisan ugovor o pretplati (Zaključnica), pretplatnik se pretplaćuje na aplikaciju PRINCIPAL.

Pretplata počinje danom potpisivanja Zaključnice, odnosno, ukoliko se pretplatnik nije registrovao, osmog dana od dana potpisivanja Zaključnice na PRINCIPAL.

Opšta pravila predstavljaju sastavni deo Zaključnice.

(2)

Pretplatniku koji ne plati iznos pretplate u roku navedenom u fakturi može biti onemogućen pristup i korišćenje aplikacije PRINCIPAL, sve do momenta plaćanja.

(3)

PRINCIPAL uživa autorsko pravnu zaštitu na kojoj je Paragraf, odnosno autor, isključivi nosilac imovinskih autorskih prava na ekonomsko iskorišćavanje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 i 119/2012 dalje: ZASP).

Pretplatnik/korisnik licence za aplikaciju PRINCIPAL ne stiče nikakva autorska prava na programu, niti će ih steći davanjem sugestija za unapređenje programa, primedbi na funkcionalnosti, komentare ili bilo kojih drugih povratnih informacija vezano za njegovo korišćenje a čijim prihvatanjem bi se unapredio program PRINCIPAL.

(4)

Pretplatnik se obavezuje da predmet pretplate koristi samo za svoje potrebe, u protivnom je dužan da Paragrafu nadoknadi štetu koja bi nastala usled nepoštovanja ove ugovorne obaveze.

(5)

Nakon isteka zaključnice, pretplatnik može obnoviti istu. Ukoliko pretplatnik ima više potpisanih zaključnica, obnova (za licence te zaključnice) se vrši nakon isteka svake pojedinačne zaključnice.

(6)

Email iz zaključnice se može koristiti za zvaničnu korespodenciju između pretplatnika i Paragrafa, koja obuhvata i mogućnost obnove pretplate.

(7)

Opšta pravila se odnose na sva lica koja koriste aplikaciju PRINCIPAL po bilo kom osnovu, sa ili bez naknade.

(8)

Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na aplikaciji PRINCIPAL, i u skladu sa tim omogućava pretplatniku besplatno preuzimanje novih verzija koju je pretplatnik u obavezi da prihvati.

(9)

Bilo kakva intervencija na licenci korisnika PRINCIPALA se može vršiti samo na osnovu pismenog zahteva korisnika upućenog Paragrafu (povraćaj podataka, pitanja i druge situacije).

(10)

Tokom perioda davanja korisnicima licence bez naknade, odustajanje od korišćenja programa PRINCIPAL je potpuno slobodno. Korisnik licence može pismenim zahtevom tražiti da mu se dostave svi uneti dokumenti u PRINCIPAL, a Paragraf će formirati poseban link za pristup svim dokumentima korisnika unetim u PRINCIPAL ali bez sortiranja dokumenata po folderima iz programa (zbirno prikazan), kome samo on može pristupiti.

(11)

Korisnik koji je prestao sa korišćenjem licence, u periodu od 18 meseci od dana prestanka korišćenja, može reaktivirati svoju licencu sa ranije postojećim podacima i dokumentima, tj. nastaviti da koristi svoju licencu. Po isteku 18 meseci, licenca korisnika će biti obrisana bez mogućnosti reaktiviranja i povraćaja podataka. Na pismeni zahtev korisnika, Paragraf će licencu u roku od najkasnije 10 dana izbrisati i pre isteka roka od 18 meseci.

(12)

Paragraf je slobodan da izabere mesto i lokaciju u zemlji i inostranstvu na kojoj će podaci korisnika biti pohranjeni i čuvani a koja mu istovremeno omogućavaju ispunjenje ove obaveze na najbezbedniji i ekonomski najisplativiji način.

(13)

Paragraf se obavezuje da neće neovlašćeno ili protivno zakonskim propisima pristupati podacima dobijenim od korisnika PRINCIPALA odnosno prosleđivati dalje trećim licima dobijene podatke od korisnika aplikacije PRINCIPAL.

(14)

Pretplatnik na aplikaciju PRINCIPAL je odgovoran za zakonito koriscenje, u okviru propisa Republike Srbije te je u tom smislu zabranjeno koristiti ili popunjavati neki deo aplikacije ukoliko se time krše pozitivni propisi ili kačiti dokumente čiji sadržaj nije u skladu sa Zakonom odnosno je protivan nameni ove aplikacije ili ukoliko se zahteva prethodno pribavljanje odgovarajućih dozvola, da ih prethodno pribavi.

(15)

Paragraf ne preuzima odgovornost za bilo koji gubitak podataka korisnika a koji je nastao bez uticaja Paragrafa i nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane usled korišćenja PRINCIPALA, bez obzira na koji način je nastala.

(16)

Aplikacija PRINCIPAL u svom obračunu unetih/zadatih numeričkih vrednosti kao i kod konverzija iz jedne valute u drugu, rezultat zaokružije uvek na dve decimale.

(17)

Aplikacija PRINCIPAL ne podržava postavljanje dokumenata koji potencijalno mogu predstavljati rizik za bezbednost ostalih dokumenata ili sistema. Aplikacija PRINCIPAL može da podržava i neke nove ekstenzije dokumenata ukoliko one ne krše uslov bezbednosti. Izbor ovakvih novih ekstenzija dokumenata vrši Paragraf.

(18)

Maksimalna veličina dokumenta koji se unosi u PRINCIPAL može biti 1GB. Maksimalni kapacitet prostora licence za aplikaciju PRINCIPAL koji korisnik može koristiti je 10GB. Pretplatnik može pismenim zahtevom tražiti proširenje kapaciteta licence. Dodatni prostor se posebno tarifira, prema zvaničnom cenovniku Paragrafa.

(19)

Paragraf preporučuje da se prilikom korišćenja aplikacije PRINCIPAL koristi Google Chrome. S druge strane, ne preporučuje se korišćenje Internet Explorer-a za korišćenje aplikacije PRINCIPAL

(20)

Google Drive

 • Principal omogućava povezivanje sa Google Drive servisom radi pregleda i manipulacije folderima i dokumentima smeštenim na korsnički nalog Google Drive-a. Povezivanje se vrši na taj način što se deo folder strukture korisničkog Google Drive-a povezuje sa postojećom folder strukturom Principal-a, stim što je Google Drive struktura dostupna isključivo ukoliko je korisnik koji ima privilegiju i ulogovan. Principal omogućava administraciju, dostupnog povezanog, dela folder/dokument strukture Google Drive-a i to deljenje, pretraga, sortiranje, download, brisanje, pomeranje, kreiranje novih foldera i dokumenata. Ova adminstracija je moguća isključivo u okviru dostupne povezane google drive folder/dokument strukture.
 • Povezivanje i pristup se rade isključivo na aplikativnom nivou preko aplikacije korišćenjem google drive api (korišćenjem https://www.googleapis.com/auth/drive scope-a kako bi korisniku bio pružen pun spektar mogućnosti aplikacije Principal) u kontekstu ulogovanog korisnika (ne postoje skripte, ni automatizovani pristupi nalogu van konteksta ulogovanog korisnika). Samo verifikovani ulogovani korisnik ima pristup Google token-u za autorizaciju na Google Drive.
 • Principal, osim Google korisničkog imena i avatara, ne skladišti lične podatke korisnika vezane za Google Drive, kao što su njegova dokumenta i foldere.
 • Principal, odnosno Paragraf, neće davati niti deliti sa, trećim licima nikakve podatke/informacije vezane za Google nalog niti za sadržaj Google Drive servisa ulogovanog korisnika.
 • Principal odnosno Paragraf nema pristup Google Drive šifri korisnika, Principal šifri korisnika niti pristup dokumentima koje korisnik čuva na Google Drive.
 • Korisnik je sam odgovoran za manipulaciju dokumentima u domenu Google Drive servisa. Paragraf ne odgovara za eventualnu nastalu štetu brisanjem, modifikovanjem ili davanjem privilegija od strane Korisnika, trećim licima preko aplikacije Principal odnosno ovog Google servisa.
 • Google Drive folderi i dokumenti su vidno obeleženi u aplikaciji sa ikonicom Google Drive-a (zvaničnom) i vidljivi su korisnicima.
 • Korisnik sam administrira deljenje foldera i dokumenata, Principal ne može da menja privilegije nad folderima/dokumentima van konteksta ulogovanog korisnika, odnosno bez akcije ulogovanog korisnika.
 • Dokumenti smešteni u Google Drive ne ulaze u obračun potrošenog prostora na licenci Principal-a, ali ulaze u kvotu google drive naloga odnosno Google opštih pravila i uslova korišćenja.
 • Privatnost podataka je najvažniji aspekt aplikcije Principal. Pristup podacima u Principalu imaju samo osobe koje Korisnik ovlasti dok pristup dokumentima Google Drive se reguliše kroz odnos Korisnika i Google-a preko Google opštih pravila.
 • Principal i Google Drive privilegije nisu isto. Ukoliko jedan korisnik omogući drugim korisnicima privilegije pristupa predmetu, ti korisnici neće videti Google Drive dokumente vezane za taj predmet sve dok korisnik ne obezbedi pristup dokumentima, tim istim drugim korisnicima, preko Google Drive servisa/aplikacije. Privilegije Principala i Google Drive se administriraju posebno kroz svaku aplikaciju, što takođe znači da uklanjanje privilegije pristupa određenih korisnika nekom predmetu podrazumeva samo uklanjanje pristupa Principal funkcijama i dokumentima u Principalu a ne i dokumentima kojima su eventualno imali pristup kroz Google Drive. Isto važi i za ostale delove Principala, ne samo za predmete.

(21)

Paragraf zadržava pravo izmena i/ili dopuna opštih pravila. Izmenjena i/ili dopunjena opšta pravila će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih opštih pravila već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.