Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

OPŠTA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ELEKTRONSKI
ADVOKATSKI ROKOVNIK pod nazivom PRINCIPAL

verzija na snazi od 08.09.2018. godine

Opštim pravilima i uslovima pretplate na elektronski advokatski rokovnik pod nazivom “PRINCIPAL” (u daljem tekstu: OPŠTA PRAVILA), kompanije Paragraf Lex (u daljem tekstu: Paragraf)  regulišu se međusobna prava i obaveze između ugovornih strana potpisnica ugovora o pretplati/korišćenju softvera (aplikacije) PRINCIPAL. Registracijom korisnika na sajtu Paragrafa, korisnik zaključuje ugovor o korišćenju aplikacije, prihvatajući sva Opšta Pravila.

 

 (1)

Ukoliko je potpisan ugovor o pretplati (Zaključnica), pretplatnik se pretplaćuje na aplikaciju PRINCIPAL.

Pretplata počinje danom potpisivanja Zaključnice, odnosno, ukoliko se pretplatnik nije registrovao,  osmog dana od dana potpisivanja Zaključnice na PRINCIPAL.

 

Opšta pravila  predstavljaju sastavni deo Zaključnice.

 

(2)

Pretplatniku koji ne plati iznos pretplate u roku navedenom u fakturi može biti onemogućen pristup i korišćenje aplikacije PRINCIPAL, sve do momenta plaćanja.

 

(3)

PRINCIPAL uživa autorsko pravnu zaštitu na kojoj je Paragraf, odnosno autor, isključivi nosilac imovinskih autorskih prava na ekonomsko iskorišćavanje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 i 119/2012 dalje: ZASP).

 

Pretplatnik/korisnik licence za aplikaciju PRINCIPAL ne stiče nikakva autorska prava na programu, niti će ih steći davanjem sugestija za unapređenje programa, primedbi na funkcionalnosti, komentare ili bilo kojih drugih povratnih informacija vezano za njegovo korišćenje a čijim prihvatanjem bi se unapredio program PRINCIPAL.

 

(4)

Pretplatnik se obavezuje da predmet pretplate koristi samo za svoje potrebe, u protivnom je dužan da Paragrafu nadoknadi štetu koja bi nastala usled nepoštovanja ove ugovorne obaveze.

(5)

Nakon isteka aključnice, pretplatnik može obnoviti istu. Ukoliko pretplatnik ima više potpisanih zaključnica, obnova (za licence te zaključnice) se vrši nakon isteka svake pojedinačne zaključnice.

(6)

Email iz zaključnice se može koristiti za zvaničnu korespodenciju između pretplatnika i Paragrafa, koja obuhvata i mogućnost obnove pretplate. 

 

(7)

Opšta pravila se odnose na sva lica koja koriste aplikaciju PRINCIPAL po bilo kom osnovu, sa ili bez naknade.

(8)

Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na aplikaciji PRINCIPAL, i u skladu sa tim omogućava pretplatniku besplatno preuzimanje novih verzija koju je pretplatnik u obavezi da prihvati.

 

(9)

Bilo kakva intervencija na licenci korisnika PRINCIPALA se može vršiti samo na osnovu pismenog zahteva korisnika upućenog Paragrafu (povraćaj podataka, pitanja i druge situacije).

 

(10)

Tokom perioda davanja korisnicima licence bez naknade, odustajanje od korišćenja programa PRINCIPAL je potpuno slobodno. Korisnik licence može pismenim zahtevom tražiti da mu se dostave svi uneti dokumenti u PRINCIPAL, a Paragraf će formirati poseban link za pristup svim dokumentima korisnika unetim u PRINCIPAL ali bez sortiranja dokumenata po folderima iz programa(zbirno prikazan), kome samo on može pristupiti.

(11)

Korisnik koji je prestao sa korišćenjem licence, u periodu od 18 meseci od dana prestanka korišćenja, može reaktivirati svoju licencu sa ranije postojećim podacima i dokumentima, tj. nastaviti da koristi svoju licencu. Po isteku 18 meseci, licenca korisnika će biti obrisana bez mogućnosti reaktiviranja i povraćaja podataka. Na pismeni zahtev korisnika, Paragraf će licencu u roku od najkasnije 10 dana izbrisati i pre isteka roka od 18 meseci.

 

 

 (12)

Paragraf je slobodan da izabere mesto i lokaciju u zemlji i inostranstvu na kojoj će podaci korisnika biti pohranjeni i čuvani a koja mu istovremeno omogućavaju ispunjenje ove obaveze na najbezbedniji i ekonomski najisplativiji način.

 

(13)

Paragraf se obavezuje da neće neovlašćeno ili protivno zakonskim propisima pristupati podacima dobijenim od korisnika PRINCIPALA odnosno prosleđivati dalje trećim licima dobijene podatke od korisnika aplikacije PRINCIPAL.

 

(14)

Pretplatnik na aplikaciju PRINCIPAL je odgovoran za zakonito koriscenje, u okviru propisa Republike Srbije te je u tom smislu zabranjeno koristiti ili popunjavati neki deo aplikacije ukoliko se time krše pozitivni propisi ili kačiti dokumente čiji sadržaj nije u skladu sa Zakonom odnosno je protivan nameni ove aplikacije ili ukoliko se zahteva prethodno pribavljanje odgovarajućih dozvola, da ih prethodno pribavi.

 

(15)

Paragraf ne preuzima odgovornost za bilo koji gubitak podataka korisnika a koji je nastao bez uticaja Paragrafa i nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane usled korišćenja PRINCIPALA, bez obzira na koji način je nastala.

 

(16)

Aplikacija PRINCIPAL u svom obračunu unetih/zadatih numeričkih vrednosti kao i kod  konverzija iz jedne valute u drugu, rezultat zaokružije uvek na dve decimale.

 

(17)

Aplikacija PRINCIPAL ne podržava postavljanje dokumenata koji potencijalno mogu predstavljati rizik za bezbednost ostalih dokumenata ili sistema. Aplikacija PRINCIPAL može da podržava i neke nove ekstenzije dokumenata ukoliko one ne krše uslov bezbednosti. Izbor ovakvih novih ekstenzija dokumenata vrši Paragraf.

 

(18)

Maksimalna veličina dokumenta koji se unosi u PRINCIPAL može biti 1GB. Maksimalni kapacitet prostora licence za aplikaciju PRINCIPAL koji korisnik može koristiti je 10GB. Pretplatnik može pismenim zahtevom tražiti proširenje kapaciteta licence. Dodatni prostor se posebno tarifira, prema zvaničnom cenovniku Paragrafa.

 

(19)

Paragraf preporučuje da se prilikom korišćenja aplikacije PRINCIPAL koristi Google Chrome. S druge strane, ne preporučuje se korišćenje Internet Explorer-a za korišćenje aplikacije PRINCIPAL

 

(20)

Paragraf zadržava pravo izmena i/ili dopuna opštih pravila. Izmenjena i/ili dopunjena opšta pravila će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih opštih pravila već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.