Zastava Bosne i Hercegovine

KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA JE NA SVOJOJ INTERNET STRANICI OBJAVILA PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE: Tekst Pravilnika, kao i Obrasci 1 i 2, propisani Pravilnikom, dostupni su u pravnoj bazi Paragraf Lex


Na osnovu člana 18. stav 16. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 – dalje: Zakon), generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora (dalje: Komora) doneo je Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole (dalje: Pravilnik) kojim je propisana forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole.

Prema odredbama člana 5. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva finansija, a koje je pre davanja saglasnosti pribavilo mišljenje Nacionalne komisije za računovodstvo. Shodno navedenom, nije predviđeno objavljivanje Pravilnika u "Sl. glasniku" RS, već isključivo na sajtu Komore. Pravilnik je na internet stranici Komore objavljen 15. septembra, što znači da stupa na snagu 23. septembra 2020. godine. Tekst Pravilnika je objavljen i u pravnoj bazi Paragraf Lex.

U skladu sa odredbama Pravilnika, pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni deo, a može se popuniti i u elektronskoj formi https://www.paragraf.rs/obrasci/forme/obrazac-1-zahtev-izdavanje-dozvole-pruzanje-racunovodstvenih-usluga.html

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju, kao i dokaz o plaćenoj naknadi.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori i to za:

pravna lica 24.000,00 dinara;

preduzetnike 17.000,00 dinara.

Broj računa za uplatu naknade, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore https://www.kor.rs/obrasci/instrukcije_za_placanje.pdf

Ukoliko se podnosilac odluči da da dokaz o neosuđivanosti pribavi Komora po službenoj družnosti, popunjava i podnosi Komori Obrazac 2 koji se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni deo, a može se popuniti i u elektronskoj formi https://www.paragraf.rs/obrasci/forme/obrazac-2-izjava-uvid-u-cinjenice-podatke.html

Obrasci 1 i 2, propisani Pravilnikom, takođe će biti dostupni u pravnoj bazi Paragraf Lex.

Naime, Zakonom je predviđeno da će Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) početi sa radom 1. januara 2021. godine. Rok za upis u Registar, svih pravnih lica i preduzetnika koji imaju registrovanu pretežnu šifru delatnosti za obavljanje računovodstvenih usluga ističe. 1. januara 2023. godine

Dakle, počev od 1. januara 2023. godine samo pravna lica i preduzetnici koji budu upisani u Registar, moći će da pružaju računovodstvene usluge, odnosno vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje za druge pravne subjekte.

Kompanija Paragraf organizuje vebinar Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu. Vebinar će biti održan 3.11.2020. godine.

Vebinar je namenjen pre svega preduzetnicima i pravnim licima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, računovođama, šefovima računovodstva, finansijskim direktorima i svim drugim zainteresovanim licima.

Nakon vebinara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno primene nova podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu, kao i da izvrše vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica i pripreme finansijske izveštaje u skladu sa novim obrascima i organizuju popis imovine i obaveza.

Takođe, na osnovu preciznih uputstava o uslovima i proceduri upisa u Registar, kao i mogućnosti polaganja ispita za sticanje zvanja iz revizije koja se mogu koristiti radi ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona kod Komore, pripremi za polaganje ispita i drugim aktuelnim pitanjima na ovu temu, biće u mogućnosti da samostalno izvrše upis u Registar i pripreme se za polaganje ispita na adekvatan način.

Više informacija u vezi sa vebinarom "Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu", kao i obrazac za prijavu, možete naći na internet stranici: https://www.paragraf.rs/savetovanja_strane/webinar-za-finansije-nova-podzakonska-akta-zakon-o-racunovodstvu.html

Izvor: Redakcija, 20.09.2020.